KR-Tukefin Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti"

Transkriptio

1 KR-Tukefin Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet Hankkeen eteneminen 3 2. Krjausrakentamisen nykytila Miten mittaus tehtiin Keskeiset tulkset 5 3. Pilttihankkeet, niiden arviinti ja jhtpäätökset Piltinnin tavitteet Pilttihankkeet Kehitetyt valinta- ja/tai kannustinjärjestelmät Pilttien arviinti ja jhtpäätökset 8 4. Yhteenvet ja vaikuttavuus 9 5. Susitukset 10 Espssa Jukka Yliherva Antti Piirainen

2 Tiivistelmä KR-Tukefin n ryhmähanke, jhn sallistui rganisaatiita kk tilaus-timitusketjusta (kuva 1 sivulla 3). Hanketta tukivat Tekes, ara, Rakli ja Rakennustellisuus RT. Hankkeessa keskityttiin hankintjen sisällön ja valintakriteerien, spimuskannusteiden ja prjektitimitusten yhteisen tavitteellisuuden kehittämiseen sekä tutannn lutettavuuden parantamiseen. Tavitteena li parantaa sallistuvien rganisaatiiden tuttavuutta lisäämällä hankintjen ja yhteistyön innvatiivisuutta, kehittämällä tdellista asiakaslähtöisyyttä sekä karsimalla hukkaa tilaus-timitusketjuista ja masta timinnasta. Hankkeessa taviteltiin myös elinkaarikustannuksien vähentämistä ja energiatehkkuuden parantamista.. Hankkeessa mitattiin krjausrakentamisen nykytila nin 700 ammattilaisen arviimana. Mittaus tehtiin innvaatimittauksen avulla Mittauksen mukaan krjausrakentamisen tärkeimmät kehittämisen alueet vat hankinta- ja spimussaaminen sekä tutannn lutettavuus: Hankinnissa ja timinnassa ei tavitella riittävästi lppukäyttäjien tarpeita eikä asiakastyytyväisyyttä; yhteistyölle ei le selkeästi svittu yhteisiä tavitteita; kannustus yhteisiin tavitteisiin ja kehittämiseen n vähäistä; läpimenajat vat pitkiä, timitusvarmuudessa n puutteita ja työstä aiheutuu paljn häiriöitä. Myös pilkttu spimuskknaisuus ja niihin sisältyvät spijasapulten eri intressit vaikuttavat negatiivisesti prjektin laadukkaaseen ja npeaan tteuttamiseen. Hankkeessa tteutettiin yhteensä yhdeksän pilttia, jista viisi li tilaajarganisaatiiden hankintapiltteja ja neljä rakennusliikkeiden tutantpiltteja. Piltinnin ensisijaisena tavitteena li kehittää nykytila-analyysissä tdettuja alan heikkuksia. Hankintapilteissa kehitettiin lupauksiin, kannustinrahaan, tavitekustannuksen tteutumiseen ja avaintulsalueilla nnistumiseen phjautuvia valinta- ja/tai kannustinjärjestelmiä. Tutantpilteissa keskityttiin asiakastyytyväisyyden parantamiseen, alihankintjen valinta- ja spimuskannustinjärjestelmien kehittämiseen, yhteisen tavitteellisuuden edistämiseen sekä tutannn lutettavuuden parantamiseen Last Planner menettelyn avulla. Pilttihankkeet ja esimerkki hankinnan tavitteista, valintakriteereistä ja spimuskannusteissa kuvissa 5 ja 6 sivulla 7. Lppuarviinnissa kaikkien pilttien tdettiin muuttavan alan timintamalleja psitiivisesti. Kehitetyt valintakriteeri- ja spimuskannustejärjestelmät timivat ja niiden käyttöä tulee alalla lisätä ja kehittää. Tärkeimpinä kehittämisen khteina pidettiin suunnittelun integrintia, kannustinjärjestelmän ulttamista kk timitusketjuun ja kannustavampia kannustinjärjestelmiä. Pilttien arviinti kuvissa 7 ja 8 sivulla 8. Sekä pilttiarviiden että vaikuttavuusanalyysien tulkset (kuva 9 sivulla 9) sittavat, että hankkeessa n kehitetty asiakaslähtöisyyttä ja tuttavuutta edistäviä hankintjen valintakriteereitä ja spimuskannusteita sekä tutannn lutettavuutta parantavia timintamalleja. Hankkeen tulsten perusteella susittelemme, että Ara ja Tekes yhdessä edistävät/käynnistävät krjausrakentamisalan kehityshjelman, jhn sallistuu laajasti alan keskeiset timijat ja jnka keskeisenä tavitteena n energiatehkkuuden parantaminen, tuttavuuden lisääminen ja tellisen rakentamisen edistäminen. On välttämätöntä, että krjausrakentamisen alalla käynnistetään mninkertainen määrä edellä mainittuja tavitteita edistäviä pilttihankintja ja niitä suunnittelemaan sallistuu laaja jukk sekä julkisten että yksityisten tilaaja- ja tuttajarganisaatiiden ihmisiä. Uudet KR-Tukefin hankkeet visivat lla yksi sa kehittämishjelmaa. 2

3 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 1.2. KR-Tukefin -hanke ja sen tavitteet KR-Tukefin n ryhmähanke, jhn sallistui rganisaatiita kk tilaus-timitusketjusta: Viisi tilaajarganisaatita, neljä rakennusliikettä ja neljä suunnittelu- ja/tai rakennuttajatimista. Hanketta tukivat Tekes, ara, Rakli ja Rakennustellisuus RT (kuva 1). Hankkeessa keskityttiin krjausrakennushankkeiden hankintjen sisällön ja valintakriteerien, spimuskannusteiden ja prjektitimitusten yhteisen tavitteellisuuden kehittämiseen sekä tutannn lutettavuuden parantamiseen. Hankkeen tavitteena li parantaa sallistuvien rganisaatiiden tuttavuutta ja vähentää kustannuksia lisäämällä hankintjen ja yhteistyön innvatiivisuutta. kehittämällä tdellista asiakaslähtöisyyttä. karsimalla hukkaa tilaus-timitusketjuista ja masta timinnasta npeuttamalla prjektien ja tehtävien läpimenaikja pienentämällä elinkaarikustannuksia ja parantamalla energiatehkkuutta. Kuva 1: KR-Tukefin -hankkeeseen sallistuneet rganisaatit 1.2. Hankkeen eteneminen Hanke sisälsi neljä vaihetta: 1) Nykytila-analyysi, 2) ivallus-valmennukset, 3) svellusvalmennukset ja sen tulsten viemisen käytäntöön pilttihankkeen avulla sekä 4) timittajamarkkiniden jhtamisen valmennus sekä pitun analysinti ja mnistaminen. Hanke käynnistyi helmikuussa 1011 ja päättyi maaliskuussa 2012 (kuva 2). Nykytila-analyysissä mitattiin sallistuvien rganisaatiiden hankinta- ja kumppanuussaamista, verksttaitja sekä hukan eliminimiskykyä tilaajina ja suunnittelutimistjen tarjutumis- ja kumppanuussaamista sekä verksttaitja palveluntuttajana. Nykytila-analyysin tulkset timivat hankkeen lähtökhtana. Mittauksen tulksena kukin rganisaati sai raprtin mista vahvuuksistaan ja heikkuksistaan sekä susitukset kehittäviksi timenpiteiksi. 3

4 Oivallusvalmennuksissa perehdyttiin nykytila-analyysien tulksiin, verrattiin niitä npeasti tuttavuuttaan parantaviin timialihin sekä tunnistettiin ja purettiin tuttavuuskehityksen esteitä ivaltamisen keinin. Valmennuksissa perehdyttiin myös muutstekijöihin, jilla tuttavuuskehitystä rganisaatiissa saadaan eteenpäin. Kuva 2: Tukefin knsepti ja hankkeen eteneminen Svellusvalmennuksessa tilaajat, suunnittelijat, rakennuttajaknsultit ja rakentajat työstivät yhdessä sallistuvien rganisaatiiden hankintapilttien alustavat hankinnan tavitteet, valintakriteerit ja spimuskannusteet. Valmennuksessa perehdyttiin myös tutannn lutettavuuden parantamiseen, hukkaan ja sen eliminintiin. Valmennuksessa lutiin knkreettiset eväät pilttien käynnistämiseksi valmennuksissa kehitettyjen mallien avulla. Pilttien työstäminen käynnistyi svellusvalmennusten jälkeen. Hankkeen aikana hankkeeseen sallistuvat tilaajarganisaatit ja rakennusliikkeet tteuttivat pilttihankkeen, jka khdistuu jk hankintaan (hankintapiltti) tai tutannn lutettavuuden parantamiseen (tutantpiltti). Timittajamarkkiniden muutsjhtamisen valmennuksessa arviitiin hankkeessa tteutetut piltit, miten hyvin ne vat tteuttaneet asetetut tavitteet sekä keskityttiin tulsten mnistamiseen timittajamarkkiniden jhtamisen näkökulmasta. 2. Krjausrakentamisen nykytila 2.1. Miten mittaus tehtiin Nykytila-analyysi tehtiin Innvaatimittauksen avulla Mittauksessa palveluntuttajat arviivat tilaajarganisaatiiden, rakennusliikkeiden ja rakennuttajaknsulttien hankinta- ja kumppanuussaamista, verksttaitja sekä hukan eliminimiskykyä tilaajina ja asiakkaat suunnittelutimistjen tarjutumis- ja kumppanuussaamista sekä verksttaitja palveluntuttajana (kuva 3). Mittauksessa rganisaatit arviivat myös itse maa saamistaan. Mittaukset livat rganisaatikhtaisia. Tulksena kukin rganisaati sai raprtin mista vahvuuksistaan ja heikkuksistaan sekä susitukset kehittäviksi timenpiteiksi. 4

