Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista."

Transkriptio

1 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet timitetaan asiakkaalle krvattuna, lääkestn tiedt välittyvät samanaikaisesti Kelan lääkest- ja tilitystietjen vastaanttpalveluun (jatkssa vastaanttpalvelu). Vastaanttpalvelu tarkistaa stn mudllisen ikeellisuuden ja antaa paluusanmassa apteekille tiedn, js sta ei hyväksytä. Kelan järjestelmä mudstaa erän apteekin yhden vurkauden aikana lähettämistä stista. Apteekki vi hakea Kelan palautetietjen kyselypalvelusta ksteen lähettämistään stista. Palautetiedt vidaan hakea päiväkhtaisesti tai tilitysjakslla. Apteekki saa päiväkhtaisten stjen krvausten summatiedt, stjen lukumäärän sekä työpaikkakassastjen krvausten summatiedt ja stjen lukumäärän. Työpaikkakassjen stja ei eritellä kassittain Kelalle välitettävät lääkesttiedt Asiakkaan tiedt henkilötunnus erityiskrvattavien lääkkeiden, rajitetusti krvattavien lääkkeiden, kliinisten ravintvalmisteiden krvausikeuden numer työpaikkakassan numer, kun Kelan ja työpaikkakassan kanssa spimuksen tehnyt apteekki välittää tiedt kneellisella tilitysmenettelyllä Kelan kautta työpaikkakassan käsiteltäväksi Lääkkeen määrääjän tiedt Lääkkeen määränneen lääkärin tai hammaslääkärin sekä lääketieteen tai hammaslääketieteen piskelijan tai rajattuun lääkkeenmääräämiseen ikeutetun sairaanhitajan nimi sekä 6-numerinen yksilöintitunnus. Js yksilöintitunnusta ei le, käytetään seuraavia krvaavia numerita: tisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjitettu lääkemääräys lääketieteen tai hammaslääketieteen kandidaatti Sumessa timiluvan saanut ulkmaalainen lääkäri ja laillistettu lääkäri, jlla ei vielä le yksilöintitunnusta, Lääkemääräyksen tiedt lääkemääräyksen laatu seuraavilla tunnuksilla: A = alkuperäinen lääkemääräys U = uusittu lääkemääräys tai myöhempi satimitus P = puhelinlääkemääräys O = myöhemmin timitettu alkuperäinen lääkemääräys tai alkuperäinen huumausaine-lääkemääräys. Sähköinen lääkemääräyksen laatu n A tai U. Kun sähköinen lääkemääräys uusitaan, sen laatu n A. Sähköisen lääkemääräyksen satimituksen laatu n U.

2 Apteekin tietjärjestelmästä välittyy Kelalle lisäksi kdi S (sähköinen lääkemääräys) ja sähköisen lääkemääräyksen tunnistetiet (OID-kdi), kun lääke n timitettu sähköisellä lääkemääräyksellä. iteridusta lääkemääräyksestä timittamiskertjen määrä ja uudelleen timittamisen aikaisin ajankhta lääkemääräyksen laatimis- tai uusimispäivämäärä Määrätty lääke lääkemääräyksellä määrätyn valmisteen phjismainen tutenumer, js lääke n vaihdettu vaihtkelpiseen valmisteeseen määrätty lääkemäärä Timitettu lääke valmisteen nimi, vahvuus, lääkemut ja pakkauskk valmisteen phjismainen tutenumer apteekin valmistaman valmisteen kstumus ja määrä valmisteen kustannus Jaettu pakkaus susitellaan käsiteltäväksi reseptinkäsittelyssä tutenumerlla apteekkien atk-järjestelmätimittajien antamien hjeiden mukaisesti. Jaetun lääkemäärän pakkausten lukumääräksi merkitään yksi ja pakkauskksi timitettu lääkemäärä. Jaetun pakkauksen hinta lasketaan sen pakkauksen vähittäishinnasta, jsta lääke jaetaan. Js jakelu suritetaan viitehintaryhmään kuuluvasta lääkepakkauksesta ja pakkauksen hinta ylittää viitehinnan, krvaus lasketaan viitehinnasta, mikäli lääkkeen määrääjä ei le kieltänyt lääkkeen vaihta tai kyseessä ei le valtakunnallinen saatavuusngelma. Js apteekki antaa alennusta lääkkeen hinnasta, krvaus lasketaan alennetusta hinnasta. Js alennettu hinta n krkeampi kuin viitehinta, krvaus lasketaan viitehinnasta. valmisteen krvausperuste timitettujen pakkausten lukumäärä annstushje ja käyttötarkitus Js erityiskrvattavan lääkkeen, rajitetusti krvattavan lääkkeen, krvattavan kliinisen ravintvalmisteen tai lisäkrvattavan lääkkeen annstus ei käy ilmi lääkemääräyksen annstushjeesta, se selvitetään ja merkitään reseptin lisätietihin.. Viitehintainen tai vaihtkelpinen lääkevalmiste Viitehintaryhmään kuuluvasta lääkevalmisteesta, jnka hinta ylittää viitehinnan, ilmitetaan jkin seuraavista tiedista: lääkkeen määrääjä n kieltänyt lääkkeen vaihdn staja n kieltänyt lääkkeen vaihdn

3 saatavuusngelma (viitehintaisia valmisteita ei le saatavilla valtakunnallisesti tukkuliikkeissä) Vaihtkelpisesta lääkevalmisteesta, jka ei kuulu viitehintaryhmään ja jnka hinta ylittää ns. hintaputken ylärajan, ilmitetaan jkin seuraavista tiedista: lääkkeen määrääjä n kieltänyt lääkkeen vaihdn staja n kieltänyt lääkkeen vaihdn muun syyn vuksi n timitettu valmiste, jka ei le ns. hintaputkessa (syy ilmitetaan lisäksi reseptin lisätiedissa). Js lääkemääräyksellä määrätty valmiste n vaihdettu halvempaan ja asiakas haluaa seuraavalla kerralla staa lääkemääräyksellä alun perin määrätyn, timitushetkellä hintaputken yläpulella levan valmisteen, apteekki ilmittaa hintaputken yläpulella levan valmisteen timittamisen syyksi muu syy. Syy ilmitetaan reseptin lisätiedissa esimerkiksi merkinnällä paluu alkuperäiseen tai paluu. Muut ilmitettavat tiedt Reseptimerkinnällä perus- tai erityiskrvattavista lääkkeistä lääkekhtainen kdi. Kdi välittyy hjelmallisesti. Lisäksi apteekki ilmittaa lisätiedissa lääkärin lääkemääräykseen kirjittaman selvityksen. Erityiskrvattavasta lääkkeestä, rajitetusti krvattavasta lääkkeestä, krvattavasta kliinisestä ravintvalmisteesta ja lisäkrvattavasta lääkkeestä edellisen erän timittamispäivä ja timitettu määrä, js kysymyksessä n uusittu lääkemääräys tai alkuperäisen lääkemääräyksen myöhempi sast. Mahdlliset lisäselvitykset asiasta riippuen reseptin tai timituskerran lisätiedissa. Yhtä lääkettä kskevat selvitykset ilmitetaan reseptin lisätiedissa ja kk sta kskevat selvitykset timituskerran lisätiedissa. Timitettaessa kltsapiinivalmisteita tai peritneaalidialyysiliuksia pikkeuksellisesti ilman lääkekhtaista mavastuusuutta lisätiedissa päivämäärä, jllin lääkekhtainen mavastuusuus n edellisen kerran peritty. Krvaukset lääkekhtaisesti krvauslajeittain. Krvauslaji välittyy hjelmallisesti. AJ = annsjakelupalkkin krvaukset LO = peruskrvattavat lääkkeet LU = rajitetusti peruskrvattavat lääkkeet VO = peruskrvattavat perusviteet RO = peruskrvattavat kliiniset ravintvalmisteet LY = alempaan erityiskrvausryhmään kuuluvat lääkkeet RY = alempaan erityiskrvausryhmään kuuluvat kliiniset ravintvalmisteet LK = ylempään erityiskrvausryhmään kuuluvat lääkkeet LL = vutuisen mavastuurajan ylittymisen jälkeen lisäkrvattavat valmisteet. Tilistista mavastuun maksaja, ellei se le asiakas itse Js lääkkeet timitetaan ssiaalivirastn maksusitumuksella eikä asiakas le julkisessa ympärivurkautisessa laitshidssa ("Ei STVOL", "STVOL, päivähit" tai "STVOL, yöhit"), tilitystietihin merkitään mavastuun

4 Annsjakelupalkki maksaja ja maksajakdi S. Js mavastuun maksaja n jku muu kuin ssiaalivirast, tilitystiedissa ilmitetaan mavastuusuuden maksaja ja maksajakdi M. Ohjeet maksajakdien ja mavastuun maksajan merkitsemisestä löytyvät apteekkijärjestelmätimittajien työpaikkakassarekisteriä kskevista hjeista. annsjakelupalkkin määrä annsjakelukrvauksen määrä annsjakeluviikkjen määrä. Lääkärinpalkki palkkin määrä palkkin peruste (yleislääkäri/erikislääkäri) nk kyseessä lääkemääräyksen uusiminen vai puhelinlääkemääräys Apteekin tulee hulehtia, että Kelalle tulevat sttiedt vidaan tarvittaessa timittaa uudelleen, kunnes tilitys n maksettu Kelaan välitettyjen lääkesttietjen krjaaminen Apteekki vi krjata tai pistaa vastaanttpalveluun lähettämänsä stn tietja seuraavan vurkauden pulelle kl asti. Edellä mainitun ajankhdan jälkeen apteekki ei vi krjata stn tietja ilman, että ttaa ensin yhteyttä apteekin tilityksiä käsittelevään Kelan timistn. Apteekin tulee ilmittaa virheestä heti puhelimitse apteekin tilityksiä käsittelevään timistn sekä antaa lisäksi kirjallinen selvitys. Apteekki ilmittaa selvityksessä stpäivän, henkilötunnuksen ja krjattavan tiedn. Kela ilmittaa krjauksen tekemisestä apteekille krjausilmituksella. Apteekin tulee hulehtia, että lähetetyt stt vat ikein ja vastaavat tdellisia sttapahtumia. 12 Asiakkaalle annettavat selvitykset 12.1 Surakrvattuina luvutetuista stista asiakkaalle annettavat selvitykset Asiakkaalle annetaan surakrvatusta käteisststa kassakuitti. Asiakkaan maksettavaksi jäävät krvattujen lääkkeiden mavastuusuudet eritellään kuitissa muista stista. Js asiakas haluaa tarkemman selvityksen ststaan, hänelle vidaan antaa Kelan hyväksymä atk-laskelma lääkestista. Ost vidaan merkitä myös miinuskirjaan. Js valmiste timitetaan tilistna, asiakkaalle annettavaan laskuun tai tilisiirtlmakkeeseen merkitään lääkkeen timituspäivä ja maksun saaja sekä eritellään mavastuu muista stista. Vastaavasti asiakkaalle annetaan kuitti peritystä lääkärinpalkkista.

5 Js asiakas n tyytymätön surakrvauksena saamaansa krvaukseen, hän vi pyytää muutksenhakua varten tarvittavan kirjallisen päätöksen Kelasta tai työpaikkakassasta kuuden kuukauden kuluessa valmisteen stamisesta. Kela ja työpaikkakassat antavat tarvittaessa lisähjeita muutksenhausta. Js asiakas n saanut sairausvakuutuslain mukaisen krvauksen lääkeststa, jsta hän ilmittaa hakevansa myöhemmin krvausta jnkin muun lain perusteella, merkitään hänelle annettavaan selvitykseen sairausvakuutuslain mukaisen krvauksen määrä. Vakuutusyhtiö maksaa vastaavan summan sairausvakuutusrahastn Selvitykset stista, jihin ei svelleta surakrvausmenettelyä Asiakas vi hakea kknaan maksamistaan stista krvausta Kelasta krvaushakemuslmakkeella SV 178. Krvausta n haettava kuuden kuukauden kuluessa valmisteiden stamisesta. Valmisteet, jista asiakas vi saada krvauksen jälkikäteen Kelasta vivat lla esimerkiksi: Lääkemääräyksellä asiakkaan sairauden hitn timitetut apteekin valmistamat vitamiini- ja hivenainevalmisteet, esimerkiksi flihapp. Rajitetusti peruskrvattavat lääkevalmisteet, jtka asiakas n stanut enintään 6 kuukautta ennen B-lääkärinlausunnn Kelaan timittamista. Erityiskrvattavat lääkevalmisteet sekä kliiniset ravintvalmisteet, jtka n stettu apteekista sen jälkeen, kun B-lääkärinlausunt n timitettu Kelaan, mutta krvausikeutta ei le vielä myönnetty. Erityislupavalmisteet, jiden krvattavuus n vahvistettu takautuvasti. Krvauksen hakemista varten asiakkaalle annetaan krvausjärjestelmän piiriin kuuluvista valmisteista aina apteekin tulstama Kelan hyväksymä atk-laskelma lääkestista, jhn liitetään alkuperäisten ja/tai puhelinlääkemääräysten jäljennössat (Osa 2) sekä kassakuitti. Atk-laskelmaan leimataan lääkkeen timituspäivä. Sähköiseen lääkemääräykseen ei liity alkuperäisen lääkemääräyksen jäljennössaa. Js samalla kertaa timitetaan vain uusittuja lääkemääräyksiä, asiakkaalle annetaan kassakuitin lisäksi pelkkä apteekin tulstama Kelan hyväksymä atk-laskelma lääkestista. Js samalla kertaa timitetaan vain alkuperäisiä lääkemääräyksiä tai sekä uusittuja että alkuperäisiä lääkemääräyksiä, asiakkaalle annetaan kassakuitin lisäksi atklaskelma ja siihen liitetään alkuperäisten lääkemääräysten ja/tai puhelinmääräysten jäljennössat (Osa 2) tai kpi alkuperäisestä huumausainelääkemääräyksestä, Telefaksi-lääkemääräyksestä, tisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjitetusta lääkemääräyksestä tai annsjakelureseptinä timivasta lääkityskrtista. Liitteenä leviin alkuperäisten lääkemääräysten jäljennössiin ei tehdä merkintöjä, eikä niitä kuitata. Js asiakas staa erityiskrvattavaa lääkettä, rajitetusti krvattavaa lääkettä, krvattavaa kliinistä ravintvalmistetta tai lisäkrvattavaa lääkettä, merkitään laskelmaan valmisteen edellinen timituspäivä ja timitettu määrä. Krvauksen hakemista varten muille kuin Sumessa vakuutetuille asiakkaille annetaan Kelan hyväksymä atk-laskelma lääkestista edellä mainittuine liitteineen ja kassakuitti kuten muillekin asiakkaille, jiden lääkkeitä ei timiteta surakrvattuina.

6 Asiakas vi hakea krvausta Kelasta, vaikka kassakuitti lisi kadnnut, js krvauksen ratkaisemiseksi tarvittavat tiedt käyvät ilmi asiakkaan antamasta selvityksestä tai hakemuslmakkeesta. RESEPTIT Vain uusittuja Vain alkuperäisiä Alkuperäisiä ja uusittuja ASIAKKAALLE ANNETTAVAT SELVITYKSET LÄÄKEOSTOSTA Kelan hyväksymä atk-laskelma lääkestista Kassakuitti Kelan hyväksymä atk-laskelma lääkestista Alkuperäisten lääke- ja/tai puhelinlääkemääräysten jäljennössat ilman merkintöjä ja alkuperäisestä huumausainelääkemääräyksestä kpi. Sähköiseen lääkemääräykseen ei liity alkuperäisen lääkemääräyksen jäljennössaa. Kassakuitti Kelan hyväksymä atk-laskelma lääkestista Alkuperäisten lääke- ja/tai puhelinlääkemääräysten jäljennössat ilman merkintöjä ja alkuperäisestä huumausainelääkemääräyksestä kpi. Sähköiseen lääkemääräykseen ei liity alkuperäisen lääkemääräyksen jäljennössaa. Kassakuitti

7 13 Kuukausitilityksen tekeminen Kelaan Kuukausitilitys tehdään sille timistlle, jnka vastuulle apteekki tai sivuapteekki kuuluu. Krvaukset maksetaan apteekille surakrvausmenettelyä kskevan spimuksen mukaisesti. Lpulliset krvauksia kskevat päätökset tehdään aina Kelassa. Kuukausitilitys lähetetään Kelaan sekä sähköisesti että paperilmakkeella Kuukausitilityksen lähettäminen Apteekki lähettää kuukausitilityksen yhteenvettiedt vastaanttpalveluun kerran kuukaudessa tilityskuukautta seuraavan kuukauden ensimmäiseen arkipäivään kell 12 mennessä. Vastaanttpalvelu tarkistaa tilitysyhteenvedn mudllisen ikeellisuuden ja antaa paluusanmassa apteekille tiedn tilitysyhteenvedn mudllisesta hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Lisäksi apteekki lähettää kuukausitilityksen yhteenvettiedt kirjallisesti apteekin tilityksiä hitavaan Kelan timistn Kelan hyväksymällä apteekin atk-tilityslmakkeella (yhteenvetlmake). Tiedissa ilmitetaan perus- ja erityiskrvausten, lisäkrvausten sekä annsjakelupalkkiiden krvausten eritellyt yhteismäärät ja näiden summa, tilityskuukaudelta saatu ennakkmaksu ja apteekille maksettava lisämäärä tai takaisin perittävä määrä, timituskertjen lukumäärä ja sen perusteella laskettava apteekkipalkki sekä lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkiiden yhteissumma. Kuukausitilityksen yhteenvetlmake varmennetaan apteekin tai sivuapteekin leimalla ja apteekin hitajan allekirjituksella ja timitetaan apteekin tilityksiä käsittelevään Kelan timistn mahdllisimman pian yhteenvettietjen sähköisen välittämisen jälkeen. Yhteenvetlmake tehdään kahtena kappaleena, jista tinen jää apteekkiin ja tinen timitetaan apteekin tilityksiä käsittelevään Kelan timistn Kelaan timitettavat kuukausitilityksen liitteet Apteekki timittaa Kelaan liitepinkan, jka sisältää seuraavat liitteet surakrvattuna timitetusta ststa alkuperäisen lääkemääräyksen jäljennössa puhelinmääräyksen jäljennössa kpi alkuperäisestä huumausainelääkemääräyksestä kpi telefaksi-lääkemääräyksestä kpi tisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä kirjitetusta lääkemääräyksestä kpi annsjakelureseptinä timivasta lääkityskrtista, jista ilmenee, että valmiste n lääkkeen määräämiseen ikeutetun henkilön määräämä ja että se n määrätty sairauden hitn. Liitepinkka sisältää kk kuukauden jäljennössat ja kpit. Sähköiseen lääkemääräykseen ei liity alkuperäisen lääkemääräyksen jäljennössaa. Tarvittaessa Kela vi tarkistaa sähköisen lääkemääräyksen tiedt suraan Reseptikeskuksesta. Puhelinlääkemääräysten jäljennössissa tulee lla lääkemääräyksen vastaanttajan allekirjitus.

8 Liitepinkka: erttele eri päivän stt välilehdillä yhden päivän sisällä levien stjen järjestyksellä ei le väliä merkitse pinkassa levien stjen alku- ja lppupäivämäärä merkitse apteekin tai sivuapteekin leima timita vähintään kerran kuukaudessa Kelan timistn. Kuukausitilitykset työpaikkakassjen jäsenten lääkekrvauksista timitetaan suraan kyseiselle työpaikkakassalle. Työpaikkakassjen jäsenten alkuperäisten lääkemääräysten jäljennössat (sekä mahdlliset edellä mainitut kpit) timitetaan kyseisille työpaikkakassille. Kelan hyväksymät lääkemääräyslmakkeet: SV 1 SV 1 ATK Kelan hyväksymä atk-lääkemääräys 843 SV 2 SV 2 ATK Kelan hyväksymä atk-puhelinlääkemääräys 841 SV 1 EU-FI SV 1 EU-FI ATK Kelan hyväksymä EU-atk-lääkemääräys 845 SV 1 Telefax SV 1 Telefax ATK Kelan hyväksymä telefax-atk-lääkemääräys 842

9 14 Kuukausitilityksen maksaminen Kelan timiststa Sairausvakuutuslain mukaiset krvaukset maksetaan apteekille kerran kuukaudessa. Maksettava summa kstuu kahdesta erästä. Ensimmäinen erä maksetaan ennakkmaksuna. Sen määrä n 80 prsenttia edellisen kuukauden krvaussummasta. Tinen erä maksetaan tilityksen perusteella. Js ennakka n maksettu enemmän kuin apteekille jää tilityksen perusteella maksettavaa, vähennetään ertus seuraavasta ennakkmaksusta. Js ennakkmaksun liikasuritus ei tule kahden kuukauden tilityksissä vähennetyksi, apteekki maksaa ertuksen takaisin Kelalle timistn ilmittamaan ajankhtaan mennessä. Julukuun tilityksen maksamisen yhteydessä tammikuussa ei makseta ennakkmaksua lisäkrvauksista. Kuukausitilityksen maksun yhteydessä maksetaan myös lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkiiden krvaukset ja apteekkipalkki surakrvausmenettelyn täytäntöönpann aiheuttamasta lisätyöstä. Samassa yhteydessä maksetaan apteekkipalkki myös työpaikkakassilta tilitettyjen lääkekrvausten käsittelystä. Kuukausitilityksen perusteella lisää maksettava määrä, uusi ennakkmaksu ja apteekkipalkki maksetaan yhtenä surituksena. Lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkikrvaukset maksetaan erillisenä surituksena. Maksut ja palkkit vat apteekin tilillä viimeistään tilityskuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä tai, js se n pyhäpäivä tai arkilauantai, sitä seuraavana pankin aukilpäivänä. Kela lähettää apteekille pstitse kuukausitilitystä kskevan yhteenvedn tilityksen maksamisen yhteydessä Kuukausitilityksen maksaminen apteekkarin vaihtuessa Kun apteekkari vaihtuu, n entisen apteekkarin antama situmus surakrvausmenettelyyn liittymisestä vimassa siihen saakka, kunnes uusi apteekkari ttaa apteekin haltuunsa. Uusi apteekkari tekee uuden situmuksen (ks. khta 2.1). Kun apteekkari vaihtuu, maksetaan lupuvalle apteekkarille krvaukset ja apteekin palkkit tilityksen perusteella apteekin luvuttamiseen saakka. Vireillä levista krjausesityksistä ja mahdllisista myöhemmin tehtävistä krjauksista vastaa se apteekkari, jnka spimusaikana virhe n tapahtunut. Lupuva apteekkari tekee tilityksen lupumispäivää seuraavan kuukauden ensimmäiseen arkipäivään kell 12 mennessä. Suritukset maksetaan välittömästi mahdllisten virheiden ikaisemisen ja tilityksen hyväksymisen jälkeen, kuitenkin viimeistään spimuksen edellyttämänä päivänä. Js ennakka n maksettu liikaa, timist laatii apteekkarille laskelman palautettavasta summasta. Takaisinmaksu tapahtuu kahden viikn kuluessa. Vastaavaa menettelyä nudatetaan, js apteekki tai sivuapteekki lpetetaan. Apteekkari vi myös lupua ennakkmaksusta ilmittamalla siitä hyvissä ajin ennen tilityksen maksua kirjallisesti Kelan timistn. Js apteekkari vaihtuu kesken kalenterikuukauden ja apteekki n apteekkiluvasta lupuvan hallussa vielä tilityksen maksupäivänä, vidaan ennakk maksaa jk kknaan hänelle tai pulet hänelle tilityksen maksupäivänä ja tinen puli uudelle apteekkarille

10 apteekin haltuunttpäivänä. Jälkimmäinen menettely edellyttää, että apteekkiluvasta lupuva hyväksyy menettelyn ja ilmittaa siitä kirjallisesti Kelan timistn. Mikäli uusi apteekkari n ttanut apteekin haltuunsa ennen tilityksen maksupäivää tai tilityksen maksupäivänä, maksetaan ennakk kknaan uudelle apteekkarille. Ennakkmaksu maksetaan spimuksen mukaisesti kuukauden 12. päivänä. Ennakkmaksu ensimmäiseltä täydeltä kuukaudelta, jnka apteekki n uuden apteekkarin hallussa, lasketaan vanhan ja uuden apteekkarin edelliseltä kuukaudelta tilittämien krvausten yhteismäärästä. Perustettavalle apteekille tai sivuapteekille ei makseta ensimmäiseltä aukilkuukaudelta tai sen salta ennakkmaksua, kska se vidaan laskea vain edellisen kuukauden krvaustietjen perusteella.

11 15 Tilityksen krjaus, virhemaksumenettely ja seuraamusmaksumenettely Kelan timist tai työpaikkakassa ilmittaa Kelaan välitetyissä lääkesttiedissa havaituista puutteista, virheistä tai krjauksista kirjeillä, jista käytetään nimitystä humautus, krjausesitys tai krjausilmitus Humautus Timist lähettää apteekille humautuksen asiista, jihin apteekin tulee jatkssa kiinnittää aiempaa tarkemmin humita, mutta jtka eivät jhda välittömästi tilitystietjen krjauksiin Krjausesitys Timist lähettää krjausesityksen virheistä, jiden perusteella esitetään krjauksen tekemistä apteekin tilitykseen. Havaitun virheen mukaan esitetään jk krvauksen krjaamista tai virhemaksun perimistä. Apteekilla n mahdllisuus antaa krjausesitykseen vastine. Jtta asiakkaan lääkesttiedt lisivat ajantasaiset, vastine tulee antaa mahdllisimman pian puhelimitse sekä kirjallisesti määräaikaan mennessä. Kelan timist ilmittaa tilitykseen sisältyvistä virheistä apteekille viimeistään tilityksen maksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivään mennessä. Kelan timist vi pyytää selvityksen virheestä edellä mainittua aikaa myöhemminkin, js virheen rahallinen arv n enemmän kuin 85 eura tai js n syytä epäillä, että virhe n tehty vilpillisessä tarkituksessa, tai virhe n llut tistuva. Js apteekki ei timita selvitystään krjausesityksen jhdsta, krjaus tehdään esityksen mukaisesti seuraavan maksun yhteydessä. Js apteekki ja Kelan timist vat eri mieltä esitetystä krjauksesta tai virhemaksun perimisen perusteista, erimielisyysasia käsitellään khdan 16, Erimielisyysasian ja seuraamusmaksun ratkaiseminen, mukaisesti Virheiden krjaaminen Krjausta vidaan esittää esimerkiksi seuraavissa tapauksissa: Valmiste ei le krvattava. Rajitetusti krvattavan lääkkeen tai kliinisen ravintvalmisteen krvausikeus ei le vimassa. Lääkemääräys ei le llut vimassa. Lääkkeestä n perusteettmasti annettu erityiskrvaus. Henkilötunnus n virheellinen. Lääke n timitettu vahvistettua hintaa krkeammalla hinnalla. Lääke n timitettu viitehintaa krkeammalla hinnalla syyllä saatavuusngelma, vaikka kyseessä ei le llut valtakunnallinen saatavuusngelma. Virheellisesti asiakkaalle annettu surakrvaus jhtuu siitä, ettei tietja le tarkistettu surakrvaustietjen kyselypalvelusta. Tämä ei kske tilanteita, jissa kyselypalvelu n llut pis käytöstä. Apteekin tilitystiedissa Kelalle välittyy hjelmallisesti tiet kyselypalvelun käyttämisestä.

12 Virhemaksu Virhemaksumenettelyssä ei esitetä stjen krvaustietjen krjaamista, vaan apteekilta esitetään perittäväksi virhemaksu. Virhemaksun periminen ei muuta stn krvaustietja eikä asiakkaan maksaman mavastuun määrää. Virhemaksun suuruus n 50 eura. Virhemaksun perimistä esitetään seuraavissa tapauksissa: valmiste n timitettu ennen kuin edellisellä kerralla timitettua erityiskrvattua tai rajitetusti peruskrvattua erää vastaava hitaika n kulunut lähes kknaan valmisteesta n annettu lisäkrvaus ennen kuin edellisellä kerralla timitettua erää vastaava hitaika n kulunut lähes kknaan valmistetta n timitettu yli klmen kuukauden hitaikaa vastaava määrä. Apteekki ei saa siirtää virhemaksua asiakkaan maksettavaksi Seuraamusmaksu Mikäli apteekki tistuvasti timittaa lääkkeitä ennenaikaisesti tai yli klmen kuukauden hitaikaa vastaavina määrinä tai siirtää virhemaksun asiakkaan maksettavaksi, Kelan timist vi esittää apteekilta perittäväksi erityisen seuraamusmaksun. Apteekilla n mahdllisuus antaa asiaan kirjallinen vastineensa määräaikaan mennessä (vähintään kaksi viikka). Seuraamusmaksun perimisestä ja suuruudesta päätetään aina Kelan terveyssastn ja apteekin edustajien välisessä neuvttelussa. Seuraamusmaksuasia käsitellään khdan 16, Erimielisyysasian ja seuraamusmaksun ratkaiseminen, mukaisesti. Apteekki maksaa perittävän seuraamusmaksun erillisenä surituksena Kelan timistlle timistn ilmittamaan ajankhtaan mennessä Krjausilmitus Krjauksista, jtka tehdään ilman apteekin kuulemista, lähetetään apteekille krjausilmitus. Esimerkiksi apteekin itse havaitsemien virheiden krjaamisesta ilmitetaan krjausilmituksella Asiakkaaseen khdistuvat ikaisut Js apteekki n perinyt asiakkaalta krvattavasta valmisteesta liian krkean hinnan, timist vähentää apteekilta liikaa tilitetyn sairausvakuutuskrvauksen. Tällöin apteekin tulee hyvittää asiakkaalle liikaa peritty mavastuu. Js asiakkaan saama sairausvakuutuskrvaus n llut liian pieni, timist maksaa lisäsurituksen asiakkaalle. Js asiakas n tyytymätön surakrvauksena saamaansa krvaukseen, hän vi pyytää muutksenhakua varten tarvittavan kirjallisen päätöksen Kelan timiststa tai työpaikkakassasta kuuden kuukauden kuluessa valmisteen stamisesta. Kelan timistt ja työpaikkakassat antavat tarvittaessa lisähjeita muutksenhakumenettelystä.

13 Mikäli apteekilta peritään virhemaksu, Kela ratkaisee erikseen asiakkaan ikeuden krvaukseen.

14 16 Erimielisyysasian ja seuraamusmaksun ratkaiseminen 16.1 Erimielisyysasia Apteekin ja Kelan timistn välinen erimielisyys spimuksen nudattamisesta ratkaistaan Kelan terveyssastn ja Sumen Apteekkariliitn, Helsingin Ylipistn Apteekin tai Itä- Sumen ylipistn apteekin välisessä neuvttelussa. Js apteekki n antanut man selvityksensä Kelan timistn tekemään krjausesitykseen, eikä timist vi hyväksyä apteekin antamaa selvitystä, timist ilmittaa asiasta apteekille. Js apteekki ja Kelan timist eivät pääse neuvtteluissaan yksimielisyyteen, asia vidaan antaa käsiteltäväksi erimielisyysasiana. Timist ilmittaa erimielisyysasian Kelan terveyssastlle. Kelan terveyssastn ja apteekkien edustajat käsittelevät erimielisyysasiat säädösten ja hjeiden perusteella, mutta yksittäistapauksina khtuullisuusharkintaa käyttäen. Ratkaisut eivät le linjauksia uusista tulkinnista. Terveyssast ilmittaa neuvttelun tulksesta Kelan timistn. Timist hitaa asian neuvttelun tulksen mukaisesti. Sumen Apteekkariliitt ilmittaa neuvttelun tulksesta yksityiselle apteekille. Js apteekkien edustajien ja Kelan terveyssastn edustajien välisissä neuvtteluissa ei päästä spimukseen, vidaan surakrvausmenettelyn sveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet käsitellä hallintriitana hallint-ikeudessa Seuraamusmaksu Kelan timistn esittämästä apteekilta perittävästä seuraamusmaksusta päätetään Kelan terveyssastn ja Sumen Apteekkariliitn, Helsingin Ylipistn Apteekin tai Itä-Sumen ylipistn apteekin välisessä neuvttelussa. Apteekilla n mahdllisuus antaa määräaikaan mennessä vastineensa seuraamusmaksun perimisestä Kelan timistlle. Timist ilmittaa seuraamusmaksua kskevan asian Kelan terveyssastlle. Kelan terveyssastn ja apteekkien edustajat päättävät seuraamusmaksun perimisestä ja sen suuruudesta. Terveyssast ilmittaa neuvttelun tulksesta Kelan timistn. Timist hitaa asian neuvttelun tulksen mukaisesti. Sumen Apteekkariliitt ilmittaa neuvttelun tulksesta yksityiselle apteekille. Js apteekkien edustajien ja Kelan edustajien välisissä neuvtteluissa ei päästä spimukseen, surakrvausmenettelyn sveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan hallintriitana hallint-ikeudessa.

15 17 Tilitykset työpaikkakassille Työpaikkakassille tehtävissä tilityksissä svelletaan pääsin samja periaatteita kuin Kelan timistille tehtävissä tilityksissä. Tilitykset käsitellään työpaikkakassissa samalla tavalla kuin Kelan timistissa Lääkesttietjen välittäminen Kelan ja työpaikkakassan kanssa spimuksen tehnyt apteekki välittää työpaikkakassjen jäsenten lääkestjen tiedt kuten Kelan vastuulle kuuluvien asiakkaiden lääkestjen tiedt. Kelalle välitetään lääkestn tiedissa työpaikkakassan numer, jnka perusteella Kela välittää tiedt edelleen työpaikkakassjen käsiteltäviksi Kuukausitilitys työpaikkakassille Apteekki lähettää kuukausitilityksen ja khdan 13.2 mukaiset liitteet suraan kuhunkin työpaikkakassaan. Tilitys lähetetään tilityskuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä Tilitysten maksaminen työpaikkakassista Työpaikkakassat käsittelevät ja maksavat tilitykset samassa aikataulussa kuin Kelan timistt. Työpaikkakassa tekee jäsentensä krvauksia kskevat päätökset. Työpaikkakassjen vastuulle kuuluvien asiakkaiden lääkekrvausten surakrvausmenettelyn täytäntöönpann aiheuttamasta lisätyöstä maksetaan apteekille palkki. Palkki maksetaan Kelan timistn käsittelemän tilityksen maksun yhteydessä. Käsiteltävänä levasta kuukausitilityksestä vähennettävät krjaukset vivat lla suuremmat kuin maksettavat krvaukset. Tällaisessa tilanteessa työpaikkakassa pyytää apteekkia palauttamaan ertuksen työpaikkakassalle. Työpaikkakassan perimät virhemaksut vähennetään Kelan timistn maksaman tilityksen yhteydessä. Työpaikkakassille tehtyjen tilitysten perusteella ei makseta apteekille ennakkmaksua Erimielisyydet Apteekki ja työpaikkakassa selvittävät keskenään tilityksissä levat virheet ja mahdlliset tilitystä kskevat erimielisyydet. Js apteekki ja työpaikkakassa eivät pääse erimielisyysasiasta neuvtellessaan yksimielisyyteen, vi apteekki tai työpaikkakassa antaa erimielisyyttä aiheuttaneen asian Sumen Apteekkariliitn tai Helsingin Ylipistn Apteekin tai Itä-Sumen ylipistn apteekin sekä Kelan terveyssastn ja työpaikkakassan edustajien neuvteltavaksi. Js neuvtteluin ei päästä spimukseen, vidaan surakrvausmenettelyn sveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaista hallintriitana hallint-ikeudessa.

16 17.5 Työpaikkakassan timinnan päättyminen Kun työpaikkakassan timinta SVL 16 luvun mukaisena työpaikkakassana päättyy, kassasta ei enää makseta sairausvakuutuslain mukaisia krvauksia. Työpaikkakassa ei siten vi enää maksaa apteekille viimeisen timintakuukautensa apteekkitilitystä, vaan kaikki kyseisen työpaikkakassan jäsenten stt viimeiseltä timintakuukaudelta siirretään Kelassa hjelmallisesti Kelan timistn apteekille maksamaan tilitykseen. Kelan timistn tilitykseen siirretään kaikki ne stt, jihin apteekki n reseptin käsittelyn yhteydessä vienyt timintansa päättävän työpaikkakassan numern. Kelan timist vi tarvittaessa ilmittaa siirretyt stt apteekille. Ostt eivät le mukana apteekin Kelalle timittaman kuukausitilityksen yhteenvettiedissa, kska ne n siirretty Kelan timiststa maksettavaan tilitykseen hjelmallisesti. Työpaikkakassa ja apteekki spivat erikseen lisäetuuksien laskutusmenettelystä sairausvakuutuslain mukaisen timinnan päättymistilanteessa. Vastaavalla tavalla menetellään myös sillin, js kassa yhdistyy tiseen työpaikkakassaan.

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

4.1 Kela-kortin tarkistaminen

4.1 Kela-kortin tarkistaminen Ohjeeseen muutettu seuraavat nimet: Kuopion yliopiston apteekki > Itä-Suomen yliopiston apteekki Lääkelaitos > Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 4.1 Kela-kortin tarkistaminen Apteekki voi luovuttaa

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010

4 Kela-kortti. 4.1 Kela-kortin tarkistaminen. APTEEKKIEN SV-OHJEET Muutokset 1.10.2010 4 Kela-kortti Kansaneläkelaitos antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ). Kela-kortti toimii vakuutustodistuksena. Kela-kortti on kuvaton tai kuvallinen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011

Henkilöstöpalveluiden tiedote 5/2011 Lutu 29.12.2011 13:26:00 29.12.2010 Henkilöstöpalveluiden tiedte 5/2011 KEVÄÄN REKRYTOINTIEN AIKATAULUT Kevään 2012 keskitetyt rekrytinnit tteutetaan seuraavan aikataulun mukaan: Tammikuussa täyttölupa-anmusten

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ SUONENJOEN KAUPUNKI VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUN MYÖNTÄMISPERUSTEET SUONENJOEN KAUPUNGISSA 1.10.2014 ALKAEN 1. YLEISTÄ Kuljetuspalveluja myönnetään hakemuksesta sellaiselle vaikeavammaiselle henkilölle,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Hallituksen kokous 3 / 2010-2011

Hallituksen kokous 3 / 2010-2011 Hallituksen kkus 3 / 2010-2011 Aika: 31.10.2010 kl 16:50 18:03 Paikka: Paikalla: Pissa: Vartikl, Vetelintie 5 kerhhuneist, Helsinki Mika Kntiainen (puheenjhtaja) Mikk Mulari (sihteeri) Teemu Kujala (pistui

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa. FINLAND_Decisin_Making_March_3_4cuntry_study(1) Tämä kysely n sa neljän maan vertailututkimusta, jssa tutkitaan päätöksenteka lastensujelussa Nrjassa, Sumessa, Englannissa ja Yhdysvallissa. Samat kysymykset

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus

Yrityksen maksut -palvelu. Palvelukuvaus Yrityksen maksut -palvelu Palvelukuvaus Sisällys 1 Sanmakuvaukset... 3 1.1 Maksutimeksiant asiakkaalta pankkiin... 3 1.2 Palaute pankista asiakkaalle... 3 1.3 Maksun peruutuspyyntö... 4 2 Edellytykset...

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

Luento 2 Moodle ja sähköposti, O365. 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari

Luento 2 Moodle ja sähköposti, O365. 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari Luent 2 Mdle ja sähköpsti, O365 15.9.2015 Aulikki Hyrskykari Mdle ja sähköpsti, O365 Yleistä kurssiasiaa vertaisarviinneista ja harjituksista Viestittäminen kurssiin liittyvissä asiissa Mdle / vastuupettajat

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014

Koulutoimi Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Kulutimi REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 26.6.2014 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016... 4 1. HALLINTO JA TALOUS,

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen

HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET. 1.4.2010 alkaen 4.3.2010 HOITOVÄLINEITTEN JA TARVIKKEIDEN JAKOPERUSTEET 1.4.2010 alkaen Mäntsälä Prnainen yhteistiminta alueella jaetaan pitkäaikaista ja/tai vaikeaa sairautta sairastaville terveyskeskuksen hidssa leville

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT KA102_2015 Liite III Rahitus- ja spimussäännöt I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje EU-valmistelurahoitus (maakunnan kehittämisraha)

Rahoitushakemuksen täyttöohje EU-valmistelurahoitus (maakunnan kehittämisraha) Rahitushakemuksen täyttöhje EU-valmistelurahitus (maakunnan kehittämisraha) Uusi hakemus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen

Automaatiojärjestelmät 18.3.2010 Timo Heikkinen Autmaatijärjestelmät 18.3.2010 Tim Heikkinen AUT8SN Malliratkaisu 1 Kerr muutamalla lauseella termin tarkittamasta asiasta! (2 p / khta, yhteensä 6 p) 1.1 Hajautus (mitä tarkittaa, edut, haitat) Hajautuksella

Lisätiedot

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007)

Vakuutusalan ja AKE:n ATJ-työryhmän kokous 1/2007 (31.1.2007) Minna Laaksnen n kkus 1/2007 (31.1.2007) Aika: 31.1.2007 kl 13 15 Paikka: AKE nh. Kytkin Osallistujat: Jaana Järvelin /Phjla, Raine Järvinen /Lähivakuutus, Kim Kalpi /Nrdea, Lauri Linna /Vakes, Harri Ljungdell

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

3. Tähystyslentotarpeen (H371) määrittäminen metsäpaloindeksin perusteella

3. Tähystyslentotarpeen (H371) määrittäminen metsäpaloindeksin perusteella Liite 2 1 TÄHYSTYSLENTO-OHJE 1. Tähystyslennt suritetaan Trafi Ilmailun kullinkin vimassalevien pallenttiminnan sääntöjen (tarjuspyynnön tekhetkellä vimassa OPS T2-100 muuts 3) ja mahdllisten lisähjeiden

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa

Piilovirhevakuutus. 1. Vakuutuksenantaja. 2. Ketä vakuutus koskee. 3. Kuntotarkastusta koskevat vaatimukset. 4. Mitä vakuutus kattaa Piilvirhevakuutuksen vakuutusehdt 2015, Sumi Omaktitalt Piilvirhevakuutus 1. Vakuutuksenantaja Tätä vakuutusta tarjavat tietyt Canpius Managing Agents Limitedin hallinnimat vakuuttajat Llyd silla. Canpius

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016

AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 Humak Avin AMK 2015 2016, päivitetty 18.6.2015 AVOIMEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNOT LUKUVUONNA 2015 2016 JÄRJESTÖ- JA NUORISOTYÖ (YLEMPI AMK) / HELSINGIN TKI-KESKUS (ILKKA) Paikkja: 10 piskelijaa / pintjaks

Lisätiedot

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti.

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti. TARJOUS Juni Kiimamaa / jun 25.8.2015 Nusiaisten kunta Juhani Kylämäkilä Hallintkuja 2 21270 Nusiainen KAITARAISTEN YRISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Keskusteluihimme viitaten tarjamme tsikssa mainittua

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Toimitsijaohjeet. Kilpailusäännöt 34 Toimitsijat. Kilpailusäännöt 35 Pelaajaluettelo. Kilpailusäännöt 36 Ottelupöytäkirja

Toimitsijaohjeet. Kilpailusäännöt 34 Toimitsijat. Kilpailusäännöt 35 Pelaajaluettelo. Kilpailusäännöt 36 Ottelupöytäkirja Timitsijahjeet Kilpailusäännöt 34 Timitsijat Vastuujukkueen n nimettävä kuhunkin tteluun pätevät, 15 vutta täyttäneet timitsijat, jista vähintään yksi n käynyt liitn timitsijakulutuksen. Liitn timitsijakulutuksen

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz il tl Y-tunnus: O277t7t-9 Sivu 1 ASUNTO OY ]USSINLIN]AN YHTIö]ÄR]ESTYS L 5 Yhtiön timinimi n Asunt Oy Jussinlinja ja ktipaikka Helsingin kaupunki. 2 5 Yhtiön timialana n mistaa ja hallita tnttia n 11 Helsingin

Lisätiedot

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella:

Hoitopalkkion korotus lapsen tavanomaista suuremman hoitoisuuden perusteella: 1 Limaan kaupunki PALKKIOT JA KULUKOR VAUS 1.1.2014 ALKAEN LASTENSUOJELULAIN MUKAISESSA PERHEHOIDOSSA HOITOPALKKIO Perushitpalkki 1240 41,33 Hitpalkkin vähimmäismäärä 1.1.2014 alkaen 679,71 22,66 Hitpalkkin

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Yhteismetsän verotus

Yhteismetsän verotus LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Kulutusprjekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 3/2014 Yhteismetsän vertus Perehdytysaineist yhteismetsien avainhenkilöille 15.4.2014 Kemijärven, Kuusamn, Psin ja Sallan

Lisätiedot

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta.

Väliotsikointia suositellaan käytettäväksi, sillä se parantaa kirjoituksen luettavuutta. DOSIS KIRJOITUSOHJEET Dsikseen kirjitettaessa nudatetaan tässä esitettyjä periaatteita. Js käsikirjituksessa ei le nudatettu alla mainittuja hjeita, se vidaan palauttaa tekijälle krjattavaksi j ennen arviintia.

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 16.9.2015 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat:

Tietosuoja 22.4.2013. Tietosuojaperiaatteet Tietosuojaperiaatteemme ovat seuraavat: 1 Tietsuja 22.4.2013 Yksityisyytesi sujaaminen n Genwrth Financialille erittäin tärkeää. Arvstamme luttamustasi ja haluamme kerta, miten keräämme, sujaamme ja käytämme henkilötietjasi. Miten käytämme ja

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot