SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS"

Transkriptio

1 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan vahvistaman työjärjestyksen

2 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun asetuksen (168/89) 7 :n njalla 30. lkakuuta 2012 vahvistanut hitkunnalle seuraavan työjärjestyksen: 1 SÄÄDÖSPERUSTA 2 TOIMINTA-AJATUS 3 ORGANISAATION TEHTÄVÄT JA SISÄINEN ORGANISAATIO 3.1. Organisaati ja timinnan hjaus Jhtkunta Organisaati Jhtaja ja hallintjhtaja Jhtryhmä Esimiestapaaminen 3.2. Yksiköt Yleistä Ydinprsesseista vastaavat yksiköt Sumenlinnan ylläpityksikkö Sumenlinnan restaurintiyksikkö Maailmanperintöpalvelut -yksikkö Tukipalveluja tuttava hallint- ja lakipalvelut -yksikkö 4 ASIOIDEN RATKAISEMINEN JA JOHTAMINEN 4.1. Jhtkunta 4.2. Jhtaja 4.3. Hallintjhtaja 4.4. Muut yksiköiden päälliköt ja esimiehet Ylläpitpäällikkö Restaurintijhtaja Kehittämispäällikkö 4.5. Yksiköiden välinen yhteistyö 4.6. Vurvaikutteinen jhtaminen 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.1. Valtin edunvalvnta 5.2. Virkamiesten ja työsuhteisten muut tehtävät 5.3. Yhteistiminta 5.4. Jhtajan infrminti 6 VOIMAANTULO

3 3(12) 1 SÄÄDÖSPERUSTA Sumenlinnan hitkunnan timintaa säätelevät laki Sumenlinnan hitkunnasta (1145/1988, jäljempänä laki) ja valtineuvstn asetus Sumenlinnan hitkunnasta (294/2013, jäljempänä asetus). Yleisspimus maailman kulttuuri- ja lunnnperinnön sujelemisesta (hyväksytty UNESCOssa ja Sumen hallitus ratifiinut , jäljempänä MP-spimus) velvittaa Sumen valtita vunna 1991 maailmanperintökhteeksi hyväksytyn Sumenlinnan kulttuuriperinnön määrittämisestä, sujelemisesta, säilyttämisestä, esittelemisestä sekä tuleville sukuplville välittämisestä. Lisäksi Sumenlinnan hitkunnan timintaa hjaa työjärjestys, jnka jhtkunta vahvistaa. Jhtaja vahvistaa tämän lisäksi muita sisäisiä sääntöjä ja hjeita, kuten talussäännön, hankintahjeen, matkustussäännön sekä yhteistimintaspimuksen, jita n nudatettava vimassalevan lainsäädännön ja sitvien määräysten ja hjeiden lisäksi. Viranmaisten n kaikessa timinnassaan lisäksi nudatettava hyvän hallinnn periaatteita. 2 TOIMINTA-AJATUS Sumenlinnan hitkunta n valtin kiinteistönhaltijavirast, jka vastaa maailmanperintökhteen säilyttämisestä, ylläpidsta, esittelystä ja alueen käytön kknaisvaltaisesta kehittämisestä (laki, asetus 1 ja MP-spimus) Sumenlinnan hitkunnan timinta perustuu vimaan tulevaan rganisaatin. 3 ORGANISAATION TEHTÄVÄT JA SISÄINEN ORGANISOINTI 3.1. Organisaati ja timinnan hjaus Sumenlinnan hitkunnan jhtkunnan ja virastn tehtävistä ja työnjasta n sen lisäksi, mitä laissa (1145/1988) ja asetuksessa (294/2013) ja niiden muutksissa Sumenlinnan hitkunnasta n säädetty, vimassa tämän työjärjestyksen määräykset Jhtkunta Jhtkunnan tehtävät n määritelty asetuksen 7 :ssä. Sen mukaan jhtkunta jhtaa ja valv hitkunnan timintaa; tekee esityksiä ja alitteita Sumenlinnan alueen hallinnn, hidn ja kunnstuksen kehittämisestä. Jhtkunta vi asettaa asiiden valmistelua varten jastja, jiden kknpansta ja tehtävistä se päättää kkuksessaan. Jhtkunnan kkuksiin sallistuvalla henkilöstön edustajalla tai hänen varahenkilöllään n puheja läsnäl-ikeus mahdllisissa jastjen kkuksissa. Jhtkunnan kkuksen vi kutsua klle myös jhtaja, jka timii kkuksissa esittelijänä. Jhtkunta tai mahdllinen jast vi kutsua kkuksiinsa asiantuntijita. Jhtkunnalle nimetään sihteeri.

4 4(12) Organisaati Sumenlinnan hitkunnassa n jhtaja sekä jhtryhmä, esimiestapaaminen, Sumenlinnan ylläpityksikkö, Sumenlinnan restaurintiyksikkö, maailmanperintöpalvelut -yksikkö ja hallint- ja lakipalvelut yksikkö, jtka timivat jhtajan välittömässä alaisuudessa. Yksikön jhdssa n jhtajan määräämä virkamies tai timihenkilö. Tehtäviä käsitellessään timintayksiköt timivat yhteistyössä ja vurvaikutuksessa muiden timintayksikköjen kanssa ja hulehtivat tehtäväalaansa liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä Jhtaja ja hallintjhtaja Jhtajan tehtävänä n Sumenlinnan hitkunnan strateginen jhtaminen ja strategisten linjausten valmistelu. Jhtaja vastaa Sumenlinnan hitkunnan timinnan vaikuttavuudesta, taludellisuudesta ja tulksellisuudesta. Jhtaja hulehtii strategian tteutumisesta laatimalla tulsspimuksen petus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Jhtajan sijaisen määrää petus- ja kulttuuriministeriö (asetus 13 ). Hallintjhtajan tehtävänä n vastata hitkunnan taluden ja timinnan suunnitteluasiakirjjen kkamisesta ja sisäisestä valvnnasta, riskienhallinnasta, henkilöstöhallinnsta, henkilöstön saamisen kehittämisestä, tiethallinnsta, viestintäpalveluista, ikeudellisista palveluista sekä edistää ja seurata virastn kehittämistä Jhtryhmä Jhtryhmän tehtävänä n timia Sumenlinnan hitkunnan päätöksenteka tukevana ja timintaa hjaavana timielimenä. Jhtryhmä timii strategisena suunnitteluryhmänä, jka kkntuu viikittain Jhtryhmässä käsitellään muun muassa: - Sumenlinnan hitkunnan timintaan ja taluteen vaikuttavat merkittävät hankkeet, - Sumenlinnan hitkunnan timintastrategia, - talus- ja timintasuunnitelma, - tulsspimus sekä - tilinpäätös ja timintakertmus. Lisäksi jhtryhmässä käsitellään yleisiä timinnallisia asiita ja lausuntja. Jhtryhmä hjaa tarvittaessa asiita timintayksiköille ja virkamiehille tai timihenkilöille valmisteltavaksi. Jhtryhmän jäseniä vat jhtaja ja yksiköiden päälliköt. Jhtryhmän puheenjhtajana timii jhtaja. Jhtryhmälle nimetään erikseen sihteeri. Jhtryhmään vi kuulua yksiköiden päälliköiden lisäksi muita jhtajan määräämiä virkamiehiä tai timihenkilöitä.

5 5(12) Esimiestapaaminen Esimiestapaamisen tehtävänä n tukea timintayksiköissä harjitettavaa esimiestimintaa. Esimiestapaamisissa käsitellään timintayksikköjen timintatapja ja niiden yhdenmukaistamista sekä Sumenlinnan hitkunnan strategian ja peratiivisten timintjen tteuttamisen kannalta tarpeellisia kysymyksiä. Tavitteena n myös infrmida esimiehiä Sumenlinnan hitkunnan timintaan tai timintaympäristöön liittyvistä asiista ja henkilöstöjhtamiseen ja -hallintn liittyvistä asiista. Esimiestapaamisia järjestetään nin neljä kertaa vudessa. Esimiestapaamiseen kutsutaan jhtajan lisäksi yksiköiden päälliköt, muut timintayksiköiden esimiehet, prjektipäälliköt sekä muun muassa muita asiantuntijatehtäviä tekeviä virkamiehiä ja timihenkilöitä sekä luttamusmies. Esimiestapaamisen puheenjhtajana ja kknkutsujana timii jhtaja tai hallintjhtaja Yksiköt Yleistä Sumenlinnan hitkunnan timinta jakaantuu klmeen ydinprsessiin: Sumenlinnan ylläpitn, Sumenlinnan restaurintiin ja maailmanperintöpalveluihin sekä tukipalveluja tuttavaan hallint- ja lakipalvelut -prsessiin. Kukin pääprsessi mudstaa man yksikkönsä. Työjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi kukin hitkunnan yksikkö ja työntekijä n velvllinen surittamaan jhtajan tai muun esimiehen määräämät työhön liittyvät tehtävät. Pöytäkirjaa tai muistita n pidettävä yksikkökkuksista ja asetettujen työryhmien kkuksista Ydinprsesseista vastaavat yksiköt Sumenlinnan ylläpityksikkö Sumenlinnan ylläpityksikön tehtävänä n isännöinti, ympäristönhit ja kiinteistönhit sekä yksikön alaan kuuluvien lausuntjen valmistelu. Isännöinnin tehtäväkknaisuuteen kuuluvat kiinteistöjen kiinteistö- ja asukasturvallisuus, vukraustiminta ja timitilahallinta sekä asukashallint. Ympäristönhidn tehtäväkknaisuuteen kuuluvat ympäristönhidn krdininti, maiseman vyöhykkeiden hit ja kunnstus sekä infrastruktuurin ylläpit. Kiinteistönhidn tehtäväkknaisuuteen kuuluvat siivus, hult ja varastnhit.

6 6(12) Sumenlinnan restaurintiyksikkö Sumenlinnan restaurintiyksikön tehtävänä n perusparannus ja täydennysrakentaminen, vusikrjaukset ja kulttuuriympäristön kehittäminen sekä yksikön alaan kuuluvien lausuntjen valmistelu. Perusparannus ja täydennysrakentamisen tehtäväkknaisuus käsittää virastn mat rakennushankkeet, niiden suunnittelun ja rakennuttamisen sekä Sumenlinnan vankilan rakennushankkeiden suunnittelun ja rakennuttamisen. Vusikrjausten tehtäväkknaisuus käsittää säännöllisesti tehtävät vusikrjaukset ja sellaiset vikakrjaukset, jtka eivät kuulu hulln piiriin. Kulttuuriympäristön kehittämisen tehtäväkknaisuus käsittää Sumenlinnan maankäytön suunnitteluun liittyvän asiantuntijatyön, Sumenlinnan maisemasuunnittelun ja linnitusmaiseman kunnstamisen sekä hittyön linjaamisen Maailmanperintöpalvelut -yksikkö Maailmanperintöpalvelut yksikön tehtävänä n Sumenlinnan esittely ja neuvntapalvelut, maailmanperintötiminnan krdininti ja Sumenlinnan krdininti käyntikhteena sekä yksikön alaan kuuluvien lausuntjen valmistelu. Sumenlinnan esittely ja neuvntapalveluiden tehtäväkknaisuuteen kuuluvat maailmanperintöviestintä, matkailuneuvnta sekä kkus- ja juhlatiljen myyntipalvelu. Maailmanperintötiminnan krdininnin tehtäväkknaisuuteen kuuluvat maailmanperintökasvatus, maailmanperintöverkstyhteistyö sekä Sumenlinnan hitsuunnitelman tteutuksen krdininti. Sumenlinnan krdininti käyntikhteena tehtäväkknaisuuteen kuuluvat laadunvalvnta, käyntikhteen verkstyhteistyö sekä tutkimus ja kehittäminen Tukipalveluja tuttava hallint- ja lakipalvelut -yksikkö. Hallint- ja lakipalvelut yksikkö tukee Sumenlinnan hitkunnan strategisten tavitteiden saavuttamista tuttamalla henkilöstö- ja taluspalveluita, tiet- ja viestintäpalveluita sekä ikeudellisia palveluita. Hyvää hallinta edistetään tuttamalla suunnittelu- ja seuranta-asiakirjja sekä hjeita ja valvntaa. Henkilöstö- ja taluspalvelut kstuvat henkilöstöpalveluista ja taluspalveluista. Henkilöstöpalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: henkilöstöhallinnn strateginen suunnittelu, rekrytinti ja perehdyttäminen, palvelussuhteen hallinta, palkkaus ja palkitseminen, saamisen kehittäminen, työhyvinvinti, matkustus sekä kehittämishankkeet. Taluspalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: tuljen ja menjen käsittely, kirjanpit, tilinpäätös ja timintakertmus, sisäinen laskenta, suunnitteluprsessi, kehittämishankkeet sekä yleistalushallint. Tiet- ja viestintäpalvelut kstuvat arkist- ja tietpalveluista, tiethallintpalveluista sekä viestintäpalveluista. Arkist- ja tietpalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: arkistpalvelut, kkelmapalvelut, kirjaampalvelut, kirjastpalvelut sekä asiahallinnan kehittäminen. Tiethallintpalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: timinnan suunnittelu ja rganisinti, hankinnat ja tteutus, palvelut ja tukitimet sekä seuranta ja valvnta. Viestintäpalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: suunnittelu ja kehittäminen, työyhteisöviestintä, suhdetiminta, ajankhtaisviestintä, julkaisutiminta, muutsviestintä sekä kriisiviestintä.

7 7(12) Oikeudelliset palvelut kstuvat lakipalveluista, turvallisuus ja riskien hallinnasta sekä yleishallintpalveluista. Lakipalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: ikeudellinen tuki, spimusten krdininti ja ikeellisuus sekä hankintjen krdininti ja ikeellisuus. Turvallisuus ja riskien hallinta sisältää seuraavat tehtäväkknaisuudet: turvallisuuden hallinta, tietturva sekä työsujelu. Yleishallintpalvelut sisältävät mm. seuraavat tehtäväkknaisuudet: tasa-arvsuunnittelu ja yksikön alaan kuuluvien lausuntjen valmistelu. 4 ASIOIDEN RATKAISEMINEN JA JOHTAMINEN 4.1. Jhtkunta (asetus 5, 6, 7 ) Laissa ja asetuksessa Sumenlinnan hitkunnalle määrätyt asiat ratkaisee jhtkunta istunnssaan. Jhtkunnan istunnissa asiat ratkaistaan esittelystä. Istunnssa ratkaistavan asian esittelee jhtaja, a. yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies. Sumenlinnan hitkunnan jhtkunnan tehtävänä n: jhtaa ja valva Sumenlinnan hitkunnan timintaa; vahvistaa hitkunnan työjärjestys; tehdä vusittain petus- ja kulttuuriministeriölle esitys hitkunnan talusarviksi sekä timintaja talussuunnitelmaksi; tehdä esityksiä ja alitteita Sumenlinnan alueen hallinnn, hidn ja kunnstuksen kehittämisestä; käsitellä ja ratkaista muut laajakantiset ja tärkeät asiat sekä muut työjärjestyksessä mainitut asiat. Jhtkunta käsittelee ja ratkaisee asetuksen 294/2013 pykälissä 5, 6, 7 ja 12 mainittujen lisäksi seuraavat asiat: maa-alueen pitkäaikainen vukraaminen tai sitä kskevan esityksen tekeminen; yleisten asunnnjakperusteiden vahvistaminen 4.2. Jhtaja Jhtaja jhtaa Sumenlinnan hitkuntaa ja vastaa siitä, että Sumenlinnan hitkunnalle kuuluvat tehtävät hidetaan taludellisesti, tulksellisesti ja vaikuttavasti. Jhtaja ratkaisee Sumenlinnan hitkunnassa ratkaistavat asiat, jita ei le säädetty tai työjärjestyksellä määrätty Sumenlinnan hitkunnan muun virkamiehen ratkaistaviksi (asetus 8 ). Jhtajalla n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaansa kuuluvissa asiissa. Asiat, jiden ratkaisemista n valtineuvstn asetuksella määrätty, n ratkaistava asetuksen määrittämässä järjestyksessä. Asetuksen mukaan jhtajan tehtävänä n jhtaa, valva ja kehittää Sumenlinnan hitkunnan timintaa; hulehtia jhtkunnalle esiteltävien asiiden valmistelusta ja jhtkunnan päätösten täytäntöönpansta; ratkaista hitkunnalle kuuluvat asiat, jtka eivät kuulu jhtkunnan ratkaistavaksi ja jita ei työjärjestyksessä le määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi; nimittää tai ttaa henkilöstön

8 8(12) Jhtajan tehtävänä n asetuksessa mainittujen tehtävien lisäksi: valmistella hitkunnan tulsspimus ja vastata virastn yksiköiden timinnan taludellisuudesta, tulksellisuudesta ja vaikuttavuudesta; jhtaa virastn kehittämistä; valmistella merkittävät, yhteiskunnallisesti vaikuttavat, kk Sumenlinnan hitkunnan timintaa kskevat kannantt; esittää Sumenlinnan hitkunnan edustajan nimeämistä muun viranmaisen tai yhteisön asettamaan timielimeen; päättää Sumenlinnan hitkunnan virkjen ja timien perustamisesta ja lakkauttamisesta; päättää virista ja timinimikkeistä ja niiden khdentamisesta vastuualueille; päättää Sumenlinnan palkkausjärjestelmään kuuluvasta henkilökhtaisesta palkansasta; päättää henkilöstöön khdistuvista irtisanmisista ja lmauttamisista; päättää kaikkien tiljen vukraspimuksista; timia esittelijänä jhtkunnassa; vahvistaa varainkäyttösuunnitelma sekä sen mukaisten eura (ALV 0%) suurempien rakennushankkeiden hankesuunnitelmat ja muut yli eura (ALV 0%) sisältävät hankinnat; päättää yksikön päälliköiden virkamatkista. Asetuksen 9 mukaan jhtaja vi ttaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, jka muutin kuuluisi muun virkamiehen ratkaistavaksi. Jhtajan llessa estynyt timii hänen sijaisenaan jhtajan sijaiseksi määrätty virkamies Hallintjhtaja Hallintjhtajan tehtävänä n timia hallint- ja lakipalvelut yksikön päällikkönä ja ratkaista yksikön tehtäväalaan kuuluvat asiat, jita ei työjärjestyksessä le määritelty muiden ratkaistavaksi. Hallintjhtajalla n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asiissa. Hallintjhtaja ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jtka kskevat: yksikön sisäisten työryhmien asettamista; yksikön esitystä seuraavaksi talus- ja timintasuunnitelmaksi; yksikön esitystä talusarviksi; yksikön henkilökunnan työnjaka, sijittelua ja siirta yksikön sisällä; virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä yksikön henkilökunnan lmia. Hallintjhtajan tehtävänä n vastata hitkunnan taluden ja timinnan suunnitteluasiakirjjen kkamisesta ja sisäisestä valvnnasta, riskien hallinnasta, tietturvasta, henkilöstöhallinnsta, henkilöstön saamisen kehittämisestä, tiethallinnsta, tiet- ja viestintäpalveluista, ikeudellisista palveluista sekä edistää ja seurata virastn kehittämistä. Hallintjhtajan tehtävänä n: valmistella virkamiesten ja timihenkilöiden nimittämisasiat yhteistyössä yksiköiden esimiesten kanssa; päättää henkilöstöön khdistuvista kurinpittimista sekä hitaa em. timenpiteiden neuvttelut; ratkaista maksuliikenteeseen liittyvät asiat päättää varainkäyttösuunnitelman mukaisesta yksikön tehtäväalaan liittyvästä, rahalliselta arvltaan alle eurn (ALV 0%) tilauksesta; päättää asuinhuneistjen vukrien määrittämisestä sekä krtusten timeenpanemisesta ylläpitpäällikön esityksestä;

9 9(12) timia esittelijänä jhtkunnassa man timialueen asiissa; ratkaista asiat, jtka kskevat kk henkilöstöä kskevia yhteisiä kehittämis-, saamis- ja työhyvinvintihankkeita; ratkaista asiat, jtka kskevat lakien, asetusten, hjeiden, määräysten ja muiden säännösten, kuten työ- ja virkaehtspimusten sveltamista ja tulkintaa; ratkaista asiat, jtka kskevat Sumenlinnan hitkunnan henkilökunnalle myönnettäviä vusilmakrvauksia sekä erilliskrvauksia; ratkaista asiat, jtka kskevat tdistusten antamista irtisanutumisten ja virkasuhteen päättymisten salta; ratkaista asiat, jtka kskevat harjittelijiden ja siviilipalvelusvelvllisten ttamista; ratkaista asiat, jtka kskevat sisäisen viestinnän ja verkkviestinnän strategista suunnittelua, ylläpita ja kehitystä; ratkaista asiat, jtka kskevat mediaviestinnän suunnittelua, tutanta ja kehitystä. Lisäksi hallintjhtaja esittelee jhtajalle seuraavat asiat: henkilökhtaiset palkan suudet; virkamiesten ja työsuhteisten nimittämistä ja palvelussuhteiden päättämistä kskevat asiat; virkjen perustamiset ja lakkauttamiset; sivutimilupia kskevat asiat; 4.4. Muut yksiköiden päälliköt ja esimiehet Yksiköiden jhtajat ja päälliköt avustavat jhtajaa virastn jhtamisessa. Yksiköiden esimiehet vastaavat siitä, että heidän jhdettavakseen kuuluvalle timintayksikölle ja timinnalle asetetut tavitteet saavutetaan tehkkaasti ja taludellisesti sekä hulehtivat sisäisestä valvnnasta. Yksiköiden esimiehet seuraavat jhdettavanaan levan timinnan yleistä kehitystä ja tekevät alitteita tarpeellisten uudistusten tekemiseksi. Yksikön jhdssa n jhtajan määräämä virkamies tai timihenkilö. Työjärjestyksessä mainittu yksikön jhtn määrätty ratkaisee asiat ilman esittelyä Ylläpitpäällikkö Ylläpitpäällikön tehtävänä n timia Sumenlinnan ylläpityksikön päällikkönä ja ratkaista yksikön tehtäväalaan kuuluvat asiat, jita ei työjärjestyksessä le määritelty muiden ratkaistavaksi. Ylläpitpäälliköllä n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asiissa. Ylläpitpäällikkö ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jtka kskevat: yksikön sisäisten työryhmien asettamista; yksikön esitystä seuraavaksi talus- ja timintasuunnitelmaksi; yksikön esitystä talusarviksi ja varainkäyttösuunnitelmaksi; yksikön henkilökunnan työnjaka, sijittelua ja siirta yksikön sisällä; virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä yksikön henkilökunnan lmia. Lisäksi ylläpitpäällikön tehtävänä n: esitellä hallintjhtajalle asuinhuneistjen vukrien määrittämisestä sekä yleiskrtusten timeenpanemisesta päättää tilapäisten (enintään 6 kk) asuinhuneistjen vukraspimusten tekemisestä

10 10(12) valmistella jhtajalle asuinhuneistjen vukraspimukset sekä valmistella työhuneiden vukraspimukset yhteistyössä kehittämispäällikön kanssa lausunnn antaminen yksikön tehtäväalaan kuuluvassa yksittäisessä asiassa päättää yksikön töiden järjestelystä vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa päättää yksikön tehtäväalaan liittyvän, rahalliselta arvltaan alle eurn (ALV 0%) tilauksen ja työsurituksen tilaamisesta Restaurintijhtaja Restaurintijhtajan tehtävänä n timia Sumenlinnan restaurintiyksikön päällikkönä ja ratkaista yksikön tehtäväalaan kuuluvat asiat, jita ei työjärjestyksessä le määritelty muiden ratkaistavaksi. Restaurintijhtajalla n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asiissa. Restaurintijhtaja ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jtka kskevat: yksikön sisäisten työryhmien asettamista; yksikön esitystä seuraavaksi talus- ja timintasuunnitelmaksi; yksikön esitystä talusarviksi ja varainkäyttösuunnitelmaksi; yksikön henkilökunnan työnjaka, sijittelua ja siirta yksikön sisällä; virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä yksikön henkilökunnan lmia. Lisäksi restaurintijhtaja tehtävänä n: sellaisten yksikön tehtäväalaan kuuluvien tilausten tekeminen, jiden rahallinen arv ei ylitä eura (ALV 0%). suunnittelijavalinnat sekä suunnitelmien hyväksyminen hankkeessa lausunnn antaminen yksikön tehtäväalaan kuuluvassa yksittäisessä asiassa päättää yksikön töiden järjestely vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa päättää vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa virastn rakennushankkeiden tteuttamisesta yhdessä rakennuttajapäällikön kanssa Kehittämispäällikkö Kehittämispäällikön tehtävänä n timia maailmanperintöpalvelut -yksikön päällikkönä ja ratkaista yksikön tehtäväalaan kuuluvat asiat, jita ei työjärjestyksessä le määritelty muiden ratkaistavaksi. Kehittämispäälliköllä n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asiissa. Kehittämispäällikkö ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jtka kskevat: yksikön sisäisten työryhmien asettamista; yksikön esitystä seuraavaksi talus- ja timintasuunnitelmaksi; yksikön esitystä talusarviksi ja varainkäyttösuunnitelmaksi; yksikön henkilökunnan työnjaka, sijittelua ja siirta yksikön sisällä; virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä yksikön henkilökunnan lmia. Lisäksi kehittämispäällikön tehtävänä n: vastata Sumenlinnan salta maailmanperintötiminnan krdininnista, verkstyhteistyöstä sekä yksikön tehtäväalaan kuuluvista kehittämishankkeista kansallisella ja kansainvälisellä taslla lausunnn antaminen yksikön tehtäväalaan kuuluvassa yksittäisessä asiassa päättää yksikön töiden järjestelystä vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa päättää varainkäyttösuunnitelman mukaisesta yksikön tehtäväalaan liittyvän, rahalliselta arvltaan alle eurn (ALV 0%) tilauksen ja työsurituksen tilaamisesta

11 11(12) valmistella jhtajalle muiden kuin asuinhuneistjen vukraspimukset yhteistyössä ylläpitpäällikön kanssa 4.5. Yksiköiden välinen yhteistyö Sumenlinnan hitkunnan yksiköiden tulee timia niiden käsiteltäviksi kuuluvissa asiissa yhteistyössä keskenään siten, että yksiköiden tehtäväalan tai tehtävien määrittelyjen estämättä tehtävät hidetaan tehkkaasti, laadukkaasti ja vaikuttavasti Vurvaikutteinen jhtaminen Sumenlinnan hitkunnassa nudatetaan avinta, vurvaikutteista ja keskustelevaa jhtamista. Jhtaja tekee petus- ja kulttuuriministeriön kanssa Sumenlinnan hitkunnan timintaa hjaavan tulsspimuksen. Jhtaja käy yksiköiden päälliköiden ja jhdn krdinaattrin kanssa vusittain tuls- ja kehityskeskustelut tavitteista ja niiden tteutumisesta. Yksiköiden päälliköt ja esimiehet käyvät man henkilöstönsä kanssa vusittain tuls- ja kehityskeskustelut timinnan ja työn tavitteista ja niiden tteutumisesta. 5. MUUT MÄÄRÄYKSET 5.1. Valtin edunvalvnta Sumenlinnan hitkunta kantaa ja vastaa valtin pulesta sekä valv tumiistuimessa, välimiesmenettelyssä ja muissa viranmaisissa valtin etua ja ikeutta virasta kskevissa asiissa. Jhtajalla ja hänen määräämällään virkamiehellä n ikeus ilman eri valtuutusta valva tai valtuuttaa asiamies valvmaan valtin etua ja ikeutta edellä mainituissa asiissa sekä ttaa virastn pulesta vastaan haasteen tiedksiant Virkamiesten ja työsuhteisten muut tehtävät Virkamiehen ja työsuhteisen n sen lisäksi, mitä hänen tehtävistään n muualla säädetty tai määrätty, suritettava ne työhön ja virastn tehtäväalaan liittyvät tehtävät, jtka jhtaja, hallintjhtaja ja yksiköiden päällikkö määrää Yhteistiminta Sumenlinnan hitkunnan sisäiset asiat valmistellaan yhteistiminnassa henkilöstön kanssa. Sumenlinnan hitkunnassa timii yhteistyötimikunta, jka käsittelee yhteistimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat. Yhteistimintamenettelyn piiriin kuuluvia asiita vat mm. Sumenlinnan hitkunnan rganisaatin ja tehtäviin sekä keskeisiin säännöksiin ja määräyksiin khdistuvat muutkset, timintaa ja talutta kskevat suunnitelmat ja muutkset, henkilöstösuunnitelmat ja henkilöstöhallinta kskevat periaatteet, henkilöstön työhön ja työlihin khdistuvat lennaiset muutkset, lmautukset ja irtisanmiset taludellisista ja tutannllisista syistä, työsujelun ja työterveyshulln yhteistimintaan kuuluvat asiat sekä tiedtustiminnan periaatteet.

12 12(12) Päätöksentessa, asiiden esittelyssä ja työ- ja virkatehtäviä suritettaessa muutinkin tulee Sumenlinnan hitkunnan henkilökunnan nudattaa yhteistiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä Jhtajan infrminti 6. VOIMAANTULO Jhtajaa n infrmitava periaatteellisesti merkittävistä esille tulevista ja vireillä levista asiista. Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n hyväksynyt tämän työjärjestyksen ja se tulee vimaan Tällä työjärjestyksellä kumtaan jhtkunnan vahvistama työjärjestys. Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n muuttanut tätä työjärjestystä

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus

kohde 114, Vuohisaaren syväsataman asemakaavan muutos ja laajennus Savnlinnan kaupunki Khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus, Savnlinnan kaupunki khde 114, Vuhisaaren syväsataman asemakaavan muuts ja laajennus Osallistumis- ja arviintisuunnitelma

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Liite 1 5 Oulun ylipistn henkilöstöhjelma 2013-2015 Työryhmän esitys 25.3.2013 Oulun ylipist n kansainvälisesti hukutteleva ja vetvimainen työnantaja. Osaava henkilöstö lu kansainvälisen huippuylipistn.

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella

EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS. Kehittämisprojektin toiminta vuonna 2010. Toteutettu Työsuojelurahaston tuella EKOKEM 1 TAPANA TURVALLISUUS Kehittämisprjektin timinta vunna 2010 Tteutettu Työsujelurahastn tuella 1 EKOKEM 2 Alkusanat Tapana turvallisuus prjekti n jatka turvallisuusjhtamisen arviintiprjektille, jka

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011)

PALVELUSUUNNITELMA (15.12.2011) 1 Nykytila kuvaus kuntaliitksen jälkeen Keskushallint Hallintpalvelut, Keskitetyt hallintpalvelut Kerimäki, Punkaharju, Puumala ja Savnlinna hitavat alla mainitut keskitetyt hallintpalvelut jkainen itsenäisesti.

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Yhteenveto työryhmän esityksestä

Yhteenveto työryhmän esityksestä Yhteenvet työryhmän esityksestä Asiakirjassa esitetyt luvut perustuvat Helsingin kaupungin laatimaan arvin Guggenheim Helsinki -hankkeen taludellisista vaikutuksista. GUGGENHEIM HELSINKI -MUSEON RAHOITUS

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/24 hyväksymä 1.3 JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU TEHTÄVÄT, TOIMINNAN JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Tehtävät Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma 2013-2016

Tuottavuusohjelma 2013-2016 Tuttavuushjelma 2013-2016 Tilannekatsaus 25.9.2014 Jrma Penttinen Aikataulu / suunnitelma Suunnitteluvaihe I Nykyisen palvelurakenteen kuvaus (kevät/kesä 2013) Uuden timintamallin kuvaus (syksy 2013) Arviinti

Lisätiedot

Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori

Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori Miten Kieku-tietojärjestelmä tulee vaikuttamaan esimiesten tehtäviin? 1 Kehittämispäällikkö Seija Friman, Valtiokonttori Esimiehelle keskeistä Esimiehet näkevät portaalista alaistensa ajantasaiset henkilö-

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri

Leena Suurpää, Nuorisotutkimusverkosto (Nuorisotutkimusseura ry.), puheenjohtaja Katariina Soanjärvi, Humanistinen ammattikorkeakoulu, sihteeri 1 Nuristyön kehittämisverkst MUISTIO 4/2010 Kkus: Krdinaatiryhmän kkus Aika: ti 30.11.2010 kl 13.00 15.55 Paikka: Läsnä: DIAK (etelä), Järvenpää Päivi Harinen, Itä-Sumen ylipist (YUNET) Elna Hirvnen, Tampereen

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

Päätös 1 (7) Muutos Tieteellinen toimikunta hoitaa Akatemian tehtäviä toimialallaan.

Päätös 1 (7) Muutos Tieteellinen toimikunta hoitaa Akatemian tehtäviä toimialallaan. Päätös 1 (7) 27.6.2014 Dnro AKA/1/00.01.10/2014 Muutos 25.8.2016 Suomen Akatemian johtosääntö 1. Hallitus 1 Suomen Akatemiasta annetun lain (922/2009) 4 :n mukaan Akatemian hallitus päättää asiat, jotka

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Toimintasäännöt

Toimintasäännöt LIPERIN TAIMI SUUNNISTUS RY. 1 Timintasäännöt 1.1.2014 1 Nimi, ktipaikka, perustamisaika ja kieli. Yhdistyksen nimi n Liperin Taimi Suunnistus ry Yhdistyksen ktipaikka n Liperin kunta. Yhdistys n perustettu

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta.

Profiloitumistoimi on se toimi, jolla yliopisto aikoo kehittää valittua profiloitumisaluetta. LUONNOS 22.8 2016 1 (5) YLIOPISTOJEN PROFILOITUMISEN VAHVISTAMINEN KILPAILLULLA RAHOITUKSELLA MARRASKUUN 2016 (PROFI 3) HAUN HAKUILMOITUS Haku n auki verkkasiinnissa 26.10. 16.11.2016. Rahitus tteutuu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 1. HALLINTO-OIKEUDEN TOIMINTA, JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Hallinto-oikeuden toiminta Hallinto-oikeus on alueellinen hallintotuomioistuin, joka

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 SUOMEN VOIMANOSTOLIITTO RY 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Sisällysluettel 1. HALLINTO JA TALOUS, LIITON KOKOUKSET... 4 1.1. Hallint...

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 439/2011 Laki syyttäjälaitoksesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS

POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN SELVITYS PHJIS - KAR JALA SAIRAAHIT - 1 (2) JA SSIAALIPALVLUJ KUTAYHTYM Ä Jhtajaylilääkäri Itä-Sumen aluehallintvirast Kirjaam PL 5 511 MIKKLI Viite: AVI: n lausunt - ja selv ityspyyntö 15.9.214 Dnr ISAVI/443/5.7.5/213

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi).

Mallit on julkaistu yhteistyössä Arvopaperimarkkinayhdistyksen kanssa yhdistyksen internetsivuilla (www.cgfinland.fi). 1 TIEDONANTOPOLITIIKKA MALLI 1 Jhdant Pörssiyhtiöiden, viranmaisten ja pörssin mudstama työryhmä n yhteistyössä IR-yhdistys r.y:n edustajien kanssa laatinut yleisen tiednantplitiikka-mallin ja päätöksentekpuita

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä

Kansalaisvaikuttaminen ja demokratia - valmistelutyöryhmä 1 Kansalaisvaikuttaminen ja demkratia - valmistelutyöryhmä KOKOUS 3 Aika: 6.5.2014 kell 17.30 Paikka: Kkemäen kaupungintal / kaupunginhallituksen kkushune Työryhmän jäsenet: Marja Vaitmaa (pj) / Luvia

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit.

Neuvolalääkäreiksi ovat nimetty neuvolasta vastaavat lääkärit, samoin koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon omat, nimetyt lääkärit. TOIMINTAOHJELMA NEUVOLATYÖLLE, KOULU- JA OPISKELU- TERVEYDENHUOLLOLLE SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄI- SEVÄLLE SUUN TERVEYDENHUOLLOLLE VUOSILLE 2012-2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 LIPERIN KUNNAN JA OUTOKUMMUN

Lisätiedot

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan.

1.1.2015. Toimituskohteen paikka määritellään mittauslaitteiston sijainnin mukaan. 1 (5 ) Gasum Energiapalvelut Oy TEHOTEMPO ALKAEN (svelletaan yli 1,2 MW:n laitksiin) 1. KAASULIITTYMÄ 1.1 Timituskhde ja timitusraja Timituskhteen paikka määritellään mittauslaitteistn sijainnin mukaan.

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 2014 KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELU SOPIMUS 014 (SAVONLINNAN KAUPUNKI/ ITÄ-SAVON SAIRAAN HOITOPllRIN KY) ~ Perusterveydenhulln jast 18.1.013 3_6 Ssiaalijast 18.1.013 45

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN KOULU: Espn kristillinen kulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espn kaupungissa n käytössä yhteinen phja ppilashultsuunnitelmalle, jta Espn kristillinen kulu n täydentänyt kulun

Lisätiedot

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat suuntaviivat urheilun ja aktiivisen vapaa-ajan sektorilla

Terveyttä ja turvallisuutta koskevat suuntaviivat urheilun ja aktiivisen vapaa-ajan sektorilla Terveyttä ja turvallisuutta kskevat suuntaviivat urheilun ja aktiivisen vapaa-ajan sektrilla Laatinut: Eurpan sektrikhtainen ssiaalisen vurpuhelun kmitea urheilua ja aktiivista vapaa-aikaa varten (Testausvaihe)

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Neuvotteluissa hyväksytty ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSOPIMUS

Neuvotteluissa hyväksytty ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSOPIMUS Neuvtteluissa hyväksytty 26.09.2014 ESPOON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSOPIMUS Jhdant Taluden tasapaintus- ja tuttavuushjelma Vusien 2014-2016 talussuunnitelman valmistelun aikana kävi ilmeiseksi, että kaupungin

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia Mediatalon neuvotteluhuone, Urheilukatu 6, Tornio POHJOISEN KULTTUURI-INSTITUUTTI Jhtryhmä 5/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 16.10.2013 kl 10.00 12.33 Paikka Kemi-Trninlaaksn kulutuskuntayhtymä Lappia Mediataln neuvtteluhune, Urheilukatu 6, Trni Osallistujat VARSINAINEN

Lisätiedot

Esko Lehtimäki I varapuheenjohtaja, saap. klo Pirjo-Liisa Ketola. Keijo Kuja-Lipasti. Anu Mäntylä jäsen, pois 110

Esko Lehtimäki I varapuheenjohtaja, saap. klo Pirjo-Liisa Ketola. Keijo Kuja-Lipasti. Anu Mäntylä jäsen, pois 110 Ote pöytäkirjasta N: 9 / 2016 Sivu 1 Jhtkunta Paikka Kauhajen kaupungintal, khall hune Aika 24.10.2016 kl 14:00-15.40 Saapuvilla lleet et Lasse Hautala puheenjhtaja Esk Lehtimäki I varapuheenjhtaja, saap.

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LUONNOS 13.3.2012 RAUMAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE

Lisätiedot

Markkinaoikeuden työjärjestys

Markkinaoikeuden työjärjestys Markkinaoikeuden työjärjestys 2(11) Sisällysluettelo Markkinaoikeuden työjärjestys... 1 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Soveltamisala...3 2. TOIMINNAN JOHTAMINEN... 3 2 Johtamistoiminta...3 3 Johtamisen perusperiaatteet...3

Lisätiedot

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET

INSPIREn määrittelyjen mukaisen tietotuotteen muodostaminen: OSOITTEET INSPIREn määrittelyjen mukaisen tiettutteen mudstaminen: OSOITTEET Suunnitelma Otsikk Päivämäärä Aihe/alue Julkaisija Tyyppi Kuvailu Tekijät Mut Julkisuus Oikeudet Tunniste Kieli Viitteet

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto

yksilökohtaisena opiskeluhuoltona: opiskeluterveydenhuollon palvelut psykologi- ja kuraattoripalvelut monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto 1287/2013 Opiskeluhulta tteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä kk ppilaitsyhteisöä tukevana yhteisöllisenä piskeluhultna yksilökhtaisena piskeluhultna: piskeluterveydenhulln palvelut psyklgi- ja kuraattripalvelut

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015

Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustoimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 Yhdessä lapsen parhaaksi järjestöt ja seurakunnat perhekeskustimintaa kehittämässä Seminaari Helsingissä 10/2015 KOOSTE SEMINAARIPÄIVÄN HAVAINNOISTA JA TULOKSISTA Kirjaukset: Tm Tarvainen, tm.tarvainen@ajatustal.fi

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

Ohjeita ja suosituksia Ohjeet luottoluokituslaitosten ESMAlle säännöllisin väliajoin toimittamista tiedoista

Ohjeita ja suosituksia Ohjeet luottoluokituslaitosten ESMAlle säännöllisin väliajoin toimittamista tiedoista Ohjeita ja susituksia Ohjeet luttlukituslaitsten ESMAlle säännöllisin väliajin timittamista tiedista 23/06/15 ESMA/2015/609 Sisällysluettel 1 Sveltamisala... 3 2 Määritelmät... 3 3 Ohjeiden tarkitus...

Lisätiedot