(µ 2 sg 2 a 2 t )r2. t = a t

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(µ 2 sg 2 a 2 t )r2. t = a t"

Transkriptio

1 Fysiikan valintakokeen klo ratkaisut 1. Auto lähtee levosta hetkellä t = 0 ympyrän muotoiselle vaakasuoralle radalle tasaisella tangenttikiihtyvyydellä a t = 2,34 m/s 2. Oleta, että tien pinta kohdistaa kaikkiin renkaisiin yhtäsuuren kitkavoiman ja että niin kauan kuin auto ei luisu, kiihtyvyyden antaa lepokitka. Auton renkaiden ja tienpinnan väliset lepo- ja liikekitkakertoimet ovat µ s = 0,56 ja µ k = 0,45 ja radan säde r = 123 m. a) Osoita, että auto alkaa luisua hetkellä t = 10,6 s. [3p] b) Oleta, että luisuminen kestää yli 2 s ja esitä graafisesti kitkavoiman suuruus ajan funktiona välillä 0-12 s, kun auton massa on 1340 kg. [4p] c) Auton taustapeiliin on ripustettu maskotti. Missä kulmassa pystysuoraan nähden on maskotin ripustuslanka juuri ennen luisumisen alkamista? [3p] a) Auton kokonaiskiihtyvyys a = a 2 t + a2 n, missä normaalikiihtyvyys a n kasvaa vauhdin kasvaessa. a n = v2 r = (a tt) 2. r Kiihtyvyyden aiheuttaa renkaiden ja tienpinnan välinen kitka, joka on alussa lepokitkaa. Luisuminen alkaa, kun lepokitka saavuttaa maksimiarvonsa µ s mg. Newtonin toisen lain nojalla tästä saadaan maksimikiihtyvyys a = µ s g. Kun tämä yhtälö kirjoitetaan auki, voidaan ratkaista t = 4 (µ 2 sg 2 a 2 t )r2 a t = 10,6 s Voidaan osoittaa myös laskemalla kokonaiskiihtyvyys hetkellä t = 10,6 s ja toteamalla, että se on yhtäsuuri kuin maksimikiihtyvyys µ s g = 5,5 m/s 2. b) Alussa kitkavoima F µ = ma F µ = ma t 1 + ( ) 2 at t r 4, kunnes luisumisen alettua muuttuu liikekitkaksi µ k mg, joka on vakio (ei riipu oleellisesti renkaiden ja tienpinnan välisestä nopeudesta).

2 8 7 Fµ(kN) t(s) c) Juuri ennen luisumisen alkua kokonaiskiihtyvyys a = µ s g. Maskotin vapaakappalekuviosta saadaan tan α = a/g = µ s α = Maalari on kiinnittänyt räystäälle kitkattoman ja massattoman väkipyörän, jonka kautta kulkee massaton köysi. Köyden toinen pää on oheisen kuvan mukaisesti kiinnitetty maalarin turvavaljaisiin ja toisesta päästä vetämällä hän säätelee korkeuttaan (kuva). Oleta, että köyden molemmat päät ovat pystysuorassa. Maalarin massa valjaineen on 87,6 kg ja putoamiskiihtyvyys g = 9,81 m/s 2. a) Kuinka suuri voima maalarin pitää kohdistaa köyteen roikkuakseen paikoillaan? [2p] b) Kuinka suurella voimalla hänen pitää kiskoa köyttä edetäkseen vakiovauhdilla ylöspäin? [1p] c) Laske 12,3 m:n nousuun vaadittava työ energiaperiaatteella. [2p] d) Laske c-kohdan työ köyteen kohdistetun voiman tekemänä työnä. [2p] e) Ollessaan 12,3 m:n korkeudella maalari käskee kaveria kiinnittämään köyden alapäähän 76,5 kg:n punnuksen, jonka jälkeen hän irrottaa otteensa köydestä. Millä nopeudella hän tömähtää maahan, jos punnuksen paino kohdistuu köyden toiseen päähän koko alastulon ajan? [3p] a) Väkipyörän kummaltakin puolelta tulevaan köyteen kohdistuu puolet maalarin painosta F = 1 2 mg = ,6 kg 9,81 m/s2 = 430 N.

3 b) Vakiovauhdin ylläpitämiseen tarvitaan sama voima kuin paikoillaan olemiseen F = 430 N. c) Työ on yhtä suuri kuin potentiaalienergian lisäys W = mg h = 87,6 kg 9,81 m/s 2 12,3 m = 10,6 kj. d) Työ on voima kerrottuna matkalla. Noustakseen 12,3 m pitää maalarin kiskoa köyttä 2 12,3 m = 24,6 m W = F s = 430 N 24,6 m = 10,6 kj. e) Olkoon köyden jännitysvoima T, maalarin massa m 1 ja punnuksen massa m 2. Newtonin toisen lain mukaiset yhtälöt ovat } m 1 g T = m 1 a T = m 1 (g a) a = m 1 m 2 g = 0,664 m/s 2. T m 2 g = m 2 a T = m 2 (g + a) m 1 + m 2 Vauhti saadaan kiihtyvyyden ja matkan avulla yhtälöstä v = 2as = 2 0, ,3 m/s = 4,04 m/s. 3. Veden ja jään ominaislämpökapasiteetit ovat 4,19 kj/(kg K) ja 2,09 kj/(kg K) ja veden ominaissulamislämpö on 333 kj/kg. a) Dieettiguru kehoittaa juomaan jäävettä, koska elimistö joutuu polttamaan rasvaa lämmittääkseen nolla-asteisen veden 37-asteiseksi. Kuinka paljon sinun pitäisi juoda jäävettä polttaaksesi 112 g rasvaa, kun yhden rasvakilon polttaminen tuottaa 38 MJ lämpöä? [5p] b) Laihduttaja kuvittelee voivansa syödä jäätelöä lihomatta, kunhan se vain on riittävän kylmää. Kilogramma jäätelöä tuottaa ravintona 5,40 MJ lämpöä. Kuinka kylmänä jäätelö pitäisi syödä, jotta siitä ei tulisi nettoenergiaa, jos oletetaan, että jäätelön ominaislämpökapasiteetit ja ominaissulamislämpö ovat samat kuin vedellä ja jäällä? [5p] a) Rasvan polttamisesta saadulla lämpöenergialla Q lämmitetään m-massaista vesimäärää 37 astetta Q = mc T m = Q c T = (0, ) (4, ) kg = 27 kg. b) Jäätelön lämpiäminen kiinteänä vaatii lämpömäärän Q 1 = mc j (0 T j ), sulaminen lämpömäärän Q 2 = ms ja lämpiäminen nesteenä lämpömäärän Q 3 = mc v (T v 0), missä c j ja c v ovat jään ja veden ominaislämpökapasiteetit, s on veden ominaissulamislämpö, T j on syötävän jäätelön lämpötila ja T v = 37 C. Jäätelö ei tuota nettoenergiaa, jos kokonaislämpömäärä Q 1 +Q 2 +Q 3 on yhtä suuri kuin jäätelön antama energia Q = mh, missä h on jäätelön lämpöarvo 5, J/kg. mh = mc j (0 T j ) + ms + mc v (T v 0) T j = s + c vt v h c j = 2350 C. Laihduttaja joutuu pettymään karvaasti, sillä tavoiteltu lämpötila on tavoittamattomissa.

4 4. Urkupillit ovat joko avoimia (molemmista päistä avoimia) tai tukittuja (toisesta päästä avoimia ja toisesta päästä suljettuja) putkia. Tarkastellaan urkupillä, jonka pituus on 78,9 cm. a) Piirrä kuva perussävelen ja ensimmäisen harmonisen yläsävelen muodostumisesta avoimeen pilliin ja laske vastaavat taajuudet lämpötilassa 3 C, kun äänen nopeus ilmassa on 333 m/s tässä lämpötilassa? [4p] b) Toista a-kohta tukitulle pillille. [4p] c) b-kohdan pillin on tarkoitus soida A-sävelellä, niin että perussävelen taajuus f 1 = 110 Hz. Missä lämpötilassa tämä toteutuu, kun äänen nopeus ilmassa on suoraan verrannollinen absoluuttisen lämpötilan neliöjuureen? [2p] a) Avoimen putken molempiin päihin muodostuu kupu. Kahden solmun välimatka on puoli aallonpituutta λ/2. Koska kuvut ovat solmujen puolivälissä, on kuvun ja solmun välimatka λ/4. Äänen taajuus f = v/λ, missä v on äänen nopeus. Perussävelessä on keskellä yksi solmu, jolloin putken pituus L = λ 1 /2 ja f 1 = v λ 1 = v 2L = 333 m/s = 211 Hz. 2 0,789 m Ensimmäisessä harmonisessa yläsävelessä on kaksi solmua, jolloin L = λ 2 ja taajuus f 2 = 2f 1 = 422 Hz. b) Tukitun pillin suljettuun päähän muodostuu solmu ja avoimeen päähän kupu. Perussävelessä on solmu vain tukitussa päässä, jolloin L = λ 1 /4 ja f 1 = v λ 1 = v 4L = 333 m/s = 105,5 Hz 106 Hz. 4 0,789 m Ensimmäisessä harmonisessa yläsävelessä on yksi solmu, jolloin L = (3/4)λ 2 ja taajuus f 2 = 3f 1 = 317 Hz. c) Äänen nopeus kaasussa on verrannollinen absoluuttisen lämpötilan neliöjuureen. Lämpötilassa T = ( ) K b-kohdan pillin perustaajuus f 1 = 105,5 Hz. Tästä saadaan verranto f 1 (T ) f 1 (T ) = T T T = [ f1 (T ] ) 2 ( ) T = 276 K = 300 K = 27 C. f 1 (T ) 105,5

