Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta"

Transkriptio

1 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite hankitaan terveyskeskukseen gyneklgin käyttöön. Hankintaa varten n varattu yhteensä Hankintamenettely ja hankinnasta ilmittaminen Hankintamenettelynä käytetään avinta menettelyä. Kaikki halukkaat tuttajat vivat tehdä tarjuksen. Tarjus n tehtävä sumenkielisenä. Hankinnasta n julkaistu kansallisen kynnysarvn ylittävä hankintailmitus julkisten hankintjen ilmituskanavan HILMA: n www-sivuille. n saatavilla kaikkine liitteineen sitteesta (tarjuspyynnöt). 2 Osatarjukset Osatarjuksia ei hyväksytä. 3 Vaihtehtinen tarjus Vaihtehtisia tarjuksia ei hyväksytä. 4 Vähimmäisvaatimukset Tarjajan aikessa antaa san spimuksesta alihankintana klmannelle sapulelle, siitä n ilmitettava tarjuksessa sekä selvitys mahdllisista alihankkijista. Tarjaja vastaa alihankkijan suudesta kuin mastaan. Alihankkijita kskevat samat vaatimukset kuin tarjajaa. 4.1 tarjajalle asetetut vähimmäisvaatimukset Tarjajan kelpisuuden ja sveltuvuuden täyttyminen arviidaan liitteen nr 1 mukaisesti. Liite tulee palauttaa täytettynä ja allekirjitettuna tarjuksen yhteydessä.

2 2 (11) Tarjuskilpailusta vidaan sulkea pis hankintalain mukaisesti sellainen ehdkas, tarjaja tai mahdllinen alihankkija, jlla ei vida katsa levan teknisiä, taludellisia tai muita edellytyksiä hankinnan tteuttamiseksi tai jka n laiminlyönyt verjen tai lakisääteisten ssiaalimaksujen surittamisen. Tarjuskilpailusta vidaan lisäksi sulkea pis tarjajat, jita kskee jkin hankintalain mukainen pissulkeminen. Ulkmaalaisen tarjajan n timitettava edellä esitettyjen vaatimusten mukaiset tdistukset ja selvitykset sijitusmaansa lainsäädännön mukaisella rekisteritteella tai vastaavalla muulla tdistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla, kuten antamalla sijitusmaan lainsäädännön mukainen valaehtinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmitus. Asiakirjjen n ltava käännettynä sumen kielelle. 4.2 Tarjukselle asetetut vähimmäisvaatimukset Tarjus liitteineen n laadittava sumen kielellä. Tarjuksen sisällön tulee täyttää tarjuspyynnön vaatimukset. Tarjajan tulee situtua nudattamaan julkisten yleisiä spimusehtja JYSE 2014 Tavarat Tarjus ei saa lla ehdllinen. Jättämällä tarjuksen tähän tarjuspyyntöön tarjaja hyväksyy tarjuspyynnössä ja sen liitteissä levat ehdt. Tarjuksen tulee lla vimassa vähintään neljä (4) kuukautta tarjuksen viimeisestä jättöpäivästä lukien. Laitteistn tulee lla CE-hyväksyttyjä ja täyttää EU-alueella ja Sumessa vimassa levat säädökset ja viranmaismääräykset. 5 Hankinnan sisältö a) Laite kskee kuvantavan ultraäänilaitteen hankintaa Uudenkaupungin terveyskeskuksen gyneklgin käyttöön. Timitukseen tulee sisältyä kaksi kappaletta käyttöhjeita ja yksi kappale hult-hjeita. Yksityiskhtaiset tekniset ja timinnalliset vaatimukset n esitelty tämän tarjuspyynnön liitteessä (liite 2.) Tarjtun kknpann edellytetään mudstavan timivan kknaisuuden sekä sisältävän kaikki nrmaaliin käyttöön tarvittavat hjelmat ja varusteet. Tarjajan tulee järjestää velituksetta esittely- ja kekäyttömahdllisuus tarjamastaan laitteesta tilaajan tilissa 21 työpäivän sisällä tilaajan pyynnöstä. Laite n annettava kekäyttöön vähintään

3 3 (11) viideksi (5) työpäiväksi. b) käyttökulutus 1 Hankintaan sisältyy lääkäreille ja hithenkilökunnalle käyttööntn yhteydessä annettava käyttökulutus. Kulutustilaisuuksia n vähintään kaksi. Käyttökulutuksen ajankhdat svitaan erikseen. c) Käyttökulutus 2 Hankintaan sisältyy lääkäreille ja hithenkilökunnalle annettava kulutus kun käyttäjillä n laitteesta n. kuukauden käyttökkemus. Kulutuskhta svitaan erikseen. d) Takuuajan jälkeinen hultpalvelu Hultpalveluun sisältyy hult-, krjaus- ja varasapalvelut. Krjauspalveluun sisältyy myös hjelmistvikjen krjaukset. Timittajalla tulee lla valmius varalaitteen timittamiseen tarvittaessa. Hultspimuksen tarkka sisältö ja velitusperusteet (tuntihinta, kiinteä kuukausihinta). e) Käytön aikainen tekninen tuki Hankintaan sisältyy velituksetta annettava käytön aikainen tekninen tuki puhelinpalveluna. f) Ohjelmistpäivitykset Ohjelmistpäivitykset tilataan erikseen tarpeen mukaan. Optit: Optina pyydetään tarjusta myös muista laitteistn saatavilla levista hjelmist- ja tutepaketeista sekä ultraääniantureista. 6 Timituseht TOP (Finnterms)n käyttövalmiiksi asennettuna ja pakkausmateriaalit pis vietynä. Vaaranvastuu siirtyy tilaajalle, kun laitteet n timitettu tilaajan sittamaan tilaan.

4 4 (11) 7 Timitussite Terveystie 4, ennaltaehkäisevä terveydenhult, äitiysneuvla. 8 Timituksen viivästyminen Mikäli timitus viivästyy svitusta timitusajasta timittajasta tai timittajan vastuulla levista syistä, timittaja n velvllinen surittamaan viivästyssakka 5 % viivästyneen tutteen hinnasta kultakin alkavalta 7 päivän jakslta kuitenkin enintään 15 % tutteen hinnasta, sekä muutin Julkisten hankintjen yleisten spimusehtjen JYSE 2014 Tavarat mukaisesti. 9 Laskutus Timituksen saa laskuttaa, kun timitus n hyväksytysti vastaantettu ja käyttökulutus 1. annettu. 10 Maksueht Maksueht 14 pv nett. Viivästyskrk enintään krklain 4 :n 1 mm. mukainen. 11 Timittajan mat ehdt Omia spimusehtja (kuten hinnanvaraumia tai pikkeavia maksuehtja) ei vi esittää tarjuksessa. 12 Takuu, tekninen tuki sekä hult- ja varasapalvelut. Takuuajan tulee lla vähintään kaksi (2) vutta hyväksytystä vastaantttarkastuksesta lukien. Tilaajaa ei saa velittaa takuuaikana tehdyistä hullista, varasista, krjauksista mukaan lukien hjelmistkrjaukset eikä mahdllista hjelmistpäivityksistä. Osat jk krjataan tai vaihdetaan uusiin. Takuuaikana n annettava krjauksen ajaksi varalaite käyttöön velituksetta. Takuu siirtyy autmaattisesti mahdllisille seuraaville mistajille ilman lisäkustannuksia. Takuu ei rajita niitä ikeuksia, jtka tilaajalla n tämän tarjuspyyntö tai Julkisen hankintjen yleisten spimusehtjen JYSE 2014 Tavarat, kauppalain tai muun lanasäädännön mukaan n. Mikäli nrmaalit määräaikaishullt vat tarpeen takuukrjauksen liittyvinä, ne vat takuun alaisia. Mikäli asennetaan timittajan timesta lisävarusteita tai varasia (ei kske kuluvia sia), n myös niiden takuuaika sama kuin alkuperäistimituksen takuu hyväksytystä timituksesta. Vikatilanteissa vian syyt selvitettävä ja varasat tilattava 8 tunnin (=1 työpäivä) kuluessa

5 5 (11) vikailmituksesta. Varasat n timitettava ja krjaustimenpiteet alitettava 48 tunnin kuluessa vikailmituksesta. Hultpalvelua ja teknistä tukea tulee tarjta arkisin vähintään kl: 8:00 16:00 välisenä aikana. Tarjuksessa tulee ilmittaa seuraavat tiedt takuusta ja hulln järjestämisestä: Takuuaikana: selvitys mahdllisista takuuseen liittyvistä hulttöistä takuuaika, kuitenkin vähintään 2 vutta selvitys takuun kattavuudesta ja ehdista ennen takuuajan päättymistä suritetaan takuukatselmus Takuuajan jälkeen selvitys hultpalveluista ja sen sisällöistä selvitys määräaikaishullsta hultpisteet Sumessa hulthenkilöstön määrä ja määrä / asiakas, ammattitait ja ammattitaidn ylläpit varasien saatavuus, varsinkin anturit selvitys päivitystarpeista ja päivityksen velitusperusteet hulln vaihtehtiset velitusperusteet, vähintään kiinteä /kk (ei sisällä varasia eikä hjelmistpäivityksiä) tuntiperusteinen hulthinta /h sisältäen kaikki kulut pis lukien varasat ( matkaaikaa ei saa velittaa) varalaitteen velitusperusteet (takuuajan jälkeen) Lisäksi tarjukseen n liitettävä selvitys teknisestä tuesta ja sen resursinnista. Tilaajalle n tärkeää, että tekniseen tukeen saa npeasti yhteyden aina yhdestä ja samasta puhelinnumersta. Valittu timittaja vi ehdttaa hulthintjen muuttamista vain timittajasta itsestään riippumattmista työvimakustannuksissa tapahtuvia lennaisia muutksia vastaaviksi. Timittajan n ilmitettava tilaajalle hintjen krttamisesta vähintään neljä (4) kuukautta ennen niiden vimaantula. Tilaajan niin vaatiessa timittajan n esitettävä tilaajalle asianmukainen kirjallinen selvitys kustannusten kehityksestä. Kaikki muutkset hintaan n svittava kirjallisesti timivaltaisen edustajan kanssa. Tarjajalla tulee lla hultpiste Sumessa ja hultpalvelut ja tekninen tuki tulee lla sumenkielellä.

6 6 (11) Timittaja situtuu hultamaan myymänsä laitteet ja timittamaan varasia vähintään 7 vuden ajan niiden hyväksytyn vastaantn jälkeen. 13 Tarjushinnat Verttmat tarjushinnat tulee esittää hintaliitteellä (liite 3) laitteen kiinteä kknaishinta varusteineen kuljetus perille, asennus ja käyttökuntn saattaminen tilaajan ilmittamassa sitteessa käyttökulutukset 1 ja 2 matka-, kulutusmateriaali- yms. kuluineen Edellä mainittuihin tarjushintihin n sisällytettävä kaikki mahdlliset laitteiden timitukseen ja kulutukseen liittyvät kulut mukaan lukien käyttöhjeet 2kpl/laite sekä hult-hjeet 1kpl/laite. Laskutus-, timitus-, matkustus- yms. lisiä ei hyväksytä. 14 Muut tarjuksessa esitettävät asiat tiedt laitteen teknisistä ja timinnallisista minaisuuksista selvitys alihankkijiden käytöstä selvitys timitukseen sisältyvästä käyttökulutuksesta kulutussuunnitelma kuluttajat selvitys käytön aikaisesta lisäkulutuksesta velitusperusteet /h sisältäen kaikki kulut (matka-ajasta ei saa velittaa) timitusaika tilauksesta referenssitiedt vastaavista timituksista viimeisen 3 vuden ajalta asiakas yhteystietineen laitetimitukset timituksen arv 15 Tarjuksen vimassalaika Tarjuksen n ltava vimassa vähintään 4 kuukautta.

7 7 (11) 16 Tarjajan ja tarjuksen kelpisuus ja tarjusten vertailu 16.1 Tarjusten käsittely Tarjusten avaamisen jälkeen määräajassa saapuneet tarjukset tarkistetaan ja arviidaan. Tarjusten avauksesta laaditaan pöytäkirja. Tarjusten arviinti ja vertailu tteutetaan klmessa vaiheessa: 1. Tarjajien kelpisuuden arviinti 2. Tarjusten tarjuspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjusten kknaistaludellisuuden vertailu 16.2 Tarjajan kelpisuuden arviinti Arviinti- ja valintaprsessin ensimmäisen vaiheen tarkituksena n selvittää tarjajan edellytykset suriutua hankinnan tteuttamisesta. Tätä arviidaan edellä esitetyillä tarjajalle asetetuilla kelpisuusvaatimuksilla. Tarjuskilpailusta suljetaan pis sellaiset tarjajat, jita kskee hankintalain 53 mukainen pissulkemisperuste. Tarjuskilpailusta vidaan sulkea pis tarjajat, jtka vat laiminlyöneet verjen tai lakisääteisten ssiaalimaksujen surittamisen tai jita kskee muu hankintalain 54 mukainen pissulkemisperuste Tarjuksen tarjuspyynnön mukaisuus Arviinti ja valintaprsessin tisessa vaiheessa arviidaan ensimmäisen vaiheen läpäisseiden tarjajien tarjukset. Tarjukset tarkistetaan suhteessa niihin vaatimuksiin, jita stettavilta tutteilta edellytetään. ä vastaamattmat tarjukset hylätään Valintaperusteet Anetuista tarjuksista valitaan se, jka n kknaistaludellisesti edullisin. Arviintiperusteet paintuksineen vat kuvattuna liitteessä 4. A) timituksen kiinteä kknaishinta (tarjuslmakkeesta) maks. 10 p.

8 8 (11) B) Laatupisteiden erittely, maks 15 p. Liitteen 4 mukaan. Halvin vertailuhinta saa 10 pistettä ja muiden pistemäärä mudstuu samassa suhteessa, mitä ne eravat halvimmasta hinnasta. Kaava n seuraava: (halvin hinta / tarjus)*10. Laatupisteiden khdat a ja b arviidaan kekäytön perusteella. Mikäli esittely- ja kekäyttömahdllisuutta ei järjestetä, n arviinnin surittaminen mahdtnta ja jhtaa tarjajan sulkemiseen pis tarjuskilpailusta. Khta c arviidaan tämän tarjuspyynnön khdassa 12 pyydettyjen selvitysten perusteella. Khdassa c paintetaan hulln saatavuutta ja hultvarmuutta, hulln ja teknisen tuen ammattitaita ja ammattitaidn ylläpita sekä teknisen tuen luetettavuutta ja varalaitteen saatavuutta ja varalaitteen velitusperusteita. 17 Asiakirjjen julkisuus Hankintaa kskevien asiakirjjen julkisuuden salta nudatetaan viranmaisten timinnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Hankinta-asiakirjat vat asiakirjjen julkisuutta kskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia, kun spimus hankinnasta n tehty. Asiansaisella, esim. tarjajalla n kuitenkin ikeus saada tiet em. asiakirjista, kun hankintapäätös n tehty. Tarjajalla ei le kuitenkaan ikeutta saada tieta muiden tarjusten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Tarjukset n pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Js liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjukseen n välttämätöntä, ne n ilmitettava eri liitteellä. Tarjuspyynnön esittäjä harkitsee, vatk liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedt lain mukaan salassa pidettäviä. Julkisia hankintja sekä asiakirjjen julkisuutta kskevan lainsäädännön mukaan tarjushintaa kskevat tiedt vat julkisia. 18 Salassapit, vaitilvelvllisuus ja spimussakk Timinnassa tetaan humin muun hella tietsujavaatimukset. Tarjajaa sit henkilötietjen käsittelyssä ja rekisteröinnissä henkilötietlaki ja arkaluntisten tietjen käsittelyssä ptilaslainsäädäntöä. Tarjajan ja sen työntekijät ja edustajat vat velvllisia nudattamaan ptilaslainsäädännön mukaista salassapit- ja vaitilsäännöksiä. Osapulet situtuvat lemaan käyttämättä muuhun kuin spimustarkituksiin ja lemaan luvuttamatta ja pitämään luttamuksellisina tisiltaan saamansa materiaalin ja tiedt, jtka n merkitty luttamukselliseksi tai jtka n sellaisiksi ymmärrettävä, sekä lemaan käyttämättä niitä muihin kuin spimuksen mukaisiin tarkituksiin. Salassapitvelvllisuus ei kske sellaista tieta, mikä n tullut muutin julkiseksi.

9 9 (11) Ptilaslain ja muun lainsäädännön mukaan ptilaalla n ikeus käyttää terveyspalveluja säilyttäen yksityisyydensujansa. Laki terveydenhulln ammattihenkilöistä (559/1994) 16 ja 17 :ssä mainittu salassapitvelvllisuus laajassa merkityksessä kskee myös tarjajan henkilökuntaa, jka käy tilaajan tilissa. Salassapit- ja vaitilvelvllisuus n vimassa spimuksen päättymisen jälkeen tistaiseksi. Tarjaja vastaa siitä, että sen työssä levat henkilöt vat tietisia salassapit- ja vaitilvelvllisuuden sisällöstä, sitvuudesta ja jatkuvuudesta. Tarjaja vastaa siitä, että sen työntekijät vat tietisia ja situtuneet erillisellä spimuksella tässä esitettyihin salassapit ja vaitilvelvllisuuksiin. Tarjaja n velvllinen krvaamaan Uudenkaupungin kaupungille spimussakkna kustakin eri rikkmuksesta á 3000 eura kuitenkin spimuskauden aikana yhteensä (kymmenentuhatta) eura ja sen ylittävältä salta kaikki Uudenkaupungin kaupungille terveyslautakunnalle aiheutuneen vahingn, mikäli tarjaja rikk tämän khdan ehtja. 19 Muut ehdt Määräajan jälkeen saapunut tarjus suljetaan tarjuskilpailun ulkpulelle ja palautetaan avaamattmana lähettäjälle. Tarjuskuressa n tästä syystä ltava tarjajan yhteystiedt. Tarjus tulee tarjajaa sitvaksi, kun tilaaja n ttanut tarjuksen vastaan. Tilaajalla n ikeus perustellusta syystä hylätä kaikki tarjukset. Uudenkaupungin kaupunki ei maksa krvausta tarjuksen tekemisestä eikä laitteen kekäytöstä. 20 Spimus Hankinnasta tehdään kirjallinen spimus Uudenkaupungin kaupungin terveyspalveluiden ja valitun timittajan kesken. Kirjallinen hankintaspimus allekirjitetaan vasta, kun hankintapäätös n saanut lainviman. Valitun timittajan ja kaupungin välille syntyy sitva spimus hankinnan khteesta vasta, kun mlemmat sapulet vat allekirjittaneet spimuksen. Hankinnasta tehtävä spimus laaditaan nudattaen tarjuspyynnön mukaisia ehtja. Hankinnassa nudatetaan lakia (348 / ) julkisista hankinnista sekä svelletaan sveltuvin sin julkisten hankintjen spimusehtja JYSE 2014 Mahdlliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvtteluin. Mikäli neuvtteluissa ei päästä spijapulia tyydyttävään lpputulkseen, spimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät ristiriitaisuudet ratkaistaan ensimmäisessä ikeusasteessa Varsinais-Sumen käräjäikeudessa. Spimusasiakirjat vat pätemisjärjestyksessä seuraavat: 1. Hankintaspimus

10 10 (11) 2. liitteineen. 3. Julkisten hankintjen yleiset spimusehdt 2014 Tavara 4. Tarjus liitteineen 21 Lisätiedt ja niiden käsittely Lisätietja vi pyytää vain sähköpstitse. Mahdlliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee timittaa kl mennessä sitteeseen: Viesti n tsikitava: Lisätietja: ön UÄ-. Kysymyksiin n liitettävä lähettäjän yhteystiedt. Kysymykset n esitettävä sumen kielellä. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenvet, jka julkaistaan kl mennessä vain sähköisesti sitteessa Tarjuksessa tulee lla maininta siitä, että tarjaja n käynyt määräajan jälkeen lukemassa nämä tarjuspyyntöön liittyvät mahdlliset tarkennukset Uudenkaupungin kaupungin Internet-sivuilta, ja että ne n humiitu tarjusta laadittaessa. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedt vat hankintayksikköä sitvia. 22 Tarjuksen jättäminen Pyydämme tarjuksenne suljetussa kuressa sitteeseen: Uudenkaupungin kaupunki Henna Hnkanen (käyntisite: ) UUSI Tarjusten tulee lla perillä kl mennessä. Myöhästyneet tarjukset suljetaan avaamattmina tarjuskilpailun ulkpulelle. Kureen merkintä: Uä-laite. Kuressa n ilmitettava tarjavan yrityksen nimi. Tarjuksessa tulee ilmittaa tarjavan yrityksen yhteyshenkilöt yhteystietineen (site, puhelin, faksi, sähköpsti) sekä hankintapäätöstä varten sähköpstisite. Tarjus tulee tarjajaa sitvaksi, kun tilaaja n ttanut tarjuksen vastaan.

11 11 (11) Uudenkaupungin kaupunki terveyspalvelut Pia Lahtinen Vastaava ylilääkäri Liitteet Tarjajan kelpisuuden täyttyminen, liite1. UÄ-laiteen tekniset ja timinnalliset vaatimukset, liite 2 Hinta lmake, liite 3. Tarjusvertailun perusteet, liite 4

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN

VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN 1 (10) VANHUSTEN AVOHOIDON ERÄIDEN PALVELUJEN PUITEJÄRJSTELY, JONKA KAIKKI EHDOT VAHVISTETAAN Jämsän kaupunki (myöhemmin tilaaja) järjestää tarjouskilpailun vanhusten avohoidon eräiden palvelujen järjestämiseksi

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten

LOKIKIRJA erikoislääkärikoulutuksen ja yleislääketieteen erityiskoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksoa varten LOKIKIRJA erikislääkärikulutuksen ja yleislääketieteen erityiskulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjaksa varten Päivitetty 4.11.2014 Tämä lkikirja n sitteessa http://www.ulu.fi/ltk/piskelu/jatkkulutus/yek

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot