Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta"

Transkriptio

1 SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen myyjän taseselvitystapaan. Ehdttamassamme mallissa luvutaan ns. jäännöskäyräkäsittelystä ja timitusvelvllisen myyjän taseet selvitetään samin periaattein, kuin muidenkin myyjien. Tämä uusi timintamalli n teknisesti mahdllista nykyisessä timintaympäristössämme, kun alalla n tteutettu kattava tuntimittaus. Tavitteena tällä ehdtuksella n myyjien tasapulinen khtelu. Timitusvelvllisen myyjän taseselvitys nykymallissa Sähköntimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtineuvstn asetuksen 4 luvun 1 :n mukaan timitusvelvllisen myyjän tuntimittaamattmien khteiden tase perustuu ns. jäännöstaseeseen. Jäännöstase mudstuu tunneittain mudstuvasta jäännöskäyrästä. Jäännöskäyrä saadaan vähentämällä kaikesta jakeluverkkn timitetusta sähköstä kaikkien jakeluverkn tuntimitattujen khteiden energia sekä ulkpulisessa myynnissä levien tyyppikurmituskäyräkhteiden energia ja verkn laskennalliset häviöt. Asetuksen mukaan timitusvelvllisen myyjän tase mudstetaan laskemalla yhteen timitusvelvllisen myyjän tuntimitattujen khteiden energia sekä jäännöstaseen energia. Kun verknhaltijan kaikki käyttöpaikat vat tuntimittauksessa tai lutettavasti mallinnettu tuntitietna, jäännöskäyrä n nlla ja timitusvelvllisen myyjän tase perustuu pelkkien tuntimitattujen (tai lutettavasti mallinnettujen) khteiden energiaan. Tällöin kaikki tuntimittauksen tai mallinnetun tuntitiedn ulkpulelle jäävä kulutus n sa verknhaltijan häviöitä. Häviösähkö sisältää verkn tekniset häviöt sekä hävikin, kuten spimuksettman käytön sekä esim. sähkövarkaudet. Nykyisen mittausasetuksen mukaan, niin kauan kuin kaikki verkn khteet eivät le tuntimitattuja tai lutettavasti mallinnettuja, timitusvelvllisen myyjän ei-tuntimitattuja khteita ei viedä taseisiin kurmituskäyrillä vaan jäännöskäyrällä. Nykymallissa verkn häviöt viedään taseisiin laskennallisina, jten taseselvityksen epätarkkuus, virheet ja mahdllinen hävikki jää timitusvelvllisen myyjän vastattavaksi. Tämä asettaa timitusvelvllisen myyjän tasekäsittelyssä erilaiseen asemaan muihin myyjiin verrattuna. Nykyisen tuntimittauksen laajuus Sumessa n tteutettu varsin kattava tuntimittaus. Tällä hetkellä nin 97 % kaikista käyttöpaikista n tuntimittauksessa. Kattavasta tuntimittauksesta hulimatta käytännössä verknhaltijille jää aina jitain khteita, jiden mittaria ei päästä vaihtamaan (esim. käyttöpaikalle ei le pääsyä). On myös humattava, että tuntiphjaisessa taseselvityksessä n aina mukana myös arviituja tuntitietja, esimerkiksi ajittaisten mittarinluentangelmien vuksi. Energiatellisuus ry Fredrikinkatu B, Helsinki PL 100, Helsinki Puhelin: (09) , faksi: (09)

2 ET:n jäseniltään saaman arvin mukaan tällä hetkellä jäännöskäyräkäsittelyn piirissä n verkkalueesta riippuen 0,1-3 % kk verkkalueella kulutetusta energiasta. Ehdttamamme muuts kskee tätä saa taseselvitettävästä energiasta. Uusi susiteltu timintatapa Sähkön myyjien tasapulisen khtelun varmistamiseksi ehdtamme, että taseselvityksessä siirrytään timintamalliin, jssa timitusvelvllisen myyjän tase määritetään samalla tavalla kuin muidenkin myyjien (ei jäännöstaseeseen perustuen). Timitusvelvllisen myyjän tuntimittaamattmat khteet mallinnetaan taseisiin kurmituskäyrillä, kuten muidenkin myyjien. Tämä tarkittaa samalla, että kurmituskäyrämallin er tdelliseen kulutukseen verrattuna, mittausvirheet sekä hävikki sisältyvät verknhaltijan häviöihin verkn teknisten häviöiden lisäksi. Alla leva kuva havainnllistaa tilannetta. 2(5) Uudessa susitellussa menettelytavassa taseselvityksessä humiidaan jkaisen myyjän salta erikseen sekä myyjän tuntimitatut khteet että mahdllisesti kurmituskäyrämallin piirissä levat khteet. Uusi malli ei tee mitään era timitusvelvllisen ja muiden myyjien taseselvityksessä, vaan taseselvitys tehdään kautta linjan samin periaattein. Tasituslaskenta tehdään samin menettelytavin kaikkien niiden myyjien salta, jilla n kurmituskäyräkhteita, myös timitusvelvllisen myyjän salta. Perustelut uudelle timintamallille Ehdtamme uutta mallia ensisijaisesti myyjien tasapulisen khtelun varmistamiseksi. Nykyinen laajamittainen tuntimittaus mahdllistaa muutksen tteuttamisen, eikä alalla le enää teknistä tarvetta nudattaa ns. jäännöstasemallia. Uudistuksen myötä verknhaltija vastaa mittauksen ja taseselvityksen virheistä sekä epätarkkuuksista. Tämä n perusteltua, sillä lähtökhtaisesti vain verknhaltija itse vi vaikuttaa man taseselvityksensä laatuun. Myyjä ei vi vaikuttaa tähän malla timinnallaan. Uudessa timintamallissa krstuu verknhaltijan intressi panstaa taseselvityksen laatuun sekä hävikin vähentämiseen.

3 Muutksen vaikutukset 3(5) Timintatavan muuts kskee kaikkia verkkyhtiöitä (83 kpl) ja timitusvelvllisuusasemassa levia myyntiyhtiöitä (nin 62 kpl). Muutksella ei le suranaisia vaikutuksia ktitaluksiin ja sähkönkäyttäjiin. Muutksesta seuraa sähköyhtiöille seuraavia taludellisia ja teknisiä vaikutuksia: Uudessa timintamallissa mittausvirheet jäävät jatkssa verkkyhtiön häviöihin ja verkkyhtiön riskiksi, jllin timitusvelvllisen myyjän asema tulee yhdenvertaiseksi muiden myyjien kanssa muutksen myötä. Tämä pienentää timitusvelvllisen myyjän riskiä. Verkkyhtiöille siis siirtyy jäännöstaseriski ja timitusvelvllisilta myyjiltä tämä pistuu. Kknaisuuden kannalta taludelliset vaikutukset pysyvät samana, mutta ne jakaantuvat ikeudenmukaisemmin. Muuts selkeyttää sapulien taludellisia vastuita, kun ne khdistuvat ngelmakhtiin puuttumaan kykenevälle sapulelle. Myyjien kannalta n erittäin lennaista ja tärkeää, että muuts selkeyttää sähkömarkkiniden pelisääntöjä ja vahvistaa tasapulisuutta. Muutksen myötä myyjien tasapulinen ja ikeudenmukainen khtelu varmistetaan. Timitusvelvlliset myyjät tulevat jatkssa khdelluiksi samin kuin muutkin myyjät eli eivät judu vastaamaan muusta kuin masta myymästään vlyymista. Taseisiin jääneet virheet ja hävikki jäävät verknhaltijan häviösähkökäyrälle ja siten verknhaltijan taludelliselle vastuulle. Muutksen myötä myös häviösähkön ikea arv saadaan selvitettyä. Timintamalli lisää entisestään verknhaltijan intressiä hitaa mittausten ylläpit riittävälle laatutaslle. Tämä tulee humiida verkn häviösähkön hankintaspimuksissa sekä verkkregulaatissa. Käyrämenettelyn ulttaminen myös timitusvelvllisen myyjän eituntimittaamattmiin khteisiin aiheuttaa tyypillisimmin muutksia sekä verkn taseselvitys- että asiakastietjärjestelmiin. Asiakastietjärjestelmissä tulee ylläpitää kurmituskäyrä- ja ennustetietja myös näille khteille. Taseselvitysjärjestelmissä tulee kurmituskäyrälaskenta perustaa myös timitusvelvllisen myyjän ei-tuntimitatuille käyttöpaikille, jka edellyttää näiden spimusten tietjen siirtämistä asiakastietjärjestelmästä taseselvitysjärjestelmään. Kyseessä n kahden eri järjestelmän välinen knversi. Itse kurmituskäyrämallinnukseen uudistus ei aiheuta muutksia, sillä nykyiset järjestelmät sveltavat laskentaa j nyt ei-timitusvelvllisten myyjien taseselvitykseen. Kertalunteisen muutsprjektin lisäksi tällä muutksella n teknisestä näkökulmasta merkitystä myös mititettaessa verknhaltijan taseselvitysjärjestelmän laskentakapasiteettia ja muita resursseja. Taseselvityslaskennassa käyrämenettelyn ulttaminen myös timitusvelvllisen myyjän ei-tuntimittaamattmiin khteisiin kurmittaa nykyistä enemmän verknhaltijan päivittäistä taselaskentaprsessia. Järjestelmien kurmittumista vähentää j tteutetun tuntimittauksen kattavuus. Muuts khdistuu vain hyvin rajalliseen käyttöpaikka- ja energiamäärään. Mnien verkkyhtiöiden salta muutsta vidaan pitää marginaalisina.

4 Kuten edellä n kuvattu, timintatavan muuts aiheuttaa järjestelmämuutksien jhdsta kertalunteisia muutskustannuksia verknhaltijille. Nämä riippuvat yrityskhtaisesti yrityksen järjestelmäkknaisuudesta ja valmiusasteesta. Näistä n vaikea antaa yhteistä kustannusarvita. Useat verkkyhtiöt vat ilmittaneet muutskustannuksien levan heidän saltaan kknaisuudessa marginaalisia. Pääasiassa tämä jhtuu tuntimittausten kattavuudesta. Mikäli verkkyhtiö n tteuttanut kattavan tuntimittauksen, muutskustannuksien pitäisi pysyä khtuullisina. Muutskustannukset riippunevat enemmän yrityksen järjestelmien valmiusasteesta ja tuntimittauksen kattavuudesta kuin yrityksen ksta. Sanmaliikenteen salta muuts ei edellytä teknisiä muutksia. Muuts edellyttää timintaprsesseihin sellaisen muutksen, että uuden mallin käyttööntn jälkeen verknhaltija lähettää taseselvitysyksikölle erikseen häviöaikasarjan ja timitusvelvllisen myyjän summa-aikasarjan. Osa verknhaltijista timii näin j nyt. Käytännössä uudessa mallissa kunkin verkn avimen timituksen mudstavat häviöt ja hävikit. Timitusvelvllisen myyjän summa-aikasarja n kuin minkä tahansa muunkin myyjän summa-aikasarja kyseisessä verkssa. Uusi malli aiheuttaa muutksia myös verknhaltijan tekemään tasituslaskentaan ja tasevirheiden krjausmenetelmiin. 4(5) Sekä tasituslaskennassa että tasevirheitä krjatessa krjauksien vastapuli n aina verknhaltija, ei timitusvelvllinen myyjä, kuten nykyään. Tasituslaskentaa svelletaan jatkssa myös timitusvelvlliselle myyjälle samin periaattein kuin muillekin myyjille. Asetuksen muutstarpeet ja siirtymäaika Uuden taseselvitysmallin käyttööntt edellyttää, että nykyisen sähköntimitusten selvityksestä ja mittauksesta annetun valtineuvstn asetuksen (66/2009) 4 luvun 1 :n 2 mmentti kumtaan sekä 5 luvun 1 :n 1 mmenttia mukataan seuraavasti. 4 luku Taseselvitys 1 Taseselvityksen perustana käytettävä menetelmä Taseselvityksen tulee perustua tuntimittaukseen. Sähkön vähittäismyynnin salta vidaan kuitenkin sveltaa muun mittaustavan ja tyyppikurmituskäyrän yhdistelmää siten kuin jäljempänä säädetään. Js sähkön vähittäismyyjä timii jakeluverkssa sähkömarkkinalain 21 :ssä tarkitettuna timitusvelvllisena vähittäismyyjänä, tulee vähittäismyyjän sähkötaseen jakeluverkssa perustua jäännöstaseeseen, jka mudstuu, kun jakeluverkkn timitetusta sähköstä vähennetään tuntimittauksen ja tyyppikurmituskäyrämenettelyn piiriin kuuluvat khteet sekä jakeluverknhaltijan häviöenergia. 5 luku Tyyppikurmituskäyrien sveltaminen taseselvityksessä 1 Tyyppikurmituskäyrän käyttäminen taseselvityksen perustana Sähkön vähittäismyynnin taseselvityksen tulee perustua sähkönkäyttöpaikan salta tyyppikurmituskäyrän ja muun mittaustavan kuin tuntimittauksen yhdistelmään, js sähkönkäyttöpaikkaa ei le varustettu tuntimittauslaitteistlla ja sähkönkäyttöpaikan avimesta timituksesta vastaa muu sähkönmyyjä kuin sähkömarkkinalain 21 :ssä tarkitettu timitusvelvllinen sähkönmyyjä.

5 Jakeluverknhaltija päättää, mitä tyyppikurmituskäyrää kuhunkin sähkönkäyttöpaikkaan svelletaan. Kuten edellä n kuvattu, muuts edellyttää muutksia kaikkien verknhaltijiden järjestelmiin sekä timintatapihin. Näihin muutksiin n tarpeen varata vähintään 12 kuukautta. Tekniselle tteuttamiselle varattava aika tulee humiida siirtymäsäännöksessä. Js varmuus taseselvitystavan muutkset saadaan aivan lähiaikina, muutkset vitaisiin ttaa käyttöön marraskuussa Muutksien käyttööntt nkin mnista syistä järkevää yhdistää muihin taseselvitysmalliin phjismaisen harmnisinnin seurauksena tuleviin muutksiin. 5(5) Energiatellisuus ry tiv ehdtuksen myönteistä etenemistä sekä n valmis ja halukas sallistumaan asian valmistelutyöhön ja hankkimaan tarvittavia lisätietja. Lisätietja ja mahdlliset kysymykset: Riina Heinimäki (09) ) tai Ina Leht (09) ). Kunniittavasti Energiatellisuus ry Pekka Salmaa Jhtaja, sähkökauppa Kenneth Hänninen Jhtaja, sähköverkk Tiedksi: Petteri Kuuva, työ- ja elinkeinministeriö Tatu Pahkala, työ- ja elinkeinministeriö Jhanna Juvnen, työ- ja elinkeinministeriö

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE

CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 1 (18) CARUNAN YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA -SUUNNITTELIJOILLE URAKOITSIJAOHJE 2 (18) Caruna Oy:n ja Caruna Esp Oy:n yleishjeet sähköurakitsijille ja -suunnittelijille Sisällysluettel

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnr 30968/06/2009 Kulemaan jhtanut sähkötapaturma Pedersöressä 27.7.2009 Tutkijaryhmä: Sakari Hatakka Björn Jhanssn ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTIN TIIVISTELMÄ Onnettmuustapaus

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi

Metsäntutkimuslaitoksen palveluiden kartoituksen konsultointi Metsäntutkimuslaitksen palveluiden kartituksen knsultinti Versi 1.0 Metsäntutkimuslaits sivu 1/34 Sisällysluettel 1 Tiivistelmä... 3 2 Jhdant... 7 3 Kknaisarkkitehtuuri kehittämisen viitekehyksenä... 7

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti Maantieselvitys HAMK Maantieselvitys Lppuraprtti 1 COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki ikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai saa siitä ei saa kpiida tai jäljentää missään mudssa ilman Pöyry Finland Oy:n

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjitustaidn kulutus Opetussuunnitelma 2012 Lunns Opetussuunnitelma 2012 2012 Tekijät vastuualueineen Hallinthenkilökunta rehtri Sini Luhivuri (luku 2.1) tiedttaja

Lisätiedot