5 5. Akun napajännitettä mitattiin akun läpi kulkevan virran funktiona. Käytössä oli jännitemittari, virtamittari ja säätövastus. Mittaukset tehtiin oheisen kuvan mukaisella kytkennällä ja havainnot ovat oheisessa taulukossa. I(mA) U(V) 1,14 1,09 1,04 0,99 0,93 R E 1 2 R s a) Kumpi kytkennässä esiintyvistä mittareista 1 ja 2 on jännitemittari? [2p] b) Esitä graafisesti napajännite virran funktiona. [3p] c) Määritä kuvaajan perusteella akun sisäinen resistanssi R s ja lähdejännite E olettaen, että jännitemittarin sisäinen resistanssi on ääretön. [3p] d) Huomaat, että jännitemittarin sisäinen resistanssi onkin vain 7,89 Ω. Määritä c-kohdassa määritetyt suureet uudestaan ottamalla tämä huomioon. [2p] a) Mittari 2 on jännitemittari. b) U(V) I(A) c) Jos jännitemittarin virta on nolla, on napajännite muotoa U = E IR s R s = U I Lähdejännite E = U(0) = 1,16 V. 1,15) V = (0,96 = 0,43 Ω. (0,47 0,03) A d) Jos merkitään jännitemittarin virtaa ja resistanssia tunnuksin I U ja R U ja akun sisäistä resistanssia ja lähdejännitettä tunnuksella R s ja E, c-kohdan yhtälö tulee muotoon U = E (I + I U )R s = E (I + U ) RU R s U = E IR s. 1 + R s R U

6 Nyt voidaan kirjoittaa U I = R s = R s R 1 + R s = R s = 0,45 Ω. s 1 Rs R U R U Nyt lähdejännite E = (1 + R s/r U )U(0) = 1,2 V. 6. He-Ne-laserin punainen valo, jonka aallonpituus λ = 632,8 nm, syntyy siirtymässä kahden neonin energiatilan välillä. Tarkastellaan He-Ne-laseria, jonka valoteho on 1,23 mw. a) Mikä on tilojen energiaero jouleina ja elektronivoltteina, kun valon nopeus tyhjiössä on 2, m/s ja alkeisvaraus on 1, C? [3p] b) Kuinka monta fotonia laser tuottaa sekunnissa? [2p] c) Mikä on valon intensiteetti, jos lasersäteen halkaisija on 0,76 mm? [2p] d) Fotonilla on liikemäärä h/λ, missä h = 6, Js. Kuinka suuren säteilypaineen lasersäde aiheuttaa, jos se osuu kohtisuoraan täydellisesti heijastavaan pintaan? [3p] a) Tilojen energiaero on fotonin energia E = hf = h c λ = 3, J = 3, J 1, = 1,960 ev. J/eV b) Energia on teho kerrottuna ajalla E = P t = 1,23 mj. Jos N kappaletta fotoneja tuottaa tämän energian, voidaan kirjoittaa 1,23 mj = N 3, J N = 1, J 3, J = 3, c) Intensiteetti on teho jaettuna säteen poikkipinta-alalla. Koska poikkipinnasta tiedetään vain halkaisija, oletetaan pyöreä poikkipinta, jolloin A = π(0,76 mm/2) 2 = 4, m 2. I = P A = 1, W 4, m 2 = 2,7 kw/m2. d) Heijastuminen tarkoittaa kimmoista törmäystä, jossa liikemäärä muuttuu vastakkaiseksi p = 2p = 2h/λ = 2, kgm/s. Voima F = p/ t. Keskimääräinen liikemäärän muutos sekunnissa on p kerrottuna b-kohdassa lasketulla fotonien lukumäärällä N ja paine on voima jaettuna poikkipinta-alalla F A = N p A = 3, , , Pa = 18,0 µpa. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää paineelle valmista kaavaa 2I/c, joka antaa saman tuloksen.

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta

Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta Mekaniikka 1 Lukion fysiikan kertausta 21.7.2009 Pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä Kiihdyttäviä autoja, lipsuvia hihnoja, loistavia tehtäviä, loistavaa filosofiaa LAske! Sisältö Alustavia lähtökohtia mekaniikkaan...

Lisätiedot

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä

Kuvan 4 katkoviivalla merkityn alueen sisällä TKK, TTY, LTY, OY ja ÅA insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 28.5.2003 Merkitse jokaiseen koepaperiin nimesi, hakijanumerosi ja tehtäväsarjan kirjain. Laske jokainen tehtävä siististi omalle

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ IV 423. Mitä perusteluja ja todistuksia esitettiin ennen ajanlaskun alkua ja sen jälkeen maapallon pallonmuotoisuudelle? (ks. http://www.kotiposti.net/ajnieminen/mpallo.pdf). 424.

Lisätiedot

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus

b) Ampeerin määritelmä perustuu kahden pitkä yhdensuuntaisen virtajohtimien väliseen voimavaikutukseen, joka on magneettinen vuorovaikutus Fotoni 6 6-1 Kertaustehtäviä Luku 1 1. a) Tee lyhyesti selkoa sähkövirran vaikutuksista. b) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuu ampeerin määritelmä? c) Mihin sähkövirran vaikutukseen perustuvat akun

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II 91. Selitä mistä aiheutuvat a) vuorokaudenajat, b) vuodenajat, c) kuunpimennykset, d) auringonpimennykset? 92. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin: a) Mitä eroa on tähdellä

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Fysiikka, kevät 2010

Fysiikka, kevät 2010 Fysiikka, kevät 2010 Mallivastaukset Mallivastausten laatimisesta ovat vastanneet filosofian maisteri Teemu Kekkonen ja diplomi-insinööri Antti Suominen. Teemu Kekkonen opettaa lukiossa pitkää ja lyhyttä

Lisätiedot

Mekaniikka ylioppilaskirjoituksissa vuosina 1921 2007

Mekaniikka ylioppilaskirjoituksissa vuosina 1921 2007 Mekaniikka ylioppilaskirjoituksissa vuosina 1921 2007 Juha Naamanka Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2008 Oulun yliopisto Fysikaalisten tieteiden laitos SISÄLLYS 1 JOHDANTO.. 3 2 MEKANIIKAN OSA-ALUEET...

Lisätiedot

6. Kertaustehtävien ratkaisut

6. Kertaustehtävien ratkaisut Fotoni 7 6-6. Kertaustehtävien ratkaisut Luku. Oheisessa kuvassa on kompassineulan punainen pohjoisnapa osoittaa alaspäin. a) Mikä johtimen ympärille muodostuvan magneettikentän suunta? b) Mikä on johtimessa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE TEHTÄVÄOSA 4..005 AMMATTKORKEAKOULUJEN TEKNKAN JA LKENTEEN VALNTAKOE YLESOHJETA Tehtävien suoritusaika on h 45 min. Osio (Tekstin ymmärtäminen) Osiossa on valintatehtävää. Tämän osion maksimipistemäärä

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

fysiikan tehtäviä kurssit1 8 matti lammela

fysiikan tehtäviä kurssit1 8 matti lammela Fysii kka fysiikan tehtäviä kurssit 8 atti laela Turun kristillisen opiston oppiateriaaleja Fysiikka ja integroivat tehtävät: Matti Laela, 04. Taitto ja kuvitus: Ulriikka Lipasti, Turun Etusivu Oy. Julkaisija:

Lisätiedot

FYS01: Fysiikka luonnontieteenä

FYS01: Fysiikka luonnontieteenä FYS01: Fysiikka luonnontieteenä kurssin muistiinpanot Rami Nuotio päivitetty 29.10.2009 Sisältö 1. Johdanto 3 1.1. Mitä fysiikka on? 3 1.2. Miksi fysiikkaa? 3 2. Mittaaminen 3 2.1. Suure 3 2.2. Yksikönmuunnoksia

Lisätiedot

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI

NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI MEKANIIKAN II PERUSLAKI MEKANIIKAN III PERUSLAKI NEWTONIN LAIT MEKANIIKAN I PERUSLAKI eli jatkavuuden laki tai liikkeen jatkuvuuden laki (myös Newtonin I laki tai inertialaki) Kappale jatkaa tasaista suoraviivaista liikettä vakionopeudella tai pysyy

Lisätiedot

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA 2009 pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA Yo-kirjoituksissa usein kysyttyjen aiheiden kertausta Aiheittain niputettuja yo-tehtäviä

Lisätiedot

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta

3.4 Liike-energiasta ja potentiaalienergiasta Työperiaatteeksi (the work-energy theorem) kutsutaan sitä että suljetun systeemin liike-energian muutos Δ on voiman systeemille tekemä työ W Tämä on yksi konservatiivisen voiman erityistapaus Työperiaate

Lisätiedot

Maatilakuivurit. Jukka Ahokas, Mikko Hautala. 28. helmikuuta 2012

Maatilakuivurit. Jukka Ahokas, Mikko Hautala. 28. helmikuuta 2012 Maatilakuivurit Jukka Ahokas, Mikko Hautala 28. helmikuuta 2012 This material has been produced in ENPOS and Rural Energy Acadeny projects. ENPOS is acronym for Energy Positive Farm. The ENPOS project

Lisätiedot

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. 28 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 1.1 Historiaa... 1 1. Klassisen sähkömagnetismin perusideoita... 4 1.3 Mustan kappaleen säteily... 7 1.4 Valosähköinen ilmiö... 1 1.5 Sähkömagneettisen säteilyn sironta

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

Fysiikan luokan Työkansio. Peruskoulu ja lukio

Fysiikan luokan Työkansio. Peruskoulu ja lukio Fysiikan luokan Työkansio Peruskoulu ja lukio PERUSKOULUN TYÖT (P) LUKIO TYÖT (L) P1 Aurinkopaneelitutkimus...1 P2 Sähköparit...2 P3 Vaihtovirran tutkiminen...3 P4 Ohmin laki...4 P5 Induktio...5 P6 Resistanssin

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN VALINTAKOE 27.5.2014

LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN VALINTAKOE 27.5.2014 1 LÄÄKETIETEELLISTEN ALOJEN VALINTAKOE 7.5.014 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valintakokeen tehtävämoniste. Moniste sisältää johdantoja tehtäviin, valintakoetehtävät sekä liitteenä valintakokeen kaavakokoelman

Lisätiedot

Fysiikan perusasioita 1 ov

Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikan perusasioita 1 ov Fysiikka on tiede, joka tutkii elottomassa luonnossa tapahtuvia ilmiöitä pienimmästä tasosta -alkeishiukkasista - suurimpaan, koko universumiin. Fysiikka jakautuu tutkimuskohteittensa

Lisätiedot

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin

2.3 Voiman jakaminen komponentteihin Seuraavissa kappaleissa tarvitaan aina silloin tällöin taitoa jakaa voima komponentteihin sekä myös taitoa suorittaa sille vastakkainen operaatio eli voimien resultantin eli kokonaisvoiman laskeminen.

Lisätiedot

1. (d) Aineet asettuvat tiheyksien mukaiseen järjestykseen, aineen A tiheys on suurin ja aineen C pienin. Näin ollen järjestys on C,B ja A.

1. (d) Aineet asettuvat tiheyksien mukaiseen järjestykseen, aineen A tiheys on suurin ja aineen C pienin. Näin ollen järjestys on C,B ja A. Kertaustehtäviä 1. d. b 3. b, d 4. c 5. a, c 6. b 7. a 8. b 9. a 10. b 1. (d) Aineet asettuvat tiheyksien mukaiseen järjestykseen, aineen A tiheys on suurin ja aineen C pienin. Näin ollen järjestys on

Lisätiedot

Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille

Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille Peruslaskutehtävät fy2 lämpöoppi kurssille Muista että kurssissa on paljon käsitteitä ja ilmiöitä, jotka on myös syytä hallita. Selvitä itsellesi kirjaa apuna käyttäen mitä tarkoittavat seuraavat fysiikan

Lisätiedot

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio

5.3 Ensimmäisen asteen polynomifunktio Yllä olevat polynomit P ( x) = 2 x + 1 ja Q ( x) = 2x 1 ovat esimerkkejä 1. asteen polynomifunktioista: muuttujan korkein potenssi on yksi. Yleisessä 1. asteen polynomifunktioissa on lisäksi vakiotermi;

Lisätiedot

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Liike ja voima Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä Tasainen liike Nopeus on fysiikan suure, joka kuvaa kuinka pitkän matkan kappale kulkee tietyssä ajassa. Nopeus voidaan

Lisätiedot

35 VALON INTERFERENSSI (Interference)

35 VALON INTERFERENSSI (Interference) 13 35 VALON INTERFERENSSI (Interference) Edellisissä kappaleissa tutkimme valon heijastumista ja taittumista peileissä ja linsseissä geometrisen optiikan approksimaation avulla. Approksimaatiossa aallonpituutta

Lisätiedot