Suomen ja Ruotsin metsäteollisuuden kannattavuusvertailu v No. 47. Pekka Ylä-Anttila

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen ja Ruotsin metsäteollisuuden kannattavuusvertailu v. 1971-78 31.10. 1979. No. 47. Pekka Ylä-Anttila"

Transkriptio

1 El~r~H(r:n\! ElY~:, ~t/!.) TUTK,, J~- LJ.T ~ THE RESEARCH NSTrTUTE OF THE FNNSH ECONOMY Lönnrotnkatu 4 8, 0020 Helsnk 2, Fnland, tel Pekka Ylä-Anttla Suomen ja Ruotsn metsäteollsuuden kannattavuusvertalu v No Thl~ sere-::: cl)nssts ef p8pers wth mted crculaton, ntended o strnulat'3.:scusson. Tho paper8 must not ta refnred or quotgd wthout tho authors' porrnssol.

2 Pekka Ylä-Anttla SUOMEN JA RUOTSN METSÄTEOLLSUUDEN KANNATTAVUUSVERTALU VUOSNA Seuraavassa on täydennetty Suomen ja Ruotsn metsäteollsuuden kannattavuutta koskeneta aempa selvtykst vuoden 978 osalta. Selvtyksen aneston keräämsessä ja kannattavuustunnuslukujen laskemsessa on noudatettu pääprtettän samoja menettelytapoja kun akasempnakn vuosna, joten nhn e tässä yhteydessä lähemmn puututa l ). On kutenkn syytä korostaa, että huolmatta julkastuhn tlnpäätbstetohn tehdystä, vertalukelposuuden kannalta keskesmmstä korjaukssta, varsnkn ~r~tystason tunnuslukuhn lttyy erätä epävarmuustekjötä. Nätä ssältyy Hhnnä postokorjauksn sekä sdotun pääoman arvostukseen. Suomalasten yrtyst:en kohclallahan postokorjaukset perustuvat palovakuutusarvohn ja vuotuseks postoks lasketaan 2.5 % rakennusten ja 4 % koneden ja kaluston palovakuutusarvosta. Menette- yn kaavamanen soveltamnen saattaa jodenkn yrtysten osa- ta antaa harhasa tuloksa, joskn em. tavalla saatujen askennallsten postojen on todettu tomalatasolla vastaavan verraten hyvn pä~oman tekns-taloudellsta kulumst( 2 ). ) Menettelytapoja on ykstyskohtasest selvtetty Etlan julkasussa B 8: Ylä-Anttla, Suomen ja Ruotsn metsnteollsuudon kannattavuus ja TaJJOtusascma v , Helsnk ) [(uotsaluscna vort.aluancston<l käytetyn Vcckans \f:färer'.n turmuslukuja ;skettacssa po.st.onaon (vmesnä tarkaste uvuos na) kytct ty yrtys t en om: a laskcnjw lj s o po s ta j Cl ) j 0 o ml. Yr t Ys k 0 h ta: s et t ek j L t suolla ] Q s e s ta a n l~ s t 0 S ta pol,k('(v;u(l tavau;~ he:jastuvat tulnusuvlllssa.

3 2 Sdotun pääoman osalta epävarmuustekjät lttyvät lähnnä nflaatovauhdn erlasuuteen vertalumassa sekä käytt5- omasuuden arvonkorotuksn, joden vakutuksa e käytettävssä olevan aneston puttessa ole votu elmnoda. Em. tekjät on syytä ottaa huomoon yrtysten ja maden välsä vertalluja ja nden tarkkuutta arvotaessa. Selvtyksessä käytetty ruotsalane~ anesto koostuu tällä kertaa 6 yrtyksestä l ) (vuoden 977 anestossa 4 yrtystä). Suomalasa yrtyksä ol vuonna 978 mukana edelleen 23 (vuosna yrtystä), jotka akasemman käytänn5n mukaan on jaettu A-ryhmään (7 yrtystä, "puhtaat" metsäteollsuusyrtykset) ja B-ryhmään (6 yrtystä, monalayrtykset). Kannattavuusvertalussa mukana olleet suomalaset ja ruotsa- aset yrtykset ja nden lkevahtotedot vuodelta 978 lmenevät ltetaulukosta ja 2. Kannattavuus vuosna sdotun pääoman tuottoprosentn avulla tarkasteltuna.. Taulukossa on estetty sdotun pääoman tuottoprosentlla mtatun kannattavuuden kehtys vuosna Kultakn vuodeta on laskettu sdotu.a pääomalla panotettu tunnusluvun keskarvo 2 ) ja keskhajonta. ) Vccknns affärer ~/979 ja 26/979, 2) Ruotsn vuoden 9'78 tunnuslukua laskettaessa on panona käyt et t yl k e v (J t 0 - ( S U.. ~ s a, s n ~ 5 d 0 t t ua p ä 0 a a kaskc va tetoja e 0]] ut kjytcttuvss. Suomen A-ryhmässl p~äomall tuot toprosen t j j kcv(\ hjoj a pj lotettu keskarvo VUOllna 978.

4 3 Taulukko. Suomalasten ja ruotsalasten metsäteollsuusyrtysten keskmääränen kannattavuus Vuosna _._ Sdotun päornln tuoltopy.osent._t~_'_)_ '._ :<cskm H '--l-l_9_77_' 97_~_. )97-73 Panotettu keskarvo (Keskhajonta) (2.9) (3.4) (4.7) (6.7) S\lOll' J..-rylm:l (4. 6) (4.5) (~.3) (4.6) Panotettu keskarvo ' (Xeskhaj or.ta) (4.9) (4.6) (6.2l (7.2) (7.9) (5.8) (5.6) (6.) Pano~ettu keskarvo a 3.2 (,8 7.9 G.< (Keskhajonta) (3.4) (2.) (4.3) (3.4) (4.9) (3.3) t----t r----r--~-- r' C7J Panotettu y.esk~arvo 4.8 ~.O ":..:' 3.0L SuolT a ::J'..._~Keskhaj 0;'ta ~ 2), Sdotulla pä::onlala panotettu kezkarvo. _(3.'_9_)...-_(_4_.2_)_.-_(5_._7_)..-(_6_._9)_..._(7_._3_)-,-_(_5_._9)--,-_( 6 ~~) ' Taulukosta vodaan todeta metsäteollsuuden kannattavuuden parantuneen vuonna 978 jokseenkn saman verran molemmssa massa. Tasoltaan kannattavuus ol edelleen erttän hekko. Edellä estetyt epävarmuustekjät huomoonottaen vodaan arvoda kannattavuus tason olleen vertalumassa vuosna karkeast ottaen jokseenkll sama. Kannattavuuden hajonta ol vuonna 978 Suomen metsäteollsuudessa edelleenkn jon~ kn verran Ruotsn metsät.eollsuutta suuremp (vrt. myös kuvo ). Suomen metsäteollsuuden B-ryhmässä (monalayrtykset) kannattavuus parantu e(lellecll sclvtst vme vuonna ja sdavutt

5 0/ n U "! 30 ~! "...,.- L0r! ~ V o -5 20~ t! : bj -' n -;:V._ -~.,! Kuvo. Yrtyskohtanen kannattavuus Suomen (A-ryhmä) ja Ruotsn metsäteollsuudessa v ) R. - s -, R s rj - R r S L ~ s ~ J ~ J +E_...J F ~ l ~+ -20! 97 9/ ~ : R l b +F ~ Ll' R ~ 975 R ~ R S ~=j '- r., j j 976 E] [d -, d. t J >; + +~ j ~ ~ +~ ~+ '= ~. ~ s!% :: L...: 20 5 o ] "5 -l. -, f ' ) Kukn ohut vaakavva kuvaa yksttäsen yrtyksen pääoman tuottoprosentta, rst panotettua keskarvoa. +:-

6 5 Kuvo 2. Suomalasten (A-ryhmä) ja ruotsalasten yrtysten keskmääränen sdotun pääoman tuottoprosentt v. 97- '78 % r~' 8":", Suom (ryhmä A) D Ruots

7 Kuvo 3. Suomalasten yrtysten keskmääränen sdotun pääoman tuottoprosentt v ~... :. B Ryhmä A r-«::,:-? ~ ~::.:''';(~ Ryhmä B ~ A+B L-l - 0 -!- S -! L_ 6 L r S 7.9 0\ ~4.n 4 f 2- ~ o~2g~ t- -2 ; 37, t 975, (lo 0 ETLA, -2 97~ kesldm

8 7 tason, jota paremp se on 970-uvulla ollut anoastaan vuonna 974. Suomen koko metsäteollsuudesta vodaan lsäks todeta, että suurten yrtysten kannattavuus on vuosna ollut keskmäärn paremp kun penten, kun tlanne vuosna ol pänvastanen (vrt. ltteen 4 keskarvotedot). Käyttökate Suomen metsäteollsu~dessa v Taulukossa 2 on estetty er käyttökatekomponentten kehtys Suomen metsäteollsuuden A- ja B-ryhmssä vuosna Taulukko antaa karkeast ottaen tarkastelujakson kannattavuuskehtyksestä jokseenkn samankaltasen kuvan kun pääoman tuottoasteeseen perustunut tarkastelu. Vme vuosna käyttökatteella mtattu kannattavuus on kutenkn parantunut tuntuvast nopeammn kun pääoman tuottoaste. Keskmääränen käyttökateprosentt A-ryhmän yrtyksssä yltt vuonna 978 leväst vuoden ]972 tason, mutta jä edelleenkn tuntuvast 970-uvun kesktasoa alhasemmaks. Korkojen osuus lkevahdosta ~äly edelleen vme vuonna erttän korkeana (9.3 % A-ryhmässä), joskn sen vuodesta 975 jatkunut kasvu pysähty. D-ryhmässä korkokulujen osuus lkevahdosta ol tuntuvast A-ryhmää penemp.

9 Taulukko 2. Käyttökate Suomen metsäteollsuudessa v , % lkevahdosta )" : l~7 972 f!- A B!'-'-!,_A ~ MB f A : ::oro~ j ; Ve ~ct., t-...:.::~s,...). ";J, t -., r ; 7 l ~ '6'-"-, C.5 -::' J. O. -'-... _., ~. : " 0. ; '-.3.!., 973 : ;'2-:'-=c-! ~ -'-,- l' -'[-' Kt::;'t":.b '--- ' ! , ~.::.e B A+B A : ! / B A+B 975 A B A+B A J B.- A+B A B A+B T A B ! 5.3 A+B (j !-0.7 j /

10 9 Lte. Selvtyksessä mukana olleet suomalaset yrtykset A-ryhmä Lkevahto 978 mmk %-osuus Enso Gutzet Joutseno Pulp Kajaan Kaukas Kem Kosksen Saha KYP- Kymmene Kyro Metsälton Teollsuus Oulu Savon Sellu Schauman Serlachus Sunla Tervakosk Vetsluoto Yhtyneet Papertehtaat Yhteensä !?-ryhmä Ahlström Hackman Noka Rauma- Repola Rosenlew Tampella Yhteensä

11 0 Lte 2. Selvtyksessä mukana olleet ruotsalaset yrtykset vuonna 978 Lkevahto %-osuus Sdo paaoman mlj.kr. tuotto-% Svenska Cellulosa Stora Kopparberg Södra Skogsägarna Mo och Domsjö o.5 Norrlands skogsägare Bllerud - Uddeholm Papyrus Holmens Bruk ggesund Vänerskog Korsnäs-Marma Z Munksjö Mälarskog Ek För Munkedals Nymölla Obbola Yhteensä

12 Lte 3. Suomalasten yrtysten sdotun pääoman tuottoprosentt vuosna Sdetun p"oman tuottopro"ntt" Yrtys-! T kood l '<. 8.0! 3.8! ' lj S 6.4 5~ : ' ~ 6.: ' , L. s ::' ], , U <:' )\ ! " S ::' J.6 2.~ ~ _l-! ) j ' 0! keskarvo Panotettu keskarvo Artm H ~e~k- e'j ant.) ; Z u Tähdellä merktyt ovat mohaayrtyksä. j......

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI

157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 157 TYÖTTÖMYYS- VAKUUTUS- JÄRJESTELMÄN EMU- PUSKUROINTI Pas Holm ja Mkko Mäknen Valton taloudellnen tutkmuskeskus Government Insttute for Economc Research

Lisätiedot

Kollektiivinen korvausvastuu

Kollektiivinen korvausvastuu Kollektvnen korvausvastuu Sar Ropponen 4.9.00 pävtetty 3..03 Ssällysluettelo JOHDANTO... KORVAUSVASTUUSEEN LIITTYVÄT KÄSITTEET VAHINKOVAKUUTUKSESSA... 3. MERKINNÄT... 3. VAHINGON SELVIÄMINEN JA KORVAUSVASTUU...

Lisätiedot

Moderni portfolioteoria

Moderni portfolioteoria Modern portfoloteora Helsngn Ylopsto Kansantalousteteen Kanddaatntutkelma 4.12.2006 Juho Kostanen (013297143) juho.kostanen@helsnk.f 2 1. Johdanto... 3 2. Sjotusmarkknat... 4 2.1. Osakemarkknat... 4 2.2.

Lisätiedot

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely

Kansainvälisen konsernin verosuunnittelu ja tuloksenjärjestely Kansanvälsen konsernn verosuunnttelu ja tuloksenjärjestely Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Talousteteden latos Tampereen ylopsto Toukokuu 2007 Pekka Kleemola TIIVISTELMÄ Tampereen ylopsto Talousteteden

Lisätiedot

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan

Uuden eläkelaitoslain vaikutus allokaatiovalintaan TEKNILLINEN KORKEAKOULU Systeemanalyysn laboratoro Mat-2.108 Sovelletun matematkan erkostyö Uuden eläkelatoslan vakutus allokaatovalntaan Tmo Salmnen 58100V Espoo, 14. Toukokuuta 2007 Ssällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi

Paperikoneiden tuotannonohjauksen optimointi ja tuotefokusointi TEKNILLINEN KORKEAKOULU Teknllsen fyskan koulutusohjelma ERIKOISTYÖ MAT-2.108 Sovelletun matematkan erkostyöt 22.4.2003 Paperkoneden tuotannonohjauksen optmont ja tuotefokusont Jyrk Maaranen 38012p 1 Ssällysluettelo

Lisätiedot

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa

Infektiotautien ehkäisyn talousteoriaa - influenssarokotteen ottamiseen vaikuttavat tekijät Suomessa Infektotauten ehkäsyn talousteoraa - nfluenssarokotteen ottamseen vakuttavat tekjät Suomessa Kansantaloustede Mastern tutknnon tutkelma Mkko Tuovnen 2009 Kansantalousteteen latos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousteteden tedekunta AIKA- IKÄ- JA KOHORTTIVAIKUTUKSET KOTITALOUKSIEN RAHOITUSVARALLISUUDEN RAKENTEISIIN SUOMESSA VUOSINA 1994 2004 Kansantaloustede Pro gradu -tutkelma Maalskuu

Lisätiedot

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella.

HE 174/2009 vp. määräytyisivät 6 15-vuotiaiden määrän perusteella. Halltuksen estys Eduskunnalle laks kunnan peruspalvelujen valtonosuudesta, laks opetus- ja kulttuurtomen rahotuksesta ja laeks eräden nhn lttyven laken muuttamsesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Estyksessä

Lisätiedot

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto lämpöhäviöiden tasauslaskennassa Y m ä r s t ö m n s t e r ö n m o n s t e 122 Ilmanvahdon lämmöntalteenotto lämöhävöden tasauslaskennassa HELINKI 2003 Ymärstömnsterön monste 122 Ymärstömnsterö Asunto- ja rakennusosasto Tatto: Lela Haavasoja

Lisätiedot

Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussimulointi ja herkkyysanalyysi

Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussimulointi ja herkkyysanalyysi Sähkön- ja lämmöntuotannon kustannussmulont ja herkkyysanalyys Pekka Nettaanmäk Osmo Schroderus Jyväskylän ylopsto Tetoteknkan latos 2010 1 2 Tvstelmä Raportn tarkotuksena on esttää pelkstetyn matemaattsen

Lisätiedot

Aamukatsaus 13.02.2002

Aamukatsaus 13.02.2002 Indekst & korot New Yorkn päätöskursst, euroa Muutos-% Päätös Muutos-% Helsnk New York (NY/Hel) Dow Jones 9863.7-0.21% Noka 26.21 26.05-0.6% S&P 500 1107.5-0.40% Sonera 5.05 4.99-1.1% Nasdaq 1834.2-0.67%

Lisätiedot

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015

Kraft Drift. 100 vuotta RMS Lusitanian upottamisesta. 100 år sedan RMS Lusitanias undergång. s. 20 23. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 4/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 4/2015 Saksalasten torpedo pakott USA:n sotaan 100 vuotta RMS Lustanan upottamsesta s. 20 23 Den tyska torpeden förde USA n världskrget 100 år

Lisätiedot

********************************************************************************

******************************************************************************** LÄÄKETIETEEN LN VLINTKOE 8.5.009 TEHTÄVÄMONISTE Tämä on valntakokeen tehtävämonste. Monste ssältää anestotekstä, johdantoja tehtävn, valntakoetehtävät sekä ltteenä valntakokeen kaavakokoelman ja taulukkotetoja.

Lisätiedot

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN

LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN TIEN POHJA- JA PÄÄLLYSRAKENTEET TUTKIMUSOHJELMA 1994-2001 TPPT Menetelmäkuvaus Espoo, 27.4.2001 LIIKENNERASITUKSEN LASKEMINEN Jar Phlajamäk VTT Rakennus- ja yhdyskuntateknkka 3 Alkusanat Ten pohja- ja

Lisätiedot

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23

Kraft Drift. Meriteollisuusuudessa nyt hyvää meininkiä. Skeppsbyggarna erbjuds nu. framgång och framtid. s. 20 23 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 5 6/2015 Meyer telakkayhtön vuotunen alhankntojen arvo 2 mljarda euroa Merteollsuusuudessa nyt hyvää mennkä s. 20 23 Varvsbolaget Meyers årlga

Lisätiedot

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015

Kraft Drift. Suomen Konepäällystöliiton julkaisu 7 8/2015 Voma & Käyttö Kraft Drft Suomen Konepäällystölton julkasu 7 8/2015 Tere tulemast puol vuossataa lavalkennettä Hk Tallnna Tallnnan satamassa hukeat matkustajamäärät s. 20 23 Tere tulemast men nu börjar

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK A/S 2017: NOUSEVA KIINA Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset ehdot muodostavat yhdessä 28.6.2012 pävättyyn sekä 8.8.2012, 5.11.2013 ja 13.2.2013 täydennettyyn ohjelmaestteeseen

Lisätiedot

Uuden opettajan opas

Uuden opettajan opas Uuden opettajan opas Ssällys 1 Opettajan työn hakemnen 4 1.1 Kuka vo saada vaknasen opettajan pakan? 5 1.2 Ulkomalla suortetun tutknnon tunnustamnen 6 1.3 Kunka hakemus tehdään? 7 1.4 Ansoluettelo el currculum

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 81 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuaral Socety of Fnland 81 Alho, Mar Laksäätesen tapaturmavakuutuksen taulustomaksujärjestelmän

Lisätiedot

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN

VAIKKA LAINAN TAKAISIN MAKSETTAVA MÄÄRÄ ON SEN NIMELLISARVO, SIJOITTAJA VOI MENETTÄÄ OSAN MERKINTÄHINNASTA, JOS LAINA ON MERKITTY YLIKURSSIIN DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043A: INDEKSIOBLIGAATIO AASIA II MALTILLINEN ja DANSKE BANK INDEKSIOBLIGAATIO 1043B: INDEKSIOBLIGAATIO AASIA II TUOTTOHAKUINEN Lanakohtaset ehdot A. Sopmusehdot Nämä lanakohtaset

Lisätiedot

RolljqlSêS~å'.~r~ì~lI,il;îktlJl~~S~ljj

RolljqlSêS~å'.~r~ì~lI,il;îktlJl~~S~ljj Lte 3a m.,ka1!ly'jl ~~".,',;;"~~~~,~'~,,,,-,,'",,,,,,,,,,,,,,,',,,,..-'-'''''''''''''."".~..."._-"~-,...~,-,,,,~..,,-.._- RolljqlSêS~å'.~r~ì~l,l;îktlJl~~S~ljj K()lkùrsslrkosten ennakodaan lsään yvän, tapaukset

Lisätiedot

ET A ELINKEINOEL~M~N. Kes usteluaiheita. Discussion papers TUTKIMUSLAITOS. Hannu Hernesniemi - Synnove Vuori PALVELUTOIMIALOJEN VUOSINA 1985-89

ET A ELINKEINOEL~M~N. Kes usteluaiheita. Discussion papers TUTKIMUSLAITOS. Hannu Hernesniemi - Synnove Vuori PALVELUTOIMIALOJEN VUOSINA 1985-89 TUTKIMUSLAITOS ET A ELINKEINOEL~M~N THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lonnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki 12, Finland, tel. 601322 Kes usteluaiheita Discussion papers Hannu Hernesniemi - Synnove

Lisätiedot

Nord-Lock Lukitusaluslevyt

Nord-Lock Lukitusaluslevyt FINNISH SUOMI Nord-Lock Luktusaluslevyt Tuotetedot Hyväks havattu alkuperänen Nord-Lock Group alott tomntansa vuonna 1982 ja stä lähten olemme pyrkneet luomaan maalman tehokkamman ruuvltosten luktusjärjestelmän.

Lisätiedot

SUOM EN V IRALLINEN TILA STO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 1918-1919 TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S

SUOM EN V IRALLINEN TILA STO TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 1918-1919 TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S SUOM EN V IRALLINEN TILA STO IX TILASTOLLINEN KATSAUS SUOMEN OPPIKOULUJEN TILAAN JA TOIMINTAAN LUKUVUONNA 98-99 TOIMITTANUT KOULU H A LLITU S 5 (Aperçu statstque de l état des établssements d nstructon

Lisätiedot

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA

FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA FDS-OHJELMAN UUSIA OMINAISUUKSIA Smo Hostkka VTT PL 1000, 02044 VTT Tvstelmä Fre Dynamcs Smulator (FDS) ohjelman vdes verso tuo mukanaan joukon muutoksa, jotka vakuttavat ohjelman käyttöön ja käytettävyyteen.

Lisätiedot

KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA

KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA SYKE Vestntä 2014 ILMEOHJE ILMEOHJE HINKU HINKU-TUNNUS pestunnus tunnus www-osotteella auk-krjotettu-tunnus mnmleveydet suoja-alue KOHTI HIILINEUTRAALIA KUNTAA mnmleveys 20

Lisätiedot

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013

Tampereen ensi- ja turvakoti ry. Vuosikertomus 2013 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Tampereen ens- ja turvakot ry Vuoskertomus 213 Ssällys Halltuksen puheenjohtajan katsaus svu 2 Tomnnanjohtajan katsaus svu 3 Yhdstystomnta svu 5 Lapsperheden

Lisätiedot

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI

in 2/2012 6-7 4-5 8-9 InHelp palvelee aina kun apu on tarpeen INMICSIN ASIAKASLEHTI n 2/2012 fo INMICSIN ASIAKASLEHTI 6-7 Dgtova kynä ja Joun Mutka: DgProfITn sovellukset pyörvät Inmcsn konesalssa. 4-5 HL-Rakentajen työmalle on vedettävä verkko 8-9 InHelp palvelee ana kun apu on tarpeen

Lisätiedot

eli ruee a ELI KEINOELÄMÄN TUTt(J USLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY ~j (t) r SOSIAALITURVAMAKSUJEN ENNUS'l'AHISESTA

eli ruee a ELI KEINOELÄMÄN TUTt(J USLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY ~j (t) r SOSIAALITURVAMAKSUJEN ENNUS'l'AHISESTA EL KENOELÄMÄN TUTt(J USLATOS THE RESEARCH NSTTUTE OF THE FNNSH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki 12. Finland, tel. 601322 ( ~' eli ruee a ~j (t) r Christian Edgren SOSAALTURVAMAKSUJEN ENNUS'l'AHSESTA

Lisätiedot