VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013"

Transkriptio

1 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu Tommi Tavi Työsuojeluvaltuutettu Markku Miettinen Työsuojeluvaltuutettu

2 Sisällysluettelo 2 Johdanto 3 1. Painopiste on ennakoivassa työsuojelussa 4 2. Työsuojeluvastuu Tiimityö, ulkopuoliset työntekijät ja yhteiset työkohteet 6 3. Työturvallisuuslain keskeiset velvoitteet Työn ergonominen, fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormittuminen Työn ergonominen kuormittuminen Työn fyysinen kuormittuminen Työn henkinen ja sosiaalinen kuormittuminen Työyhteisön tila ja työilmapiiri (henkinen työsuojelu) Onnettomuuden vaaran torjunta, ja pelastautuminen Ensiapukoulutus Tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä uhka- ja väkivaltatilanteet Väkivalta- ja uhkatilanteet Tapaturmat Työn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset haitat Vaara- ja riskiarvioinnissa määritellään fysikaaliset, kemialliset, biologiset, henkiset, ergonomiset ja tapaturma vaaratekijät Sisäilma Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen Työterveyshuolto Päihteiden käytön ehkäiseminen ja hoitoon ohjaus 13 2

3 Johdanto Työhyvinvointi on yksilöllinen kokemus, johon vaikuttavat organisaatiossa monet tekijät. Työhyvinvointi kuvaa sitä, että työssä ja työpaikalla on sellaisia ominaisuuksia ja piirteitä, jotka edistävät hyvinvointia tai pitävät sitä yllä. Kyse ei ole vain epäkohtien, terveysvaarojen ja haittojen puuttumisesta, vaan hyvinvoinnin edellytysten ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Työturvallisuuslaki nostaa henkisen työsuojelun fyysisen työsuojelun ja tapaturmien torjunnan rinnalle. Laki sisältää myös yksityiskohtaiset velvoitteet henkiselle työsuojelulle, kuormittumiselle ja häirintätilanteille. Työturvallisuuslain 738/ perusteella työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma: joka kattaa koko organisaation työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. josta johdettavat tavoitteet turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi sekä työkyvyn ylläpitämiseksi on otettava huomioon kaikessa työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa. joita on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa työpaikkakokouksissa, hallintokuntien yhteistyötoimikunnissa ja kaupungin yhteistyötoimikunnassa. jonka hyväksyttyihin suunnitelmiin on molempien osapuolien sitouduttava. Työnantajana Varkauden kaupungilla on tavoitteena taata turvalliset ja terveelliset työolot sekä tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä koko työssäoloajan. Työsuojelun merkitys ja arvostus perustuvat johdon ja henkilöstön asenteisiin. Tehokas työsuojelu on osa jokapäiväistä työntekoa. Silloin on helppo luoda toimivia työsuojelukäytäntöjä. Tehokas työsuojelu on järjestelmällistä, jatkuvaa ja perustuu työpaikan riskien arviointiin ja yhteistyössä tehtyihin suunnitelmiin sekä toimintaan niiden korjaamiseksi. Toimialoilla ja työyksiköissä on tämän ohjelman lisäksi oltava omat työsuojeluohjelmat ja työsuojelusuunnitelmat. Näiden sisältö johdetaan kaupungin työsuojeluohjelmasta ottaen huomioon kunkin työyksikön erityistarpeet. Toimialojen osalta edellä mainituista vastaavat hallintokuntien johtajat ja yhteistyötoimikunnat Työyksiköissä edellä mainituista vastaavat esimiehet ja ohjelmat sekä suunnitelmat laaditaan työntekijöiden kanssa yhdessä. Varkauden kaupunkia koskeva työsuojelun toimintaohjelma päivitetään tarvittaessa työsuojelupäällikön toimesta yhdessä työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Toimintaohjelma tiedotetaan toimenpiteitä varten kaupungin johtoryhmälle toimialojen yhteistyötoimikunnille sekä henkilöstölle. Toimintaohjelma saatetaan tiedoksi myös kaupunginhallitukselle. 3

4 1. Painopiste on ennakoivassa työsuojelussa Organisaatiolla on toimeenpanovalta ja vastuu työsuojeluasioissa. Työsuojelu on yhteistyötä ja koskee kaikkia työpaikoilla työskenteleviä. Jokaisen työntekijän on tunnettava oman työnsä ja työympäristönsä vaarat ja tiedettävä, miten niiltä suojaudutaan. Jokainen työntekijä on velvollinen lain mukaan noudattamaan työpaikalla laadittuja turvallisuusohjeita ja ilmoittamaan työympäristössään havaitsemistaan puutteista esimiehelleen tai työsuojeluhenkilöstölle. Työsuojelullisten näkökohtien huomioon ottaminen on osa hyvää ammattitaitoa. Esimiehen huolehdittava siitä, että työntekijä saa ajoissa tietää työtehtäviään ja työpaikkaansa koskevat muutokset. Tärkeää on myös informoida työntekijöitä jo asioiden valmisteluvaiheessa. Työn perehdytyksessä työsuojeluasioilla on keskeinen merkitys. 2. Työsuojeluvastuu TTL 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on suunniteltava, valittava, mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat, toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. Työnantaja voi siirtää päätäntävaltaa ja vastuuta organisaatiossa esimiehille. Varkauden kaupungissa työsuojelun vastuu kohdentuu siten, että ylin poliittinen johto eli kaupunginvaltuusto, -hallitus ja ylin virkamiesjohto vastaavat mm. henkilövalinnoista, investointitoiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja noudatettavasta työsuojelupolitiikasta. Toimialueiden ja palvelualueiden päälliköt vastaavat osaltaan laitehankinnoista ja turvallisuusvalvonnan järjestämisestä sekä opetuksen ja perehdyttämisen suunnittelusta ja toteutuksesta. Lähityönjohto vastaa työn välittömästä valvonnasta, koneiden laitteiden, työmenetelmien ja suojainten turvallisuusvalvonnasta ylempien vastuutahojen asettamien tavoitteiden ja laatimien ohjeiden mukaisesti, työn perehdytyksestä ja ohjauksesta sekä työntekijän työhön sijoittamisesta ja työssä menestymisestä. Työntekijän velvollisuuksista on määritelty Työturvallisuuslain 18, työntekijän yleiset velvollisuudet. Työntekijän on mm. noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on myös kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti työssään huolehdittava sekä niin omasta kuin muidenkin työntekijöiden turvallisuudesta. 4

5 47 luku( /578) Työrikoksista 1 ( /578) Työturvallisuusrikos Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta 1) rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai 2) aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan taikka mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä, Vastuuta määritellään myös sopimusvastuussa ja rikkomusvastuussa. Rikkomusvastuu jakautuu vahingonkorvausvastuuseen ja rikosoikeudelliseen vastuuseen. Rikosoikeudellinen vastuu työturvallisuusasioissa määräytyy rikoslain 47 luvun 1 mukaisesti. Sopimusvastuu tarkoittaa sitä, että koska työnantaja ja työntekijä ovat keskenään sopimussuhteessa, kummankin on huolehdittava sopimusvelvoitteidensa täyttämisestä uhalla, että joutuu korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Työsopimuslain 2. luvun 3 mukaan työnantajan ja 3.luvun 2 mukaan työntekijän on huolehdittava sopimusvelvoitteistaan osana työturvallisuutta. 18 Työntekijän yleiset velvollisuudet 18 1 mom. Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta mom. Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa mom. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilösuojaimissa tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista. 5

6 2.1 Tiimityö, ulkopuoliset työntekijät ja yhteiset työkohteet TTL 7 Muu lain soveltaminen Tiimityössä työsuojeluvastuu säilyy työnantajan edustajilla. Jos työntekijät työskentelevät ilman välitöntä työnjohtoa, työsuojeluvastuu siirtyy ylemmille esimiehille. Alihankintatöissä työnjohto ja valvonta sekä työsuojeluvastuu säilyvät alihankintaa tekevällä työnantajalla. Alihankintatyön ostavan työnantajan on huolehdittava siitä, että alihankintatyönantaja ja työntekijät saavat riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä. Myös alihankintatyönantajan tulee pitää tilaajatyönantaja ajan tasalla työhönsä liittyvistä työturvallisuusasioista. 3. Työturvallisuuslain keskeiset velvoitteet TTL 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite TTL 10 Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi Vaarojen hallinnan kokonaisarvioinnista huolehtii johtoryhmä Vaarojen arvioinnin tulee olla suunnitelmallista ja jatkuvaa. Lain mukaan työnantajan on kaikilla työpaikoilla järjestelmällisesti tunnistettava ja arvioitava työssä esiintyvät haitta- ja vaaratekijät Riskien arvioinnin perusteella: 1.nimetään vastuuhenkilöt 2.laaditaan toimenpiteet haittojen vähentämiseksi ja poistamiseksi 3.laaditaan aikataulu 4.varmistetaan seuranta. Varkauden kaupungin hallintokunnissa on aloitettu riskien arviointityö v aikana ja se työ jatkuu. Vaarojen selvittämisessä on otettava huomioon seuraavat asiat: 3.1 Työn ergonominen, fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormittuminen 3.2 Työyhteisön tila ja työilmapiiri (henkinen työsuojelu) 3.3 Onnettomuuden vaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu 3.4 Tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä uhka- ja väkivaltatilanteet 3.5 Työn fysikaaliset, kemialliset ja biologiset haitat 3.6 Koneiden ja laitteiden turvallisuus 6

7 3.1 Työn ergonominen, fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormittuminen Työn ergonominen kuormittuminen Ergonomian tavoitteena on vähentää lähinnä fyysisestä rasituksesta, kuten toistotyöstä, yksipuolisesta rasituksesta, raskaista nostoista sekä huonoista työasennoista ja työliikkeistä johtuvaa tuki- ja liikuntaelinten kuormittumista ja siitä aiheutuvia sairauksia. Työnantajan on huolehdittava jo suunnitteluvaiheessa, että työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet valitaan, mitoitetaan ja sijoitetaan työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti asianmukaisella tavalla. Käsin tehtävissä nostoissa ja siirroissa työnantajan on tehdyn arvioinnin perusteella järjestettävä työ siten, että nostot ja siirrot ovat mahdollisimman turvallisia. Työpisteiden ergonomisten ominaisuuksien, sisältäen näyttöpäätetyön VNP 1405/1993, selvittämisessä ja työn rasittavuuden arvioinnissa on työnantajan käytettävä työterveyshuollon asiantuntemusta Työn fyysinen kuormittuminen Työn fyysiseen kuormittumiseen vaikuttavat työympäristö, itse työn tekeminen, sekä yksilön fyysiset ja henkiset ominaisuudet. Kuormituksen määrä riippuu eri kuormitustekijöiden määrästä, laadusta ja vaikutusajasta. Työn fyysisiä kuormitustekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijän fyysiseen terveyteen ja työkykyyn ovat muun muassa työmenetelmät, työasennot, työn raskaus, tai työssä vaadittava tarkkavaisuus sekä työvälineet. Lisäksi on huomioitava myös työympäristön, työyhteisön ja työntekijän itsensä ominaispiirteet. Työn kuormittavuutta voidaan arvioida työntekijän kuormittuneisuuden perusteella. Työnantajan on asiasta tiedon saatuaan ryhdyttävä toimiin kuormitustekijöiden ja haitan vähentämiseksi. Kuormitusepäilyä, sen syitä ja ongelman poistamismahdollisuuksia on ensin käsiteltävä työtekijän ja esimiehen kesken. Kuormituksen arvioinnissa on käytettävä tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa luontevimmin työterveyshuoltoa. Työntekijällä on perusteltu syy pyytää tällaista selvitystä, jos hänellä on ollut työkykyä heikentävää oireilua ja / tai sairauspoissaoloja, joiden työntekijä arvioi olevan työperäisiä 7

8 3.1.3 Henkinen ja sosiaalinen kuormittuminen Työn henkiset ja sosiaaliset kuormitustekijät voivat olla laadullisia tai määrällisiä aiheuttaen yli- tai alikuormitusta. Työ kuormittaa määrällisesti, jos sitä on liikaa tai siihen liittyy aikapaineita, kiirettä. Myös liian vähäinen työmäärä kuormittaa. Kuormitus on laadullista, jos työ kuormittaa muistia tai vaatii jatkuvasti tarkkaavaisuutta, nopeita reaktioita tai on jatkuvaa ihmisten kohtaamista. Työn puutteellinen organisointi, liiallinen sidonnaisuus, kilpailuttaminen ja kilpaileminen sekä liiallinen vastuu kuormittavat. Tilannetta pahentaa, jos työntekijään kohdistetaan epäselviä tai ristiriitaisia odotuksia. Sama koskee työmäärää ja tiedonsaantia sekä työssä tapahtuvien muutosten määrää. Työnantajan on vähennettävä henkistä ja sosiaalista kuormitusta oikeudenmukaisilla johtamistavoilla, työntekijän riittävällä perehdyttämisellä sekä jatko- ja täydennyskoulutuksella. Jokaisen työntekijän tulee voida vaikuttaa oman työnsä määrään, työtahtiin ja työtapoihin. Jokapäiväisen työnteon sujuvuutta edistävät tarkoituksenmukaiset työvälineet ja turvallinen, viihtyisä työympäristö. 3.2 Työyhteisön tila ja työilmapiiri (henkinen työsuojelu) Työyhteisön ilmapiiri syntyy osana jokapäiväistä toimintaa. Ihmisten välinen yhteistyö ja vuorovaikutus vaikuttavat ratkaisevasti ilmapiiriin. Työyhteisön tasa-arvoinen sisäinen toimivuus ja hyvä ilmapiiri tukevat niin työorganisaation menestymistä kuin sen jäsenten hyvinvointia. Työnantajan on erityisesti huomioitava, että määräaikaiset työsuhteet muutetaan mahdollisimman kattavasti pysyviksi ja/tai ettei määräaikaisia työsuhteita katkota tarpeettomasti. Työajan joustomahdollisuuksilla voidaan vähentää kuormittumista ja lisätä työviihtyvyyttä. Erilaisia osa-aika työn tai lyhennetyn työajan muotoja voivat käyttää eri työuran vaiheessa olevat työntekijät. Ikääntyvien kohdalla on tavoitteena työmäärän keventäminen ja nuorilla perheen ja työn yhteensovittaminen. 3.3 Onnettomuuden vaaran torjunta, pelastautuminen ja ensiapu Yleinen turvallisuus Varkauden kaupungilla on hyväksytty Turvallisuusohjelma ja kaupungin työpaikoilla on hyväksytyt Pelastussuunnitelmat, ja niitä päivitetään tarvittaessa. 8

9 3.3.1 Ensiapukoulutus Koulutustarpeen arviointi tehdään työyksiköissä esimiesten johdolla ja Varkauden kaupungin täydennyskoulutussuunnittelutyöryhmä kokoaa keskitetysti koulutustarpeet vastaten osaltaan koulutussuunnittelusta ja organisoinnista. Koulutuksen kustannukset maksetaan keskitetysti henkilöstötoimen työterveyshuollon määrärahoista. 3.4 Tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä uhka- ja väkivaltatilanteet Nolla tapaturmaa -tavoite on nykyaikaista turvallisuusjohtamista. Lähtökohtana on, että kaikki tapaturmat torjutaan ennakolta. Nolla tapaturmaa -tavoitteen edellytyksenä on johdon ja henkilöstön sitoutuminen, vaaratilanteista oppiminen, jatkuva turvallisuustyö sekä seuranta. Varkauden kaupunki on ollut NollaTapaturmaa foorumin jäsen lähtien. Varkauden kaupungissa toimintamalli työpaikoilla tapaturmien ilmoittamisen, tutkinnan ja läheltä piti - tilanteiden ilmoittamiseen. Esimiehen on varmistettava, että tiedot ovat ajan tasalla. Tutkinnan suorittavat: esimies ja työsuojeluvaltuutettu sekä tapaturmassa osallisena ollut mahdollisuuksien mukaan tutkinta tehdään mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen kirjallisesti kopiot raporteista lähetetään työsuojelupäällikölle. Väkivalta- ja uhkatilanteet Väkivalta ja uhkatilanteet ovat lisääntyneet etenkin sosiaali- ja terveydenhuollossa ja sivistystoimessa. Intrasta löytyy vaara- ja uhkatilanne lomakkeet. Työnantajan on huolehdittava riittävästä koulutuksesta uhka- ja vaaratilanteiden varalta. Työpaikoilla on oltava selkeät ohjeet, miten ko. tilanteissa menetellään ja ohjeiden tulee olla kaikkien tiedossa. Väkivalta- ja uhkatapaukset sekä läheltä piti -tilanteet kirjataan ja raportoidaan työsuojeluvaltuutetulle/työsuojelupäällikölle. 9

10 3.4.2 Tapaturmat Työtapaturmiksi luetaan työpaikalla ja työmatkalla sattuneet henkilövahingot myös mahdollisesta väkivallasta aiheutuneet henkilövahingot. Tapaturman taustalla on aina joukko puutteita ja häiriöitä ihmisen toiminnassa ja työympäristössä. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan turvallisuudesta myös työntekijän siirtyessä kohteesta toiseen. Tunnistettu vaara tulee poistaa välittömästi. Jos sitä ei voida kokonaan poistaa, sitä on vähennettävä ensisijaisesti teknisin keinoin ja tarvittaessa estämällä työntekijän pääsy vaaran alueelle. Jatkuvasti on kiinnitettävä huomiota työtilojen järjestykseen ja siisteyteen erityistä. Jokainen on osaltaan vastuussa työpaikan järjestyksestä ja viihtyisyydestä. 3.5 Työn fysikaaliset -, kemialliset ja biologiset haitat Työnantaja on vastuussa työntekijän terveellisen ja turvallisen työympäristön järjestämisestä. Haittatekijät on poistettava tai minimoitava ensisijaisesti teknisin ja organisatorisin keinoin opastamalla ja vasta toissijaisesti käyttämällä henkilösuojaimia. Henkilökohtaisista suojaimista on TTL 15 :ssä ohjeistusta. Suojaimen valinta tehdään riskinarviointiin perustuen. Suojaimen tulee olla sopiva käyttäjälleen ja se on huollettava säännöllisesti. Suojaimen käytöstä vastaa työntekijä. Suojaimen käytön valvontavastuu on työnjohdolla Vaara- ja riskiarvioinnissa määritellään fysikaaliset, kemialliset, biologiset, henkiset, ergonomiset ja tapaturma vaaratekijät Sisäilma Hyvän sisäilman tunnusmerkkeinä ovat oikea huonelämpötila, sopiva ilman kosteus, puhtaus ja raikkaus. Sisäilman laatuun vaikuttavat monet eri tekijät, tärkeimpinä kunnossa oleva rakennus sekä toimivat ilmanvaihto- ja lämmityslaitteet. Työpaikan sisäilman laatuun vaikuttavat ongelmat liittyvät rakenteiden kosteus- ja homevaurioihin, erilaisiin epäpuhtauslähteisiin, puutteellisesti toimivaan ilmanvaihtoon tai epätyydyttäviin lämpöoloihin. 10

11 Varkauden kaupunki on Savuton Työpaikka vuodesta 2010 alkaen. Ilmanvaihto Ilmastoinnin tehtävänä on ylläpitää sisätiloissa ihmiselle terveellistä ilmastoa huolimatta ulkoisen sään ja sisätiloissa tapahtuvan toiminnan vaihteluista. Sisäilmaongelmien selvittäminen Vastuu rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä vaurioiden syiden selvittämisestä on pääsääntöisesti rakennuksen omistajalla. Sisäilmaongelmien selvittämisessä on ensimmäiseksi tarkastettava rakennuksen ja sen laitteiden kunto ja toiminta. Tarkastettavia asioita ovat rakenteiden kosteustekninen kunto sekä sisä- että ulkopuolelta, ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden toiminta ja kunto, poistoilma- ja korvausilmavirtojen riittävyys, lämpöolot, haju-, pöly- ja muut epäpuhtauslähteet. Muita tutkimuksia ja mittauksia kannattaa tehdä vasta, kun on varmistettu, että rakenteet ovat kunnossa, laitteet toimivat ja niitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Kosteus- ja homevaurioiden korjaustoimien määrittäminen vaatii aina rakennusteknistä asiantuntemusta ja kokemusta korjausrakentamisesta. Sisäilma ongelmia on kaikkien toimialojen alueella. Ongelmien selvittäminen alkaa yhteydenotolla esimieheen, työterveyshuoltoon tai työsuojeluun. Niitä selvitellään sisäilmatyöryhmässä, johon kuuluu tilapalvelu työterveyshuolto työsuojeluhenkilöstö tarvittaessa ulkopuoliset asiantuntijat; esim. Työterveyslaitos, aluehallintovirasto. Työturvallisuuslain 8 :n nojalla työnantajan on huolehdittava työtilojen korjaukset mahdollisimman pian. 4. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen Varkauden kaupungille on laadittu Työhyvinvointisuunnitelma vuosille Päättäjät ja kaupungin johto luovat tarvittavat toimintaedellytykset työhyvinvointia ylläpitävälle toiminnalle asettaen tavoitteet ja päämäärät myös samalla sitoutuen niihin. Henkilöstön ikääntyessä työhyvinvointia ylläpitävän toiminnan merkitys tulee lähivuosina entisestään korostumaan. 11

12 Työhyvinvoinnille asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurantaan on käytettävissä mittareita, joita ovat; sairauspoissaolot, työtapaturmat ja läheltäpiti - tilanteet, työkyvyn arviointi, väkivaltatilanteet ja työyhteisökyselyt. Viimeksi mainitulla kyselyllä saadaan tietoa erityisesti työyhteisöjen psykososiaalisesta tilasta. Sairauspoissaolojen seurantaa on kehitettävä siten, että työterveyshuollolla on mahdollisuus saada myös tietoa sairauksien syistä. Tätä kautta on mahdollista kohdentaa henkilöstöön terveyttä tukevia toimia. Varkauden kaupungilla on käytössä Aktiivinen työkyvyn seuranta-ohje. Työkyvyn ylläpitämiseksi ja tukemiseksi on käytössä varhaisen, tehostetun, erityisen ja paluun tuen toimintamallit. Toimintamallien käyttöä tehostetaan edelleen. Varkauden kaupungin työhyvinvointia ylläpitävää toimintaa ohjaa TYHY-ryhmä, johon kuuluvat: henkilöstöjohtaja työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutetut työterveyshuolto Ryhmä tekee vuosittain esitykset talousarvion puitteissa tyhy-toiminnaksi kaupunginhallitukselle henkilöstöltä tulleiden projektihakemusten pohjalta. Kulttuuri ja liikuntasetelit ovat käytössä. 5. Työterveyshuolto Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto työterveyshuoltolain 1383/2001 nojalla ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Toteutuksessa on käytettävä työterveyshuollon ammattihenkilöitä. Työterveyshuollon lakisääteisiä tehtäviä ovat: työpaikkaselvitykset, tietojen antaminen ja ohjaus, terveystarkastusten järjestäminen, vajaakuntoisten työntekijöiden terveydentilan seuranta, osallistuminen työkykyä ylläpitävään toimintaan ja ensiapuvalmiuden suunnitteluun sekä tarvittaessa ensiapukoulutuksen järjestäminen. Liitteenä SoisalonTyöterveyshuollon toimintasuunnitelma. Työnantajana Varkauden kaupunki järjestää lisäksi yleislääkäritasoisen sairaanhoidon työntekijöilleen työterveyshuollon puitteissa. 12

13 6. Päihteiden käytön ehkäiseminen ja hoitoon ohjaus Varkauden kaupungin henkilöstön päihteiden käytön ehkäiseminen ja hoitoon ohjaussopimus on liitteenä Yhteistoimintasopimuksessa. Ohje on Intrassa Päihdeohjelma päivitetään vuonna 2012 ja laaditaan prosessikuvaus puheeksi ottamisesta päihdeongelmatilanteissa. Työyhteisöissä on tehtävä tarkempia ohjeita työpaikkakohtaisesti. 7. Työsuojelun prosessit 2012 Vuoden 2012 aikana kuvataan seuraavat työsuojelun prosessit - Työpaikan työsuojelutoiminta - Uhka- ja vaaratilanteet - Tapaturmat ja ammattitaudit - Henkinen hyvinvointi ja kuormitustekijät - Riskien arviointi ja hallinta - Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu Työsuojeluun liittyvissä kysymyksissä työsuojeluhenkilöstö opastaa ja neuvoo. Intrassa ovat Yhteistoiminta / työsuojeluorganisaatio ja yhteistyötoimikunnat v Soisalon Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työsuojelun valvontalaki /44 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta Toimintaohjelman vuodelle 2012 päivittänyt työryhmä ( ): Minna Tikanmäki, työsuojelupäällikkö Tuula Hämäläinen, työsuojeluvaltuutettu Markku Miettinen, työsuojeluvaltuutettu Marjo Rautio, työsuojeluvaltuutettu 13

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX JUUAN KUNTA Poikolantie 1 83900 Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA.. 2016-X XXX 1 SISÄLLYS 1. Yleistä 2 1.1 merkitys ja tavoite 2 1.2 Tiedottaminen 3 1.3 Kunnassa käytössä olevat toimintaohjeet 3 2.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen

Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta. Tarkastaja Irina Suominen Psykososiaalinen työkuormitus ja sen valvonta Tarkastaja Irina Suominen TYÖSUOJELUN VASTUUALUE Johtaja Päivi Suorsa Rikos- ja päätösasiat Viranomaisaloitteinen valvonta Toimintayksikkö 1 Toimintayksikkö

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ 2.12.2015 Seinäjoki Ylitarkastaja Anja Knuuttila Työsuojelun vastuualue Ajankohtaista psykososiaalisen kuormituksen

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla

Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Psykososiaalinen kuormitus työpaikalla Mitä ovat työn psykososiaaliset? Haitallista psykososiaalista kuormitusta voi ilmetä missä tahansa työpaikassa. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA JOROISTEN KUNTA 2016-2018 Yhteistyötoimikunta: 17.12.2015 Kunnanhallitus: Voimaan: XX.XX.201X XX.XX.2016 Sisällys Johdanto 3 Työsuojelutoiminnan tavoitteet 3 Työsuojeluorganisaatio

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa Helsinki 31.5.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Työhyvinvoinnin osatekijät 2016: Marja-Liisa Manka 3.6.2016 2 Säädösperusta Työturvallisuuslaki 738/2002

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu Nolla tapaturmaa -ajattelu Kaikki tapaturmat voidaan estää jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa Tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KH 17.1.2017 12 LIITE 3 YTTMK 4.1.2017 2 LIITE 1 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2017 31.12.2018 2.1.2017 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN TARKOITUS, TAVOITE

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai

Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa. Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai Lakisääteiset vaatimukset työpaikan työturvallisuudessa Original Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki Torstai 27.10.2016 1 Työsuojeluhallinto Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto Ohjaa

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet

Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Riskienarvioinnin perusteet ja tavoitteet Jukka Tamminen Yli-ins., DI TSP-Safetymedia Oy 1 Työsuojelun valvonnan vaikuttamisen kohteet TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖTURVALLISUUDEN HALLINTA Organisaatio

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri

Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli. Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas. Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016, Mikkeli Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 3.3.2016 1 Saijariina Toivikko Hankkeen toteutus Hanke on Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa

Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Hankalan asiakkaan kohtaaminen ja virkamiehen oikeudet vaikeissa ja pitkäaikaisissa ristiriitatilanteissa Asumisterveysvalvonnan valtakunnallinen työnohjauspäivä 5.10.2016 1 Sisältö Virkamiehen/työntekijän

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyö työkyvyn turvaajana Jari Latvala apulaisylilääkäri Työterveyslaitos, Oulu Terveydenhuollon yhteistyön lainsäädäntöpohja Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Askolan kunta TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Askolan kunta 2016-2018 Yhteistyötoimikunta 25.10.2016 Henkilöstöjaosto 31.10.2016 Kunnanhallitus 2.11.2016 Kunnanvaltuusto 16.11.2016 Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.

Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10. Käytäntöjä koulujen turvallisuuden suunnittelussa ja toteuttamisessa Palo- ja pelastusalan toimittajien ajankohtaispäivät 1.10.2009 Kirta Nieminen Pt. tuntiopettaja, ruokapalvelut kirta.nieminen@seamk.fi

Lisätiedot

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA

PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Työsuojelupaneeli VII PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT JA NIIDEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen 16.11.2016 10.11.2016 Työsuojelupaneeli VII, Toivanen 2016 1 Työsuojelupaneeli VII Työsuojelupaneeli

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Alma Talent 2017 Helsinki 11., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia.

Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. LIITE 1 (5) 18.10.2013 OAJ:N ESITYS SÄÄNNÖSMUUTOKSIKSI PYKÄLÄMUODOSSA Tässä esityksessä on kustakin pykälästä esillä vain ne momentit, joihin esitetään muutoksia. 4 a Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen

Lisätiedot

Työkuormituksen arviointi kokonaistyöajassa

Työkuormituksen arviointi kokonaistyöajassa Työkuormituksen arviointi kokonaistyöajassa Arviointi ja työkuormituksen vähentäminen, esimerkkinä UEF Kompassi Yliopistojen valtakunnalliset työsuojelupäivät, Kuopio 25.-26.8.2016 Jenni Varis HTM, Henkilöstöasiantuntija

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta. Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki Jyväskylän kaupungin turvallisuuden hallinta ja yhteistoiminta Jari Poikolainen Työsuojeluvaltuutettu Jyväskylän kaupunki 15.11.2016 15.11.2016 15.11.2016 2 Yhteistoimintaorganisaatio Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu 26.9.2016 Miia Puukka Ohjelma (kesto n. 1,5h) Riskien arvioinnista lyhyesti Riskien arviointityökalu step-by-step Riskin arvioinnista lyhyesti Miia Puukka Yleistä

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

KEVEYTTÄ TYÖHÖN. Työstressi ja kuormitus haltuun

KEVEYTTÄ TYÖHÖN. Työstressi ja kuormitus haltuun KEVEYTTÄ TYÖHÖN Työstressi ja kuormitus haltuun Tammikuu 2013 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Pirkko Ala-Marttila/Anitta

Lisätiedot

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima

Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Työhyvinvointi yrityksesi elinvoima Hyvinvoivat työntekijät tekevät työnsä hyvin Kun yrityksesi työntekijät kokevat työnsä mielekkääksi ja palkitsevaksi, he panostavat sen tekemiseen. Näet tuloksen osaamisena

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo 02.12.2015 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (Vna 708/2013) Työterveyshuollon ydinprosessit Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Puutarhaneuvos Pekka Leskinen www.pekkaleskinen.fi. Viheralan työsuojelu 11.11.2015

Puutarhaneuvos Pekka Leskinen www.pekkaleskinen.fi. Viheralan työsuojelu 11.11.2015 Viheralan työsuojelu 11.11.2015 Työsuojelun tavoitteet: Turvalliset ja terveelliset työolot Työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen Tärkeää: Osa jokapäiväistä työntekoa Yhdessä luotuja työsuojelukäytäntöjä

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista

Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Asianajo- ja lakiasiaintoimistojen työsuojeluvalvonta 2013 2016 Raportti valvonnan havainnoista Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 23.3.2016 TILAAJAVASTUUVALVONTA 2015 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Naantalin kaupunki 30.10.2015 Työsuojelu NAANTALIN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Naantalin kaupunki 30.10.2015 Työsuojelu NAANTALIN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 NAANTALIN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1. TYÖSUOJELUN TAVOITTEET n tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkykyä. Tehokas työsuojelu on järjestelmällistä

Lisätiedot

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES Sipoon kunnan sisäilmaprosessi 1 TERVEYDEN- HUOLTO, TERVEY- DENSUOJELU TILOJEN KÄYTTÄJÄT, KUNTALAISET TYÖSUOJELU, TYÖTERVEYS- HUOLTO TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES TUTKIMUSSUUNNITELMA KUNTOTUTKIMUKSET

Lisätiedot

Toimintamalli psykososiaalisten kuormitustekijöiden selvittämiseksi ja seuraamiseksi

Toimintamalli psykososiaalisten kuormitustekijöiden selvittämiseksi ja seuraamiseksi Toimintamalli psykososiaalisten kuormitustekijöiden selvittämiseksi ja seuraamiseksi 2 HENKINEN HYVINVOINTI Henkinen hyvinvointi ilmenee haluna tehdä työtä, työn sujumisena ja hallintana. Hyvin järjestetty

Lisätiedot

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä 11.5.2016 työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Riihimäen kaupunki työnantajana Työntekijöitä n. 1600 Esimiesasemassa

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Aluetilaisuus Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Aluetilaisuus Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Aluetilaisuus 2012 Riina Länsikallio Työelämäasiamies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työelämän edunvalvonta -> Työhyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, työsuojelua, työkykyisyyttä -> Työelämän laatua,

Lisätiedot

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014

HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Raportti 1 (6) HÄIRINTÄÄN LIITTYVÄ VALVONTA VUONNA 2014 Tässä raportissa kuvataan Etelä-Suomen aluehallintoviraston (jäljempänä ESAVI) työsuojelun vastuualueen häirintään tai muuhun epäasialliseen kohteluun

Lisätiedot

Mitä jokaisen työsuojelijan tulee tietää psykososiaalisesta stressistä?

Mitä jokaisen työsuojelijan tulee tietää psykososiaalisesta stressistä? Mitä jokaisen työsuojelijan tulee tietää psykososiaalisesta stressistä? tiimipäällikkö Kirsi Ahola, työterveyspsykologian dosentti Stressi on elimistön reaktio haasteisiin. haasteita sisältävä tilanne

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI REISJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

REISJÄRVEN KUNTA Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI REISJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA REISJÄRVEN KUNTA Reisjärventie 8 A, 85900 REISJÄRVI REISJÄRVEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SISÄLLYS sivu Tausta 2 1. Toiminta-ajatus 2 2. Työsuojeluorganisaatio 2 3. Työterveyshuolto 3 4. Työturvallisuus

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI

HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 2 SISÄLLYSLUETTELO 1.JOHDANTO 3 2.LAINSÄÄDÄNTÖ 3 3.TERVEYDELLE HAITALLISEN HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN HALLINNAN TOIMINTAMALLI 3 3.1

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormituksen hallinta

Psykososiaalisen kuormituksen hallinta Psykososiaalisen kuormituksen hallinta Johdanto 3 Työsuojeluvastuu 5 Yleinen huolehtimisvelvoite 6 Työnantajan velvollisuudet psykososiaalisen kuormituksen selvittämisessä 6 Mitä tarkoitetaan henkisellä

Lisätiedot