SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006"

Transkriptio

1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006

2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET JA TAVOIT- TEET Sosiaali- ja terveysministeriön linjaukset ja tavoitteet on esitetty vuonna 2005 tarkistetussa tulossopimuskauden runkosopimuksessa. 2 TYÖSUOJELUPIIRIEN TOIMINTA-AJATUS, TOIMINTAYMPÄRISTÖN SE- KÄ OMAN TOIMINNAN ANALYYSI Työsuojelupiirien toiminta-ajatus, toimintaympäristön kuvaus ja oman toiminnan analyysi on esitetty vuonna 2005 tarkistetussa tulossopimuskauden runkosopimuksessa. 3 TULOSTAVOITTEET VUODELLE YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Henkinen hyvinvointi työssä Työaikalainsäädännön valvonta Viranomaisaloitteisen valvonnan kohteena olevilla työpaikoilla on lainsäädännön vaatimukset täyttävä työaikakirjanpito. Vuosittain on toteutettu ministeriön erikseen antamien ohjeiden mukaista suunnattua työaikavalvontaa. Työaikakirjanpito täyttää vaatimukset Suunnattu valvonta toteutettu Kaikissa viranomaisaloitteisissa yritys- tai laitoskohtaisissa tarkastuksissa varmistetaan vähintään, että työpaikalla on lainsäädännön vaatimukset täyttävä työaikakirjanpito. Työaikaa koskevien säännösten valvontaa vähintään 360 työpaikalla. Tarkastuksista suuntautuu vähintään 15 % kuljetusalalle, 10 % muuhun liike-elämää palvelevaan toimintaan ja 10 % kuntien ja julkishallinnon työpaikoille. Tarkastusten tarkempi suuntaaminen ja 65 % osuuden kohdentaminen tehdään piirin määrittelemän linjan mukaisesti. Piiri huolehtii suunnatun työaikavalvonnan valtakunnallisesta tiedottamisesta. Asiakasväkivallan hallinta Asiakasväkivallan uhan tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi on toimivat järjestelmät valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien hallintajärjestelmien olemassaolo Toiminnan kohteena on 450 työpaikkaa. Hallintamenettelyjen käyttöönotto on edistynyt hyvin. 1

3 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintakäytäntöjen hallinta Haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi ja haittojen hallitsemiseksi on toimintakäytännöt valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Toiminnan kohteena on 450 työpaikkaa. Hallintamenettelyjen käyttöönotto on edistynyt hyvin. Työn aiheuttamien haitallisten kuormitustekijöiden hallinta Haitallisten kuormitustekijöiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi on toimintakäytännöt valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Toiminnan kohteena on 500 työpaikkaa. Hallintamenettelyjen käyttöönotto on edistynyt hyvin. Lisäksi piiri osallistuu lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston organisoimaan kehittämishankkeeseen sosiaalihuollon työssä jaksamisen parantamiseksi Turun seudulla. Piirin arvio henkisen hyvinvoinnin painoalueelle käytettävistä henkilötyökuukausista: 75 htkk Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy Näyttöpäätetyö Näyttöpäätetyöhön liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaarat ja haitat hallitaan ja tunnistetaan valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Työolosuhteiden muutos Toiminnan kohteena on 150 työpaikkaa. Hallintamenettelyjen käyttöönotto on edistynyt hyvin. 2

4 Käsin tehtävät nostot Käsin tehtäviin nostoihin ja siirtoihin liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksien vaarat ja haitat tunnistetaan ja hallitaan valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Työolosuhteiden muutos Toiminnan kohteena on 750 työpaikkaa. Hallintamenettelyjen käyttöönotto on edistynyt hyvin. Lisäksi piiri osallistuu vuonna 2006 SLICin tarkastuskampanjan "Käsin tapahtuvat nostot ja siirrot" valmisteluun erikseen sovittavalla tavalla. Tarkastuskampanja toteutetaan vuonna 2007 yhteistyössä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kanssa. Toistotyö Toistotyöhön liittyvä haitallinen kuormitus tunnistetaan ja hallitaan valvonnan kohteeksi valittujen toimialojen työpaikoilla. Toimivien käytäntöjen olemassaolo Työolosuhteiden muutos Toiminnan kohteena on 500 työpaikkaa. Hallintamenettelyjen käyttöönotto on edistynyt hyvin. Piirin arvio tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn painoalueelle käytettävistä henkilötyökuukausista: 100 htkk Työtapaturmien torjunta Turvallisuuden hallinta tapaturmavaarallisilla toimialoilla ja yhteisillä työpaikoilla Turvallisuuden hallintamenetelmiä ja työolojen seurantamenettelyjä käytetään valvonnan kohteeksi valituilla tapaturmavaarallisilla toimialoilla ja yhteisillä työpaikoilla. Hallintamenettelyjen olemassaolo Tapaturmataajuuden muutos Työolosuhteiden muutos Toiminnan kohteena on 500 tapaturmavaarallisten toimialojen työpaikkaa ja 150 yhteistä 3

5 työpaikkaa (toimialat 21, 23, 24, 351, , 63212, 90010, 90020) ja hallintamenettelyjen käyttöönotto on edistynyt hyvin.. Toiminnan sisältönä on mm.: Työympäristöarviointien tekeminen piirin alueella elintarviketeollisuuden ja rakentamisen työympäristökilpailuissa. Rakennustyömaiden turvallisuustason otostyyppinen arviointi noin 60 työmaalla osana valtakunnallista rakennusalan tasojen arviointia. Rakennuttajien turvallisuustietoisuuden parantaminen osana valtakunnallista toimintaa. Suuronnettomuusvaarojen ja laajamittaisen kemikaalien käytön vaarojen yhteistarkastukset TUKES:n kanssa. Piirin arvio työtapaturmien torjunnan painoalueelle käytettävistä henkilötyökuukausista: 105 htkk Muut tavoitteet Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikavalvonta Tarkastetaan 2500 kuljettajapäivää tiellä ja yrityksissä. Yritysvalvonnassa kohteena on 50 työpaikkaa. Määrällisten tavoitteiden toteutuma. Ulkomaisen työvoiman valvonta Ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeutta ja työnantajan tietojen säilyttämisvelvollisuutta valvotaan ministeriön ohjeen STM/27/2005 mukaisesti kaikissa viranomaisaloitteisissa tarkastuksissa, joissa se tarkastuksen luonteen perusteella on mahdollista. Ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehtojen valvonnassa tehdään vähintään 180 tarkastusta tai työsuhdeasiain selvitystä. Yhdenvertaisuuslain valvonta Yhdenvertaisuuslain valvonnassa vastataan asiakasaloitteiseen kysyntään ja lisätään tietoisuutta yhdenvertaisuuslaista tiedotuksen ja koulutuksen avulla erillisen suunnitelman mukaisesti. Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuuden valvonta Mahdollinen radonongelma otetaan esille kaivoksiin, maanalaisissa tiloissa oleviin työpaikkoihin sekä pohjavettä avoimesti käsitteleviin työpaikkoihin kohdistuvissa tarkastuksissa sekä tarvittaessa tarkastuksissa maaperältään ongelmallisilla alueilla. Tupakkalain valvonta ravintola-alan työpaikoilla Työsuojeluvalvonnan kohteena olevissa ravintola-alan työpaikoissa varmistetaan tupakointirajoituksien noudattaminen työtiloissa tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 12 :n mukaisesti. 4

6 Kemikaalivalvonta Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyyn ja metallituotteiden valmistukseen ja jalostukseen suuntautuvissa tarkastuksissa valvotaan riskienarviointien olemassaoloa ja kemikaalien turvallista käyttöä. Alusten valvonta Vähintään 15 tarkastusta kohdistuu aluksiin ministeriön muistio Alusten säännölliset tarkastukset mukaisesti Piirikohtaiset muut tavoitteet Vuosittain sovittavat piirikohtaiset tavoitteet arviointikriteereineen, joiden tarkoituksena on varmistaa lainsäädännön vähimmäistason toteutuminen esim. tietyissä töissä, tietyn säädöksen suhteen, tietyillä toimialoilla jne. Vähintään 100 tarkastusta erikseen määritellyille aloille ja töihin (mm. lujitemuovityöt, uudet työpaikat ja työpaikat, joilla ei ole käyty 5 vuoteen). Kaikissa vähimmäistason tarkastuksissa valvotaan otostyyppisesti myös koneiden, laitteiden, henkilösuojainten ja kemikaalien säädöstenmukaisuutta. Lisäksi piiri osallistuu EU:ssa suunnitteilla olevaan, vuoden 2006 lopulla aloitettavaan asbestipurkutyömaiden valvontahankkeeseen, jonka valmisteluun osallistumisesta sovitaan piirien kanssa erikseen. Lisäksi piiri varautuu osallistumaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuuskampanjan toteuttamiseen erikseen sovittavalla tavalla. 3.2 PROSESSIT JA RAKENTEET Työsuojelupiirien toiminnan laatu turvaa asiakkaiden tasapuolisen kohtelun Valvonta on asiakkaiden kannalta yhtenäistä ja se perustuu yhdenmukaisesti määriteltyyn laatutasoon. Piirin toiminnan itsearvioinnin tulokset Asiakaskysyntään vastataan sekä piirin omassa palvelussa että työsuhdeasiain palvelupuhelimessa. Asiakasaloitteisessa valvonnassa toimitaan ministeriön vahvistaman toimitusaikoja ja palvelualuetta koskevien ohjeiden puitteissa. Saadun palautteen perusteella arvioidaan toimintatapaa. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen sekä työpaikkojen järjestämää työsuojelukoulutusta tuetaan luennoitsijoina ja asiantuntijoina. Tarkastettavien työpaikkojen ennakkotietoa tarkastusten sisällöstä lisätään edelleen. Piirin kotisivuilla kuvataan tarkastusten tyypillinen sisältö. Tarkastuksissa annettujen ohjeiden noudattamisen valvontaa tehostetaan. 5

7 Tarkennetaan menettelyjä ja luodaan tarvittaessa uusia menettelyjä runkosopimuksen tavoitteiden tuloksekkaaksi saavuttamiseksi. Uuden valvontalain mukaiset menettelyt otetaan käyttöön. Piiri osallistuu piirihallinnon yhteiseen hankkeeseen valvontamenetelmien kehittämiseksi. Piiri osallistuu yhdessä Uutsp:n ja Vatsp:n kanssa Sammagruppenin toimintaan ruotsinkielisen valvonnan edellytysten kehittämiseksi Työsuojelupiirit toimivat tehokkaassa yhteistyössä työpaikkojen, työmarkkinaja yrittäjäjärjestöjen, aluetyöterveyslaitosten sekä muiden sidosryhmien kanssa Työsuojelupiiri on arvostettu yhteistyökumppani työolojen parantamiseen liittyvissä asioissa. Sidosryhmäpalaute ja oma arviointi. Piiri toimii yhteistyössä sidosryhmien alueellisten edustajien kanssa tavoitteiden suunnittelussa, toimintamenetelmien ja tulosten arvioinnissa; yksittäistapauksissa toimia toteutetaan yhdessä. Piiri kuulee työmarkkinajärjestöjen paikallisia edustajia tulostavoitteiden valmistelussa. Piirin tulostavoitteet, toiminnan toteutuminen ja merkittäviä tavoite- ja toimintatapalinjauksia käsitellään työsuojelulautakunnassa. Piirin tavoitteiden toteuttamista edistetään saattamalla keskeiset linjaukset ja tausta-aineistot sidosryhmien tietoon ja edelleen vapaasti jaettavaksi. Piirin ja Turun aluetyöterveyslaitoksen (nimi muuttuu) yhdyshenkilöjärjestelmää hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja osaamisen kehittämisessä. Piirin ja lääninhallituksen yhdyshenkilöjärjestelmää käytetään toimintojen yhteensovittamisessa Piirien toiminnan suunnittelu on läpinäkyvää ja toiminta suunnataan työelämän oleellisiin kysymyksiin Valvonnan suunnitteluun, kohdentamiseen ja vaikuttamiseen työelämän oleellisiin kysymyksiin on toimivat menetelmät ja niiden toimivuutta seurataan. Kohdentumisen toteutuminen ja vaikuttamisen laatu. Toiminta suunnataan runkosuunnitelman ja ministeriön ohjeiden sekä sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella tärkeisiin asioihin, joihin piirillä on keinot vaikuttaa Työsuojelupiirit pystyvät hoitamaan runkosopimuksessa sovitut strategiset tavoitteet Piirin toimintatapa vastaa tulosohjaamisen tarpeita ja vaatimuksia. Piirin toiminnan itsearvioinnin tulokset 6

8 Piirin työnjakoa ja rakenteita muutetaan tarvittaessa runkosopimuksen tuloksekkaan toteuttamisen mukaisiksi. 3.3 UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Palkkausjärjestelmä vaatimusten/tulosten mukaan Työn vaativuuteen ja työssä suoriutumiseen perustuva palkkausjärjestelmä on käytössä. Järjestelmän toimivuus Piiri toteuttaa uutta palkkausjärjestelmää sen valmistuttua Henkilöstörakenteen sekä osaamisen kehittäminen Henkilöstön peruskoulutustaso on parantunut. Koulutustasoindeksi Piirin henkilöstön peruskoulutustason parantaminen otetaan huomioon vuoden 2006 virkanimityksissä ja tarvittaessa tuetaan omaehtoista peruskoulutustason parantamista. Piiri osallistuu osaamiskartoituksen seurantaan ja jatkokehittämiseen. Henkilöstön osaaminen on monipuolista ja sitä ylläpidetään ja kehitetään erilaisilla menetelmillä. Osaamistasoindeksi Piirin henkilökunnan kokonaisosaamista vahvistetaan rekrytointien yhteydessä. Henkilökunnan osaamista kehitetään painoalueilla ja muilla keskeisillä alueilla. Henkilöstön sukupuolirakenne on tasapainoisempi. Sukupuolirakenne-prosentti Rekrytoinneissa noudatetaan piirin tasa-arvosuunnitelmaa. Henkilöstön kehittäminen on suunnitelmallista. 7

9 Suunnitelman seuranta ja raportointi. Henkilöstön ammattitaitoa kehitetään ministeriön antamien rajausten perusteella piirikohtaisen suunnitelman pohjalta työn ja työssä selviytymisen keskeisillä alueilla, keskimäärin vähintään 8 pv/htv. Uusi henkilökunta perehdytetään suunnitelmallisesti Esimiesvalmiuksien kehittyminen Esimiehet hallitsevat henkilöstöjohtamisen. Johtamisen onnistumista kuvaavat tunnusluvut Esimiehiä koulutetaan uuden palkkausjärjestelmän ja sen edellyttämän johtamistavan mukaiseen toimintatapaan. Lisäksi piiri ottaa huomioon henkilöstöbarometrin johtamista koskevat tulokset esimieskoulutusta suunnitellessaan Henkilöstön työkykyisyys on parantunut Työkykyä ylläpitävä toiminta on toteutettu työterveyshuoltoa hyödyntäen ja sen tuloksia seurataan. Henkilöstö on motivoitunutta ja haluaa antaa jatkuvasti panoksensa toiminnan laadun parantamiseen. Työyhteisön toimivuus Työtyytyväisyys Sairauspoissaolot Eläköitymisikä Henkilökunnan työkykyä ylläpidetään ja kehitetään työsuojelun toimintaohjelman ja työterveyshuoltosuunnitelman pohjalta. Suunnitelmia tarkennetaan saadun palautteen perusteella. Kehityskeskusteluissa otetaan esille mm. perustehtävien selkeys, perehdyttämisen ja työnopastuksen riittävyys, työtapojen kehittämistarpeet ja hankalien asiakastilanteiden hallinta. Aslak-kuntoutusryhmän perustamista esitetään ja omaehtoisen työkyvyn ylläpitoon kannustetaan. 3.4 RESURSSIT JA TALOUS Voimavarat keskittyvät painoalueille ja hallinto- ja tukitoiminnot hoidetaan tehokkaasti Viranomaisaloitteiseen valvontaan käytetään vähintään 60 % resursseista, josta vähintään 80 % suunnataan toiminnan painoalueille. Hallinto- ja tukitoimintoihin käytetään enintään 20 % resursseista. 8

10 Resurssien käytön seuranta Toiminnan osuus työajasta Viranomaisaloitteisen valvontaan käytetään vähintään 58 % resursseista, joista vähintään 75 % suunnataan toiminnan painoalueille. Hallinto- ja tukitoimintoihin käytetään enintään 20 % resursseista. Toiminnan kustannuksia (esim. henkilöstö-, toimitila-, tietotekniikkakustannukset) seurataan ja ne eivät kasva yleistä kustannuskehitystä nopeammin. Kustannusseuranta Piiri toteuttaa ministeriön ohjeiden mukaista kustannusseurantaa ja muuttaa tarvittaessa toimintatapaansa niin, että kustannukset eivät kasva perusteettomasti yli yleisen kustannuskehityksen Asiakasaloitteiseen valvontaan varataan yhdenmukaisesti määritellyn laatutason edellyttämät resurssit Toimintojen tuottavuus on parantunut. Asiakaspalvelussa noudatetaan sovittuja toimitusaikatavoitteita. Asiakasaloitteiseen valvontaan käytetään enintään 20 % resursseista. Resurssien käytön seuranta Toiminnan osuus työajasta Asiakasaloitteiseen valvontaan käytetään enintään 22 % resursseista. Lisäksi piiri noudattaa myöhemmin sovittavia palvelujen toimitusaika- ja saatavuustavoitteita. 4 ERÄIDEN PIIRIEN KANSSA SOVITTAVAT ERITYISTAVOITTEET JA MUUT HANKKEET 4.1 TUOTEVALVONTAHANKKEET Piirin osallistuminen ja tavoitteet vuoden 2006 tuotevalvontahankkeissa: Piiri osallistuu käytettyjen maanrakennuskoneiden ja kuormausnostureiden tuotevalvontahankkeisiin erikseen sovittavassa laajuudessa. 9

11 4.2 PIIRIN KANSSA SOVITTAVAT ERITYISTAVOITTEET Valtakunnallinen työsuhdeasiain palvelupuhelin Henkilöresurssit Piiri käyttää vuonna 2006 palvelupuhelimen hoitoon enintään yhteensä 30 htkk. Ministeriö ja piiri sopivat menettelystä miten toimitaan, jos puhelimeen tarvittava henkilöresurssi ylittää edellä esitetyn rajan pitkäaikaisesti. Piiri voi sopeuttaa resurssit kysynnän tasolle. Piiri järjestää jatkuvan työajanseurannan resurssien ja kustannusten arviointia varten. Muut resurssit Palvelupuhelimen menot maksetaan piirin toimintamenomäärärahasta. Piiri varaa palvelupuhelimen toimintaan muut tarpeelliset resurssit. Piiri ja ministeriö vastaavat yhteistyössä palvelun markkinoinnista ja tiedottamisesta. Ministeriön omassa tiedotustoiminnassa pidetään palvelu-puhelinta työsuojelupiirien rinnalla yhtenä työsuhdelainsäädännön tietolähteenä. Toiminnasta saatavat maksutulot osoitetaan piirin menojen katteeksi. Ministeriö vastaa asiakaspalautteen hankkimisesta. Mikäli palvelupuhelimen tuotot eivät ylitä vuodessa, ministeriö myöntää piirille tästä summasta puuttuvan osan, kuitenkin enintään , jotta piiri pystyy kattamaan palvelupuhelimen aiheuttamat ylimääräiset peruskustannukset (käytettyä henkilöresurssia vastaava palkkakulu sekä käyttökuluja ja henkilöstön ammattitaidon ylläpitämiseen, ammattikirjallisuuden sekä työehtosopimusten ostamiseen yhteensä ). Markkinointia tehdään palvelupuhelimen tuoton sallimissa puitteissa. Työsuhdeasiain palvelupuhelimen voimavarat vuodelle 2006 BRUTTOMENOT (käyttöomaisuus + toiminnan kulut) Käyttöomaisuus (tililuokat 11, , 13) 0 Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet, tavarat Henkilöstökulut (410, 411) Vuokrat (420, 421) Palvelujen ostot (430, , 439) Muut kulut (450, 451, 453, 458) BRUTTOTULOT Maksullisen palvelutoiminnan tuotot (300, 301) Vuokrat ja käyttökorvaukset 39. Muut toiminnan tuotot BRUTTOMENOT - BRUTTOTULOT = NETTOMENOT Piirin määrärahoista palkatun henkilöstön määrä, htv 3 Maksullisuus Ministeriö vahvistaa palvelun hinnan valtion maksuperustelain 150/92 mukaisesti. 10

12 Toimitusajat Mikäli puhelinpalvelun hoitaminen pidentää olennaisesti palvelupuhelimen ulkopuolisten asiakasaloitteisten työsuhdeasiain hoitamisen toimitusaikoja tai vaarantaa koko asiakasaloitteisen palvelun täysimääräisen hoitamisen, puhelinpalvelun hoitamisesta neuvotellaan ministeriön kanssa ja päätetään jatkotoimista. Tilapäinen sulkeminen Piirillä on oikeus sulkea sekä suomen- että ruotsinkielinen palvelupuhelin tilapäisesti tarkastajien yhteisen koulutuksen tai yllättävän piirin toiminnan häiriötilanteen takia sekä ruotsinkielinen palvelupuhelin, jos piirillä ei ole käytettävissä ruotsinkieltä ja työsuhdeasiat hallitsevaa henkilöä tehtäviä hoitamassa. 4.3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISHANKKEET Piirin esitykset tutkimus- ja kehittämishankkeiksi vuonna 2006: Piiri ei esitä hankkeita. 5 TASA-ARVON TAVOITTEET Piirin tasa-arvosuunnitelma päivitetään. Hallinto- ja toimintatavoissa edistetään sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista piirin tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. Piirin suorittama työsuojeluvalvonta kohdistuu tasapuolisesti niin mies- kuin naisvaltaisille toimialoille. Tarpeen mukaan valvonnassa kannustetaan työpaikkoja tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen. 6 VIESTINNÄN TAVOITTEET Uutisarvoa omaavista toimista ja tuloksista tiedotetaan tiedotusvälineille ja sidosryhmille. Piirin suunnitelmat ovat nähtävillä piirin kotisivuilla. Piiri tukee piirien valtakunnallisten kotisivujen kehittämistä ja käytön laajentamista. Lisäksi piiri tiedottaa Veto- ja Tykes ohjelmista ja niiden tuloksista ministeriöiltä saatavan aineiston pohjalta. 7. VOIMAVARAT VUODELLE 2006 Piirille osoitetaan euroa. 8. TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI Jokaista vuoden 2006 tulostavoitetta sekä tavoitetilaa kohden on määritelty joukko arviointikriteereitä. Arviointikriteerien tavoitteena on kuvata työsuojelupiirin onnistumista kunkin tavoitetilan suhteen ja tavoitellun muutoksen onnistumista piirin toimenpiteiden seurauksena. Tulostavoitteiden toteutumisen ja voimavarojen käytön raportointi tehdään vuoden lopun tilanteen mukaisesti. Toimintakertomuksessa arvioidaan tavoitteiden toteutumista määriteltyjen arviointikriteerien perusteella sekä esitetään muutkin uusimuotoisessa toimintakertomuksessa vaadittavat tiedot. Vaikka kausiraporttia ei piiriltä edellytetä, tulee työsuojelupiirillä kuitenkin olla selkeä käsitys tavoitteiden toteutumisesta ennen vuoden 2007 tulostavoitteita koskevia neuvotteluja. 11

13 Työsuojelupiiri raportoi ns. toiminnalliset tiedot toimintotauluissa ja toimintakertomuksessa sekä esittää niistä myös sanallisen arvion. Työsuojelupiirien asiakaspalvelukysynnän määrän sekä henkilöstöresurssien käytön seurannan osalta annetaan tarvittaessa ohjeet. 9. TULOSPALKKIOT Tulospalkkioiden määräytymisessä noudatetaan samoja periaatteita kuin vuonna Työsuojelupiiri on mukana tulospalkkiojärjestelmässä vuonna Tampereella 16. joulukuuta 2006 MikkoHurmalainen Osastopäällikkö,ylijohtaja Sosiaali- ja terveysministeriö SeppoPekkala Piiripäällikkö Turun ja Porin työsuojelupiiri EsaVirtanen Yli-insinööri Sosiaali- ja terveysministeriö Seppo Lehtinen Työsuojeluinsinööri Turun ja Porin työsuojelupiiri 12

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 Sosiaali- ja terveysministeriön ja Keski-Suomen työsuojelupiirin tulossopimus vuodelle 2007 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2006 Sisällysluettelo 1 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN YLEISLINJAUKSET

Lisätiedot

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007

TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007 TURUN JA PORIN TOIMINTAKERTOMUS 1 (17) 320/20/2006 29.2.2008 TURUN JA PORIN N TOIMINTAKERTOMUS 2007 1. JOHDON KATSAUS Vuonna 2007 työsuojelupiiri jatkoi työsuojeluhallinnon runkosuunnitelman 2004-2007

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015

TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:14 Työsuojeluhallinnon resurssityöryhmä II TUOTTAVA, TULOKSELLINEN JA LAADUKAS TYÖSUOJELUVALVONTA VUONNA 2015 Loppuraportti 27.2.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013 Yhteistoimintatyhmä 23.3.2009 Työsuojelutoimikunta 26.3.2009 Ammattijärjestöjen lausunnot 14.4.2009 Päivitetty 22.2.2010 Työsuojelutoimikunta 16.3.2010 YH 23.3.2010 Kyh 23.3.2010 31 Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

5.1.2012 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE

5.1.2012 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE 5.1.2012 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO TYÖSUOJELUN VASTUUALUE VUOSISUUNNITELMA 2012 1 Työsuojelun vastuualueen perustehtävä ja valvontastrategia 2 Vastuualueen perustehtävänä on vastata alueellaan työolojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA

HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA HEPO 1(10) 27.08.04 YH 7.11.2002 HENKILÖSTÖPOLIITTINEN OHJELMA 1. TARKOITUS 2. TAVOITTEET Henkilöstöstrategiassa määritetään yhtenäiset toimintaperiaatteet kuntayhtymän henkilöstöasioiden hoitamiselle.

Lisätiedot

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto

Valvontaohje. Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Valvontaohje Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö Työsuojeluosasto Tampere 2008 Kannen kuva: Marjo Ullakonoja Sisällysluettelo 1 Yleistä...5 2 Työsuojelun valvonta

Lisätiedot

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 70. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat työsuojelupiirien toimintamenoista, terveysvalvonnan, tartuntatautien valvonnan, rokotteiden hankinnan ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Salon kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Henkilöstöpalvelut 7.11.2014 (KH x.x.2014) 2114/01.03.00/2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstösuunnittelu 4 2.1 Henkilöstön rakenne ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1. Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Tampere 2003. Työsuojelu Suomessa 3

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1. Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ. Tampere 2003. Työsuojelu Suomessa 3 Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2003:1 Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Tampere 2003 Työsuojelu Suomessa 3 Uudistettu painos Hermes, Tampere 2003 4 Työsuojelu Suomessa Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1 Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1. Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmalla pyritään työsuojeluasioiden hallittuun ja suunnitelmalliseen järjestämiseen työpaikalla.

Lisätiedot

2006:16. Työsuojelu Suomessa

2006:16. Työsuojelu Suomessa 2006:16 Työsuojelu Suomessa Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:16 Työsuojelu Suomessa Helsinki 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2127-2

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5. Työsuojelu Suomessa. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:5 Työsuojelu Suomessa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1513-2 Uudistettu painos 2004 Kirjapaino Hermes

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Yhteistyötoimikunta 12.11.2014 Maakuntahallitus 15.12.2014 2 1. Työsuojelutoiminta ja tavoitteet Työsuojelun toimintaohjelma määrittää Pohjois-Pohjanmaan liiton työsuojelutoiminnan

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Lopen kunta TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 2016 TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUS- SUUNNITELMA 2014 2016 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 ( 14) Henkilöstöasiaintoimikunta 23.6.2014 ( 4) Lopen kunta

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA KÄRSÄMÄEN KUNTA TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 2015 A. YLEISTÄ Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Lisätiedot