5 Hankkeessa selvitettiin myös krjausrakentamisen timialan vahvuudet ja kehittämistarpeet. Selvityksen khteena li yhteensä 15 alan tilaajarganisaatita, rakennusliikettä ja rakennuttajatimista sekä kuusi suunnittelutimista (mukaan laskien KR-Tukefin tuttavuushankkeeseen sallistuneet rganisaatit). Näiden 21 rganisaatin timintaa mittauksissa arvii yhteensä nin 900 alan ammattilaista. Organisaatikhtaisten tulsten prfiilit livat hyvin samankaltaiset. Tehtyä krjausrakentamisen nykytila-analyysiä vidaan pitää lutettavana. Kuva 3: Organisaatin hankinta- ja kumppanuussaamisen, verksttaitjen sekä hukan eliminimiskyvyn mittaaminen 2.2. Keskeiset tulkset Alan rganisaatiiden innvaati- ja yhteistyökykyindeksi tilaajana n keskimäärin 62 (= hyvä asteiklla 0-100). Suunnittelutimistjen asiakaspinnasta mitattu indeksi n keskimäärin 68 (= hyvä-erittäin hyvä). Palvelutimittajien rajapinnasta mitattujen hukan eliminintikykyä kuvaavien tekijöiden keskiarv n 58 (kuva 4). Kuva 4: Krjausrakentamisen nykytila-analyysi 5

6 Tulkset vat tyypillisiä rakennusalalle. Organisaatikhtaiset ert mittaustulksissa vat erittäin suuret. Viiden (5) pisteen er innvaati- ja yhteistyöindeksissä n tilastllisesti erittäin merkittävä. Timialan vahvuudet liittyvät lähinnä ihmisten timintaan ja sitä kautta luttamuksen rakentamiseen. Vahvuudet vat yleensä taslla erittäin hyvä (68-83 asteiklla 0-100). Vahvuudet vat: Tilaajan rlissa levien rganisaatiiden yhteyshenkilöitä pidetään ammattilaisina. Yhteyshenkilöt pitävät lupauksistaan tinkimättömästi kiinni. Tilaajana levat rganisaatit timivat luttamusta herättävästi. Prjektitimituksissa vahvuutena pidettiin sitä, että timialan spimusten lähtötiedt eivät sisällä sellaisia virheitä, jtka aiheuttaisivat timittajille tarpeetnta työtä. Timialan heikkudet liittyvät ennen kaikkea hankintjen ja spimusten kannustavuuteen sekä yhteisten tavitteiden puuttumiseen. Heikkudet vat yleensä taslla välttävä (33-48 asteiklla 0-100). Heikkudet vat: Lppukäyttäjien tarpeet ja asiakastyytyväisyyden tavittelu (Lppukäyttäjien tarpeet ja asiakastyytyväisyyden tavittelu eivät näy riittävän hyvin hankinnissa eivätkä tteutuksen aikaisessa yhteisessä tutannnsuunnittelussa.) Yhteistyölle ei le selkeästi svittu yhteisiä tavitteita (Hankintja tekevillä rganisaatiilla ja niille palveluita tuttavilla rakennusliikkeillä ja niiden alihankkijilla ei le riittävästi yhteisiä tavitteita ja intressejä, jtka hjaisivat timintaa ja lisivat selkeästi spimuksiin kirjattuja.) Kannustus yhteisiin tavitteisiin ja kehittämiseen vähäistä (Hankintja tekevien rganisaatiiden käyttämät spimukset eivät sisällä riittävästi spimusmekanismeja, jtka kannustavat yhteisiin tavitteisiin. Hankintjen valintakriteerit eivät kannusta palveluntuttajia riittävästi kehitystimintaan. Myös vaihtehtisiin ratkaisuihin suhtaudutaan liian trjuvasti.) Läpimenajat, timitusvarmuus ja työnkulun häiriöttömyys (Hankintaspimuksissa ei ptimida riittävästi läpimenaikja ja tavitella krkeaa timitus-varmuutta.) Pilttien yhteydessä n tullut esille prjektien tteuttamisessa käytettävä spimusten suuri määrä. Prjektit pilktaan etenemisvaiheiden ja saamisen perusteella ja kunkin pilktun san timittamisesta tehdään ma kahdenkeskinen spimus. Tämä pilkttu spimuskknaisuus ja niihin sisältyvät spijasapulten eri intressit vat esteenä yhteiselle tavitteellisuudelle ja vaikuttavat negatiivisesti prjektin laadukkaaseen ja npeaan tteuttamiseen. 3. Pilttihankkeet, niiden arviinti ja jhtpäätökset 3.1. Piltinnin tavitteet Piltinnin ensisijaisena tavitteena li kehittää nykytila-analyysissä tdettuja alan heikkuksia: Saada aikaan parempaa asiakaslähtöisyyttä, kannustavuutta, yhteistä tavitteellisuutta ja tutannssa npeampia läpimenaikja, parempaa laatua, timitusvarmuutta ja työnkulun häiriöttömyyttä. Muutsta varten kehitettiin tavitteiden tteutumista edistäviä valinta- ja/tai kannustinjärjestelmiä. Kaikissa pilteissa keskeisenä tavitteena li saada kk tilaus-timitusketju integritumaan nykyistä tiiviimmin ja timimaan yhdessä svittujen, hankkeen tavitteita edistävien tavitteiden tteuttamiseksi. 6

7 3.2. Pilttihankkeet Hankkeessa tteutettiin yhteensä yhdeksän pilttia, jista viisi li tilaajarganisaatiiden hankintapiltteja ja neljä rakennusliikkeiden asiakastyytyväisyyden, alihankintaspimusten ja tutannn lutettavuuden kehittämiseen keskittyviä tutantpiltteja (kuva 5). Kuva 5: Pilttihankkeet Kuva 6: Hankinnan tavitteet, valintakriteerit ja spimuskannusteet Hankintapilttien khdalla käytettiin seuraavaa systematiikkaa: Määritettiin 1) pilttihankkeen ja sen tteutuksen tavitteet, 2) tavitteita parhaiten edistävät kilpailutuksen valintakriteerit ja 3) spimuskannusteet. Systematiikan avulla ludaan edellytykset tilaajan ja palvelutimittajien yhteisille tavitteille viemällä keskeisten hankinnan tavitteiden tteuttaminen palvelutimittajien ansaintalgiikkaan. Systematiikka käy ilmi kuvasta 6. Tutantpilteissa keskityttiin alihankintjen valinta- ja spimuskannustinjärjestelmien kehittämiseen, yhteisen tavitteellisuuden edistämiseen sekä tutannn lutettavuuden parantamiseen ja hukan vähentämiseen Last Planner menettelyn avulla Kehitetyt valinta- ja/tai kannustinjärjestelmät Pilteissa kehitettiin lupauksiin, kannustinrahaan, tavitekustannuksen tteutumiseen ja avaintulsalueilla nnistumiseen phjautuvia valinta- ja/tai kannustinjärjestelmiä. Lupausphjaiset valintakriteerit ja spimuskannusteet: Esimerkiksi js tavitteena n mahdllisimman npea tteutus vukratuljen menetyksen minimimiseksi, niin valintakriteerinä vidaan käyttää lupausta kk hankkeen tai sen san rakentamisen keststa (läpimenaika vrk). Spimuskannusteena läpimenaikalupaus timii niin, että js palvelutimittaja pystyy tteuttamaan hankkeen tai sen san lyhyemmässä ajassa kuin tarjuksessa lupaamansa läpimenaika, palvelutimittaja saa bnuksen ja ylityksestä vastaavasti sanktin. Bnuksen/ sanktin määrä riippuu lupauksen alituksen/ylityksen suuruudesta. 7

8 Lupausphjaisina valintakriteereinä ja kannusteina pilteissa käytettiin mm. energian kulutusta, läpimenaikaa, työn virheettömyyttä, työturvallisuutta, yhteistyökykyä ja ammattisaamista. Kannustinraha spimuskannusteena: Esimerkiksi tavitteena n nllavirhetimitus ja erinmainen työturvallisuus. Kannustaakseen palveluntuttajaa tavitteiden tteuttamiseen tilaaja laittaa pöydälle kannustinrahaa, jnka palveluntuttaja saa, js pystyy spimuksen mukaisesti nllavirhetimitukseen ja erinmaiseen työturvallisuuteen. Jkaisesta tavitteiden alituksesta tai pikkeamasta kannustinraha vähenee svituilla vähennyserällä (eura). Lisäksi svitaan vähennyserien kknaismäärän maksimi. Suuren alitus/pikkeamamäärän jhdsta kannustinraha vi mennä negatiiviseksi (sanktiksi). Kannustinrahaphjaisia kannusteita pilteissa kehitettiin edistämään mm. kustannusten alentamista, npeaa tteutusta, työn laatua, virheettömyyttä ja timitusvarmuutta sekä työturvallisuutta. Avaintulsaluephjainen kannustinjärjestelmä: Tavitetasn ylittävä suriutuminen svituilla avaintulsalueilla jhtaa palveluntuttajille avaintulsaluebnukseen ja tavitetasn alittava suriutuminen avaintulsaluesanktin. Avaintulsaluephjaisessa kannustinjärjestelmässä tilaaja perustaa bnusplin, jhn se laittaa rahaa mahdllisten bnusten maksua varten. Pilteissa hyödynnettiin myös tavitekustannusta kannusteena, jllin tavitekustannusten alitus jhtaa palvelutimittajille bnukseen ja ylitys sanktin. Tavitekustannuksen alitusbnus/ylityssankti yhdistettynä kannustinrahaan phjautuvaan kannustinjärjestelmään kehitettiin yhdessä tutantpiltissa alihankintaspimuksia varten. Tavitekustannusten alitusbnus/ylityssankti yhdistettynä avaintulsaluebnukseen/sanktin phjautuvaa kannustinjärjestelmää kehitettiin allianssimallilla tteutettavassa pilttikhteessa Pilttien arviinti ja jhtpäätökset Hankkeen päätösseminaarissa KR-Tukefin hankkeeseen sallistuneet alan ammattilaiset arviivat, miten hyvin piltit muuttivat alan käytäntöjä asiakaslähtöiseen ja tuttavuutta kehittävään suuntaan parantaen samalla alan heikkuksia. Kuvissa 7 ja 8 n esitetty arviintien pilttikhtaiset tulkset. Kuva 7: Hankintapilttien arviinti Kuva 8: Tutantpilttien arviinti 8

9 Kaikki piltit arviitiin muuttavan alan timintamalleja psitiivisesti. Hankintapilteista arviitiin parhaaksi allianssimallilla tteutettava piltti. Tutantpiltit arviitiin keskimäärin hieman nnistuneemmaksi kuin hankintapiltit. Parhaaksi arviitiin tavitekustannusta ja kannustinrahaa alihankintaspimuksissa hyödyntävä piltti. Arviintikeskustelussa tdettiin, että kehitetyt valintakriteeri- ja spimuskannustejärjestelmät timivat ja niiden käyttöä alalla tulee lisätä samalla niitä kehittäen. Tärkeimpinä kehittämisen khteina pidettiin suunnittelun integrintia, kannustinjärjestelmän ulttamista kk timitusketjuun ja kannustavampia kannustinjärjestelmiä. Suunnittelu tulisi hankkia yhtenä kknaisuutena (ark + LVI+ S). Suunnittelun ja rakentamisen yhteistyötä kannustavia malleja tulee kehittää. KR-Tukefinin timittajamarkkiniden jhtamisen valmennuksen yhteydessä esitetyt piltit ja niistä tehdyt arviinnit jhtpäätöksineen n timitettu araan (Lauri Parnen) ja Tekesiin (Mark Kivimäki) Yhteenvet ja vaikuttavuus Keväällä 2012 hankkeessa tistettiin hankkeen alussa tehty nykytila-analyysi. Mittauksen mukaan kaikilla sa-aluilla li tapahtunut myönteistä kehitystä: Hankinta- ja kumppanuussaaminen sekä verksttaidt livat mitatuissa rganisaatiissa nusseet vuden aikana vähintään viisi pistettä. Samansuuruinen muuts li tapahtunut myös hukkaindeksissä. (kuva 9) Kuva 9: Vaikuttavuuden kehitystrendit ja tavitteet vuteen Sekä pilttiarviiden että vaikuttavuusanalyysien tulkset sittavat, että KR-Tukefin tuttavuushankkeessa n tdistettavasti kehitetty asiakaslähtöisyyttä ja tuttavuutta edistäviä 9

10 hankintjen valintakriteereitä ja spimuskannusteita sekä tutannn lutettavuutta parantavia timintamalleja. Tästä jhtpäätöksenä n, että krjausrakentamisessa vidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia asiakaslähtöisyydessä, laadukkuudessa, taludellisuudessa ja tuttavuudessa kun kehitystimintaa laajennetaan ja edelleen parannetaan. Tulevissa krjausrakentamishankkeiden hankinnissa tulee entistä rhkeammin ja laajemmin käyttää erityyppisiä vaikuttavuuteen kuten energiankulutuksen vähentämiseen ja tellisen rakentamiseen liittyviä tavitteita. Muutksen aikaansaaminen edellyttää, että alan rganisaatit haastavat timittajat rhkeasti innvaatiihin ja vaikutuksiin kannustavilla spimuksilla ja timittavat prjektit hyvällä yhteistyöllä ja yhteisillä tavitteilla. Yhtä lailla se edellyttää, että sapulten yhdessä tekemä tutannnsuunnittelu nstetaan uudelle taslle. Kehitystarve n vimakas kaikissa timialan julkisissa tilaajarganisaatiissa, suunnittelu- ja rakennuttajatimistissa sekä rakennusliikkeissä. 5. Susitukset Edellisiä tulksia kannattaa sekä arassa että Tekesissä katsa makhtaisesti ja miettiä, miten niitä vidaan hyödyntää timialan ja man rganisaatin timinnan kehittämisessä. Aran ja Tekesin tavitteet krjausrakentamisen kehittämisessä keskittyvät mm. asiakaslähtöisyyden parantamiseen (laadukkaat asuintilat, khtuullinen vukratas, timitusvarma, npea ja häiriötön tteutus ), tuttavuuden lisäämisen (läpimenaikjen npeuttaminen, tellisen krjausrakentamisen lisääminen, kustannustehkkuuden parantaminen ), innvaatiiden lisäämiseen ja hyödyntämiseen sekä etenkin elinkaarikustannusten parempaan huminttamiseen ja energiatehkkuuden parantamiseen (energian säästäminen), tellisen rakentamisen edistämiseen. Tavitteiden tteutuminen edellyttää kk alan kehittymistä. Muuts n mahdllinen, mutta vaatii alan isilta timijilta ja julkisilta kehittäjiltä vimakasta yhteistä pnnistusta ja tavitteellisuutta. Esimerkiksi infra-alalla päätimijat vat spineet yhteiseksi tavitteeksi Tehdään tilaajien ja palvelutimittajien kanssa yhdessä - yhteistyönä Sumen infra-alasta Eurpan tehkkain. Samankaltaista yhteistä pnnistusta susittelemme myös krjausrakentamisalalle. Infra-alalla tulkset vat parantuneet vusien aikana. Yhdeksi syyksi arviidaan, että alalla n valmennettu j nin 250 avainhenkilöä ja käynnistetty TUKEFIN 1,2 ja 3 hankkeiden sisällä yli 200 miljnan eurn edestä hankinta- ja tutannnhjauspiltteja. Näihin ryhmähankkeisiin n sallistunut j rganisaatita ja kehitystyö jatkuu edelleen. Keväällä 2012 käynnistyy TUKEFIN 4. Timinta- ja spimusmalleja kehitetään myös allianssihankkeilla, jita n kaksi käynnissä, klmas mudstamisvaiheessa ja useiden salta llaan tekemässä strategista päätöstä, tehdäänkö tteutus allianssimallilla vai jllakin tisella tavalla. Susituksemme alan kehittämiseksi vat: Ara ja Tekes yhdessä edistävät/käynnistävät infra-alaa vastaavan kehityshjelman krjausrakentamisalalle, jhn sallistuu laajasti alan keskeiset timijat, ja jnka keskeisenä tavitteena n energiatehkkuuden parantaminen, tuttavuuden lisääminen ja tellisen rakentamisen edistäminen. 10

11 On välttämätöntä, että krjausrakentamisen alalla käynnistetään mninkertainen määrä pilttihankintja ja niitä suunnittelemaan sallistuu laaja jukk sekä julkisten että yksityisten tilaaja- ja tuttajarganisaatiiden ihmisiä. On taviteltavaa, että kehitys alkaa rukkimaan itse itsenään, mutta siihen n vielä matkaa (vrt. case infra-ala). Syksyllä 2012 käynnistetään KR-Tukefin 2 tuttavuushanke, jka jatkaa ensimmäisen hankkeen tulksista, jtta siirrytään ppimiskäyrällä eteenpäin. Miten ara ja Tekes vivat lla tässä mukana? KR-Tukefin 2 -hankkeen erityispiirteinä tulevat lemaan ainakin seuraavat asiat: Julkisen hallinnn timijita kannustetaan kkeilemaan rhkeasti uusia hankintaja spimusmalleja. Tässä timii apuna KR-Tukefin 1 hankkeesta saadut esimerkit. Kaikissa tulevissa KR-Tukefin 2 pilteissa, jissa se n käytännön taslla mahdllista, pyritään energiakulutuksen vähentäminen ja tellinen rakentaminen ttamaan kilpailuttamisen kriteereiksi ja viemään asiat spimusten ansaintamalleihin. Hankintapilteissa pyritään entistä enemmän siihen, että tilaus-timitusketjua kannustetaan integritumaan nykyistä aikaisemmin ja tiiviimmin. Tätä edistetään sillä, että prsessin aikana kaikille sapulille saadaan yhteiset tavitteet j hankinnan suunnitteluvaiheessa ja suunnittelua tehdään hyvässä vurvaikutuksessa. Suunnittelun integrintiin tulee panstaa pilteissa entistä enemmän, jtta saptiminti vähenee. Susittelemme, että sekä ara että Tekes selvittävät, miten edellä esitettyjä jhtpäätöksiä ja susituksia vidaan ttaa käyttöön ja mallintaa kumpaisenkin rganisaatin prsesseissa ja hjausmenettelyissä sekä Tekesin rahitushjelmissa. 11

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia

RFID-tunnistus rengastuotannossa pilotin kokemuksia Sivu 1/5 Vastaanttajat EGLO-raprtit, LVM Versit Nr Pvm Muuts Laatija 1.0 23.5.2006 Julkinen versi Antti Virkkunen Raprtti RFID-tunnistus rengastutannssa piltin kkemuksia Yhteyshenkilöt: Antti Virkkunen

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry:n timinnan tavitteena n säilyttää Lapin puhdas ja viihtyisä ympäristö. Päämäärään pyrimme valistustiminnalla, kulutuksella, jätehulln kehittämisellä,

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Elintarviketellisuuden timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma Ohjelmaluonnos

Palveluliiketoiminnan kehittämisohjelma Ohjelmaluonnos LUONNOS Palveluliiketiminnan kehittämishjelma Ohjelmalunns 2014 MLP Mdular Learning Prcesses Oy. Kaikki ikeudet pidätetään. 1 MLP:n taustaa MLP:n kuluttajana MLP Mdular Learning Prcesses Oy n timinut vudesta

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ry. Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kesto 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnro 2089/325/2011 Sumen Elintarviketyöläisten Liitt ry Maistuva ammatti -hanke Hankkeen kest 2012 2013 LOPPURAPORTTI Dnr 2089/325/2011 Jaana Saaranen 20.1.2014 1 Sisällys Hankkeen tavite... 1 Hankesapulet ja yhteistyö...

Lisätiedot

Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Tellisuuden yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys TEOLLISUUDEN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit

Aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aivverenkierthäiriön sairastaneiden kuntutuskurssit 29.8.2012 AVH-kuntutuskurssit Kurssikknaisuus vuden 2013 alusta Humiitu kehittämistiminnasta saatuja tulksia (kevennetty kävely

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Metsäteollisuus ry toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Metsäteollisuus ry toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiavaltainen tellisuus Metsätellisuus ry timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS METSÄTEOLLISUUS RY TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Palvelualan yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys PALVELUALAN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiantuotannon toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiantuotannon toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiantutannn timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIANTUOTANNON TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehkkuustimenpiteet

Lisätiedot

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012

Terveysosasto Kuntoutusryhmä. MS-kurssit 29.8.2012 Terveyssast Kuntutusryhmä MS-kurssit 29.8.2012 Kurssityypit Kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Avmutinen kuntutuskurssi, sittainen perhekurssi Speutumisvalmennuskurssi Khderyhmä MS-tautia sairastavat,

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Kuntien energiatehokkuussopimus Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Kuntien energiatehokkuussopimus Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Kuntien energiatehkkuusspimus Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys Kunta-alan energiatehkkuusspimus 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehkkuustimenpiteet

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto

Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015. Liikkujan polku -verkosto Urheillen terveyttä seurassa -tapaaminen 10.9.2015 Liikkujan plku -verkst Tapaamisen tavitteet kirkastaa yhteistä Urheillen terveyttä seurassa viestiä ja viestintää saada tukea man piltin/hankkeen käytäntöön

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO

Lapin sosiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO Lapin ssiaalityön kehittämisyksikkö, 1. kehittämisseminaari, MUISTIO - Trstai 17.8.2006 kl 10 15 - Lapin ylipist, ls 21, Rvaniemi - Läsnä 25 henkilöä: Kaisa Kstam-Pääkkö, Asta Niskala, Maarit Pirttijärvi,

Lisätiedot

Ohjeet SLK-tutkimuksen järjestäjälle Vähemmän tekoja, enemmän oikeita tekoja SLK Suomi ry Kari Pölönen

Ohjeet SLK-tutkimuksen järjestäjälle Vähemmän tekoja, enemmän oikeita tekoja SLK Suomi ry Kari Pölönen Ohjeet SLK-tutkimuksen järjestäjälle Vähemmän tekja, enemmän ikeita tekja 9.1.2013 SLK Sumi ry Kari Pölönen kaikki n Jumalan kädessä, hän su kasvun. --- Me lemme Jumalan työtvereita (1. Kr. 3:5-9.) Kenelle

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Elinkeinoelämän Keskusliitto toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiavaltainen teollisuus Elinkeinoelämän Keskusliitto toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiavaltainen tellisuus Elinkeinelämän Keskusliitt timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIAVALTAINEN TEOLLISUUS ELINKEINOELÄMÄN KESKUSLIITTO

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi

Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiointi Vapaan sivistystyön kestävän kehityksen kriteerit ja sertifiinti Kestävä kehitys vapaan sivistystyön petukseen ja arkeen -seminaari Tampere 8.11.2012 Oulu 15.11.2011 Erkka Laininen OKKA-säätiö Perustettu

Lisätiedot

Hakemuslomake: Kevan työelämän kehittämisraha vuonna 2019

Hakemuslomake: Kevan työelämän kehittämisraha vuonna 2019 Hakemuslmake: Kevan työelämän kehittämisraha vunna 2019 (Diaarinumer 1/2019) Työelämän kehittämisrahalla haluamme edistää kunta-alan ja kirkn työnantajien työelämän kehittämistimintaa. Tuemme innvatiivisia

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Oulun kaupunki Kansankadun saneeraus TUKEFIN 2 - kannustinpilotti. tavoitteet, kannusteet ja läpimenoajat ja tuottavuus

Oulun kaupunki Kansankadun saneeraus TUKEFIN 2 - kannustinpilotti. tavoitteet, kannusteet ja läpimenoajat ja tuottavuus Oulun kaupunki Kansankadun saneeraus TUKEFIN 2 - kannustinpiltti tavitteet, kannusteet ja läpimenajat ja tuttavuus Piltin tavitteena li: Piltin taustaa Testata spimuskannusteita ja tutannnhajusmenetelyitä

Lisätiedot

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata

Missä ikävaiheissa kuuluu? => varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus, toisen asteen koulutus. aikuisten osalta? ei seurata UNICEFIN LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA TOIMINTAMALLI LAPPEENRANNAN SUUNNITELMA Rakennuspalikka ja tarkistuslista tämän hetken tilanne kehittämistimi kehittämisestä vastaava tah 1. Lapsen ikeudet tunnetaan Näkyykö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista

Caverion Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Caverin Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista Talusjhtaja Antti Heinla 16.3.2015 Sisällys Liiketiminta ja strategia Markkinanäkymät ja tulshjeistus Taludellinen kehitys Liiketiminta ja strategia Caverin

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Timitilakiinteistöjen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua?

Etunoja lasten, nuorten ja perheiden tukemisessa edellyttää monialaista yhteistyötä ja johtamista. - Mihin se voi kaatua? Etunja lasten, nurten ja perheiden tukemisessa edellyttää mnialaista yhteistyötä ja jhtamista. - Mihin se vi kaatua? FT, ssiaalijhtaja Arja Heikkinen, Oulun kaupunki 29.9.2014 Oulun kaupungin tavitteet

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI VILUKKO hanke 17353. Hankkeen toteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nro: VILUKKO, 17353

LOPPURAPORTTI VILUKKO hanke 17353. Hankkeen toteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nro: VILUKKO, 17353 LOPPURAPORTTI Hankkeen tteuttaja: KAAKON LUONTO JA KULTTUURI RY Hankkeen nimi ja nr: VILUKKO, 17353 Lyhyt yhteenvet hankkeesta Hankkeen kattteemana li lunt- ja kulttuurimatkailun kehittäminen. Ylätasn

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten

Kunta- ja palvelurakennemuutosten Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma Timintamallin kuvaus Versi 0.9 27.12.2013 2 (42) Sisällys Sisällys... 2 Dkumentin versihistria... 3 1. Kunta- ja palvelurakennemuutsten ICT -tukihjelma...

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

30 YSK2020, uudenlaisen toiminta- ja organisaatiomallin rakentaminen yhteiseen seurakuntatyöhön

30 YSK2020, uudenlaisen toiminta- ja organisaatiomallin rakentaminen yhteiseen seurakuntatyöhön 485/2018 30 YSK2020, uudenlaisen timinta- ja rganisaatimallin rakentaminen yhteiseen seurakuntatyöhön Päätösehdtus Seurakuntayhtymän jhtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkneuvst päättää 1) käynnistää tulevaisuushuneen

Lisätiedot

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta

PalveluLuotsi. Kehitä asiakaskokemusta PalveluLutsi Kehitä asiakaskkemusta PalveluLutsi Tavitteena asiakas- ja palvelukkemuksen kehittäminen Analysi eri tutkimusmenetelmin ja yrityksen maa tutkimusaineista hyödyntäen asiakaskhtaamisten kriittiset

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1. Myllypuro-Vartiokylän tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki)

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1. Myllypuro-Vartiokylän tiimi (Itäinen perhekeskus, Helsinki) Lastensujelun kehittämisverkst pääkaupunkiseudulla KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lmake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: Lakisääteinen Lapsikeskeinen Laadukas Myllypur-Vartikylän tiimi (Itäinen perhekeskus,

Lisätiedot

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet

TeliaSoneran eettiset toimintaperiaatteet 2015-03-16 1 (6) TeliaSneran eettiset timintaperiaatteet TeliaSnera n hyväksynyt yhteiset periaatteet knsernimme timinnan perustaksi. Odtamme TeliaSneran kaikkien työntekijöiden nudattavan päivittäisessä

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO

Kestävien ja innovatiivisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO PUHDAS SISÄILMA Kestävien ja innvatiivisten hankintjen verkstmainen saamiskeskus KEINO Kehittäjäryhmätilaisuus 7.3.2019 VTT, Esp 8.3.2019 1 Puhdas sisäilma -kehittäjäryhmä Agenda 7.3. 13:00 16:00 13.00

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Ikääntyneiden monisairaiden kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Ikääntyneiden mnisairaiden kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Ikääntyneiden mnisairaiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot