Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 1 (12) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

2 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 2 (12) SISÄLTÖ 1. JOHDANTO TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ3 3. TYÖSUOJELUTEHTÄVÄT JA -VASTUUT... 5 Työnantaja ja linjaorganisaatio... 5 Työntekijä... 5 Työsuojeluhenkilöstö TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNAN ORGANISOINTI TYÖTURVALLISUUDEN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PPSHP:SSÄ... 9 Painopistealueet... 9 Riskien arviointi... 9 Perehdyttäminen, työhön opastus ja mentorointi... 9 Koulutus ja tiedottaminen Työterveyshuollon järjestäminen Työpaikkaselvitys Tiedonkeruu poikkeavista tilanteista TOIMINTATAPA TYÖSUOJELUASIOISSA... 12

3 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 3 (12) 1. JOHDANTO Työsuojelun toimintaohjelma määrittää Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työsuojelutoiminnan periaatteet ja keskeiset toimintatavat. Työsuojelutoimintaa ohjaavat lainsäädäntö ja sopimukset. Työturvallisuuslaki (738/2002) perustuu EY:n työympäristödirektiiviin (89/391/ETY). Direktiivi sisältää yleisiä periaatteita, jotka koskevat työssä ilmenevien vaarojen ehkäisemistä, turvallisuuden ja terveyden suojelua sekä vaarojen ja tapaturman aiheuttajien poistamista. Työturvallisuuslaki määrittää mm. työnantajan ja työntekijän yleiset velvollisuudet sekä antaa tarkempia säännöksiä työstä ja työolosuhteista. Lain mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi toimintaohjelma, joka kattaa työympäristön ja työolojen kehittämistarpeet. Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa (työsuojelun valvontalaki 44/2006) määrittää työsuojelun yhteistoimintaorganisaation ja tehtävät. Sen mukaan työnantajan ja työntekijöiden on oltava yhteistoiminnassa työsuojelua koskevissa asioissa. Sairaanhoitopiirin työsuojelutoiminnassa noudatetaan Kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimusta, lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) sekä sairaanhoitopiirin edustuksellista yhteistoimintaohjetta. 2. TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN SAIRAAN- HOITOPIIRISSÄ Sairaanhoitopiirin strategia Tavoitteena terveyttä perustuu ihmisarvon kunnioittamiseen, jokaisen toimijan vastuullisuuteen, oikeudenmukaisuuteen sekä uusiutumiskykyyn ja avoimuuteen. Strategian arvot toimivat kivijalkana myös työsuojelutoiminnassa lainsäädännön ohjauksen rinnalla. Jokaisella työntekijällä on oikeus tulla kohdatuksi yksilönä ja jokaisella on vastuu paitsi omasta, myös yhteisestä turvallisuudesta ja voimavarojen ylläpitämisestä. Osallistavan johtamisen avulla luodaan jokaiselle mahdollisuudet osallistua työturvallisuuden hallintaan ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Työsuojelua koskevat tiedot ovat kaikkien nähtävissä intranetissä ja työntekijät ovat tietoisia yksikköään koskevista tiedoista. Strategian mukaisesti sairaanhoitohoitopiirissämme on työn tekemistä tukeva työyhteisö sekä turvallinen ja terveellinen työympäristö. Sen saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää toiminnan jatkuvaa arviointia ja seurantaa mm. työsuojeluriskien arviointiprosessin ja työolobarometrin avulla sekä työterveyshuollon kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Vuosina jatketaan vastuu-

4 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 4 (12) aluetason ja käynnistetään vastuuyksikkötason työturvallisuutta ja terveellisyyttä koskevan raportoinnin ja yhteistoiminnallisuuden kehittämistä. Turvallisuuden ja terveyden johtaminen on kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista toimintaa sisältäen ajatuksen jatkuvasta turvallisuuden ja terveellisyyden edistämisestä työpaikalla. Siinä yhdistyvät menetelmien, toimintatapojen ja ihmisten johtaminen. Toiminta-ajatus käsittää sekä ennakoivan että korjaavan toiminnan työympäristön jatkuvaksi parantamiseksi. Riskienhallinta on yksi keskeinen turvallisuusjohtamisen työkalu. Riskienhallinnalla pyritään suunnitelmallisesti ja jatkuvasti tunnistamaan ja arvioimaan sekä poistamaan, pienentämään tai siirtämään riskit ja niiden haittavaikutukset. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä turvallisuudesta ja riskienhallinnasta vastaa sairaanhoitopiirin johto ja tulosalueilla turvallisuuden johtamisesta vastaa tulosalueiden johto. Sairaanhoitopiirin johtajan nimeämä riskienhallintaryhmä ohjaa ja koordinoi riskien arviointia ja riskienhallintaan tähtääviä toimenpiteitä. Johdon sitoutumisen ohella turvallisuuden toteutuminen edellyttää henkilöstön sitoutumista turvallisuutta edistäviin toimintatapoihin. Sairaanhoitopiirin työsuojelutoiminta perustuu turvallisuusjohtamiseen. Työsuojelutoiminnan tavoitteena on arvioida ja edistää työhyvinvointia ja työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä työssä. Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. Työsuojelutoiminnan periaatteet on kirjattu työsuojeluohjelmaan ja keskeiset työturvallisuutta edistävät tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu työsuojelun toimintasuunnitelmiin, jotka perustuvat riskien arviointiin. Suunnitelmat organisaation eri tasoilla tarkistetaan vuosittain. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan kahdeksi vuodeksi vastuualueittain ja tarkistetaan vuosittain. TURVALLISUUDEN JA TYÖHYVINOINNIN JOHTAMINEN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA sairaanhoitopiirin yleissuunnitelma TYÖSUOJELUSUUNNITELMA riskien arviointiin perustuva Toimintasuunnitelma organisaation eri tasoilla Yhteistoiminnallisen työsuojeluorganisaation toimintasuunnitelma Työterveyshuollon vastuualuekohtainen toimintasuunnitelma Kuvio 1. Sairaanhoitopiirin työsuojelutoimintaa määrittävät dokumentit

5 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 5 (12) 3. TYÖSUOJELUTEHTÄVÄT JA -VASTUUT Työnantaja ja linjaorganisaatio Työntekijä Työsuojeluhenkilöstö Työsuojelu on sairaanhoitopiirissä osa organisaation jokapäiväistä toimintaa, jolla johtamistyössä ja päivittäisessä toiminnassa pyritään varmistamaan työntekijöiden turvallisuus sekä palveluiden häiriötön sujuminen ja laatu. Työsuojelullisten näkökohtien huomioon ottaminen on osa hyvää johtamista ja ammattitaitoa. Linjaorganisaation jokaisella tasolla on sekä toiminnallinen että lakiin perustuva vastuu työsuojelusta. Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työpaikkojen turvallisuutta sekä toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveyteen. Sairaanhoitopiirin jokainen työntekijä on työsuojeluasioissa aktiivinen toimija. Työntekijä ei ole pelkästään työsuojelun kohde, vaan työturvallisuuslaki (738/2002) velvoittaa myös työntekijää toimimaan aktiivisesti työsuojeluasioissa. Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää, turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta. Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajan edustajana toimivalle esimiehelle, yksikön työsuojeluyhdyshenkilölle sekä työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa, -menetelmissä tai -välineissä havaitsemistaan vioista tai puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle. Työnantajan tulee puolestaan kertoa ilmoituksen tehneelle työntekijälle tai työsuojeluvaltuutetulle, mihin toimenpiteisiin asiassa on ryhdytty tai aiotaan ryhtyä. Työsuojeluhenkilöstön tehtäviä ja työsuojelun yhteistoimintaa määrittelee työsuojelun valvontalaki (44/2006). Sairaanhoitopiirin työsuojeluhenkilöstö toimii yhteistyössä esimiesten, työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa. Työsuojelupäällikkö toimii työnantajan edustajana työsuojeluyhteistoiminnassa ja vastaa sen toteutumisesta ja kehittämisestä. Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviran-

6 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 6 (12) omaisten kanssa. Työsuojeluvaltuutettu on työntekijöiden valitsema henkilö, joka edustaa henkilöstöä työsuojelun yhteistoiminnassa vastuualueillaan. Työsuojeluvaltuutettu kiinnittää edustamisensa työntekijöiden huomion työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin. Sekä työsuojelupäällikön että työsuojeluvaltuutettujen tulee perehtyä työsuojelua koskeviin säännöksiin ja määräyksiin ja työpaikan oloihin. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut toimivat yhteistyössä työsuojelutoiminnan kehittämiseksi sairaanhoitopiirissä. Välittömään työsuojelun yhteistoimintaan on yksiköissä hyvä olla valittuna työsuojeluyhdyshenkilöt. Työsuojeluyhdyshenkilön rooli PPSHP:ssä on toimia esimiehensä kanssa ns. työsuojeluparina. Hänen tehtävänään on tarkkailla työyhteisöä työsuojelun kannalta ja ilmoittaa mahdollisista epäkohdista esimiehelleen. Työsuojeluyhdyshenkilö toimii esimiehen tukena työsuojeluun liittyvissä asioissa ja tuo käsiteltävissä asioissa työsuojelullisen näkökannan esille. Työsuojeluyhdyshenkilöillä on koulutusoikeus kunta-alan koulutussopimuksen mukaan. 4. TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNAN ORGANISOINTI Työsuojelun yhteistoiminnan järjestämistä säätelevät työsuojelun valvontalaki (44/2006) ja kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimus (2002). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on lakisääteiset työsuojelu- ja yhteistoiminta yhdistetty yhteistyötoiminnaksi ja sitä toteuttavat sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunta, henkilöstöneuvostot ja tulos- ja vastuualueiden johtoryhmät ja vastuuyksiköissä esim. osastokokoukset. Toiminta on ohjeistettu Sairaanhoitopiirin edustuksellinen yhteistoimintaohjeessa sekä henkilöstöpalvelujen tiedotteessa 10/2007. Työsuojeluasioiden käsittelyä varten yhteistyötoimikunta on perustanut työsuojelujaoston, jonka tehtävänä on työn terveellisyyden ja turvallisuuden edistäminen sairaanhoitopiirissä. SAIRAANHOITOPIIRIN YHTEISTYÖTOIMIKUNTA HENKILÖSTÖNEUVOSTOT TULOS- ja VASTUUALUEIDEN YHTEISTOIMINTA Johtoryhmät, Laatupäälliköt, RiskiArvi -pääkäyttäjät TYÖSUOJELUJAOSTO YHTEISTOIMINNALLINEN TYÖ- SUOJELUHENKILÖSTÖ Työhyvinvointi- /Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutetut Työsuojeluyhdyshenkilöt Välitön yhteistoiminta Kuvio 2. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistoiminta- ja työsuojeluorganisaatio

7 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 7 (12) Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöön kuuluvat sairaanhoitopiirin yhteinen työsuojelupäällikkö ja sairaanhoitopiirin sairaaloiden (OYS, Oulaskankaan sairaala, Visalan sairaala) työsuojeluvaltuutetut. Intranet/Henkilöstöasiat/Työsuojelu OYS:n vastuuyksiköissä toimivat henkilöstön valitsemat työsuojeluyhdyshenkilöt. Työsuojeluyhdyshenkilö toimii esimiehen tukena työsuojeluasioissa, tuo työsuojelutietoa työyhteisöön ja tarkkailee työyhteisön toimintaa työsuojelun näkökulmasta. Intranet/Henkilöstöasiat/Työsuojelu Työsuojelujaosto toimii lakisääteisenä työsuojelutoimikuntana. Se kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Käsiteltävät asiat on toimitettava tiedoksi työsuojelupäällikölle kaksi viikkoa ennen kokousta. Intranet/Henkilöstöasiat/Työsuojelu

8 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 8 (12) PPSHP:n TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTAORGANISAATIO Riskienhallinta ryhmä YHTEISTYÖTOIMIKUNTA TYÖSUOJELUJAOSTO Työterveyshuolto AVI; työsuojelun vastuualue Työsuojelupäällikkö OYS ja KVH OULASKANGAS VISALA Työsuojeluryhmä Työsuojeluryhmä Työsuojeluryhmä 4 kokopäiväistä ja 1 osa-aikainen ts-valtuutettua 3 osa-aikaista ts-valtuutettua 1 osa-aikainen ts-valtuutettu Ts-yhdyshenkilöt 218 Ts-yhdyshenkilöt 10 Ts-yhdyshenkilöt 7 OPTA 66 ts-yl. MDTA 34 ts-yl. LNTA 23 ts-yh. SAPA 45 ts-yh. PSYTA 28 ts-yh KVH 18 ts-yh YHTH 4 ts-yh

9 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 9 (12) 5. TYÖTURVALLISUUDEN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN PPSHP:SSÄ Painopistealueet Työsuojeluorganisaatio arvioi ja suunnittelee kolmivuotiset painopistealueet työhyvinvoinnin kehittämiselle. Painopistealueet päätetään työsuojelujaostossa ja saatetaan edelleen tiedoksi yhteistyötoimikunnalle. Suunnitelmaa ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan yhteistoimintaohjeen mukaisesti. Koko konsernin kolmivuotisen kehittämisen painopistealueena ovat vuosille Ergonomisten työvuorojen suunnitteluautonomian edistämien (ERTA) ja vuosille Tuki- ja liikuntaelinterveyden sekä Toiminta- ja muutosprosessien hallinnan edistäminen. Riskien arviointi Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Mikäli haitta- ja vaaratekijöitä ei voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Sairaanhoitopiirille hankittiin vuonna 2011 työsuojeluriskien sähköinen RiskiArvi -sovellusohjelma, jonka käyttöönottokoulutukset järjestettiin tulosalueittain. Jokaiselle tulosalueelle nimettiin ohjelman pääkäyttäjä, joka yhteistyössä johdon kanssa suunnittelee tulosalueen riskienhallintaprosessia. Vuonna 2012 kartoitetaan työsuojeluriskit organisaation kaikilla tasoilla huomioiden eri ammattiryhmien sekä eri vuorojen aikana tapahtuva toiminta - viikon kaikkina päivinä. Arviointi liitetään osaksi yksikköjen työhyvinvointisuunnitelmaa, johon perustuen laaditaan em. suunnitelma myös vastuualueille. Työsuojeluriskien kartoituksen jälkeen analysoidaan myös eri toimialueiden työsuojelusuunnitelma mukaan lukien linjautettuna toimivat ammattiryhmät. Työsuojelun toimintasuunnitelma osana työhyvinvointisuunnitelmaa laaditaan vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Intranet/Henkilöstöasiat/Työsuojelu Perehdyttäminen, työhön opastus ja mentorointi Työntekijän riittävä perehdyttäminen työhön, työpaikan olosuhteisiin ja työmenetelmiin on työnantajan vastuulla. Perehdyttäminen toteutetaan organisaation kaikilla tasoilla ja työyksikössä perehdyttämisprosessi varmistetaan kirjallisella dokumentilla, johon pyydetään perehdytettävän allekirjoitus. Työhön opastaminen on koko työuran aikana tapahtuvaa toimintaa edistäen muutostenhallintaa ja kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Systemaattisen men-

10 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 10 (12) Koulutus ja tiedottaminen Työterveyshuollon järjestäminen Työpaikkaselvitys toroinnin avulla siirretään kokeneen työntekijän tietoa ja kokemusta nuoremmille työntekijöille ja samalla edistetään eri sukupolvien yhteistyötä sekä keskinäistä arvostusta. Työsuojelullisten näkökohtien huomioiminen ja turvallisiin toimintatapoihin ohjaaminen on olennainen osa työhön perehdyttämistä ja opastusta. Perehdyttämiseen sisältyy paitsi kyseisen vastuuyksikön turvallisuus, myös sairaanhoitopiirin yhteiset ohjeistukset. Intranet/Henkilöstöasiat/Työsuojelu Sairaanhoitopiirissä järjestetään vuosittain useampia, koko henkilökunnalle tarkoitettuja koulutustilaisuuksia keskeisistä työsuojeluteemoista. Tarvittaessa työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö järjestää informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista joko työyksikölle tai laajemmin. Työsuojeluyhdyshenkilöiden kokouksissa jaetaan tietoa, jonka yhdyshenkilöt välittävät eteenpäin omissa työyksiköissään. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö päivittää sairaanhoitopiirin intranetissä olevia työsuojelun sivuja. Intranet/Henkilöstöasiat/Työsuojelu Työterveyshuollon tehtävänä on huolehtia työntekijöiden lakisääteisestä, ehkäisevästä ja työkykyä ylläpitävästä toiminnasta sekä sopimuksessa määritellystä sairaanhoidosta hyvän työterveyskäytännön periaatteen mukaisesti. Sopimukset työterveyshuoltopalvelujen tuottamisesta Oulun yliopistollisen sairaalan henkilöstölle on tehty Attendo MedOne Oy:n kanssa vuosille (optiot vuosille 2015 ja 2016) ja Oulaskankaan sairaalan henkilöstölle vuosille sekä optiot vuosille 2011 ja Oulaskankaan työterveyshuoltopalveluiden kilpailuttaminen käynnistyy keväällä 2012, samalla pohditaan Visalan palvelujen järjestäminen jatkossa. Tällä hetkellä Visalan sairaalan työterveyshuollon palveluista vastaa Kallion kuntayhtymä ja kehitysvammahuollon Muhoksen yksikön palveluista Muhoksen kunta. Työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistyön puitteet määritellään konsernitasolla ja suunnitellaan vastuualueittain kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja niiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Intranet/Henkilöstöasiat/Työterveyspalvelut Työpaikkaselvitys on työterveyshuollon keskeinen toimintamuoto, jolla arvioidaan ja seurataan työyksikön tilannetta työn terveysriskien ja työn turvallisuuden näkökulmasta. Työpaikkaselvitysten havainnot ja suositukset kootaan raporttiin, joka toimitetaan asianosaisille. Vuosien työsuojeluriskien arviointi integroidaan kiinteästi työpaikkaselvityksiin. Tämä mahdollistaa yhä paremmin tarve- ja työlähtöisten työpaikkaselvitysten toteuttamisen. Työ-

11 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 11 (12) Tiedonkeruu poikkeavista tilanteista suojelun yhteistoimintahenkilöstö seuraa raporttiin kirjattujen asioiden toteutumista. Sairaanhoitopiirissä kerätään systemaattisesti työntekijöiltä ja työyksiköistä tietoa poikkeavista tilanteista. Tietoa käytetään toiminnan seurannan pohjaksi ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelemiseksi. Tietoa kerätään työtapaturmista, veritapaturmista sekä uhka- ja väkivaltatilanteista, joista kootaan vuosittaiset seurantatilastot. Vuoden 2012 aikana siirrytään työtapaturmien sekä uhkaja väkivalta- sekä läheltä piti -tilanteiden osalta sähköiseen seurantajärjestelmään osana HaiPro -ohjelmasovellusta. Intranet/Lomakkeet/Työsuojelu

12 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 12 (12) 6. TOIMINTATAPA TYÖSUOJELUASIOISSA Sairaanhoitopiirissä työsuojeluasioiden ja työsuojeluun liittyvien huolenaiheiden sekä ongelmatilanteiden käsittely tapahtuu ensisijaisesti vastuuyksikössä ja linjaorganisaatiossa. Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö ovat tarvittaessa tukena asioiden käsittelyssä ja ongelmien ratkaisemisessa. TYÖNTEKIJÄ ONGELMAN KORJAUS TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ OMA ESIMIES LINJAORGANISAATIO TYÖSUOJELUYHDYSHENKILÖ T Ö ja/tai TYÖSUOJELUVALTUUTETTU T Ö SUOJELUVAL- P-S T aluehallintovirasto/ Ö SUOJELUtyösuojelun TAR- vastuualueen TARKASTAJA ONGELMAN KORJAUS KOR- ONGELMAN KOR- KORJAUS TYÖSUOJELUJAOSTO T Kuvio 3. Toimintatapa työsuojeluasioissa

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Työsuojelun toimintaohjelma 2011 2014 MYÖ ja TYÖ Kädessäsi on PKSSK:n ensimmäinen työhyvinvointisopimus.

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA

TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus 2003 SISÄLTÖ ESIPUHE 4 1. TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELUN TARVE SOSIAALI- JA TERVEYS- ALAN PERUSTUTKINNOSSA 5 1.1. Työssäoppiminen

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2014:1 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2014:1 ISBN 978-952-13-5720-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5721-3 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä

Tietoa sosiaali- ja terveysalalle. Ennakoi väkivaltaa työssä Tietoa sosiaali- ja terveysalalle Ennakoi väkivaltaa työssä Sisältö Etusivu... 3 1. Vaarojen tunnistaminen... 4 1.1. Mitä vaaroja on... 4 2. Vaarojen Ennakointi... 5 2.1. Työympäristön järjestelyt... 6

Lisätiedot

Yhteistoiminta ja yhteistyö työsuojeluhenkilöstön perustehtävää etsimässä

Yhteistoiminta ja yhteistyö työsuojeluhenkilöstön perustehtävää etsimässä 1 Yhteistoiminta ja yhteistyö työsuojeluhenkilöstön perustehtävää etsimässä Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön tehtävien luonnetta ja toimintatapoja määritellään sangen niukasti lainsäädännössä. Lähinnä

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat

Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio. Sisällysluettelo. 1. Esipuhe. 2. Lomakepohjat Matkailuyrittäjän turvallisuuden hallintakansio Sisällysluettelo 1. Esipuhe 2. Lomakepohjat Riskinarviointi Perehdyttäjän muistilista Läheltä piti -ilmoitus Ennakkotiedot asiakkaasta Työsopimus Työtodistus

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille

TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI. Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille TURVALLISUUSJOHTAMISEN TOIMINTAMALLI Teollisuuden palveluja tarjoaville yrityksille Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Janne Haatainen Toni Hyytinen Sami Häkkinen Tomi Kangas Jouni Kivistö-Rahnasto

Lisätiedot