Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013"

Transkriptio

1 Ajankohtaista STMn työsuojeluosastolta tammikuu 2013 Yleistä Valvonnasta Säädöksistä Mielenkiintoista Kirsi Kyrkkö

2 Yleiset tavoitteet STM: Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 (SKS 2020) Hyvinvoinnille vahva perusta Pidempiä työuria työhyvinvoinnilla Kaikille mahdollisuus hyvinvointiin Vähennetään hyvinvointi- ja terveyseroja Elinympäristö tukemaan terveyttä ja turvallisuutta Vahvistetaan ympäristön elinkelpoisuutta

3 Yleiset tavoitteet Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset 2020 Elinikäinen työssäoloaika pitenee kolmella vuodella vuoteen 2020 mennessä. Tavoitetila vuonna 2020, luvut osoittavat muutosta verrattuna vuoteen 2010: Ammattitautien määrä vähenee 10 % Työpaikkatapaturmien taajuus alenee 25 % Työn aiheuttama haitallinen kuormitus vähenee: Koettu fyysinen kuormitus vähenee 20 % Koettu psyykkinen kuormitus vähenee 20 %

4 Työsuojeluneuvottelukunta (TSNK) toimikaudeksi Työsuojeluneuvottelukunta toimikaudeksi Puheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Leo Suomaa (neuvotteleva virkamies Hanna-Mari Pekuri) sosiaali- ja terveysministeriö Käsittelee työsuojelua koskien: periaatekysymyksiä, yhtenäistämistä, yhteistoimintaa, yleisiä toimintalinjoja, merkittäviä säädösvalmisteluasioita, merkittäviä suunnittelu- ja seurantahankkeita

5 Kansallinen kemikaaliohjelma (KELO) Väliarviointi ja tarkistus 2012 (2013) Jatketaan kansallisen kemikaaliohjelman toimeenpanoa. Ohjelmaa ja sen suosituksia on tarkistettu 1. REACH- ja CLP-asetusten tavoitteiden saavuttaminen ja uuden tiedon hyödyntäminen; 2. Altistumistiedot ja seuranta; 3. Yritysten ja muiden toiminnanharjoittajien kemikaalien riskinarviointi ja riskinhallinta; 4. Tuotteiden ja valmisteiden aiheuttamien kemikaaliriskien vähentäminen sekä 5. Kansainvälinen vaikuttaminen. VIESTINTÄÄ KEMIKAALIRISKEISTÄ TEHOSTETAAN

6 KELO väliarviointi uusia (U) toimenpidesuosituksia Kemikaaliriskien viestintää koskeva toimintaohjelma laaditaan v aikana (U) Lisätään viranomaisten osaamista ja selkeytetään työnjakoa kemikaalilain markkina- ja olosuhdevalvonnassa (U) Kannustetaan haitallisten kemikaalien korvaamista (U) Selvitetään väestön kemikaalialtistumista (U) Selvitetään eri lainsäädäntöjen erot ja synergiat riskinarviointi - ja hallintamenettelyjen osalta (U) Kehitetään riskien arviointi- ja hallintamenetelmiä kemikaalien yhteisvaikutuksista (U)

7 KELO väliarviointi uusia (U) toimenpidesuosituksia Edistetään nanomateriaalien terveys- ja ympäristövaikutusten tutkimusta sekä riskinarviointia ja -hallintaa tuotannossa ja käytössä sekä jätevaiheessa (U) Edistetään kosmetiikan turvallista ammattikäyttöä (U) Edistetään kuluttajatuotteissa käytettävien nanomateriaalien ja hormonitoimintaan vaikuttaviksi tunnistettujen aineiden aiheuttamien riskien arvioimista ja vähentämistä (U) Laaditaan kehitysyhteistyön ja viennin edistämisen näkökulmasta selvitys kansallisesta kestävästä kemikaalialan osaamisesta sekä ympäristöteknologian että hallinnon osalta (U)

8 KELOn toteuttaminen TTL:n Kemikaaliriskien hallinta kuntoon -hanke Vastaa mm. KELOn tavoitteeseen Selvitetään altistumista ja kehitetään riskinhallintaa työpaikoilla. Tavoitteena on tunnistaa ja priorisoida Suomessa merkittävimmät työperäiset kemikaalialtistumiset ja altisteet sekä kehittää niille riskinhallintakeinoja ja yleinen kemikaaliriskinhallinnan malli. Viestintää (kemikaaliriskeistä) unohtamatta! Linkittyy Työhyvinvointifoorumiin

9 Työhyvinvointifoorumi (THF) ja kemialliset tekijät Kemikaalifoorumi = Kemikaalivihi-hanke: Vuorovaikutteinen verkosto, joka luo yhteyden työpaikkojen välille tavoitteena kemikaaliturvallisuustason parantaminen yrityksissä (ml Stoffenmanager)

10 Valvonnasta

11 Työsuojeluhallinnon VALVONTA v Hallitusohjelmasta johtuen korostuvat Harmaan talouden torjunta Työurien pidentäminen

12 Harmaan talouden torjunta Työelämän pelisääntöjen valvonta: työsuhteen vähimmäisehtojen valvonta, ulkomaisen työvoiman käytön valvonta, tilaajavastuulain valvonta, työaikavalvonta, ajo- ja lepoaikavalvonta

13 Työurien pidentäminen Työn aiheuttaman haitallisen kuormituksen ehkäiseminen valvonnalla (asiakasväkivallan, haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun ja muun psykososiaalisen kuormituksen, käsin tehtävien nostojen ja siirtojen sekä toistotyön osalta) Työtapaturmien ehkäiseminen valvonnalla Kemikaalien turvallinen käyttö hallintamenetelmiä valvomalla Kosteus- ja homeongelmiin puuttuminen Työterveyshuollon toimivuuden varmentaminen valvonnalla

14 Työurien pidentäminen - KEMIKAALIEN TURVALLINEN KÄYTTÖ Valvotaan työpaikalla käytössä olevaa kemikaaliriskien (kemiallisten tekijöiden osalta) hallintajärjestelmää ja työpaikan työoloja ml. ktt ja kemikaaliluettelo Hankevalvontaa Osallistutaan KELOn toteuttamiseen mm. kemikaalialtistumista ja riskiviestintää koskevan suunnitelman laatimiseen yhteistyössä asianosasisten kanssa

15 Valvontahanke 2012: Ruostumattoman teräksen (ja happoteräksen) työstämisen Tavoitteita: Ruostumattoman teräksen ja happoteräksen työstäjien ilmoittaminen ASA-rekisteriin Ruostumattoman teräksen ja happoteräksen työstämisessä käytettävien aineiden ja menetelmien asianmukainen valinta ja käyttö työpaikoilla Työsuojeluriskien vähentäminen kemikaalien käytössä ja varastoinnissa Tietoisuuden lisääminen työpaikoilla kemikaaleja koskevista määräyksistä Määräysten vastaisten tuotteiden poisto markkinoilta

16 Valtakunnallinen ruostumattoman teräksen (ja happoteräksen) työstämisen valvontahanke 2012 Hanketta valvottiin mm. tarkastuslomakkeen avulla tarkastuksen_asialista.pdf

17 Työurien pidentäminen - KOSTEUS- ja HOMEONGELMIIN PUUTTUMINEN Valvotaan, että työpaikalla on kosteus- ja homeongelmien hallintaan toimivat käytännöt, ml asiantuntijan ja/tai työterveyshuoltoa. Valvotaan työpaikan työoloja. Valvonta kohdistuu julkiseen sektoriin ks

18 Työurien pidentäminen - Työterveyshuollon järjestämisen valvonta Työterveyshuollon toimivuuden varmentaminen kaikilla viranomaisaloitteilla tarkastuksilla Valvontaohje on valmistumassa

19 Työterveyshuollon järjestämisen valvontaohje (valmisteilla) Sekä työturvallisuuslaki että työterveyshuoltolaki käsittelevät työolojen vaaratekijöiden selvittämistä ja arviointia. Erityisesti työnantajan vastuulla on vaarojen selvittäminen ja arviointi (Työturvallisuuslaki 10 ). Työterveyshuollon vastuulla on työpaikkaselvityksen laatiminen (TthL 12 ) ja vaarojen ja riskitekijöiden terveydellisen merkityksen arviointi

20 Työterveyshuollon järjestämisen valvontaohje (valmisteilla) Tarkastuksella pyydetään nähtäväksi: sopimus työterveyshuollon järjestämisestä, työpaikkaselvitys ja työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Kiinnitetään huomiota myös lainsäädännön edellyttämiin terveystarkastuksiin ja sairauspoissaolojen seurantaan

21 Työterveyshuollon järjestämisen valvontaohje (valmisteilla) Työterveyshuollon tekemän työpaikkaselvityksen merkitys korostuu mm. Työterveyshuollon tekemän terveydellisen merkityksen arvioinnin ja työpaikkaselvityksen tulee sisältää terveyteen ja työkykyyn vaikuttavat kemialliset, biologiset ja fysikaaliset tekijät, joista on säädetty.. Työnantaja vastaa työpaikkaselvityksestä ja arvioi työpaikkaselvityksen sisällön

22 Työsuojeluhallinnon resurssit ja valvonta Työsuojeluhallinnolla on alle 500 henkilötyövuoden voimavarat. Näistä TSO:lla on noin 65 htv. Työsuojeluhallinto sai vuonna 2012 harmaan talouden torjuntaa koskeviin tehtäviin noin 15 uutta virkaa aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille

23 Työsuojeluhallinto vv STM:n asettamana tavoitteena on edelleen nostaa tarkastusmäärää hallitusti ja laadusta tinkimättä siten, että tarkastuksia tehtäisiin vuonna Työsuojeluvalvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota valvonnan vaikuttavuuteen. Valvonnan vaikuttavuutta voidaan todentaa työolomittareilla ja vaikuttavuutta voidaan merkittävästi lisätä hyvin suunnitelluilla valvontahankkeilla. Yksittäisen tarkastuksen vaikuttavuutta on vaikea osoittaa

24 SKS* 2020 Työsuojelulinjaukset Hallitusohjelma Budjetti Runkosuunnitelma Resurssityöryhmä II Tulosohjaus Työsuojeluvalvonta *STM: Sosiaalisesti kestävä Suomi Markku Marjamäki

25 Runkosuunnitelma Keskeistä, mm. Turvallisuusjohtamisen ja työolosuhteiden valvonta Asiakaskysynnän kattava hoitaminen Valvonnan vaikuttavuus keskiöön tarkastusten hallittu määrän lisäys laadusta tinkimättä valvonnan organisointi hanketyön muotoiseksi sidosryhmäyhteistyön tehostaminen viestinnän nostaminen valvontaa tukevaksi välineeksi

26 Työsuojeluvalvonnassa sidosryhmäyhteistyöllä on keskeinen merkitys Keskiössä ovat verkoistoituminen, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö Konserniyhteistyön lisääminen ja kehittäminen on tärkeää mm. Tulostavoitteita yhteensovittamalla

27 Säädössidonnaisia asioita

28 Suomi ratifioi suuronnettomuuksien torjuntaa koskevan sopimuksen ( ) suuronnettomuuksien torjuntaa koskevan Kansainvälisen työjärjestön ILOn yleissopimuksen. Yleissopimus koskee suuronnettomuuksien torjuntaa teollisuudessa, ja sillä pyritään varautumaan vaarallisten aineiden käytöstä johtuviin onnettomuuksiin ja torjumaan niistä johtuvia seurauksia. Sopimuksessa määritellään suuronnettomuuden torjunnan periaatteet sekä työnantajien, viranomaisten ja työntekijöiden velvollisuudet ja oikeudet. Suomen lainsäädäntö kattaa jo nyt yleissopimuksessa määritellyt asiat

29 Työnantajan selvitettävä työaikoihin liittyvät vaaratekijät Työtapaturmien sekä työperäisten vammojen ja sairauksien on todettu lisääntyvän, kun viikoittainen työaika ylittää 40 tuntia. Tapaturmariskin suuruuteen vaikuttaa työajan keston lisäksi työn tauottaminen. Huomioimalla työaikoihin liittyvät haitta- ja vaaratekijät ehkäistään sairauspoissaoloja ja tapaturmia sekä lisätään työssä jaksamista. HE 201/2012 TTurvL muuttamisesta perustuu työmarkkinakeskusjärjestöjen syksyllä 2011 tekemään raamisopimukseen. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian

30 EU Kemikaaliasioiden kansallinen valmistelu STM - kemikaalilain ylin johto ja ohjaus; terveyshaittojen ehkäisy - yleiskoordinointi - kansanterveys ja työsuojelu - kosmetiikka YM - kemikaalilain ylin johto ja ohjaus; ympäristöhaittojen ehkäisy - biosidit, kv-sopimukset TEM - teollinen käsittely ja varastointi - tuoteturvallisuus Eduskunta MMM - kasvinsuojeluaineet, lannoitteet SM - pelastustoimi LVM - vaarallisten aineiden kuljetus Marilla Lahtinen

31 Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja kemikaali-ilmoitukset oltava uuden asetuksen mukaisia lähtien kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden pitää olla asetuksen 453/2010 mukaisia. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalituoterekisteriin lähetettävät kemikaaliilmoitukset pohjautuvat käyttöturvallisuustiedotteeseen, myös kemikaaliilmoitukset pitää uusia

32 Kemikaalilain (744/1989) kokonaisuudistus ks. - vireillä /lausuntopyynnöt lakia on muutettu yli 40 kertaa - nyt vanha laki kumotaan uusi kemikaalilaki: yksiselitteiset ja selkeät säännökset mm. lain soveltamisalasta, eri viranomaisten tehtävistä, viranomaisten yhteistyöstä, hallinnollisista keinoista sekä lain tasolla edellytettävistä substanssiasioista ja asetuksenantovaltuuksista uusi laki voimaan ? Marilla Lahtinen

33 Kemikaalilainsäädäntö = Kemikaalilaki ja sen soveltamisalaan kuuluvat EU-asetukset (REACH & CLP) Lisäksi noudatettava olosuhdelainsäädäntöä: kemikaaliturvallisuuslaki (390/2005) + mm. A 856/ A valvonnasta 855/2012 työturvallisuuslaki (738/2002) + mm. A kemialliset tekijät työssä (715/2001) jäte-, ympäristönsuojelulainsäädäntö terveydensuojelulaki (763/1994) Marilla Lahtinen

34 Kemikaalivalvonta jatkossa Kemikaalivalvontatehtäviä keskitetään; Tukesille kaikki markkinavalvonta Tullille maahantuonti ja maastavienti AVIen työsuojelun vastuualueille olosuhdevalvonta työntekijän suojelun näkökulmasta ELY-keskuksille ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle olosuhdevalvonta ympäristönsuojelun näkökulmasta Kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle ei enää tehtäviä & samalla POL-AVIn ohjaustehtävä kemikaalilain osalta lakkaa Kemikaalilaki pois ympäristöterveydenhuollon laeista Marilla Lahtinen

35 Työturvallisuussäännöksiä valmisteleva kolmikantainen neuvottelukunta (TTN) asetettu kaudeksi Neuvottelukunta toimii STM:n apuna työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Toimikunnan tehtävinä on mm. valmistella työturvallisuutta ja muuta työsuojelua koskevia säädöksiä, seurata ja edistää alansa eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä, seurata työturvallisuutta koskevaa tutkimusta ja antaa toimialaansa kuuluvista asioista lausuntoja. puheenjohtaja: johtaja Pertti Siiki (neuvotteleva virkamies Hanna- Mari Pekuri) sosiaali- ja terveysministeriö

36 Sähkömagneettisten kenttien lainsäädäntö 2004/40/EY Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) aiheutuville riskeille Periaatteena valmistelussa on ollut suojata kaikkia työntekijöitä sekä työnantajan velvollisuuteen tuntea työympäristö, jossa työnantaja teettää työtä: Työnantajan on arvioitava työympäristössä esiintyvien työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä vaarantavien tekijöiden merkitys työntekijöiden terveydelle. Ehdotus ei ole koskenut pitkäaikaisvaikutuksia

37 Sähkömagneettisten kenttien lainsäädäntö 2004/40/EY Valmistelun aikana ongelmaksi todettiin direktiivin mukaisten raja-arvojen soveltaminen terveydenhuollossa käytettävillä magneettikuvauslaitteilla tehtävään työhön. Neuvosto on hyväksynyt yleisnäkemyksen. Saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä (ajankohtaa on siirretty) Direktiivin hyväksymisen jälkeen perustettaneen TTN:ään kolmikantainen jaosto valmistelemaan kansallista täytäntööpanosäädöstä

38 Syöpädirektiivin 2004/37/EY muuttaminen Tarkoitus on parantaa riskin hallintaa, käsitellä hyväksyttäviä riskitasoja sekä mahdollisesti laajentaa direktiivin soveltamisalaa ottamalla huomioon uusia riskitekijöitä ja lisääntymiselle vaaralliset aineet. Asian käsittely Suomessa aloitetaan ehdotuksen valmistuttua. Komissio on valmistellut ehdotusta ja teettänyt mm. vaikutusanalyysin ehdotukseen liittyen

39 Kampaamoalan työsuojelua koskevaan direktiiviehdotukseen varauduttava myös Taustalla Kampaamoalan työsuojelua koskeva alan eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen puitesopimus (Coiffure EU:n ja UNI Europa Hair & Beauty:n European framework agreement on the protection of occupational health and safe..) =89&newsId=1286&furtherNews=yes Kansallisella tasolla on valmisteltu:

40 ns. Raskaudensuojeludirektiivi dir 92/85/ETY Komissio antoi ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä annetun neuvoston muuttamisesta Ehdotuksen tarkoituksena on parantaa raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden suojaa. Käsiteltäneen Irlannin pj-kaudella ( ), TEM valmistelee

41 Nanomateriaaleja koskeva sääntely Komissio antoi tiedonannon nanomateriaaleja koskevasta sääntelystä (COM(2008)366 final. Jatkona tälle annettiin sääntelykatsaus COM(2012)572 final Nanomateriaalin määritelmästä on annettu komission suositus

42 Nanoteknologian turvallisen soveltamisen poikkihallinnollinen yhdyshenkilöverkosto pj Anneli Törrönen, STM Tehtävänä valmistella nanoteknologian hyödyntämiseen liittyviä turvallisuuskysymyksiä arvioida valtioneuvoston nanoteknologiaa koskevien yhteisten linjausten tarpeita lähivuosiksi tiedottaa nanoteknologian sovelluksista ja turvallisuudesta valmistella ehdotuksia nanoteknologiaan liittyvästä yhteistyöstä ja sen organisoinnista Työryhmän toimikausi on

43 Katso lisätietoja säädösvalmistelusta: tyosuojelu

44 Mielenkiintoista

45 Laatua johtamiseen Hyvinvointia työhön Johtamisen kehittämisverkosto kokoaa ja levittää hyvän johtamisen käytäntöjä ja esimiestaitoja työpaikoille. Ministeri Risikko: Johtamisen laatukriteerien, hyvien työkäytäntöjen ja paremman koulutuksen ansiosta Suomi on johtamisessa Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. Työhyvinvointifoorumi STM:n koordinoima Työhyvinvointifoorumi levittää hyviä käytäntöjä ja tietoa työhyvinvointipalvelujen saatavuudesta tiivistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tuottaa materiaalia työhyvinvoinnin kehittämiseen. Työhyvinvointifoorumin työ perustuu valtakunnalliseen ja alueelliseen verkostomaiseen toimintaan

46 Ammattitautien määrä on vähenemässä Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisteriin kirjattiin vuodelta 2010 yhteensä ammattitautia tai ammattitautiepäilyä eli 24 tapausta työllistä työntekijää kohden. Vuonna 2005 tapauksia oli 7038 (29,3 tapausta työssäkäyvää kohden) ja vuonna 2009 tapauksia oli (25,6 tapausta työssäkäyvää kohden). Ammattitautien ja ammattitautiepäilyjen määrä on laskenut vuodesta 2006 kaikissa muissa ryhmissä paitsi asbestisairauksissa, jossa tapausmäärät ovat edelleen suuret: Asbestin aiheuttamia ammattitauteja ja ammattitautiepäilyjä kirjattiin 933 tapausta (830 v. 2009)

47 Ammattitautien määrä Meluvammoja v kirjattiin kappaletta. Melu on yleisin ammattitaudin tai ammattitautiepäilyn aiheuttaja. Meluvammatapausten lukumäärä laski 8 % vuodesta Ammatti-ihotautien määrä (1059) laski hieman vuodesta 2009 (1188). Tuki- ja liikuntaelinten rasitussairauksia kirjattiin 700, niiden määrä väheni 13 %:lla vuodesta Hengitystieallergioita kirjattiin (1 173 v. 2009). Lisää aiheesta Työterveyslaitoksen verkkopalvelussa josta löytyy mm. tiedote ja Ammattitaudit 2010 julkaisu

48 Suomen työelämäpalkinto Berner Oy:lle Berner Oy:lle myönnettiin Suomen kolmas työelämäpalkinto ( ) Palkinnon myöntää Työelämäpalkinnon rahasto, jonka ovat perustaneet sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Palkinnon suojelija on Tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Palkinnon tavoitteena on pitää yllä yhteiskunnallista keskustelua ikääntyneiden työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta sekä tuottaa ja jakaa uusia hyviä käytäntöjä. Palkinto jaetaan toiminnasta tai innovaatiosta, joka on tukenut ikääntyneiden työhyvinvointia ja työssä jatkamista tai työllistymisedellytyksiä

49 Berner Senioriohjelmalla lisää työvuosia Bernerin senioriohjelmalla keskimääräinen vanhuuseläkkeelle siirtymisen ikä oli vuonna 2011 yrityksessä noussut 63,6 vuoteen. Johdon, esimiesten ja työntekijöiden yhdessä laatimaan senioriohjelmaan pääsevät mukaan 55 vuotta täyttäneet. Senioriohjelmassa laaditaan yhdessä esimiehen kanssa työurasuunnitelma, joka sisältää arvioinnin työtehtävien, työaikajärjestelyjen ja työolosuhteiden muutosten tarpeesta. Ohjelmaan kuuluvat mm. terveystarkastukset, työkykyohjelmat sekä seniorivapaat ehdolla, että työntekijä osallistuu työterveyshuollon ja työnantajan järjestämään fyysistä toimintakykyä ylläpitävään ohjelmaan)

50 Valtakunnallisen työturvallisuuskilpailun ykköstila jaettiin Lujatalo Oy:n ja Skanska Talonrakennus Oy:n kesken ( ) Kolmatta kertaa järjestetyn kilpailun voiton jakoivat Lujatalo Oy:n kohde Kiinteistö Kuninkaankatu Tampereelta ja Skanska Talonrakennus Oy:n kohde Asunto Oy Jyväskylän Ankkuri Jyväskylästä. Kilpailussa haettiin työmaata, jossa työturvallisuusasiat oli hoidettu esimerkillisellä tavalla. Kilpailun toteuttavat yhteistyössä STM, Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueet, Talonrakennusteollisuus ry, Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Infra ry, Rakennusliitto ry, Ammattiliitto Pro ja Työturvallisuuskeskus. Voittajatyömaat palkitaan kunniakirjoilla erikseen järjestettävissä tilaisuuksissa

51 Turvallisuus alkaa minusta - työturvallisuuskilpailu Kilpailutyömaiden työturvallisuutta arvioitiin kolmella eri osa-alueella: turvallisuustasoa mitattiin TRmittarilla, kaikkien työmaalla työskentelevien työtapaturmien määrällä kilpailun aikana sekä rakennuttajan turvallisuustoiminnan tasolla. Työmaiden turvallisuuden arvioivat aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueen tarkastajat. Loppukilpailuun osallistuneille työmaille yhteensä kolme tarkastusta

52 Laaja työturvallisuushanke käynnistyy kuntaalalla Kunta-alan työpaikoilla toteutetaan laaja Turvallisuus hallintaan kuntatyössä -hanke vuosina Hankkeen avulla halutaan nostaa työturvallisuustoiminnan ja turvallisuutta tuottavan johtamisen arvostusta kaikilla kunta-alan työpaikoilla. Lisää tietoa hankkeesta: Työturvallisuuskeskuksen verkkopalvelussa ja työsuojeluhallinnon hankesivulta Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö

53 Vaara: kemikaaleja! Uusi verkkotyöväline muistuttaa työntekijöitä ja työnantajia vaarapiktogrammeista (Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto EU-OSHA https://osha.europa.eu/fi ) ~15 % Euroopan työntekijöistä käsittelee vaarallisia aineita jokapäiväisessä työssään. Yksittäinenkin altistuminen jollekin vaaralliselle aineelle voi vahingoittaa; terveysvaikutukset voivat vaihdella lievästä silmä- tai ihoärsytyksestä astmaan, lisääntymisongelmiin, synnynnäisiin vammoihin ja syöpään. EU-OSHA haluaa varmistaa, että työntekijät ja työnantajat tuntevat uudet kemikaalien varoitusmerkit ja käsittelevät vaarallisia aineita huolella. Erityisverkkosivustolta saa mainitun työvälineen ja erilaisia koulutusvälineitä sekä ohjeasiakirjoja. Siellä voi myös tutustua usein kysyttyihin kysymyksiin CLP- ja REACH-asetuksista

54 Kiitos

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla

Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Perusasiat kuntoon lähivuosien keskeisiä asioita ja näkökulmia työpaikoilla Puheenvuoron lähtökohtana on työsuojeluviranomaisen tilannearvio ja painotukset 3.5.2013 1 Työsuojeluviranomaisen toiminnan lähtökohdat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020

Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Ikäjohtamisen seminaari Tampereen yliopisto, 20.3.2012 Lars-Mikael Bjurström 21.3.2012 Taustaa linjausten valmistelulle Työsuojelustrategia 1998

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Taustaa valvontahankkeen käynnistymiselle Kuntasektorilla on tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Etelä Suomen aluehallintovirasto Toiminta- ja tulosohjaus

Etelä Suomen aluehallintovirasto Toiminta- ja tulosohjaus Strateginen ohjaus Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen n tehtävät yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Työsuojelun vastuualue Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Toiminta-

Lisätiedot

Kemikaalilaki muuttuu

Kemikaalilaki muuttuu Kemikaalilaki muuttuu nvm Marilla Lahtinen, STM Tukes koulutustilaisuus, 10.4.2013 Tukes auditorio, Pasila Aiheita kemikaalilainsäädäntökehikko uuden kemikaalilain vaikutukset biosideihin uuden lain mukaiset

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta. Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Perusasiat kuntoon Keskeiset asiat työpaikkojen kannalta Päivi Suorsa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015. Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen tavoitteet Keskeisenä tavoitteena on kunta-alan työpaikkojen turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista valtakunnallista,

Lisätiedot

Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa

Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa Miten työturvallisuuslain turvallisuusjohtaminen näkyy viranomaisvalvonnassa Ratuke-seminaari 30.10.2012 Jokaiselta työpaikalta löytyvä vaikutusketju ja sen sääntely Turvallisuuden johtaminen = työpaikan

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013

Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Tampere 8.1.2013 Työhyvinvoinnilla mielenrauhaa ja tulevaisuutta Sosiaali- ja terveysministeri Tampere 8.1.2013 Työhyvinvoinnista Työhyvinvointi omaksuttu yleiskäsitteeksi viime vuosina työpaikoilla ja politiikassa työhyvinvointikortti,

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Ajankohtaista työsuojeluhallinnosta

Ajankohtaista työsuojeluhallinnosta Ajankohtaista työsuojeluhallinnosta Oulun sths-seminaari 4.-5.2.2014 Kyrkkö Kirsi 5.6.2014 Yleistä työsuojeluhallinnosta KELO Valvonnasta Säädöksistä Mielenkiintoista Yleistä työsuojeluhallinnosta.. 2

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

STM ja nanoturvallisuus - päätöksenteon haasteet

STM ja nanoturvallisuus - päätöksenteon haasteet STM ja nanoturvallisuus - päätöksenteon haasteet 4.11.2015 Nanomateriaalien määritelmän päivitys Nykyinen määritelmä (v. 2011): Nanomateriaali tarkoittaa luonnollista,materiaalia, sivutuotemateriaalia

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1

Kohti nollaa. Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija. Teemaseminaari 26.1.2012. 26.1.2012 Edu/UHy 1 Kohti nollaa Urpo Hyttinen Työympäristötoimitsija Teemaseminaari 26.1.2012 26.1.2012 Edu/UHy 1 Työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset vuoteen 2020 Tavoiteltavat muutokset verrattuna vuoteen 2010 Ammattitautien

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla

Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla 1 2 Alustuksen aiheet Sähkö- ja magneettikentät työpaikoilla sähkömagneettisia kenttiä koskevan direktiivin 2004/40/EY voimaansaattaminen Suomessa alustus perustuu valmisteltavana olevan asetuksen luonnokseen

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Psykososiaalinen hyvinvointi työssä

Psykososiaalinen hyvinvointi työssä Psykososiaalinen hyvinvointi työssä Perusasiat kuntoon - Parempi työ -seminaari 26.4.2013 Leila Partanen-Salosto STM, Työsuojeluosasto Esityksen sisältö Työhyvinvoinnin lisääminen ja psykososiaalisen kuormittumisen

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Ylijohtaja Työsuojelu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Työnilon julistus 15.1.2015 Liisa Hakala Johtaja STM / Työsuojeluosasto/ Toimintapolitiikkayksikkö

Työnilon julistus 15.1.2015 Liisa Hakala Johtaja STM / Työsuojeluosasto/ Toimintapolitiikkayksikkö Ahkeruus ei riitä - Työhyvinvointipääomalla tulevaisuuteen Työnilon julistus 15.1.2015 Liisa Hakala Johtaja STM / Työsuojeluosasto/ Toimintapolitiikkayksikkö SISÄLTÖ Työn ja työelämän muutos Miksi ahkeruus

Lisätiedot

TuTa tutkimus- ja. -seminaarin avaus. Leo Suomaa

TuTa tutkimus- ja. -seminaarin avaus. Leo Suomaa TuTa tutkimus- ja kehitysohjelma 2007-20092009 -seminaarin avaus Leo Suomaa Tikkurila 1.10.2009 10 Tuottavuus ja työturvallisuus kehittyvät käsi kädessä (Laitinen & kumpp.) 2 2009 LSuo Palkansaajien kuolemaan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Pienten yritysten ja yrittäjien työterveyshuollon kattavuuden parantaminen Työhyvinvointi fokukseen seminaari 7.3.2013 Kasnäs Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, Työterveyslaitos

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työsuojeluiltapäivä Pori, 14.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työtapaturmien lukumäärä taas kasvussa Vaaran ja riskin käsitteet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko STYL ry 40 v. Kalastajatorppa, 28.11.2013 klo 19 puhuttaessa muutokset mahdollisia Hyvät Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto ry:n jäsenet Arvoisat juhlavieraat

Lisätiedot

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Pohjois-Suomen aluehallintoviraston puheenvuoro Aira A. Uusimäki aluehallintoylilääkäri Valtakunnalliset opiskeluterveyspäivät 14.-15.11.2011, Aira A. Uusimäki Aluehallintovirasto (6) Henkilöstöä n. 1350

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan valvonta ISAVIn työsuojelun vastuualueella vuosina 2012-2015

Sosiaali- ja terveysalan valvonta ISAVIn työsuojelun vastuualueella vuosina 2012-2015 Sosiaali- ja terveysalan valvonta ISAVIn työsuojelun vastuualueella vuosina 2012-2015 Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Auli Tukiainen 8.6.2012 1 Runkosuunnitelma 2012 2015 ja vuosittainen

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla

Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuus kotimaanliikenteen matkustaja-aluksilla Työturvallisuuden määritelmä Työturvallisuuden tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja

Lisätiedot

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta

Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Miten elementtirakentaminen toteutetaan turvallisesti viranomaisen näkökulmasta Turvallisuus osana laatua ja tuottavuutta seminaari 6.6.2012 Tarkastaja Jari Nykänen Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Rakentamisen työsuojeluvalvonta tulevaisuudessa

Rakentamisen työsuojeluvalvonta tulevaisuudessa Rakentamisen työsuojeluvalvonta tulevaisuudessa Raimo Antila 5.11.2015 Sisältö Yhteiset tavoitteet Työsuojeluhallinnon toiminnasta Rakennusalan valvonnan vaikuttavuudesta Rakennusalan valvonnasta 2014-2015

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Miksi työtapaturmia kannattaa ehkäistä ja vähentää myös kunta-alalla? Tuula Räsänen, tiimipäällikkö, Työhyvinvointi ja turvallisuus -tiimi Organisaatio Palvelemme asiakkaita ja kumppaneita

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille

ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille ENETOSH Pätevyysvaatimukset työterveyden ja työturvallisuuden opettajille ja kouluttajille Työturvallisuuden ja työterveyden osaamisalue Taso: 6 Opintopisteet: Taidot Tiedot 1 Tiedustelee työturvallisuutta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä TYÖHYGIENIA - TARVITAANKO ENÄÄ TULEVAISUUDESSA? Rauno Pääkkönen, teemajohtaja rauno.paakkonen@ttl.fi Työhygienian tausta Työhygienia syntyi ja voimaantui erityisesti teollistumisen

Lisätiedot

Verkostoituen. Ritva Partinen, Sosiaali- ja terveysministeriö 29.11.2011

Verkostoituen. Ritva Partinen, Sosiaali- ja terveysministeriö 29.11.2011 Verkostoituen Ritva Partinen, Sosiaali- ja terveysministeriö 29.11.2011 Määritelmiä ja kuvauksia verkostoista Verkosto on käsite, jota käytetään sekä verkkoa muistuttavista muodostumista ja rakenteista

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK 17.8.2010. Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen

Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK 17.8.2010. Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen Työsuojelun vastuualueilta (AVI) kerättävä valvontatieto TTK 17.8.2010 Apulaispiiripäällikkö Kirsi Häkkinen 1 Työsuojelun vastuualue 18.8.2010 2 Entisistä kahdeksasta työsuojelupiiristä on muodostettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Pori Tarkastaja Ulla Riikonen Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö

Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö Pirkko Mäkinen, asiantuntija, FM pirkko.makinen@ttk.fi Yhteistyön perustana yhteinen tavoite Työturvallisuuslaki Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Ajankohtaista työsuojeluhallinnosta

Ajankohtaista työsuojeluhallinnosta Ajankohtaista työsuojeluhallinnosta STHS 39. koulutuspäivät 28.-29.1.2015, Vantaa Yleistä työsuojeluhallinnosta KELO Valvonnasta Säädöksistä Kirsi Kyrkkö Sosiaali- ja terveysministeriö Peruspalveluministeri

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK KANSALLINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIA. MITÄ SE ON? JUHA ANTILA / SAK MAAN HALLITUKSEN OHJELMA SANOO S. 65 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan työelämän kehittämisstrategian,

Lisätiedot

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki

Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014. Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Viisaat kypärät yhteen Työturvallisuusseminaari 7.5.2014 Mitä työturvallisuus on? Turvallisuusasiantuntija Markku Marjamäki Puheenvuoron pitäjän työhistoriasta konsulttisopimus työsuojeluhallituksen kanssa

Lisätiedot

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin

Työturvallisuuskeskus TTK. Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin Työturvallisuuskeskus TTK Parempi työ Työ sujuu, voidaan hyvin TTK tuottaa ja välittää Työyhteisöjen kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista kouluttamalla tiedottamalla kehitys- ja tietopalveluilla

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2014 28.4.2014 Mikkeli Maija van der Weij, johtajan sijainen, apulaispiiripäällikkö

Lisätiedot

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari

Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari Uusi aluehallinto Satakunnassa -seminaari 13.4.2010 Pori Lounais-Suomen aluehallintovirasto, ylijohtaja Rauno Saari 12.4.2010 1 Aluehallinnon uudistus Valtion aluehallinto uudistui 1.1.2010 Kaksi uutta

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011

Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Energiateollisuuden työmarkkinaseminaari 15. 16.9.2011 Etelä Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Kaarina Myyri Partanen johtaja www.tyosuojelu.fi www.avi.fi 12.9.2011 Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon

ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon ErgoSteps -hanke: Ergonomia-askeleet ja tietopankki terveydenhuoltoon Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijaseminaari 8.6.2012 Maija Lintula ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

SAK:n 21. työympäristöseminaari 23.-24.3.2013

SAK:n 21. työympäristöseminaari 23.-24.3.2013 SAK:n 21. työympäristöseminaari y 23.-24.3.2013 Mikä on työsuojelun tulevaisuus? Visioita ja tahtotilaa Ylijohtaja Leo Suomaa STM työsuojeluosasto Mitä tekoja odotetaan työsuojeluhallinnolta vuonna 2020?

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

REACH - lainsäädännön vaikutukset. VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry. AK/5.4.2006 www.chemind.fi

REACH - lainsäädännön vaikutukset. VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry. AK/5.4.2006 www.chemind.fi - lainsäädännön vaikutukset KEVÄTSEMINAARI 2006 VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry 1 -asetuksen käsittely ja voimaantulo Valkoisen Kirjan valmistelu 1999-2/ 2001 parlamentin 2. lukeminen

Lisätiedot

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere. Hyvät kuulijat,

Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere. Hyvät kuulijat, Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee LSSAVI:n työsuojeluhallinnon 40-vuotisjuhla 1.10.2013 Tampere Hyvät kuulijat, Pääministeri Ahti Karjalaisen II hallitus, jossa työsuojeluasiat kuuluivat ministeri Katri-Helena

Lisätiedot

www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1

www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1 www.johtamisverkosto.fi 2012 Johtamisen kehittämisverkosto. www.johtamisverkosto.fi 1 Johtamisen kehittämisverkosto - miksi? Hyvällä johtamisella on suuri vaikutus ihmisen työhyvinvointiin ja työurien

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Autio 1.11.2011 Kasvinsuojeluaineet ja ympäristö mitä uutta lainsäädännössä?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Autio 1.11.2011 Kasvinsuojeluaineet ja ympäristö mitä uutta lainsäädännössä? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Autio 1.11.2011 Kasvinsuojeluaineet ja ympäristö mitä uutta lainsäädännössä? ESITYKSEN SISÄLTÖ EU:n kasvinsuojeluaineasetus voimaan Kestävän käytön puitedirektiivi

Lisätiedot

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti

Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Kehitetään työhyvinvointia yhdessä Työhyvinvointikortti Pirkko Mäkinen pirkko.makinen@ttk.fi Työturvallisuuskeskus Koulutus- ja kehittämis- ja palveluorganisaatio Työhyvinvoinnin, yhteistoiminnan, tuloksellisuuden

Lisätiedot

Työsuojelulla parempaan tulokseen. Ylijohtaja Leo Suomaa Sosiaali- ja terveysministeriö

Työsuojelulla parempaan tulokseen. Ylijohtaja Leo Suomaa Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojelulla parempaan tulokseen Ylijohtaja Leo Suomaa Sosiaali- ja terveysministeriö Jäsennys Työsuojelusta oikeutena Työsuojelu talouden näkökulmasta Työsuojelu työhyvinvoinnin tekijänä Missä pöydissä

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työterveys on jokaisen oikeus ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työter yöterveyshuoltolaki yshuoltolaki uudistui 1.1.2002 Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

yhteistyö Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja työterveyshuolto - seminaari Turku 7. 3.2012 Kari Haring

yhteistyö Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja työterveyshuolto - seminaari Turku 7. 3.2012 Kari Haring Työterveyshuolto ja työpaikan yhteistyö Vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi ja työterveyshuolto - seminaari Turku 7. 3.2012 Kari Haring asiantuntijalääkäri tij i 1 Yhteistyön perusteet Laki edellyttää

Lisätiedot

Kemikaalivaarojen arviointi

Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Kemikaalivaarojen arviointi Tämä ohje on tehty auttamaan kemikaalivaarojen tunnistamista ja hallintaa työpaikoilla. Ohjeessa on annetaan käytännöllisiä ohjeita kemikaalivaarojen

Lisätiedot

Kuntasektorin ajankohtaisia haasteita

Kuntasektorin ajankohtaisia haasteita Kuntasektorin ajankohtaisia haasteita Tykyhelmi, Kuopio 12.2.2013 Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen www.kt.fi Kunta-alan haasteet ja mahdollisuudet Julkisen talouden rahoituksen riittävyys -> henkilöstömenosäästöt

Lisätiedot