Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korjaus- ja energia-avustusohje 2016"

Transkriptio

1 Krjaus- ja energia-avustushje

2 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005), valtineuvstn asetusta asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (128/2006) ja valtinavustuslakia (688/2001) Asumisen rahitus- ja kehittämiskeskus (ARA) antaa kunnille seuraavat avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvät hjeet. Nämä hjeet annetaan asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain 14 :n ja edellä mainitun valtineuvstn asetuksen 26 :n njalla. ARA n antanut krjaus- ja energia-avustuksista sekä hissi- ja liikkumisesteen pistamista kskevista avustuksista kustakin erilliset hjeet. Ohjeet ja lmakkeet vat saatavilla kunkin avustusmudn esittelysivulla. ARAn verkksivuilla avustukset vat sivustn Rahitus-sissa (www.ara.fi/avustukset). Edellä mainitut asetukset samin kuin edellä mainitut lait vat 2

3 Sisällys 1 HAKUMENETTELY Kunnan myöntämät avustukset ARAn myöntämät avustukset 5 2 KUNNAN MÄÄRÄRAHAOSUUDEN HAKEMINEN JA OSOITTAMINEN 5 3 AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET 5 4 AVUSTUSMUODOT JA AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN Vanhusväestön ja vammaisten asuntjen krjausavustuksen Avustuksen hakeminen Vammaisuus Avustuksen suuruus Avustushakemus ja sen liitteet Tularvstelu Varallisuusarvstelu Käyttörajitus Suunnitelmallisen krjaustiminnan edistämiseksi myönnettävät avustukset Pientaljen tarveharkintaiset energia-avustukset Avustus hissin rakentamiseen sekä liikkumisesteen pistamiseen 16 5 MYÖNTÖPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN 16 6 MUUTOKSENHAKU 17 7 AVUSTUSTEN MAKSAMINEN Vanhusten ja vammaisten avustusten maksatus Muiden krjaus- ja energia-avustusten maksatus Avustusmäärärahjen palautus 19 8 VALVONTA Kuntien surittama valvnta ARAn surittama valvnta 20 9 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ 20 3

4 1 HAKUMENETTELY Kunta, jnka alueella krjattava asuinrakennus tai asunt sijaitsee, myöntää avustukset vanhusväestön ja vammaisten asuntjen krjauksiin, kunttutkimuksiin ksteusvauriisiin, terveyshaittja aiheuttaviin asuinrakennuksiin ja pientaljen harkinnavaraiseen energiatehkkuuden parantamiseen. ARA myöntää avustuksen kunttutkimuksen tekn ksteuvauriiseen asuinrakennukseen, js avustus myönnetään kunnan tai kuntayhtymän surassa mistuksessa levalle khteelle. Tällöin nudatetaan samaa hakuaikaa kuin kunnan myöntämissä avustuksissa. Kunta myöntää avustuksen mistamilleen sakeyhtiömutisille yhteisöille. ARA myöntää avustukset hissien rakentamiseksi sekä liikuntaesteiden pistamiseksi (L 9 1 mm.). Hissi- ja liikkumisesteen pistamisen avustuksesta n annettu erillinen hje. Terveyshaitta-avustuksia ei enää myönnetä. Vunna 2016 nudatetaan krjaus- ja energia-avustusten haussa valtakunnallista hakumenettelyä. Kunnan myöntämien krjaus- ja energiaavustusten hakuaika päättyy Hakemukset jätetään kuntaan. Hakuajan jälkeen hakemuksen jättäneille hakijille ei vida myöntää avustusta sillinkaan, js määrärahaa n jäänyt jäljelle. Pikkeuksena n vanhusten ja vammaisten asuntjen krjausavustus sillin, kun hakijana n vanhus, jnka asunnssa n tapahtunut välitöntä krjausta vaativa vahink. Tällöin kunta vi myöntää avustuksen hakijalle, vaikka hakemus jätettäisiinkiin hakuajan jälkeen ja kunnalla n jäljellä krjausavustusmäärärahaa. Liikkumisesteen pistamisen sekä hissien rakentamisen avustuksissa n jatkuva haku. Niissä avustuksia myönnetään niin kauan kuin niille varatut määrärahasuudet riittävät. Kunnan n timitettava ne hakemukset ARAan, jihin ARA myöntää avustuksen. Krjaus- ja energia-avustuksia haetaan lmakkeilla ARA 35, ARA 36a ja ARA 36d. Lmakkeita vi tulstaa ARAn verkksivuilta kukin avustusmudn sivulta. 1.1 Kunnan myöntämät avustukset Valtinapuviranmaisena timivan kunnan n tiedtettava avustusten hakemisesta niin, että krjaus- ja energia-avustuksiin ikeutetut hakijat saavat tiedn krjaus- ja energia-avustusten hakemisesta sekä myöntämistä kskevaa tieta. Hakemukset lähetetään tai jätetään kunnan ilmittamaan sitteeseen tai virkamiehelle. Kunnat eivät vi periä krvausta avustusten hallintmenettelyyn liittyvistä tehtävistä, esim. päätöksentesta ja maksatuksen kannalta välttämättömistä tarkastuksista. Sen sijaan, js kunta tarjaa hakijalle erityispalveluja, esim. 4

5 suunnittelua ja työnvalvntaa, kunta vi hakijan kanssa tehdyn spimuksen perusteella periä khtuullisen krvauksen näistä palveluista. 1.2 ARAn myöntämät avustukset Kunnat hulehtivat myös ARAn päätösvaltaan kuuluvien avustusten haettavaksi julistamisesta. Hissin rakentamista ja liikkumisesteen pistamista kskevat hakemukset timitetaan kunnalle, jka timittaa ne välittömästi ARAan. Kunnan lausunnnanttarve avustusmudittain selviää tarkemmin kutakin avustusta kskevasta khdasta. Kunnat tai kuntayhtymät hakevat avustusta surassa mistuksessaan levien kiinteistöjen kunttutkimukseen hmevauriituneisiin khteisiin ARAn lmakkeilla ARA 36a ja ARA 36c. Niille yhteisöille, jissa kunnilla n määräysvalta, kunnat myöntävät itse em. avustukset (L 9 1 mm.). 2 KUNNAN MÄÄRÄRAHAOSUUDEN HAKEMINEN JA OSOITTAMINEN ARA lähettää kunnille maaliskuussa yleiskirjeen ja sen liitteenä lmakkeen (ARA 34), jka n saatavilla myös ARAn verkksivuilla > Kuntien myöntämät avustukset. Lmakkeella kunnat hakevat määrärahasuuksia kaikkiin kunnan myöntämiin krjaus- ja energia-avustuksiin. Määrärahan haun n perustuttava vireille pantuihin avustushakemuksiin. Jtta määrärahaesitykset lisivat tdellisen määrärahatarpeen mukaiset, n kuntien tarkistettava j hakemusten jättämisen yhteydessä avustusten myöntämisen edellytykset.määrärahaesityksestään kunnan n jätettävä pis hakijat, jtka eivät täytä myöntöedellytyksiä. ARA määrittelee yllä mainitussa yleiskirjeessään määräajan, jhn mennessä määrärahaesitysten n ltava ARAssa. Määrärahasuudet sitetaan kunnille nrmaalisti kesäkuun alussa sen jälkeen, kun ARAn jhtkunta n hyväksynyt jan yleisperiaatteet. 3 AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISEDELLYTYKSET Krjaus- ja energia-avustukset myönnetään täysinä eurina. Krjaus- ja energia-avustusten yleisistä myöntämisedellytyksistä n säännöksiä sekä laissa että valtineuvstn asetuksissa. Näitä ja avustusten erityisiä myöntämisedellytyksiä selvitetään lähemmin luvuissa 4-5 kunkin avustusmudn khdalla. Yleisiä myöntämisedellytyksiä vat seuraavat: 5

