- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- työsuojelun strategia. Toimintaohjelma"

Transkriptio

1 1 - työsuojelun strategia Toimintaohjelma

2 2 Topimintaohjelma Työsuojelun strategia 1. Yleistä Työsuojelun tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja oloja ja turvata siten työntekijöiden työkyky ja ylläpitää sitä. Olennaista on ennaltaehkäistä työtapaturmia, työperäisiä sairauksia ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia haittoja, jotka vaikuttavat työntekijöiden fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Hyvää työtulosta ei saavuteta ilman työkykyistä ja motivoitunutta henkilöstöä. Työsuojelua on siksi pidettävä päivittäiseen työhön, johtamiseen ja työn ja työyhteisön kehittämiseen kuuluvana osana. Työsuojelu koskee kaikkia työpaikalla työskenteleviä. 2. Vastuunjako työsuojeluasioissa Työnantaja Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden työturvallisuudesta ja terveydestä. Työn laatu, työolot ja yksittäisten työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset on otettava huomioon. Työnantajan on seurattava jatkuvasti työympäristöä, työyhteisön toimivuutta, työtapojen turvallisuutta ja selvitettävä riskitekijät ja arvioitava niiden seuraukset. Oikeudelliselta kannalta työnantaja (kaupunginhallituksen) tai sen edustaja on huolehdittava työsuojelun toimivuudesta. Työnantajan edustajina pidetään esimiesasemassa olevia henkilöitä, työnjohtajia ja päälliköitä. Työsuojelupäällikkö vastaa työnantajan ja työntekijöiden välisestä työsuojelua koskevasta yhteistyöstä ja hänen on mm. osallistuttava työsuojelutoiminnan kehittämiseen ja toimintaan, joka tähtää työkyvyn säilyttämiseen työpaikalla. Virastopäälliköt Virastopäälliköt vastaavat siitä, että työpaikan linjaorganisaatio pystyy huolehtimaan työsuojeluvelvoitteiden hoitamisesta. Virastopäälliköt vastaavat myös siitä, että turvallista toimintaa varten tarvittavat investoinnit pystytään rahoittamaan. Yrityksen turvakulttuuri perustuu johdon päätöksiin ja niiden toimeenpanoon. Osastopäälliköiden/yksikköjen päälliköiden/tehtävänä on luoda sellaiset edellytykset, että työnjohto pystyy hoitamaan työsuojelutehtävänsä. He päättävät teknisistä ratkaisuista, hankinnoista ja korjauksista. Osastopoäälliköt/rehtorit/päiväkodinjohtajat Osastopäälliköt/rehtorit/päiväkodinjohtajat vastaavat työsuojelun kehittämissuunnitelmien (pohjautuvat riskienkartoitukseen) ja kutakin työpaikkaa varten tarvittavien muiden työsuojeluohjeiden laatimisesta. Heidän kuuluu huolehtia suojavarusteiden saatavilla olosta ja siitä, että henkilöstölle on opetettu niiden käyttö. Osastopäälliköiden/rehtorien/päiväkodinjohtajien on huolehdittava siitä, että organisaatiolla on riittävät tiedot sekä työsuojelun teoriasta että käytännöstä. Heidän on nivoutettava työ ja sen vaiheet ja huolehdittava työn turvallisuudesta ja kitkattomasta sujumisesta. Työnjohtajan tai lähimmän seimiehen on huolehdittava työntekijöiden työhön perehdyttämisestä. Perehdyttämiseen kuuluu oikeiden ja turvallisten työtapojen opettaminen ja tiedottaminen työympäristön vaaratekijöistä. Esimiehet Työnjohtajien tai lähimmän esimiehen tulee huolehtia siitä että työntekijöitä perehdytetään työhön. Tämä merkitsee sitä että opetetaan oikeita ja turvallisia työmenetelmiä ja informoidaan työympäristössä esiintyvistä vaaratekijöistä. Työympäristön valvonnassa on huolehdittava siitä, että koneet ovat turvallisia ja kunnossa ja että turvalaitteet pidetään paikoillaan. Lisäksi on valvottava sitä, että rakenteet ovat kunnossa, ja että työpaikalla vallitsee järjestys. Lähimmän esimiehen työsuojelutehtäviin kuuluu myös työtehtävien ja tapojen määrittäminen ja suunnittelu. Työntekijät

3 3 Työntekijöiden on huolehdittava työssään kokemuksensa, annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti sekä omasta että muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työntekijän on ilmoitettava esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle työolojen ja tapojen, koneiden ja muiden laitteiden sellaisista vioista ja puutteista, joista voi olla haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Ilmoitus on tehtävä myös siitä, että on jo itse poistanut havaitsemansa vaaran. Jokaisen on myös itse tiedettävä, mitkä määräykset ja ohjeet koskevat omaa työtä, omassa työssä ja työympäristössä ilmeneviä vaaratekijöitä ja miten niiltä suojaudutaan. Jokainen on velvollinen käyttämään tarvittavia turva- ja suojavarusteita. Henkilökohtaisiin työsuojeluvelvoitteisiin kuuluu myös omien suojavarusteiden kunnossapitäminen itse. Työntekijällä on oikeus kieltäytyä tekemästä työtä, josta on vakavaa vaaraa omalle tai toisten hengelle tai terveydelle. Yhteiset työpaikat Kukin työnantaja vastaa yhteisellä työpaikalla ensisijaisesti omien työntekijöiden turvallisuudesta. Jokainen työnantaja vastaa omien työntekijöiden töiden johtamisesta ja valvonnasta. Päävastuussa olevan työnantajan on huolehdittava siitä, että ulkopuoliset työnantajat ovat saaneet riittävät tiedot ja ohjeet työpaikalla tehtävää työtä koskevista riskeistä ja vaaratekijöistä. Jos työpaikalla työskentelee nk. itsenäisiä urakoitsijoita tai työntekijöitä, jotka ovat eri työnantajien palveluksessa, on työnantajien välisellä yhteistyöllä huolehdittava riittävästä tiedottamisesta siten, että kaikki yksittäiset ulkopuoliset työntekijät saavat tietoa ja ohjausta. 3. Työsuojeluorganisaatio Kaupungin yhteistoimintaryhmä ja hallintokuntien kehittämisryhmät toimivat kaupungin yhteistoimintaelimenä työsuojelua koskevissa asioissa, ja ne hoitavat myös asiat, jotka kuntasektorin työsuojelusopimuksen mukaan kuuluvat työsuojelutoimikunnalle. Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet valitaan neljä vuotta kestäväksi toimikaudeksi. Työsuojeluvaltuutettu I sekä tämän I ja II varavaltuutettu valitaan edustamaan sivistystointa ja työsuojeluvaltuutettu II ja tämän I ja II varavaltuutettu valitaan edustamaan muita sektoreita. Työsuojeluhenkilöstön tehtävistä säädetään pääasiassa Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelusta annetun laissa ((44/2006) ja Työsuojelun valvonnasta annetussa asetuksessa (954/1973) sekä kunnallisen sektorin työsuojelusopimuksessa. Työsuojelupäällikön tehtäviin kuuluu mm. työnantajan edustaminen työsuojeluyhteistoiminnassa. Työsuojelupäällikkö avustaa työnantajaa ja esimiehiä kun on kyse työsuojelutietojen hankkiminen sekä työntekijöiden, työterveyshuollon, työsuojeluviranomaisten ja muiden työsuojeluinstanssien välisen yhteisyön järjestäminen. Työsuojelupäällikkö huolehtii siitä että työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistyö toimii ja että sitä ylläpidetään ja kehitetään. Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu mm. oma-aloitteisesti perehtyä työympäristöön ja huolehtia siitä että hänen edustamansa työntekijät ovat tietoisia työympäristöstään sekä sellaisista asioista jotka vaikuttavat työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Työsuojeluvaltuutetun tuulee myös olla perehtynyt työsuojelumääräyksiin. Työsuojeluvaltuutettu osallistuu työsuojelun ja turvallisuuden tarkistamiseen ja asiantuntijoiden tekemiin selvityksiin mikäli tarkastaja taikka selvityksen tekijä katsoo sen tarpeelliseksi. Työsuojeluasiamiehen tehtäviin kuuluu sellaisten työsuojelukysymysten käsittelyyn ja toteuttamiseen, jotka koskevat omaa toimialaa ja osallistua työsuojelun ja turvallisuuden tarkastamiseen sekä asiantuntijoiden tekemiin selvityksiin mikäli selvityksen tekijä katsoo sen tarpeelliseksi. Linjaorganisaatio voi käyttää työsuojeluorganisaatiota ja työsuojeluhenkilöstöä asiantuntijana työsuojelukysymysten kehittämisessä. 4. Työterveyshuolto Uudenkaarlepyyn terveyskeskuksen työterveyshuolto huolehtii siitä että kaupunginhenkilöstölle järjestetään lakisääteinen työterveyshuolto joka on suuntautunut sekä yksilöön että työympäristöön. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa työsuojelua koskevaa lainsäädäntöä, ohjeistusta ja suosituksia. Työterveyshuolto osallistuu aktiivisesti kaupungin tyhy-toimintaan. Yhä tärkeämmäksi tehtäväksi on osoittautunut aikaisen kuntoutuksen tarpeen huomaaminen.

4 4 Työterveyshuollolla on oma toimintasuunnitelma ja laaditaan yhdessä työnantajan eli Uudenkaarlepyyn kaupungin kanssa. Työnantajan on huolehdittava siitä, että ensiapu järjestetään työpaikalla oleskeleville työntekijöille ja muille henkilöille tavalla jota työntekijöiden määrä, työn laatu ja työolosuhteet vaativat. Osastopäälliköt/rehtorit/päiväkotien johtajat vastaavat siitä että ensiapukoulutusta kertauskursseineen järjestetään työpaikan vaatimassa laajuudessa. Ensiapukoulutuksen ja sen seurannan hoitaa kaupungin henkilöstötoimisto yhteistyössä työterveyden kanssa. Ensiapuhenkilöstölle tarkoitettuja kertauskursseja järjestetään joka kolmas vuosi. Työpaikan esimies vastaa ensiapuvarusteista, ensiapukaapista, sen sisällöstä ja tarkastuksesta. Tarkempia ohjeita saa tarvittaessa työterveydeltä tai työsuojelulta. 5. Työsuojelu otetaan huomioon myös suunnittelussa, kehittämistyössä ja hankinnoissa Työsuojelun kannalta tärkeitä päätöksiä tehdään jo strategisessa päätöksenteossa, mm. henkilöstöresursseista, toiminnoista, työtiloista ja hankinnoista päätettäessä. Tilojen uudisrakennusten/muutos-/korjaustöiden yhteydessä sekä hankittaessa koneita, laitteistoa ym. ja työtehtävien muuttuessa, on tärkeät koota eri ammattiryhmien kokemukset ja toiminnalliset vaatimukset yhteen ja keskustella suunnittelijan taikka hankinnoista/kehitystyöstä vastaavan kanssa. Työsuojeluhenkilöstö ja työterveyshuolto jakavat tarvittaessa asiaosaamistaan työsuojelu- ja terveyskysymyksissä. Kaiken suunnittelun lähtökohtana on riskien arviointi. Tavoitteena on että kaikki suunnittelun kohteeseen liittyvät riskitekijät tunnistetaan ja että nämä poistetaan kokonaan hyvän suunnittelun avulla taika niitä karsitaan mahdollisimman alhaiselle tasolle. 6. Kaupungin sisäinen turvallisuusseuranta Kaupungin sisäinen turvallisuusseuranta perustuu suurelta osin työpaikkojen itse tekemiin riskitekijöiden arviointiin joiden toteuttamisesta vastaa yksikön päällikkö/rehtori/päiväkodin johtaja. Suositellaan että lähin esimies suorittaa yhdessä 2-3 edustajan kanssa riskitekijöiden ensimmäisen arvioinnin. Riskitekijöiden arviointiin osallistuu työsuojeluvaltuutettu ja/tai yksikön työsuojeluasiamies. Osastopäällikön kanssa tutustutaan sitten arviointiin ja päätetään. Riskiarvioinneissa huomioidaan seuraavat osa-alueet: ergonomia, psyykkinen kuormitus, kemialliset ja biologiset vaaratekijät, tapaturmariskit ja fysikaaliset riskitekijät. Osastopäälliköiden/yksikköjen päälliköiden vastuulla on myös laatia riskienkartoituksen pohjalta työpaikan työsuojelun kehittämisohjelma. Riskitekijöiden arvioinnissa käytetään mallina esim. työsuojelun sisäistä lomaketta Riskien arviointi työpaikoilla (liite 1) ja kehittämisohjelmaa varten voidaan mallina käyttää työsuojelun sisäistä lomaketta Työsuojelun kehittämisohjelma (liite 2). Tarvittaessa lomakkeita täydennetään asianomaista työpaikkaa koskevilla ohjeilla. Lomakkeita saa työsuojelupäälliköltä, joka antaa myös tarkempia ohjeita ja tietoja. Riskienarviointi ja kehittämisohjelma tarkistetaan joka toinen vuosi. Jokainen työntekijä vähentää luonnollisesti riskejä oman kokemuksena kautta ja noudattamalla varovaisuutta ja annettuja ohjeita. Rakennuspaikkojen ja viikkotarkastukset, muut lakisääteiset tarkastukset ja valvontakäynnit (työnjohtajien vastuulla) sekä työsuojelu- ja työterveyshuollon henkilöstön työpaikkakäynnit ovat nekin osaltaan vähentämässä riskejä ja nollatavoitteen saavuttamista tapaturmissa. 6.1 Fyysinen kuormitus Fyysiseen terveyteen ja työkykyyn kuormittavasti vaikuttavia tekijöitä voivat olla mm. työtavat, työasento, työn fyysinen rasittavuus, työn vaatima tarkkuus, työvälineet ja työympäristö, työyhteisö ja työntekijöiden henkilökohtaiset edellytykset. Usein on vaikea osoittaa ainoastaan yhtä syytä henkilön väsymiseen tai

5 5 sairastumiseen. Ergonominen osaaminen on usein tarpeen, kun työ, työvälineet, työpaikat ja työympäristö on sovitettava ihmisten edellytyksiin. Ergonomiassa korostetaan kokonaisvaltaista ajattelua, ja soveltamisala käsittää koko inhimillisen toiminnan. Valtioneuvosto on antanut erityisiä päätöksiä mm. raskaista nostoista (1409/1993)ja näyttöpäätetyöstä (1405/1993). Raskaista nostoista tehdyssä päätöksessä vahvistetaan vaaran vähentämisen vähimmäisvaatimukset työssä tehtävistä nostoista ja siiroista. Niihin luetaan myös selän vahingoittumisen vaara. Päätös koskee myös ihmisten nostamista, esim. potilaan siirtoa. Näyttöpäätetyötä koskevassa päätöksessä huomioidaan tietokoneen sijainnin lisäksi myös työtuoli, jalkatuen, työtason, valaistuksen ym. tarpeet. Työpaikat voivat saada apua työterveyshuollolta esim. ergonomisessa kartoittamisessa ja neuvonnassa mitä työasentoihin, nostotekniikkaan, työkorkeuteen, päätetyöskentelyyn ym. tulee. 6.2 Psyykkinen kuormitus Psyykkinen hyvinvointi näkyy yksilötasolla siinä, että työ sujuu ja tilanne on hallinnassa. Kaupungin työpaikoilla on tavoitteena järjestää ja mitoittaa työt siten, että työ tuntuu mielekkäältä, on riittävän haastavaa ja tarjoaa mahdollisuuden kehittymiseen ja uuden oppimiseen. Työkykyä edistää se, että työhön kohdistuvat odotukset ovat tasapainossa asetettujen vaatimusten ja annettujen edellytysten kanssa. Tasapinon järkkyminen kuluttaa voimia ja terveys voi alkaa horjua. Ammattitaito ja työnhallinta edistävät työhyvinvointia. Yhteistyökyky ja kyky ottaa toiset huomioon lisäävät työnhallintaa; kaikkien pitäisi voida tuntea itsensä hyväksytyiksi ja kunnioitetuiksi työpaikallaan. Työn kuormittavuutta arvioitaessa on tärkeää tarkastaa erikseen työn kuormittavuustekijät ja työntekijän kuormittuminen. Kuormittavuustekijät johtuvat työstä ja työympäristöä riippumatta siitä kuka työn tekee. Sen sijaan varsinainen kuormittuvuus on yksilöllistä. Työnantajan on arvioitava sekä kuormittavuustekijät että yksittäisen työntekijän kuormittuminen ja pyrittävä poistamaan tai vähentämään negatiivista kuormitusta riippumatta siitä, onko kyse yhdestä vai useammasta työntekijästä. Riittävä kuormitus kuuluu työhön ja lisää työkykyä. Uudet haasteet ovat kannustavia ja niistä selviytyminen tuottaa tyydytystä. Ratkaisevaa on se, miten voimakkaita ja pitkäkestoisia kuormitushuiput ovat ja miten työntekijä kokee onnistumisensa ja mahdolliset epäonnistumisensa. Negatiivinen stressi syntyy, kun ihminen kokee, että ympäristön asettamat vaatimukset ovat suuremmat kuin oma kyky selvitä tehtävistä. Selviytymistavat voivat olla työn antamia mahdollisuuksia tai työntekijän itsensä hankkimia keinoja. Stressi lisää yksilön kyvyttömyyttä vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Negatiivisen psyykkisen kuormituksen vähentämiseksi ja työpaikan ja työntekijöiden omien selviytymiskeinojen kehittämismahdollisuuksien lisäämiseksi on esimiehen ja päällikön tuki hyvin tärkeää. Jokainen työntekijä tarvitsee sekä vaikutusmahdollisuuksia että vastuuta omaa työtä koskevissa asioissa. Työpaikat voivat saada apua psyykkisen työsuojelun kehittämiseen mm. työilmapiiriä, stressiä, ristiriitojen hallintaa jne. käsittelevällä koulutuksella. Kärsiessään henkisestä kuormituksesta työntekijä voi myös kääntyä työterveyshuollon puoleen. Työpaikalla kaikkien tulee välttää epäasiallista kohtelua. 7. Työolojen seuranta (tilasto) Työpaikkojen tulee noudattaa järjestelmällistä käytäntöä raportoidessaan onnettomuuksista ja vaarallisista tilanteista. Menetelmän tulee kannustaa ilmoittamiseen, mutta ei saa johtaa syyllisyyden tuntemukseen taikka rangaistuksen pelkoon. Sattuneista onnettomuuksista raportoidaan lähimmälle esimiehelle. Työnantaja laatii vakuutusyhtiölleen ilmoituksen kaikista onnettomuuksista jotka voivat johtaa korvauksen maksamiseen työntekijälle. Työsuojelupäällikkö seuraa toiminnan kehittämistarkoituksessa mm. sairauspoissaoloja, työtapaturmia, läheltä piti tapauksia ja väkivallanuhkatilanteita työpaikoilla sekä työpaikkojen riskiarviointeja ja kehittämissuunnitelmia. Hallintokunnat ja työpaikat saavat tietoa seurannasta sekä henkilöstötilinpäätöksen että työpaikoilla annettavan muun tiedotuksen välityksellä. Työilmapiirin seuranta tehdään 2-3 vuoden välein työilmapiirin kartoituksella (ks. Henkilöstöstrategia). Työilmapiirin luodaan yhdessä ja se kehittyy työyhteisön kehittymisen myötä. Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi tarvitaan sekä johdon että henkilöstön sitoutumista ja aktiivista osallistumista. 8. Muuta

6 6 Uudenkaarlepyyn kaupungin vuosien Henkilöstöstrategia ja tasa-arvosuunnitelma sisältää työsuojelun eri toimialoja koskevat ohjeet ja näitä ei ole merkitty erillisinä kohtina työsuojelun toimintaohjelmaan. 9. Seuranta Yhteistyöryhmä tarkistaa toimintaohjelman tarkoituksenmukaisuuden jokaisen toimikauden lopussa, eli joka neljäs vuosi. Tarvittaessa yhteistyöryhmä voi muutoinkin tehdä ohjelmaa koskevia muutosehdotuksia.

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina

Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Specia - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry Et ole yksin päivä 29.10.2011 Asiantuntijan ja esimiehen työhyvinvointi normien näkökulmasta Riina Länsikallio Työhyvinvointi - Työhyvinvoinnin kokemus

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin Työsuojelun toimintaohjelma Luentopäivä 17.3.2010 Yrityspuisto Futuria Sirkka Malkki Työsuojelun toimintaohjelma Perustuu

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 1 (9) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- Työsuojelun toimintaohjelma 2 (9) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma

Työturvallisuuslaki. Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki Lakimies Jouni Kallioluoma Työturvallisuuslaki 8 Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Työympäristöön kuuluvat työyhteisön johtaminen, työtilat ja alueet, työvälineet ja menetelmät sekä psykososiaaliset kuormitustekijät.

Työympäristöön kuuluvat työyhteisön johtaminen, työtilat ja alueet, työvälineet ja menetelmät sekä psykososiaaliset kuormitustekijät. LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1. TYÖSUOJELUN TAVOITTEET Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 0 Hailuodon kunta Työsuojelun toimintaohjelma Henkilöstötoimikunta: 17.3.2017 Kunnanhallitus: 24.4.2017 Voimaan: 16.5.2017 1 Sisällysluettelo Johdanto... 2 Työsuojelun määritelmä... 2 Työsuojelun tavoitteet...

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -ajattelu

Nolla tapaturmaa -ajattelu kaikki tapaturmat voidaan estää Nolla tapaturmaa -ajattelu jos ei heti, niin kuitenkin ajan kanssa tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa tahto ja vähittäinen oppiminen avaimia Perusasioita työturvallisuudessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2 Sisällysluettelo 1 Työsuojelutoiminta ja tavoitteet 3 2 Suomussalmen kunnan henkilöstöpolitiikka 3 2.1 Toiminta-ajatus 3 2.2 Henkilöstöpoliittinen visio

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Autoalan kysely 2014

Autoalan kysely 2014 Autoalan kysely 2014 Autoalan työsuojelun yhteistoiminnan ja työympäristön riskien vaikuttavuuskysely 2014 1 Toimipaikkanne henkilöstön lukumäärä 100% 80% 60% 51% 40% 32% 20% 17% 0% 1% 1-9 10-20 21-40

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala 3.12.2013 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus... 3 2. Työsuojelun toiminta-ajatus... 3 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017

Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Mustasaaren kunnan henkilöstöstrategia 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 14.4.2014 Henkilöstöjaosto 12.5.2014 Kunnanhallitus 16.6.2014 Kunnanvaltuusto 22.9.2014 Mustasaaren kunnassa rima on korkealla. Haluamme

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla

Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Työsuojelun yhteistoiminta työpaikalla Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Paivi.rauramo@ttk.fi Työsuojelun yhteistoiminta Tavoitteita: työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen edistäminen työntekijöille

Lisätiedot

Loimaan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma. Kaupunginhallitus

Loimaan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma. Kaupunginhallitus 1 Loimaan kaupungin työsuojelun toimintaohjelma Kaupunginhallitus 13.11.2017 2 LOIMAAN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimintaohjelman tavoitteet Taustaa Loimaa kaupungin työsuojelutoiminta tukee

Lisätiedot

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla

Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Yhteisiä asioitahan ne työsuojeluasiat ovat! Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaalit järjestetään määrävälein työpaikoilla Työntekijöiden oikeus turvalliseen työympäristöön ja sen kehittämiseen

Lisätiedot

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu

Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007. Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu Teollisuuden työturvallisuuden iltapäivä Kajaani 29.5.2007 Lakimies Keijo Putkonen EK Oulu LAKI TYÖSUOJELUN VALVONNASTA JA TYÖPAIKAN TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA (44/2006, 701/2006) Laissa säädetään menettelystä

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Työhyvinvointi yhtymässä 2013

Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Työhyvinvointi yhtymässä 2013 Marita Simola työhyvinvointipäällikkö 25.4.2013 Yhtymän työhyvinvointisuunnitelman painopistealueet vuosina 2012-2013 1. Hyvinvoiva työyhteisö, työyhteisön toimivuus. 2. Mahdollistaa

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi

TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA. Sari Anetjärvi TYÖSUOJELU JA YHTEISTOIMINTA Sari Anetjärvi KIRKON YHTEISTOIMINTASOPIMUS Kirkon yhteistoimintasopimusta sovelletaan yleissopimuksena työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus 1 JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017 I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 9 :ään, joka on seuraava:

Lisätiedot

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta

Työhyvinvointi. Janita Koivuranta Työhyvinvointi Janita Koivuranta Mitä on työhyvinvointi? Työhyvinvointi on kokonaisuus, joka muodostuu työn mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista Työhyvinvointi vaikuttaa työssä

Lisätiedot

Perustelu Työturvallisuuslaki 9

Perustelu Työturvallisuuslaki 9 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2015 Perustelu Työturvallisuuslaki 9 1. Johdanto Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista

Lisätiedot

Kotihoito valvontahavaintojen valossa

Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito valvontahavaintojen valossa Kotihoito - osasto, joka ei koskaan tule täyteen? Valvontahavainnot sosiaali- ja terveysalalla Etelä-Suomessa seminaari 25.9.2017 Ylitarkastaja Ulla Arvo 1 Kotihoitotyön

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 2.11.2017 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX JUUAN KUNTA Poikolantie 1 83900 Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA.. 2016-X XXX 1 SISÄLLYS 1. Yleistä 2 1.1 merkitys ja tavoite 2 1.2 Tiedottaminen 3 1.3 Kunnassa käytössä olevat toimintaohjeet 3 2.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ergonomia-asiantuntijoiden työseminaari 6.-7.6.2013 Liisa Hakala Mielekäs työ sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla - Miksi työn mielekkyys

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Ammattikuljettajan työhyvinvointi turvallinen ja ergonominen työpäivä Materiaalin käyttö- ja tekijänoikeudet turvallinen ja ergonominen työpäivä koulutusmateriaali Tekijänoikeus on

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta

Ylitarkastaja Tuula Uurala. Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta Ylitarkastaja Tuula Uurala Missä on ergonomia? Ergonomia ja työsuojeluvalvonta 12.5.2017 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta

Lisätiedot

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Turvallinen organisaatio ja työ Studia Generalia luentotilaisuus 26.4.2007 Reino Kanerva Esitys 26.04.2007 1 (3) Hallitusneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Motto: Työturvallisuudesta

Lisätiedot

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh.

Työsuojelupäällikkö Avoin puh. 04010 44060. Työsuojeluvaltuutettu Risto Vattulainen puh. 04010 44061. Yhteyshenkilö Niina Meriläinen puh. LIEKSAN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Hoivapalvelut 10.10.2014 Yrjönhovin palvelukoti Yrjönhovin tukikeskus Partalanmäen palvelukoti Karpalon päiväkeskus Kotihoito

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus

Työterveys on jokaisen oikeus. ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työterveys on jokaisen oikeus ja siitä huolehtiminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus Työter yöterveyshuoltolaki yshuoltolaki uudistui 1.1.2002 Työterveyshuoltolaki velvoittaa työnantajan järjestämään

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä

Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Henkinen työsuojelu hyvinvointia rakennetaan yhdessä Yliopistojen työsuojelupäivät 2006 Tulevaisuuden turvallisuutta - NYT Koulutuspäällikkö, työpsykologi Tiina Saarelma-Thiel tiina.saarelma-thiel@ttl.fi

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

1 Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus

1 Työsuojelun yhteistoiminnan tarkoitus VEROHALLINNON TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTASOPIMUS Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006 annetun lain (44/2006) 23 :n 1 ja 2 momentin sekä 26.9.2007 solmitun valtion työsuojelun

Lisätiedot

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus. Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus. Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008 Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus Työsuojelun ajankohtaispäivä Yhteinen koulutuskiertue, kevät 2008 Valtion uusi työsuojelun yhteistoimintasopimus Sovittu työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Työturvallisuus ja vastuut kuntouttavassa työtoiminnassa Veijo Koskinen Työturvallisuuspäällikkö Jyväskylän kaupunki

Työturvallisuus ja vastuut kuntouttavassa työtoiminnassa Veijo Koskinen Työturvallisuuspäällikkö Jyväskylän kaupunki Työturvallisuus ja vastuut kuntouttavassa työtoiminnassa 10.2.2015 Veijo Koskinen Työturvallisuuspäällikkö Jyväskylän kaupunki 16.2.2015 Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut ja verkosto Perusturvapalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan valvonta ISAVIn työsuojelun vastuualueella vuosina 2012-2015

Sosiaali- ja terveysalan valvonta ISAVIn työsuojelun vastuualueella vuosina 2012-2015 Sosiaali- ja terveysalan valvonta ISAVIn työsuojelun vastuualueella vuosina 2012-2015 Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Auli Tukiainen 8.6.2012 1 Runkosuunnitelma 2012 2015 ja vuosittainen

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Ergonomia. Janita Koivuranta

Ergonomia. Janita Koivuranta Ergonomia Janita Koivuranta Lainsäädäntö Työturvallisuudesta sekä työympäristön turvallisuudesta ja työnkuormittavuudesta säädetään lainsäädännössä. Työturvallisuuslaki pykälä 24 edellyttää työnantajaa

Lisätiedot

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI

UUDENMAAN TYÖSUOJELUPIIRI TURVALLISUUDEN HALLINTA TYÖPAIKALLA Työpaikan perustiedot Työpaikka Y-tunnus TK-numero (tarkastaja täyttää) Henkilömäärä (koko työpaikka) Työpaikan toimiala Postiosoite Katuosoite Yhteyshenkilö Postinumero

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue

Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Tarkastaja Eini Hyttinen Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojeluvastuualue Koulutus: yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) Työpaikka: ylitarkastajana Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 (7) Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma sisältää toimintasuunnitelman työsuojelun kehittämiseksi. 1. Yrityksen Yrityksen nimi tiedot Osoite Puhelin Vastuuhenkilö Toiminnan kuvaus

Lisätiedot