OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS"

Transkriptio

1 Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omisjaohjausryhmä Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1

2 1

3 Osavuosikatsaus Hyvinvointikunyhtymän palvelutoimin on toteutunut kuntien hyväksymän strategian ja lousarvion asetmien suunviivojen mukaisesti. Palvelukysyntään on kyetty vasamaan kohtuullisesti. Palvelurakennet on kehitetty edelleen avohoidon ja kotihoidon suunan vähentäen laitoshoitoa. Palvelusetelin käyttöä ollaan laajenmassa ja samalla on siirrytty sähköisen järjestelmän käyttöön palvelusetelin myöntämisessä ja hallinnoinnissa. Toiminkulut ovat kasvaneet edellisestä vuodes 1,4 milj (1,7 %), mut toimintuotot ilman jäsenkunlaskutus ovat laskeneet 1,5 milj johtuen leikkaustoiminnan siirron aiheutmas myyntitulojen menetyksestä. Yleinen kusnnuskehitys on ollut maltillis, mut palvelurpeen kasvu on lisännyt menoja erityisesti hoidossa ja hoivassa sekä perhe- ja psykososiaalisissa palveluissa. Palvelukysynnän kasvu ja myös yksittäiset kusnnuksia lisäävät asiakaspaukset kohdistuvat erityisesti Raaheen, jonka maksuosuus uhkaa ylittää lousarviovarauksen. Muiden kuntien kunlaskutuksen lousarviovaraus näyttää riittävän. Kunlaskutus kokonaisuudessaan kasvaa voimakkaammin kuin menneinä vuosina on totuttu, mut näyttäisi kuitenkin pysyvän lousarviossa. Se edellyttää sopeutustoimien jatkamis. Tässä osavuosikatsauksessa verilupohjana louden osal on edellisen vuoden vasava ajankoh ja lousarvio sekä toiminnan osal lousarviossa asetetut voitteet. Maisemaraportin viesteihin on kirjattu olennaisimmat lousarvion toteutumiseen liittyvät havainnot. Leikkaustoiminnan siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi ei ole vaikutnut erikoissairaanhoidon kunlaskutukseen, joka on koko erikoissairaanhoidon (oma ja ostettu) osal alle edellisen vuoden son. Hyvinvointikunyhtymä on ollut edelleen aktiivisesti mukana maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valmistelussa. Hannu Kallunki kunyhtymän johja 2

4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Asukasluvut RAAHE RAAHE Aikuissosiaalityö ,8 % ,0 % ,5 % ,9 % (muutos ed. vuosi) -0,1 % -3,2 % 2,1 % -15,2 % Aikuisten psykososiaaliset palvelut ,2 % ,8 % ,2 % ,5 % (muutos ed. vuosi) 3,2 % -6,0 % 5,3 % -9,3 % Erikoissairaanhoito oma ,5 % ,9 % ,2 % ,0 % (muutos ed. vuosi) -16,5 % -14,1 % -16,0 % -21,1 % Erikoissairaanhoito ostopalvelut ,3 % ,5 % ,1 % ,9 % (muutos ed. vuosi) 5,0 % -14,5 % 8,0 % 5,2 % Hoito- ja hoivapalvelut ,6 % ,7 % ,5 % ,7 % (muutos ed. vuosi) 4,8 % 7,4 % 7,5 % -7,3 % Kuntoutuspalvelut ,2 % ,2 % ,9 % ,8 % (muutos ed. vuosi) 8,3 % 32,8 % 8,9 % -9,8 % Perhepalvelut ,9 % ,6 % ,5 % ,8 % (muutos ed. vuosi) 16,5 % 67,0 % 15,8 % 8,2 % Suun terveydenhuolto ,9 % ,8 % ,3 % ,9 % (muutos ed. vuosi) 1,7 % -5,3 % 3,1 % -0,9 % Vammaispalvelut ,3 % ,8 % ,2 % ,6 % (muutos ed. vuosi) 3,9 % 8,2 % 3,5 % 3,9 % Vasanottopalvelut ,4 % ,5 % ,9 % ,7 % (muutos ed. vuosi) 5,8 % -8,0 % 7,5 % 7,0 % Projektit ,7 % ,7 % ,7 % ,7 % (muutos ed. vuosi) -26,1 % -26,1 % -26,0 % -26,9 % Yhteensä ,2 % ,2 % ,3 % ,8 % (muutos ed. vuosi) 3,5 % -2,6 % 5,3 % -1,1 % Oma toimin ,4 % ,5 % ,7 % ,3 % (muutos ed. vuosi) 2,8 % 3,3 % 4,2 % -3,7 % 3

5 Aikuispsykososiaaliset palvelut Toteutuma on lousarvion mukainen. Mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Toteutumassa näkyy asumispalveluissa meneillään oleva laskutuskäytännön muutos, jossa vuokrien ja aterioiden osal laskutus siirtyy suoraan tuotjan ja asiakkaan väliseksi. Muutos näkyy tulojen sekä menojen vähenemisenä, tulokertymä on hieman arvioitua pienempi. Aikuissosiaalipalvelut Toteutuma on lousarvion mukainen. Palvelurpeeseen on pystytty vasamaan. Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelalle ei ole lisännyt ehkäisevän- ja täydentävän toimeentulotuen kusnnuksia. Erikoissairaanhoito Vuoden alus leikkaustoimin Raahessa on ollut sairaanhoitopiirin toimina ja se vaikuta kusnnusten jakautumiseen oman toiminnan ja ostetun erikoissairaanhoidon välillä sekä kunyhtymän palvelujen myyntiin muille kunnille. Oman erikoissairaanhoidon osal avohoitokäynnit ovat lisääntyneet sisäutipkl:lla ja kirurgian pkl:lla edellisen vuoden vasavas ajankohdas, lastenutien pkl:n käynnit ovat vähentyneet. Kokonaisuudessa käynnit ovat hieman lisääntyneet, kun huomioidaan päiväkirurgiayksikön käyntien siirtyminen sairaanhoitopiirille. Ostetun erikoissairaanhoidon kusnnukset ovat lisääntyneet leikkaustoiminnan siirtymisestä johtuen. Kokonaisuutena toimin ja kusnnukset ovat arvioidun mukaisia. Hoito ja hoiva Palvelukysyntään on pystytty vasamaan kaikissa tuotteissa määräajassa. Omaishoito on kohdennettu paljon apua rvitseville. Raahessa ja Pyhäjoella palvelurve on ollut hieman ennakoitua suurempaa. Kotihoitotuote sisältää tukipalvelut, kotihoidon, vaativan kotisairaanhoidon, kotisairaalatoiminnan ja ikäihmisten poliklinikkatoiminnan. Palvelurpeen arviointi on pystytty tekemään lain anmissa rajoissa ja kiireellinen apu järjestämään välittömästi. Raahessa asiakkaiden palvelurve on lisääntynyt, vaikka asiakasmäärä on laskenut. Tehostettua palveluasumis ja laitoshoitoa seuraan kokonaisuutena. Hoitopäivät ovat toteutuneet arvioidusti omassa toiminnassa Raahessa ja Pyhäjoella, Siikajoella on voitu tehostetussa palveluasumisessa mennä toiminnassa suunniteltuun paikkamäärään. Siikajoen laitoshoidon hoitopäivämäärä toteuma ennakoitua suurempi. Oman toiminnan ja ostopalvelun/palvelusetelin nettohoitopäivähin ei ole verilukelpoinen. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhyikaishoito pitää sisällään osasto 5, osasto 6, osasto 3 sekä palvelukeskusten vuorohoidon. Toteutuneet hoitopäivät: Pyhäjoen akuuttihoidon rve on ollut ennakoitua suurempi ja hoitopäiväkertymään on vaikutnut osastoilla kesällä tehty remontti. Kuntoutus Fysioterapian kusnnukset ovat kokonaisuutena hieman yli lousarvion, 74,4 %. Vuoden alussa aloitettu fysioterapeuttien suoravasanottotoimin terveyskeskuksen vasanotolla on vakiinnutnut toiminmallinsa. Pyhäjoen fysioterapiakäyntien lisäys johtuu osastoilla pahtuneiden kuntoutuskäyntien lisääntymisestä. Puhe- ja toiminterapiapalveluiden asiakas- ja käyntimäärissä on laskua edelliseen vuoteen, muutos johtuu henkilöstö vajaukses. Perhepalvelut Perhesosiaalityön palveluissa lapsiperheiden palvelurve on lisääntynyt, johtuen osaksi ulkokuntien palvelurpeen kasvus. Ennalehkäisevän perhe- ja kotipalvelutyön sekä perheneuvolan käynnit ja asiakasmäärät ovat lisääntyneet. Osavuosikatsauksen netto ylitys perhepalveluissa on 18,5 %. Palvelurpeeseen on vasttu lisätyillä ostopalveluilla ja palvelusetelillä. Ostopalvelulla on pyritty tukemaan perheitä kotiin ja välttämään raskaampia palveluja. Suunterveydenhuolto Toimin ja lousarvion toteuma ovat suunnitellun mukais. Raahen osal asiakkaiden ja käyntien määrä on pienempi kuin edellisenä vuonna vasavana aikana. Se johtuu koululaisten rkastusajankohdas, joka toteutettiin edellisenä vuonna alkuvuodes ja tänä vuonna rkastukset tehdään syyslukukaudella. 4

6 Vammaispalvelut Vammaispalvelut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet suunnitellusti ja ovat lousarvion mukaisia. Palvelunrpeeseen on pystytty vasamaan. Kehitysvammapalveluissa hkokankaan laitoshoidon käyttö on arvioitua suurempi. Vasanottopalvelut Terveyskeskuslääkäri- ja hoijapalveluissa kusnnukset ovat hieman yli lousarvion son, toteutuma 69,6 %. Uutena toiminna on otettu käyttöön fysioterapeutin suoravasanottopalvelut vuoden alus. Etenkin Raahen osal asiakkaiden, käyntien ja kusnnusten osal on kasvua. Se johtuu fysioterapeuttien suoravasanottotoiminnan aloitmises sekä vasanottoaikaa odotneiden potilaiden hoitoon suunnatuis erityistoimenpiteistä (hoijien konktit, il- ja lauanivasanotot). Kesällä myös Pyhäjoen, Ruukin ja Vihannin terveysasemien lääkäri- ja hoijavasanotot olivat auki heinäkuussa. Terveysneuvonnassa asetuksen mukaiset terveysrkastukset ovat toteutuneet hoijien osal ja toteutuma on lousarvion mukainen. 5

7 RAAHE Aikuissosiaalityö Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,5 Poistot Netto , , , ,9 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,9 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,7 Henkilöstökulut , , , ,0 Sosiaalityö Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,4 Netto , , , ,9 Asiakasperheet , , , ,1 Netto / asiakasperhe , , , ,7 Toimeentulotuki Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,1 Netto , , , ,9 Netto / asiakasperhe , , , ,9 Välitystili Asiakasperheet Työllistämistoimin Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,8 Poistot Netto , , , ,9 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , , ,9 Kulut / asiakas , , , ,1 6

8 RAAHE Aikuisten psykososiaaliset palvelut Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,4 Poistot , , , ,4 Netto , , , ,9 Ulkokuntien osuus 0 0 0, , , ,7 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,4 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,6 Henkilöstökulut , , , ,5 Mielenterveyspalvelut Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,5 Poistot , , , ,9 Netto , , , ,1 Perussoinen avohoito Tuotot , , , ,8 Toiminkulut , , , ,1 Poistot , , , ,5 Netto , , , ,3 Asiakkaat , , , ,0 Kulut / asiakas , , , ,4 Päivätoimin Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,2 Netto , , , ,3 Hoitopäivät , , , ,7 Palveluasuminen Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,2 Netto , , , ,3 Netto / hoitopäivä , , , ,7 Oma erikoissairaanhoito (old) Tuotot , , , ,8 Toiminkulut , , , ,8 Poistot , , , ,1 Netto , , , ,0 Hoitopäivät , , , ,0 Kulut / hoitopäivä , , , ,6 7

9 RAAHE Päihdehuollon palvelut Tuotot , , , ,2 Toiminkulut , , , ,7 Poistot Netto , , , ,1 Päihdehuollon avohoito Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,8 Poistot Netto , , , ,1 Asiakkaat , , , ,0 Kulut / asiakas , , , ,7 Päihdehuollon asumispalvelu Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,0 Hoitopäivät , , , ,0 Netto / hoitopäivä , , ,1-62 Laitoskuntoutus Toiminkulut , , , ,5 Netto , , , ,5 Hoitopäivät , , , ,2 Netto / hoitopäivä , , , ,9 8

10 RAAHE Erikoissairaanhoito (tuotehinnoittelu) Avohoidon yksikkö ,0 % ,5 % ,3 % % Sisäutien pkl ,0 % ,5 % ,0 % % Lastenutien pkl ,3 % ,4 % ,0 % % Diabetes pkl ,7 % ,0 % ,1 % % Dialyysihoito ,0 % ,6 % ,8 % % Operatiivinen yksikkö ,0 % ,2 % ,8 % % Korva-,nenä-kurkkut. Pkl ,9 % ,6 % ,1 % % Kirurgian pkl ,6 % ,9 % ,3 % % Päiväkirurgia 0 0 Kipupoli pkl ,4 % ,6 % ,1 % % Preanestesiapkl 0 0 Äitiys- ja naistent. pkl ,7 % ,9 % ,0 % % Operatiivinen osasto ,3 % ,6 % ,9 % % OMA TOIMINTA ,5 % ,9 % ,2 % % OSTOPALVELUT ,3 % ,5 % ,1 % % ,2 % ,2 % ,0 % % 9

11 10

12 RAAHE Hoito- ja hoivapalvelut Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,7 Poistot , , , ,7 Netto , , , ,2 Ulkokuntien osuus 0 0 0, , , ,6 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,7 Henkilöstökulut , , , ,6 Kulut / 75 vuot täyttänyt as , , , ,4 Omaishoidon tuki Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,6 Netto , , , ,2 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , , ,1 Peittävyys, 75 vuot täyttän , , , ,9 Kulut / asiakas , , , ,8 Kotiin annetvat palvelut yhteensä Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,3 Poistot , , , ,7 Netto , , , ,8 Päivätoimin Tuotot , , , ,8 Toiminkulut , , , ,6 Poistot Netto , , , ,8 Hoitopäivät yhteensä , , , ,0 Kulut / hoitopäivä , , , ,4 Kotihoito ja tukipalvelut Tuotot , , , ,4 Toiminkulut , , , ,4 Poistot , , , ,7 Netto , , , ,0 Asiakkaat yhteensä (summat , , , ,4 Kulut / 75 vuot täyttänyt as , , , ,1 11

13 Palveluasuminen, pitkäaikais- ja akuuttihoito yhteensä Tuotot , , , ,4 Kulut , , , ,2 Poistot , , , ,5 Netto , , , ,2 Hoitopäivät yhteensä , , , ,1 Kulut+poistot/ hoitopäivä , , , ,8 Tuotot/hoitopäivä , , , ,4 Netto/hoitopäivä , , , ,5 12 RAAHE Kotisairaala Tuotot Toiminkulut Netto Hoitopäivät Kulut / hoitopäivä Tehostettu palveluasuminen Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,4 Poistot , , , ,9 Netto , , , ,9 Hoitopäivät yhteensä , , , ,7 Kulut / hoitopäivä , , , ,0 Tuotot / hoitopäivä , , , ,2 Netto / hoitopäivä , , , ,0 Pitkäaikainen laitoshoito Tuotot , , ,1 Toiminkulut , , ,3 Poistot , , ,5 Netto , , ,4 Hoitopäivät yhteensä , , ,4 Kulut / hoitopäivä , , ,9 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhyikaishoitopaikat Tuotot , , , ,3 Toiminkulut , , , ,5 Poistot , , , ,0 Netto , , , ,2 Hoitopäivät yhteensä , , , ,0 Kulut / hoitopäivä , , , ,9

14 Osastohoito OMA TOIMINTA JA OSTOPALVELUT (Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalue) Kulut+poistot 6200 osasto , , , ,7 Hoitopäivät , , , ,5 Kulut/hoitopäivä , , , ,4 Kulut+poistot 6210 osasto , , , ,3 Hoitopäivät , , , ,7 Kulut/hoitopäivä , , , ,3 Kulut+poistot 6220 osasto , , , ,2 Hoitopäivät , , , ,1 Kulut/hoitopäivä , , , ,7 Kulut 6230 osastohoidon ostopalvelut , , Hoitopäivät , , Kulut/hoitopäivä , ,5-288 Kulut Osastohoito yht , , , ,8 Hoitopäivät , , , ,6 Kulut/hoitopäivä , , , ,8 13 RAAHE Vanhuspalvelut; Palveluasuminen, pitkäaikaislaitoishoito ja vuorohoito OMA TOIMINTA, OSTOPALVELUT JA PALVELUSETELIT (Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalue) Netto , , , ,8 Hoitopäivät , , , ,9 Netto/hoitopäivä , , , ,2 Osastohoito OMA TOIMINTA JA OSTOPALVELUT (Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalue) Netto , , , ,2 Hoitopäivät , , , ,6 Netto/hoitopäivä , , , ,2 Vanhuspalvelun yksiköt tehostettu palveluasuminen, pitkäaikaislaitoshoito ja lyhyikaishoito yhteensä OMA TOIMINTA (Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalue) Kulut , , , ,6 Poistot , , , ,0 Kulut+poistot , , , ,6 Hoitopäivät yhteensä , , , ,0 Kulut+poistot/ hoitopäivä , , , ,0 Tehostettu palveluasuminen ja vuorohoito OSTOPALVELUT JA PALVELUSETELIT Netto , , ,8 Hoitopäivät yhteensä , , ,0 Netto/ hoitopäivä , , ,2

15 14 RAAHE Kuntoutus Tuotot , , , ,0 Toiminkulut , , , ,2 Netto , , , ,6 Ulkokuntien osuus 0 0 0, , , ,4 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,8 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,5 Henkilöstökulut , , , ,6 Avokuntoutus Puheterapia Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,6 Netto , , , ,0 Asiakkaat , , , ,7 Kulut / asiakas , , , ,7 Käynnit kaikki , , , ,1 Kulut / käynti , , , ,4 Toiminterapia Tuotot , , , ,8 Toiminkulut , , , ,2 Netto , , , ,3 Asiakkaat , , , ,8 Kulut / asiakas , , , ,4 Käynnit kaikki , , , ,6 Kulut / käynti , , , ,8 Fysioterapia Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,6 Asiakkaat Käynnit kaikki , , , ,3 Kulut / käynti , , , ,6 Veteraanikuntoutus Tuotot , , , ,8 Toiminkulut , , , ,7 Netto , , , ,5 Asiakkaat , , , ,1

16 15 RAAHE Perhepalvelut Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,8 Netto , , , ,7 Ulkokuntien osuus 0 0 0, , , ,1 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,8 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,2 Henkilöstökulut , , , ,6 Ennalehkäisevät palvelut Tuotot , , , ,2 Toiminkulut , , , ,5 Netto , , , ,4 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , , ,0 Kulut / asiakas , , , ,3 Sosiaalityö Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,9 Netto , , , ,1 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , , ,8 Kulut / asiakas , , , ,2 Avohuolto Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,6 Netto , , , ,7 Asiakkaat, alle 18-vuotiaat , , , ,3 Kulut / asiakas , , , ,6 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Tuotot , , , ,2 Toiminkulut , , , ,8 Netto , , , ,8 Hoitopäivät yhteensä , , , ,2 Kulut / hoitopäivä , , , ,5 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , , ,7 Jälkihuolto Tuotot Toiminkulut , , ,3 Netto , , ,3 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , ,3

17 RAAHE Perheneuvola Tuotot , , , ,7 Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,1 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , , ,9 Kulut / asiakas , , , ,9 Perheoikeudelliset palvelut Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,4 Netto , , , ,6 Kulut / asiakas , , , ,5 Netto / asiakas , , , ,9 Asiakkaat yhteensä kaikil i , , , ,7 16

18 RAAHE Suun terveydenhuoltopalvelut Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,9 Poistot , , , ,2 Netto , , , ,4 Ulkokuntien osuus 0 0 0, , , ,7 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,9 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,5 Henkilöstökulut , , , ,2 Asiakkaat alle 18-vuotiaat , , , ,5 Peittävyys vuotiaat , , , ,0 Asiakkaat 18 vuot täyttäne , , , ,8 Peittävyys 18-v täyttäneet , , , ,7 Asiakkaat yhteensä , , , ,9 Tuotot / summason asiaka , , , ,2 Kulut / summason asiakas , , , ,4 Netto / summason asiakas , , , ,7 Käynnit kaikki , , , ,0 Tuotot / käynti , , , ,8 Kulut / käynti , , , ,7 Netto / käynti , , , ,3 17

19 Vammaispalvelut yhteensä Tuotot , , , ,5 Toiminkulut , , , ,7 Poistot , , ,0 Netto , , , ,6 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,6 Henkilöstökulut , , , ,1 Vammaispalvelut Tuotot , , ,8 Toiminkulut , , , ,9 Netto , , , ,0 Asiakkaat, summason hetu Kulut / summason asiakas Vammaisten palvelut (harkinnanvaraiset tukitoimet ja omaishoidontuki) Tuotot Toiminkulut , , , ,0 Netto , , , ,8 Asiakkaat , , , ,7 Kulut / asiakas , , , ,5 Vaikeavammaisten palvelut Tuotot Toiminkulut , , , ,9 Netto , , , ,9 Asiakkaat, summason hetu Kulut / summason asiakas Henkilökohinen avusja Tuotot Toiminkulut , , , ,8 Netto , , , ,8 Asiakkaat , , , ,0 Kulut / asiakas , , , ,8 Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut Tuotot Toiminkulut , , , ,6 Netto , , , ,6 Asiakkaat , , , ,2 Kulut / asiakas , , , ,4 18 RAAHE

20 19 RAAHE Vaikeavammaisten asumispalvelut Tuotot , , ,0 Toiminkulut , , ,6 Netto , , ,3 Asiakkaat , , ,0 Hoitopäivät , , ,8 Kulut / hoitopäivä , , ,0 Työtoimin Tuotot Toiminkulut , ,0 Netto , ,0 Sosiaalityö ja palveluohjaus Tuotot Toiminkulut , , , ,3 Netto , , , ,2 Asiakkaat , , , ,9 Kulut / asiakas , , , ,7 Kehitysvammahuolto Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,9 Poistot , , ,0 Netto , , , ,9 Asiakkaat, summason hetu Kulut / summason asiakas Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,6 Poistot Netto , , , ,3 Asiakkaat, summason hetu Kulut / asiakas , , , ,8 Netto / asiakas , , , ,6 Työ- ja päivätoimin Tuotot , , , ,9 Toiminkulut , , , ,4 Poistot Netto , , , ,7 Asiakkaat , , , ,4 Kulut / asiakas , , , ,4

21 RAAHE Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,1 Netto , , , ,9 Asiakkaat , , , ,4 Kulut / asiakas , , , ,3 Kehitysvammaisten palveluasuminen Tuotot , , , ,8 Toiminkulut , , , ,0 Poistot , , ,7 Netto , , , ,1 Asiakkaat , , , ,5 Hoitopäivät , , , ,1 Netto / hoitopäivä , , , ,9 Kehitysvammaisten laitoshoito Toiminkulut Netto Asiakkaat 2 2 Hoitopäivät Kulut / hoitopäivä

22 RAAHE Vasanottopalvelut Tuotot , , , ,6 Toiminkulut , , , ,4 Poistot , , , ,7 Netto , , , ,6 Ulkokuntien osuus 0 0 0, , , ,9 Ulkokuntien osuuden jälkee , , , ,7 Toiminkulut+poistot / asuk , , , ,8 Henkilöstökulut , , , ,1 Terveyskeskuslääkäri- ja hoijapalvelut Tuotot , , , ,2 Toiminkulut , , , ,5 Poistot , , , ,3 Netto , , , ,7 Asiakkaat, summason hetu , , , ,0 Kulut / summason asiakas , , , ,0 Käynnit kaikki , , , ,5 Kulut / käynti , , , ,2 Terveysneuvon Tuotot , , , ,1 Toiminkulut , , , ,4 Poistot , , , ,6 Netto , , , ,8 Asiakkaat , , , ,1 Kulut / asiakas , , , ,3 Käynnit kaikki , , , ,2 Kulut / käynti , , , ,0 21

23 TULOSLASKELMA (ULKOINEN) Toteutunut Määräraha Edellinen Tot % TA vuoden alus vuosi 17/18 Tot TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,72 66,74 - jäsenkuntien maksuosuudet ,11 66,47 - muut myyntituotot ,75 71,36 * Maksutuotot ,86 63,29 * Tuet ja avustukset ,63 15,15 * Vuokratuotot ,94 65,98 * Muut toimintuotot ,13 102,47 **** TOIMINTATUOTOT ,18 66,43 TOIMINTATUOTOT ILMAN JÄSEN ,34 66,19 KUNTIEN LASKUTUSTA TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot ,85 67,21 Henkilösivukulut * Eläkekulut ,73 69,54 * Muut henkilösivukulut ,79 54,95 * Henkilöstökorvaukset ,89 126,33 ** Henkilöstömenot yhteensä ,65 66,38 * Palvelujen ostot ,66 67,15 - erikoissairaanhoidon ostot shp ,03 63,29 - muut palvelujen ostot ,43 72,50 * Aineet,rvikkeet, varat ,37 73,41 * Avustukset ,15 65,07 * Vuokrat ,03 67,71 * Muut toiminkulut ,66 64,87 **** TOIMINTAKULUT ,70 67,04 TOIMINTAKATE ,13 18,37 Rahoitustuotot ja -kulut * Korkotuotot ,89 4,20 * Muut rahoitustuotot ,22 74,42 * Korkokulut ,14-0,12 * Muut rahoituskulut ,05 60,18 VUOSIKATE ,45 18,99 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot ,19 67,37 TILIKAUDEN TULOS , ,94 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,94 22

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 18.6. Yhtymähallitus 20.6. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikunyhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.8. Omisjaohjausryhmä / Kunjohto 30.10. Yhtymähallitus 1.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Omistajaohjausryhmä 20.11. Yhtymähallitus 26.11. Pyhäjoen kunnanhallitus 17.12. Raahen kaupunginhallitus 08.12. Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 21.8. Yhtymähallitus 27.8. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Omistajaohjausryhmä 31.10. Yhtymähallitus 02.11. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3. Omistajaohjausryhmä 21.5. Yhtymähallitus 21.5. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 12.06. Yhtymähallitus 17.06. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13

Sastamalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos :45:13 Sasmalan Vesi Liikelaitos Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 110 Vesilaitos 22.11. 10:45:13 TULOSLASKELMA 4/ Myyntituotot 2 379 345 Maksutuotot 2 518 100 664 515 2 528 2 528 2 528 2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN

OSAVUOSIKATSAUS VUODEN 2013 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. JA VUODEN TALOUSARVION MUUTTAMINEN Omistajaohjausryhmä 26.11. Yhtymähallitus 26.11. 62 Osavuosikatsaus 9/ ja lousarvion muuttaminen Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot

Lisätiedot

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE VUOSIKATE KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80 Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00

Lisätiedot

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS Omistajaohjausryhmä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. Omistajaohjausryhmä 22.8. Yhtymähallitus 28.8. Osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän toiminta on ollut hyväksytyn

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 2

Perusturvalautakunta liite nro 2 Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot