KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016"

Transkriptio

1 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450, Helsinki PB 450, Helsingfrs Puhelin Telefn

2 Sisällysluettel PALVELUKUVAUKSEN YLEINEN OSA a. PSYKIATRIAN ALAN ERIKOISLÄÄKÄRIN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUS b. FYSIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUS c. SUPPEA MONIAMMATILLINEN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUS, MIELENTERVEYSPAINOTUS d. SUPPEA MONIAMMATILLINEN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUS, TUKI- JA LIIKUNTAELINPAINOTUS e. LAAJA MONIAMMATILLINEN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUS, MIELENTERVEYSPAINOTUS f. LAAJA MONIAMMATILLINEN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUS, TUKI- JA LIIKUNTAELINPAINOTUS

3 PALVELUKUVAUKSEN YLEINEN OSA 1 Tausta Kela vi lähettää asiakkaan lisätutkimuksiin, js etuusasiaa ei vida ratkaista asiakkaan timittamien lääkärinlausuntjen ja muiden lääketieteellisten selvitysten perusteella. Työkyvyn arviintitutkimuksia käytetään, kun ne vat tarpeellisia selvitettäessä hakijan ikeutta sairauspäivärahaan tai Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyn arviintitutkimuksilla halutaan vastaus siihen, nk etuudenhakija sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain tarkittamalla tavalla työkyvytön. Kelan työkyvyn arviintitutkimukset tutkimustyypeittäin sumenkielisille asiakkaille vat: a. Psykiatrian alan erikislääkärin työkyvyn arviintitutkimus 1 b. Fysiatrian erikislääkärin työkyvyn arviintitutkimus 2 c. Suppea mniammatillinen työkyvyn arviintitutkimus, MT-paintus d. Suppea mniammatillinen työkyvyn arviintitutkimus, TULES-paintus e. Laaja mniammatillinen työkyvyn arviintitutkimus, MT-paintus f. Laaja mniammatillinen työkyvyn arviintitutkimus, TULES-paintus 2 Palvelukuvauskknaisuus 3 Tavite Työkyvyn arviintitutkimusten palvelukuvaukset vat kaksisaisia: kaikkia tutkimustyyppejä kskeva yleinen sa ja tutkimustyyppikhtaiset sat. Nämä sat täydentävät tisiaan eikä niitä vi sveltaa erillisinä tisistaan. Työkyvyn arviintitutkimuksen tavite n selvittää, nk Kelan etuudenhakija työkyvytön. Tutkimuksesta laaditaan lääkärinlausunt B, jka timitetaan Kelaan. Lausunnn perusteella ratkaistaan asiakkaan ikeus etuuteen. Palveluntuttajan tekemässä tutkimuksessa arviidaan asiakkaan psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa. Tarkastelun khteena n sairauden, vian tai vamman aiheuttama haitta työ- ja timintakyvylle. Työkykyä arviidaan suhteessa asiakkaan tavalliseen työhön, tai työhön, jka n siihen läheisesti verrattavaa. Työkyvyttömyyseläkeikeutta arviitaessa tarkastellaan lisäksi asiakkaan työkykyä muuhun khtuullisen timeentuln turvaavaan työhön. 1 Sisältäen Muiden erikislääkärien työkyvyn arviintitutkimukset (ks. tutkimustyyppikhtainen palvelukuvaus). 2 Sisältäen Muiden erikislääkärien työkyvyn arviintitutkimukset (ks. tutkimustyyppikhtainen palvelukuvaus). 1

4 4 Asiakkaat 5 Henkilökunta Kela lähettää asiakkaan työkyvyn arviintitutkimukseen sillin, kun sairauspäivärahatai työkyvyttömyyseläkeikeutta ei vida ratkaista asiakkaan tai terveydenhulln yksikön Kelaan timittamien lääketieteellisten selvitysten perusteella. Kelan maksamissa työkyvyn arviintitutkimuksissa alitteentekijä n aina Kela: - Terveydenhult ei vi tehdä Kelan työkyvyn arviintitutkimukseen tarkitettua lähetettä tai susitusta. - Kelan asiakkaat eivät vi tehdä hakemusta työkyvyn arviintitutkimuksen tekemiseksi. Tutkimustyyppikhtaisissa sissa n määritelty tarkemmin työkyvyn arviintitutkimuksissa käytettävä henkilökunta ja sille asetetut pätevyysvaatimukset. Palveluntuttaja nimeää tutkimustyyppikhtaisen vastuulääkärin. Vastuulääkärin tulee hulehtia asiakaskhtaisesti tutkimuksen sisällöstä. Lähtökhta n, että vastuulääkäri n palveluntuttajan työkyvyn arviintitutkimukseen nimeämä erikislääkäri. Yleinen edellytys n, että sumenkielisten asiakkaiden työkyvyn arviintitutkimuksen tekemiseen sallistuvalla henkilöstöllä n hyvä sumen kielen suullinen ja kirjallinen tait. Vastaava vaatimus kskee rutsinkielisiä palveluja, jta tuttavalla henkilöstöllä tulee lla hyvä rutsin kielen suullinen ja kirjallinen tait. 6 Tteutus Palveluntuttaja ttaa yhteyttä asiakkaaseen, kun se n saanut Kelasta ilmituksen tutkimusmääräyksestä ja tutkimuksen kannalta välttämättömät asiakirjat. Palveluntuttaja spii asiakkaan kanssa tutkimusajan mahdllisimman pian, kuitenkin viimeistään viiden (5) arkipäivän kuluessa saatuaan Kelalta tiedn tutkimusmääräyksestä. Tutkimusajankhta ilmitetaan Kelaan. Palveluntuttaja saa asiaa hitavan timihenkilön yhteystiedt tutkimuslähetteessä. Tutkimustyyppikhtaisissa palvelukuvauksissa n eritelty tarkemmin aikarajat, jiden puitteissa eri tutkimukset tulee järjestää ja millin lääkärinlausunt B:n n timitettava Kelaan. 2

5 Lääkärinlausunnn laatimisessa humiitavaa Lausunnssa B n henkilötietjen ja ammatin lisäksi käytävä ilmi työkyvyttömyyttä aiheuttavat sairaudet ICD 10 -diagnsimerkein sekä tiedt sairauksien kehitysvaiheista ja niistä tutkimustulksista, jihin diagnsit perustuvat. Lausunnssa n ltava kliiniset tutkimushavainnt (status) sekä arvi hitjen ja lääkinnällisten kuntutustimien vaikutuksesta tdettuihin sairauksiin ja timintakykyyn. Lausunnssa edellytetään kannantta työkykyyn. Js lausunnn laatija ei tunne hakijan työtä, n käytävä ilmi jäljellä leva timintakyky ja arvi, minkälaisiin työsurituksiin timintakyky riittää. Lisäksi pyydetään arvi työkyvyttömyyden keststa. Sairausvakuutuslain (SVL) mukainen työkykyarvi n ammatillinen. Työkykyä arviidaan suhteessa maan työhön tai vastaavaan. Kansaneläkelain (KEL) mukainen työkykyarvi tehdään suhteessa yleiseen työkykyyn. Yli 60-vutiailla työkykyarvi (KEL) n ammatillinen. Kelan tutkimuslähetteessään esittämään yksilöityyn kysymyksen asiakkaan työkyvystä tulee kirjata vastaus B-lausuntn. Lisäksi edellytetään, että lausunnssa tetaan kantaa asiakkaan kuntutustarpeeseen. Lausunnn ja laskun timittaminen Lisätutkimukset Palveluntuttajan n timitettava Kelaan lääkärinlausunt B mahdllisine liitteineen 3 tutkimustyyppikhtaisessa määräajassa. Palveluntuttaja timittaa tutkimuslaskun Kelaan B-lausunnn ja mahdllisten muiden lausuntjen tai tutkimuksen yhteydessä laadittujen asiakirjjen kanssa. Laskutuksessa käytetään Kelan lmaketta, jka timitetaan palveluntuttajalle tutkimusmääräyksen yhteydessä. Palvelukuvauksissa a-f n eritelty kunkin työkyvyn arviintitutkimuksen hintaan sisältyvät labratrikkeet. Asiakkaan työkykyasian selvittämiseksi vi lla tarpeellista käyttää myös muita tutkimuksia (labratri- ja kuvantamistutkimukset), kuin ne, jtka sisältyvät perushintaan. Palveluntuttajan n aina varmistettava Kelasta, vidaank lisätutkimukset tehdä työkyvyn arviintitutkimuksen yhteydessä Kelan kustannuksella. Palveluntuttaja saa asiaa hitavan timihenkilön yhteystiedt tutkimuslähetteessä luvan selvittämistä varten. Kela krvaa tarpeelliseksi katstut lisätutkimukset palveluntuttajan tarjuksessaan timittaman hinnastn mukaisesti. Hintja ei tarkisteta spimuskauden aikana. 3 Esim. mniammatillisissa tutkimuksissa työryhmän jäsenten laatimat lausunnt. 3

6 Majitus ja rukailut Tilat, laitteet ja välineet Majitus ja täysihit vidaan järjestää tarvittaessa Kelan maksamana niille asiakkaille, jiden ei le tarkituksenmukaista kulkea tutkimuskäynneille kta päivittäin esimerkiksi pitkien matkjen tai hankalien liikenneyhteyksin takia. Majitus vidaan järjestää jk palveluntuttajan missa majitustilissa tai ulkpulisessa majitusliikkeessä tai erillisessä huneistssa. Viiknlpun tai arkipyhän yli kestävää majitusta ja täysihita krvataan vain erityistapauksissa. Käyntipäivinä suritettavan tutkimuksen ajalta vidaan krvata asiakkaan ravintkulut js tutkimuksen päivittäinen kest n vähintään kaksi (2) tuntia. Ravintkuluja vidaan krvata myös, js asiakkaan matka tutkimuspaikalle n humattavan pitkä ja hänen tulisi muutin järjestää tutkimuspaikkakunnalta itselleen rukailu. Palveluntuttaja hulehtii, että työkyvyn arviintitutkimus tteutetaan asianmukaisissa ja turvallisissa tilissa. (Laki yksityisestä terveydenhullsta 152/1990 ja laki yksityisten ssiaalipalvelujen valvnnasta 603/1996). Tilat vat palveluntuttajan tarjamien tutkimuspalvelujen tuttamiseksi tarkituksenmukaiset, siistit ja asiakkaan helpsti saavutettavissa. Työkyvyn arviintitutkimuksissa käytettävät laitteet ja välineet vat palveluntuttajan tarjamien tutkimusten tekemiseen turvalliset ja asiakaskunnan tarpeiden mukaiset. Palveluntuttaja hulehtii laitteiden hullsta, kalibrinnista sekä käyttövarmuudesta ja käytönhjauksesta (laki terveydenhulln laitteista ja tarvikkeista 1994/1505). Muutksista ilmittaminen Palveluntuttaja vastaa siitä, että Kelalla n ajantasaiset tiedt palvelua surittavasta henkilöstöstä. Palveluntuttajan n ilmitettava Kelan yhteyshenkilölle viipymättä kaikista tämän timintaan liittyvistä muutksista, jilla vi lla vaikutusta spimuksen tteuttamiselle tai palvelun laadulle. Näitä muutksia vivat esimerkiksi lla lennaiset henkilöstömuutkset, muutkset mistussuhteissa, yhtiömudn muutkset sekä lennaiset muutkset Palveluntuttajan varallisuusasemassa. Muutksista ilmitetaan sähköpstilla Kelan yhteyshenkilölle. 4

7 a. PSYKIATRIAN ALAN ERIKOISLÄÄKÄRIN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUS 4 1 Palvelukuvauskknaisuus 2 Tavite 3 Henkilöstö Työkyvyn arviintitutkimusten palvelukuvaukset vat kaksisaisia: kaikkia tutkimustyyppejä kskeva yleinen sa ja tutkimustyyppikhtaiset sat. Nämä sat täydentävät tisiaan eikä niitä vi sveltaa erillisinä tisistaan. Tässä palvelukuvauksessa määritellään palvelun Psykiatrian alan erikislääkärin työkyvyn arviintitutkimus sisältö, rakenne ja henkilöstö. Työkyvyn arviintitutkimuksen tavite n selvittää nk Kelan sairauspäiväraha- tai työkyvyttömyyseläkeasiakas työkyvytön. Tutkimuksen perusteella laaditaan lääkärinlausunt B, jka timitetaan Kelaan. 3.1 Psykiatrian alan erikislääkäri Psykiatrian alan erikislääkärin työkyvyn arviintitutkimuksen tekee aina lääkäri, jlla n - psykiatrian alan erikislääkärin pätevyys 5 ja - vähintään klmen (3) vuden työkkemus erikisalastaan erikistumisajan jälkeiseltä ajalta Lisäksi lääkärillä n ltava valmiudet seuraavien yleisesti käytössä levien ja päteväksi tdettujen arviinnin mittareiden käyttämiselle: AUDIT (Alchl Use Disrders Identificatin Test) SOFAS (Scial and Occupatinal Functining Assessment Scale) BDI (Beck Depressin Inventry) TKI (Työkykyindeksi) 4 Sisältää kuvauksen Muun erikislääkärin työkyvyn arviintitutkimus palvelusta. 5 Ei kuitenkaan lastenpsykiatrian alalta. 5

8 3.2 Muut erikislääkärit 4 Asiakkaat Palveluntuttaja ilmittaa Kelalle tarjuksessaan, minkä Muun alan erikislääkäreiden työkyvyn arviintitutkimuksia sillä n mahdllista järjestää psykiatrian alan erikislääkärin tutkimusten lisäksi. Ilmitus kskee seuraavia erikislääkäreitä: - keuhksairauksien erikislääkäri - silmätautien erikislääkäri - kardilgian ja sisätautien erikislääkäri - sisätautien erikislääkäri (yleissisätaudit tai endkrinlgia) Kela edellyttää, että tutkimuksen tekevällä muulla lääkärillä n alansa erikisalapätevyys ja vähintään klmen (3) vuden työkkemus erikisalastaan erikistumisajan jälkeiseltä ajalta. Kela lähettää Psykiatrian alan erikislääkärin työkyvyn arviintitutkimukseen asiakkaat, jilla 1. n psyykkisiä sairaudenireita, mutta niiden aiheuttamaa työkyvyttömyyttä ei le selvitetty riittävästi ja jilla 2. ei le Kelan arvin mukaan tarvetta mniammatilliseen työkyvyn arviintitutkimukseen. Työkyvyn arviintitutkimuksen tekijä valitaan puitejärjestelyn mukaisesti sen maakunnan alueelta, jssa asiakas asuu. Js asiakkaan asuinmaakunnan alueella ei le käytettävissä Kelan spimuspalveluntuttajaa, Kela valitsee asiakasta lähimmän käytettävissä levan spimuspalveluntuttajan kunkin alueen puitejärjestelyn mukaisesti (Liite 8). 4.1 Muiden erikislääkärien työkyvyn arviintitutkimukseen lähetettävät asiakkaat Kelalla n vusittain muutamien kymmenien asiakkaiden khdalla tarve muiden kuin mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiriöiden tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien ireiden perusteella tehtäville työkyvyn arviintitutkimuksille. Näillä asiakkailla n mahdllisesti työkykyyn vaikuttavia sairaudenireita seuraavista sairausryhmistä: - hengityselinten sairaudet - verenkiertelinten sairaudet - umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet - silmän ja sen apuelinten sairaudet 6

9 Myös muiden erikislääkärien työkyvyn arviintitutkimuksen tekijä valitaan puitejärjestelyn mukaisesti sen maakunnan alueelta, jssa asiakas asuu. Js asiakkaan asuinmaakunnan alueella ei le käytettävissä Kelan spimuspalveluntuttajaa, tai spimuspalveluntuttaja ei le ilmittanut Kelaan valmiudesta järjestää khdassa 3.2 esitettyjen erikislääkäreiden työkyvyn arviintitutkimuksia, Kela valitsee asiakasta lähimmän käytettävissä levan spimuspalveluntuttajan kunkin alueen puitejärjestelyn mukaisesti. 5 Kkeet ja mittaukset 5.1 Tutkimuksen sisältämät labratrikkeet Asiakkaalle tehdään sana työkyvyn arviintitukimusta seuraavat labratrikkeet: PVK Gamma-GT CDT ALAT 5.2 Tutkimuksen sisältämät mittaukset Asiakkaalle tehdään sana psykiatrian alan työkyvyn arviintitutkimusta asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan yleensä yksi tai useampi seuraavista mittauksista: AUDIT SOFAS TKI BDI (tai vastaava yleisesti käytössä leva ja arvstettu mielialakysely) Näiden lisäksi vidaan käyttää myös muita sveltuvia mittareita sekä psykiatrian alan että muun alan erikislääkärin tekemissä työkyvyn arviintitutkimuksissa. Susiteltavia ja arviituja mittareita n kttu TOIMIA-mittaripankkiin ( 7

10 6 Tteutus Työkyvyn arviintitutkimus tulee alittaa viimeistään kahden (2) viikn kuluessa siitä, kun palveluntuttaja n vastaanttanut ilmituksen tutkimusmääräyksestä. Tutkimus tehdään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan 1-3 vastaanttkäynnillä, jtka tteutetaan enintään kahden viikn aikana. Edellisten viivästymiseen tulee lla lähinnä asiakkaasta jhtuva perusteltu syy. Vaihe Ajanvaraus ja sen ilmittaminen Kelaan Tutkimuksen alittaminen Tteutus 5 arkipäivän kuluessa ilmituksen saapumisesta 2 viikn kuluessa ilmituksen saapumisesta Vastaanttkäynnit B-lausunnn timittaminen Kelaan 1-3 käyntikertaa, 2 viikn kuluessa Viimeistään 1 viikn kuluttua tutkimuksesta 8

11 b. FYSIATRIAN ERIKOISLÄÄKÄRIN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUS 6 1 Palvelukuvauskknaisuus 2 Tavite Työkyvyn arviintitutkimusten palvelukuvaukset vat kaksisaisia: kaikkia tutkimustyyppejä kskeva yleinen sa ja tutkimustyyppikhtaiset sat. Nämä sat täydentävät tisiaan eikä niitä vi sveltaa erillisinä tisistaan. Tässä palvelukuvauksessa määritellään palvelun Fysiatrian erikislääkärin työkyvyn arviintitutkimus sisältö, rakenne ja henkilöstö. Työkyvyn arviintitutkimuksen tavite n selvittää nk Kelan sairauspäiväraha- tai työkyvyttömyyseläkeasiakas työkyvytön. Tutkimuksen perusteella laaditaan lääkärinlausunt B, jka timitetaan Kelaan. 3 Henkilöstö 3.1 Fysiatrian erikislääkäri Fysiatrian erikislääkärin työkyvyn arviintitutkimuksen tekee aina lääkäri, jlla n - fysiatrian erikislääkärin pätevyys ja - vähintään klmen (3) vuden työkkemus erikisalastaan erikistumisajan jälkeiseltä ajalta. Lisäksi lääkärillä n ltava valmiudet seuraavien yleisesti käytössä levien ja päteväksi tdettujen arviinnin mittareiden käyttämiselle: AUDIT (Alchl Use Disrders Identificatin Test) SOFAS (Scial and Occupatinal Functining Assessment Scale) BDI (Beck Depressin Inventry) TKI (Työkykyindeksi) 3.2 Muut erikislääkärit Palveluntuttaja ilmittaa Kelalle tarjuksessaan, minkä Muun alan erikislääkäreiden työkyvyn arviintitutkimuksia sillä n mahdllista järjestää 6 Sisältää kuvauksen Muun erikislääkärin työkyvyn arviintitutkimus palvelusta. 9

12 4 Asiakkaat fysiatrian erikislääkärin tutkimusten lisäksi. Ilmitus kskee seuraavia erikislääkäreitä: - keuhksairauksien erikislääkäri - silmätautien erikislääkäri - kardilgian ja sisätautien erikislääkäri - sisätautien erikislääkäri (yleissisätaudit tai endkrinlgia) Kela edellyttää, että tutkimuksen tekevällä muulla lääkärillä n alansa erikisalapätevyys ja vähintään klmen (3) vuden työkkemus erikisalastaan erikistumisajan jälkeiseltä ajalta. Kela lähettää Fysiatrian alan erikislääkärin työkyvyn arviintitutkimukseen asiakkaat, jilla 1. n diagnsitu tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sairauden ireita, mutta niiden aiheuttamaa työkyvyttömyyttä ei le selvitetty riittävästi ja jilla 2. ei le Kelan arviin mukaan tarvetta mniammatilliseen työkyvynarviintitutkimukseen. Työkyvyn arviintitutkimuksen tekijä valitaan puitejärjestelyn mukaisesti sen maakunnan alueelta, jssa asiakas asuu. Js asiakkaan asuinmaakunnan alueella ei le käytettävissä Kelan spimuspalveluntuttajaa, Kela valitsee asiakasta lähimmän käytettävissä levan spimuspalveluntuttajan kunkin alueen puitejärjestelyn mukaisesti (Liite 8). 4.1 Muiden erikislääkärien työkyvyn arviintitutkimukseen lähetettävät asiakkaat Kelalla n vusittain muutamien kymmenien asiakkaiden khdalla tarve muiden kuin mielenterveyden- ja käyttäytymisen häiriöiden tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella tehtäville työkyvyn arviintitutkimuksille. Näillä asiakkailla n mahdllisesti työkykyyn vaikuttavia sairaudenireita seuraavista sairausryhmistä: - hengityselinten sairaudet - verenkiertelinten sairaudet - umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet - silmän ja sen apuelinten sairaudet Myös muiden erikislääkärien työkyvyn arviintitutkimuksen tekijä valitaan puitejärjestelyn mukaisesti sen maakunnan alueelta, jssa asiakas asuu. Js asiakkaan asuinmaakunnan alueella ei le käytettävissä Kelan 10

13 spimuspalveluntuttajaa, tai spimuspalveluntuttaja ei le ilmittanut Kelaan valmiudesta järjestää khdassa 3.2 esitettyjen erikislääkäreiden työkyvyn arviintitutkimuksia, Kela valitsee asiakasta lähimmän käytettävissä levan spimuspalveluntuttajan kunkin alueen puitejärjestelyn mukaisesti. 5 Kkeet ja mittaukset 5.1 Tutkimuksen sisältämät labratrikkeet Asiakkaalle tehdään sana työkyvyn arviintitukimusta seuraavat labratrikkeet: PVK Gamma-GT CDT ALAT 5.2 Tutkimuksen sisältämät mittaukset Asiakkaalle tehdään sana fysiatrian työkyvyn arviintitutkimusta asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan yleensä yksi tai useampi seuraavista mittauksista: AUDIT SOFAS TKI BDI (tai vastaava yleisesti käytössä leva ja arvstettu mielialakysely) Näiden lisäksi vidaan käyttää myös muita sveltuvia mittareita sekä fysiatrin että muun erikislääkärin tekemissä työkyvyn arviintitutkimuksissa. Susiteltavia ja arviituja mittareita n kttu TOIMIA-mittaripankkiin ( 11

14 6 Tteutus Työkyvyn arviintitutkimus tulee alittaa viimeistään kahden (2) viikn kuluessa siitä, kun palveluntuttaja n vastaanttanut ilmituksen tutkimusmääräyksestä. Tutkimus tehdään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan 1-3 vastaanttkäynnillä, jtka tteutetaan enintään kahden viikn aikana. Edellisten viivästymiseen tulee lla lähinnä asiakkaasta jhtuva perusteltu syy. Vaihe Ajanvaraus ja sen ilmittaminen Kelaan Tutkimuksen alittaminen Vastaanttkäynnit B-lausunnn timittaminen Kelaan Tteutus 5 arkipäivän kuluessa ilmituksen saapumisesta. 2 viikn kuluessa ilmituksen saapumisesta 1-3 käyntikertaa, 2 viikn kuluessa Viimeistään 1 viikn kuluttua tutkimuksesta 12

15 c. SUPPEA MONIAMMATILLINEN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUS, MIELENTERVEYSPAINOTUS 1 Palvelukuvauskknaisuus 2 Tavite Työkyvyn arviintitutkimusten palvelukuvaukset vat kaksisaisia: kaikkia tutkimustyyppejä kskeva yleinen sa ja tutkimustyyppikhtaiset sat. Nämä sat täydentävät tisiaan eikä niitä vi sveltaa erillisinä tisistaan. Tässä palvelukuvauksessa määritellään Suppean mniammatillisen työkyvyn arviintitutkimuksen (MT-paintus) sisältö, rakenne ja henkilöstö. Työkyvyn arviintitutkimuksen tavite n selvittää nk Kelan sairauspäiväraha- tai työkyvyttömyyseläkeasiakas työkyvytön. Tutkimuksen perusteella laaditaan lääkärinlausunt B, jka timitetaan Kelaan mahdllisine liitteineen. 3 Työryhmän henkilöstövaatimukset 3.1 Erikislääkärit Suppean mniammatillisen työkyvyn arviintitutkimuksen (MT-paintus) tekee aina lääkäri, jlla n - psykiatrian alan erikislääkärin pätevyys 7 ja vähintään klmen (3) vuden työkkemus erikisalastaan erikistumisajan jälkeiseltä ajalta TAI - neurlgian erikislääkärin pätevyys ja vähintään klmen (3) vuden työkkemus erikisalastaan erikistumisajan jälkeiseltä ajalta. Lisäksi lääkärillä n ltava valmiudet seuraavien yleisesti käytössä levien ja päteväksi tdettujen arviinnin mittareiden käyttämiselle: AUDIT (Alchl Use Disrders Identificatin Test) SOFAS (Scial and Occupatinal Functining Assessment Scale) BDI (Beck Depressin Inventry) TKI (Työkykyindeksi) 7 Ei kuitenkaan lastenpsykiatrian alalta. 13

16 3.2 Työryhmän muut jäsenet Palveluntuttaja nimeää työkykyarvin mniammatillisen työryhmän, jhn kuuluvat khdassa 3.1 mainitun erikislääkärin lisäksi tutkittavan yksilöllisen tarpeen mukaan kaksi (2) seuraavista: - psykiatrian alan 8 erikislääkäri TAI neurlgian erikislääkäri (ei kuitenkaan kahta saman erikisalan lääkäriä yhteen tutkimukseen) - psyklgi - ssiaalityöntekijä / ssinmi AMK tai yamk - neurpsyklgi - fysiterapeutti - timintaterapeutti - psykiatrinen sairaanhitaja Työryhmän jäsenellä n ltava ammattinsa edellyttämä tutkint ja vähintään klmen (3) vuden työkkemus nykyisestä ammatistaan. 4 Asiakkaat Kela lähettää Suppeaan mniammatilliseen työkyvyn arviintitutkimukseen (MTpaintus) asiakkaat, jilla 1. n psyykkisiä sairaudenireita, mutta niiden aiheuttamaa työkyvyttömyyttä ei le selvitetty riittävästi, 2. n mahdllisesti psyykkisen ireilun lisäksi jkin smaattinen sairaus tai sairauden ireita, jilla vi myös lla vaikutusta asiakkaan työkykyyn, ja jilla 3. n Kelan arvin mukaan tarve suppeaan mniammatilliseen työkyvyn arviintitutkimukseen. Työkyvyn arviintitutkimuksen tekijä valitaan puitejärjestelyn mukaisesti ylipistsairaaliden erityisvastuualueiden (HYKS, TYKS, TAYS, KYS ja OYS) palveluntuttajista. Käytettävä palveluntuttaja määräytyy asiakkaan asuinpaikan perusteella. Js asiakkaan malla alueella ei le käytettävissä Kelan spimuspalveluntuttajaa, Kela valitsee lähimmän käytettävissä levan spimuspalveluntuttajan kunkin alueen puitejärjestelyn mukaisesti. (Liite 8) 8 Ei kuitenkaan lastenpsykiatrian alalta. 14

17 5 Kkeet ja mittaukset 5.1 Tutkimuksen sisältämät labratrikkeet Asiakkaalle tehdään sana Suppeaa mniammatillista työkyvyn arviintitutkimusta (MT-paintus) seuraavat labratrikkeet: PVK Gamma-GT CDT ALAT 5.2 Tutkimuksen sisältämät mittaukset Asiakkaalle tehdään sana Suppeaa mniammatillista työkyvyn arviintitutkimusta (MT-paintus) asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan yleensä yksi tai useampi seuraavista mittauksista: AUDIT SOFAS TKI BDI (tai vastaava yleisesti käytössä leva ja arvstettu mielialakysely) Näiden lisäksi vidaan käyttää myös muita sveltuvia mittareita. Susiteltavia ja arviituja mittareita n kttu TOIMIA-mittaripankkiin ( 15

18 6 Tteutus Työkyvyn arviintitutkimus tulee alittaa viimeistään klmen (3) viikn kuluessa siitä, kun palveluntuttaja n vastaanttanut ilmituksen tutkimusmääräyksestä. Tutkimus tehdään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan jk laits- tai avkäynneillä, jiden tteuttamiseen ei pidä käyttää enempää kuin klme (3) vurkautta. Edellisten viivästymiseen tulee lla lähinnä asiakkaasta jhtuva perusteltu syy. Vaihe Ajanvaraus ja sen ilmittaminen Kelaan Tutkimuksen alittaminen Tteutus 5 arkipäivän kuluessa ilmituksen saapumisesta 3 viikn kuluessa ilmituksen saapumisesta Vastaanttkäynnit tai laitspäivät B-lausunnn timittaminen Kelaan Enintään 3 vurkautta, 2 viikn kuluessa Viimeistään 2 viikn kuluttua tutkimuksesta 16

19 d. SUPPEA MONIAMMATILLINEN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUS, TUKI- JA LIIKUNTAELINPAINOTUS 1 Palvelukuvauskknaisuus 2 Tavite Työkyvyn arviintitutkimusten palvelukuvaukset vat kaksisaisia: kaikkia tutkimustyyppejä kskeva yleinen sa ja tutkimustyyppikhtaiset sat. Nämä sat täydentävät tisiaan eikä niitä vi sveltaa erillisinä tisistaan. Tässä palvelukuvauksessa määritellään Suppean mniammatillisen työkyvyn arviintitutkimuksen (TULES-paintus) sisältö, rakenne ja henkilöstö. Työkyvyn arviintitutkimuksen tavite n selvittää nk Kelan sairauspäiväraha- tai työkyvyttömyyseläkeasiakas työkyvytön. Tutkimuksen perusteella laaditaan lääkärinlausunt B, jka timitetaan Kelaan mahdllisine liitteineen. 3 Työryhmän henkilöstövaatimukset 3.1 Erikislääkärit Suppean mniammatillisen työkyvyn arviintitutkimuksen (TULES-paintus) tekee aina lääkäri, jlla n - fysiatrian erikislääkärin pätevyys ja vähintään klmen (3) vuden työkkemus erikisalastaan erikistumisajan jälkeiseltä ajalta TAI - reumatlgian erikislääkärin pätevyys 9 ja vähintään klmen (3) vuden työkkemus erikisalastaan erikistumisajan jälkeiseltä ajalta. Lisäksi lääkärillä n ltava valmiudet seuraavien yleisesti käytössä levien ja päteväksi tdettujen arviinnin mittareiden käyttämiselle: AUDIT (Alchl Use Disrders Identificatin Test) SOFAS (Scial and Occupatinal Functining Assessment Scale) BDI (Beck Depressin Inventry) TKI (Työkykyindeksi) 9 Ei kuitenkaan lasten reumatlgian alalta. 17

20 3.2 Työryhmän muut jäsenet Palveluntuttaja nimeää työkykyarvin mniammatillisen työryhmän, jhn kuuluvat khdassa 3.1 mainitun erikislääkärin lisäksi tutkittavan yksilöllisen tarpeen mukaan kaksi (2) seuraavista: - fysiatrian erikislääkäri TAI reumatlgian erikislääkäri (ei kuitenkaan kahta saman erikisalan lääkäriä yhteen tutkimukseen) - rtpedian erikislääkäri - psyklgi - ssiaalityöntekijä / ssinmi AMK tai yamk - neurpsyklgi - fysiterapeutti - timintaterapeutti - sairaanhitaja Työryhmän jäsenillä n ltava ammattinsa edellyttämä tutkint ja vähintään klmen (3) vuden työkkemus nykyisestä ammatistaan. 4 Asiakkaat Kela lähettää Suppeaan mniammatilliseen työkyvyn arviintitutkimukseen (TULESpaintus) asiakkaat, jilla 1. n TULES-sairaus tai sairaudenireita, mutta niiden aiheuttamaa työkyvyttömyyttä ei le selvitetty riittävästi 2. n mahdllisesti TULES-ireilun lisäksi jkin muu smaattinen tai psyykkinen sairaus tai sairauden ireita, jilla vi myös lla vaikutusta asiakkaan työkykyyn, ja jilla 3. n Kelan arvin mukaan tarve suppeaan mniammatilliseen työkyvyn arviintitutkimukseen. Työkyvyn arviintitutkimuksen tekijä valitaan puitejärjestelyn mukaisesti ylipistsairaaliden erityisvastuualueiden (HYKS, TYKS, TAYS, KYS ja OYS) palveluntuttajista. Käytettävä palveluntuttaja määräytyy asiakkaan asuinpaikan perusteella. Js asiakkaan malla alueella ei le käytettävissä Kelan spimuspalveluntuttajaa, Kela valitsee lähimmän käytettävissä levan spimuspalveluntuttajan kunkin alueen puitejärjestelyn mukaisesti. (Liite 8) 18

21 5 Kkeet ja mittaukset 5.1 Tutkimuksen sisältämät labratrikkeet Asiakkaalle tehdään sana Suppeaa mniammatillista työkyvyn arviintitutkimusta (TULES-paintus) seuraavat labratrikkeet: PVK Gamma-GT CDT ALAT 5.2 Tutkimuksen sisältämät mittaukset Asiakkaalle tehdään sana Suppeaa mniammatillista työkyvyn arviintitutkimusta (TULES-paintus) asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan yleensä yksi tai useampi seuraavista mittauksista: AUDIT SOFAS TKI BDI (tai vastaava yleisesti käytössä leva ja arvstettu mielialakysely) Näiden lisäksi vidaan käyttää myös muita sveltuvia mittareita. Susiteltavia ja arviituja mittareita n kttu TOIMIA-mittaripankkiin ( 19

22 6 Tteutus Työkyvyn arviintitutkimus tulee alittaa viimeistään klmen (3) viikn kuluessa siitä, kun palveluntuttaja n vastaanttanut ilmituksen tutkimusmääräyksestä. Tutkimus tehdään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan jk laits- tai avkäynneillä, jiden tteuttamiseen ei pidä käyttää enempää kuin klme (3) vurkautta. Edellisten viivästymiseen tulee lla lähinnä asiakkaasta jhtuva perusteltu syy. Vaihe Ajanvaraus ja sen ilmittaminen Kelaan Tutkimuksen alittaminen Tteutus 5 arkipäivän kuluessa ilmituksen saapumisesta 3 viikn kuluessa ilmituksen saapumisesta Vastaanttkäynnit tai laitspäivät B-lausunnn timittaminen Kelaan Enintään 3 vurkautta, 2 viikn kuluessa Viimeistään 2 viikn kuluttua tutkimuksesta 20

23 e. LAAJA MONIAMMATILLINEN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUS, MIELENTERVEYSPAINOTUS 1 Palvelukuvauskknaisuus 2 Tavite Työkyvyn arviintitutkimusten palvelukuvaukset vat kaksisaisia: kaikkia tutkimustyyppejä kskeva yleinen sa ja tutkimustyyppikhtaiset sat. Nämä sat täydentävät tisiaan eikä niitä vi sveltaa erillisinä tisistaan. Tässä palvelukuvauksessa määritellään Laajan mniammatillisen työkyvyn arviintitutkimuksen (MT-paintus) sisältö, rakenne ja henkilöstö. Työkyvyn arviintitutkimuksen tavite n selvittää nk Kelan sairauspäiväraha- tai työkyvyttömyyseläkeasiakas työkyvytön. Tutkimuksen perusteella laaditaan lääkärinlausunt B, jka timitetaan Kelaan mahdllisine liitteineen. 3 Työryhmän henkilöstövaatimukset erikislääkäri Laaja mniammatillinen työkyvyn arviintitutkimus tehdään työryhmässä. Työryhmään kuuluu aina kaksi (2) erikislääkäriä sekä klme (3) muuta asiantuntijaa. Työryhmä ja sille esitetyt vaatimukset n esitetty alla ( ). Laajan mniammatillisen työkyvyn arviintitutkimuksen (MT-paintus) tekee aina lääkäri, jlla n - psykiatrian alan erikislääkärin pätevyys 10 ja vähintään klmen (3) vuden kkemus erikisalastaan erikistumisajan jälkeiseltä ajalta TAI - neurlgian erikislääkärin pätevyys ja vähintään klmen (3) vuden kkemus erikisalastaan erikistumisajan jälkeiseltä ajalta. Lisäksi lääkäreillä n ltava valmiudet seuraavien yleisesti käytössä levien ja päteväksi tdettujen arviinnin mittareiden käyttämiselle: AUDIT (Alchl Use Disrders Identificatin Test) SOFAS (Scial and Occupatinal Functining Assessment Scale) BDI (Beck Depressin Inventry) 10 Ei kuitenkaan lastenpsykiatrian alalta. 21

24 erikislääkäri TKI (Työkykyindeksi) SCID 1-2 (Structured Clinical Interview fr DSM Disrders) GAD7 (Generalized Anxiety Disrder 7-item scale) MDQ (Md Disrder Questinaire) MMSE (Mini Mental State Examinatin) Edellisessä khdassa mainitun 1. erikislääkärin lisäksi Laajan mniammatillisen työkyvyn arviintitutkimuksen (MT-paintus) tekemiseen sallistuu myös tinen erikislääkäri. Tämä lääkäri n: - psykiatrian alan erikislääkäri 11 (vain js tutkimuksen 1. erikislääkäri ei le psykiatrian erikislääkäri) TAI - neurlgian erikislääkäri (vain js tutkimuksen 1. erikislääkäri ei le neurlgian erikislääkäri) TAI - kuntutukseen perehtynyt erikislääkäri, jlla n kuntutuksen erityispätevyys TAI - työterveyshulln erikislääkäri. Edellä esitettyjen erikislääkärien pätevyysvaatimus n vähintään klmen (3) vuden työkkemus erikisalastaan erikistumisajan jälkeiseltä ajalta. 3.3 Työryhmän muut jäsenet Palveluntuttaja nimeää työkykyarvin mniammatillisen työryhmän, jhn kuuluvat edellä mainittujen erikislääkäreiden (khdissa 3.1 ja 3.2) lisäksi tutkittavan yksilöllisen tarpeen mukaan klme (3) seuraavista asiantuntijista: - psyklgi - ssiaalityöntekijä / ssinmi AMK tai yamk - neurpsyklgi - fysiterapeutti - timintaterapeutti - psykiatrinen sairaanhitaja 11 Ei kuitenkaan lastenpsykiatrian alalta. 22

25 Työryhmän jäsenellä n ltava ammattinsa edellyttämä tutkint ja vähintään klmen (3) vuden työkkemus nykyisestä ammatistaan. 4 Asiakkaat Kela lähettää Laajaan mniammatilliseen työkyvyn arviintitutkimukseen (MTpaintus) asiakkaat, jilla 1. n psyykkisiä sairaudenireita, mutta niiden aiheuttamaa työkyvyttömyyttä ei le selvitetty riittävästi, 2. n mahdllisesti psyykkisen ireilun lisäksi jkin smaattinen sairaus tai sairauden ireita, jilla vi myös lla vaikutusta asiakkaan työkykyyn, ja jilla 3. n Kelan arvin mukaan tarve laajaan mniammatilliseen työkyvyn arviintitutkimukseen. Työkyvyn arviintitutkimuksen tekijä valitaan puitejärjestelyn mukaisesti ylipistsairaaliden erityisvastuualueiden (HYKS, TYKS, TAYS, KYS ja OYS) palveluntuttajista. Käytettävä palveluntuttaja määräytyy asiakkaan asuinpaikan perusteella. Js asiakkaan malla alueella ei le käytettävissä Kelan spimuspalveluntuttajaa, Kela valitsee lähimmän käytettävissä levan spimuspalveluntuttajan kunkin alueen puitejärjestelyn mukaisesti. (Liite 8) 5 Kkeet ja mittaukset 5.1 Tutkimuksen sisältämät labratrikkeet Asiakkaalle tehdään sana Laajaa mniammatillista työkyvyn arviintitutkimusta (MTpaintus) seuraavat labratrikkeet: PVK Gamma-GT CDT ALAT U-Huum-O elektrlyytit (Na, K, CA) TSH, T4V B-GHb-A1C, gluk 23

26 flaatti B12 krea PLV crp la 5.2 Tutkimuksen sisältämät mittaukset Asiakkaalle tehdään sana Laajaa mniammatillista työkyvyn arviintitutkimusta (MTpaintus) asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan yleensä yksi tai useampi seuraavista mittauksista: AUDIT SOFAS BDI (tai vastaava yleisesti käytössä leva ja arvstettu mielialakysely) TKI SCID 1-2 GAD7 MDQ MMSE Näiden lisäksi vidaan käyttää myös muita sveltuvia mittareita. Susiteltavia ja arviituja mittareita n kttu TOIMIA-mittaripankkiin ( 24

27 6 Tteutus Työkyvyn arviintitutkimus tulee alittaa viimeistään klmen (3) viikn kuluessa siitä, kun palveluntuttaja n vastaanttanut ilmituksen tutkimusmääräyksestä. Tutkimus suritetaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan jk laits- tai avkäynneillä, jiden tteuttamiseen ei pidä käyttää enempää kuin viisi (5) vurkautta. Edellisten viivästymiseen tulee lla lähinnä asiakkaasta jhtuva perusteltu syy. Vaihe Ajanvaraus ja sen ilmittaminen Kelaan Tutkimuksen alittaminen Vastaanttkäynnit tai laitspäivät B-lausunnn timittaminen Kelaan Tteutus 5 arkipäivän kuluessa ilmituksen saapumisesta 3 viikn kuluessa ilmituksen saapumisesta Enintään 5 vurkautta, 2 viikn kuluessa Viimeistään 2 viikn kuluttua tutkimuksesta 25

28 f. LAAJA MONIAMMATILLINEN TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUS, TUKI- JA LIIKUNTAELINPAINOTUS 1 Palvelukuvauskknaisuus 2 Tavite Työkyvyn arviintitutkimusten palvelukuvaukset vat kaksisaisia: kaikkia tutkimustyyppejä kskeva yleinen sa ja tutkimustyyppikhtaiset sat. Nämä sat täydentävät tisiaan eikä niitä vi sveltaa erillisinä tisistaan. Tässä palvelukuvauksessa määritellään Laajan mniammatillisen työkyvyn arviintitutkimuksen (TULES-paintus) sisältö, rakenne ja henkilöstö. Työkyvyn arviintitutkimuksen tavite n selvittää nk Kelan sairauspäiväraha- tai työkyvyttömyyseläkeasiakas työkyvytön. Tutkimuksen perusteella laaditaan lääkärinlausunt B, jka timitetaan Kelaan mahdllisine liitteineen. 3 Työryhmän henkilöstövaatimukset erikislääkäri Laaja mniammatillinen työkyvyn arviintitutkimus tehdään työryhmässä. Työryhmään kuuluu aina kaksi (2) erikislääkäriä sekä klme (3) muuta asiantuntijaa. Työryhmä ja sille esitetyt vaatimukset n esitetty alla ( ). Laajan mniammatillisen työkyvyn arviintitutkimuksen (TULES-paintus) tekee aina lääkäri, jlla n - fysiatrian erikislääkärin pätevyys ja vähintään klmen (3) vuden kkemus erikisalastaan erikistumisajan jälkeiseltä ajalta TAI - reumatlgian erikislääkärin pätevyys ja vähintään klmen (3) vuden kkemus erikisalastaan erikistumisajan jälkeiseltä ajalta. Lisäksi lääkäreillä n ltava valmiudet seuraavien yleisesti käytössä levien ja päteväksi tdettujen arviinnin mittareiden käyttämiselle: AUDIT (Alchl Use Disrders Identificatin Test) SOFAS (Scial and Occupatinal Functining Assessment Scale) BDI (Beck Depressin Inventry) TKI (Työkykyindeksi) 26

29 erikislääkäri Edellisessä khdassa mainitun 1. erikislääkärin lisäksi Laajan mniammatillisen työkyvyn arviintitutkimuksen (TULES-paintus) tekemiseen sallistuu myös tinen erikislääkäri. Tämä lääkäri n: - fysiatrian erikislääkäri (vain js tutkimuksen 1. erikislääkäri ei le fysiatrian erikislääkäri) TAI - reumatlgian erikislääkäri (vain js tutkimuksen 1. erikislääkäri ei le reumatlgian erikislääkäri) TAI - rtpedian erikislääkäri TAI - psykiatrian alan 12 erikislääkäri TAI - kuntutukseen perehtynyt erikislääkäri, jlla n kuntutuksen erityispätevyys TAI - työterveyshulln erikislääkäri. Edellä esitettyjen erikislääkärien pätevyysvaatimus n vähintään klmen (3) vuden työkkemus erikisalastaan erikistumisajan jälkeiseltä ajalta. 3.3 Työryhmän muut jäsenet Palveluntuttaja nimeää työkykyarvin mniammatillisen työryhmän, jhn kuuluvat edellä (khdissa 3.1 ja 3.2) mainittujen erikislääkäreiden lisäksi tutkittavan yksilöllisen tarpeen mukaan klme (3) seuraavista asiantuntijista: - psyklgi - ssiaalityöntekijä / ssinmi AMK tai yamk - neurpsyklgi - fysiterapeutti - timintaterapeutti - sairaanhitaja Työryhmän jäsenellä n ltava ammattinsa edellyttämä tutkint ja vähintään klmen (3) vuden työkkemus nykyisestä ammatistaan. 12 Ei kuitenkaan lastenpsykiatrian alalta. 27

30 4 Asiakkaat Kela lähettää Laajaan mniammatilliseen työkyvyn arviintitutkimukseen (TULESpaintus) asiakkaat, jilla 1. n TULES-sairaus tai sairaudenireita, mutta niiden aiheuttamaa työkyvyttömyyttä ei le selvitetty riittävästi 2. n mahdllisesti TULES-ireilun lisäksi jkin muu smaattinen tai psyykkinen sairaus tai sairauden ireita, jilla vi myös lla vaikutusta asiakkaan työkykyyn, ja jilla 3. n Kelan arvin mukaan tarve laajaan mniammatilliseen työkyvyn arviintitutkimukseen. Työkyvyn arviintitutkimuksen tekijä valitaan puitejärjestelyn mukaisesti ylipistsairaaliden erityisvastuualueiden (HYKS, TYKS, TAYS, KYS ja OYS) palveluntuttajista. Käytettävä palveluntuttaja määräytyy asiakkaan asuinpaikan perusteella. Js asiakkaan malla alueella ei le käytettävissä Kelan spimuspalveluntuttajaa, Kela valitsee lähimmän käytettävissä levan spimuspalveluntuttajan kunkin alueen puitejärjestelyn mukaisesti. (Liite 8) 5 Kkeet ja mittaukset 5.1 Tutkimuksen sisältämät labratrikkeet Asiakkaalle tehdään sana Laajaa mniammatillista työkyvyn arviintitutkimusta (TULES-paintus) seuraavat labratrikkeet: PVK Gamma-GT CDT ALAT U-Huum-O elektrlyytit (Na, K, CA) TSH, T4V B-GHb-A1C, gluk flaatti B12 28

31 krea PLV crp la 5.2 Tutkimuksen sisältämät mittaukset Asiakkaalle tehdään sana Laajaa mniammatillista työkyvyn arviintitutkimusta (TULES-paintus) asiakkaan yksilöllisen tilanteen mukaan yleensä yksi tai useampi seuraavista mittauksista: AUDIT SOFAS BDI (tai vastaava yleisesti käytössä leva ja arvstettu mielialakysely) TKI Näiden lisäksi vidaan käyttää myös muita sveltuvia mittareita. Susiteltavia ja arviituja mittareita n kttu TOIMIA-mittaripankkiin ( 6 Tteutus Työkyvyn arviintitutkimus tulee alittaa viimeistään klmen (3) viikn kuluessa siitä, kun palveluntuttaja n vastaanttanut ilmituksen tutkimusmääräyksestä. 29

32 Tutkimus suritetaan asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan jk laits- tai avkäynneillä, jiden tteuttamiseen ei pidä käyttää enempää kuin viisi (5) vurkautta. Edellisten viivästymiseen tulee lla lähinnä asiakkaasta jhtuva perusteltu syy. Vaihe Ajanvaraus ja sen ilmittaminen Kelaan Tutkimuksen alittaminen Tteutus 5 arkipäivän kuluessa ilmituksen saapumisesta 3 viikn kuluessa ilmituksen saapumisesta Vastaanttkäynnit tai laitspäivät B-lausunnn timittaminen Kelaan Enintään 5 vurkautta, 2 viikn kuluessa Viimeistään 2 viikn kuluttua tutkimuksesta 30

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänsairauksia sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA

OMAISHOIDON TUKI SOITESSA OMAISHOIDON TUKI SOITESSA Omaishidn tuen määritelmä Laissa (Laki maishidn tuesta 2.12.2005/937) n määritelty seuraavasti; Omaishit n iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hidn järjestämistä

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen 4.3.2010 HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET 1.4.2010 alkaen Mäntsälä Prnainen yhteistiminta alueella jaetaan pitkäaikaista ja/tai vaikeaa sairautta sairastaville terveyskeskuksen hidssa leville

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. Liikehäiriökurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Liikehäiriökurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi, parikurssi Khderyhmä Liikehäiriösairautta sairastavat, jilla n kurssimutisen

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Windows Nordicin maksunpalautus loppukäyttäjille ("Kampanja") Microsoftin kampanjaehdot

Windows Nordicin maksunpalautus loppukäyttäjille (Kampanja) Microsoftin kampanjaehdot Windws Nrdicin maksunpalautus lppukäyttäjille ("Kampanja") Micrsftin kampanjaehdt Kampanjaehdt Kelpuutettavat laitteet Windws kannettava tietkne, jssa n ait Micrsft Windws 10 Hme tai Windws 10 S käyttöjärjestelmä,

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Kolmikannan Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.5.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Klmikannan Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 22.5.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Toimintakyvyn arviointitutkimukset (SVL 15 luku 13 ja KEL 61 )

Toimintakyvyn arviointitutkimukset (SVL 15 luku 13 ja KEL 61 ) Toimintakyvyn arviointitutkimukset (SVL 15 luku 13 ja KEL 61 ) SISÄLLYSLUETTELO 1. PALVELUKUVAUKSEN YLEINEN OSA... 2 1.1 Tausta... 2 1.2 Palvelukuvauskokonaisuus... 2 1.3 Tutkimustyypit... 2 1.4 Tavoite...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Muistilista alkukartoitukseen

Muistilista alkukartoitukseen Muistilista alkukartitukseen A. Ajankhtainen vinti ja avuntarve Kysymys Ohjeet Työterveyshulln mat muistiinpant Subjektiivisesti haittaavimmat/eniten kärsimystä tuttavat ireet Mitkä ireet tai tuntemukset

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

Lyhyet psykoterapiajaksot nuorille, aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli

Lyhyet psykoterapiajaksot nuorille, aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli Av- ja asumispalvelut Lyhyet psykterapiajakst nurille, aikuisille ja heidän perheilleen - palveluseteli Yleistä Tampereen kaupungin terveyttä ja timintakykyä edistävien palvelujen lautakunta n päättänyt

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI>

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: <TEEMAN NIMI> INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Suunnitelma Otsikk INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: Päivämäärä Aihe/alue Tiettutteet

Lisätiedot

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN

POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON YKSIKKÖÖN PKS-SEHYK Esp Helsinki Kauniainen Kirkknummi Vantaa Suun erikishidn yksikkö (09) 310 47475, Mannerheimintie 172, 00300 Helsinki POTILAAN LÄHETTÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN JA KIRKKONUMMEN SUUN ERIKOISHOIDON

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta

Energiaviraston ohje tietoturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmoittamisesta Ohje 1 (6) Sähkömarkkinalain (588/2013) 29 a sekä maakaasumarkkinalain (587/2017) 34 a. Energiavirastn hje tietturvallisuuteen liittyvän häiriön ilmittamisesta Asiaan liittyvä lainsäädäntö Sähkön jakeluverknhaltijille,

Lisätiedot

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta

Purnuvuoren ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.12.2011. 1. Kaavamuutosalue. 82140614 Hartolan kunta 82140614 Hartlan kunta Purnuvuren ranta-asemakaavan muuts Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 9.12.2011 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

1) AVUSTETTAVUUSHAKEMUS / PERUSTIETOILMOITUS

1) AVUSTETTAVUUSHAKEMUS / PERUSTIETOILMOITUS LOMAKEOHJEET 1/5 Sisällysluettel 1) AVUSTETTAVUUSHAKEMUS / PERUSTIETOILMOITUS (533108)... 1 2) ITSEARVIOINTILOMAKE (533109)... 1 3) TOIMINTA-AVUSTUSHAKEMUS LIIKUNTATOIMINTAAN (533025)... 2 4) LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen. SITA Finland Oy:n tytäryhtiö Suomen Hyötykeskus Oy

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen. SITA Finland Oy:n tytäryhtiö Suomen Hyötykeskus Oy Varsinais-Sumi PÄÄTÖS 19.5.2010 Diaarinumer VARELY/41/07.04/2010 Nr 10/2010 ASIA Ympäristövaikutusten arviintimenettelyn sveltaminen HANKKEESTA VASTAAVA SITA Finland Oy:n tytäryhtiö Sumen Hyötykeskus Oy

Lisätiedot

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Metropolian musiikin koulutusohjelma/ tutkintoon johtava aikuiskoulutus Metrplian musiikin kulutushjelma/ tutkintn jhtava aikuiskulutus Alla tieta siitä, kenelle kulutus n suunnattu sekä pääpiirteittäin, mitä kulutus sisältää. Tämän listan alla n kerrttu valintakkeen rakenteesta,

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 2015 Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen Mielenterveys- ja n tutkintkhtainen sa Ssiaali- ja terveysalan perustutkint 2015 Lasten ja nurten hidn ja kasvatuksen Mielenterveys- ja päihdetyön Sairaanhidn ja hulenpidn saamisalat Lähihitaja Oph määräys 79/011/2014 Luksian

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

Koulutuksen tarvearviointi vaalitehtävien hoitamista varten

Koulutuksen tarvearviointi vaalitehtävien hoitamista varten Kulutuksen tarvearviinti vaalitehtävien hitamista varten Vaalitehtävät viranmaiskhtaisesti (vaalilautakunnat, ennakkäänestystimitsijat ja vaalitimikunta) Vaalilautakunnat Vaalilautakunnat timittavat varsinaisen

Lisätiedot

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin

Liite III. Muutoksia valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin Hum! Liite III Muutksia valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen tiettyihin khtiin Kyseessä levat valmisteyhteenvedn ja pakkausselsteen khdat vat lausuntpyyntömenettelyn tulksia. Jäsenvaltin timivaltaiset

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus

Siikalatvan kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus Siikalatvan ktihidn palvelujen myöntämisperusteet Kunnanhallitus 10.06.2019 Sisällys Ktihit n ssiaalihultlain 20 mukaista palvelua... 3 Palvelutarpeen arviinti... 4 Ktihidn palvelujen myöntäminen... 4

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja

Melonta- ja soutuliiton yleisiä periaatteita koskien valintoja Sumen melnta- ja sutuliitt ry 20.2.2014 Melnta- ja sutuliitn yleisiä periaatteita kskien valintja a. Valinnat ja taludellinen tuki Valinnat hyväksyy SMSL:n Kilpailu- ja valmennusvalikunta lajivastaavan

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 1149 Kuljun asemakaava, Linnajärventien itäsa OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.1.2018 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot