Työsuojelu ja työterveyshuolto henkilöstöpalvelualalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojelu ja työterveyshuolto henkilöstöpalvelualalla 10.11.2008"

Transkriptio

1 Työsuojelu ja työterveyshuolto henkilöstöpalvelualalla

2 Työsuojelun käsite yleisesti työturvallisuustoiminta, työtapaturmien torjunta (huom. myös psyykkinen työsuojelu) työpaikkaterveydenhuolto, pyritään ammattitautien ja muiden työstä aiheutuvien sairauksien torjuntaan työsuhdevalvonta, mm. vuosiloma- ja työaikakysymykset sekä sosiaaliset edut työpaikkasuojelu, mm. palontorjunta, väestönsuojelu ym. työsuojelun valvonta ja hallinto 2

3 Keskeisimmät säädökset työturvallisuuslaki laki työtyösuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta työterveyshuoltolaki laki nuorista työntekijöistä asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä tapaturmavakuutuslaki ammattitautilaki 3

4 Jaettu työsuojeluvastuu vuokratyöntekijä työskentelee toisen työnantajan johdon ja valvonnan alaisena. työskentely tapahtuu toisen työnantajan (käyttäjäyrityksen) tiloissa, välineillä ja laitteilla työnantajan työturvallisuusvelvollisuudet ovat vuokratyössä kummankin työnantajan vastuulla eli vuokratyössä työsuojeluvastuu on jaettu molemmille työnantajille vastuun jakautumisessa ratkaisevaa mm. se, kuka voi / olisi voinut toimenpiteillään välttää vahingon syntymisen tiedonkulku voi olla haasteellista, kun vuokratyössä on aina vähintään kolme osapuolta 4

5 Henkilöstöpalveluyrityksen velvollisuudet ilmoitettava työntekijälle työn ammattitaitovaatimuksista ja työn luonteesta varmistettava työntekijän riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus kyseiseen työhön huolehdittava yleisestä perehdyttämisestä ja työsuojeluopastuksesta selvitettävä, että työn vastaanottava käyttäjäyritys kykenee täyttämään sille kuuluvat velvollisuudet ja että työ muutenkin voidaan suorittaa asianmukaisesti ja turvallisesti esim. vaarallisissa töissä työskentelyolosuhteiden tarkastaminen työpaikkakäynnillä voi olla tarpeen huolehdittava, että työaikalain säännöksiä kuten ylityön enimmäisrajoja noudatetaan vuokratyöntekijän työsuhteessa järjestettävä työntekijöilleen vähintään lakisääteinen työterveyshuolto 5

6 Käyttäjäyrityksen velvollisuudet käyttäjäyritys työn aikana velvollinen noudattamaan TTurvL:n työnantajaa koskevia säännöksiä eli lakia sovellettava vuokratyösuhteissa samalla tavalla kuin käyttäjäyrityksen omissa työsuhteissa ilmoitettava ennen vuokratyön aloittamista henkilöstöpalveluyritykselle työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja työn erityispiirteet perehdytettävä työntekijä työhön ja työpaikan olosuhteisiin sekä työsuojelutoimenpiteisiin perehdytettävä tarvittaessa työntekijä työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan ja tiedottamiseen sekä työterveyshuollon järjestelyihin huolehdittava työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä noudatettava työaikalain määräyksiä omalta osaltaan 6

7 Vuokratyöntekijän velvollisuudet noudatettava henkilöstöpalveluyrityksen ja käyttäjäyrityksen työturvallisuusohjeita ja määräyksiä otettava huomioon työssään oma ja muiden työntekijöiden turvallisuus velvollisuus käyttää henkilöstöpalveluyrityksen/käyttäjäyrityksen antamia henkilönsuojaimia ja muita varusteita ilmoitettava käyttäjäyrityksen opastamalla tavalla havaitsemastaan viasta, puutteesta tai epäasiallisesta kohtelusta vältettävä muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja epäasiallista kohtelua oikeutettua pidättäytyä työstä, josta aiheutuu vakavaa vaaraa omalle tai muiden hengelle tai terveydelle 7

8 Yhteistyö työturvallisuusasioissa henkilöstöpalveluyrityksen ja käyttäjäyrityksen välinen yhteistyö on tärkeää työturvallisuusasioissa asiakassopimusta neuvotellessaan osapuolten tulee selvittää aina myös työhön liittyvät työturvallisuusasiat keskustelut ja kirjallisen asiakassopimuksen laatiminen selventävät osapuolten velvollisuuksia ja vastuuta asiakassopimuksissa hyvä sopia ainakin seuraavista asioista: vuokratyöntekijän perehdytys ja sen laajuus työpaikkaselvityksen laatiminen ja sen käyttöön saaminen vuokratyöntekijän työvaatteet ja suojavälineet työvuoroluetteloiden laatiminen ja niiden toimittaminen lomien ja riittävien lepoaikojen seuranta ks. HPL YSE, jossa on otettu kantaa myös työturvallisuutta ja työsuojelua koskevaan vastuunjakoon 8

9 Työsuojelun toimintaohjelma Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. (Työturvallisuuslaki 9 ) Toimintaohjelman laatimisvelvollisuus koskee kaikenkokoisia yrityksiä. Malli ntaohjelman laatimi Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa. 9

10 Riskinarviointi henkilöstöpalveluyritys ja käyttäjäyritys ovat velvollisia laatimaan omat selvitykset ja arvioinnit työstä, työtilasta ym. aiheutuvista haitta- ja vaaratekijöistä (työturvallisuuslaki 10 ) riskinarvioinnissa huomioon: tapaturmavaara sekä muu terveyden menettämisen vaara esiintyneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet ja vaaratilanteet työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut henkilökohtaiset edellytykset työn kuormitustekijät lisääntymiselle mahdollisesti aiheutuva vaara henkilöstöpalveluyrityksen on suoritettava riskinarviointi omassa toimipisteessä olevien työntekijöiden osalta vuokratyöntekijöiden osalta riskinarviointi suoritetaan käyttäjäyrityksessä yhteistyössä henkilöstöpalveluyrityksen kanssa henkilöstöpalveluyrityksen riskinarvioinnissa voidaan todeta, että vuokratyöntekijöiden riskinarviointi suoritetaan käyttäjäyrityksessä 10

11 Yhteistyö työturvallisuusasioissa hyviä käytäntöjä työturvallisuus asioissa mm. seuraavat: pikaperehdytysmalli ja lomake Vuokratyöntekijän perehdyttäminen työparijärjestelmä vuokratyöntekijän osallistuminen tiedotustilaisuuksiin ja kokouksiin palautteen kysyminen vuokratyöntekijältä työnantajan kattava rekisteri työntekijöiden tiedoista (mm. työturvallisuuskortti, tulityökortti, hygieniapassi, allergiat, työkokemus, koulutus jne.) 11

12 Työsuojelun valvonta ja työsuojeluorganisaatio 12

13 Työsuojelun valvonta Työsuojelun valvontaa suorittavat työsuojelun valvontalain mukaisesti työsuojeluviranomaiset Työsuojeluviranomaisina työsuojelupiirien toimistot, ja tarkastustoimintaa suorittavat piirin työsuojelutarkastajat Työsuojeluviranomaiset suorittavat tarkastuksia sekä omaaloitteisesti että työpaikalta tulevien ilmoitusten perusteella etukäteen ilmoittamalla tai ennalta ilmoittamatta 13

14 Työsuojelutarkastusten tekeminen Työsuojeluviranomaisen laadittava tarkastuksesta tarkastuskertomus tarkastuksen kulku, tarkastajan tekemät keskeiset havainnot, toimintaohjeet ja kehotukset, selostus toimintaohjeen ja kehotuksen merkityksestä ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä tarkastuskertomus tiedoksi työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle Työsuojeluviranomainen voi käyttää apunaan pätevää ulkopuolista asiantuntijaa valvonnan kannalta merkityksellisen seikan selvittämisessä Ks. myös HPL:n ohjeet työsuojelutarkastuksista HPL:n JäsenExtra sivuilta 14

15 Työsuojeluviranomaisen keinovalikoima Toimintaohje säännösten vastainen olotila poistettava tai korjattava Kehotus säännösten vastaisesta olotilasta johtuva vähäistä suurempi vaara tai haitta poistettava tai korjattava määräajassa annetaan jos työnantaja ei noudata toimintaohjetta Työsuojeluviranomaisen päätös velvollisuus korjata tai poistaa säännösten vastaisen olotila määräajassa tehosteena uhkasakko tai teettämis- tai keskeyttämisuhka Käyttökielto ja väliaikainen käyttökielto hengen tai terveyden menettämisen vaaraa aiheuttava olotila korjattava tai poistettava tehosteena uhkasakko käyttökielto väliaikainen, jos hengen tai terveyden menettämisen vaara välitön 15

16 Työsuojeluorganisaatio välittömästi työntekijän terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat asiat käsitellään työntekijän ja esimiehen välillä muut työsuojeluasiat käsitellään edustuksellisessa yhteistoiminnassa eli ryhmässä, jossa kaikilla henkilöstöryhmillä on edustus. työsuojelupäällikkö työsuojeluvaltuutettu (väh. 10 tt) työsuojelutoimikunta (väh. 20 tt) myös henkilöstöpalveluyrityksellä on oltava työsuojeluorganisaatio vuokratyöntekijät lasketaan henkilöstöpalveluyrityksen työntekijämäärään 16

17 Työsuojelupäällikkö työnantajalla velvollisuus valita työsuojelupäällikkö, joka edustaa työnantajaa työsuojelun yhteistoiminnassa työnantaja itse tai työnantajan nimeämä henkilö ei valita vaaleilla toimikausi ei sidottu vaaleilla valitun työsuojeluorganisaation toimikauteen yhteistoimintatehtäväänsä riittävän pätevä ja perehtynyt huom. nimenomaan yhteistoimintahenkilö ei välttämättä linjavastuuta työturvallisuudesta 17

18 Työsuojeluvaltuutettu työntekijöitä edustava yhteistoimintahenkilö työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetun ja 2 varavaltuutettua vaalilla työnantajan huolehdittava, että valtuutettu valitaan vähintään 10 työntekijän työpaikalle; oikeus valita jokaiselle työpaikalle sen koosta riippumatta toimikausi 2 kalenterivuotta toimikaudesta voidaan sopia valtakunnallisella työehtosopimuksella rajoituksitta, ja työpaikalla kausi voidaan sopia 4 kalenterivuodeksi toimihenkilöillä oikeus valita oma valtuutettunsa oikeus saada tietoa ja koulutusta työehtosopimusmääräykset (esim. HPL-ERTO TES:n koulutussopimus 4 ) esim. työsuojelun peruskurssit Työsuojelun peruskurssit

19 Työsuojeluvaltuutettu Vapautus muista tehtävistä valtuutetun tehtäviä varten vapautuksen määrä 4 tuntia kunkin 4 perättäisen kalenteriviikon aikana, ellei työehtosopimuksella asiasta toisin sovittu käytännössä vapautus työehtosopimusten määräysten mukaan Ansionmenetyksen korvaaminen Oikeus keskeyttää vaarallinen työ Irtisanomissuoja ehdokassuoja/jälkisuoja (3/6 kk), TES Palkka- ja siirtosuoja, TES Työsuojeluvaltuutettua ei voi siirtää alempipalkkaisiin/vähempiarvoisiin tehtäviin jos varsinaiset työtehtävät haittaavat valtuutetun tehtäviä, pyrittävä järjestämään muita töitä Erillinen kiinteä korvaus, TES 19

20 Työsuojelutoimikunta asetettava, jos työpaikalla säännöllisesti työskentelee vähintään 20 työntekijää työnantajalla ¼ paikoista, työntekijöillä ja toimihenkilöillä ¾ työsuojeluvaltuutettu on aina työsuojelutoimikunnan jäsen työnantajaa edustaa aina asiakohtaisesti toimivaltainen henkilö työsuojelupäällikkö osallistuu kokouksiin vaikka häntä ei olisi valittu työsuojelutoimikunnan jäseneksi (työsuojelupäällikkö on kuitenkin suositeltavaa valita jäseneksi) Voidaan korvata muulla yhteistoimintajärjestelyllä Yt-neuvottelukunta Työsuojelufoorumit, jne. Työehtosopimuksissa voi olla tarkempia säännöksiä toiminnasta 20

21 Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat 1. Työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä koskevat muutokset 2. Vaarojen ja haittojen selvittämisen periaatteet ja toteuttamistapa; selvitysten esiintuomat yleiset terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat seikat 3. Toiminta työkyvyn ylläpitämiseksi (tyky) yms. kehittämistavoitteet ja -ohjelmat 4. Työn järjestelyt ja mitoitus 5. Valvonnan alaan kuuluvan lainsäädännön nojalla annettava opetus, ohjaus ja perehdytys 6. Työpaikkaan liittyvät työn turvallisuutta ja terveyttä kuvaavat tilasto- ja seurantatiedot 7. Edellä mainittujen asioiden (kohdat 1-6) toteutuminen ja seuranta 21

22 Työterveyshuolto 22

23 Työterveyshuollon sisältö työnantajalla velvollisuus järjestää kustannuksellaan työntekijöilleen työterveyshuolto, myös vuokratyöntekijöiden osalta lakisääteinen tai sitä täydentävä vapaaehtoinen työterveyshuolto kirjallinen sopimus ilmettävä yleiset järjestelyt ja palvelujen sisältö ja laajuus oltava nähtävänä työpaikoilla järjestämisvaihtoehdot terveyskeskus itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa yksityinen palveluntuottaja työterveyshuolto toteuttaa toimenpiteet yhteistoimin mm. yritysjohdon ja henkilöstöhallinnon kanssa työnantaja palvelun järjestäjänä ja ostajana viime kädessä hyväksyy toimenpiteet 23

24 Lakisääteinen työterveyshuolto Työterveyshuolto voidaan järjestää lakisääteisenä tai sitä parempana ns. vapaaehtoisena työterveyshuoltona Lakisääteinen työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää ja se sisältää: työpaikkaselvitykset neuvonta- ja ohjauspalvelut ensiapuvalmiuden suunnittelut terveystarkastukset työkykyä ylläpitävät toiminnat vajaakuntoisten seurannan EI siis sisällä sairaanhoitoon liittyviä lääkärissäkäyntejä, fysikaalisia hoitoja, hammashoitoa ym. 24

25 Lakisääteinen työterveyshuolto työterveyshuolto tulee järjestää siinä laajuudessa, kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä ja työpaikan olosuhteista johtuva tarve edellyttää voi vaihdella huomattavastikin eri työpaikoilla laadittava kirjallinen toimintasuunnitelma, jossa työterveyshuollon yleiset tavoitteet, työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimenpiteet terveystarkastukset järjestettävä lähinnä työstä johtuvien terveyden vaarojen sitä edellyttäessä tietyn toimialan tai työtehtävän erityisen lakisääteisen velvoitteen mukaiset terveystarkastukset (esim. elintarviketyöntekijän terveystodistus, rakennustyöntekijän työterveyskortti sekä yötyöntekijän terveystarkastukset) Työterveyskortti työpaikkaselvityksen mukaiset lakisääteiset terveystarkastukset (esim. asbestilupa ) muita tarkastuksia vapaaehtoiseen työterveyshuoltoon sisältyvän sairaanhoidon osana (esim. kaikille työntekijöille tarjottavat työhöntulotarkastukset) 25

26 Jaettu työterveyshuollon järjestämisvastuu Vuokratyöntekijöiden osalta työterveyshuollon järjestämisvastuu on jaettu. Henkilöstöpalveluyrityksen vastuu toimenpiteet kohdistuvat työntekijään Käyttäjäyrityksen vastuu toimenpiteet kohdistuvat työskentelyolosuhteisiin 26

27 Tiedonkulku työterveysasioissa työnantajalla on oikeus saada työterveyshuollolta tietoja, joilla on merkitystä työntekijöiden terveyden sekä työpaikan olosuhteiden terveellisyyden kehittämisen kannalta johtopäätöstieto työkyvystä, sopiva / ei-sopiva salassa pidettäviä yksityiskohtaisia terveydentilatietoja työterveyshuolto saa luovuttaa vain työntekijän suostumuksella kuitenkin työnantajan saama diagnoositieto työntekijän sairaudesta on sairausajan palkan maksuedellytys työnantaja saa luovuttaa työterveyshuollolle työntekijän työnantajalle luovuttaman työkykyään koskevan lääkärintodistuksen tai -lausunnon työntekijä voi kieltää luovuttamisen 27

28 Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu työnantaja ei voi kohdella työntekijöitä eriarvoisesti työsuhteen laadun perusteella määräaikaisilla vuokratyöntekijöillä ei voi olla kategorisesti huonommat edut kuin yrityksen vakituisella henkilöstöllä työsuhde-etuuksia voidaan sen sijaan porrastaa työsuhteen pituuden mukaan esim. puolen vuoden työsuhteen jälkeen työntekijät saavat laajemman työterveyshuollon 28

29 Työterveyshuollon maksut kunnallisessa terveyskeskuksessa peritään lakisääteinen työterveyshuollon perusmaksu sekä tuotetuista palveluista kunnan terveyslautakunnan hyväksymän voimassa olevan hinnaston mukaisesti yksityisten lääkäriasemien hinnat vaihtelevat kela korvaa yrityksille 60 % ennaltaehkäisevän työterveyshuollon (mm. työpaikkaselvitykset) kustannuksista ja 50 % sairaanhoidon kustannuksista vuosittain päättämiinsä enimmäismääriin asti loput kustannuksista ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoista menoa 29

30 Hyödylliset linkit Työturvallisuuskeskus Työsuojelupiirit Työterveyslaitos Työturvallisuuslaki Työterveyshuoltolaki Työsuojelun valvontalaki 30

Työsuojelutoiminta työpaikalla

Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelutoiminta työpaikalla Työsuojelun tavoitteena on taata turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Työsuojelu on jatkuva prosessi, jossa työympäristön tilaa

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017. I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus 1 JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014-2017 I Työsuojelun toimintaohjelman perusta ja tarkoitus Työsuojelun toimintaohjelma perustuu työturvallisuuslain (23.8.2002/738) 9 :ään, joka on seuraava:

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002)

Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) Uusi työturvallisuuslaki (738/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Lailla kumotaan vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58) siihen tehtyine muutoksineen. Vanhan

Lisätiedot

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954

Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Asetus työsuojelun valvonnasta 21.12.1973/954 Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään työsuojelun valvonnasta 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 29 :n nojalla: 1 LUKU Yleisiä

Lisätiedot

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008

Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Uusi työsuojelun valvontalaki 44/2006 Johtaja Leo Suomaa, STM Ratuke-seminaari 28.10.2008 Ensimmäinen näytös Kupletin juoni eikä paljon mitään muuta 2 syksy 2008 LSuo Komiteanmietintö N:o 10 1954, sivu

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma Työsuojelun toimintaohjelma Yhteistyökomitea 9.3.2015 Kaupunginhallitus 23.3.2015 www.ylojarvi.fi Sisällys 1. TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA... 3 2. TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 3 2.1 Yhteistyökomitea...

Lisätiedot

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN

MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN MALLI VUOKRATYÖN TYÖTURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN VARMISTAMISEEN 2011 Sisällysluettelo OSA I: MALLI JA SEN KÄYTTÄMINEN... i Mallin tausta... ii Mallin tarkoitus ja käyttäminen... ii Malli vuokratyön työturvallisuuden

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 12.11.2014 Maakuntahallitus 15.12.2014 2 1. Työsuojelutoiminta ja tavoitteet Työsuojelun toimintaohjelma määrittää Pohjois-Pohjanmaan liiton työsuojelutoiminnan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017

KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Yhteistyötoimikunta 18.6.2014 Kaupunginhallitus 23.6.2014 KEURUUN KAUPUNKI TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Keuruun kaupunki työsuojelu SISÄLLYSLUETTELO 1. KEURUUN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TAVOITTEET

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013

VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA. v. 2010-2013 VARKAUDEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA v. 2010-2013 TYÖHYVINVOINTI ON YHTEINEN ASIA Minna Tikanmäki Työsuojelupäällikkö Marjo RautioTyösuojeluvaltuutettu Reijo Airaksinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma 1 HEINÄVEDEN KUNTA Työsuojelun toimintaohjelma Johtoryhmä 29.09.2012 Yhteistyötoimikunta 22.10.2012 Kunnanhallitus 5.11.2012 Voimaan 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ 3. TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET

MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI Tarkastaja Asko Ojala Tarkastaja Aila Saarentaa MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA JA TYÖNANTAJAN VELVOITTEET KAAKKOIS-SUOMEN TYÖSUOJELUPIIRI 2 MAASEUTUYRITTÄJÄ TYÖNANTAJANA

Lisätiedot

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä

Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO 1 CS20A0550 TURVALLISUUSJOHTAMINEN Harjoitustyö kevät 2013 Turvallisuuden hallinta työpaikalla Työpaikan auditointi HALMERI- menetelmällä Kevät 2013 LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI

Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia. Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI Työhyvinvointi, toimintakyvystä huolehtiminen ja ergonomia Pauli Vennervirta Suomen ympäristöopisto SYKLI 1 9.00 Aloitus, päivän ohjelma Päivän ohjelma 9.10-10.20 Työsuojelun ja työhyvinvoinnin lainsäädäntö

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA OPPIMISYMPÄRISTÖN TURVALLISUUSOPAS MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2.1 Lainsäädäntöperusta... 3 2.2 Vastuunjako työturvallisuudesta... 4 2.3 Tapaturma, ilmoittamisvelvoite

Lisätiedot

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA

UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA UUSI TYÖTURVALLISUUSLAKI (738 / 2002) REHTORIN / MUUN ESIMIEHEN SEKÄ OPETTAJAN KANNALTA www.finlex.fi, katso myös Euroopan työterveellisyys ja turvallisuusvirasto http://fi.osha.eu.int Vuoden 2003 alusta

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot