Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa"

Transkriptio

1 Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Samuli Perälä, KHT

2 Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava tulevaisuuden näkemyksistä? Millin tulsvaritus n annettava? tukkuu

3 Uusi arvpaperimarkkinalaki vimaan Uusi arvpaperimarkkinalaki vimaan Lain keskeiset muutkset n esitetty alla. Tiednantvelvllisuus Liikkeeseenlaskijilla ei le enää velvllisuutta esittää tulevaisuuden näkymiä savusikatsauksissa eikä tilinpäätöstiedtteessa. Uusi arvpaperimarkkinalaki ei enää sisällä vaatimusta julkistaa vusikstetta edellisen tilikauden aikana julkistetuista tiedista. Tilinpäätöstiedte n julkistettava viimeistään kahden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöstiedtteen taulukk-sa tulee laatia IAS 34 mukaisesti. Ei edellytetä mien sakkeiden hankintaa tai luvuttamista kskevan päätöksen julkistamista seitsemän päivää ennen hankinnan tai luvutuksen alittamista. Kaikki julkistettu tiet (ei enää pelkästään taludelliset raprtit) n pidettävä saatavilla yhtiön Internet sivuilla vähintään viiden vuden ajan. tukkuu

4 Uusi arvpaperimarkkinalaki vimaan Tiednantvelvllisuus Mahdllisuus laatia jhdn savutinen selvitys klmelta ja yhdeksältä kuukaudelta laajeni, kun siihen ikeutetun liikkeeseenlaskijan markkina-arvn yläraja nusi 75 miljnasta 150 miljnaan eurn. tukkuu

5 Uusi arvpaperimarkkinalaki vimaan Liputusvelvllisuus Liputuksen ajankhtaa täsmennettiin. Ilman aiheetnta viivytystä tarkittaa viimeistään seuraavana kaupankäyntipäivänä. Lisätty uusi liputusraja (90 %). Osttarjussäännökset Yksissä tuumin timimisen määritelmä n laajennettu kskemaan mm. määräysvaltayhteisöjä. Ei velvllisuutta tehdä pakllista sttarjusta, js yksissä tuumin timiminen rajittuu ainastaan julkisen sttarjuksen tekemiseen tai js yksissä tuumin timiva lupuu tarjusvelvllisuusrajan ylittävästä äänisuudesta kuukauden kuluessa. Vahingnkrvausvastuu ja seuraamukset Vahingnkrvausvastuuta kskevaa sääntelyä n täsmennetty uudessa arvpaperimarkkinalaissa. Finanssivalvnnan määräämien maksujen enimmäis- ja vähimmäismääriä n krtettu merkittävästi. tukkuu

6 Uusi arvpaperimarkkinalaki vimaan Uusi timielin itsesääntelyyn Keskuskauppakamarissa timinut Yrityskauppalautakunta lpetti timintansa. Uuden lain mukaan pörssiyhtiöiden n kuuluttava riippumattmaan elinkeinelämää laajasti edustavaan sumalaiseen timielimeen => Arvpaperimarkkinayhdistys ry ryhtyi uudessa laissa tarkitetuksi timielimeksi. Sisäpiirisäännökset Sisäpiiriläisen lähipiirin määritelmä laajennettiin. Finanssivalvnta vastaa tulevaisuudessa julkisten sisäpiirirekisterien ylläpidsta. Vanhan arvpaperimarkkinalain säännöksiä julkisesta sisäpiirirekisteristä, mistuksen julkisuudesta ja ilmitettavista tiedista (mm. sisäpiiriläisen lähipiiri) svelletaan siihen asti kunnes valtivarainministeriö n antanut uusia säännöksiä kskevan asetuksen. tukkuu

7 Uusi arvpaperimarkkinalaki vimaan Esitevelvllisuus EU-esitteiden esitevelvllisuuden sveltamisalaa muutettiin. Osa muutksista implementitiin Sumessa j valtivarainministeriön asetusten muutksilla. Uudessa arvpaperimarkkinalaissa muutkset n tettu mukaan lakitekstiin. Useimmat pikkeukset vat nykyään autmaattisia. Uusia sisältövaatimuksia mm. jukkvelkakirjalainihin liittyviin hjelmaesitteisiin. Helptuksia n tullut mm. pienille ja keskisuurille yhtiöille ja merkintäikeusanteihin liittyviin esitteisiin. Myös esitetiivistelmän sisältövaatimuksia n täsmennetty. EU-esitteen sveltamisalan raja-arv 2,5 M Pikkeus < 100 sijittajalle Pikkeus js yhteismäärä/sijittaja tai yksikkökk Pikkeus js tarjus < kk jakslla EU-esitteen sveltamisalan raja-arv 5 M Pikkeus < 150 sijittajalle Pikkeus js yhteismäärä/sijittaja tai yksikkökk Pikkeus js tarjus < 1,5 M 12 kk jakslla tukkuu

8 Tulevaisuuden näkymien esittäminen Tulevaisuuden näkymät Fiva: Tulevaisuuden näkymät vidaan antaa jk tulevaa kehitystä kuvaavina yleislunteisina näkyminä tai yksityiskhtaisempina tulsennusteina. Tulevaisuuden näkymä = Yleislunteinen näkymä. Esimerkiksi liikevaihdn, markkina-aseman tai tilauskannan tulevaa kehitystä kskeva arvi tai kuvaus markkiniden kehittymisestä. Tulsennuste = Ilmaisu, jssa mainitaan suraan tai epäsurasti arvi tdennäköisestä tulksesta tai tulksen minimi- tai maksimitassta Uuden lain mukaan ei enää velvllisuutta esittää tulevaisuuden näkymiä savusikatsauksissa eikä tilinpäätöstiedtteessa. Tulevaisuuden näkymät tulee edelleen esittää timintakertmuksessa (KPL). Muutettu tulevaisuuden näkymien esittämistapa ja perustelut tulee julkistaa (Fiva). Fiva painttaa tulevaisuuden näkymien esittämistä aina man tsikn alla. Tiedtteissa n edelleen esitettävä riskit ja epävarmuustekijät. tukkuu

9 Tulevaisuuden näkymien esittäminen Tulsennuste Tulsennuste vi lla tarkka, numeerinen ennuste tai väljä ennuste, jsta tulksen tai sen muutksen suuruus ei suraan käy ilmi. Väljiä ennusteita: liiketuls n negatiivinen, tulksen ilman kertalunteisia eriä dtetaan kasvavan hieman. Fiva: Myös ilmaisu, jka sisältää tietja, jista tulevien vittjen tai tappiiden määrä vidaan laskea, vaikka lukua tai sanaa tuls ei le käytetty, täyttää tulsennusteen määritelmän. Yhtiön tulisi määrittää sisäisesti, mitä tulsennusteessa käytetyt termit eurmääräisesti tai prsentuaalisesti tarkittavat Esim. hieman suurempi, merkittävästi pienempi. Käytettävä jhdnmukaisesti tiedtteesta tiseen. Hyvä käytäntö: ennustetun tulksen kehitykselle liikkumaväli (tulsputki). Päätös susiteltavaa dkumentida selkeästi esim. hallituksen pöytäkirjissa. tukkuu

10 Tulevaisuuden näkymien esittäminen Tulsennuste Käytännön havaintja nykyisessä käytännössä Tulevaisuuden ennusteet vat usein väljiä, mikä vähentää tulsvaritusten määrää. Onk ennusteessa käytetyt termit määritelty? Käytetäänkö termejä jhdnmukaisesti myös kuvattaessa tteutunutta tulsta? Tulevaisuuden näkymien ilmittamispaikka ja antajatah vaihtelee. Kerrtaank yhtiön mista tulevaisuuden näkymistä vai markkiniden tilanteesta tai makrtaludellisista tapahtumista? Tulevaisuuden näkymien pituus vaihtelee yhtiöiden välillä mutta myös yhtiöiden eri tiedtteissa Julkistettujen tulevaisuuden näkymien yhdenmukaisuus jskus ristiriitaista tieta. tukkuu

11 Tulevaisuuden näkymien esittäminen Tulsvaritus Uudessakin arvpaperimarkkinalaissa velvllisuus julkistaa tulsvaritus tarvittaessa Osa jatkuvaa tiednantvelvllisuutta. Muuts ennakidussa tulksessa, taludellisen aseman kehityksessä tai tulevaisuudennäkymissä n julkistettava ilman aiheetnta viivytystä, js muuts n miaan lennaisesti vaikuttamaan liikkeeseenlaskijan arvpaperin arvn. Tulsvaritusten tärkeys krstuu, js tulevaisuudennäkymiä ei enää esitetä savusikatsauksessa vaan ainastaan timintakertmuksessa Edellyttää tulevaisuudennäkymien jatkuvaa ja hulellista seurantaa. Muun julkistetun tiedn kuin tulevaisuuden näkymien merkitys krstuu tulsvarituksen antamisen tarvetta arviitaessa. Tulsvaritus julkistetaan pörssitiedtteella. tukkuu

12 Tulevaisuuden näkymien esittäminen Tulsvaritus Tulsvarituksen tarpeen arviinti Muuts ennakidussa tulksessa => verrattuna julkaistuihin tulevaisuuden näkymiin tai siihen, mitä julkistuksista n vitu perustellusti päätellä. Olennainen vaikutus arvpaperin arvn => susiteltavaa määritellä sisäinen plitiikka sille, mikä n lennainen muuts annetuissa ennusteissa. Humiitava tdennäköisyys sille, että julkistetuista näkymistä pikettaisiin lennaisesti. Taludellinen tavite vs. tulsennuste. tukkuu

13 Fivan uudet määräykset ja hjeet Fivan uusi määräys- ja hjekkelma Lunnkset arvpaperimarkkiniden timintaa kskevista uusista määräyksistä ja hjeista lleet lausuntkierrksella vimaan viimeistään Muutsten taustalla uusi arvpaperimarkkinalaki ja siihen liittyvät asetukset, esitedirektiivin ja -asetuksen muutkset, ESMA:n ja Fivan tulkinnat ja susitukset. Uusissa määräyksissä ja hjeissa vain kahta eri sitvuusastetta - Määräykset velvittavia - Ohjeet ei sitvia susituslunteisia hjeita, menettelytapahjeita ja tulkintja Listayhtiöitä kskevat uudet määräykset ja hjeet: - Arvpaperien tarjaminen ja listallett - Liikkeeseenlaskijan tiednantvelvllisuus (yhdistetty standardit 5.1 ja 5.2b) - Humattavien mistus- ja äänisuuksien ilmitusvelvllisuus - Julkinen sttarjus ja tarjusvelvllisuus - Sisäpiiri-ilmitukset ja rekisterit tukkuu

14 Kiits! Samuli Perälä KHT PricewaterhuseCpers Oy Itämerentri Helsinki

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

K e r t o m u s p a n k k i v a l t u u s t o l l e :

K e r t o m u s p a n k k i v a l t u u s t o l l e : K e r t m u s p a n k k i v a l t u u s t l l e : R a h i t u s t a r k a s t u k s e n t i m i n n a n t a v i t t e e t j a n i i d e n t t e u t u m i n e n v u n n a 2 0 0 8 SISÄLLYS ARVIO RAHOITUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin

Pihlajalinna julkistaa suunnitellun listautumisantinsa merkintähinnan alustavan hintavälin PIHLAJALINNA OY YHTIÖTIEDOTE 22.5.2015, KLO 13.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän.

Kuljettajatarvetta kysyttäessä yli 70 % vastaajayrityksistä arvioi kuljettajien määrän pysyvän ennallaan ja joka neljäs vähentyvän. HYVÄ USL - JÄSEN! Jäsentiedte nr 1 OSA A 29.1.2009 YLEISTÄ KUORMA-AUTOLIIKENTEESTÄ - Kustannusindeksi - SKAL kuljetusbarmetri - Kabtaasi määräyksiä kiirehditään Sumessa - Taluden näkymät - Kuljetusyrittäjän

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi

Tiedonlähteitä yrittäjille - valikoima internetin lähteitä yritystoiminnan tueksi 1 / 21 Kirav - kirjast avimena ppimisympäristönä Biblär - bibliteket sm ett öppet lärcentrum Tiednlähteitä yrittäjille - valikima internetin lähteitä yritystiminnan tueksi Sisältö Ajantasaisen lakitiedn

Lisätiedot

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet

Teknisen hyväksynnän ATJ - prosessiohjeet TEKHY Teknisen hyväksynnän ATJ - prsessihjeet 27.3.2009 1.5 Hyväksytty Puurunen Juhani Teknisen hyväksynnän ATJ -prsessihjeet Sinerkari Mark TALLENNUSPAIKKA: ATJ:/Prsessikuvaukset/Ajneuvprsessit/Tekninen

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr xx Sivu 1 / 17 Lausuntkierrs 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Kaija Rensujeff. "Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!"* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa

Kaija Rensujeff. Uusia mahdollisuuksia ja pieniä läpimurtoja!* - taitelijat vuoden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Kaija Rensujeff "Uusia mahdllisuuksia ja pieniä läpimurtja!"* - taitelijat vuden 2000 kyselytutkimuksessa ja väestölaskennassa Työpapereita - Wrking Papers 42 Taiteen keskustimikunta - Arts Cuncil f Finland

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Toimenpidesuunnitelma ehdotus

Toimenpidesuunnitelma ehdotus Timenpidesuunnitelma ehdtus Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastihin - hanke 2.11.2012 1 Sisällys 1. Jhdant... 2 2. Kkelma... 2 2.1 Kkelman mudstus... 2 2.1.1 E-aineistlinjaus... 2 2.1.2 Omakustanteet ja

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen

Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen Heta - Henkilökhtaisten Avustajien Työnantajien Liitt ry:n ja Julkisten ja hyvinvintialjen Liitt JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLINEN TYÖEHTOSOPIMUS Tällä työehtspimuksella

Lisätiedot