FSD2487. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2487. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2002-2008. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2487 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja jen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :51: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2487. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto [elektroninen aineisto]. FSD2487, versio 1.0 ( ). Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimusja ennakointiryhmä [tuottaja], Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat t, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat t. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden jen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Aineiston nimi englanniksi: Employment Service Statistics Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja jen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Työvoimapoliittisilta toimenpiteiltä sijoittuminen vuosina 2006 ja 2007 (2009). Helsinki: Työja elinkeinoministeriö. Strategia- ja ennakointiyksikkö. TEM analyyseja; 18/ Julkaisu sisältää lisätietoja työvoimapoliittisilta toimenpiteiltä sijoittumisesta (muuttujat q81, q85, q92, q96, q103, q107, q114 ja q118). Tekijät Työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimus- ja ennakointiryhmä Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Räisänen, Heikki (Työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimus- ja ennakointiryhmä) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat työ- ja elinkeinotoimistot; työnvälitys; työvoima; työvoimahallinto; työvoimakoulutus; työvoimapalvelut; työvoimapolitiikka; työvoimatoimistot Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipolitiikka; sosiologia CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: sosiaalipolitiikka; työllisyys Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto (ns. vakanssidata) sisältää vuosittaisia tietoja avoinna olleista työpaikoista, niitä tarjoavista työnantajista sekä työpaikkojen täyttöprosesseista. Sarjaan kuuluu myös työ- ja elinkeinotoimistojen, entisten työvoimatoimistojen, kokonaisaineistoja, jotka sisältävät avointen työpaikkojen lisäksi tietoja työvoimasta, työttömyydestä ja tukitoimenpiteistä. Työ- ja elinkeinoministeriö tuottaa uudet aineistot vuosittain. Aineistoihin on lisätty aluemuuttujia ja erilaisia kestomuuttujia. Sisällönkuvaus Aineisto sisältää työvoimaa, työttömyyttä, tukitoimenpiteitä ja avoimia työpaikkoja kuvaavia muuttujia työ- ja elinkeinotoimistoittain. Työvoimaa ja työttömyyttä koskevia muuttujia ovat mm. työvoiman määrä, työttömyysaste, työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrät sekä pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien määrät. Aineisto sisältää myös tietoja julkisessa työnvälityksessä avoinna olleista sekä täyttyneistä työpaikoista. Työttömyysjaksoista on ilmoitettu eripituisten jaksojen määrät vuoden aikana. Myös työttömyysjaksojen päättymisen syyt on ilmoitettu. Näitä syitä ovat työllistyminen, sijoittuminen toimenpiteisiin, työvoimakoulutuksen aloittaminen ja siirtyminen työttömyyseläkkeelle. Lisäksi 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu ovat saatavilla tiedot työvoimapoliittisten lausuntojen ja työnhakusuunnitelmien määristä sekä työmarkkinatuen saajista. Mukana ovat myös tiedot työhallinnon toimenpiteen aloittaneista, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneista, tukityön päättäneistä ja työmarkkinatuen työharjoittelun päättäneistä. Aineisto sisältää myös tiedot työnhakijoiden tilanteesta 3 kk erilaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden jälkeen. Näitä toimenpiteitä ovat palkka- ja muu työllistymistuki, valmentava työvoimakoulutus, ammatillinen työvoimakoulutus ja työmarkkinatuen työharjoittelu. Aineistossa ovat mukana myös työ- ja elinkeinotoimistojen henkilötyövuodet työntekijäryhmittäin jaoteltuina. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Muu havaintoyksikkö (Työnvälitystilasto) Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Sardar, Paula (Työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimus- ja ennakointiryhmä) Aineiston tuottajat: Työ- ja elinkeinoministeriö. Tutkimus- ja ennakointiryhmä Keruumenetelmä: Rekisteriaineisto Aineiston ajallinen kattavuus: Tutkimuksen aikaulottuvuus: Aikasarja-aineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 167 muuttujaa ja 623 havaintoa. Otantamenetelmä: Työnvälitystilaston työttömyyttä, tukitoimenpiteitä ja avoimia työpaikkoja kuvaavia muuttujia työ- ja elinkeinotoimistoittain. Osa aineistosta on poikkileikkaus eli kuukauden viimeisen työpäivän vuosikeskija ja osa kertymäaineistoa (vuoden aikana). 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Busk, Henna (2014). Search in the labour markets: empirical evidence of the role of technology and sanctions. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Studies in business and Economics; 151. Kiiskinen, Anne (2005). Aluetekijöiden tarkastelua julkisessa työvälityksessä [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-muistioita julkaisut/uusimmatjulkaisut/julkaisu/publication_6093_id/674 [viitattu ]. Kivioja, Kirsi (2015). Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien mittaaminen indekseillä. Tampere: Tampereen yliopisto. Johtamiskorkeakoulu. Taloustiede. Pro gradu -tutkielma. Liikanen, Johanna (2012). Aktiiviset työvoimapoliittiset toimenpiteet. Sutta ja sekundaa vai onnistunutta työllisyyspolitiikkaa? Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filo- 3

10 1. Aineiston kuvailu sofian laitos, pro gradu -tutkielma. Räisänen, Heikki (2004). Työvoiman hankinta julkisessa työnvälityksessä [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-tutkimuksia julkaisut/uusimmatjulkaisut/julkaisu/publication_6093_id/536 [viitattu ]. Räisänen, Heikki (2005). What Kind of Job-broker is the Public Employment Service? Evidence from Finnish Job Vacancy Midrodata in [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-keskustelualoitteita uusimmatjulkaisut/julkaisu/publication_6093_id/581 [viitattu ]. Räisänen, Heikki (2006). Kaksi näkökulmaa julkisen työnvälityksen tehokkuuteen [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, VATT-keskustelualoitteita [viitattu ]. Räisänen, Heikki (2006). Perinteinen vai moderni työnvälitys? Työhönosoituksesta täytön ja verkkotäytön vertailua julkisessa työnvälityksessä. Työelämän tutkimus 1/2006. Sinko, Pekka & Vihriälä, Vesa & Räisänen, Heikki & Tuomala, Juha & Virjo, Ilkka & Aho, Simo & Koponen, Hannu & Honkanen, Pertti & Jäntti, Markus & Pirttilä, Jukka (2007). Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus [verkkodokumentti]. Helsinki: Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/ j05-17-rekrytointiongelmat-tyovoiman-tarjonta/pdf/fi.pdf [viitattu ]. Työvoimapoliittisilta toimenpiteiltä sijoittuminen vuosina 2006 ja 2007 (2009). Helsinki: Työja elinkeinoministeriö. Strategia- ja ennakointiyksikkö. TEM analyyseja; 18/2009. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) minimi maksimi keski keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) minimi 1.00 maksimi 1.00 keski 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Frekvenssit selite n % v. % A (ks. koodikirja) B (ks. koodikirja) C (Dataa ei tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q1] Työvoimatoimisto Työvoimatoimisto minimi maksimi keski (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) keskihajonta [Q2] Työvoiman määrä keskimäärin Työvoiman määrä keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q3] Työttömyysaste keskimäärin Työttömyysaste keskimäärin minimi 1.80 maksimi keski keskihajonta 4.24 [Q4] Työttömät työnhakijat ilman lomautettuja keskimäärin Työttömät työnhakijat ilman lomautettuja keskimäärin 7

14 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q5] Lomautetut keskimäärin Lomautetut keskimäärin minimi 2.00 maksimi keski keskihajonta [Q6] Pitkäaikaistyöttömät (yhdenjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä) keskimäärin Pitkäaikaistyöttömät (yhdenjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä) keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta

15 Q9 [Q7] Toistuvaistyöttömät (16 kuukauden aikana yhteensä 12 kuukautta työttömänä mutta ei yhdenjaksoisesti) keskimäärin Toistuvaistyöttömät (16 kuukauden aikana yhteensä 12 kuukautta työttömänä mutta ei yhdenjaksoisesti) keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q8] Työhallinnon tukitoimenpiteeltä työttömäksi jääneet keskimäärin Työhallinnon tukitoimenpiteeltä työttömäksi jääneet keskimäärin maksimi keski keskihajonta [Q9] Rakennetyöttömien (pitkäaikaistyöttömät + toistuvaistyöttömät + toimenpiteiltä työttömäksi jäävät) osuus työttömistä työnhakijoista (lomautetut ml.) Rakennetyöttömien (pitkäaikaistyöttömät + toistuvaistyöttömät + toimenpiteiltä työttömäksi jäävät) osuus työttömistä työnhakijoista (lomautetut ml.) 9

16 2. Muuttujat maksimi keski keskihajonta [Q10] Työhallinnon tukitoimenpiteeltä toimenpiteelle sijoittuneet keskimäärin Työhallinnon tukitoimenpiteeltä toimenpiteelle sijoittuneet keskimäärin maksimi keski keskihajonta [Q11] Vaikeasti työllistyvät (pitkäaikaistyöttömät + toistuvaistyöttömät + toimenpiteiltä työttömäksi jäävät + toimenpiteiltä toimenpiteille sijoittuvat) keskimäärin Vaikeasti työllistyvät (pitkäaikaistyöttömät + toistuvaistyöttömät + toimenpiteiltä työttömäksi jäävät + toimenpiteiltä toimenpiteille sijoittuvat) keskimäärin maksimi keski keskihajonta

17 Q14 [Q12] Vaikeasti työllistyvien (kts. edellinen muuttuja) osuus laajasta työttömyydestä (työttömät työnhakijat + työhallinnon toimenpiteillä olevat) keskimäärin Vaikeasti työllistyvien (kts. edellinen muuttuja) osuus laajasta työttömyydestä (työttömät työnhakijat + työhallinnon toimenpiteillä olevat) keskimäärin maksimi keski keskihajonta [Q13] Pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneet vuoden aikana Pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneet vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q14] Pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneet, yli 55-vuotiaat vuoden aikana Pitkäaikaistyöttömyyttä kokeneet, yli 55-vuotiaat vuoden aikana 11

18 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q15] Uudet pitkäaikaistyöttömät vuoden aikana Uudet pitkäaikaistyöttömät vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q16] Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat (lomautetut pl.) keskimäärin Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat (lomautetut pl.) keskimäärin minimi 9.00 maksimi keski keskihajonta [Q17] Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä työnhakijoista (lomautetut pl.) keskimäärin Alle 25-vuotiaiden osuus työttömistä työnhakijoista (lomautetut pl.) keskimäärin 12

19 Q19 maksimi keski keskihajonta 3.00 [Q18] vuotiaat työttömät työnhakijat (lomautetut pl.) keskimäärin vuotiaat työttömät työnhakijat (lomautetut pl.) keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q19] vuotiaiden osuus työttömistä työnhakijoista (lomautetut pl.) keskimäärin vuotiaiden osuus työttömistä työnhakijoista (lomautetut pl.) keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta

20 2. Muuttujat [Q20] Avoimet työpaikat keskimäärin kuukauden lopussa Avoimet työpaikat keskimäärin kuukauden lopussa minimi 8.00 maksimi keski keskihajonta [Q21] Avoimet työpaikat keskimäärin kuukauden aikana Avoimet työpaikat keskimäärin kuukauden aikana maksimi keski keskihajonta [Q22] Avoimet työpaikat yhteensä vuoden aikana Avoimet työpaikat yhteensä vuoden aikana minimi maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 14

21 Q25 (taulukko jatkuu ed. sivulta) keski keskihajonta [Q23] Täyttyneet työpaikat vuoden aikana Täyttyneet työpaikat vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q24] Työhönosoituksesta (työtön saanut yksilöidyn kehotuksen ottaa yhteyttä työnantajaan) täyttyneet työpaikat vuoden aikana Työhönosoituksesta (työtön saanut yksilöidyn kehotuksen ottaa yhteyttä työnantajaan) täyttyneet työpaikat vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q25] Muuten työvoimatoimiston hakijalla täyttyneet paikat vuoden aikana Muuten työvoimatoimiston hakijalla täyttyneet paikat vuoden aikana 15

22 2. Muuttujat maksimi keski keskihajonta [Q26] Kuukauden uudet paikat yhteensä (kuukausiluvut laskettu yhteen) Kuukauden uudet paikat yhteensä (kuukausiluvut laskettu yhteen) minimi maksimi keski keskihajonta [Q27] Työhönosoitusten määrä vuoden aikana Työhönosoitusten määrä vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q28] Työhönosoitusten määrä / avoimet työpaikat Työhönosoitusten määrä / avoimet työpaikat 16

23 Q31 minimi 1.30 maksimi keski keskihajonta [Q29] Työnhakijoiden määrä vuoden aikana Työnhakijoiden määrä vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q30] Työttömien työnhakijoiden määrä vuoden aikana Työttömien työnhakijoiden määrä vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q31] Uudet työttömät työnhakijat vuoden aikana Uudet työttömät työnhakijat vuoden aikana 17

24 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q32] Alkaneet työttömyysjaksot vuoden aikana Alkaneet työttömyysjaksot vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q33] Nuorten (alle 25-vuotiaiden) alkaneet työttömyysjaksot vuoden aikana Nuorten (alle 25-vuotiaiden) alkaneet työttömyysjaksot vuoden aikana maksimi keski keskihajonta

25 Q36 [Q34] Päättyneet työttömyysjaksot vuoden aikana Päättyneet työttömyysjaksot vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q35] Nuorten 3 kuukautta ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana Nuorten 3 kuukautta ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q36] Tehty sitä ennen yksilöity työnhakusuunnitelma vuoden aikana Tehty sitä ennen yksilöity työnhakusuunnitelma vuoden aikana maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) keski keskihajonta [Q37] Nuorille tehtyjen yksilöityjen työnhakusuunnitelmien osuus 3 kuukautta ylittävistä työttömyyksistä (nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen) Nuorille tehtyjen yksilöityjen työnhakusuunnitelmien osuus 3 kuukautta ylittävistä työttömyyksistä (nuorten yhteiskuntatakuun toteutuminen) maksimi keski keskihajonta [Q38] Työttömyysjaksot päättyneet työllistymiseen yhteensä (välitetty työhön yleisille työmarkkinoille + lomautus tai lyhennetty työviikko päättynyt + saanut muuten työtä) vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet työllistymiseen yhteensä (välitetty työhön yleisille työmarkkinoille + lomautus tai lyhennetty työviikko päättynyt + saanut muuten työtä) vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta

27 Q41 [Q39] Työttömyysjaksot päättyneet sijoittumisiin toimenpiteisiin vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet sijoittumisiin toimenpiteisiin vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q40] Työttömyysjaksot päättyneet työvoimakoulutuksen aloittamiseen vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet työvoimakoulutuksen aloittamiseen vuoden aikana minimi 5.00 maksimi keski keskihajonta [Q41] Työttömyysjaksot päättyneet työttömyyseläkkeelle siirtymiseen vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet työttömyyseläkkeelle siirtymiseen vuoden aikana 21

28 2. Muuttujat maksimi keski keskihajonta [Q42] Vuoden aikana päättyneiden työttömyyksien syytä ei tiedetä Vuoden aikana päättyneiden työttömyyksien syytä ei tiedetä minimi maksimi keski keskihajonta [Q43] 12 kuukautta ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana 12 kuukautta ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q44] 6 kuukautta ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana 6 kuukautta ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana 22

29 Q47 minimi maksimi keski keskihajonta [Q45] 3 kuukautta ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana 3 kuukautta ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q46] 1 kuukautta ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana 1 kuukautta ylittävät työttömyysjaksot vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q47] 12 kuukautta ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista työttömyysjaksoista vuoden aikana 12 kuukautta ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista työttömyysjaksoista vuoden aikana 23

30 2. Muuttujat maksimi keski 4.88 keskihajonta 3.13 [Q48] 6 kuukautta ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista työttömyysjaksoista vuoden aikana 6 kuukautta ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista työttömyysjaksoista vuoden aikana minimi 4.40 maksimi keski keskihajonta 4.85 [Q49] 3 kuukautta ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista työttömyysjaksoista vuoden aikana 3 kuukautta ylittäneiden työttömyyksien osuus alkaneista työttömyysjaksoista vuoden aikana maksimi keski keskihajonta

31 Q52 [Q50] Nuorten 3 kuukautta ylittäneiden työttömyyksien osuus nuorten alkaneista työttömyysjaksoista vuoden aikana Nuorten 3 kuukautta ylittäneiden työttömyyksien osuus nuorten alkaneista työttömyysjaksoista vuoden aikana maksimi keski 7.89 keskihajonta 7.73 [Q51] Työvoimapoliittiset lausunnot vuoden aikana Työvoimapoliittiset lausunnot vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q52] Työnhakusuunnitelmien määrä vuoden aikana Työnhakusuunnitelmien määrä vuoden aikana (taulukko jatkuu seur. sivulla) 25

32 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) maksimi keski keskihajonta [Q53] Työhallinnon toimenpiteen (työllistämistukitoimenpiteet + työmarkkinatuen työharjoittelu + työvoimakoulutus + vuorottelupaikkaan välitetyt) aloittaneet vuoden aikana Työhallinnon toimenpiteen (työllistämistukitoimenpiteet + työmarkkinatuen työharjoittelu + työvoimakoulutus + vuorottelupaikkaan välitetyt) aloittaneet vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q54] Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneet vuoden aikana Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen suorittaneet vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta

33 Q57 [Q55] Tukityön päättäneet vuoden aikana Tukityön päättäneet vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q56] Työmarkkinatuen työharjoittelun päättäneet vuoden aikana Työmarkkinatuen työharjoittelun päättäneet vuoden aikana minimi 2.00 maksimi keski keskihajonta [Q57] Ammatinvalinnanohjauksen päättäneet vuoden aikana Ammatinvalinnanohjauksen päättäneet vuoden aikana maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) keski keskihajonta [Q58] Avoimille työmarkkinoille päättyneet työnhaut vuoden aikana Avoimille työmarkkinoille päättyneet työnhaut vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q59] Aktiivitoimenpiteissä (työllistämistukitoimenpiteet + työmarkkinatuen työharjoittelu + työvoimakoulutus + vuorottelupaikkaan välitetyt) olevat keskimäärin Aktiivitoimenpiteissä (työllistämistukitoimenpiteet + työmarkkinatuen työharjoittelu + työvoimakoulutus + vuorottelupaikkaan välitetyt) olevat keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q60] Työllistämistukitoimenpiteillä olevat keskimäärin Työllistämistukitoimenpiteillä olevat keskimäärin 28

35 Q63 minimi maksimi keski keskihajonta [Q61] Työvoimakoulutuksessa olevat keskimäärin Työvoimakoulutuksessa olevat keskimäärin minimi 5.00 maksimi keski keskihajonta [Q62] Työharjoittelussa olevat keskimäärin Työharjoittelussa olevat keskimäärin minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q63] Vuorottelupaikkaan välitetyt keskimäärin Vuorottelupaikkaan välitetyt keskimäärin 29

36 2. Muuttujat minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q64] Aktivointiaste keskimäärin (Toimenpiteillä olevien osuus laajasta työttömyydestä) (100*toimenpiteillä olevat / (toimenpiteillä olevat + työttömät työnhakijat) Aktivointiaste keskimäärin (Toimenpiteillä olevien osuus laajasta työttömyydestä) (100*toimenpiteillä olevat / (toimenpiteillä olevat + työttömät työnhakijat) minimi maksimi keski keskihajonta 4.74 [Q65] Työttömyys ylittänyt 6 kuukautta heille tehty yksilöity suunnitelma vuoden aikana Työttömyys ylittänyt 6 kuukautta heille tehty yksilöity suunnitelma vuoden aikana maksimi keski keskihajonta

37 Q68 [Q66] Tehtyjen yksilöityjen suunnitelmien osuus 6 kuukautta ylittävistä työttömyyksistä vuoden aikana Tehtyjen yksilöityjen suunnitelmien osuus 6 kuukautta ylittävistä työttömyyksistä vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q67] Liikkuvuusavustuksen saajat vuoden aikana Liikkuvuusavustuksen saajat vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q68] Työttömyysjaksot päättyneet avoimille työmarkkinoille (välitetty työhön yleisille työmarkkinoille + lomautus tai lyhennetty työviikko päätynyt + saanut muuten työtä) sijoittumiseen, alle 4 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet avoimille työmarkkinoille (välitetty työhön yleisille työmarkkinoille + lomautus tai lyhennetty työviikko päätynyt + saanut muuten työtä) sijoittumiseen, alle 4 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana 31

38 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q69] Työttömyysjaksot päättyneet toimenpitein sijoittumiseen, alle 4 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet toimenpitein sijoittumiseen, alle 4 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q70] Työttömyysjaksot päättyneet muuhun syyhyn tai ei ole tietoa päättymisen syystä, alle 4 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet muuhun syyhyn tai ei ole tietoa päättymisen syystä, alle 4 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana minimi 3.00 maksimi keski keskihajonta

39 Q73 [Q71] Työttömyysjaksot päättyneet toimenpitein sijoittumiseen, viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet toimenpitein sijoittumiseen, viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana minimi 2.00 maksimi keski keskihajonta [Q72] Työttömyysjaksot päättyneet toimenpitein sijoittumiseen, yli 27 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet toimenpitein sijoittumiseen, yli 27 viikkoa työttömänä olleista vuoden aikana minimi 3.00 maksimi keski keskihajonta [Q73] Työttömyysjaksot päättyneet työvoimakoulutuksen aloittamiseen, työttömänä viikkoa olleista vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet työvoimakoulutuksen aloittamiseen, työttömänä viikkoa olleista vuoden aikana 33

40 2. Muuttujat minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q74] Työttömyysjaksot päättyneet työvoimakoulutuksen aloittamiseen, työttömänä yli 27 viikkoa vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet työvoimakoulutuksen aloittamiseen, työttömänä yli 27 viikkoa vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q75] Työvoimakoulutuksen aloittaneet yhteensä vuoden aikana Työvoimakoulutuksen aloittaneet yhteensä vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q76] Työvoimakoulutuksen aloittaneet ei työttömät vuoden aikana Työvoimakoulutuksen aloittaneet ei työttömät vuoden aikana 34

41 Q78 minimi 3.00 maksimi keski keskihajonta [Q77] Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen työttömänä (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen työttömänä (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana minimi 4.00 maksimi keski keskihajonta [Q78] Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen työssä sijoitettuna (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen työssä sijoitettuna (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta

42 2. Muuttujat [Q79] Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen työharjoittelussa (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen työharjoittelussa (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski 5.81 keskihajonta 6.91 [Q80] Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen työvoimakoulutuksessa (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen työvoimakoulutuksessa (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q81] Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen sijoittunut yleisille työmarkkinoille (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana (Työllistyneet, joista TE-toimistoilla on tieto) Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen sijoittunut yleisille työmarkkinoille (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana (Työllistyneet, joista TE-toimistoilla on tieto) 36

43 Q83 maksimi keski keskihajonta [Q82] Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen muuten työnhakijana (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen muuten työnhakijana (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q83] Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen ei enää rekisterissä (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen ei enää rekisterissä (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana minimi 4.00 maksimi keski keskihajonta

44 2. Muuttujat [Q84] Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen toimenpiteille sijoitettuna yhteensä (työllistämistuki + työharjoittelu + työvoimakoulutus) (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen toimenpiteille sijoitettuna yhteensä (työllistämistuki + työharjoittelu + työvoimakoulutus) (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q85] Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen työssä (sijoitettuna + avoimilla työmarkkinoilla) (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana (Työllistyneet, joista TE-toimistoilla on tieto) Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen työssä (sijoitettuna + avoimilla työmarkkinoilla) (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana (Työllistyneet, joista TEtoimistoilla on tieto) maksimi keski keskihajonta [Q86] Palkkatuen ja muun työllistämistuen päättäneet yhteensä vuoden aikana Palkkatuen ja muun työllistämistuen päättäneet yhteensä vuoden aikana 38

45 Q88 minimi maksimi keski keskihajonta [Q87] Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana Palkkatuen ja muun työllistämistuen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (tilanne 3 kk toimenpiteiden päättymisen jälkeen) vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q88] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työttömänä (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työttömänä (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta

46 2. Muuttujat [Q89] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työssä sijoitettuna (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työssä sijoitettuna (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q90] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työharjoittelussa (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työharjoittelussa (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q91] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työvoimakoulutuksessa (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työvoimakoulutuksessa (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana 40

47 Q93 maksimi keski keskihajonta [Q92] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen sijoittunut yleisille työmarkkinoille (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana (Työllistyneet, joista TE-toimistoilla on tieto) Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen sijoittunut yleisille työmarkkinoille (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana (Työllistyneet, joista TE-toimistoilla on tieto) maksimi keski keskihajonta [Q93] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen muuten työnhakijana (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen muuten työnhakijana (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta

48 2. Muuttujat [Q94] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen ei enää rekisterissä (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen ei enää rekisterissä (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q95] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen toimenpiteille sijoitettuna yhteensä (työllistämistuki + työharjoittelu + työvoimakoulutus) (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen toimenpiteille sijoitettuna yhteensä (työllistämistuki + työharjoittelu + työvoimakoulutus) (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q96] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työssä (sijoitettuna + avoimilla työmarkkinoilla) (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana (Työllistyneet, joista TE-toimistoilla on tieto) Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työssä (sijoitettuna + avoimilla työmarkkinoilla) (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana (Työllistyneet, joista TE-toimistoilla 42

49 Q98 on tieto) maksimi keski keskihajonta [Q97] Valmentavan työvoimakoulutuksen suorittaneet yhteensä vuoden aikana Valmentavan työvoimakoulutuksen suorittaneet yhteensä vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q98] Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Valmentavan työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana kelvollisten havaintojen lkm 622 maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) keski keskihajonta [Q99] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömänä (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömänä (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q100] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työssä sijoitettuna (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työssä sijoitettuna (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta

51 Q103 [Q101] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työharjoittelussa (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työharjoittelussa (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski 4.10 keskihajonta 5.23 [Q102] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen uudelleen työvoimakoulutuksessa (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen uudelleen työvoimakoulutuksessa (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q103] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen sijoittunut yleisille työmarkkinoille (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana (Työllistyneet, joista TE-toimistoilla on tieto) Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen sijoittunut yleisille työmarkkinoille (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana (Työllistyneet, joista TE-toimistoilla on tieto) 45

52 2. Muuttujat maksimi keski keskihajonta [Q104] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen muuten työnhakijana (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen muuten työnhakijana (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q105] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen ei enää rekisterissä (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen ei enää rekisterissä (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta

53 Q108 [Q106] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen toimenpiteillä yhteensä (työllistämistuki + työharjoittelu + työvoimakoulutus) (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen toimenpiteillä yhteensä (työllistämistuki + työharjoittelu + työvoimakoulutus) (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q107] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työssä (sijoitettuna + avoimilla työmarkkinoilla) (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana (Työllistyneet, joista TE-toimistoilla on tieto) Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työssä (sijoitettuna + avoimilla työmarkkinoilla) (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana (Työllistyneet, joista TE-toimistoilla on tieto) maksimi keski keskihajonta [Q108] Ammatillisen työvoimakoulutuksen suorittaneet yhteensä vuoden aikana Ammatillisen työvoimakoulutuksen suorittaneet yhteensä vuoden aikana 47

54 2. Muuttujat minimi 3.00 maksimi keski keskihajonta [Q109] Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana Ammatillisen työvoimakoulutuksen jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (tilanne 3 kk koulutuksen päättymisen jälkeen) vuoden aikana kelvollisten havaintojen lkm 622 maksimi keski keskihajonta 9.32 [Q110] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työttömänä (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) vuoden aikana Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työttömänä (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) vuoden aikana minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta

55 Q113 [Q111] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työssä sijoitettuna (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) vuoden aikana Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työssä sijoitettuna (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q112] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen uudelleen työmarkkinatuen työharjoittelussa (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) vuoden aikana Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen uudelleen työmarkkinatuen työharjoittelussa (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q113] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työvoimakoulutuksessa (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) vuoden aikana Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työvoimakoulutuksessa (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) vuoden aikana 49

56 2. Muuttujat maksimi keski keskihajonta [Q114] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen sijoittunut yleisille työmarkkinoille (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) vuoden aikana (Työllistyneet, joista TE-toimistoilla on tieto) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen sijoittunut yleisille työmarkkinoille (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) vuoden aikana (Työllistyneet, joista TE-toimistoilla on tieto) maksimi keski keskihajonta [Q115] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen muuten työnhakijana (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen muuten työnhakijana (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) maksimi keski keskihajonta

57 Q118 [Q116] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen ei enää rekisterissä (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen ei enää rekisterissä (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) maksimi keski keskihajonta [Q117] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen toimenpiteillä yhteensä (työllistämistuki + työharjoittelu + työvoimakoulutus) (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen toimenpiteillä yhteensä (työllistämistuki + työharjoittelu + työvoimakoulutus) (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) maksimi keski keskihajonta [Q118] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työssä (sijoitettuna + avoimilla työmarkkinoilla) (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen)(työllistyneet, joista TE-toimistoilla on tieto) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työssä (sijoitettuna + avoimilla työmarkkinoilla) (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen)(työllistyneet, joista TE-toimistoilla on tieto) 51

58 2. Muuttujat maksimi keski keskihajonta [Q119] Työmarkkinatuen työharjoittelun päättäneet yhteensä vuoden aikana Työmarkkinatuen työharjoittelun päättäneet yhteensä vuoden aikana minimi 1.00 maksimi keski keskihajonta [Q120] Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) Työmarkkinatuen työharjoittelun jälkeen työttömäksi jääneiden osuus (tilanne 3 kk työharjoittelun jälkeen) minimi 3.90 maksimi keski keskihajonta

59 Q123 [Q121] Päättyneiden työttömyyksien kestojen summa (päivinä) vuoden aikana (apumuuttuja) Päättyneiden työttömyyksien kestojen summa (päivinä) vuoden aikana (apumuuttuja) minimi maksimi keski keskihajonta [Q122] Päättyneiden työttömyysjaksojen summa vuoden aikana Päättyneiden työttömyysjaksojen summa vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q123] Alle 4 viikossa päättyneet työttömyysjaksot vuoden aikana Alle 4 viikossa päättyneet työttömyysjaksot vuoden aikana minimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 53

60 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) maksimi keski keskihajonta [Q124] Alle viikossa päättyneet työttömyysjaksot vuoden aikana Alle viikossa päättyneet työttömyysjaksot vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q125] Alle viikossa päättyneet työttömyysjaksot vuoden aikana Alle viikossa päättyneet työttömyysjaksot vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q126] Yli 52 viikossa päättyneet työttömyysjaksot vuoden aikana Yli 52 viikossa päättyneet työttömyysjaksot vuoden aikana 54

61 Q129 minimi maksimi keski keskihajonta [Q127] Alle 4 viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin Alle 4 viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q128] viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q129] viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin 55

62 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q130] Yli 52 viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin Yli 52 viikkoa työttömänä olleiden varanto keskimäärin minimi maksimi keski keskihajonta [Q131] Päättyneiden työttömyyksien keskimääräinen kesto vuoden aikana, viikkoa Päättyneiden työttömyyksien keskimääräinen kesto vuoden aikana, viikkoa minimi 7.00 maksimi keski keskihajonta 4.37 [Q132] Täyttyneiden paikkojen avoinnaoloajat yhteensä vuoden aikana (apumuuttuja) Täyttyneiden paikkojen avoinnaoloajat yhteensä vuoden aikana (apumuuttuja) 56

63 Q134 minimi maksimi keski keskihajonta [Q133] Täyttyneet työpaikat vuoden aikana Täyttyneet työpaikat vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q134] Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolon kesto, vuorokautta vuoden aikana Täyttyneiden työpaikkojen avoinnaolon kesto, vuorokautta vuoden aikana maksimi keski keskihajonta

64 2. Muuttujat [Q135] Alle 2 viikossa täyttyneet työpaikat vuoden aikana Alle 2 viikossa täyttyneet työpaikat vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q136] Täyttyneet työpaikat (pl. haku- ja provisiopaikat) vuoden aikana Täyttyneet työpaikat (pl. haku- ja provisiopaikat) vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q137] Alle 2 viikossa täyttyneet työpaikat (pl. haku- ja provisiopaikat) vuoden aikana Alle 2 viikossa täyttyneet työpaikat (pl. haku- ja provisiopaikat) vuoden aikana minimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 58

65 Q140 (taulukko jatkuu ed. sivulta) maksimi keski keskihajonta [Q138] Työttömyysjaksot päättyneet yleisille työmarkkinoille sijoittumiseen vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet yleisille työmarkkinoille sijoittumiseen vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q139] Työttömyysjaksot päättyneet lomautuksen tai lyhennetyn työviikon päättymiseen vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet lomautuksen tai lyhennetyn työviikon päättymiseen vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q140] Työttömyysjaksot päättyneet, saanut muuten työtä vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet, saanut muuten työtä vuoden aikana 59

66 2. Muuttujat minimi maksimi keski keskihajonta [Q141] Työttömyysjaksot päättyneet, aloittanut muun koulutuksen vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet, aloittanut muun koulutuksen vuoden aikana maksimi keski keskihajonta [Q142] Työttömyysjaksot päättyneet ETA-valtioon työnhakuun menolla vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet ETA-valtioon työnhakuun menolla vuoden aikana maksimi keski 5.91 keskihajonta

67 Q145 [Q143] Työttömyysjaksot päättyneet siirtymisellä työvoiman ulkopuolelle vuoden aikana Työttömyysjaksot päättyneet siirtymisellä työvoiman ulkopuolelle vuoden aikana minimi maksimi keski keskihajonta [Q144] Työvoimatoimistojen toteutuneet henkilötyövuodet yhteensä Työvoimatoimistojen toteutuneet henkilötyövuodet yhteensä maksimi keski keskihajonta [Q145] Työvoimatoimistojen vakinaisen henkilöstön toteutuneet henkilötyövuodet Työvoimatoimistojen vakinaisen henkilöstön toteutuneet henkilötyövuodet (taulukko jatkuu seur. sivulla) 61

68 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) maksimi keski keskihajonta [Q146] Työvoimatoimistojen työllistettyjen toteutuneet henkilötyövuodet Työvoimatoimistojen työllistettyjen toteutuneet henkilötyövuodet maksimi keski 6.67 keskihajonta 7.95 [Q147] Työvoimatoimistojen peruspalveluissa olleiden (ml. työllistetyt, pl. henkilövuokraus, henkilöratkaisut, muut maksulliset palvelut ja ammatinvalinnan ohjauksessa työskentelevät) toteutuneet henkilötyövuodet Työvoimatoimistojen peruspalveluissa olleiden (ml. työllistetyt, pl. henkilövuokraus, henkilöratkaisut, muut maksulliset palvelut ja ammatinvalinnan ohjauksessa työskentelevät) toteutuneet henkilötyövuodet maksimi keski keskihajonta

69 Q150 [Q148] Kaikki työmarkkinatuen saajat keskimäärin (KELA) Kaikki työmarkkinatuen saajat keskimäärin (KELA) maksimi keski keskihajonta [Q149] Passiivista työmarkkinatukea saaneet keskimäärin (KELA) Passiivista työmarkkinatukea saaneet keskimäärin (KELA) maksimi keski keskihajonta [Q150] Työmarkkinatuen saajien aktivointiaste keskimäärin (KELA) Työmarkkinatuen saajien aktivointiaste keskimäärin (KELA) maksimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 63

70 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) keski keskihajonta [Q151] Yli 500 pv. työmarkkinatukea saaneet keskimäärin (KELA) Yli 500 pv. työmarkkinatukea saaneet keskimäärin (KELA) maksimi keski keskihajonta [Q152] Passiiviset yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneet keskimäärin (KELA) Passiiviset yli 500 päivää työmarkkinatukea saaneet keskimäärin (KELA) maksimi keski keskihajonta [Q153] Yli 500pv. työmarkkinatukea saaneiden aktivointiaste (KELA) Yli 500pv. työmarkkinatukea saaneiden aktivointiaste (KELA) 64

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.

Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700. Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9. NÄKYMIÄ LOKAKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Omaehtoisen koulutuksen työttömyysturvalla aloittaneita Etelä- Savossa tänä vuonna jo lähes 700 Työllisyyskatsaus, syyskuu 2012 23.10.2012 klo 9.00 Omaehtoisen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

TE-hallinnon toimenpiteiden vaikutus Etelä-Savon työttömyysasteeseen on yli 5 prosenttiyksikköä

TE-hallinnon toimenpiteiden vaikutus Etelä-Savon työttömyysasteeseen on yli 5 prosenttiyksikköä NÄKYMIÄ HUHTIKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS TE-hallinnon toimenpiteiden vaikutus Etelä-Savon työttömyysasteeseen on yli 5 prosenttiyksikköä Työllisyyskatsaus, maaliskuu 2012 24.4.2012 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa

Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa NÄKYMIÄ KESÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Taantuma kaksinkertaisti yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrän Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, toukokuu 2012 26.6.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 18.3.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 18.3.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 20.5.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 20.5.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 2.5.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Työttömyys vähenee taas Kainuussa Työttömät kouluttautuvat - nuorisotyöttömyys väheni kuukaudessa 15 %

Työttömyys vähenee taas Kainuussa Työttömät kouluttautuvat - nuorisotyöttömyys väheni kuukaudessa 15 % NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 20.3. klo 9.00 Työttömyys vähenee taas Kainuussa Työttömät kouluttautuvat - nuorisotyöttömyys väheni kuukaudessa 15 % Vuoden vaihteessa

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 21.10.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 2008 puh. 010 604 8051 ja 010 604 8050 Julkistettavissa 21.10.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 28 puh. 1 64 851 ja 1 64 85 Julkistettavissa 21.1.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 26.8.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08

Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 19.2.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 2.1.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2012 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 22.1.2013 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2009 puh ja Julkistettavissa klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 2009 puh ja Julkistettavissa klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.3.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MAALISKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.4.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2011 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 24.1.2012 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 300 '000 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 24.6.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2010 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 25.1.2011 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 22.12.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.7. klo 9.00 Kesäkuu ei tuonut ta työttömyyden kokonaiskuvaan Vuosimuutokset ovat pieniä, Kajaanin työttömyys kasvoi touko-kuussa

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 25.1.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00

Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun. Työllisyyskatsaus, joulukuu klo 9.00 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömyys pahimmillaan sitten vuoden 2005 joulukuun Työllisyyskatsaus, joulukuu 2014 20.1.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 2.9.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1. Työttömät

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

TYÖLLISYYSKATSAUS (1) 2001 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 22.9.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä. Työllisyyskatsaus, heinäkuu

Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä. Työllisyyskatsaus, heinäkuu NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savossa työttömien määrä lisääntynyt vuodentakaisesta eniten rakennus- ja kuljetustyössä Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014 26.8.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 2009 puh ja Julkistettavissa klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 2009 puh ja Julkistettavissa klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.2.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TOUKOKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.6.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

Työttömiä ja lomautettuja Etelä-Savossa yli tuhat enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9:00

Työttömiä ja lomautettuja Etelä-Savossa yli tuhat enemmän kuin vuosi sitten. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9:00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Työttömiä ja lomautettuja Etelä-Savossa yli tuhat enemmän kuin vuosi sitten Työllisyyskatsaus, marraskuu 2012 21.12.2012 klo 9:00 Työttömien määrä on kasvanut

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän. Työllisyyskatsaus, syyskuu

Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän. Työllisyyskatsaus, syyskuu NÄKYMIÄ LOKAKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Palvelu- ja myyntityön työpaikkoja tänä vuonna työnvälityksessä selvästi viime vuosia vähemmän Työllisyyskatsaus, syyskuu 2014 21.10.2014 klo 9:00 Työttömät

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 2.12.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: ELOKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 23.9.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1. Työttömät

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HUHTIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.5.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.12.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13

TYÖLLISYYSKATSAUS 2008 '09 '10 '11 '12 '13 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: JOULUKUU 2013 puh. 029 504 8050 ja 029 504 8051 Julkistettavissa 21.1.2014 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11

TYÖLLISYYSKATSAUS 2006 '07 '08 '09 '10 '11 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HELMIKUU 211 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 22.3.211 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: MARRASKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 21.12.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 21.8.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: LOKAKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: LOKAKUU 2008 puh ja Julkistettavissa klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: LOKAKUU 28 puh. 1 64 851 ja 1 64 85 Julkistettavissa 25.11.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: LOKAKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 23.11.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 26.1.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00

Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.00 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisäsivät Etelä-Savossa työttömien määrää Työllisyyskatsaus, marraskuu 2014 23.12.2014 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli marraskuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: LOKAKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 2.11.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 27.7.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

Palkkatuella työllistettyjen määrä lähes puolittunut Etelä-Savossa vuodentakaisesta. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9.

Palkkatuella työllistettyjen määrä lähes puolittunut Etelä-Savossa vuodentakaisesta. Työllisyyskatsaus, marraskuu klo 9. NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Palkkatuella työllistettyjen määrä lähes puolittunut Etelä-Savossa vuodentakaisesta Työllisyyskatsaus, marraskuu 2015 22.12.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: SYYSKUU 212 puh. 29 54 85 ja 29 54 851 Julkistettavissa 23.1.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12

TYÖLLISYYSKATSAUS 2007 '08 '09 '10 '11 '12 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 212 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.2.212 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 3 ' 25 2 (1) 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Työttömyys pysytteli edelleen vuoden takaista alemmalla

Työttömyys pysytteli edelleen vuoden takaista alemmalla 1 (7) Julkistettavissa 2.12. klo 9. Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Työttömyys pysytteli edelleen takaista alemmalla Kausivaihtelu ja lomautukset hivuttavat nyt työttömyyttä ylöspäin Viime aikojen hyvä

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 21 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 24.8.21 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 22 '3 '4 '5

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10

TYÖLLISYYSKATSAUS 2002 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: TAMMIKUU 2010 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 23.2.2010 klo 9.00 www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 350 '000 300 250 200 (1)

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, marraskuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 21.12. klo 9.00 Työttömyys sinnitteli edelleen vuoden takaista korkeammalla Työvoiman kysynnän selvä kasvu ei riittänyt painamaan

Lisätiedot