OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN"

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä Yhtymähallitus

2 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus ajalta Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talousarvio vuodelle on menojen osalta pienempi kuin vuoden 2012 tilinpäätös ja kuntien maksuosuuksien osalta lähes saman suuruinen. lousarviossa hyväksyttiin menokehityksen hillitsemiseksi sopeutustoimenpiteitä yhteensä 2,2 miljoonan euron arvosta ja ne kaikki, lukuun ottamatta Siikajoen kylän terveysaseman lopettamista, on pantu täytäntöön. Lisäksi talousarvio sisältää euroa erikseen kohdentamattomia henkilöstömenovähennyksiä, joita on toteutettu mm. rajoittamalla sijaisten käyttöä ja vaikuttamalla muutoinkin henkilöstöresurssin käyttöä vähentävästi. Henkilöstömenojen arvioidaan koko kuntayhtymän tasolla toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Eniten poikkeamaa on hoito- ja hoivapalveluissa, jossa talousarvio oli selvästi alle edellisen vuoden toteutuneen tason. Ostopalvelujen osalta säästötoimenpiteet eivät ole onnistuneet talousarvion edellyttämässä määrässä. Ostopalveluihin kohdistui talousarviossa sairaanhoitopiirin ostoja lukuun ottamatta merkittäviä vähennyksiä suhteessa edellisen vuoden toteutuneisiin menoihin. Ostot sairaanhoitopiiriltä ovat pysyneet talousarviossa ennakoidussa tasossa huolimatta siitä, että ensihoidon osalta talousarvioon varattiin euroa vähemmän kuin todelliset menot ovat. Kirurgisten palvelujen myynti jäsenkuntien ulkopuolelle ja OYS:n jononpurku ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna euroa ja vuoden 2011 tasoon verrattuna euroa. Myynti vastaa talousarviossa asetettua tavoitetta. Kun tulot ovat kasvaneet ja toisaalta menot laskeneet edellisestä vuodesta, voidaan ennakoida, että oman erikoissairaanhoidon tulos tulee olemaan selvästi ylijäämäinen. Palvelukysyntään on pystytty vastaamaan kohtuullisesti ja lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Lapset puheeksi toimintamallin juurruttaminen alueen palveluihin on edennyt hyvin ja siihen liittyvä yhteistyö kuntien ja muiden toimijoiden kanssa on toimivaa. Pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen tähtäävää kuntakokeilua on vieläkin jossakin määrin haitannut työvoimahallinnon uudistukseen liittyvä siirtymävaihe. Hyvinvointikuntayhtymän oman palvelutoiminnan uudistamista tukeva tuotekehittäjätyö jatkuu edelleen ja se osaltaan tukee palvelujen kehittymistä entistä asiakaskeskeisemmiksi. Toteutetuista sopeutustoimenpiteistä huolimatta hyvinvointikuntayhtymän palvelutoiminnasta aiheutuvat jäsenkuntien maksuosuudet yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella laskettuna ylittävät yhtymäkokouksen hyväksymän talousarvion euroa, jolloin maksuosuuksien kasvu edelliseen vuoteen on yhteensä 2 %. Palvelutoiminnan maksuosuuksien lisäksi käyttömenoiksi ja sitä kautta kuntien maksuosuuksiksi joudutaan tänä vuonna kirjaamaan käytöstä poistuneiden Vihannin ja Ruukin terveysasemakiinteistöjen poistamattomat pääoma-arvot yhteensä euroa, joka jakaantuu Raahen ja Siikajoen kunnille. Hannu Kallunki kuntayhtymän johtaja 1

3 Raahen seutu lousarvion toteutuminen KAIKKI KUNNAT RAAHE SIIKAJOKI PYHÄJOKI Asukasluvut Vertailutaso sta sta sta sta Aikuissosiaalityö ,8 % ,2 % ,3 % ,3 % Aikuisten psykosos. palvelut ,3 % ,3 % ,7 % ,0 % Erikoissairaanhoito oma ,2 % ,1 % ,0 % ,2 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,3 % ,2 % ,1 % ,8 % Hoito- ja hoivapalvelut ,7 % ,5 % ,5 % ,8 % Kuntoutuspalvelut ,7 % ,2 % ,1 % ,7 % Perhepalvelut ,8 % ,5 % ,0 % ,5 % Suun terveydenhuolto ,7 % ,8 % ,4 % ,0 % Vammaispalvelut ,2 % ,4 % ,6 % ,1 % Vastaanottopalvelut ,3 % ,7 % ,6 % ,1 % Projektit ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Yhteensä ,6 % ,1 % ,6 % ,5 % 1