6 Käytettävissä n avustusmäärärahaa k. tarkitukseen. (L 1 ja 3 ) Valtin talusarvissa määritellään vusittain määrärahat krjaus- ja energiaavustuksiin. Avustuspäätöksiä vidaan tehdä vain sellaisista avustusmudista, jihin n hyväksytty määräraha talusarvissa. Khde n ympärivutisessa asuinkäytössä leva asunt tai asuinrakennus. (L 4 1 mm) Khde ei vi lla rakennus, jta vasta saatetaan ympärivutiseen asumiseen sveltuvaksi. Khteen katstaan levan ympärivutisessa käytössä, kun hakija n kirjilla khteen sitteessa ja rakennuksen käyttötarkitukseksi n rakennusluvassa määritelty vakinainen asunt. Hissiavustus ja avustus liikkumisesteiden pistamiseen vidaan myöntää myös ympärivutiseen asuinkäyttöön tettavan rakennuksen kustannuksiin. Rakennuksesta yli pulet n ltava asuinkäytössä. Avustuksensaaja n k. rakennuksen tai asunnn mistaja, sakkeenmistaja, jnka sakkeet tuttavat ikeuden hallita krjattavaa asunta, tai se, jlle krjaus- ja kunnssapitvastuu n lailla tai kirjallisella spimuksella siirretty pysyvästi tai pitkäaikaisesti. (L 8 1 mm.) Useampiasuntisessa vukratalssa tai asunt-sakeyhtiössä avustus myönnetään mistajalle. Myöntämisen edellytyksenä n, että yli pulet asukkaista n vanhusväestön avustukseen ikeutettuja (VNA 6 ). Kun avustusta haetaan vanhusten palvelutallle, n kunnan selvitettävä taln mahdllisuus saada ARAn erityisryhmien investintiavustusta. Myönnettäessä avustusta palvelutallle, useampiasuntiselle vukratallle tai asunt-sakeyhtiölle n kunnan kiinnitettävä humita kustannusten khtuullisuuteen sekä timenpiteiden tarkituksenmukaisuuteen. Kun vanhusten- ja vammaisten krjausavustus myönnetään muulle kuin lunnlliselle henkilölle, timenpiteiden n ltava yksittäisiä esteettömyyskrjauksia, ei laajamutista peruskrjausta. Kunnat, kuntayhtymät sekä yhteisöt, jissa kunnilla n määräysvalta, vivat saada ARAlta avustuksen hissin rakentamiseen ja liikuntaesteen pistamiseen sekä avustuksen kunttutkimukseen. (L 8 3 mm. ja VNA 5, 6, 7 ja 7b luku). Avustettavien timenpiteiden tulee lla tarkituksenmukaiset sekä kustannuksiltaan khtuulliset ttaen humin rakennuksen asuinkäyttötarve ja asuinkäyttöaika. Asunnn mistajalla n vastuu vusikrjauksista, jten niitä ei pääsääntöisesti avusteta. Niitä vidaan avustaa vain, js krjauksilla edistetään asunnn kunnn säilymistä. Js kyse n peruskrjaamisesta, ei sitä vida kk laajuudessaan avustaa. Krjattaessa asunta / asuinrakennusta vidaan hyväksyttäviin kustannuksiin sisällyttää: 6

7 krjaustöiden edellyttämien rakennustarvikkeiden ja rakennukseen kiinteästi asennettavien laitteiden hankintakustannukset, vesi-, viemäri-, sähkö- ja kauklämpöön liittymismaksu sekä kustannukset arviinti-, tutkimus-, laatimis-, suunnittelu-, rakennus-, asennus-, katselmus-, säätö-, mittaus- ja purkutöistä sekä töitten valvnnasta, ei kuitenkaan laskennallista kustannusta masta työstä eikä kustannusta vastikkeetta tehdystä eli talktyöstä (VNA 24 ). Samaan timenpiteeseen ei vida myöntää useampia krjaus- tai energiaavustuksia, ellei kyseessä le saman krjaustimenpiteen eri vaiheitten avustaminen erikseen (L 4 3 mm.). Tällä tarkitetaan sitä, että kunttutkimuksen surittamiseen myönnetty avustus ei le esteenä myönnettäessä avustusta varsinaisiin krjaustimenpiteisiin. Avustusta myönnetään vain sellaisiin timenpiteisiin, jiden rahittamiseksi hakijalla ei le ikeutta saada muuta julkista tukea. Avustusta ei myönnetä (L 10 ) siltä sin, kuin avustuksen hakijalla n ikeus saada hyväksyttävistä kustannuksista hyvitystä vakuutusspimuksen tai muun spimuksen perusteella, lain njalla tai muulla vastaavalla perusteella tai kustannukset tai sa niistä kuuluvat asuntsakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen njalla asunt-sakeyhtiön maksettaviksi. Muuta julkista tukea n esim. Raha-autmaattiyhdistyksen avustustus tai vammaispalvelulain mukainen krvaus, jtka vat aina ensisijaisia ennen krjaus- ja energia-avustuksen myöntämistä. Avustusta ei vida myöskään myöntää niihin timenpiteisiin, jihin veteraani saa stilasvammalain mukaista avustusta. Kunnan n selvitettävä, nk hakijalla ikeus em. avustuksiin. Tässä tarkitettu hyvitys vi lla em. säännöksen mukaan mikä tahansa krvaus, jlla katetaan tai vidaan kattaa krjauskustannuksia (esim. vakuutus- ja vahingnkrvaus). Js hakija haluaa esim. krjausavustuksen, judutaan ARAn erityisryhmien investintiavustusta myönnettäessä ttamaan humin kyseinen avustus. Js hakijalla n ikeus hakea erityisryhmien investintiavustusta, tulee hakijan hakea sitä ensisijaisesti. Valtin, kunnan tai muun julkisyhteisön varista lunnlliselle henkilölle maksettu avustus estää ktitalusvähennyksen. Tulverlain 92 :n 16 khdan mukaan lunnlliselle henkilölle valtin ja kuntien varista asunnn krjaukseen saama avustus n vervapaata tula. Nämä avustukset estävät ktitalusvähennyksen kunnssapit- ja perusparannustöistä aiheutuneiden kustannusten perusteella vaikutusaikanaan (Tulverlaki 127 a :n 3 mmentti). Vaikutusajalla tarkitetaan tässä yhteydessä avustuksen maksatuskelpisuusaikaa (avustuksen myöntövusi ja 2 sitä seuraavaa vutta). 7

8 K. timenpiteitä ei saa alittaa ennen kuin avustuspäätös n annettu tai timenpiteiden tarkituksenmukaisuus n hyväksytty (khteelle annettu alituslupa), ellei avustuksen myöntäjä erityisestä syystä tisin päätä (L 4 2 mm). Tällainen päätökseen vaikuttava erityinen syy vi lla esim. timenpiteen kiireellisyys ja välttämättömyys. Kunta vi myöntää alitusluvan hakijalle avustuksissa, jissa kunta tekee päätöksen. Kunnalla n ikeus saada tietja tiselta viranmaiselta siten kuin valtinavustuslain 31 :ssä säädetään. Tiedt n ikeus saada maksutta. 4 AVUSTUSMUODOT ja AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN 4.1 Vanhusväestön ja vammaisten asuntjen krjausavustuksen (L 5 1 mm., 6 1 mm. 1 khta ja 2 mm. sekä VNA 2-7 ) Avustuksen myöntämisen edellytys n, että asunnssa pysyvästi asuvasta rukakunnasta vähintään yhden henkilön tulee lla 65-vutias tai tätä vanhempi taikka henkilö, jlla vamman tai sairauden vuksi n pitkäaikaisesti rityisiä vaikeuksia suriutua tavanmaisista elämän timinnista Avustuksen hakeminen Avustusta vidaan myöntää krjaustimenpiteisiin, jtka vat vanhuksen tai vammaisen henkilön ktna asumisen ja hidn kannalta välttämättömiä ja kustannuksiltaan khtuullisia. Avustuksen myöntää kunta, jnka alueella avustuksenhakijan asunt sijaitsee. Vanhusten ja vammaisten henkilöiden asuinljen menestyksekäs hit edellyttää kunnan eri hallinnnaljen kiinteää yhteistyötä, jssa sallisina vat asunt- ja ssiaaliviranmaiset, rakennusteknisiä asiita hitavat viranmaiset sekä ktipalvelu- ja ktisairaanhitpalveluja tuttavat taht. Päätöksentessa lisi pyrittävä siihen, että eri sa-alueiden asiantuntemusta käytetään hyväksi sekä teknistä että taludellista tarveharkintaa suritettaessa. Avustusta vidaan myöntää esimerkiksi asunnn esteettömyyden parantamiseen asukkaan turvallisen liikkumisen edistämiseksi mm. pistamalla kynnyksiä sekä rakentamalla luiskia ja kaiteita sekä lisäämällä käytävien ja viaukkjen leveyttä pyörätulilla kulkemista varten js tämä n mahdllista kantavia rakenteita muuttamatta. Avustusta vidaan myöntää myös asukkaan WC- ja peseytymistiljen kunnstamiseen mm. tukikahvja ja krtettuja kalusteita hankkimalla niin, että asukas pystyy näiden apuvälineiden avulla itse tai avustettuna käyttämään mainittuja tilja. Myös valaistuksen parantamiseen ja matalampien keittiökalusteiden hankkimiseen vidaan möyntää avustusta. Pesutilja rakennettaessa n vältettävä ratkaisuja, jissa tilat sijitetaan kellaritai rakennuksen muuhun kerrkseen, jhn tuen tarpeessa levan henkilön n kuljettava prtaita pitkin. 8

9 Lisätilan rakentaminen laajennuksena hyväksytään vain sillin, kun vanhuksen tai vammaisen henkilön asumisen kannalta välttämättömän lisätilan rakentaminen ei le mahdllista lemassa levan rakennuksen puitteissa. Laajennuksen kk ja sisältö rajitetaan vain sellaiseen tilaan, jta ilman vanhus tai vammainen ei vi jatkaa ktna asumistaan. Uuden asunnn rakentaminen ei le avustettava krjaustimenpide sillinkaan, kun se tehdään lemassa levan rakennuksen sisäpulelle. Pelkät sisäpuliset pintakäsittelyt eivät yleensä le avustettavia, ellei timenpide le perusteltu. Kdinkneista vidaan avustuksen piiriin sisällyttää asuntihin khtuuhintaiset turvaliedet ja kylmäsäilytyskalusteet. Avustusta ei kuitenkaan le tarkitettu myönnettäväksi sellaisten kdinkneiden hankintaan, jihin asukas vi saada timeentultukea. Vesi- ja jätevesihulln liittymät sekä sähköliittymät vat avustettavia timenpiteitä Avustusta ei le tarkitettu myönnettäväksi esimerkiksi vanhan taln peruskjaamiseen (kuten käyttövesiputkien ja viemäreiden uusimiseen) eikä vusikrjauksiin. Avustettavalla asunnlla tarkitetaan asunta ja asunnn välttämättömiä aputilja. Avustus n siis tarkitettu ensisijaisesti niihin timenpiteisiin, jtka vat tarpeen vanhuksen tai vammaisen ktilissa selviytymisessä.. Timenpiteitä vat esim. peseytymis- ja saniteettitiljen rakentaminen, rakennuksen lämmöneristyksen ja tiiviyden parantaminen, LVIS-järjestelmien ja esteettömyyden parantaminen. Vesi- ja jätehulln sekä sähköistyksen khtuulliset liittymiskustannukset vat avustettavia. Avustettavia vat myös energiatehkkuutta parantavat ja kustannuksiltaan khtuulliset krjaukset. Kunnan n varmistettava, että krjauskustannukset vat khtuulliset (L 4 1 mm.). Khtuullisuus harkitaan kunkin khteen salta erikseen em. lähtökhdat humiiden. Khtuullisuutta arviitaessa n myös humiitava khteen krjauskustannukset suhteutettuna vastaavien krjausten kustannuksiin paikkakunnalla. Khtuullisena ei vida pitää sitä, että kk kiinteistö yhdellä kertaa peruskrjataan vastaamaan nykyajan rakennusnrmeja. Krjauksien suunnittelussa, niiden hjauksessa ja hyväksynnässä n tettava humin energiatehkkuuden parantaminen. Krjausavustuksen piiriin timenpiteitä hyväksyttäessä n tettava humin tisaalta asukkaan asumisen kannalta välttämättömät tarpeet ja tisaalta rakennuksen säilymisen kannalta perustellut timenpiteet. Krjaustimenpiteiden laajuus suhteutetaan sekä nykyisiin tarpeisiin että mahdlliseen rakennuksen jatkkäyttöön. Kunta myöntää krjausavustusta hakijan esittämiin timenpiteisiin vain siltä sin kuin se kats timenpiteet tarkituksenmukaisiksi ja välttämättömiksi 9

10 vanhuksen/vammaisen kannalta. Esimerkiksi saunan uudisrakentamista ei pidetä tarkituksenmukaisena. Js kunta haluaa, vidaan timenpiteitä krvata myöhemmin tisilla, js esim. krjauksen kiireellisyys sitä vaatii (esim. ennalta arvaamattmat putkivudt). Js kunta muuttaa tekemäänsä päätökseen sisältyviä timenpiteitä, n kunnan tehtävä tätä kskeva muutspäätös. Oman ja vastikkeetta tehdyn työn suus ei kuulu avustettaviin kustannuksiin (VNA 24 ). ) Vammaisuus Asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain 10 :n ja lain esitöiden, hallituksen esityksen (HE 134/2005) mukaan mainitun lain perusteella vidaan avustaa vain sellaisia timenpiteitä, jihin ei le ikeutta saada rahitusta muun lain njalla. Js avustuksenhakija n vaikeavammainen, hän saa rahituksen asunnn krjaustöihin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista annetun lain (380/1987) eli ns. vammaispalvelulain perusteella eikä tällaisia krjaustimenpiteitä vi avustaa asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain perusteella. Kunnan n vammaispalvelulain 9 :n mukaan krvattava vaikeavammaiselle henkilölle asunnn muutstöistä sekä asuntn kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneet khtuulliset kustannukset. Edellä mainittua vaikeavammaisuutta lukuun ttamatta krjausavustuksia myönnettäessä vammaisuudella tarkitetaan tässä yhteydessä, että hakijalla n vamman tai sairauden vuksi pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suriutua tavanmaisista elämän timinnista (VNA 2 ). Kunnan n selvitettävä kaikissa em. tapauksissa vammaisen ikeus vammaispalvelulain mukaisiin krvauksiin ennen krjausavustuksen myöntämistä Avustuksen suuruus Avustuksen suuruus n enintään 40 % hankkeen hyväksytyistä kustannuksista. Lain 6 :n 1 mmentin 1 khdan ja valtineuvstn asetuksen 7 :n mukaan) Avustusta vidaan kuitenkin erityisestä syystä myöntää enintään 70 % hyväksytyistä krjauskustannuksista sillin, kun: rukakuntaan kuuluva vanhus tai vammainen henkilö jutuisi ilman krjaustimenpiteitä välittömästi ja pysyvästi muuttamaan pis asunnsta liikkumisesteitten vuksi tai sen vuksi, että asunnssa ei vida antaa vanhuksen tai vammaisen henkilön tarvitsemia ssiaali- ja terveydenhulln palveluja tai hakija n veteraani tai veteraanin leski ja rukakunnan ssiaalinen tai taludellinen asema humin ttaen tavanmaista avustusta krkeammman avustuksen myöntäminen n erityisen tarpeellista (tällöin edellytetään veteraanitunnusta tai hakija muutin sittaa täyttävänsä ne perusteet, jtka tunnuksen saamiseksi edellytetään) Krtetun avustuksen (enintään 70 %:n) piiriin kuuluvat vain ne timenpiteet, jilla pistetaan mainittuja liikkumisesteitä tai mahdllistetaan mainittujen ssiaali- ja terveyshulln palvelujen antaminen. Asian selvittämiseksi n 10

11 pyydettävä ssiaali- ja terveystimen lausunt. Krjaustimenpiteitä vivat lla esim. liikkumisesteiden pistaminen, asunnn varustaminen saniteetti- ja/tai peseytymistililla ja em. yhteydessä tarvittavien vesi- ja viemärijhtjen asentaminen. Js samalla tehdään muita krjausavustuksen piiriin kuuluvia timenpiteitä, ne kuuluvat enintään 40 %:n avustuksen piiriin Avustushakemus ja sen liitteet Avustusta haetaan lmakkeella ARA 35. Hakulmakkeen liitteenä tulee lla seuraavat asiakirjat: Selvitys avustuksenhakijan sekä samaan rukakuntaan kuuluvien henkilöiden tulista. Selvitys annetaan brutt- ja netttulista avustuksenhakua edeltävältä kuukaudelta työnantajan, eläkevakuutusyhtiön tai muun tuln tai krvauksen maksajan laatimalla tdistuksella sekä edellisen vuden salta verviranmaiselta saatu esitäytetty verilmitus erittelysineen, mistä näkyvät mm. päämatult. Kansaneläkelaitksen maksamista etuuksista kunta saa tiedt suraan kansaneläkelaitksen paikallisesta timiststa maksutta. Yli 65-vutiailta riittää selvityksenä edellisen vuden salta verviranmaiselta saatu esitäytetty verilmitus erittelysineen. Selvitys avustuksen hakijan sekä samaan rukakuntaan kuuluvien henkilöiden nettvarallisuudesta rukakunnan varallisuuden ja velkjen perusteella. Selvityksenä varallisuudesta annetaan kaikkien rukakuntaa kuuluvien henkilöiden salta seuraavilla asiakirjilla: edellisen vuden esitäytetyn verilmituksen erittelysa pörssi ja muiden sakkeiden sekä rahastjen ja pankkitalletusten salta pankin kirjallinen ilmitus henkilön varallisuuden arvsta metsämaisuuden salta metsänhityhdistyksen kirjallinen lausunt metsän ja metsämaan käyvästä eli myyntiarvsta vapaa-ajan asunnn, muun maktitaln tai asunnn hallintaan ikeuttavien sakkeiden kuin avustustuksella krjattavan asunnn ja pelt. yms. kiinteän maisuuden salta kiinteistövälittäjän kirjallinen lausunt maisuuden myyntiarvsta yritysmaisuuden salta tilintarkastajan lausunt yrityksen arvsta ja siitä, paljnk yrittäjä n ttanut edellisenä ja kuluvana vunna yrityksen varja maan käyttöönsä. Selvityksenä velista annetaan kaikista rukakuntaan kuuluvista pankin kirjallinen selvitys, jsta ilmenee henkilön ttaman lutn päivämäärä, lutn määrä sitä tettaessa, lutn käyttötarkitus, lutn jäljellä leva pääma ja lutn hitkustannukset (lyhennys ja krk kuukaudessa). 11

12 Kiinteistöverlippu Jäljennös asunta kskevasta vukraspimuksesta tai syytinkispimuksesta (=yleensä kauppakirja), js asunt ei le mistajan massa käytössä. Js avustusta hakee jku muu kuin asunnn mistaja, vaaditaan krjaus- ja kunnssapitspimus tai että krjaus- ja kunnssapitvastuu n siirretty lailla tai yhtiöjärjestyksessä Vammaisten khdalla selvitys vammaisetuuksista kansaneläkelaitksen tekemä päätös tai muu lutettava selvitys. Krjauksia tekevän yrityksen krjaussuunnitelma ja kustannuarvi ja krjauksen laajuudesta riippuvat muut asiakirjat kuten työpiirustukset. Kustannusten arviinnissa vidaan apuna sveltuvilta sin käyttää maktitaln perusparannuksen timenpide- ja kustannusluettela (lmake YM 33a). Kk hankkeen kustannuksista rahitussuunnitelma (mm. esitettävä erillinen tdistus mahdllisesti tarvittavasta lainasta). Muut mahdllisesti tarvittavat asiakirjat Tularvstelu Asunnssa asuvan rukakunnan pysyvät yhteenlasketut bruttkuukausituljen enimmäismäärät (VNA 3 ) vat: Henkilöluku Tult (brutt) /kk Yli 4 henkilön rukakunnissa tuljen enimmäismäärää krtetaan 875 /lisähenkilö. Tuliksi ei lueta asumistukea, asumistukiasetuksen (949/1993) 1 :ssä mainittuja tulja eikä maishidn tuesta annetun lain (937/2005) 8 :ssä tarkitettua maishita kskevaan spimukseen perustuvaa hitpalkkita. Asumistukiasetuksen (949/1993) 1 :n mukaan asumistuen saamisen edellytyksenä levaan pysyvien kuukausituljen määrään ei lueta seuraavia tulja: 1) kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikrtusta ja lapseneläkettä, lapseneläkkeenä maksettavaa kansaneläkelain 6 :ssä tarkitettua työeläkettä, tapaturmavakuutuslain (608/1948) ja liikennevakuutusta kskevan lainsäädännön mukaista tai muuta lakisääteistä lapseneläkettä tai vastaavaa ulkmailta maksettavaa etuutta; 2) rintamastilaseläkelain (119/1977) mukaista rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää; 3) stilasvammalain (404/1948) mukaisia krvauksia; 12

13 4) vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta; 5) lapsen elatusapua, jta suritetaan tumiistuimen päätöksen tai kirjallisen spimuksen perusteella; 6) elatusturvalain (671/1998) mukaista elatustukea; 7) lapsilisälain (796/1992) mukaista lapsilisää; 8) asumistukilain (408/1975) 3a :n 4 mmentissa tarkitetun kulinpesän suuden tutta; 9) timeentultuesta annetun lain (1412/1997) mukaista timeentultukea; 10) julkisesta työvimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitkrvausta tai muuta vastaavaa ylläpitkrvausta; 11) pinttukilain (65/1994) mukaista pinttukea. Rintamaveteraaneille ja rintamaveteraanien leskille myönnettävät avustukset: 12) Js rukakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, 3 :n 1 mmentin tulrajjen asemesta svelletaan seuraavia tulrajja. 13) Krtetut tulrajat vat seuraavat (VNA 4 ): Henkilöluku Tult (brutt) /kk ) Yli 4 henkilön rukakunnissa tuljen enimmäismäärää krtetaan 875 /lisähenkilö. 15) Tuliksi ei lueta asumistukea, asumistukiasetuksen (949/1993) 1 :ssä mainittuja tulja (kats sivu 11) eikä maishidn tuesta annetun lain (937/2005) 8 :ssä tarkitettua maishita kskevaan spimukseen perustuvaa hitpalkkita. 16) Avustusprsentti n enintään 70 %, js hakijarukakuntaan kuuluu veteraani tai veteraanin leski, jk kiinteistön mistajana tai muuna rukakunnan jäsenenä, tai k. veteraanihakijalla n kirjallinen krjaus- ja kunnssapitspimus. 17) Avustusta ei vida myöntää niihin timenpiteisiin, jihin hakija saa stilasvammalain mukaista avustusta. Kunnan n tarkistettava Valtiknttrista ennen krjausavustuspäätöksen tekemistä, nk hakija mahdllisesti hakenut/saanut hakemiinsa timenpiteisiin avustusta Valtiknttrilta Varallisuusarvstelu Varallisuutta arviitaessa n humiitava kk hakijarukakunnan yhteinen varallisuus. Varallisuutena ei pidetä maisuutta, jka n välttämätön rukakuntaan kuuluvan elinkeinn tai ammatinharjittajan khtuullisen timeentuln hankkimiseksi. Esimerkiksi rukakunnan massa asuinkäytössä leva krjattava asunt tai vähäinen varallisuus ei vaikuta varallisuusarviintiin. 13

14 Krjaustimenpiteen jälkeen jäävänä vähäisenä varallisuutena pidetään pääsääntöisesti nin /henkilö. Varat vivat lla jnkin verran suuremmat, js n tiedssa, että hakijalla n lähitulevaisuudessa tulssa välttämättömiä menja. Tällaisia vat esimerkiksi sairaanhitkulut tai sakeasunnssa asunt-sakeyhtiötaln muut krjauskustannukset. Perustelut näistä merkitään asiakkaan hakemusasiakirjihin. Varallisuutta arviitaessa n humiitava myös sellainen merkittävä maisuus, jnka hakija n viimeisten vusien aikana luvuttanut vastikkeetta. Js hakija n myynyt maisuutensa alle käyvän hinnan, katstaan luvutus tapahtuneen sittain vastikkeetta, eli käyvän hinnan ja luvutushinnan välinen er n tettava humin hakijan varallisuusarvstelussa. Kunta vi pyytää tarvittavat selvitykset hakijarukakunnalta (VAL 10 ). Kska vanhusväestön ja vammaisten asuntjen krjaustimintaa avustettaessa tetaan humin tuen ssiaalinen tarkituksenmukaisuus ja taludellinen tarpeellisuus, n varmistettava, että hakulmakkeelle n merkitty näkyviin kaikki rukakuntaan kuuluvat henkilöt syntymäaikineen. Näin vidaan varmistaa kaikkien asiansaisten humiiminen päätöstä tehtäessä. Tästä syystä kunnan n hulehdittava, että kaikki hakemuslmakkeen varallisuutta kskevat khdat tai erillinen varallisuusselvitys (ARA 35L) n täytetty. Js kunnalla n tiedssaan, että hakija n lähivusina luvuttanut/lahjittanut maisuuttaan, se n tettava humin hakijan varallisuutta arviitaessa Käyttörajitus Asunta, jnka krjaamiseen n myönnetty vanhukselle tai vammaiselle tarkitettua avustusta, n käytettävä avustuksensaajan tai muun vastaavan rukakunnan asuntna viiden vuden ajan avustuksen myöntämisestä lukien (L 11 ). Asukkaana n siis kyseisen ajan ltava avustuksen myöntöhetkellä kiinteistössä/asunnssa asunut vanhus tai vammainen tai muu sellainen rukakunta, jka luvutushetkellä täyttää tämän avustuksen saamisen ehdt. Asunt vidaan ilman perintäseuraamuksia rajitusaikana luvuttaa sellaiselle rukakunnalle, jka luvutushetkellä täyttää em. ehdt. Kaikissa muissa tapauksissa kunnan n myönnettävä vapautus käyttörajituksesta tai perittävä avustus tai sen sa takaisin. Vapautus n myönnettävä sillin, kun rajituksen vimassa pitäminen lisi lsuhteet humin ttaen khtuutnta. Kulinpesältä ei avustusta peritä takaisin, js avustuksensaaja kulee käyttörajituksen vimassa llessa, vaan kunta myöntää vapautuksen käyttörajituksesta. 4.2 Suunnitelmallisen krjaustiminnan edistämiseksi myönnettävät avustukset (L 6 1 mm. 5 khta ja VNA 14, 15 ja 17 ) Avustus myönnetään kunttutkimukseen ksteusvauriituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin. Avustuksen myöntämisen edellytys n, että kunnan terveydensujeluviranmainen tai muu kunnan viranmainen n tdennut terveyshaitan. 14

15 Kunttutkimuksella tarkitetaan jnkin VNA 15 :ssä tarkitetun sa-alueen tai rakennuksen laitejärjestelmän yksityiskhtaista tutkimista krjaustarpeiden täsmentämiseksi. Tutkimus tehdään käyttäen tarvittavassa laajuudessa rakenteiden näytteiden tta ja mittauksia. Pelkästään pintamittauksiin perustuva tutkimus ei le avustettavaa. Avustusta haetaan lmakkeella ARA 36a. Avustuksen myöntää kunta. ARA myöntää avustuksen, js hakijana n kunta tai kuntayhtymä. Avustusta kunttutkimuksen kustannuksiin vidaan myöntää enintään 50 % kunttutkimuksen hyväksytyistä kustannuksista. 4.3 Pientaljen tarveharkintaiset energia-avustukset (L 2 1 mm. 6 khta, 5 3 mm., 6 1 mm. 7 khta, 7 sekä VNA 23b ) Pienitulisille rukakunnille vidaan myöntää avustusta asuinrakennuksen energiataluden parantamiseksi sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöönttamiseksi. Pientallla tarkitetaan enintään kaksi asuinhuneista käsittävää ympärivutisessa asuinkäytössä levaa asuinrakennusta. Avustusta vidaan myöntää laite- ja tarvikehankintihin esimerkiksi rakennuksen ulkvaipan lisäeristämiseen, ikkuniden parantamiseen ja uusimiseen, maa- sekä ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän tai pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän tai uusiutuvaa energiaa hyödyntävän yhdistelmälämmitysjärjestelmän rakentamiseen. Työkustannusten suuteen avustusta ei myönnetä. Niille hakija vi hakea verttajalta ktitalusvähennystä. Avustuksen myöntää kunta ja avustuksen määrä n enintään 25 % kunnan hyväksymistä kustannuksista. Avustusta haetaan ARAn lmakkeella ARA 36d. Hakemukseen n liitettävä seuraavat selvitykset: selvitys tulista kuten edellä tämän hjeen khdassa kiinteistöverlippu krjaussuunnitelma ja -kustannusarvi ja muut tarpeelliset kunnan pyytämät asiakirjat kk hankkeen rahitussuunnitelma ja pankin kirjallinen luttlupaus Avustuksen hakijana ja saajana n ehdt täyttävä asunnn/kiinteistön mistajarukakunta. Enintään kaksiasuntisessa asunt-sakeyhtiötalssa tai paritalssa avustus vidaan myöntää asunnn mistajalle sillin, kun k. mistajalla n krjaus- ja kunnssapitvastuu haettujen timenpiteiden salta. Asunt-sakeyhtiössä tämä edellyttää yhtiöjärjestyksessä määriteltyä vastuuta. Pienitulisuusedellytys 15

16 Rukakunta n pienitulinen, js rukakuntaan kuuluvien pysyvät tult kuukaudessa (bruttkuukausitult) eivät yhteenlaskettuina ylitä seuraavia tulrajja (VNA 23b ja 3 ): Henkilöluku Tult (brutt) /kk Yli 4 henkilön rukakunnissa tuljen enimmäismäärää krtetaan 875 /lisähenkilö. Tuliksi ei lueta asumistukea, asumistukiasetuksen (949/1993) 1 :ssä mainittuja tulja eikä maishidn tuesta annetun lain (937/2005) 8 :ssä tarkitettua maishita kskevaan spimukseen perustuvaa hitpalkkita. Varallisuuden määrälle ei tässä tukimudssa le asetettu rajituksia. Avustettavat timenpiteet Energiatehkkuuden parantamisella n merkittävä painarv myönnettäessä krjausavustuksia. Pientaln energia-avustuksen myöntäminen edellyttää j tarkituksensa vuksi tämän humin ttamista. Avustettavalta krjaukselta edellytetään, että sillä parannetaan energiatalutta tai tetaan lämmityksessä käyttöön uusiutuvaa energiaa. Avustettavia timenpiteitä vat kunnan harkinnan mukaan mm. ulkvaipan krjaukset ja lämmitystapamuutkset. Avustuksen myöntäminen ei edellytä energiakatselmusta tai muuta energiatarkastelua. 4.4 Avustus hissin rakentamiseen sekä liikkumisesteen pistamiseen (L 6 1 mm. 4 khta ja VNA 13 ) ARA n antanut näistä avustuksista erilliset hjeet (Hissi- ja esteettömyysavustushje 2016). Ohjeet vat saatavilla hissiavustussivulla sekä esteettömyysavustussivulla: ja > Esteettömyysavustus. 5 MYÖNTÖPÄÄTÖKSEN TEKEMINEN Valtin talusarvin perusteella myönnetty avustus n maksatuskelpinen myöntövuden ja kaksi seuraavaa vutta. Siirtmäärärahan lunne edellyttää, että ARA n maksanut surituksen kunnalle ennen viimeisen vimassalvuden lppumista. Tämän varmistamiseksi kunnan n lähetettävä vuden 2016 myönnettyjä avustuksia kskeva rahatilaus ARAan viimeistään Avustuspäätöksestä n ilmettävä: saaja (VAL 11 ) käyttötarkitus eli avustettavat timenpiteet (VAL 11 ) 16

17 hankkeen hyväksyttävät kustannukset (VAL 11 ) valtinavustuksen maksuperuste (myöntöprsentti) ja enimmäismäärä eurina (VAL 11 ) tiedt käyttörajituksista ssiaalista tarveharkintaa edellyttävien tukimutjen salta (viiden vuden sääntö, L 11 ) tiet valtinavustuksen vimassalajasta (Valtin talusarvi 2013; siirtmääräraha, maksatuskelpinen myöntövuden ja kaksi seuraavaa vutta). Päätöksen vimassalaika pitäisi rajata päättyväksi syyskuun lpussa 2018, jllin varmistetaan, että maksatus ehditään hitaa ajissa. kuittiperusteinen maksatus (VNA 25 ); päätöksessä n tdettava myös maksuerät sanktit mahdllisten virheellisten tai puutteellisten tietjen tai avustuksen väärinkäytön jhdsta (VAL 21 ) ilmitusvelvllisuus asunnn käyttötarkituksen tai mistajan muutksesta sekä sanktit ilmitusvelvllisuuden laiminlyönnistä (VAL 14 ) tiedt muutksenhakumenettelystä (VAL 34 ) se, että kunnan viranmainen tekee krjauksen khteena levissa tilissa alkutarkastuksen, välitarkastuksia ja krjaustöiden valmistuttua lpputarkastuksen, sekä peruste tarkastusten surittamiselle (esim. asumisen edistäminen, asumisterveys, L 13 ). Malli avustuspäätökseksi henkilökhtaisiin avustuksiin (ARA 36e) löytyy ARAn verkksivulta > Kuntien myöntämät krjaus- ja energiaavustukset >Krjausavustus vanhusten ja vammaisten asuntihin. 6 MUUTOKSENHAKU Kunnan tekemään päätökseen vidaan hakea valtinavustuslain 34 :n perusteella ikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedksi saamisesta. Päätökseen liitetään asianmukainen ikaisuvaatimussitus. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutsta valittamalla hallintlainkäyttölain mukaisesti a. hallint-ikeudelta. Mainittuun päätökseen liitetään asianmukainen valitussitus. 7 AVUSTUSTEN MAKSAMINEN Vuden 2016 avustuspäätösten määrärahat tilataan käyttämällä ARAn sähköistä määrärahankäsittelyjärjestelmää. Kunta tilaa vuden 2014 avustuspäätösten mukaiset määrärahat lmakkeella ARA 38, jhn liitetään mukaan rakennusvaihetdistus tai -tdistukset (lmake ARA 50). Rahatilaukset lähetetään: 17

18 Virastn nimi Asumisen rahitus- ja kehittämiskeskus Osite PL Laskut Rahatilaukseen liitetään kustakin khteesta kunnan viran- tai timenhaltijan antama rakennusvaihetdistus (ARA 50). Vastaavasti kuntien, jtka timittavat maksatusta kskevat tiedt tietknelistilla, n varmistettava, että kaikki vaadittavat tiedt sisältyvät rahatilaukseen. Rahantilauslmake ARA 38 ja rakennusvaihetdistuslmake ARA 50 n saatavilla ARAn verkksivuilla > Kuntien myöntämät krjaus- ja energia-avustukset. Suraan virastn tulevat rahatilaukset palautetaan kuntaan. Avustus maksetaan täysinä eurina. Täyttäessään rakennusvaihetdistusta kunnan n kirjattava tdistukseen tiedt kaikista pääasiallisista krjaustimenpiteistä (esim. ikkunakrjaus, keittiön krjaus, pesutilan rakentaminen), valmiusastetta sittava prsenttitiet, tiet hyväksytystä kustannusarvista, myönnetystä avustuksesta, tteutuneet kustannukset kuittien perusteella sekä tarkistettu avustus. Avustus maksetaan hankkeen tteutuneista kustannuksista avustuspäätöksessä määritellyn myöntöprsentin ja valmiusasteen perusteella. Vunna 2014 myönnetyt avustukset n maksettava viimeistään vunna Tästä sekä siitä, mihin mennessä avustettavat timenpiteet n saatettava lppuun, jtta kunnan rahatilaus lisi hjeiden mukaisesti ajissa ARAssa, kuntia kehtetaan muistuttamaan k. vuden avustuksensaajia (ks. ARAn päätösmallit). 7.1 Vanhusten ja vammaisten avustusten maksatus Kunta tilaa vanhusten ja vammaisten salta krjausavustusrahat töiden edistymisen mukaan sähköisessä määrärahajärjestelmässä (pik. vuden 2014 päätösten määräraha, rahatilauslmake ARA 38) jk yhdessä tai useammassa erässä (enintään 4 erää). Avustuksen maksatuksen perustana n aina ltava tdennetut tdelliset kustannukset. Kunta maksaa edellä esitetyllä tavalla tilaamansa erät välittömästi edelleen avustuksensaajalle. Viimeisen erän kunta maksaa sen jälkeen, kun krjausneuvja, rakennustarkastaja tai muu viran- tai timenhaltija n tdennut krjaustyön suritetuksi hakemuksen mukaisesti lppuun. 7.2 Muiden krjaus- ja energia-avustusten maksatus Kunta tilaa tarvittavan määrärahan yhdessä erässä sähköisessä määrärahajärjestelmässä (pik. vuden 2014 päätösten määräraha, rahatilauslmake ARA 38) sen jälkeen, kun krjaustimenpide n suritettu ja kunta n kuittien perusteella hyväksynyt syntyneet kustannukset. 18

19 Kunta maksaa avustuksen saajalle saatuaan määrärahan käyttöönsä. 7.3 Avustusmäärärahjen palautus Js kunta jutuu palauttamaan avustusmäärärahja jk virheellisen surituksen, takaisinperinnän tai muun syyn jhdsta, palautetaan määrärahasuus Asumisen rahitus- ja kehittämiskeskuksen tultilille: Nrdea FI Danske Bank FI Phjla pankki FI Kunnan n samanaikaisesti timitettava ARAlle vapaamutinen selvitys siitä, kenelle myönnetystä avustuksesta n kysymys, palautuksen perusteet (esim. perintätapauksissa perinnän syy, alkuperäisen, myönnetyn avustuksen määrä, määrärahavusi, peritty suus yms.) sekä palautettavan määrärahan suuruus. 8 VALVONTA Avustusjärjestelmiin sisältyvästä avustuksensaajiin khdistuvasta valvnnasta säädetään valtinavustuslain 4 luvussa. ARAn kuntiin khdistuvasta valvnnasta säädetään asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaittaavustuksista annetun lain 14 ja 15 :ssä. Kun rahatilauksessa leva, myönnetty avustus perustuu yli eurn krjauskustannuksiin, pyytää ARA siitä erillisen selvityksen. 8.1 Kuntien surittama valvnta Kuntien n valvttava sekä avustusvarjen käyttöä että käyttörajitusten nudattamista. Avustusvarjen käytön valvnta tteutuu paikalla tehtävien tarkastusten sekä maksatuksen yhteydessä. Kunnan n määrättävä avustuksen maksaminen lpetettavaksi sekä maksettu avustus kknaan tai sittain ARAlle palautettavaksi esimerkiksi sillin, kun se havaitsee, että hakija n antanut virheellisiä tai lennaisesti puutteellisia tietja tai käyttänyt rahat muuhun tarkitukseen (VAL 21 ). Käyttörajitusten valvnta edellyttää kunnilta avustuksen khteena levien asuntjen ja asuinrakennusten käytön valvntaa viiden vuden rajitusaikana. Tämä vidaan tteuttaa esim. ajittain suritettavalla väestörekisterin tietjen tarkastuksella. Kunnan n määrättävä avustus tai sen sa palautettavaksi ARAan niissä tapauksissa, jissa kunta ei myönnä vapautusta käyttörajituksesta. Kunnan päätös tarvitaan kaikissa käyttörajituksen pikkeamatapauksissa, myös sillin kun avustuksen saanut vanhus/vammainen kulee tai jutuu pysyvään laitshitn. 19

20 Kunnan harkinnanvaraisesta takaisinperinnästä n säännökset valtinavustuslain 22 :ssä. Perittävälle avustusmäärälle n avustuksen saajan tai hänen edunsaajansa maksettava krka valtinavustuslain :n mukaisesti, js kunta ei vapauta perinnän khdetta sittain tai kknaan maksettavista krista. Takaisinmaksettava summa maksetaan kunnalle, jka tilittää sen välittömästi edelleen ARAlle. 8.2 ARAn surittama valvnta ARA valv kuntien menettelyä avustuksen myöntämisessä ja avustukseen liittyvissä asiissa asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain 14 :n njalla. ARAlla n ikeus saada valvntaa varten tarpeelliset asiakirjat, tiedt ja selvitykset. Valvntaa tehdään mm. rahatilausten yhteydessä sekä erillisillä valvntakäynneillä. Js valvnnan yhteydessä havaitaan kunnan tekemiä, muita kuin vähäisiä virheitä tai laiminlyöntejä, vi ARA jättää kunnan myöntämän avustuksen kknaan tai sittain maksamatta tai periä kunnalta kknaan tai sittain takaisin kunnan myöntämän avustusmäärän (L 15 ). ARA antaa tästä kunnalle valituskelpisen päätöksen. Kunnan n humiitava, että perittävä avustusmäärä tai avustuksen maksamatta jättäminen ei synnytä kunnalle ikeutta periä myönnettyä avustusta takaisin avustuksensaajalta tai jättää myönnettyä avustusta maksamatta avustuksensaajalle, js tämä n timinut vilpittömästi. Perusteettmasti myönnetyn avustuksen kyseessä llessa, kunnan n maksettava perittävälle summalle krka asuntjen krjaus- ja energiaavustuksista annetun lain 15 :n säännösten mukaisesti, ellei ARA vapauta kuntaa kknaan tai sittain krnmaksuvelvllisuudesta. 9 MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Kunnilla n mahdllisuus myöntää vuden 2016 aikana krjausavustuksia vain kunnalle sitetusta vuden 2016 määrärahasta. Avustuksia ei tästä määrärahasta vi myöntää enää vuden 2017 pulella. Vuden 2016 määrärahan käyttöä vi seurata sähkäisestä määrärahajärjestelmästä. Vuden 2014 ja 2015 määrärahista ARA julkaisee verkksivuillaan kuntien määrärahan maksatusseurannan avuksi tilasttietja, jita päivitetään nin kahden viikn välein. Päivitettävät tiedt vat ARAn verkksivuilla saatavilla sitteessa: (Kunnille sitettujen krjaus- ja energia-avustusten määrärahjen käyttöä kskevat tiedt). 20

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus. Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus. Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Asumisen rahoitusja kehittämiskeskus Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 28. 1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2016 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia-ja

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE

LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE 1 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA / Kaupunginhallitus hyväksynyt 16.11.1981 1358 Päivitetty 7.3.2016, 16.1.2017 LIEKSAN KAUPUNGIN AVUSTUSOHJE Lieksan kaupungin avustukset yhteisöille... 2 1. Yleistä... 2 2.

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Korjausavustusohje 2013

Korjausavustusohje 2013 Korjausavustusohje 2013 17.01.2013 Sisällys SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO 3 1 HAKUMENETTELY 3 1.1 Kunnan myöntämät avustukset 4 1.2 ARAn myöntämät avustukset 4 2 KUNNAN MÄÄRÄRAHAOSUUDEN HAKEMINEN JA OSOITTAMINEN

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella:

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella: 1 Limaan kaupunki PALKKIOT JA KULUKOR VAUS 1.1.2014 ALKAEN LASTENSUOJELULAIN MUKAISESSA PERHEHOIDOSSA HOITOPALKKIO Perushitpalkki 1240 41,33 Hitpalkkin vähimmäismäärä 1.1.2014 alkaen 679,71 22,66 Hitpalkkin

Lisätiedot

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz il tl Y-tunnus: O277t7t-9 Sivu 1 ASUNTO OY ]USSINLIN]AN YHTIö]ÄR]ESTYS L 5 Yhtiön timinimi n Asunt Oy Jussinlinja ja ktipaikka Helsingin kaupunki. 2 5 Yhtiön timialana n mistaa ja hallita tnttia n 11 Helsingin

Lisätiedot

ara kehittamiskeskus 30.1.2015

ara kehittamiskeskus 30.1.2015 ara Asumisen rahoitusja kehittamiskeskus Korjaus-ja energia-avustusohje 2015 30.1.2015 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2015 korjausavustuksia myonnettaessa noudatetaan lakia asuntojen korjaus-. energia-ja

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk)

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk) TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Hakemus saapunut Haapaveden kaupunki Haapaveden ja Siikalatvan ssiaalityö PL 40 86601 HAAPAVESI TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS AJALLE (kk) Nimi Henkilötunnus Osite Puhelin Ammatti Asuinkunta

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Yksityistietoimituksen ohjeistus, versio 1.0, 12.6.2007

Yksityistietoimituksen ohjeistus, versio 1.0, 12.6.2007 1 (27) Yksityistietimituksen hjeistus, versi 1.0, 12.6.2007 kursiivilla merkitty pöytäkirjan tekstiasu 1 YLEISTÄ... 2 2 KOKOUKSEN ALOITTAMINEN... 3 3 TIEDOTTAMINEN... 4 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS... 5 5 VIREILLETULO

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

Yhteismetsän verotus

Yhteismetsän verotus LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Kulutusprjekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 3/2014 Yhteismetsän vertus Perehdytysaineist yhteismetsien avainhenkilöille 15.4.2014 Kemijärven, Kuusamn, Psin ja Sallan

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Osake, rahasto, vakuutus vai PS-tili verotuksen kannalta? Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Osake, rahasto, vakuutus vai PS-tili verotuksen kannalta? Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Osake, rahast, vakuutus vai PS-tili vertuksen kannalta? Juha-Pekka Huvinen Vernmaksajain Keskusliitt + Vertiet Oy Sijituskhteet Hajautus vaatii päämaa. Hajautus tehtävissä pienellä päämalla. Riippuu palveluntarjajasta.

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin

Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Ympäristöministeriön tiedote 21.2.2008 Korjaus- ja energia-avustuksia asuntojen korjauksiin Valtioneuvosto on tänään antanut korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksia koskevan asetuksen muutoksen.

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen 4.3.2010 HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET 1.4.2010 alkaen Mäntsälä Prnainen yhteistiminta alueella jaetaan pitkäaikaista ja/tai vaikeaa sairautta sairastaville terveyskeskuksen hidssa leville

Lisätiedot

Vastaus Perussuomalaisten edustaja Leila Myllyojan kysymykseen sotaveteraanien kuntoutuksesta

Vastaus Perussuomalaisten edustaja Leila Myllyojan kysymykseen sotaveteraanien kuntoutuksesta Raisin kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Ssiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 14.12.2016 Ssiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 175 4.10.2016 Asianr 713/00.02.02/2015 221 Vastaus Perussumalaisten edustaja

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Helsingin maistnaatti PL 309 (Albentinkatu 25) 0A3,8L Helsinki, puh. O29553939'J.

Helsingin maistnaatti PL 309 (Albentinkatu 25) 0A3,8L Helsinki, puh. O29553939'J. ll PATENTT. JA REKSTERHALLTUS Kauppanekistenij Arj estelmd Sivu 1 45.11.20'J.3 Y-tunnus: O252239-8 YHTO]AR]ESTYS Ynitys- ja yhteisdtunnus : O252239-8 Kauppanekisteninumenl 35.335 Yhtil Asunt-sakeyhti Cneutzkatu

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän. ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhdessä vielä enemmän ihmisen kkisia ja elämänmakuisia hankkeita Mitä Leader n? Leader-rahitusta myönnetään yhteisöjen ja mikryritysten hyville ideille. Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (6) Ssiaali- ja terveyslautakunta Step/14 381 Oikaisuvaatimus viranhaltijan siirtämisestä Hyvösen lastenkdin jhtajan virkaan HEL 2013-012495 T 01 01 00 Päätös Perustelut:

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja

1. Johdanto. Jorma Koskinen Puheenjohtaja 1. Jhdant Tämä n Lautamaan kyläyhdistyksen ensimmäinen kylän kehittämissuunnitelma, jnka tarkituksena n timia kaupunkisuunnitelun apuna sana yhdyskuntasuunnitelua. Lähtökhtana kyläsuunnittelussa vat lleet

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. Nasdaq Nordic -säännöt, VERSIO 2.7 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös Nasdaq Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot