SAAPUNUT... /... /... PL Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq="

Transkriptio

1 KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;", Taimi r rv/, ~/v..i. '" Asiakirjan nimi: Kulutuskeskus Salpaus: Työ tekijäänsä pettaa '" Asiakirjan päivämäärä: <> Diaarinumer: OKM/448/522/2013 Asiakirjan tunnus I Dcid: Asiakirjan allekirjittajat: Opetusneuvs. Tarja Riihimäki, Esittelijä, :32:06, Jhtaja, Mika Tammileht, Päättäjä, :47:03, Tarkistesumma: mdvmhku8uep2hatzdzzkaiatq= Asiakirja n sähköisesti allekjrjitettu petus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä tietjärjestelmässä. Lisätietja petus- ja kulttuuriministeriön kirjaamsta puh ). Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- ch kulturministeriet Meritullinkatu 10. Helsinki I PL Valtineuvst Sjtitullsgatan 10. Helslgfrs I PB 29, Statsrådet Y-tunnus Puh I Tfn I FO-nummer

2 Päätös OKM/448/522/2013 Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikivenkatu LAHTI Viite Hakemuksenne Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö n myöntänyt seuraavan valtinavustuksen käytettäväksi liitteessä dnr 6/091/2011 mainituin ehdin ja rajituksin. ~.. '" "" n n c )( Päijät-Hämeen kulutusknserni Käyttötarkitus Kulutuskeskus 5alpaus: Työ tekijäänsä pettaa Avustuksen käyttöaika päättyy mennessä ,.,.!"'myö~~'~t'ty""""""""""""""'"'''''''''''' r 70Ö OOÖ: ~ ~~~~ Myönnetyn avustuksen perusteena levat kustannukset.'. ::..:.::.:.::::::.::::::::.:::::::: ,00 eura F OKOYFIHH ensi tilassa TaKP , LKP 8210, UIOSVKSIKlm 243, MKS Valtinavustus n myönnetty käytettäväksi alle 25-vutiaiden, vailla peruspetuksen ppimäärän surittamisen jälkeistä tutkinta levien nurten työpaikalla tapahtuvan ppimisen edistämiseen sekä työn ja kulutuksen justavien tteutusmallien kehittämiseen. Erityisesti kehitetään ja tetaan käyttöön malleja kulutuksen tteuttamiseksi ppilaitsmutisen ja ppispimuskulutuksen yhdistelmänä. Rahitus n sa nurten työssäppimis- ja ppispimusuudistusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- ch kulturministeriet Meritullinkalu 10, Helsinki I PL 29, Valtineuvst Sjötullsgatan 10. Helsingfrs I PB 29, StatsrAdet Y lunnus Puh I Ttn I FQ-nummer

3 I I Valtinavustusten tavitteena n mnipulistaa työssäppimisen tteutustapja ja kehittää työssäppimisen laatua kulutuksen järjestäjien ja työpaikkjen yhteistyössä nykyistä lainsäädäntöä nudattaen. Oppilaitsmutisen kulutuksen sana tteutettavan työssäppimisen määrä vi kkeiluhankkeissa vaihdella työpaikan ja piskelijalle tutkinnn perusteiden phjalta määritellyn tarpeen mukaisesti, mutta vi lla pääsääntöisesti enintään pulet tutkinnsta. Kaikissa hankkeissa humita n syytä kiinnittää alempana tässä kirjeessä tdettaviin erityistavitteisiin. Laajjen työssäppimiskkeilujen salta susitellaan ppilaitsmutisen ja ppispimuskulutuksen yhdistelmien kkeilua. Parhaillaan n käynnissä laajennetun työssäppimisen kkeiluhankkeita, jtka päättyvät viimeistään vunna Kkeiluhankkeiden tulsten phjalta arviidaan edellytyksiä ppilaitsmutisessa kulutuksessa tteutettavan työssäppimisen laajemmalle hyödyntämiselle. Vunna 2014 käynnistettävissä nurten työssäppimis- ja ppispimusuudistuksen hankkeissa ei siksi le tarkituksenmukaista sellaisenaan jatkaa tai laajentaa laajennetun työssäppimisen kkeiluja. yt käynnistettävissä hankkeissa tavitteena vat erityisesti yhteisten timintamallien kehittäminen ja jalkauttaminen (ml. alakhtaiset timintamallit), - työpaikkjen tukeminen piskelijiden tavitteellisessa ammattitaidn ppimisessa, - työssäppimisen suunnitteluun ja tteuttamiseen liittyvän työelämäyhteistyön kehittäminen sekä työssäppimisen laadunhallinta. Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että hankkeelle mudstetaan klmikantainen hjausryhmä. Myönnetyn avustuksen perusteena vat hakemuksessa arviidut kustannukset. Avustus saa kattaa 100 % avustettavan timinnan hyväksyttävistä menista, kska valtinavustukset suunnataan sana nuristakuun timeenpana ja sana työn ja kulutuksen justavaa yhdistämistä. Valtinavustuksen maksamisen ehtna n, että petus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy valtinavustuksen saajan timittaman täydennetyn talus- ja timintasuunnitelman sekä tiivistelmän hankkeen kuvauksesta. Täydennetty talus- ja timintasuunnitelma sekä tiivistelmä hankkeesta tulee timittaa petus- ja kulttuuriministeriön kirjaamn mennessä. Lisäselvityslmake ja tiivistelmälmake löytyvät petus- ja kulttuuriministeriön wwwsivuilta khdasta OKM > kulutus> kulutusplitiikka> kehittämishankkeet > nurten työssäppimis- ja ppispimusuudistus. Lisäksi petus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että avustuksen saaja timittaa verksthankkeessa mukana levien tahjen kanssa tehdyt yhteistyöspimukset petus- ja kulttuuriministeriön kirjaamn mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee seuraamaan nurten työpaikalla tapahtuvan ppimisen edistämiseen sekä työn ja kulutuksen justavien tteutusmallien kehittämiseen

4 II myönnettyjen valtinavustusten khdentumista ja tteumaa khderyhmälie. Tätä varten kulutuksen järjestäjien n varauduttava timittamaan tteumatietja. Myönnettyyn avustukseen svelletaan valtinavustus lakia (688/2001). Tähän päätökseen ei saa hakea muutsta valittamalla. Valituskiellsta n säädetty valtinavustuslain 34 :ssä. Tähän päätökseen saa siihen tyytymätön asiansainen hakea ikaisua petus- ja kulttuuriministeriöitä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedksisaannista. Liitteenä levasta ikaisuvaatimussituksesta ilmenee, miten ikaisua haettaessa n meneteltävä. Jhtaja Opetusneuvs Mika Tammileht Tarja Riihimäki.., '" w '" UI '" t

5 OPETUS- JA KULTTUURIMIISTERiÖ Dnr 6/091/ Erityisavustukseen liittyvät ehdt ja rajitukset Avustuksen asian mukainen käyttö Erityisavustusta saa käyttää avustuksen saajalle avustuskhteesta aiheutuviin menihin. Avustus katstaan asianmukaisesti käytetyksi, js avustuksen saajalla n llut avustettavasta hankkeesta hyväksyttäviä menja vähintään avustusta vastaava määrä. Hyväksyttävät ment Hyväksyttäviksi meniksi katstaan avustettavan khteen kannalta tarpeelliset ja määrältään khtuulliset ment... Hyväksyttäviä menja laskettaessa tetaan vähennyksenä humin samaan tarkitukseen myönnetyt muut avustukset ja hankkeesta saatavat tutt. Velvllisuus nudattaa hankintalainsäädäntöä Avustusta saavan tahn tulee selvittää ja ttaa timinnassaan humin mahdllinen velvllisuutensa nudattaa vimassa levaa hankintalain-säädäntöä (laki julkisista hankinnista 348/2007). Hankinnalla tarkitetaan tavariden ja palveluiden stamista, vukraamista tai siihen rinnastettavaa timintaa sekä urakaila teettämistä taludellista vastiketta vastaan. Julkisen hallinnn lisäksi myös valtin, kuntiin tai seurakuntiin kuulumatn avustuksen saaja saattaa lla hankintalain tarkittama hankintayksikkö ja siten velvllinen kilpailuttamaan hankintansa nudattaen hankinta-lain mukaisia menettelyitä, mikäli avustuksen saaja hankintalain mukaisesti täyttää julkisikeudellisen laitksen tunnusmerkit tai saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvsta (laki julkisista hankinnista 6 ). Selvitys Erityisavustuksen käyttämisestä tehtävään selvitykseen tulee liittää: - hankkeen ment ja tult kustannuspaikkaraprtilla tai vastaavalla kirjanpidn tsitteella, - selstus/raprtti hankkeesta sekä - muut erikseen pyydetyt liitteet ja liitelmakkeet. Erikseen määrättäessä tulee lähettää erityisavustuksen selvityksen liitteeksi tulslaskelma ja tase liitetietineen, timintakertmus ja tilintarkastuskertmus/timinantarkastuskertmus. Tsitteet tai tsitejäljennökset liitetään mukaan vain erikseen määrättäessä. Käyttötarkituksen ja -ajan sekä ehtjen muuttaminen erityisestä syystä Opetus- ja kulttuuriministeriö vi avustuksen saajan hakemuksesta erityisestä syystä muuttaa avustuksen käyttötarkitusta ja -aikaa sekä ehtja. Tätä kskeva hakemus n tehtävä siten, että päätös vidaan tehdä ennen avustuksen käyttöajan päättymistä. Valtinavustuksen palauttaminen Valtinavustuslain (688/2001) 20 :ssä säädetyn lisäksi n nudatettava seuraavia valtinavustuksen palauttamista kskevia ehtja: Avustuksen saaja n velvllinen viipymättä palauttamaan avustuksen tai san siitä, js avustusta ei le käytetty sen ajan kuluessa, jllin se n avustuksen myöntämistä kskevan päätöksen mukaan käytettävä, mikäli petus- ja kulttuuriministeriö ei le myöntänyt lisäaikaa.

6 I I I PalautettavalIe määrälle n maksettava krklain (633/1982) 3 :n 2 mmentin mukaista vutuista krka lisättynä klmella prsenttiyksiköllä. Krk lasketaan avustuksen viimeisestä maksupäivästä palautuksen surituspäivään. Avustus tulee palauttaa illi~kin seuraavista petus- ja kulttuuriministeriön tileistä: rdea Pankki Oy] ISA FI B06 me DEAHHH Phjla Pankki OyJ IBA (= me OKOYFIHH ". W Samp Pankl" Oy} IBMI H S031 BIC DABAFIHH Palautuksen yhteydessä n mainittava päätöksen diaarinumer.. ;, '" " " "

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 12 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos. Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos. Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki SUORITE- KÄSIKIRJA Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits SUORITEKÄSIKIRJA

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 17.1.2012 2 Sisällysluettelo 1. Valtionavustuksen hakeminen.3 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. 3 3.

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi ja turvallisuussuunnitelma Etelä Pirkanmaa Hyvinvinti ja turvallisuussuunnitelma 6.11.2013 Akaan kaupunki Valkeaksken kaupunki Urjalan kunta Sisällysluettel: 1. Tausta ja tavitteet... 3 2. Kehityskuva Etelä Pirkanmaan hyvinvinti

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012

OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012 OPETUSHALLITUKSEN YLEISOHJE Valtionavustuksen hakijoille ja käyttäjille 14.6.2012 Sisällys 1. Valtionavustuksen hakeminen... 1 2. Valtionavustuksen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 3. Avustuksen

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut

Oppijan verkkopalvelut Esa Keränen 7.5.2012 Oppijan verkkpalvelut Tdennetun saamisen rekisteri Esiselvityksen yhteenvet Esityksen rakenne Jhdant Tdennetun saamisen rekisteri Tietsisältöjen rajaukset Tteutusmalli Vaikutukset

Lisätiedot