SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS"

Transkriptio

1 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan vahvistaman työjärjestyksen

2 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun asetuksen (168/89) 7 :n njalla 30. lkakuuta 2012 vahvistanut hitkunnalle seuraavan työjärjestyksen: 1 SÄÄDÖSPERUSTA 2 TOIMINTA-AJATUS 3 ORGANISAATION TEHTÄVÄT JA SISÄINEN ORGANISAATIO 3.1. Organisaati ja timinnan hjaus Jhtkunta Organisaati Jhtaja ja hallintjhtaja Jhtryhmä Esimiestapaaminen 3.2. Yksiköt Yleistä Ydinprsesseista vastaavat yksiköt Sumenlinnan ylläpityksikkö Sumenlinnan restaurintiyksikkö Maailmanperintöpalvelut -yksikkö Tukipalveluja tuttava hallint- ja lakipalvelut -yksikkö 4 ASIOIDEN RATKAISEMINEN JA JOHTAMINEN 4.1. Jhtkunta 4.2. Jhtaja 4.3. Hallintjhtaja 4.4. Muut yksiköiden päälliköt ja esimiehet Ylläpitpäällikkö Restaurintijhtaja Kehittämispäällikkö 4.5. Yksiköiden välinen yhteistyö 4.6. Vurvaikutteinen jhtaminen 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.1. Valtin edunvalvnta 5.2. Virkamiesten ja työsuhteisten muut tehtävät 5.3. Yhteistiminta 5.4. Jhtajan infrminti 6 VOIMAANTULO

3 3(12) 1 SÄÄDÖSPERUSTA Sumenlinnan hitkunnan timintaa säätelevät laki Sumenlinnan hitkunnasta (1145/1988, jäljempänä laki) ja valtineuvstn asetus Sumenlinnan hitkunnasta (294/2013, jäljempänä asetus). Yleisspimus maailman kulttuuri- ja lunnnperinnön sujelemisesta (hyväksytty UNESCOssa ja Sumen hallitus ratifiinut , jäljempänä MP-spimus) velvittaa Sumen valtita vunna 1991 maailmanperintökhteeksi hyväksytyn Sumenlinnan kulttuuriperinnön määrittämisestä, sujelemisesta, säilyttämisestä, esittelemisestä sekä tuleville sukuplville välittämisestä. Lisäksi Sumenlinnan hitkunnan timintaa hjaa työjärjestys, jnka jhtkunta vahvistaa. Jhtaja vahvistaa tämän lisäksi muita sisäisiä sääntöjä ja hjeita, kuten talussäännön, hankintahjeen, matkustussäännön sekä yhteistimintaspimuksen, jita n nudatettava vimassalevan lainsäädännön ja sitvien määräysten ja hjeiden lisäksi. Viranmaisten n kaikessa timinnassaan lisäksi nudatettava hyvän hallinnn periaatteita. 2 TOIMINTA-AJATUS Sumenlinnan hitkunta n valtin kiinteistönhaltijavirast, jka vastaa maailmanperintökhteen säilyttämisestä, ylläpidsta, esittelystä ja alueen käytön kknaisvaltaisesta kehittämisestä (laki, asetus 1 ja MP-spimus) Sumenlinnan hitkunnan timinta perustuu vimaan tulevaan rganisaatin. 3 ORGANISAATION TEHTÄVÄT JA SISÄINEN ORGANISOINTI 3.1. Organisaati ja timinnan hjaus Sumenlinnan hitkunnan jhtkunnan ja virastn tehtävistä ja työnjasta n sen lisäksi, mitä laissa (1145/1988) ja asetuksessa (294/2013) ja niiden muutksissa Sumenlinnan hitkunnasta n säädetty, vimassa tämän työjärjestyksen määräykset Jhtkunta Jhtkunnan tehtävät n määritelty asetuksen 7 :ssä. Sen mukaan jhtkunta jhtaa ja valv hitkunnan timintaa; tekee esityksiä ja alitteita Sumenlinnan alueen hallinnn, hidn ja kunnstuksen kehittämisestä. Jhtkunta vi asettaa asiiden valmistelua varten jastja, jiden kknpansta ja tehtävistä se päättää kkuksessaan. Jhtkunnan kkuksiin sallistuvalla henkilöstön edustajalla tai hänen varahenkilöllään n puheja läsnäl-ikeus mahdllisissa jastjen kkuksissa. Jhtkunnan kkuksen vi kutsua klle myös jhtaja, jka timii kkuksissa esittelijänä. Jhtkunta tai mahdllinen jast vi kutsua kkuksiinsa asiantuntijita. Jhtkunnalle nimetään sihteeri.

4 4(12) Organisaati Sumenlinnan hitkunnassa n jhtaja sekä jhtryhmä, esimiestapaaminen, Sumenlinnan ylläpityksikkö, Sumenlinnan restaurintiyksikkö, maailmanperintöpalvelut -yksikkö ja hallint- ja lakipalvelut yksikkö, jtka timivat jhtajan välittömässä alaisuudessa. Yksikön jhdssa n jhtajan määräämä virkamies tai timihenkilö. Tehtäviä käsitellessään timintayksiköt timivat yhteistyössä ja vurvaikutuksessa muiden timintayksikköjen kanssa ja hulehtivat tehtäväalaansa liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä Jhtaja ja hallintjhtaja Jhtajan tehtävänä n Sumenlinnan hitkunnan strateginen jhtaminen ja strategisten linjausten valmistelu. Jhtaja vastaa Sumenlinnan hitkunnan timinnan vaikuttavuudesta, taludellisuudesta ja tulksellisuudesta. Jhtaja hulehtii strategian tteutumisesta laatimalla tulsspimuksen petus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Jhtajan sijaisen määrää petus- ja kulttuuriministeriö (asetus 13 ). Hallintjhtajan tehtävänä n vastata hitkunnan taluden ja timinnan suunnitteluasiakirjjen kkamisesta ja sisäisestä valvnnasta, riskienhallinnasta, henkilöstöhallinnsta, henkilöstön saamisen kehittämisestä, tiethallinnsta, viestintäpalveluista, ikeudellisista palveluista sekä edistää ja seurata virastn kehittämistä Jhtryhmä Jhtryhmän tehtävänä n timia Sumenlinnan hitkunnan päätöksenteka tukevana ja timintaa hjaavana timielimenä. Jhtryhmä timii strategisena suunnitteluryhmänä, jka kkntuu viikittain Jhtryhmässä käsitellään muun muassa: - Sumenlinnan hitkunnan timintaan ja taluteen vaikuttavat merkittävät hankkeet, - Sumenlinnan hitkunnan timintastrategia, - talus- ja timintasuunnitelma, - tulsspimus sekä - tilinpäätös ja timintakertmus. Lisäksi jhtryhmässä käsitellään yleisiä timinnallisia asiita ja lausuntja. Jhtryhmä hjaa tarvittaessa asiita timintayksiköille ja virkamiehille tai timihenkilöille valmisteltavaksi. Jhtryhmän jäseniä vat jhtaja ja yksiköiden päälliköt. Jhtryhmän puheenjhtajana timii jhtaja. Jhtryhmälle nimetään erikseen sihteeri. Jhtryhmään vi kuulua yksiköiden päälliköiden lisäksi muita jhtajan määräämiä virkamiehiä tai timihenkilöitä.

5 5(12) Esimiestapaaminen Esimiestapaamisen tehtävänä n tukea timintayksiköissä harjitettavaa esimiestimintaa. Esimiestapaamisissa käsitellään timintayksikköjen timintatapja ja niiden yhdenmukaistamista sekä Sumenlinnan hitkunnan strategian ja peratiivisten timintjen tteuttamisen kannalta tarpeellisia kysymyksiä. Tavitteena n myös infrmida esimiehiä Sumenlinnan hitkunnan timintaan tai timintaympäristöön liittyvistä asiista ja henkilöstöjhtamiseen ja -hallintn liittyvistä asiista. Esimiestapaamisia järjestetään nin neljä kertaa vudessa. Esimiestapaamiseen kutsutaan jhtajan lisäksi yksiköiden päälliköt, muut timintayksiköiden esimiehet, prjektipäälliköt sekä muun muassa muita asiantuntijatehtäviä tekeviä virkamiehiä ja timihenkilöitä sekä luttamusmies. Esimiestapaamisen puheenjhtajana ja kknkutsujana timii jhtaja tai hallintjhtaja Yksiköt Yleistä Sumenlinnan hitkunnan timinta jakaantuu klmeen ydinprsessiin: Sumenlinnan ylläpitn, Sumenlinnan restaurintiin ja maailmanperintöpalveluihin sekä tukipalveluja tuttavaan hallint- ja lakipalvelut -prsessiin. Kukin pääprsessi mudstaa man yksikkönsä. Työjärjestyksessä mainittujen tehtävien lisäksi kukin hitkunnan yksikkö ja työntekijä n velvllinen surittamaan jhtajan tai muun esimiehen määräämät työhön liittyvät tehtävät. Pöytäkirjaa tai muistita n pidettävä yksikkökkuksista ja asetettujen työryhmien kkuksista Ydinprsesseista vastaavat yksiköt Sumenlinnan ylläpityksikkö Sumenlinnan ylläpityksikön tehtävänä n isännöinti, ympäristönhit ja kiinteistönhit sekä yksikön alaan kuuluvien lausuntjen valmistelu. Isännöinnin tehtäväkknaisuuteen kuuluvat kiinteistöjen kiinteistö- ja asukasturvallisuus, vukraustiminta ja timitilahallinta sekä asukashallint. Ympäristönhidn tehtäväkknaisuuteen kuuluvat ympäristönhidn krdininti, maiseman vyöhykkeiden hit ja kunnstus sekä infrastruktuurin ylläpit. Kiinteistönhidn tehtäväkknaisuuteen kuuluvat siivus, hult ja varastnhit.

6 6(12) Sumenlinnan restaurintiyksikkö Sumenlinnan restaurintiyksikön tehtävänä n perusparannus ja täydennysrakentaminen, vusikrjaukset ja kulttuuriympäristön kehittäminen sekä yksikön alaan kuuluvien lausuntjen valmistelu. Perusparannus ja täydennysrakentamisen tehtäväkknaisuus käsittää virastn mat rakennushankkeet, niiden suunnittelun ja rakennuttamisen sekä Sumenlinnan vankilan rakennushankkeiden suunnittelun ja rakennuttamisen. Vusikrjausten tehtäväkknaisuus käsittää säännöllisesti tehtävät vusikrjaukset ja sellaiset vikakrjaukset, jtka eivät kuulu hulln piiriin. Kulttuuriympäristön kehittämisen tehtäväkknaisuus käsittää Sumenlinnan maankäytön suunnitteluun liittyvän asiantuntijatyön, Sumenlinnan maisemasuunnittelun ja linnitusmaiseman kunnstamisen sekä hittyön linjaamisen Maailmanperintöpalvelut -yksikkö Maailmanperintöpalvelut yksikön tehtävänä n Sumenlinnan esittely ja neuvntapalvelut, maailmanperintötiminnan krdininti ja Sumenlinnan krdininti käyntikhteena sekä yksikön alaan kuuluvien lausuntjen valmistelu. Sumenlinnan esittely ja neuvntapalveluiden tehtäväkknaisuuteen kuuluvat maailmanperintöviestintä, matkailuneuvnta sekä kkus- ja juhlatiljen myyntipalvelu. Maailmanperintötiminnan krdininnin tehtäväkknaisuuteen kuuluvat maailmanperintökasvatus, maailmanperintöverkstyhteistyö sekä Sumenlinnan hitsuunnitelman tteutuksen krdininti. Sumenlinnan krdininti käyntikhteena tehtäväkknaisuuteen kuuluvat laadunvalvnta, käyntikhteen verkstyhteistyö sekä tutkimus ja kehittäminen Tukipalveluja tuttava hallint- ja lakipalvelut -yksikkö. Hallint- ja lakipalvelut yksikkö tukee Sumenlinnan hitkunnan strategisten tavitteiden saavuttamista tuttamalla henkilöstö- ja taluspalveluita, tiet- ja viestintäpalveluita sekä ikeudellisia palveluita. Hyvää hallinta edistetään tuttamalla suunnittelu- ja seuranta-asiakirjja sekä hjeita ja valvntaa. Henkilöstö- ja taluspalvelut kstuvat henkilöstöpalveluista ja taluspalveluista. Henkilöstöpalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: henkilöstöhallinnn strateginen suunnittelu, rekrytinti ja perehdyttäminen, palvelussuhteen hallinta, palkkaus ja palkitseminen, saamisen kehittäminen, työhyvinvinti, matkustus sekä kehittämishankkeet. Taluspalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: tuljen ja menjen käsittely, kirjanpit, tilinpäätös ja timintakertmus, sisäinen laskenta, suunnitteluprsessi, kehittämishankkeet sekä yleistalushallint. Tiet- ja viestintäpalvelut kstuvat arkist- ja tietpalveluista, tiethallintpalveluista sekä viestintäpalveluista. Arkist- ja tietpalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: arkistpalvelut, kkelmapalvelut, kirjaampalvelut, kirjastpalvelut sekä asiahallinnan kehittäminen. Tiethallintpalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: timinnan suunnittelu ja rganisinti, hankinnat ja tteutus, palvelut ja tukitimet sekä seuranta ja valvnta. Viestintäpalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: suunnittelu ja kehittäminen, työyhteisöviestintä, suhdetiminta, ajankhtaisviestintä, julkaisutiminta, muutsviestintä sekä kriisiviestintä.

7 7(12) Oikeudelliset palvelut kstuvat lakipalveluista, turvallisuus ja riskien hallinnasta sekä yleishallintpalveluista. Lakipalvelut sisältävät seuraavat tehtäväkknaisuudet: ikeudellinen tuki, spimusten krdininti ja ikeellisuus sekä hankintjen krdininti ja ikeellisuus. Turvallisuus ja riskien hallinta sisältää seuraavat tehtäväkknaisuudet: turvallisuuden hallinta, tietturva sekä työsujelu. Yleishallintpalvelut sisältävät mm. seuraavat tehtäväkknaisuudet: tasa-arvsuunnittelu ja yksikön alaan kuuluvien lausuntjen valmistelu. 4 ASIOIDEN RATKAISEMINEN JA JOHTAMINEN 4.1. Jhtkunta (asetus 5, 6, 7 ) Laissa ja asetuksessa Sumenlinnan hitkunnalle määrätyt asiat ratkaisee jhtkunta istunnssaan. Jhtkunnan istunnissa asiat ratkaistaan esittelystä. Istunnssa ratkaistavan asian esittelee jhtaja, a. yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies. Sumenlinnan hitkunnan jhtkunnan tehtävänä n: jhtaa ja valva Sumenlinnan hitkunnan timintaa; vahvistaa hitkunnan työjärjestys; tehdä vusittain petus- ja kulttuuriministeriölle esitys hitkunnan talusarviksi sekä timintaja talussuunnitelmaksi; tehdä esityksiä ja alitteita Sumenlinnan alueen hallinnn, hidn ja kunnstuksen kehittämisestä; käsitellä ja ratkaista muut laajakantiset ja tärkeät asiat sekä muut työjärjestyksessä mainitut asiat. Jhtkunta käsittelee ja ratkaisee asetuksen 294/2013 pykälissä 5, 6, 7 ja 12 mainittujen lisäksi seuraavat asiat: maa-alueen pitkäaikainen vukraaminen tai sitä kskevan esityksen tekeminen; yleisten asunnnjakperusteiden vahvistaminen 4.2. Jhtaja Jhtaja jhtaa Sumenlinnan hitkuntaa ja vastaa siitä, että Sumenlinnan hitkunnalle kuuluvat tehtävät hidetaan taludellisesti, tulksellisesti ja vaikuttavasti. Jhtaja ratkaisee Sumenlinnan hitkunnassa ratkaistavat asiat, jita ei le säädetty tai työjärjestyksellä määrätty Sumenlinnan hitkunnan muun virkamiehen ratkaistaviksi (asetus 8 ). Jhtajalla n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaansa kuuluvissa asiissa. Asiat, jiden ratkaisemista n valtineuvstn asetuksella määrätty, n ratkaistava asetuksen määrittämässä järjestyksessä. Asetuksen mukaan jhtajan tehtävänä n jhtaa, valva ja kehittää Sumenlinnan hitkunnan timintaa; hulehtia jhtkunnalle esiteltävien asiiden valmistelusta ja jhtkunnan päätösten täytäntöönpansta; ratkaista hitkunnalle kuuluvat asiat, jtka eivät kuulu jhtkunnan ratkaistavaksi ja jita ei työjärjestyksessä le määrätty muun virkamiehen ratkaistavaksi; nimittää tai ttaa henkilöstön

8 8(12) Jhtajan tehtävänä n asetuksessa mainittujen tehtävien lisäksi: valmistella hitkunnan tulsspimus ja vastata virastn yksiköiden timinnan taludellisuudesta, tulksellisuudesta ja vaikuttavuudesta; jhtaa virastn kehittämistä; valmistella merkittävät, yhteiskunnallisesti vaikuttavat, kk Sumenlinnan hitkunnan timintaa kskevat kannantt; esittää Sumenlinnan hitkunnan edustajan nimeämistä muun viranmaisen tai yhteisön asettamaan timielimeen; päättää Sumenlinnan hitkunnan virkjen ja timien perustamisesta ja lakkauttamisesta; päättää virista ja timinimikkeistä ja niiden khdentamisesta vastuualueille; päättää Sumenlinnan palkkausjärjestelmään kuuluvasta henkilökhtaisesta palkansasta; päättää henkilöstöön khdistuvista irtisanmisista ja lmauttamisista; päättää kaikkien tiljen vukraspimuksista; timia esittelijänä jhtkunnassa; vahvistaa varainkäyttösuunnitelma sekä sen mukaisten eura (ALV 0%) suurempien rakennushankkeiden hankesuunnitelmat ja muut yli eura (ALV 0%) sisältävät hankinnat; päättää yksikön päälliköiden virkamatkista. Asetuksen 9 mukaan jhtaja vi ttaa yksittäistapauksessa ratkaistavakseen asian, jka muutin kuuluisi muun virkamiehen ratkaistavaksi. Jhtajan llessa estynyt timii hänen sijaisenaan jhtajan sijaiseksi määrätty virkamies Hallintjhtaja Hallintjhtajan tehtävänä n timia hallint- ja lakipalvelut yksikön päällikkönä ja ratkaista yksikön tehtäväalaan kuuluvat asiat, jita ei työjärjestyksessä le määritelty muiden ratkaistavaksi. Hallintjhtajalla n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asiissa. Hallintjhtaja ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jtka kskevat: yksikön sisäisten työryhmien asettamista; yksikön esitystä seuraavaksi talus- ja timintasuunnitelmaksi; yksikön esitystä talusarviksi; yksikön henkilökunnan työnjaka, sijittelua ja siirta yksikön sisällä; virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä yksikön henkilökunnan lmia. Hallintjhtajan tehtävänä n vastata hitkunnan taluden ja timinnan suunnitteluasiakirjjen kkamisesta ja sisäisestä valvnnasta, riskien hallinnasta, tietturvasta, henkilöstöhallinnsta, henkilöstön saamisen kehittämisestä, tiethallinnsta, tiet- ja viestintäpalveluista, ikeudellisista palveluista sekä edistää ja seurata virastn kehittämistä. Hallintjhtajan tehtävänä n: valmistella virkamiesten ja timihenkilöiden nimittämisasiat yhteistyössä yksiköiden esimiesten kanssa; päättää henkilöstöön khdistuvista kurinpittimista sekä hitaa em. timenpiteiden neuvttelut; ratkaista maksuliikenteeseen liittyvät asiat päättää varainkäyttösuunnitelman mukaisesta yksikön tehtäväalaan liittyvästä, rahalliselta arvltaan alle eurn (ALV 0%) tilauksesta; päättää asuinhuneistjen vukrien määrittämisestä sekä krtusten timeenpanemisesta ylläpitpäällikön esityksestä;

9 9(12) timia esittelijänä jhtkunnassa man timialueen asiissa; ratkaista asiat, jtka kskevat kk henkilöstöä kskevia yhteisiä kehittämis-, saamis- ja työhyvinvintihankkeita; ratkaista asiat, jtka kskevat lakien, asetusten, hjeiden, määräysten ja muiden säännösten, kuten työ- ja virkaehtspimusten sveltamista ja tulkintaa; ratkaista asiat, jtka kskevat Sumenlinnan hitkunnan henkilökunnalle myönnettäviä vusilmakrvauksia sekä erilliskrvauksia; ratkaista asiat, jtka kskevat tdistusten antamista irtisanutumisten ja virkasuhteen päättymisten salta; ratkaista asiat, jtka kskevat harjittelijiden ja siviilipalvelusvelvllisten ttamista; ratkaista asiat, jtka kskevat sisäisen viestinnän ja verkkviestinnän strategista suunnittelua, ylläpita ja kehitystä; ratkaista asiat, jtka kskevat mediaviestinnän suunnittelua, tutanta ja kehitystä. Lisäksi hallintjhtaja esittelee jhtajalle seuraavat asiat: henkilökhtaiset palkan suudet; virkamiesten ja työsuhteisten nimittämistä ja palvelussuhteiden päättämistä kskevat asiat; virkjen perustamiset ja lakkauttamiset; sivutimilupia kskevat asiat; 4.4. Muut yksiköiden päälliköt ja esimiehet Yksiköiden jhtajat ja päälliköt avustavat jhtajaa virastn jhtamisessa. Yksiköiden esimiehet vastaavat siitä, että heidän jhdettavakseen kuuluvalle timintayksikölle ja timinnalle asetetut tavitteet saavutetaan tehkkaasti ja taludellisesti sekä hulehtivat sisäisestä valvnnasta. Yksiköiden esimiehet seuraavat jhdettavanaan levan timinnan yleistä kehitystä ja tekevät alitteita tarpeellisten uudistusten tekemiseksi. Yksikön jhdssa n jhtajan määräämä virkamies tai timihenkilö. Työjärjestyksessä mainittu yksikön jhtn määrätty ratkaisee asiat ilman esittelyä Ylläpitpäällikkö Ylläpitpäällikön tehtävänä n timia Sumenlinnan ylläpityksikön päällikkönä ja ratkaista yksikön tehtäväalaan kuuluvat asiat, jita ei työjärjestyksessä le määritelty muiden ratkaistavaksi. Ylläpitpäälliköllä n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asiissa. Ylläpitpäällikkö ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jtka kskevat: yksikön sisäisten työryhmien asettamista; yksikön esitystä seuraavaksi talus- ja timintasuunnitelmaksi; yksikön esitystä talusarviksi ja varainkäyttösuunnitelmaksi; yksikön henkilökunnan työnjaka, sijittelua ja siirta yksikön sisällä; virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä yksikön henkilökunnan lmia. Lisäksi ylläpitpäällikön tehtävänä n: esitellä hallintjhtajalle asuinhuneistjen vukrien määrittämisestä sekä yleiskrtusten timeenpanemisesta päättää tilapäisten (enintään 6 kk) asuinhuneistjen vukraspimusten tekemisestä

10 10(12) valmistella jhtajalle asuinhuneistjen vukraspimukset sekä valmistella työhuneiden vukraspimukset yhteistyössä kehittämispäällikön kanssa lausunnn antaminen yksikön tehtäväalaan kuuluvassa yksittäisessä asiassa päättää yksikön töiden järjestelystä vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa päättää yksikön tehtäväalaan liittyvän, rahalliselta arvltaan alle eurn (ALV 0%) tilauksen ja työsurituksen tilaamisesta Restaurintijhtaja Restaurintijhtajan tehtävänä n timia Sumenlinnan restaurintiyksikön päällikkönä ja ratkaista yksikön tehtäväalaan kuuluvat asiat, jita ei työjärjestyksessä le määritelty muiden ratkaistavaksi. Restaurintijhtajalla n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asiissa. Restaurintijhtaja ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jtka kskevat: yksikön sisäisten työryhmien asettamista; yksikön esitystä seuraavaksi talus- ja timintasuunnitelmaksi; yksikön esitystä talusarviksi ja varainkäyttösuunnitelmaksi; yksikön henkilökunnan työnjaka, sijittelua ja siirta yksikön sisällä; virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä yksikön henkilökunnan lmia. Lisäksi restaurintijhtaja tehtävänä n: sellaisten yksikön tehtäväalaan kuuluvien tilausten tekeminen, jiden rahallinen arv ei ylitä eura (ALV 0%). suunnittelijavalinnat sekä suunnitelmien hyväksyminen hankkeessa lausunnn antaminen yksikön tehtäväalaan kuuluvassa yksittäisessä asiassa päättää yksikön töiden järjestely vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa päättää vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa virastn rakennushankkeiden tteuttamisesta yhdessä rakennuttajapäällikön kanssa Kehittämispäällikkö Kehittämispäällikön tehtävänä n timia maailmanperintöpalvelut -yksikön päällikkönä ja ratkaista yksikön tehtäväalaan kuuluvat asiat, jita ei työjärjestyksessä le määritelty muiden ratkaistavaksi. Kehittämispäälliköllä n nimenkirjitusikeus hänen ratkaisuvaltaan kuuluvissa asiissa. Kehittämispäällikkö ratkaisee yksikön päällikkönä asiat, jtka kskevat: yksikön sisäisten työryhmien asettamista; yksikön esitystä seuraavaksi talus- ja timintasuunnitelmaksi; yksikön esitystä talusarviksi ja varainkäyttösuunnitelmaksi; yksikön henkilökunnan työnjaka, sijittelua ja siirta yksikön sisällä; virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle sekä yksikön henkilökunnan lmia. Lisäksi kehittämispäällikön tehtävänä n: vastata Sumenlinnan salta maailmanperintötiminnan krdininnista, verkstyhteistyöstä sekä yksikön tehtäväalaan kuuluvista kehittämishankkeista kansallisella ja kansainvälisellä taslla lausunnn antaminen yksikön tehtäväalaan kuuluvassa yksittäisessä asiassa päättää yksikön töiden järjestelystä vahvistetun varainkäyttösuunnitelman puitteissa päättää varainkäyttösuunnitelman mukaisesta yksikön tehtäväalaan liittyvän, rahalliselta arvltaan alle eurn (ALV 0%) tilauksen ja työsurituksen tilaamisesta

11 11(12) valmistella jhtajalle muiden kuin asuinhuneistjen vukraspimukset yhteistyössä ylläpitpäällikön kanssa 4.5. Yksiköiden välinen yhteistyö Sumenlinnan hitkunnan yksiköiden tulee timia niiden käsiteltäviksi kuuluvissa asiissa yhteistyössä keskenään siten, että yksiköiden tehtäväalan tai tehtävien määrittelyjen estämättä tehtävät hidetaan tehkkaasti, laadukkaasti ja vaikuttavasti Vurvaikutteinen jhtaminen Sumenlinnan hitkunnassa nudatetaan avinta, vurvaikutteista ja keskustelevaa jhtamista. Jhtaja tekee petus- ja kulttuuriministeriön kanssa Sumenlinnan hitkunnan timintaa hjaavan tulsspimuksen. Jhtaja käy yksiköiden päälliköiden ja jhdn krdinaattrin kanssa vusittain tuls- ja kehityskeskustelut tavitteista ja niiden tteutumisesta. Yksiköiden päälliköt ja esimiehet käyvät man henkilöstönsä kanssa vusittain tuls- ja kehityskeskustelut timinnan ja työn tavitteista ja niiden tteutumisesta. 5. MUUT MÄÄRÄYKSET 5.1. Valtin edunvalvnta Sumenlinnan hitkunta kantaa ja vastaa valtin pulesta sekä valv tumiistuimessa, välimiesmenettelyssä ja muissa viranmaisissa valtin etua ja ikeutta virasta kskevissa asiissa. Jhtajalla ja hänen määräämällään virkamiehellä n ikeus ilman eri valtuutusta valva tai valtuuttaa asiamies valvmaan valtin etua ja ikeutta edellä mainituissa asiissa sekä ttaa virastn pulesta vastaan haasteen tiedksiant Virkamiesten ja työsuhteisten muut tehtävät Virkamiehen ja työsuhteisen n sen lisäksi, mitä hänen tehtävistään n muualla säädetty tai määrätty, suritettava ne työhön ja virastn tehtäväalaan liittyvät tehtävät, jtka jhtaja, hallintjhtaja ja yksiköiden päällikkö määrää Yhteistiminta Sumenlinnan hitkunnan sisäiset asiat valmistellaan yhteistiminnassa henkilöstön kanssa. Sumenlinnan hitkunnassa timii yhteistyötimikunta, jka käsittelee yhteistimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat. Yhteistimintamenettelyn piiriin kuuluvia asiita vat mm. Sumenlinnan hitkunnan rganisaatin ja tehtäviin sekä keskeisiin säännöksiin ja määräyksiin khdistuvat muutkset, timintaa ja talutta kskevat suunnitelmat ja muutkset, henkilöstösuunnitelmat ja henkilöstöhallinta kskevat periaatteet, henkilöstön työhön ja työlihin khdistuvat lennaiset muutkset, lmautukset ja irtisanmiset taludellisista ja tutannllisista syistä, työsujelun ja työterveyshulln yhteistimintaan kuuluvat asiat sekä tiedtustiminnan periaatteet.

12 12(12) Päätöksentessa, asiiden esittelyssä ja työ- ja virkatehtäviä suritettaessa muutinkin tulee Sumenlinnan hitkunnan henkilökunnan nudattaa yhteistiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä Jhtajan infrminti 6. VOIMAANTULO Jhtajaa n infrmitava periaatteellisesti merkittävistä esille tulevista ja vireillä levista asiista. Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n hyväksynyt tämän työjärjestyksen ja se tulee vimaan Tällä työjärjestyksellä kumtaan jhtkunnan vahvistama työjärjestys. Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n muuttanut tätä työjärjestystä

MV/1/00.00.01/2014 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS

MV/1/00.00.01/2014 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS MV/1/00.00.01/2014 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS 1 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS 1 SÄÄDÖSPERUSTA Museoviraston toimintaa säätelevät laki Museovirastosta (282/2004, jäljempänä LM) ja valtioneuvoston asetus Museovirastosta

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015

Pohjois-Karjalan sote -hanke. Väliraportti 19.1.2015 Phjis-Karjalan ste -hanke Väliraprtti 19.1.2015 Sisällys 1 Jhdant... 2 2 Väliraprtin rakenne ja sisältö yleisesti... 3 3 Hankesuunnitelmassa kirjatut tavitteet... 3 4 Asukaslähtöistä tutantmallia kskevat

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ

PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ PIIRIJOHTOKUNNAN OHJEVIHKO HIIHTOPIIRI SUOMEN HIIHDON KENTÄSSÄ 1 PIIRIJAKO ALUEJAKO PIIRI-id PIIRI Suluissa lyhenne 10342305 Etelä-Karjalan Hiiht ry (E-K) 10342318 Etelä-Phjanmaan Hiiht ry (E-P) 10342486

Lisätiedot

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015

Inkoon kunnan Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015 Inkn kunnan Kululaisten aamu- ja iltapäivätiminnan timintasuunnitelma 2015 www.inga.fi www.ph.fi www.eftis.fi www. kululaistentimintaverkk.fi Sisällys 1. Aamu- ja iltapäivätiminnan järjestämisen lähtökhdat...

Lisätiedot

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS

MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS MUSEOVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYS 1. Timintakertmus 3 1.1. Jhdn katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.2.1 Timinnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus... 6 1.2.2 Siirt- ja sijitusmenjen vaikuttavuus...

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2OO9 TALOUSS UNNITELMA 2009.2012 VARKAUDE KAUPUK TALOUSARVO 2OO9 TALOUSS UTELMA 2009.2012 Hyvdksytty kv 1 5.12.2008 K'M TA.CX.JSARVO A -SW YLHSFER,JELUT KAvm0rlnlssa TOMEL B Mzu A TTXMET C TOME, B OME A T*ltil 2 tcltlvl Tfilrnltbct tstte

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio vuodelle 2015 Oulun seudun kulutuskuntayhtymä Timinta- ja talussuunnitelma 2015 2017 ja talusarvi vudelle 2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 104 Yhtymäkkus 25.11.2014 27 1 KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS... 2 2 OSEKKIN ORGANISAATIO...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Hyväksytty hallitus 15.11.2012 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2013 Sisällysluettel 1. Timintasuunnitelma 1 Strategiatyö ja jhtaminen 2 Julkiset hallinttehtävät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 HHyväksytty hallituksessa 26.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2014 SUOMEN RIISTAKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA 2014 2 Sisällysluettel Jhdant 3 1. Avaintavitteet

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Sisällys Omaishitajat ja Läheiset -Liitn timinnan tarkitus ja strategiset painpisteet... 2 Painpistealueiden keskeiset timenpiteet vunna 2014... 2 Yhteistyökumppanit ja verkstt...

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti

Palveluverkkotyöryhmän väliraportti LUONNOS 04.04.2014 2.4.2014 Palveluverkktyöryhmä 7.4.2014 jhtryhmä SALPAUSSELÄN UUSI KUNTA 2017 Hllla, Hämeenkski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Nastla Pintaala 2191 km2 Väkiluku 154 139 as Ikäjakauma 014v 15,55

Lisätiedot

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006

SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTOIMI SEUDULLISEN YMPÄRISTÖLAUTAKUN- NAN TOIMINTAKERTOMUS JA YHTEIS- KUNTAVASTUURAPORTTI 2006 HÄMEENLINNAN SEUDULLISEN YMPÄRISTÖTOIMEN JULKAISUJA 16 Virta Riikka, Laine

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja

TIIVISTELMÄ. Pellossa 19.9.2006. Anne Anttila Toiminnanjohtaja TIIVISTELMÄ Outkaira tuttamhan ry n ktiseutunsa kehittämisestä kiinnstuneiden ihmisten mudstama maaseudun kehittämisyhdistys, jta kutsutaan myös timintaryhmäksi. Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma

Lappeenrannan lukioiden opiskelijahuollon opetussuunnitelma Lappeenrannan lukiiden piskelijahulln petussuunnitelma Päivitetty 6.6.2012 Sisällysluettel 1) Ennalta ehkäisevät tuen mudt lukissa 3 2) Kdin ja lukin välisen yhteistyön periaatteita ja mutja 3 3) Osallisuuden

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020

LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 LOVIISAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN OHJELMA 2013 2020 Sisältö 2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET... 5 2.1 Lviisan kaupungin visi... 5 2.2 Lviisan

Lisätiedot

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos. Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki

SUORITE- KÄSIKIRJA. Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitos. Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki SUORITE- KÄSIKIRJA Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits Päivitetty 1.1.2014 Laskentasihteeri Tarja Suikki Läntinen perusturvapiiri Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaits SUORITEKÄSIKIRJA

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen yksikön (jäljempänä TL) tehtävät

Tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen yksikön (jäljempänä TL) tehtävät N TYÖJÄRJESTYS Tarkastusviraston organisaatio 1 Valtiontalouden tarkastusvirastossa on tarkastuksen ja valvonnan sekä eduskuntakertomusraportoinnin yksikköinä tilintarkastuksen ja laillisuustarkastuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. 74 Vuoden 2015 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2017, sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 1775/02.02.00/2014 74 Vuden 2015 talusarvi ja talussuunnitelma vusille 2015-2017, ssiaali- ja terveystimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedt: Aulis Majuri, puh. 09 816 23000 Maija

Lisätiedot