Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA Puitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet"

Transkriptio

1 Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa ilmitetaan. Tätä palvelua säätelee Asiakkaan ja Dellin erikseen allekirjittama pääpalveluspimus, jka erikseen valtuuttaa tämän palvelun (määritellään alla) myynnin, tai js sellaista spimusta ei le, kaupallisille asiakkaille sveltuvat Dellin myyntiehdt, jka n sitteessa tai maakhtaisella paikallisella -sivustlla, jka liitetään tähän viitteeksi ja jka vidaan pyytää Delliltä tulstettuna. Osapulet vahvistavat lukeneensa ja hyväksyneensä kyseiset nline-ehdt. Cpilt Optimize -palvelu n uusittavissa leva vusittainen spimusphjainen palvelu, jssa asiakkaat saavat käyttöönsä Cmpellentin teknisen saavuuden Cmpellentin teknisten asiakaspäällikköjen (TAM) avustuksella. Cpilt Optimize -palvelulla asiakkaat saavat knsultivaa hjausta, praktiivista tukea, säännöllisiä järjestelmän tarkastuksia ja kunttietjen tarkastuksia, jtka maksimivat Dell Cmpellent-tallennuskeskuksen surituskyvyn ja ptiminnin sekä saavat tallennustilaa kskevat alitteet vastaamaan liiketiminnan edellytyksiä. Cpilt Optimize n Cpilt Supprt -palvelua laajempi, sillä tässä asiakkaalle määrätään tekninen asiakaspäällikkö, jka tuntee asiakkaan tallennuskknpann läpiktaisin ja pystyy näin llen tarjamaan praktiivista tukea ja apua päivittäisissä timissa sekä tallennuskeskuksen hallinnassa. Tekninen asiakaspäällikkö auttaa lisäksi pitkän tähtäimen strategisessa suunnittelussa ja tallennuskeskuksen ptiminnissa tarjamalla laajja knsultintipalveluita. Cpilt Optimize -palvelun puitteet Puitteet Cpilt Optimize -palvelussa asiakkaalle annetaan mistautunut tekninen asiakaspäällikkö, jka tarjaa jatkuvasti knsultivia neuvja, praktiivista tukea sekä säännöllisiä tarkastuksia enintään klmelle tallennuskeskusjärjestelmälle (yksittäinen tai ryhmitetty). Teknisen asiakaspäällikön täsmälliset rlit ja velvllisuudet luetellaan taulukssa 1. 1 CPilt Optimize 02/2011

2 Cpilt Optimize rajittuu vuden kestävään täyteen palveluun, jka alkaa Cmpellentin teknisen asiakaspäällikön ja asiakkaan slmittua tästä spimus, ja se vidaan uusia vusittain. Tämän palvelun enimmäismäärä n 72 tuntia vudessa. Palvelutunteja tai tukea lisäjärjestelmille vidaan lisätä hankkimalla lisäksi sa # CAA-1000 tai keskustelemalla Cmpellentin kanssa puitteiden laajentamisesta. Puitteiden laajentaminen vaikuttaa Cpilt Optimize -palvelun vusihintaan. Puitteiden ulkpulella Cpilt Optimize ei krvaa Cpilt-tukea, jka krjaa viallisen tallennuskeskuksen ja siihen liittyvät Dell Cmpellent-tutteet. Cpilt Optimize n lutettava palvelu, jka täyttää asiakkaan kriittiset hultvaatimukset mutta ei sisällä kaikkia arvkkaita palveluita, jtka saadaan Cpilt Cnsult -palveluissa, kuten siirtpalvelut, hjelmistn päivityspalvelut, virhetilanteen krjaussuunnitelmat ja replikintiasennus. Cpilt Optimize -palvelun minaisuudet Cpilt Optimize -palvelussa asiakkaalle määrätään tekninen asiakaspäällikkö, jka tuntee asiakkaan tallennuskknpant läpiktaisin. Jatkuvalla seurannalla ja kmmunikaatilla asiakkaan kanssa tekniset asiakaspäälliköt pystyvät tarjamaan ajissa saapuvia raprtteja, arviita sekä neuvja, jtka auttavat vähentämään hallinta-aikaa ja takaavat SAN-järjestelmän, jlla n hyvä käytettävyys ja surituskyky. Tekniset asiakaspäälliköt timivat myös yleisenä yhteyshenkilönä kaikille tallennuskeskukseen liittyville kysymyksille. Alla n yhteenvet Cpilt Optimize -palvelun tarjamista palveluista: Taulukk 1: Cpilt Optimize -palvelun minaisuudet Knsultintipalvelut Neuvja tehkkaan tallennuskeskusjärjestelmän suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä, mikä auttaa ptimidun tallennuskeskusympäristön suunnittelussa ja käytössä Apua laitteist- ja hjelmistpäivitysten suunnittelussa ja valmistelussa, jtta hulttimista ei kidu yllätyksiä Tarjaa pastusta timintatehsta pääman tuttprsentin maksimimiseksi Praktiiviset tukipalvelut Tarjaa praktiivista, mistautunutta ja henkilökhtaista tukea, mikä minimi vianmäärityksen kediagnsit tukipuheluissa 2 CPilt Optimize 02/2011

3 Krdini Cpilt-tukitiimin kanssa tapausten npean ratkaisun takaamiseksi Timii eskalintipisteenä vakavuuden 1 ja 2 tukitilanteille, taaten kriittisten ngelmien npean ratkaisun Tarjaa tukipuheluhistria-analyysin, jlla vidaan tunnistaa trendit ja käytösmallit Kunttietjan tarkistuspalvelut Laatii järjestelmän arkkitehtuurista diagrammin ja arvii sen järjestelmän mallin ja rakenteen ptimimiseksi Surittaa arviintitapaamisia, jtta tallennuskeskusympäristö vidaan muuntaa asiakkaan vaatimuksia ja liiketiminnallisia alitteita vastaavaksi Analysi Phne Hme -tietkannan lkeja taatakseen tallennuskeskuksen ptimaalisen surituskyvyn ja hallinnan Ilmittaa tilan ja susittelee ratkaisuja, jtka liittyvät täysiin SAN-ratkaisuihin, kattaen sujauksen, rakenteen, minaisuudet ja SAN-prsessit. Kapasiteetti- ja surituskykytarkistukset Analysi mittaustietja kapasiteetistä ja surituskyvystä, jtta vidaan taata tallennuskeskuksen jatkuva hyvä timinta ja tehkkuus Neuvntaa ratkaisuista ja parhaimmista käytännöistä, jtta kapasiteetti- ja surituskykyvaatimukset täyttyvät Tapaa asiakkaiden kanssa ja keskustelee kapasiteetti- ja surituskyvyn tarkastuksen löydöksistä ja analysi löydökset. Seuraa kapasiteetti- ja surituskykytietja jatkuvasti taatakseen tallennuskeskuksen tehkkaan timinnan ja ilmittaa kriittisistä seikista, kuten surituskykyhuipuista ja kapasiteettirajituksista. Tapaustarkastukset Tarkistaa aktiivisesti kaikki tukitapaukset ja ratkaisee avimet kysymykset sekä paikantaa mahdlliset ngelmat ja kulutustilaisuudet Tapaa asiakkaiden kanssa ja ilmittaa tapaustarkastusten löydöksistä ja ratkaisee mahdlliset ngelmat Timittaa tapaushistriaraprtteja, jissa esitetään yhteenvet tapauksista, trendeistä, parannusta vaativista alueista ja mahdllisista riskeistä tai ngelmista 3 CPilt Optimize 02/2011

4 Järjestelmäilmitustarkastukset Tarkistaa aktiivisesti järjestelmäilmitukset taatakseen tallennuskeskuksen tehkkaan timinnan ja tunnistaakseen trendit Tapaa asiakkaiden kanssa ja ilmittaa tapaustarkastusten löydöksistä ja ratkaisee mahdlliset ngelmat Timittaa järjestelmäilmitusraprtin, jssa esitetään ilmitusten yhteenvet, löydökset ja susitukset Järjestelmälkitarkastukset Tarkistaa järjestelmälkin tiedt aktiivisesti taatakseen tallennuskeskuksen tehkkaan timinnan ja paikantaakseen epätavalliset timinnt ja trendit Tapaa asiakkaiden kanssa ja ilmittaa tapaustarkastusten löydöksistä ja ratkaisee mahdlliset ngelmat Timittaa järjestelmäilmitusraprtin, jssa esitetään ilmitusten yhteenvet, löydökset ja susitukset Redundanssiarvit Analysi SAN-ratkaisun taatakseen, että redundanssi- ja vikasietvaatimukset vat kunnssa Neuv parhaimmista käytännöistä täysin redundanttien SAN-ratkaisujen rakentamisessa Auttaa rakennussuunnitelmissa redundantteja SAN-ratkaisuja valmistettaessa Käyttötehkkuuspalvelut Arvii asiakkaan kknpann ja tarpeet vidakseen tarjta järjestelmäkknpann ja ptiminnin parhaimmat käytännöt. Tarjaa yksilöllisiä parhaimpien käytäntöjen asiakirjja, jtka kuvaavat, miten minaisuudet vidaan määrittää timimaan asiakkaan kknpanssa ptimaalisesti. Tarkistaa tallennuskeskuksen neljännesvusittain vidakseen pastaa parhaimmissa käytännöissä sekä järjestelmänhallinnassa. 4 CPilt Optimize 02/2011

5 Cpilt Optimize -timitukset Cpilt Optimize -palvelulla asiakas saa ajan tasalla levia, selkeitä ja täsmällisiä asiakirjja, jtka kuvaavat järjestelmän kknpann, arviivat järjestelmäilmitusten ja lkien vaikutukset, analysivat kapasiteettia ja surituskykyä ja tarjavat parhaimpia käytäntöjä määrättyjen liiketiminnallisten edellytysten perusteella. Alla n luettel timituksista, jita asiakas vi dttaa Cpilt Optimize -palvelusta: Taulukk 2: Cpilt Optimize -palvelun timitukset Timitus Kuvaus Ratkaisurakennediagrammi Ratkaisuinventaari Kunttietjen tarkistus Tallennustietjen raprtti Tapauksen tarkastusraprtti Järjestelmäilmitushistria Järjestelmälkitarkastus Vikasiettestisuunnitelmat ja tulkset Parhaimpien käytäntöjen asiakirja Yksityiskhtainen tallennuskeskusratkaisun diagrammi, jka sisältää kytkimiä, hjaimia, ktelita ja HBA:ita. Tallennuskeskusratkaisun kaikkien kmpnenttien yksityiskhtainen luettel. Syvä järjestelmän rakenteen ja tilan analyysi. Täsmää asiakkaan vaatimukset tallennuskeskuksen kknpann kanssa ja neuv ptimintitekniikista, sujauksen hallinnasta ja järjestelmäkknpansta. Syvä tallennus- ja surituskykytietjen analyysi. Kuvaa tallennustilan käytön, käyttösuhteet ja sen, missä tallennustilaa n tarjlla. Cpilt-tukitapausten analyysi. Laatii asiakkaalle yhteenvedn kaikista tukitapauksista ja tunnistaa trendit ja mahdlliset hulenaiheet, jtka tulee krjata. Yksityiskhtainen järjestelmäilmitusten histria ja analyysi niiden vaikutuksesta timintaan. Järjestelmälkien yhteenvet ja analyysi niiden vaikutuksesta timintaan. Mukautetut vaiheittaiset menetelmät, jilla suritetaan vikasiettesti. Js svittu, sisältää myös vikasiettestin tulkset ja vahvistuksen. Mukautettu parhaimpien käytäntöjen ja kknpanasetusten pas asiakkaan kknpann laitteistlle ja hjelmistille. 5 CPilt Optimize 02/2011

6 Cpilt Optimize -palvelun saavutukset ja aikataulu Taulukk 3: Cpilt Optimize -palvelun saavutukset Kuukausi Palvelut Ensi arvi Surittaa Cpilt Optimize -palvelun ensi arvin Vertailukhtana timivat kapasiteetin ja surituskyvyn standardit ja edellytykset Surittaa kunttietjen tarkastuksen peruspalvelua Laatii järjestelmän kknpansta diagrammin ja inventaarin Keskustelee asiakkaan liiketiminnan edellytyksistä ja alitteista Kuvaa Cpilt Optimize -palvelun rungn ja täsmää ptimintipalvelut asiakkaan vaatimusten kanssa Kuukausittain Timittaa tapaustarkistuksen kuukausiraprtin Timittaa järjestelmälkin analyysin kuukausiraprtin Timittaa järjestelmäilmitusten analyysin kuukausiraprtin Järjestelmän surituskyvyn ja kapasiteetin jatkuva seuranta Valinnainen: Tapaa ja keskustelee kuukausiraprteista, hulenaiheista ja tilaisuuksista Neljännesvusittain Järjestää neljännesvusittaisen ptimintikkuksen Kapasiteetin ja surituskyvyn tarkistus (tallennustietraprtti) Kunttietjen tarkistus Kuukausittainen tapaustarkistus Järjestelmälkitarkastus Järjestelmäilmitustarkastus Surituskyvyn redundanssin arviinti Surittaa kunttietjen tarkistusanalyysin Päivittää parhaimmat käytännöt Timittaa järjestelmän kknpandiagrammin Järjestelmän surituskyvyn ja kapasiteetin jatkuva seuranta Vusittain Surittaa vusittaisen kunttietjen tarkistusanalyysin Tteuttaa vusittaisen tarkastuksen ja suunnittelukkuksen Tarkistaa neljännesvusiraprtit Vusittainen kapasiteetin ja surituskyvyn tarkistus (tallennustietraprtti) 6 CPilt Optimize 02/2011

7 Vusittainen kunttietjen tarkistus Vusittainen tapaustarkistus Vusittainen järjestelmälkin tarkistus Vusittainen järjestelmäilmitusten tarkistus Surituskyvyn redundanssin arviinti Päivittää parhaimmat käytännöt Timittaa järjestelmän kknpandiagrammin Järjestelmän surituskyvyn ja kapasiteetin jatkuva seuranta Lisävelvllisuudet A. Lupa myöntää pääsy. Asiakas ilmittaa ja takaa, että n saanut luvan sekä asiakkaalta että Delliltä käyttää tuettua tutetta, sillä levaa tieta ja kaikkia sen laitteita ja hjelmistja näiden palveluiden tarjamista varten. Js asiakkaalla ei vielä le kyseistä lupaa, asiakkaan velvllisuus n hankkia se malla kustannuksellaan, ennen kuin asiakas pyytää Delliä surittamaan nämä palvelut. B. Timi yhteystyössä puhelinanalyytikn ja paikalla levan teknikn kanssa. Asiakas sustuu timimaan yhteistyössä Dellin puhelinanalyytikn ja sen paikalla levien teknikiden kanssa ja nudattamaan heidän hjeitaan. Kkemus n sittanut, että suurin sa järjestelmängelmista ja -virheistä vidaan krjata puhelimitse, js käyttäjä ja analyytikk tai teknikk timivat tiiviisti yhteistyössä. C. Paikalla vallitsevat velvitukset. Kun palvelut vaativat paikalla tapahtuvaa suritusta, asiakkaan n taattava vapaa, turvallinen ja riittävä pääsy asiakkaan tilihin ja tuettuihin tutteisiin. Riittävä pääsy sisältää riittävän työskentelytilan, sähkön ja paikallisen puhelinlinjan. Lisäksi asiakkaan n hankittava mnitri tai näyttö, hiiri (tai sitinlaite) sekä näppäimistö (aiheuttamatta siitä Dellille kuluja), js järjestelmä ei niitä j sisällä. D. Tiedn varmuuskpiinti. Varmuuskpii kaikki tiedt ja hjelmat kaikista viallisista järjestelmistä ennen kuin annat Dellin timittaa tämän palvelun. DELL EI OLE VASTUUSSA TIEDON TAI OHJELMIEN MENETTÄMISESTÄ EIKÄ PALAUTTAMISESTA eikä järjestelmien käytettävyyden menetyksestä, jka jhtuu tästä palvelusta tai siihen liittyvistä tukitimista tai mistään testa tai laiminlyönnistä, mukaan lukien hulimattmuus, Dellin tai klmannen sapulen palvelun timittajan salta. Muita tärkeitä tietja A. Klmannen sapulen takuut. Nämä palvelut vivat edellyttää, että Dell käyttää laitteistja ja hjelmia, jtka eivät le Dellin valmistamia. Jidenkin valmistajien takuut saattavat raueta, js Dell tai jku muu kuin valmistaja työskentelee laitteistn tai hjelmistn parissa. Asiakkaan velvllisuus n varmistaa, että se, että Dell surittaa palvelut, ei vaikuta kyseisiin takuisiin, tai js vaikuttaa, että asiakas sustuu hyväksymään tilanteen. Dell ei le vastuussa klmannen sapulen takuista eikä mistään seuraamuksesta, jka Dellin palvelulla saattaa lla kyseisiin takuisiin. B. Kaupallisesti khtuulliset rajat palvelun laajuudelle. Dell vi kieltäytyä timittamasta palvelua, js Dellin mielestä palvelun timittaminen aiheuttaa Dellille tai Dellin hulln timittajille khtuuttman riskin tai ei kuulu palvelun piiriin. Dell ei le vastuussa mistään epännistumisesta tai suritusviiveestä, jka jhtuu sen vaikutuspiirin ulkpulella levista aiheuttajista. Palvelu kskee ainastaan sitä käyttäjää, jlle tuettu tute n tarkitettu. C. Valinnaiset palvelut. Delliltä vi lla mahdllista hankkia valinnaisia palveluita (mukaan lukien tuki missä tarvitaan, asentaminen, knsultinti, hallittu ja ammattimainen, tuki- tai kulutuspalvelut), ja ne vaihtelevat asiakkaan sijainnin mukaan. Valinnaiset palvelut vivat edellyttää erillisen spimuksen slmimista Dellin kanssa. Js sellaista spimusta ei le, valinnaiset palvelut timitetaan tämän spimuksen mukaisesti. D. Aikataulun muuttaminen. Kun tämän palvelun ajankhdasta n svittu, aikataulun muutksista n svittava vähintään 8 päivää ennen svittua päivää. Js asiakas siirtää tätä palvelua 7 päivän tai sitä lyhyemmän ajan sisällä aikataulun mukaisesta päivästä, häneltä velitetaan aikataulun muuttamismaksu, jka ei ylitä 25 % 7 CPilt Optimize 02/2011

8 asiakkaan palvelusta maksamasta hinnasta. Asiakas hyväksyy, että palvelun ajankhdan muuttaminen tulee vahvistaa vähintään 8 päivää ennen palvelun alkua. E. Deleginti. Dell vi delegida tämän palvelun ja/tai palvelukuvauksen päteville klmannen sapulen palveluntarjajille. F. Peruuttaminen. Dell vi peruuttaa tämän palvelun millin tahansa palvelukauden aikana jstain seuraavasta syystä: asiakas ei maksa tämän palvelun täyttä hintaa laskuehtjen mukaisesti; asiakas kieltäytyy timimasta yhteistyössä avustavan analyytikn tai paikalla levan teknikn kanssa; tai asiakas ei nudata kaikkia tämän palvelukuvauksen ehtja. Js Dell peruuttaa tämän palvelun, Dell lähettää siitä asiakkaalle kirjallisen ilmituksen asiakkaan laskussa ilmitettuun sitteeseen. Ilmitus sisältää peruutuksen syyn sekä sen vimaantulpäivän, jka n vähintään kymmenen (10) päivän kuluessa siitä, kun Dell lähettää peruutusilmituksen asiakkaalle, ellei maan laki edellytä muita peruutusehtja, jita ei vi spimuksella muuttaa. Js Dell peruuttaa tämän palvelun tämän kappaleen mukaisesti, asiakkaalla ei le ikeutta maksettujen palkkiiden tai Dellin saamisten takaisinmaksuun. G. Maantieteelliset rajitukset ja sijainnin muutkset. Tämä palvelu timitetaan asiakkaan laskussa ilmitettuihin timipisteisiin. Tämä palvelu ei le saatavilla kaikissa paikissa. Palvelun vaihtehdt, mukaan lukien palvelutast, teknisen tuen aukilajat ja paikalla tapahtuvat vastausajat, vaihtelevat sijainnin mukaan, eikä tiettyjä vaihtehtja välttämättä le saatavilla hankittavaksi asiakkaan alueella. Dellin velvllisuus timittaa palveluita siirretyille tuetuille tutteille riippuu paikallisten palvelujen saatavuudesta, ja niistä saatetaan velittaa lisämaksu ja ne saattavat edellyttää siirrettyjen tuettujen tutteiden tarkastusta ja uudelleensertifikintia Dellin sillisilla työajan ja materiaalin knsultintihinnilla. Asiakas takaa Dellille riittävän ja turvallisen pääsyn asiakkaan tilihin ilman, että siitä kituu Dellille kuluja, jtta Dell vi täyttää Dellin velvllisuudet. H. Palvelun siirt. Tämän palvelukuvauksen rajitusten mukaisesti asiakas saa siirtää tämän palvelun klmannelle sapulelle, jka hankkii asiakkaan tuetun tutteen kknaisuudessaan ennen vimassa levan palveluspimusjaksn umpeutumista, edellyttäen että asiakas n tuetun tutteen ja tämän palvelun alkuperäinen hankkija tai että asiakas hankki tuetun tutteen ja tämän palvelun sen alkuperäiseltä mistajalta (tai edelliseltä siirrn vastaanttajalta). Palvelun siirtäminen edellyttää, että spimuskausi n vähintään 12 kuukautta. Js spimuskaudesta n jäljellä alle 12 kuukautta, siirtäjän n jatkettava spimusta, jllin palveluspimuskaudesta jäljellä levasta ajasta saadaan hyvitys. Tähän vi liittyä muita siirtkuluja ja laitteistn uudelleensertifiintikuluja, ja laitteiststa vidaan velittaa kuten ne lisivat takuun ulkpulella. Ohjelmistlisenssejä ei vi siirtää. Pane merkille, että js asiakas tai asiakkaan siirrn vastaanttaja siirtää tuetun tutteen alueelle, jssa palvelu ei le saatavilla (tai ei le saatavilla samaan hintaan) ja asiakas n maksanut palvelusta, palvelu ei välttämättä le vimassa tai sen pitämisestä samassa tukilukassa vi kitua lisäkuluja. Js asiakas ei sustu maksamaan lisäkuluja, asiakkaan palvelu siirretään autmaattisesti tukilukkaan, jka n saatavilla kyseisellä hinnalla tai sitä pienemmällä hinnalla kyseisessä uudessa paikassa, eikä asiakkaalle myönnetä takaisinmaksua. Lisätietja tarjamistamme palveluista saa Dellin edustajalta tai sivulta tai Saatavuus vaihtelee maakhtaisesti. Asiakkaat ja Dell Channel Partnerit vivat saada lisätietja myyntiedustajalta. Dell, Dell-lg ja Cmpellent vat Dell Inc:in mistamia tavaramerkkejä Kaikki ikeudet pidätetään. Tekstissä käytetyt tavaramerkit ja tutenimet vivat viitata jk merkkien ja nimien haltijihin tai näiden tutteisiin. Tekniset tiedt vat ikeat julkaisuhetkellä, mutta niiden saatavuus vi vaihdella ja ne vivat muuttua millin tahansa ilman ennakkilmitusta. Dell ja sen kumppanit eivät vi lla vastuussa kirjitus- tai valkuvausvirheistä. Dellin myyntiehdt sveltuvat ja vat saatavilla sitteessa sekä erillisellä pyynnöllä. 8 CPilt Optimize 02/2011

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4

Suomalaisen julkishallinnon Vetuma-palvelu Sovelluksille tarjotun toiminnallisuuden kuvaus versio 3.4 Sumalaisen julkishallinnn Vetuma-palvelu Svelluksille tarjtun timinnallisuuden kuvaus versi 3.4 Vetuma Verkktunnistus ja -maksaminen Sisällysluettel 1. Jhdant... 3 1.1 Vetuma-palvelun timinnallisuus...

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä

pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Zertifizierungsges.m.b.H. TODISTUS PÄTEVÖITYMISESTÄ Sertifiintihjelma: pätevöitynyt rakennusalan työntekijä Eurppalaisen tutkintjen viitekehyksen (Eurpean Qualificatin Framewrk, EQF) tas 2 LOPULLINEN VERSIO

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4

Päihdeohjelma Sivu 1. Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymän päihdeohjelma 2. Päihdeohjelman kohde 3. Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Päihdehjelma Sivu 1 Sisällysluettel Länsi-Pirkanmaan kulutuskuntayhtymän päihdehjelma 2 Periaatteet 2 Päihdehjelman khde 3 Vastuiden ja tehtävien tarkistuslistat 4 Timintamallit 8 Tavitteellisen puheeksittkeskustelun

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot