TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN UUDET TUULET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN UUDET TUULET"

Transkriptio

1 TYÖSUOJELULAINSÄÄDÄNNÖN UUDET TUULET HSY:n järjestämä työturvallisuuspäivä (jätetilat, -kuljetukset ja vastaanotto) Paikka: Vantaan Energian jätevoimala

2 2014 Ympäristöhuollon valvontahanke Tarkastettavat asiat: työsuojelun yhteistoiminta, työterveyshuollon järjestäminen, työterveyshuollon toimintasuunnitelma, työterveyshuollon työpaikkaselvitys, terveystarkastukset erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä, työnteon keskeiset ehdot, määräaikainen työsuhde, yleissitovan työehtosopimuksen noudattaminen, palkkalaskelman antaminen, työaikakirjanpito, työajan tasoittumisjärjestelmä, työntekijöiden ylityökertymät, työvuoroluettelo, työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, biologisten tekijöiden riskien arviointi, häirintä ja epäasiallinen kohtelu, kemiallisten vaarojen hallinta, kemikaaliluettelo, käsin tehtävät nostot ja siirrot, työtapaturmien torjunta, koneiden, työvälineiden ja laitteiden toimintakunnon varmistaminen, nostolaitteiden tarkastukset, nostoapuvälineet, nielujen ja puristumiskohtien suojaus, henkilönsuojainten käyttäminen, ensisammuttimet, ensiapuvalmius, pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuudet 2

3 Esim Ympäristöhuollon valvontahankkeessa( lisäksi kunta) käsiteltäviä asiakokonaisuuksia. Tarkastuksia 151 kpl:tta, Halmerit 20 kpl:tta ka. 86,29% Valmerit 10 kp:tta ka. 3,67 eli 73,4 %. Työsuojelun yhteistoiminta; käsitelty 109/ 1 toimintaohje Työterveyshuolto; sopimus, toimintasuunnitelma ja työpaikkaselvitys, käsitelty 262/ 33 kpl:tta toimintaohjeita Työnteon keskeiset ehdot; käsitelty 67/ 1 toimintaohje Työaikakirjanpito; käsitelty 85/ 4 kpl:tta toimintaohjeita ja 2 kpl:tta kehotusta Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi; käsitelty 113/ 40 kpl:tta toimintaohjeita Biologisten tekijöiden riskien arviointi; käsitelty 84/ 0 toimintaohjetta Häirintä ja epäasiallinen kohtelu; käsitelty 61/ 1 toimintaohje Kemiallisten vaarojen hallinta; käsitelty 90/ 25 kpl:tta toimintaohjeita Käsin tehtävät nostot ja siirrot; käsitelty 121/ 4 kpl:tta toimintaohjeita Työtapaturmien torjunta Koneiden, työvälineiden ja laitteiden toimintakunnon varmistaminen; käsitelty 117, 30 kpl:tta toimintaohjeita 1 kehotus - Nostolaitteiden tarkastukset; käsitelty 100/ 11 kpl:tta toimintaohjeita ja 5 kpl:tta kehotusta Nostoapuvälineet; käsitelty 99/ 3 kpl:tta toimintaohjeita Nielujen ja puristumiskohtien suojaus; 39/ 1 toimintaohje Henkilönsuojainten käyttäminen; käsitelty 7/ 1 toimintaohje Ensisammuttimet; käsitelty 111/ 23 kpl:tta toimintaohjeita Ensiapuvalmius; käsitelty 132/ 19 kpl:tta toimintaohjeita Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuudet; 105 kertaa otettu esille! 3

4 Työturvallisuuslaki (2002/738) Työntekijän yleiset velvollisuudet: TtL (2002/738) esim.18, 19 ja 20 Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja: TtL (2002/738) esim. 1, 2, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 49-51, 53 ja 54 Kuljetuskalusto: TtL (2002/738) esim. 1, 2, 10, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45 ja 46 Pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantajan alaisuudessa toimiva työnantaja: TtL (2002/738) esim. 1, 2, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46 Koulutuksen painopiste 4

5 JÄTTEIDEN JA MATERIAALIEN KULJETUSKALUSTOA Tarkastuskohteet: esim: 1. askelmien kunto ja liikkuminen ohjaamoon 2. kuljettajan istuimen ja ohjaamon kunto 3. öljyvuodot (nostovarret, venttiilit, koneikot ym.) 4. symbolit ja merkinnät 5. painikkeiden ja hallintavipujen kunto/välykset 6. lukitukset 7. hydrauliletkujen kunto 8. vinssin, vaijereiden ja nostoapuvälineiden kunto 9. muun muassa kuormausnosturin määräaikaistarkastus Kunnossa Ei kunnossa 10. palontorjuntavälineet 11. ensiaputarvikevalmius 12. vikojen ja puutteellisuuksien poistaminen ja niistä ilmoittaminen 13 muuta:_esimerkiksi, biologiset riskit 5

6 Työturvallisuuslainsäädäntöä TtL (2002/738) esim. 1, 2, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, ja Vna (403/2008) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 20, 21, 32, 34, 35, 36, 37 Jätehuoltomääräykset! Työturvallisuusriskienhallinta käsittää esimerkiksi: Ajoneuvojen turvallisuus ja liikenne tuleva ja lähtevä tavaraliikenne Asiakasliikenne Huoltoajo piha-alueiden kunnossapito Henkilöliikenne työntekijät asiakkaat - ulkopuoliset henkilöt (laitoshuolto, kiinteistönhoito, siivous, tavarankuljetus, työterveyshuolto, eri viranomaiset jne.) Huom! Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan vastuut! 6

7 Vaarojen selvittäminen ja arviointi Liikenteen riskien määrittelyn apuvälineitä, muun muassa Riskiarviot tehtävä pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan alaisuudessa ja huomioitava yhteisen työpaikan velvoitteet 7

8 Toimialan työolot vastuualueella Fyysinen työympäristö Toimialalle tyypillisiä esim. räjähdysvaara-, sähköturvallisuus-, putoamisvaara-, nostoturvallisuus-, melu-, pöly-, veto-, kylmyys-, liukkaus-, kemialliset- ja biologiset-, asbestialtistumis-, sekä tuki- ja liikuntaelinkuormitusriskit. 8

9 Toimialan työolot vastuualueella Psykososiaalinen työympäristö Psykososiaalisessa työympäristössä tapahtunut kehittymistä, mutta muun muassa henkilöresurssien ja talouden niukkuus, kiire, henkilöstön ikärakenne, organisaation henkilövaihdokset sekä YT- neuvottelut ja työsuhteiden epävarmuus on vaikuttanut kuormittuneisuuteen. 9

10 Työpaikalla liikkumisen turvallisuussuunnittelu Prosessit ja logistiikka Liikkumisen rajoittaminen Sisäisen liikkumisen säännöt, henkilöstön koulutus Trukki- ja ajoneuvoliikenteen sekä henkilöliikenteen riskit Näkemäesteet/ esim. liikennepeilien käytettävyys Kaistamerkinnät, liikennemerkkien käyttö, pysäköintialueet, opasteet Pelastussuunnitelma 10

11 Toimenpiteiden toteutus Toimenpiteiden toteutus ja -aikataulut määriteltävä laaditun riskienarviointiaineiston pohjalta pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan linjajohdon alaisuudessa. 11

12 Seuranta ja tarkkailu Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan tulee määritellä yhteistoiminnassa riskien mukaisesti korjausaikataulut, linjajohdolliset vastuuhenkilöt ja linjajohdon valvontatoimenpiteet ja suoritettujen korjausten kirjaustavat. 12

13 Liikkumisen rajoittaminen Sallitut kulkualueet henkilöryhmittäin Sallitut reitit Ajoneuvo- ja henkilöliikenteen erottaminen Korkeussuuntainen liikkuminen turvalliseksi (portaat, liuskat, hissit; turvalliset kiinteät nousutiet) Vaarallisille alueille kulku estetty 13

14 Sisäisen liikkumisen säännöt Yleisen tieliikenteen säännöt Sisäistä liikennettä koskevat määräykset, ohjeet, rajoitteet (myös nopeusrajoitukset) jne. kirjattuna Erityistä huomiota tieliikennesäännöistä poikkeaviin sääntöihin, rajoitteisiin 14

15 Ajoneuvoliikenne Materiaalivirtojen kulku Liikenteen ohjaus Liikenne yksisuuntaisena Mitoituksessa huomioitava käytettävä kalusto (käsiteltävä tavara, käytössä oleva kalusto, lastausmenetelmä Ovenpielien ja muiden kulkuaukkojen reunojen merkintä/rikkoutumissuojaus 15

16 Ajoneuvoliikenne jatkuu Liikkuvan materiaalin aiheuttamat vaarat Putoamissuojaus (lastaussillat jne.) Lumityöt ja liukkauden torjunta Näkyvyyden varmistaminen esim. liikennepeilien käytettävyys Pintojen tasaisuus, painumattomuus, sade- ja sulamisvesien ohjaaminen hallitusti Piha-alueiden ja kulkureittien päällystäminen 16

17 Jalankulkijat sekä muu asiakasliikenne Lumityöt ja liukkauden torjunta Järjestys ja siisteys Jalankulkijoiden näkyminen Työskentely- ja kulkutasot Jalankulkutiet Portaat Hätäpoistumistiet Kulkuopasteet 17

18 Kun kaikki muu on jo tehty Henkilösuojaimet (näkyvä varoitusvaatetus, kypärä, turvakengät) Tarkastukset (työtasot, valaistus, merkinnät) Varoituskilvet ja ajo-opasteet Liikkumisrajoitukset Liikennesääntöjen noudattaminen Asiakasliikenne riskien minimointi 18

19 Kuljetus ja keräily Kaluston kunto (kunnonvalvontajärjestelmä) Kuljetuskaluston tekniseen kuntoon on suunnattu suljetuilla alueilla valvontatoimintaa. Kehitettävää mm. nostokaluston ja nostoapuvälineiden määräaikaistarkastusten, laitteistojen kuormitusmerkintöjen, ajoneuvojen teknisen kunnon, ensiaputarvike- ja ensisammutinvalmiuden ja tarkastusten osalta. 19

20 Kaatopaikkatyö Raskas kalusto Liikenne- ja henkilöriskien hallinta Laitteistojen teknisen kunnon varmistaminen Rakennusten aiheuttamat näkemäesteet Lumikuorman kertyminen katoille; turvalliset työmenetelmät ja nousutiet ( F 2) jääpuikot; kulkuväylät 20

21 Ongelmajätteiden käsittely Altistuminen kemikaaleille esim. hengitysteiden, ihon tai ruuansulatuselimistön kautta Huomioitava mm. ilmanvaihto (D 2) henkilökohtaisten suojainten käytettävyys ja käytönvalvonta, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, asianmukaisten pesutilojen käytettävyys Räjähdysvaara 21

22 Sidosryhmien näkemyksiä työsuojelun kehityksestä Yhteistyö toimii asianmukaisella tavalla Valvotaan ja tuetaan tuotantokohteiden omatoimista työsuojelutoimintaa Tuki- ja liikuntaelin riskien hallinta Henkilöstön ikääntymisen haasteet Toimialan viranomaisvalvontaan edelleen valvonta-alueella panostettava 22

23 Työsuojelun kehitys Valvonta-alueen valvonnan, laajentumisen ja suuntaamisen ( mm. kunta, kuljetuskalusto) myötä saatu käynnistymään tuotantokohteiden riskienarviointijärjestelmät, korjaavat toimenpiteet ja työterveyshuollon laatimien työpaikkaselvitysten kytkennät riskien arviointeihin. Erityistä myönteistä kehittymistä: mm. kone- ja laiteturvallisuudessa, kuljetuskaluston kunnossa, tuotanto-olosuhteissa, liikkumisturvallisuudessa, sähkö- ja valaistusturvallisuudessa 23

24 Suuntaaminen, välineet, vaikuttavuus Valvonta-alueen toimialaa on valvottu suunnitelmallisesti huomioiden käytettävät vuosittaiset aika- ja henkilöresurssit Suunnattu ja vaikutettu muun muassa jätteiden keräystoimintoihin, materiaalien uudelleenkäyttöön, kierrätykseen, jätteen ja jäte- sekä puhdasveden käsittelyyn, jätteiden loppusijoitukseen, kuljetuskaluston riskeihin jne. 24

25 Vera Valvonta-alueen ja valvonnan suunnittelun sekä toteutuksen apuvälineenä on VERA- valvontatietojärjestelmä. VERA- valvontatietojärjestelmään tallennetaan muun muassa tarkastuskertomusaineistot, VALMERI-, HALMERI-, ELMERImenetelmäaineistot sekä AAV- aineistot jne. 25

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA POLVIJÄRVEN KUNTA KUOREVAARANTIEN ALUEEN VESIHUOLTO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA HEINÄVEDEN KUNTA KENTTÄTIEN PERUSPARANNUS TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sisältö 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Työsuojelusäädöksiä... 4 1.4 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 16/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-3006-6 (nid.) ISBN 952-13-3007-4 (pdf) Edita Prima Oy,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Sisällysluettelo 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET

Lisätiedot

FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA

FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2 / 2010 FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 2 / 2010 FYYSISEN VÄKIVALLAN JA SEN UHAN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

Yrityksen perustiedot

Yrityksen perustiedot Lomakkeet Yrityksen perustiedot Kirjan omistaja tai ylläpitäjä:... Päiväys (kirjan käyttöönotto):... Yrityksen nimi:... Toimiala:... Toimitusjohtaja:... Postiosoite:... Käyntiosoite:... Puhelinnumero:...

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset 2 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenne tietyömaalla - Yleiset käytännöt ja turvallisuusvaatimukset Liikenneviraston ohjeita 2/2015

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot