TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 1 TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI Sairausvakuutuslaki Sairausvakuutuslaki Työterveyshuoltolaki

2 2 1. Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet Juankosken kaupungissa Ohje määrittelee toimintamallin Juankosken kaupungin sisällä käytettävän yhtenäisen sairauspoissaolokäytännön toteuttamiseen ja hallintaan sekä jo v.2007 hallituksessa hyväksymän varhaisen tuen toimintamallin hyödyntämisen. Työkyvyn tuki- toimintamallin tarkoituksena on henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja esimiestyön helpottaminen käsiteltäessä työkykykysymyksiä. Ennakoiva ja varhainen reagoiminen ja puheeksi ottaminen takaavat työntekijöille riittävän ja oikea-aikaisen tuen työssä selviytymisessä. Työkykytalo (Ilmarinen 2003, 2006) Työkyky on moniulotteinen asia. Työkykyyn vaikuttaa merkittävästi työhön ja työyhteisöön liittyviä tekijöitä. Varhaisen tuen toimintamallin tavoitteena on muun muassa näiden tekijöiden kehittäminen henkilöstön työssä jatkamista tukevaksi. Varhaisen tuen tavoitteena on myös sopia yhdessä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa menettelytavoista ja toimenpiteistä, joilla henkilöstön terveyteen ja toimintakykyyn voidaan kiinnittää huomiota mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tarkoituksena on pyrkiä vähentämään poissaoloja ja parantaa työntekijän ja työyhteisön hyvinvointia. Perusajatuksena on, että työterveyttä ja työhyvinvointia uhkaavat riskitekijät ehkäistään tai poistetaan ennen kuin riskit toteutuvat. Toimintamallin avulla on toivottavasti myös mahdollista hakea vaihtoehtoja, joilla työkykyä menettänyt henkilö voi jatkaa työtä joko omassa tehtävässään tai muissa työtehtävissä.

3 3 Työnantajan rooli: Vastuu varhaisen tuen toteuttamisesta on viime kädessä työyksikön esimiehellä, jos työntekijä itse ei ole tehnyt aloitetta tilanteen korjaamiseksi. Esimies seuraa henkilöstönsä hyvinvointia aktiivisesti esimerkiksi sairauspoissaolojen avulla, ja hänen tulee tarvittaessa puuttua tai ottaa asia puheeksi työntekijän kanssa välittömästi. Työterveyshuollon rooli: Aloite varhaiseen puuttumiseen voi tulla myös työterveyshuollosta. Työterveyshuollon ja työnantajan yhteistyön merkitys korostuu sairauspoissaolojen seurannassa sekä työhyvinvoinnin häiriöiden ja erityisesti lyhyiden poissaolojen esiin nostamien ongelmien havaitsemisessa ja hoitamisessa. Työterveyshuollon päätehtävä on kuitenkin työkykyä ja terveyttä suojaava ja edistävä sekä ongelmia ennaltaehkäisevä työ. Muut roolit: Aloitteen varhaiseen puuttumiseen voivat tehdä myös työsuojeluihmiset tai työtoverit. Jokaisen tulee tuntea vastuunsa erityisesti päihdeongelmien käsittelyssä. Ongelmia ei tule salata eikä ongelmaisia suojella. Työkykyasioiden puheeksi ottaminen Varhaisen tuen tarve voi ilmetä monella tavalla.: käyttäytymisen muutokset toistuvat myöhästelyt tai muut työaikojen noudattamatta jättämiset toistuvat pidentyneet työpäivät ammatillinen taantuminen sovitut työt jäävät toistuvasti tekemättä, toistuvat virhesuoritukset työtovereille tiuskiminen eristäytyminen ja esimiehen välttely ristiriidat työyhteisössä työpaikan ristiriitojen hoito alkaa viedä liikaa varsinaiselta työltä lisääntyneen sairauspoissaolot Työntekijän työkyvyn ja työyhteisön hyvinvoinnin kannalta uhkatekijöitä, jotka vaativat valppautta ja seurantaa: terveysongelmat, sairastaminen ja päihteiden käyttö työhön liittyvät ongelmat työyksikön sisäisen toimivuuden ongelmat (esim. huono työilmapiiri, ristiriidat) muiden yksiköiden kanssa tehtävän yhteistyön ongelmat asiakkailta saatu palaute, esim. palvelun sisältö- ja laatuongelmat

4 4 2. Sairauspoissaolojen ilmoitus- ja raportointikäytännöt Ilmoituskäytäntö Työntekijä ilmoittaa sairauspoissaolosta mahdollisimman nopeasti lähimmälle esimiehelle tai poikkeustapauksessa jollekin muulle esimiehelle puhelimitse. Yli kolmen päivän sairauspoissaolosta edellytetään työterveyshoitajan todistus, joka suositellaan haettavaksi työterveyshuollosta Juankoskelta. Esimies voi myöntää luvan 1-3 päivän poissaoloon. Työntekijä (tai sovittaessa esimies) täyttää sairauspoissaoloilmoituksen työhön palaamisen jälkeen (lomake: poissaoloilmoitus), jonka esimies hyväksymisen jälkeen toimittaa palkanlaskijalle. Työnantaja voi edellyttää työterveyshoitajan todistusta jokaiselta sairauspäivältä. Yli kolmen (sovittaessa erikseen, yli viiden) päivän sairauspoissaolosta edellytetään lääkärintodistus, joka suositellaan haettavaksi työterveyshuollosta. Työntekijä toimittaa sairauspoissaolotodistuksen esimiehelle työpaikalle mahdollisimman pian. Esimies toimittaa todistuksen suljetussa kirjekuoressa palkanlaskijalle. Sairauspoissaolojen ilmoituskäytäntö on kirjattu työpaikan perehdytysoppaaseen. Raportointikäytäntö Sairauspoissaolot lasketaan kalenteripäivinä. Palkanlaskija kokoaa ja toimittaa esimiehelle työntekijäkohtaiset sairauspoissaoloraportit. Työnantajan on velvollisuus toimittaa kattavasti poissaolotiedot työterveyshuoltoon. Palkanlaskija toimittaa kopiot kaikkien työntekijöiden ja esimiesten poissaolotiedoista työterveyshuoltoon kerran kuukaudessa. Raportointikäytännön seuranta Työsuojelutoimikunta keskustelee kaksi kertaa vuodessa sairauspoissaolojen raportointikäytännön toimivuudesta.

5 5 3. Työkykyasioiden puheeksiottamisen rajat Juankosken kaupunki työnantajana, ottaa työkykyasiat puheeksi seuraavien enimmäisrajojen mukaisesti (hallituksen hyväksymät rajat v. 2007): 1. Lyhyet poissaolot: sairauspoissaoloja 1-3 päivää viimeisen 12 kuukauden aikana vähintään kolme kertaa, tai yli kymmenen päivää yhteensä lyhyitä poissaoloja, tai kolme viikonloppuun rajoittuvaa yhden päivän poissaoloa kuuden kuukauden aikana. 2. Pitkät / pitkittyvät poissaolot: viimeisen 12 kuukauden ajalta yli 30 vuorokauden yhtäjaksoinen poissaolo tai yli 30 vuorokauden kumulatiivinen poissaolo sairauden vuoksi. Työnantaja ilmoittaa työterveyshuoltoon työntekijän sairauspoissaolosta, kun poissaolo on jatkunut kuukauden (arkipäivinä). Työterveyslääkäri arvioi jäljellä olevaa työkykyä sekä työntekijän mahdollisuuksia palata työhön (B-lausunto). 3. Työhön paluun tuki: pitkän yhtäjaksoisen sairauspoissaolon jälkeen, ennen työhön paluuta, työntekijän on otettava yhteyttä esimieheen hyvissä ajoin ennen arvioitua työhön paluuta (n. 2 viikkoa aiemmin). Esimies ohjaa työntekijän tarvittaessa työterveyshuoltoon joustavan työhön paluun suunnittelemiseksi. Työhön paluu sovitaan työkykyneuvottelussa (työterveyshuolto, työntekijä, esimies). Tarvittaessa myös lyhyemmän sairauspoissaolon jälkeen voidaan sopia työhön paluun tuesta. 4. Paluu sairauslomalta työhön voidaan toteuttaa mahdollisuuksien mukaan myös korvaavan käytännön kautta. 5. Pitkän sairauspoissaolon aikana toivotaan työntekijän olevan yhteydessä työpaikkaan, joko työkavereihin tai esimieheen, esimerkiksi käymällä työpaikalla. Esimies pitää yli kuukauden kestävän sairauspoissaolon aikana kuukauden välein yhteyttä työntekijään. 4. Esimiehen tehtävät ja tuki työssä jatkamisen tukemisessa ja sairauspoissaolojen seurannassa Esimiesohjeet työkykyasian puheeksi ottamisessa Esimiehen tulee järjestää keskustelutilaisuus työntekijän kanssa, kun reagointirajat ylittyvät. Keskustelun apuna käytetään Työkyvyn tuen kartoituslistaa (liite). Työntekijä ja esimies täyttävät kartoituslistan omista näkökulmistaan ennen yhteistä keskustelua. Esille nouseviin asioihin haetaan ratkaisut yhdessä, ratkaisut ja seurantatavat kirjataan ylös. Tavoitteena tässä keskustelussa on sopia yhdessä tarpeelliseksi nähdyistä jatkotoimenpiteistä ja toimenpiteiden toteutuksen seurannasta. Neuvottelumuistion laatii esimies ja molemmat allekirjoittavat muistion. Kirjaamalla keskustelut neuvottelumuistioon, voidaan tilannetta seurata ja sopia jatkotyöskentelystä. Neuvottelumuistiot säilytetään esimiehen huoneessa lukollisessa kaapissa. Työntekijän suostumuksella keskustelusta kirjattu neuvottelumuistio sekä muu tarvittava tieto toimitetaan työterveyshuoltoon.

6 6 Jos yllämainituissa neuvotteluissa tulee esille työntekijän päihdeongelma, eteneminen tapahtuu työterveyshuollon kanssa yhdessä sovitun hoitoonohjausmallin / päihdeohjelman mukaisesti. Päihdeohjelma on hyväksytty työsuojelutoimikunnassa ja se löytyy kaupungin intranetistä ja jokaisesta työpisteestä. Esimiesohjeet työkyvyn arvioimiseksi työterveyshuollossa Mikäli esimiehen keskustelussa ilmenee tekijöitä, jotka viittaavat työkyvyttömyyden uhkaan, voi esimies ja työntekijä sopia työkyvyn arviosta työterveyshuollossa. Aloitteen työkyvyn selvittämiseen voi tehdä myös suoraan työntekijä, esimies, työsuojeluorganisaatio tai työterveyshuolto. Työntekijä ohjataan aina työterveyshuoltoon, kun sairauspoissaolopäiviä on kertynyt 30 päivää. Työkyvyn arvioimiseksi varataan työntekijälle vastaanottoaika työterveyshuoltoon työkyvyn arviota varten. Lisäksi työntekijän suostumuksella lähetetään kopio työterveyshuoltoon työkyvyn tuen tarpeen kartoituslistasta tai neuvottelumuistiosta, joka on tehty keskustelusta. Aika varataan ensin työterveyshoitajalle perustietojen kokoamista varten (keskustelu, esitietojen kerääminen, epikriisien ja muun tarvittavan aineiston hankkiminen). Työterveyshoitaja varaa tämän jälkeen ajan työterveyslääkärille työkykyarviota varten. Työkyvyn arvioinnin jälkeen järjestetään tarvittaessa työkykyneuvottelu (kolmikantapalaveri). Neuvotteluun osallistuvat työntekijä, esimies ja työterveyshuollon edustajat sekä pyydettäessä luottamusmies, työsuojelun ja / tai henkilöstöhallinnon edustajat. Neuvottelusta laaditaan muistio, joka annetaan työntekijälle, esimiehelle ja joka liitetään potilasasiakirjoihin.

7 7 5. Työkyvyn tuen malliin liittyvä tiedottaminen, juurruttaminen ja seuranta 1. Valmis toimintamalli käydään läpi ja hyväksytään johtoryhmässä ja tämän jälkeen työsuojelutoimikunnassa. 2. Toimintamalli jaetaan kaikille / asetetaan jokaisen työntekijän nähtäväksi tutustumista varten. 3. Työsuojelutoimikunta pitää tarvittaessa koko työpaikalle tiedotustilaisuuden 4. Esimiehet käyvät toimintamallin henkilöstönsä kanssa läpi omassa yksikkö- / osastokokouksessaan. 5. Työterveyshuolto järjestää lähiesimiehille yhteistyöneuvottelun / keskustelutilaisuuden, jossa toimintamallin käytännölliset asiat työterveyshuoltoyhteistyöhön liittyen käydään läpi. 6. Esimiesten puheeksiottovalmennus: Esimiehille järjestetään puheeksiottovalmennusta tutustumalla: 7. Työkykyseurannan toteutus ja raportointi on osa työterveyshuollon toimintaohjelmaa. Työterveyshuollon velvollisuus on raportoida vuosittain työkykyseurannasta (yli 20 hengen työpaikoilla). 8. Työkykyseurannan tietoja ja varhaisen tuen toteutumista analysoidaan säännöllisesti osana työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa. 9. Toimintamallin käyttöönoton kirjaaminen: Työkyvyn tuen toimintamalli on käsitelty ja hyväksytty johtoryhmässä /. 2011, ja yhteistyötoimikunnassa / Tämä ohjeisto tulee voimaan 1 / ja on tarkistettu Jakelu Liiteet Kaupungin työntekijät Työkyvyn tuen tarpeen kartoituslista Neuvottelumuistio työkyvyn tuen tarpeesta Varhaisen reagoinnin toimintamallin seuranta Poissaoloilmoitus Lähteet Kelan koulutus sairausvakuutuslakiuudistuksesta Kelan koulutus sairausvakuutuslakiuudistuksesta ja työterveyslakiuudistuksesta Kela: ajankohtaista, ilmoitustaulu Punk työkyvyn tuki Työelämän keskusliitto: Sairauspoissaolojen hallinta. työkykyä ja työhyvinvointia, Opas työpaikoille Sosiaali- ja terveysministeriö: Sairauspoissaolokäytäntö työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä Keva: Aktiivinen aikainen puuttuminen tavoitteena pitkäaikaisterveys

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Kuvat: Pekka Ruuskanen 26.9.2011 1/12 1. Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet Sauvon kunnan työpaikoissa

Lisätiedot

Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet

Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet Varhaisen reagoinnin, tuen ja sairauspoissaoloseurannan periaatteet Kuvat: Pekka Ruuskanen, kolmesta eri sarjakuvasta Työkirja pienille ja keskisuurille työyhteisöille ja heidän työterveyshuolloilleen

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

Varhainen tuki Iin kunnan toimintamalli. Johtoryhmä 26.10.2011 Johtoryhmä 9.11.2011 Yhteistyötoimikunta 29.11.2011 Kunnanhallitus 29.11.

Varhainen tuki Iin kunnan toimintamalli. Johtoryhmä 26.10.2011 Johtoryhmä 9.11.2011 Yhteistyötoimikunta 29.11.2011 Kunnanhallitus 29.11. Varhainen tuki Iin kunnan toimintamalli Johtoryhmä 26.10.2011 Johtoryhmä 9.11.2011 Yhteistyötoimikunta 29.11.2011 Kunnanhallitus 29.11.2011 Sisältö 1 Varhaisen tuen merkitys 3 2 Varhaisen tuen toimintamalli

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä

Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli Järvenpäässä Hei, K ädessäsi on Aktu - Aktiivisen tuen toimintamalli. Tämä ohje on laadittu esimiehille ja työntekijöille avuksi tunnistamaan mahdollisimman varhain

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Varhainen välittäminen Valossa

Varhainen välittäminen Valossa arjen 25.3.2015 Varhainen välittäminen Valossa Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat hyvän työelämän edellytyksiä. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen ja työn vaatimusten välisenä tasapainona.

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI TOIMINTAMALLI TYÖKYKYONGELMISSA

VARHAINEN TUKI TOIMINTAMALLI TYÖKYKYONGELMISSA 1/8 VARHAINEN TUKI TOIMINTAMALLI TYÖKYKYONGELMISSA Työntekijät ovat Mänttä-Vilppulan kaupungin tärkein voimavara, josta työnantaja haluaa pitää huolta. Työhyvinvoinnin edistäminen niin työyhteisö- kuin

Lisätiedot

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3

SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 Henkilöstöjaosto 28.4.2009 SISÄLTÖ ESIMIEHELLE 3 I TYÖKYVYN PERUSTA ON TYÖYHTEISÖN TOIMIVUUDESSA 4 Esimies ennakoi johtamalla 4 Työntekijä tukee hyvinvointia omalla toiminnallaan 5 Työn tuloksellisuus

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen.

PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN. Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. PIDÄ HUOLTA - VÄLITÄ VARHAIN Käytännönläheistä tietoa varhaisen välittämisen toimintamallin luomisesta ja jalkauttamisesta työpaikan arkeen. SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 3 1 TAUSTA 4 2 KUSTANNUKSET JA VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki

ILOTUKI. Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki ILOTUKI Toimintamalli työkyvyn heiketessä Aktiivinen varhainen tuki tehostettu tuki 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...2 1. Esimiehille...3 2. Työkyky on monen tekijän summa...3 3. Varhainen tuki...5

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

Ilolla uuteen työpäivään! Työkyvyn tukiohjelma

Ilolla uuteen työpäivään! Työkyvyn tukiohjelma Ilolla uuteen työpäivään! Työkyvyn tukiohjelma Sisällys 3 Johdanto ja tavoitteet Toimintaperiaatteita ja määritelmiä 4 Työkyky 5 Luottamuksellisuus ja yksityisyyden suoja sekä asiakirjojen säilyttäminen

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli. varma.fi > Työhyvinvointi

Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli. varma.fi > Työhyvinvointi Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli varma.fi > Työhyvinvointi Hyvä työkyky Työkyvyn tukemisen malli Hyvä asiakkaamme 3 Työssä jatkaminen kannattaa 4 Onnistumisen edellytyksiä 6 Hyvä työkyky -malli 9

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(13) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2015-31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi ASIKKALAN KUNTA Postiosoite

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI 1 Henkilöstöpalvelut Mäntsälän kunta HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Ohjelma on hyväksytty yhteistyöryhmässä 26.3.2015 ja kunnanhallituksessa 13.4.2015. Ohjelma päivitetään seuraavan kerran

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

Oulunkaaren päihdeohjelma

Oulunkaaren päihdeohjelma Oulunkaaren päihdeohjelma Yhteistyötoimikunta 28.4.2011 Yhtymähallitus 25.5.2011 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta... 3 3. Määritelmiä ja periaatteita... 4

Lisätiedot