4 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön kokonaiskustannukset ovat talousarviossa. lousarviossa pysymiseen vaikuttaa myönteisesti pakolaisten vastaanotosta arvioitua suuremmat laskennalliset sekä erityiskorvaukset. Pyhäjoen kunnan osalta toimeentulotuen kehitys saadusta valtionosuudesta huolimatta on ylittynyt osavuosikatsauksessa, mutta arvioidaan loppuvuoden osalta pysyvän talousarviossa. Aikuispsykososiaaliset palvelut Tulosalueen osalta nettototeutuma on talousarvion mukainen. Kokonaisuudessa menot ovat hieman arvioitua korkeammat, samoin tulot. Palveluiden käyttöä on ollut jonkin verran arvioitua enemmän, johtuen tiukasta tavoitteesta ja pyrkimyksestä vähentää raskasta palvelua. Mt-palveluiden kulut ylittyvät hieman lähinnä asumispalveluiden ja päivätoiminnan osalta. Päihdepalvelujen kustannukset alittuvat asumispalveluiden ja laitoskuntoutuskustannusten osalta. Kuntakohtaisesti talousarviot ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Siikajoen osalta ylitystä on jonkin verran Mt-asumispalveluissa ja päivätoiminnassa. Asumispalveluissa nousu johtuu pyrkimyksestä keventää sairaalahoitoa. Päivätoiminnassa on tehty pieniä rakenteellisia muutoksia sekä panostettu avotoimintaan ja kolmannen sektorin tukemiseen. Siikajoen kokonaiskustannusten arvioidaan kuitenkin pysyvän talousarvion mukaisena. Erikoissairaanhoito Sairaanhoitopiiriltä ostetut erikoissairaanhoidon palvelut ovat koko kuntayhtymän osalta toteutuneet talousarvion mukaisena, kuntakohtaisesti Pyhäjoen kustannusten arvioidaan ylittyvän n euroa ja Raahen alittuvan n ja Siikajoen n euroa. Loppuvuoden laskutusta ja kalliiden hoitojen tasausrahaston vaikutusta ei ole mahdollista tarkalleen arvioida, mutta mahdollista on, että kokonaiskustannukset toteutuvat arvioidun mukaisina. Oman erikoissairaanhoidon osalta kustannuksien arvioidaan ylittyvän Pyhäjoen osalta n ja Raahen osalta n euroa ja Siikajoen osalta alittuvan n euroa. Etenkin sisätautiosaston hoitopäivät ovat ylittyneet suunnitellusta. Operatiivisen osaston hoitopäivät ovat aikaisempaa pienemmät synnytystoiminnan ja tekonivelkirurgian loppumisen myötä ja osin kirurgisen toiminnan yhä kasvavasta avohoitopainotteisuudesta johtuen. Sairaaloiden väliseen työnjakoon liittyen ulkokuntien laskutuksen lisäys on toteutunut suunnitellusti. 2

5 Hoito ja hoiva Kokonaisuus: Hoito ja hoiva tuote ei pysy talousarviossa. Ylitysarvio on euroa. lousarvion ylitys johtuu henkilöstömäärärahojen riittämättömyydestä, sopeuttamistoimien vaikutusten viivästymisestä ja asiakaspalveluostojen ylityksestä. lousarvion ylitys kohdistuu toteuman perusteella Raahen kaupungille n euroa. Siikajoen kokonaisuuden talousarvion alitus on n euroa ja Pyhäjoen osalta talousarvion alitus on n euroa. Omaishoidossa saavutetaan lähes suosituksen mukainen peittävyys (5%) Raahen ja Siikajoen osalta. Kotihoito kokonaisuuteena on ylittämässä talousarvion. Tuotekohtainen ylitys kohdistuu Raaheen ja Siikajoelle. Raahen ylitysarvio kotihoitotuotteessa on n euroa. Siikajoen poikkeuksellisen asiakasmäärän kasvun aiheuttaa ikäihmisten poliklinikan asiakkaiden määrän lisääntyminen. Peittävyyssuositus (13%) ei toteudu Raahessa. Päiväkeskustoiminta tuotekohtaisessa seurannassa on alittamassa talousarvion kaikkien kuntien osalta. Tehostamistoimet realisoituvat erityisesti Raahessa. Tuote tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikaishoito on seurattava Raahen ja Siikajoen osalta kokonaisuutena johtuen palvelurakennemuutoksen keskeneräisyydestä. Raahessa ylitys aiheutuu henkilöstömäärärahan riittämättömyydestä ympärivuorokautisissa palveluissa ja on n euroa. Siikajoen ylityksen peruste on palvelurakennemuutoksen viivästyminen. Siikajoki on edelleen laitosvaltaisin kunta. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivien osalta osastoilla 5 ja 6 talousarvion arvioidaan pysyvän kokonaisuudessaan budjetissa. Hoitopäiväkertymän arvioidaan 9 kk:n käytön perusteella ylittyvän n hoitopäivällä (Raahe 1200 hpv ja Siikajoki -200 hpv), josta aiheutuu Raahelle n euron ylitys ja Siikajoelle n euron alitus sekä Pyhäjoelle n euron alitus hoitopäivän hinnan lasku huomioiden. Kuntoutus Kuntoutuksen talousarvion kustannukset ovat kokonaisuutena arvioitua pienemmät n euroa, josta Raahe n , Siikajoki ja Pyhäjoki euroa. Perhepalvelut Perhepalveluiden kokonaiskustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion n euroa, josta ylitys Raahen osalta n , Siikajoen n ja Pyhäjoen n euroa. Avohuollon tukitoimet kasvoivat asiakasmäärän lisääntymisestä johtuen Raahessa, ylitysarvio n euroa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen kustannukset ylittyvät kaikkien kuntien osalta sijoittujen määrän kasvusta johtuen. Ylitysarvio yhteensä n euroa, Raahe n , Siikajoki n ja Pyhäjoki n euroa. 3

6 Suunterveydenhuolto lous on suunnitellun mukainen kulujen osalta, mutta tuotot eivät ole aivan tavoitteessa. Pyhäjoen korkeammat yksikkökustannukset selittyvät vastaanoton resusrsoinnilla ja Raahen vastaanotolla suoritetuista kalliimmista käynneistä. Vammaispalvelut Vammaispalveluiden kokonaiskustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion n euroa, joka Raahen osalta n , Siikajoen n ja Pyhäjoen n euroa. Vaikeavammaisten palvelujen osalta lakisääteisen palveluiden tarve on kasvanut, pääasiassa vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun tarve jatkuu. Kustannus kohdentuu Raahen kaupungille, lisäys euroa. Lisäksi vaikeavammaisten palveluasumiseen on Raahen osalta tullut talousarviosta poiketen lisätarvetta. Kustannus kohdentuu Raahen kaupungille euroa. Vastaavasti Siikajoen osalta vähennystä vaikeavammaisten palveluasumisessa euroa. Kehitysvammaisten palveluiden osalta laitoshoidon tarve on jatkunut, mistä Siikajoen kunnalle lisäkustannus euroa. Asumispalveluiden ostopalvelujen purkaminen ei onnistunut suunnitellulla tavalla, lisäksi syntyi uusia asumisen tarpeita kotona asuneiden kehitysvammaisten osalta. Kustannus kohdentuu Raahen kaupungille euroa. Henkilöstömenot suuresta sijaistarpeesta johtuen kasvoivat Kaarna-kodilla, josta kustannus kohdentuu pääsääntöisesti Siikajoen kunnalle. Asumispalvelujen kokonaisylitys oman toiminnan ja ostopalvelujen osalta on n euroa, josta Raahen ylitys n , Siikajoki n ja Pyhäjoen n euroa. Vastaanottopalvelut Vastaanottopalveluiden kustannukset ylittyvät Raahen vastaanotoilla suunnitellusta avohoidon vastaanottokäyntien määrän lisääntymisen takia n euroa Raahen vastaanotoilla (Raahe ja Vihanti) on saatu lyhennettyä kontrollikäynneille odottavien potilaiden jonoa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Raahen kaupungin (kuntayhtymän alueella asuvien) työntekijöiden sairausvastaanoton siirtyminen työterveyshuollosta kuntayhtymän hoidettavaksi on osaltaan lisännyt avohoidon käyntejä. Siikajoen ja Pyhäjoen kuntien osalta toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Terveysneuvonnan tuoteryhmän kustannukset (neuvolapalvelut) ovat kaikkien kuntien osalta talousarvion mukaiset ja kehitys on samanlainen loppuvuoden. 4

7 Tilaus: Kuntavertailu Sisältää kirjanpidosta 9/ puuttuvat: Ttt:n valtionosuus Pakolaishuollon korvaukset Aikuissosiaalityö Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Sosiaalityö, asiakasperheet % % % % / asiakasperhe % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Sosiaalityö Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % josta Pakolaistyö Kulut % % Tuotot % % % Netto % % % Toimeentulotuki, asiakasperheet % % % % joista alle 25 v %- osuus 0 % 15 % 0 % 0 % 0 14 % 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 0 % 0 % 14 % 0 % 0 % toimeentulotukiasiakkaista / toimeentulotukiasiakasperhe % % % % toimeentulotukea saaneita / % % % % asukasta kohden Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Välitystiliasiakkaat % % % % Työllistämistoiminnan piirissä % % % % olevat / työllistämistoiminnan piirissä % % % % oleva Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Aikuissosiaalityö yhteensä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 5

8 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Aikuisten psykososiaaliset palvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Palveluasumisen asiakkaat % % % % Palveluasumisen hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päivätoiminnan asiakkaat % % % % Päivätoiminnan hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Oma erikoissairaanhoito Hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Hoitopäivät / 1000 asukasta % % % % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN % % % % KULUT YHTEENSÄ TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO

9 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Aikuisten psykososiaaliset palvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat % % % % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät % % % % / asiakas % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas % % % % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) % % % % KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** % % % % TUOTOT YHTEENSÄ % % % % NETTO % Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut % % % % /asukas % % % % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 7

10 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Erikoissairaanhoito Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Erikoissairaanhoito oma Erikoissairaanhoito ostettu ,2 % ,1 % ,0 % ,2 % ,3 % ,2 % ,1 % ,8 % Erikoissairaanhoito yhteensä ,9 % ,5 % ,6 % ,9 % Osastohoito/hoitopäivät Raahe Siikajoki % ta tot 9- ta tot -% tp % ta ta tot 9- tot -% tp 2012 Sisätautiosasto ,2 % ,4 % 101,9 % ,7 % ,6 % 93,7 % Operatiivinen osasto ,1 % ,4 % 65,5 % ,6 % ,6 % 69,5 % Yhteensä ,4 % ,8 % 88,3 % ,0 % ,6 % 86,4 % Osastohoito/hoitopäivät Pyhäjoki Muut tot 9- ta tot -% tp ta tot -% tp % ta % ta tot Sisätautiosasto ,2 % ,8 % 102,3 % ,0 % ,6 % 105,6 % Operatiivinen osasto ,8 % ,5 % 78,5 % ,6 % ,5 % 88,3 % Yhteensä ,2 % ,3 % 93,9 % ,3 % ,8 % 90,3 % Osastohoito/hoitopäivät Yhteensä % ta tot 9- ta tot -% tp 2012 Sisätautiosasto ,8 % ,6 % 100,6 % Operatiivinen osasto ,7 % ,5 % 71,0 % Yhteensä ,1 % ,2 % 88,6 % 8

11 Raahe Siikajoki Avohoitokäynnit % ta tot 9- ta tot -% tp % ta tot 9- ta tot -% tp 2012 Sisätautien poliklinikka ,4 % ,1 % 83,1 % ,7 % ,0 % 73,5 % Dialyysiyksikkö ,6 % ,1 % 100,0 % ,6 % ,7 % 72,0 % Hengityshalvauspotilaat Kirurgian poliklinikka ,5 % ,5 % 74,4 % ,2 % ,5 % 76,3 % Lastentautien poliklinikka ,1 % ,3 % 66,0 % ,2 % ,7 % 55,1 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,6 % ,3 % 67,2 % ,9 % ,1 % 57,5 % Diabetes poliklinikka ,6 % ,3 % 74,8 % ,9 % ,4 % 70,2 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,7 % ,2 % 65,6 % ,4 % ,1 % 78,0 % Preanestesiapoliklinikka ,6 % ,6 % 29,5 % ,4 % ,0 % 52,9 % Kipupoliklinikka ,9 % ,5 % 65,8 % ,1 % ,0 % 93,8 % Päiväkirurgia ,9 % ,5 % 58,3 % ,8 % ,2 % 54,9 % Yhteensä ,3 % ,1 % 74,3 % ,6 % ,1 % 73,1 % Pyhäjoki Muut tot 9- ta tot -% tp tot 9- ta tot -% tp Avohoitokäynnit % ta % ta 2012 Sisätautien poliklinikka ,9 % ,7 % 83,3 % ,8 % ,5 % 66,9 % Dialyysiyksikkö ,0 % 156 0,0 % ,5 % ,6 % Hengityshalvauspotilaat 0 0 Kirurgian poliklinikka ,3 % ,1 % 91,1 % ,6 % ,1 % 108,6 % Lastentautien poliklinikka ,1 % ,2 % 96,1 % ,7 % ,4 % 146,7 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,4 % ,1 % 47,6 % ,0 % ,7 % 86,3 % Diabetes poliklinikka ,7 % ,4 % 77,0 % ,0 % ,5 % 82,0 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,3 % ,4 % 69,0 % ,2 % ,8 % 35,8 % Preanestesiapoliklinikka ,3 % ,7 % 45,5 % ,0 % ,9 % 60,0 % Kipupoliklinikka ,9 % ,0 % 66,3 % ,5 % ,3 % 89,8 % Päiväkirurgia ,9 % ,7 % 62,1 % ,4 % ,6 % 101,4 % Yhteensä ,2 % ,7 % 78,6 % ,4 % ,3 % 95,0 % Yhteensä tot 9- ta tot -% tp Avohoitokäynnit % ta 2012 Sisätautien poliklinikka ,2 % ,4 % 81,4 % Dialyysiyksikkö ,8 % ,7 % 99,2 % Hengityshalvauspotilaat ,0 % 0 0 Kirurgian poliklinikka ,0 % ,3 % 80,1 % Lastentautien poliklinikka ,8 % ,1 % 68,1 % Korva- nenä- ja kurkkutautien pkl ,4 % ,7 % 65,2 % Diabetes poliklinikka ,5 % ,8 % 74,7 % Äitiys- ja naistentautien poliklinikk ,5 % ,8 % 66,5 % Preanestesiapoliklinikka ,5 % ,6 % 37,3 % Kipupoliklinikka ,0 % ,0 % 71,4 % Päiväkirurgia ,6 % ,7 % 65,6 % Yhteensä ,4 % ,6 % 75,7 % 9

12 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Sisältää kirjanpidosta 9/ puuttuvat: Kotikuntakorvaukset (kulut) Hoito ja hoiva Kotikuntakorvaukset (tuotot) Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Omaishoidon tuen asiakkaiden % % % % määrä RAVA keskiarvo 3,03 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,9% 4,6% 4,6% 101 % 0 4,8% 4,8% 100 % 4,8% 4,6% 5,0% 109 % 2,6% 3,2% 2,9% 91 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot Netto % % % % Kotihoidon asiakkaiden määrä % % % % joista hoito- ja % % % % palvelusuunnitelman piirissä olevat / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 10,9% 10,5% 11,2% 107 % 10,1% 10,1% 99 % 11,8% 11,8% 13,9% 118 % 9,7% 10,3% 13,2% 128 % hoitosuunnitelman piirissä olevat / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Päiväkeskushoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Tehostettu palveluasuminen % % % % hoitopäivät RAVA keskiarvo 3,15 0,00 3,33 0,00 3,33 3,15 0,00 3,33 3,15 0,00 3,33 / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat 6,5% 7,4% 8,3% 112 % 6,7% 8,5% 126 % 6,2% 10,6% 9,4% 89 % 6,3% 6,5% 5,7% 88 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 10

13 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Hoito ja hoiva Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Pitkäaikaislaitoshoitopäivät % % % % RAVA keskiarvo 3,83 0,00 3,87 0,00 3,87 3,83 0,00 3,87 3,83 0,00 3,87 RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat 4,6% 1,8% 2,2% 123 % 1,0% 1,6% 152 % 7,3% 3,1% 3,8% 123 % 3,5% 3,6% 3,1% 85 % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,1% 1,8% 2,2% 124 % 0 1,6% 2,2% 134 % 2,4% 2,3% 2,4% 107 % 2,2% 1,9% 2,0% 104 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito ja akuuttihoito yhteensä Hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % - josta vanhuspalvelun yks % % % % - josta osasto % % % % - josta osasto % % % % - josta ostopalvelut % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % Bruttokulut / yli 75-vuotias % % % % Kotona ja kodinomaisissa oloissa 95 % 98 % 98 % 100 % 99 % 98 % 99 % 97 % 96 % 99 % 96 % 97 % 101 % asuvat yli 75 -vuotiaat 11

14 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Kuntoutus Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Terapia-asiakkaat % % % % / terapia-asiakas % % % % jonotusaika kk Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kuntoutus (tuotehintalaskutus) % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Rintamaveteraani % % % % kuntoutusasiakkaat (kaupunki) / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kustannukset yhteensä % % % % Kustannukset yhteensä ilman % % % % valtion määrärahaa Tuotot ilman valtion määrärahaa % % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % % Ulkokuntien osuus % % % Netto ilman valtion määrärahaa % % % ulkokunt. jälkeen 12

15 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Perhepalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Avohuolto, asiakas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kodin ulkopuolelle sijoitetut, % % % % asiakkaat Hoitopäiviä % % % % / hoitopäivä % % % % % 0-17v ikäryhmästä 1 % 1 % 1 % 129 % 2 % 1 % 1 % 130 % 1 % 1 % 1 % 109 % 0 % 0 % 0 % 150 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Jälkihuolto, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % 13

16 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Perhepalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Perheneuvola, asiakkaat % % % % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 5 % 6 % 5 % 84 % 5 % 5 % 5 % 90 % 5 % 6 % 4 % 60 % 6 % 8 % 6 % 78 % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Lastenvalvoja, asiakas % % % % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset % % % % / sopimus % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 14

17 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Suunterveydenhuolto Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Hammashuollon asiakkaat % % % % Peittävyys yli 18 -vuotiaat 29 % 41 % 25 % 61 % 30 % 41 % 25 % 61 % 30 % 41 % 25 % 60 % 29 % 42 % 24 % 57 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat 66 % 71 % 61 % 86 % 67 % 67 % 61 % 92 % 63 % 80 % 57 % 71 % 69 % 83 % 62 % 75 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 59 % 65 % 57 % 87 % 59 % 67 % 57 % 86 % 59 % 67 % 57 % 86 % 59 % 67 % 57 % 86 % Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 85,00 105, % 85,00 105, % 0,00 85,00 105, % 0,00 85,00 105, % (keskiarvo) Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 3,70 0,00 0 % 3,70 0,00 0 % 0,00 3,70 0,00 0 % 0,00 3,70 0,00 0 % Kulut yhteensä % % % % Tuotot % % % % Netto / asiakas % % % % Netto / asukas % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % 15

18 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Sisältää kirjanpidosta 9/ puuttuvat kulut: Kotikuntakorvaukset Vammaispalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Vammaispalvelu asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman palveluasumista) % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vaikeavammaisten % % % % palveluasuminen hoitopäivät /hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaisten työtoiminta, asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ % % % % Vammaispalvelun tuotot % % % % Vammaispalvelun NETTO % % % 16

19 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Vammaispalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat % % % % / asiakas % % % % KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0 % 0 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 0,00 0,00 0 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät % % % % / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kehitysvammaisten % % % % laitoshoitopäivät / hoitopäivä % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % Netto % % % % Kehitysvammahuollon kulut % % % % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon % % % % kulut/asiakas Kehitysvammahuollon tuotot % % % % YHTEENSÄ Kehitysvammahuollon NETTO Kaikkien vammaispalveluiden kulut % % % % YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden % % % % tuotot YHTEENSÄ Kaikkien vammaispalveluiden % % % % NETTO Ulkokuntien osuus % % % NETTO ulkokuntien jälkeen % % % 17

20 Raahen seutu Tilaus: Kuntavertailu Vastaanottopalvelut Kaikki kunnat Raahe Siikajoki Pyhäjoki Vertailutaso sta sta sta sta Avohoito- / vastaanottoasiakkaat % % % % / yhteistoiminta-alueen asukas % % % % / asiakas % % % % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys 66 % 72 % 50 % 70 % 71 % 50 % 70 % 67 % 73 % 48 % 65 % 65 % 75 % 55 % 74 % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Terveysneuvonta-asiakkaat % % % % / yhteistoiminta-alueen asukas % % % % / asiakas % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Sairaankuljetukset % % % % / kuljetus % % % % Kulut % % % % Tuotot % % % % Netto % % % % Kulut yhteensä % % % % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen % % % % asukas Tuotot % % % % Netto % % % % Muiden ulkokuntien osuus % % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % % VERTAILU - TP 2012 eliminoitu sairaankuljetus Kulut yhteensä % % % Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas Tuotot % % % Netto % % % Muiden ulkokuntien osuus % % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen % % 18

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja

Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja Joensuu Tilaus: Joensuu Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastaanotto Ylihoitaja TP 2014 TA 2015 TA2016 kehys Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 940 / yhteistoiminta-alueen asukas 179 170 179

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo

Asiakas: Jyta Kunta: Tilaus: Kannus Toimiala: Sote Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen, Keijo Asiakasryhmät: Salminen Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat -08 75 84 61 99 Muutos % ta /20 15 17,9

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 520 671 541 81 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -902-745 -952 128 Kulut -468 873-499 688-514 775

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu.

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82. Tilaajan viesti tuottajalle: Menoja on karsittu euroa. Pegasos -pääkäyttäjän palkkamääräraha on poistettu. SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 82 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 SoTen

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut.

Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanottotoiminnan kehys sisältää vain 1 akisääteiset perusterveydenhuoltoon sisältyvät palvelut. a Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava yli lää kari Tilaajan Esitys %MuutosTA TILAUS TA214 Ennuste2l4 215 214/TA2O1S Vastaanotto Avohoito-/vastaanottoasiakkaat 77 77 8 2 6% Vastaanotto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 18.6. Yhtymähallitus 20.6. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8

TILI143.S AVUSTUKSET , , ,1 38,5 TILI141.S PALVELUJEN OSTOT , , , ,8 Tuotantolautakunta LIITTEET 25.9. Tulosyksikön talousarvio TA 214 Toimiala Tilinumero * 1. * 1. KS Tot enn 7/ Muutos TA214- tot.enn 13 Sosiaali- ja terveys TILI123.S MYYNTITUOTOT -23 389, -23 997,9-24

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Vaala

Käyttösuunnitelma / Vaala Käyttösuunnitelma / Vaala Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

51 % 77 % 45 % 35 % 77 % -100 % Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri %:a 2012 TA -09 %:a -09 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 579 79 % 41 000 31 793 78 % 37 000-10 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Ii

Käyttösuunnitelma / Ii Käyttösuunnitelma / Ii Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien toiminta

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014

Osavuosikatsaus 3 1-9/2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015

Toteuma %:a %:a talousarviosta. Esitys muutetuksi TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja %:a TILAUS TP -3 - Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 848 2 586 55 % 5 923 5 923 2 413 41 % -7 % 5 923 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 w Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvio ja käyttösuunnitelma vuodelle 2013 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVION NOUDATTAMISTA KOSKEVAT OHJEET...1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNNAN SITOVAT

Lisätiedot

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066

75 000-44,8 750 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 989 3 000 203,3 367 Aikuispsykososiaaliset Netto 135 066 Asiakas: Jyta Palvelu: Keijo Salminen/Pekka Kauppinen Vastuuhenkilö: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 165 113 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016

JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Talousarvio 2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015

Osavuosikatsaus 2 1-7/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 2 1-7/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8. Omisjaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 31.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-03 %:a Heikkonen 2014 2015 2015-03 talousarviosta 2015 Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016

Osavuosikatsaus 3 1-9/2016 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen:

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 384 2 227 1 970 + 88,46 % /

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Utajärven kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015

Toteuma. Esitys muutetuksi TA %:a talousarviosta. Alkuper. TA 2015 Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 873 3 656 59 % 9 259 9 259 3 643 39 % 0 % 9 259 0 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 183 36 19 % 192

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Vaalan kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 429 64% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat

663 946 0,4 TUOTOT YHTEENSÄ 62 008 68 000 9,7 NETTO 599 384 595 946-0,6 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat Asiakas: Jyta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Pekka Kauppinen/Keijo Salminen Asiakasryhmät: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat Tilinpäätös 97 84 Muutos% tilinpäätös

Lisätiedot

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset.

JOENSUU. Terveyspalvelut. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso MITTARIT. Vastaanotto. Suun terveys. Aikuispsykososiaaliset. JOENSUU MITTARIT Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 39 940 39 740 Käyntimäärät 123 419 129 302 125 763 T3, lääkärit 14 12 puhelujen vastausprosentti 90 90 lääkärivakanssien

Lisätiedot

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä

16 % 49 % 49 % 51 % 1 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TP 2013 alkup. TP 2014 Tuottajan viesti tilaajalle: Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 800 4 700 4 700 4 848 148 Vastaanotto /

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma

Talousarvio 2014 (valtuusto) Tilinpäätös Toteuma Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 520 671 276 41% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi

Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Käyttösuunnitelma / Pudasjärvi Järjestämissopimuksen toimenpiteet palvelualoittain Perhepalvelut Neuvolapalvelut: Oulunkaaren perhekeskustoimintamallin käyttöönotto: Moniammatillisten perhekeskustyöryhmien

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Iin kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset henkilöstöresursseissa...

Lisätiedot

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa:

Arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja johtopäätösten osalta hyvinvointikuntayhtymä toteaa seuraavaa: 23.6.2015 Raahen kaupunginhallitus Vastaus Raahen kaupungin tarkastuslautakunnan 12.5.2015 antamaan arviointikertomukseen 2014. Raahen kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan tarkastellut

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015

Osavuosikatsaus 3 1-9/2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2015 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014

Palveluarviotaulukot. Tilinpäätös 2014 JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Palveluarviotaulukot Tilinpäätös 2014 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut HOITO- JA HOIVAPALVELUT 5 400 KOTIHOITO: HOITOSUUNNITELMAN PIIRISSÄ OLEVAT Puumala Panostukset kokonaisuutena melko korkeat, mutta asiakasta kohden matalat Panostukset sekä kokonaisuutena

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 84 Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen 2013 2014 2015 2016 2016 / 2015 2016 / 2014 Yleishallinto

Lisätiedot

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu

Raportointitaso TP 2014 TP 2015 TA 2016 Helmikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 11 733 KV lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 6 444 hoitaja-asiakkaat 29 164 28 193 7 088 Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja

6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja 62 6.1.5 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaajajohtaja Joensuun, Outokummun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan yhteistoiminta-alueella.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 2012 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT Toimintakertomus 1 Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla suurtuotteilla SISÄLLYS: Palvelutilausten toteutumat jäsenkunnittain maisemamallin mukaisilla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti. Mikkelin seutu 2014 Versio 18.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Maisema-raportti Mikkelin seutu Versio 18.6.2015 Mikkeli Hirvensalmi Puumala JOHDANTO JA SISÄLLYSLUETTELO Raportissa esitetyt brutto- ja nettokustannukset sekä toimintatiedot

Lisätiedot

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuoltoon kuuluvat kunnalliset hammashuoltopalvelut. Osana analyysiä tarkastellaan myös yksityisiä ostopalveluita sekä erikoishammashoitoa. SUUN TERVEYDENHUOLLON YHTEENVETO

Lisätiedot

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2

Maisema-raportti Mikkelin seutu 2011 / osa 2 Tiedä Vertaa - Ohjaa Maisema-raportti Mikkelin seutu / osa 2 versio 2106 Mikkeli Ristiina Kangasniemi Mäntyharju Pertunmaa Kuntavertailu: Perhepalvelut Tiedä Vertaa - Ohjaa Perhepalveluihin kuuluvat ehkäisevä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012

Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Oulunkaaren kuntayhtymä Käyttösuunnitelma vuodelle 2012 Simon kunta Hyvinvointia ihmistä lähellä 1 Sisältö 1 Oulunkaaren palvelutuotanto-organisaatio ja johto... 3 2 Muutokset resursseissa... 3 2.1 Muutokset

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot