Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti."

Transkriptio

1 OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tämä tarjuspyyntö perustuu Hansel Oy:n (jäljempänä Hansel) puitejärjestelyyn jka kskee Teknistä IT-knsultintia (jäljempänä puitejärjestely ). Kevennetty tarjuskilpailu järjestetään Teknistä IT-knsultintia kskevan puitejärjestelyn sisäisenä tarjuskilpailuna. Tarjuskilpailussa nudatetaan hankintalain (348/2007) 32 :ssä tarkitettua menettelyä. Tarjuspyyntö n lähetetty kaikille seuraavan puitejärjestelyn timittajille: Puitejärjestely Tekninen IT-Knsultinti: [Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut] Opetushallitus valitsee kevennetyn kilpailutuksen perusteella kknaistaludellisesti edullisimman tarjuksen ja tekee vittaneen tarjajan kanssa puitespimukseen perustuvan asiakasspimuksen. 2. HANKINNAN KOHDE, LAAJUUS JA HINNOITTELU Hankinnan tavitteena n kilpailuttaa timittajan resurssi: vastaamaan Opetushallituksen palvelukknaisuuden testauksen suunnittelusta, hjauksesta, hallinnasta ja tteutuksesta Hankinnan khteena n hjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut: E1: kehittäjän vastuulla levat palvelut: Testausasiantuntija (1 kpl) Vastaa Opetushallituksen palvelukknaisuuden testauksen suunnittelusta, hjauksesta, hallinnasta, tteutuksesta, testitulsten analysinnista ja tulsten raprtinnista Testauksen mahdllisesti vaatimien työvälineiden tarjaminen ja kulutus siihen sallistuville muille henkilöille (10 käyttäjälle) SOA-palvelualustalle kehitettävien palveluiden tteutusten tukeminen, kuten tarvittavan kehittäjädkumentaatin tuttaminen Palvelualustan ja tteutettujen palveluiden asiantuntijapalvelu testausta kskien, pitäen sisällään katselminteihin tarvittavan avun Hankinnan khteena levan kehittäjän minimikmpetenssivaatimukset n kuvattu liitteessä 3. Tarjttavan kehittäjän tulee täyttää nämä vaatimukset.

2 TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 2 Ostettavan kknaistyömäärän arviidaan levan yhteensä n. 450 htp. Tilaajalla ei le kuitenkaan määrästvelvitetta. Kehittämisen edetessä resurssitarpeen arviidaan vähenevän vaiheittain. Tilaaja ilmittaa timittajalle kaksi kuukautta etukäteen, kun resurssitarpeen ennakidaan leellisesti alenevan. Tarjajalla tulee lla liitteenä vaaditut referenssit (Liite 5_Referenssilmake). Resurssit hankitaan timittajalta tuntityönä. Kehittäjä timii tilaajan jhdlla ja valvnnan alaisena yhteistyössä määrittelijöiden, prjektipäälliköiden, tutannn hjauksen ja tutanttiimien kanssa. Kehitystyömenetelmänä käytetään scrum-menetelmää, jta tarvittaessa täydennetään muilla ketterillä kehitysmenetelmillä. Timitus käynnistyy käyttöönttprjektilla, jatkuen varsinaiseen tteutukseen. Palvelukknaisuuden kilpailutus n kuvattu liitteessä 6. Ohjelmisttutantprsessissa syntyvät kansalliset IT-palvelut sijittuvat krtetulle tietturvataslle. Asiantuntijapalvelu suritetaan nudattaen krtetun tasn tietturvavaatimuksia. 3. TARJOUKSEN SISÄLTÖ Tarjajan n liitettävä tarjukseensa: tarjuspyynnön liitteenä 1 leva tarjuslmake (hinnat) tarjuspyynnön liitteenä 2 leva tarjuslmake (laatu) tarjuspyynnön liitteenä 3 leva kmpetenssivaatimukset tarjuspyynnön liitteenä 4 n ilmitettava tarjttavien asiantuntijiden CV:t. Tarjttavan asiantuntijan CV:n tulee sisältää kmpetenssivaatimusliitteen 3 saamisalueet selkeästi. tarjuspyynnön liitteenä 5 leva referenssilmake selvitys tarjajan palvelun tteuttamiseen sallistuvista alihankkijista. Tarjaja vi tarjta vain puitespimuksen mukaisia alihankkijita. Tarjus tulee timittaa liitteineen sumenkielisenä. 4. HINNAT JA HINNOITTELUPERUSTEET Tarjuksessa n ilmitettava tarjuspyynnön liitteellä 1 vaadittujen asiiden hinnat ilman arvnlisävera. Tarjtut hinnat eivät vi ylittää niitä enimmäishintja, jista tarjajan ja Hanselin välisessä Teknistä IT-knsultintia kskevassa puitespimuksessa n svittu. Valittu hinnittelumalli n merkitty taulukkn X:llä Kiinteä kknaishinta ns. urakka prjektille Tavitehinta prjektille ja sen määritelmät X Päivähinta kehittäjä X Muu hinnitteluperuste muut kustannukset 5. TARJOUSTEN ARVIOINTI JA HANKINTAPÄÄTÖKSEN VALINTA- JA VERTAILUPERUSTEET Tarjuksista valitaan kknaistaludellisesti edullisin tarjus humiiden seuraavien vertailutekijöiden painarvt:

3 TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 3 Yhteenlaskettu vertailuhinta painarv yhteensä 60 % Kkemus ja saaminen painarv yhteensä 30 % Asiantuntijan substanssisaaminen pisteytetään vaaditun minimikkemuksen ylittävistä kkemuksesta seuraavilla teknisillä ansiilla: JavaEE & integraati, ATDD, TDD, JUnit / TestNG, Selenium, Testauksen V-malli, Subversin, Maven, Cntinuus integratin, Jira, SOAP, Rest, OSGi ja Spring. Pisteet annetaan kunkin teknisen ansin salta asteiklla "minimivaatimus täyttyy"= 0 pistettä, "minimivaatimus + 1 vutta"= 1 pistettä, "minimivaatimus + 2 vutta tai enemmän" = 2 pistettä. Enimmillään asiantuntemuksesta vi siis saada 14 * 2 pistettä = 28 pistettä. Muu laadullinen tekijä painarv yhteensä 10 % Tarjajan kuvaus kknaisuuden testaussuunnitelmasta Vertailtavien tekijöiden pisteytys tullaan tekemään seuraavasti: kknaishinnaltaan edullisin tarjus saa 100 pistettä, muut suhteessa vähemmän laatu vertaillaan ilmitettujen minaisuuksien ja niiden mahdllisten alaminaisuuksien salta seuraavasti: kunkin vertailtavan alaminaisuuden salta paras tarjaja saa 5 pistettä ja hunin 1 pisteen. Tarjaja saa 0 pistettä sillin, mikäli pyydettyä tekijää ei le ilmitettu tai se ei le sveltuva. Pisteet lasketaan kunkin alaminaisuuden salta yhteen ja paras saa kustakin minaisuudesta 100 pistettä, muut suhteessa vähemmän. 6. SOPIMUSKAUSI JA MUUT SOPIMUSEHDOT Tavitteena n slmia palveluspimus kahden (2) vuden ajaksi. Opetushallitus pyrkii tekemään spimuksen tai muun spimusjärjestelyn alkaen (alustava) päättyen Spimuksen vimaantul määritellään tarkemmin spimuksessa. Opetushallitus varaa itselleen ikeuden jatkaa palveluspimusta klmella erillisellä vuden mittaisella lisäptilla (vusi 2014, 2015 ja vusi 2016 puitejärjestelyn päättymiseen asti ). Optivuden käyttööntsta svitaan aina erikseen 3 kuukautta ennen spimuksen tai ptivuden päättymistä. Ketterän kehityksen synergiaedun varmistamiseksi Kehittäjän tulee työskennellä Opetushallituksen sittamissa työtilissa Helsingissä (Sörnäisten rantatie 13) alkaen Työskentelykielenä n sumi. Opetushallitus ei krvaa matkakustannuksia työtilihin. Etätyö ei le mahdllista. Laskutussite: Palvelut laskutetaan asiakkaalta, kun ne n hyväksytysti vastaantettu. Laskutussite/-sitteet: Verkklaskusite:

4 TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 4 Verkklaskusite (OVT-tunnus): Y-tunnus: FI Verkklaskuvälittäjä/välittäjätunnus: Itella Infrmatin Oy / Itellan yhteystiedt: puh , tai Opetushallitus Tiet- ja arviintitiminta PL Laskut Asiakaskhtaisen spimuksen (tarjuspyynnön liite 7) lisäksi spijapulten välillä nudatetaan valtinhallinnn Teknistä IT-knsultintia kskevaa puitespimusta. 7. LUOTTAMUKSELLISUUS Tarjusasiakirjat vat lähtökhtaisesti julkisia spimuksen syntymisen jälkeen. Js jkin sa tarjuksen materiaalista sisältää tarjajan käsityksen mukaan liiketai ammattisalaisuuden jhdsta luttamuksellista materiaalia, tulee tällainen materiaali timittaa erillisellä liitteellä ja merkitä liite LUOTTAMUKSELLISEKSI. Hinta ei le liike- tai ammattisalaisuus. Tarjusten avaustilaisuus ei le julkinen. 8. LISÄKYSYMYKSET JA MUUT HANKINTAAN LIITTYVÄT TIEDOT Tarjaja vi tehdä tarjuspyyntöön liittyviä kysymyksiä. Kysymykset tulee timittaa sitteeseen viimeistään kell 16:00. Tarjajaa pyydetään ilmittamaan viestissä yhteyshenkilönsä sähköpstisite. Opetushallituksen vastaukset kysymyksiin vat nähtävissä esittelytilaisuuden jälkeen sitteessa: https://cnfluence.csc.fi/display/ppija/kilpailutukset Opetushallitus järjestää tarjuspyynnön esittelytilaisuuden kaikille tarjuspyynnöstä kiinnstuneille tarjajille kl 13:00 Opetushallituksessa, Hakaniemenranta 6. Tarjajien tulee ilmittautua tilaisuuteen mennessä sitteeseen (max. 2 henkilöä/ yritys). Tässä tilaisuudessa käydään läpi tarjuspyynnön rakenne ja keskeisimmät tarjuksen tekemisen vaatimukset ja hjeet. 9. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN JA VOIMASSAOLO Tarjusten tulee lla perillä kl 16:00 mennessä. Myöhästyneet tarjukset suljetaan tarjuskilpailun ulkpulelle. Tarjuksen tulee lla vimassa saakka. Tarjuksen timitussite: Opetushallitus Kirjaam PL HELSINKI

5 TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 5 Kureen merkintä: SADe Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011). Kuressa n ilmitettava myös tarjavan yrityksen nimi. Pyydämme tarjuksenne allekirjitettuna suljetussa kuressa klmena kappaleena sekä klmena CD/DVD-levynä. 10. ALLEKIRJOITUKSET OPETUSHALLITUS Helsingissä Kristiina Kumpulainen jhtaja Antti Ylä-Jarkk tiethallintjhtaja TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 6.1 Liite 6.2 Liite 6.3 Liite 6.4 Liite 6.5 Liite 7 Tarjuslmake (hinnat) Tarjuslmake (laatu) Kmpetenssivaatimukset Asiantuntijan CV Referenssilmake Hankinnan khteen määrittely KSHJ-hankesuunnitelma Oppija-hankesuunnitelma Opetushallituksen käyttämän teknlgia-arkkitehtuurin kuvaus Kknaisarkkitehtuuridkumentaati Käyttöympäristökuvaus Asiakaskhtainen spimus

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Tietokanta-asiantuntijapalvelut (Dnro 3/021/2012) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA

TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA TARJOUSPYYNTÖ YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN POTILASTIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN HANKINNAN, TOTEUTUKSEN ja KÄYTTÖÖNOTON TUKEMISESSA TARVITTAVASTA ASIANTUNTIJAPALVELUSTA Sisällys 1. Hankinnan perustiedt...

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen

Tarjottujen laitteiden tulee olla yhteensopivia lentoaseman pilottiin osoittamien laitteiden ja ohjelmistojen UBIIKKI HELSINKI-VANTAA, PILOTTI 2 VAIHTOMATKUSTAJAPROSESSIN OHJAUS Airprt Cluster Finland pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön mukaisesti Helsinki-Vantaan lentasemalla piltitavasta visuaalisesta matkustajahjauskrtista

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman

Kauhavan keskustan kehittämissuunnitelman ideinti ja Kilpailuhjelma 10.6.2015 2 SISÄLTÖ 1. Suunnittelukilpailun tteutus... 3 1.1. Kilpailun järjestäjä, khde ja tarkitus... 3 1.2. Suunnittelukilpailun aikataulu... 4 1.3. Ohjelma-asiakirjat... 4

Lisätiedot

-_.Ð lesttpts. 1. TARJOUSPYYNNöN TAUSTAA JA PERUSTIEDOT 2. HANKINNAN KOHDE, LAAJUUS JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RESURSSIT. trr. ouspvvrutö.

-_.Ð lesttpts. 1. TARJOUSPYYNNöN TAUSTAA JA PERUSTIEDOT 2. HANKINNAN KOHDE, LAAJUUS JA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RESURSSIT. trr. ouspvvrutö. -_.Ð lesttpts te trr. ouspvvrutö Vipu f? Euroopan un o Euroopan sosiæ[irahútr L2.70.20rO TARJOUSPYYNTö TESTIPISTE. AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN KIELITAIDON ARVIOINTIKESKUS - p RoJ E KTr N xi{äru rrl ös-

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA JT 4/2008. Järjestelytoimikunta. Halikon kunnanvirasto, valtuustosali. Aika 26.2.2008 klo 8.30 9.35. Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja PÖYTÄKIRJA JT 4/2008 Järjestelytimikunta Paikka Halikn kunnanvirast, valtuustsali Aika 26.2.2008 kl 8.30 9.35 Läsnä Nummental Juhani puheenjhtaja Pölönen Päivi varapuheenjhtaja Björkqvist Anders jäsen

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä.

TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Projektiin osallistuu 50 alueen kasvuhakuista, innovoivaa ja/tai kansainvälistyvää yritystä. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) KASVUINNO-PROJEKTIN GRAAFISEN ILMEEN JA MARKKINOINTIMATERIAALIEN SEKÄ KASVUINNO- PROJEKTIN WWW SIVUSTON SUUNNITTELU JA TEKNINEN TOTEUTUS Hankkeen päätteuttajana timii Lestijärven kunta

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0

ARVOPAPERIEN KAUPANKÄYNTISÄÄNNÖT. NASDAQ OMX Nordic -säännöt, VERSIO 2.0 NASDAQ OMX HELSINKI OY 1 (78) Tämä asiakirja sisältää valtivarainministeriön vahvistamat arvpaperien kaupankäyntisäännöt. Säännöt n kirjitettu teknisesti myös NASDAQ OMX Nrdic -pörssien yhteisen sääntökirjan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta

Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TARJOUSPYYNTÖ 9.7.2015 TEM/1354/02.03.01/2015 Julkinen tarjouspyyntö Hankeneuvontapalvelu ESIRin hyödyntäminen Suomessa -hankkeesta TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET

TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Sumen Lins-liitt ry TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJEET Kuvernöörineuvst n kkuksessaan 16.11.2012 hyväksynyt nämä hjeet, jtka sitvat Lins-liitt ry:n hallitusta, timialja, työryhmiä, pääsihteeriä ja liitn työntekijöitä.

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut

Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn. Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut 21.4.2015 1111 7/25/2015 Osallistumispyyntö neuvottelumenettelyyn Team Finland talon työskentelyä tukevien tilojen muotoiluratkaisut Tekes the Finnish Funding Agency for Innovation Kyllikinportti 2 P.O.

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS

PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITYS Tarjouspyyntö 1 (8) 29.5.2015 Tilaaja: Sipoon kunta Kehitys- ja kaavoituskeskus PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo PORVOONVÄYLÄN (VT 7) JA ERIKSNÄSINTIEN (MT 11687) PARANTAMINEN SIPOONLAHDEN KOHDALLA, YLEISSUUNNITELMAN

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta

TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta Sivu 1 / 6 TARJOUSPYYNTÖ Majoitus- ja ravitsemispalvelua koskeva hankinta 24.1.2014 Määräaika toimittaa tarjoukset 10.3.2014 klo 12.00 mennessä ADHD-LIITTO RY:N MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUIDEN HANKINTA

Lisätiedot

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille.

LEASINGRAHOITUSPALVELU. Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. LEASINGRAHOITUSPALVELU Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia leasingrahoituspalvelusta Nokian kaupungille. 18.6.2015 2 (11) 1 LEASINGRAHOITUS NOKIAN KAUPUNGILLE Nokian kaupunki, jäljempänä

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas Sisältö 2 1 Yleistä vientituista... 5 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen... 5 1.2 Vientitukiikeus... 5 1.3 Tukiikeuden syntyhetki... 6 1.4 Tutteen

Lisätiedot