TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007"

Transkriptio

1 TURUN JA PORIN TOIMINTAKERTOMUS 1 (17) 320/20/ TURUN JA PORIN N TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS Vuonna 2007 työsuojelupiiri jatkoi työsuojeluhallinnon runkosuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Elinkeinotoiminta alueella jatkui vilkkaana. Ulkomaisen työvoiman ja vuokratyövoiman määrä oli kasvussa. Viranomaisaloitteeseen valvontaan käytetyn työpanoksen osuus oli yli 60 %. Toiminnan päämääränä oli hyvän tason saavuttaminen työpaikkojen omassa työsuojelutyössä, työpaikkojen toteuttamassa vaarojen arvioinnissa ja vaarojen hallinnassa. Piirin aktiivisen valvonnan kohteena on ollut runkosuunnitelmassa mainittujen toimialojen vähintään viiden työntekijän työpaikat, yhteensä noin Muiden työpaikkojen valvonta on ollut pääosin asiakasaloitteista. Piiri saavutti pääosan vuoden tavoitteistaan. Keskeisten painoalueiden tavoitteista näyttöpäätetyön ja yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallinnan tavoitteita ei saavutettu. Muista tavoitteista autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvonnan tavoitteita ei saavutettu. Tuotevalvonnan menettelyihin on panostettu aiempaa enemmän ja tuotevalvonnan trukkeihin, torninostureihin ja hengityssuojaimiin kohdistuneisiin hankkeisiin osallistuttu aktiivisesti. Piirillä oli vetovastuu hyvin onnistuneessa metalliteollisuuden pintakäsittelylaitosten kemikaaliturvallisuuden valtakunnallisessa valvonnassa. Ministeriön aloitteen perusteella piiri on varautunut kemikaalihankkeiden vetovastuuseen myös tulevina vuosina. Terveydenhuollon valvontahanke päättyi hyvin tuloksellisesti. Sairaanhoitopiireissä tulokset olivat erinomaisia, terveyskeskuksissa tuloksissa oli hajontaa. Ulkomaisen työvoiman valvontaan on panostettu paljon, erityisesti telakoilla. Puutteita on löydetty melko paljon, mutta myönteistä kehitystäkin on saatu aikaan. Yhteistyö ulkomaalaisasioissa muiden viranomaisten kanssa on vakiintunut. Turun toimistossa aloitti Uudenmaan työsuojelupiirin tilaajavastuulain tarkastaja, mistä on ollut hyötyä myös ulkomaisen työvoiman valvonnassa. Tarkastusmäärät olivat edellisen vuoden tasolla. Suunnittelukaudella viranomaisaloitteisten tarkastusten määrää lisätään vähintään 50 %. Tähän varautuminen on käynnistynyt, mutta valmista kuvaa uudesta toimintatavasta ei ole vielä. Tarkastuksien valmistelua ja erityisesti tarkastusten jälkityötä pitää pystyä tiivistämään. Yksinkertaisia jatkotoimia vaativissa kohteissa ollaan varautumassa pikatarkastuskertomusten käyttöön. Piirin henkilökunta on ollut hyvin tyytyväinen valvontatietojärjestelmän muutostyön käynnistymisestä, koska osa nykyisistä käytännöstä monimutkaisia ja vaikeasti muistettavia.

2 TURUN JA PORIN 2 (17) Pakkokeinojen käyttö on kasvanut paljon ja pakkokeinojen käytössä tarvittavia malleja on kehitetty. Valvontaa tukevien työolosuhdemittareiden käyttöä on lisätty ja niiden tulosten järjestelmällinen taltiointi on käytössä. Asiakasaloitteisen toiminnan osuus on ollut tavoitteen mukaisesti 20 % kokonaistyöpanoksesta. Asiakaskysyntään on vastattu täysimääräisesti. Toimitusaikatavoitteiden ylitysten määrää on vähentynyt merkittävästi, mutta joiltain osin on vielä kehitettävää. Työsuhdeasiain palvelupuhelin hoidettiin laadukkaasti vuoden 2007 lopussa tapahtuneeseen toiminnan lakkauttamiseen asti. Tarkastajaryhmien ja virkamiesten suunnittelumenettelyjä on muutettu hallinnon nykyiseen toimintatapaan sopivaksi piirien toiminnan ulkoisen arvioinnin pohjalta. Asiakasaloitteisten häirintäasioiden käsittelytapa on mallinnettu. Asiakasaloitteisten tarkastusten hoitotavan muutoksen toteuttaminen jäi vuoden 2008 puolelle. Piirin sisäistä tiedonvälitystä on tehostettu intranet-verkon avulla, jonka kautta voidaan helpottaa tiedon leviämistä ja löydettävyyttä. Asiakkaille suunnatun tiedottamisen ja verkkopalvelun kehittämisen arviointi on meneillään niin valtakunnallisesti kuin piirikohtaisesti. Piirihallinnon vuonna 2006 käyttöön otettua palkkausjärjestelmää on yritetty saada sujuvasti toimivaksi, mutta kehittämistarpeita jäi vielä vuodelle Osa henkilökunnasta kokee palkkausjärjestelmän ja sen käytön epäonnistuneen, mikä on merkittävä haaste niin piirille kuin koko hallinnolle. Yllättäviä pitkiä virkavapauksia oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta edelleen runsaasti. Suurimmat haittavaikutukset näkyivät autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvonnan suppeutena. Uusien tarkastajia on vuonna 2007 aloittanut neljä. Heidän perehdyttämiseensä on panostettu paljon ja samalla yritetty kehittää menettelyjä lähivuosien laajaan rekrytointiin. Rekrytoinnit rytmitetään uudella tavalla, jotta voidaan tehokkaasti hyödyntää vuonna 2008 käynnistyvää uusittua tarkastajien valtakunnallista koulutusta. Tämä merkitsee myös piirin oman perehdyttämisen muuttamista. Piirissä on laadittu henkilöstösuunnitelma vuosille , joiden aikana henkilökunnan vaihtuvuus on suurta. Suunnitelmassa on linjattu uuden henkilökunnan määrää ja laatua sekä koko henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin varmistamista. Tulevat valtion tuottavuusohjelman ja mahdollisesti myös aluehallinnon kehittämisen ratkaisut voivat merkittävästi muuttaa tilannetta. Turun toimisto joutui hakemaan syksyn 2007 aikana uudet toimitilat, mikä kulutti merkittävästi piirin henkilökunnan työpanoksia. Taloudelliset panostukset jäivät vuoden 2008 puolelle. Piirin valmiudet aloittaa uusi suunnittelukausi ovat varsin hyvät osaamisen ja työmenetelmien osalta. Myös yhteistyösuhteet tärkeisiin sidosryhmiin toimivat hyvin. Haasteita ovat mm. tarkastusmäärän suuri lisäys samanaikaisesti, kun tarkastajakunta vaihtuu voimakkaasti.

3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 2.1.Vaikuttavuus Keskeiset painoalueet YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Henkinen hyvinvointi työssä Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Asiakasväkivallan hallinta Valvontakohteiden lkm 1650 n Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Työn aiheuttama haitallinen kuormitus Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvontakohteista, jossa tavoite saavutettu) n (20%) (40%) 1650 (2004) 1200 (2007) 1154 (69 %) Valvontakohteiden lkm 1700 n Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvonta (2004) (79 %) kohteista jossa tavoite saavutettu) (17 %) (55 %) 1200 (2007) Valvontakohteiden lkm 1900 n Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvontakohteista jossa tavoite saavu- (15 %) (44 %) 1200 (2007) (68 %) (2004) tettu) Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Näyttöpäätetyö Valvontakohteiden lkm 700 n Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvontakohteista jossa tavoite saavu- (22 %) (40 %) 550 (2007) (48 %) (2004) tettu) Käsin tehtävät nostot Toistotyö Valvontakohteiden lkm 3750 n Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvontakohteista jossa tavoite saavu- (22 %) (41 %) 2050 (2007) (60 %) (2004) tettu) Valvontakohteiden lkm 2150 n Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvontakohteista jossa tavoite saavu- (25 %) (43 %) 1150 (2007) (57 %) (2004) tettu)

4 TURUN JA PORIN 4 (17) Työtapaturmien torjunta Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Turvallisuuden hallinta tapaturmavaarallisilla toimialoilla Valvontakohteiden lkm 1750 n Turvallisuuden hallinta yhteisillä työpaikoilla Työolosuhteiden taso rakennusalan valvontakohteissa (TR-mittari) Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvontakohteista jossa tavoite saavutettu) (17 %) (35 %) 1750 (2004) 1100 (2007) Valvontakohteiden lkm 800 n Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvontakohteista jossa tavoite saavu (2004) (19 %) (21 %) 250 (2007) tettu) 894 (51 %) 235 (29 %) 83 % (n=29) 84 % (n=76)

5 TURUN JA PORIN 5 (17) Keskeisten painoalueiden valvonnan kohteena on ollut hallinnon runkosuunnitelmassa mainittujen toimialojen vähintään 5 työntekijän työpaikat, yhteensä noin työpaikkaa. Vuoden 2007 valvonnan tavoitteena on ollut noin neljännes kokonaismäärästä. Kaikissa kohteissa tavoitteena on ollut, että työpaikan omat työsuojeluvaarojen selvittämisen ja hallinnan menettelyt täyttävät vähintään lainsäädännön vaatimukset. Keskeisillä painoalueilla vuoden 2007 määrälliset tavoitteet on saavutettu ja ylitetty asiakasväkivallan hallinnassa (169 % tavoitteesta), häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnassa (200 %), työn aiheuttaman haitallisen kuormituksen hallinnassa (232 %), käsin tehtävien nostojen hallinnassa (130 %), toistotyön hallinnassa (113 %) ja turvallisuuden hallinnassa vaarallisilla toimialoilla (118 %). Näyttöpäätetyön hallinta (59 %) ja turvallisuuden hallinta yhteisillä työpaikoilla (59 %) ovat jääneet alle tavoitteen. Työaikojen valvontaa on tehty 383 työpaikassa, joka ylittää tavoitteen 6 %. Valvonnasta kohdistui 6 % kuljetusalalle, 33 % muuhun liike-elämää palvelevaan toimintaan, 28 % kuntien ja julkishallinnon työpaikoille, 25 % teollisuuteen ja 8 % rakentamiseen. Lainsäädännön vaatimukset täyttävän työaikakirjanpidon olemassaolo on lisäksi varmistettu noin 700 muussa viranomaisaloitteisessa tarkastuksessa tulossopimuksen mukaisesti. Piiri on huolehtinut työaikavalvonnan valtakunnallisten aineiston käsittelystä ja tiedotteen laatimisesta. Pääosin henkisen hyvinvoinnin ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn painoalueella on toteutettu myös valtakunnallista terveydenhuollon valvontahanketta, johon liittyvät valvontatoimet saatiin valmiiksi vuoden 2007 lopulla. Hanke kohdistui alueen sairaanhoitopiireihin, terveyskeskuksiin ja yksityisiin terveydenhuollon yksiköihin. Sairaanhoitopiireihin tehtiin 9 tarkastusta, joissa todettiin tavoitteiden toteutuneen hyvin. Kunnallisiin terveyskeskuksiin tehtiin 129 tarkastusta, joissa työsuojelutason todettiin vaihtelevan suuresti keskuksesta toiseen. Yksityisiin terveydenhuollon yksiköihin tehtiin 32 tarkastusta. Eurooppalaisessa käsin tapahtuvaan taakkojen käsittelyyn kohdistuneessa hankkeessa tehtiin viisi tarkastusta hoitoalalle ja viisi kuljetusalalle. Työolomittareita on käytetty valvonnan apuna tuki- ja liikuntaelinsairauksien painoalueilla 152 tarkastuksessa (304 % tavoitteesta). Osana tapaturmavaarallisten toimialojen turvallisuuden hallinnan parantamista työympäristön arviointeja on tehty ja niistä annettu työpaikoille palaute valtakunnallisessa elintarviketeollisuuden kilpailussa (3 yritystä), metalliteollisuuden valtakunnallisessa työympäristöjen seuranta-arvioinnissa (25 yritystä) ja kahdessa alueellisessa rakennusalan turvallisuuskampanjassa. Satakunnassa käynnistetty rakennusalan kampanja onnistui ensimmäisenä vuonna hyvin ja sitäkin jatketaan. Rakennusalan kampanjoissa oli mukana yhteensä 37 yritystä, joihin tehtiin 76 TR-mittausta. Lisäksi piiri osallistui yhteensä neljään koulutustilaisuuteen. Työolomittareita on käytetty valvonnan apuna työtapaturmien torjunnan painoalueella 192 tarkastuksessa (96 % tavoitteesta).

6 TURUN JA PORIN 6 (17) Käytössä olleiden vanhojen torninostureiden valvontaa on tehty osana valtakunnallista hanketta 17 rakennusalalla käytettävässä nosturissa. Nostureita oli korjaustarpeita. Suuronnettomuusvaaroja ja laajamittaista kemikaalien yhteiskäyttöä omaavien kohteiden yhteisvalvontaa on tehty TUKES:n kanssa. Uuden ydinvoimalan rakennustyömaan valvonnassa on tehty yhteistyötä STUK:n kanssa Muut tavoitteet Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikavalvonnan tavoitetta ei saavutettu. Yrityksissä on tarkastettu kuljettajien työpäivää (40 % tavoitteesta). Ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeutta tarkastivat kaikki tarkastajat rakennustoiminnan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan, siivouksen sekä metalliteollisuuden toimialojen työpaikkojen viranomaisaloitteisissa tarkastuksissa. Ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehtojen valvomiseksi tehtiin 191 tarkastusta tai työsuhdeasiain selvitystä (106 % tavoitteesta). Valvonnassa on tehty yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Työnantajille on tiedotettu tarkastuksilla ulkomaisen työvoiman koskevasta lainsäädännöstä. Ulkomaalaisia työntekijöitä koskevista säädöksistä on pidetty luentoja ja annettu useita tiedotteita tai haastatteluja. Yhdenvertaisuuslain noudattamista on käsitelty 9 kirjallisessa kannanotossa. Poliisille on tehty 5 ilmoitusta työsyrjintärikoksista ja annettu syyttäjälle yksi lausunto työsyrjinnästä. Yhdessä Hämeen työsuojelupiirin kanssa on laadittu esite ja tiedote yhdenvertaisuusasioista. Työpaikkojen edustajille on kerrottu etnisestä syrjinnästä. Vähemmistövaltuutetulle ja oikeusministeriölle on annettu tietoja työsyrjinnän valvonnasta. Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuutta on valvottu tavoitteen mukaisesti 4 kohteessa. Tupakkalain toteutumista on valvottu tavoitteen mukaisesti ravintoloiden ja ravitsemisliikkeiden tarkastuksissa. Tuloksista on raportoitu tuotevalvontakeskukselle (STTV). Haitallisille kemikaaleille altistumisen ehkäisyä on tarkastettu kahdessa sähkö- ja elektroniikkaromua käsittelevässä työpaikassa. Ministeriön ohjeen mukaista alusten valvontaa on tehty 27 aluksessa (180 % tavoitteesta). Muista syistä tehdyissä tarkastuksissa valvottiin otostyyppisesti 351 koneen, laitteen, henkilösuojaimen tai kemikaalin säädöstenmukaisuutta. Piiri on osallistunut käytettyjen trukkien valtakunnalliseen valvontahankkeeseen. Valvontaa on toteutettu 26 yrityksessä, joista 6 on ollut maahantuojia tai myyjiä. Trukkeja on tarkastettu 32 kpl. Ongelmaksi todettiin maahantuojien ja myyjien riittämättömät tiedot säädöksistä.

7 TURUN JA PORIN 7 (17) Osana valtakunnallista hengityssuojainhanketta suojaimia tarkastettiin 15 suojainten myyjiin ja maahantuojiin kohdennetussa tarkastuksessa. Turun ja Porin työsuojelupiiri toimi valtakunnallisen kemikaalien valvontahankkeen vastuupiirinä. Hanke kohdistui metallin pintakäsittelylaitosten työolosuhteisiin ja niissä käytettäviin kemikaaleihin. Piirin omalla alueella valvonta kohdistui 11 yli viiden työntekijän pintakäsittelylaitokseen. Noin 50 tuotteen käyttöturvallisuustiedotteet ja etiketit tarkastettiin. Hankkeen aikana työpaikkojen olosuhteet paranivat ja kehitettiin uusia valvontamenettelyjä. Tuotteiden valmistajia ja maahantuojia ohjattiin etiketeissä olleiden puutteiden korjaamiseen. Piirin valvontatyö on ollut sukupuolisesti tasa-arvoista, valvontaa on kohdistettu tasapuolisesti niin mies- kuin naisvaltaisille toimialoille. Työpaikkoja on kannustettu tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen tapauskohtaisesti työsuojelun toimintaohjelmia käsiteltäessä. 2.2.Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus Toiminnan taloudellisuus (Resurssit ja talous) Voimavarat keskittyvät painoalueille ja hallinto- ja tukitoimet hoidetaan tehokkaasti Resurssien käyttö viranomaisaloitteiseen toimintaan Hallinto- ja tukitoimien resurssikäyttö Viranomaisaloitteisen toiminnan %-osuus resurssien käytöstä Viranomaisaloitteinen toiminta painoalueittain %- osuus - henkinen hyvinvointi - tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy -työtapaturmien torjunta Tavoite Toteuma 54 Tavoite Toteuma 57 Tavoite Toteuma 57 Tavoite Toteuma Asiakasaloitteiseen toimintaan varataan yhdenmukaisesti määritellyn laatutason edellyttämät resurssit Resurssien käyttö asiakasaloitteiseen toimintaan Hallinto- ja tukitoimintojen %-osuus resurssien käytöstä Asiakasaloitteisen toiminnan %-osuus resurssien käytöstä Toiminta on suuntautunut hallinnon painoalueille tavoitteen mukaisesti, kun viranomaisaloitteisen toiminnan osuus ylitti tavoitteen kahdella prosenttiyksiköllä, vaikka painoalueille suunnatun toiminnan osuus jäi kaksi prosenttiyksikköä alle tavoitteen. Hallinto- ja tukitoimintojen osuus oli kaksi prosenttiyksikköä tavoitetta parempi. Asiakasaloitteisen toiminnan osuus oli tavoitteen mukainen. Voimavarojen käyttöä on seurattu eri ajankohtiin sijoitetuilla koko henkilöstön kaikkea toimintaa koskevilla otoksilla.

8 TURUN JA PORIN 8 (17) Työsuojelun piirihallinnon kokonaiskustannukset ja henkilötyövuodet 2004 toteutuma 2005 toteutuma 2006 toteutuma 2007 toteutuma 1000 %- osuus htv 1000 %- osuus htv 1000 %- osuus htv 1000 %- osuus htv Viranomaisaloitteinen toiminta Asiakasaloitteinen toiminta Hallinto- ja tukitoiminnot Yhteensä Työsuojelupiirin toiminnan tulot ja menot sekä henkilötyövuodet Tulot ja menot 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP Tulot maksullinen toiminta muut tulot Menot henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) Toiminnan rahoitus - toimintamenomomentille budjetoidut tulot toimintamenomomentille budjetoidut menot toimintamenorahoitus, netto Työsuojelupiirien toimintamenot Hintatuki Siirtomäärärahat Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä Momentin käyttö - siirtynyt edelliseltä vuodelta myönnetty (TA/LTA)/ talousarvioehdotus käytetty siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle Henkilötyövuodet Maksullinen toiminta ,4 Yhteisrahoitteinen toiminta Henkilötyövuodet yhteensä ,4 Pääosassa hankintoja käytetään Hanselin palveluja. Vuoden aikana työterveyshuollon palveluista valtaosa siirrettiin Hanselin kautta hankittaviksi. Hanselin kautta hankittiin myös vuoden 2008 alussa käyttöön otettu uusi puhelinkeskusjärjestelmä. Turun toimiston toimitilojen vuokrasopimus irtisanottiin yllättäen vuoden 2007 keväällä ja piiri valmistautui siirtymään uusiin tiloihin vuoden 2008 alusta. Tuottavuuden arviointia on kehitetty työsuojeluhallinnon yhteistyönä ja ensimmäinen arviointi tehdään vuoden 2007 tietoja hyödyntämällä.

9 TURUN JA PORIN 9 (17) 2.3 Tuotokset ja laadunhallinta Yhteistyö työpaikkojen, niitä edustavien työmarkkinajärjestöjen sekä työterveyslaitoksen ja lääninhallituksen kanssa on toiminut hyvin. Työterveyslaitoksen paikallisten edustajien ja lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston edustajien kanssa on käsitelty määräajoin yhteisiä asioita ja mahdollisuuksia toimintojen tehostamiseen. Syyttäjien, poliisin ja verottajan kanssa on tehty yhteistyötä myös heille kuuluvissa piirin valvonta-asioissa. Piirin toiminnan suunnittelu on ollut läpinäkyvää ja toiminta on suunnattu ministeriön ohjeiden ja sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella työelämän oleellisiin kysymyksiin. Piirin tavoitteiden valmistelua varten on kuultu työmarkkinajärjestöjen alueellisia edustajia. Tavoitteiden valmistelua, saavutettuja tuloksia ja keskeisiä toimintatapoja on käsitelty työmarkkinajärjestöjen edustajien kanssa työsuojelulautakunnassa, joka kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Piirin kotisivuilla on ollut nähtävillä painoalueiden tavoitetilat, niiden saavuttamista kuvaavat hallintamenettelyt ja apuvälineitä niiden saavuttamiseksi. Piiri on järjestänyt 3 tiedotustilaisuutta. Tiedotusvälineille on laadittu 9 tiedotetta ja annettu 27 haastattelua. Lisäksi on laadittu muutamia tiedotteita piirin verkkopalvelusivuille. Suunnittelussa ja toteutuksessa on pidetty päämääränä mahdollisimman suurta määrää työpaikkojen käytössä olevia ja toimivia hallintamenettelyjä suunnittelukauden lopussa Valvontakirjeitä käytettiin tarkastuskäyntien tukena. Painotoimialojen työpaikkojen työsuojelun hallinnan seurannassa käytettiin hallintaa kuvaavia työympäristöominaisuuksia, joiden avulla saadaan kuva toiminnan vaikuttavuudesta painoalueittain ja toimialoittain. Tarkastusten kokonaismäärä oli 2.578, joka oli samaa tasoa kuin vuonna Tarkastuksiin käytettiin työpaikoilla aikaa tuntia, joka oli vuoden 2006 tasoa. Yhtä tarkastusta kohden työpaikalla oltiin keskimäärin 2,5 tuntia kuten edellisinäkin vuosina. Piiri käytti pakkokeinoja 60 kertaa, mikä on lähes kolminkertaista edelliseen vuoteen verrattuna. Pakkokeinoista työolosuhteisiin kohdistui 40 %, työsuhdeasioihin 38 %, työterveyshuollon järjestämiseen 19 % ja häirintään 3 %. Velvoittavia päätöksiä tehtiin 28, joka on kaksinkertainen vuoteen 2006 verrattuna. Ilmoituksia poliisille tai syyttäjälle tehtiin 20. Valvontamenettelyihin on tehty tarkennuksia. Piirin toimintojen kuvaus on päivitetty ja itsearviointi uusittu. Asiakasaloitteisten häirintätapausten hoitamistapa on ohjeistettu. Toimitusaikojen seurantamenettelyä on muutettu. Tuotevalvonnan toimintatapaa on tarkennettu edellisvuoden palautteiden perusteella. Asiakasaloitteisten tarkastusten hoitamistavan muutosta suunniteltiin, mutta suunnitelmien toteuttaminen jäi vuodelle Tarkastuksissa käytettäviä asialistoja ja valvontakirjeitä on muokattu. Kuulemis- ja päätöspohjia sekä apuna käytettäviä lomakkeita on tarkennettu. Pikatarkastuskertomuslomakkeita on laadittu. Viranomaisaloitteisten tarkastusten määrien lisäämiskeinoja on harkittu vuotta 2008 varten. Piirin sisäinen uusi intranet-tietoverkko, sähköinen laskujen käsittelyjärjestelmä ja uusi henkilöstötietojärjestelmä on otettu käyttöön. Sisäisten palvelujen työkäytäntöjä on ohjeistettu.

10 TURUN JA PORIN 10 (17) Työolosuhdetietokantaa on käytetty työolomittarien tulosten tallentamiseen. Piiri on osallistunut ruotsinkielisen valvonnan edellytysten kehittämiseen yhdessä muiden kaksikielisten piirien kanssa. Huittisten ja Uudenkaupungin yhden henkilön sivutoimipisteiden lakkauttamiseksi vuoden 2008 alusta tehtiin suunnitelmat. Asiakasaloitteisessa toiminnassa piirin henkilöstö on noudattanut ministeriön ohjetta yhdenmukaisesta laatutasosta. Sidosryhmien edustajia on kuultu asiakasaloitteisen toiminnan onnistumisesta. Tuotokset ja laadunhallinta (Prosessit ja rakenteet) Työsuojelupiirien toiminnan laatu turvaa asiak- lkm Toiminnasta tehdyt valitukset, kaiden tasapuolisen kohteluminen yli 4 viikkoa tarkastukses- Tarkastuskertomuksen toimittata, lkm Pakkokeinojen vahvistamiseen kulunut aika yli 1 viikko, lkm Tarkastusten toimittaminen yli 1 Palvelujen toimitusaikatavoitteet Palvelujen saatavuustavoitteet Lupahallinto Neuvontapalvelut Työsuojelupiirit toimivat tehokkaassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa / /480 kuukausi pyynnöstä, lkm Käyttökiellon vahvistaminen yli /4 vko, lkm Kirjallinen työsuhdeasiain selvitys /218 yli 1 kk, lkm Lausunto syyttäjälle yli 4 kk, lkm /14 Lausunnon antaminen HO ja KHO yli 2 viikkoa, lkm Tiedon antaminen julkisesa asiakirjasta 7 0 0/17 yli 2 vkoa, lkm Työtapaturmatutkimuksen toimittaminen /136 yli 2 työpäivää, lkm Työsuojelupiiriltä haetun poikkeusluvan /118 käsittely yli 1 kk, lkm Asbestivaltuutuksen käsittely yli /9 3 kk, lkm Päivittäinen puhelin- ja sähköpostineuvonta, arvio 1-5 (huono- erinomainen) Hallintoa koskeva keskeinen tieto verkossa, arvio 1-5 Mainemittarin yleisarvio (4-10) (tehty vuonna 2005) Asiakaskysyntään on vastattu täysimääräisesti. Toimitusaikatavoitteet ovat toteutuneet selvästi edellistä vuotta paremmin. Pöytäkirjojen toimitusaikojen ylitykset ovat vähentyneet kolmannekseen edellisestä vuodesta, mutta vielä jäi parannettavaa. Myös pyydettyjen tarkastusten toimitusnopeudessa on vielä parannettavaa. Syyttäjille annetuista lausunnoista osa ylitti määräajan, mutta tilanteet hoidettiin aiheuttamatta haitallisia vaikutuksia syyttäjien toimintaan. Taulukossa olevat vasemman puoleiset luvut kuvaavat toimitusaikojen ylityksiä ja oikean puoleiset luvut ko. toimenpiteiden vuosittaista määrää.

11 TURUN JA PORIN 11 (17) Asiakasaloitteinen palvelukysynnän kokonaismäärä oli , joka oli 7 % pienempi kuin vuonna Työolosuhdeasioiden kysyntä (4.900) oli 17 % suurempaa kuin vuonna Palvelupuhelimen ulkopuolinen työsuhdeasioiden palvelukysyntä (4.700) oli 9 % vähäisempää kuin vuonna Työsuhdeasiain palvelupuhelimen kysyntä (7.652) oli 16 % vähäisempää kuin vuonna Puheluiden kesto oli keskimäärin hieman yli neljä minuuttia. Yli puolet puheluista tuli työnantajilta tai sidosryhmiltä kuten työvoimatoimistoista. Vajaa puolet kyselyistä tuli työntekijöiltä. Pääosa soitoista käsitteli työsuhteen päättämistä ja siihen liittyviä erilaisia seuraamuksia. Palkkatietojen tiedustelu kasvoi loppuvuonna uusien työehtosopimusten astuessa voimaan. Myös vuokratyövoimaan liittyvät kysymysten määrä on kasvanut. Puheluista 45 % tuli Uudeltamaalta, noin 15 % sekä Hämeestä että Lounais-Suomesta ja noin 10 % Etelä-Pohjanmaalta. Piirin asiakasaloitteisen palvelukysynnän (ilman työsuhdeasiain palvelupuhelinta) toimialoille suuntautumisessa, palvelua pyytävissä tahoissa, pyynnön sisällössä ja kysyntään vastaamisessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Valtaosassa yhteydenotoista asiakkaat kysyivät neuvoa. Tarkastuspyyntöjen osuus asiakasaloitteista oli 8 % ja koulutuspyyntöjen 1 %. Asiakasaloitteisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 480, joka oli 18 % tarkastusten kokonaismäärästä. Asiakasaloitteisten tarkastusten osuus oli 20 % vuosina 2005 ja Suunnitelmien tarkastuspyyntöjä oli hyvin vähän, koko vuonna yhteensä 14 pyyntöä. Poikkeuslupia piiri on antanut yhteensä 118, joista 52 on koskenut työaikoja ja 66 muita asioita, pääosin rakennustyöhön liittyviä asioita. Asbestivaltuutuksia on myönnetty 9. Piiri on tukenut työmarkkinajärjestöjen ja työpaikkojen jäsenilleen järjestämää koulutusta. Piirin asiantuntijat toimivat kouluttajina 78 tilaisuudessa, joihin osallistujien koulutettavatuntimäärä oli yhteensä noin tuntia. Palvelukysynnän jakautuminen toimialoille vuosina ilman palvelupuhelinta taulukko seuraavalla sivulla.

12 TURUN JA PORIN 12 (17) Palvelukysynnän jakautuminen toimialoille ilman palvelupuhelinta ( %) Toimiala julkinen hallinto kauppa koulutus kuljetus maa- ja metsä majoitus- ja ravitseminen rakentaminen teollisuus terveys- ja sosiaalipalvelut muut toimialat Palvelukysynnän jakautuminen asiakkaiden mukaan (%) henkilökunnan edustaja suunnittelijat työnantajan edustaja työterveyshuollon edustaja Palvelukysynnän sisältö (%) työsuhdeasiat tapaturmien torjunta henkinen hyvinvointi tarkastuspyynnöt muu työhygienia asbestiasiat ergonomia koulutuspyynnöt Kysyntään vastaamiseen kulunut aika (%) välittömästi päivän kuluessa kahdessa päivässä viikon kuluessa kahden viikon kuluessa kuukauden kuluessa asiaan ei pystytty vastaamaan piirin toimesta Vaikeaan vammaan tai kuolemaan johtaneita työtapaturmia tutkittiin 136. Tapaturmista noin 30 % aiheutti käsi- ja sormivammoja, 24 % jalkavammoja ja 25 % ruhje- ja monivammoja. Tapaturmat aiheuttivat kolme kuolemaa, joista kaksi aiheutui putoamisesta ja yksi oksaan törmäämisestä ruohoa leikattaessa.

13 TURUN JA PORIN 13 (17) 2.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen (Uudistuminen ja työkyky) N M Yht. N M Yht. N M Yht. N M Yht. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen Henkilötyövuodet 24,4 42,3 67,7 25,1 41,7 66,8 29,3 40,3 69,5 32,1 36,3 68,4 - määräaikaisten %- 5,1 3,3 3,9 6,8 1,1 7,9 26,4 3,2 14,1 osuus Henkilöstön lukumäärä 67 21,8 41, Keski-ikä 50,1 50,2 43,2 54,4 49,2 44,2 55,8 50,3 Koulutustasoindeksi 4,7 4,9 5,0 5,2 5,1 5,0 5,2 5,1 Esimiesvalmiuksien kehittäminen Henkilöstön työkyky Osaamistaso 2,8 2,8 (2004) 2,8 (2004) 2,8 (2004) Koulutus ja kehittäminen, euroa/htv Yhteisön johtaminen 3,1 2,7 2,7 (2005) 2,7 (2005) (Henkilöstöbarometri 2005) Esimieskoulutus, osallistuminen 25 % 100 % 71 % 80 % Työtyytyväisyysindeksi 3,8 3,6 3,6 (2005) 3,6 (2005) (Henkilöstöbarometri 2005) Työkyvyttömyyseläkkeelle 0 0 2,9 1,5 siirtyminen, % henkilöstöstä Henkilöstön lähtövaihtuvuus, ,0 %-yhteensä (pysyvä henkilöstö) Henkilöstön tulovaihtuvuus, 8 7,9 1,5 6,0 %-yhteensä (py- syvä henkilöstö) Sairauspoissaolot, pv / 14,2 20,5 21,2 14,8 htv Piirin johtamistavassa on selkiinnytetty esimiesten roolia ja vastuuta palkkausjärjestelmän vaatimusten mukaiseksi, mutta tehtäviin tai toimialoihin perustuva ryhmärakenne on säilytetty. Ryhmien ja virkamiesten suunnitelmien teolle sekä kehittymissuunnitelmille on laadittu yhtenäiset pohjat. Ryhmien työnjaosta alkaen on päätetty. Ryhmien välistä yhteistyötä on lisätty. Henkilöstön hankintaa ja osaamisen kehittämistä on tehty suunnitelmien mukaan. Henkilöstökoulutuksesta ja sen menettelytavoista vuonna 2007 oli oma linjaus. Henkilökunnan omaehtoista opiskelua on tuettu. Piirin henkilöstösuunnitelma on päivitetty ministeriön antamien linjausten perusteella vuosia varten. Suunnitelmassa varaudutaan uuden henkilökunnan hankintaan, osaamisen riittävyyden turvaamiseen ja henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämiseen. Uuden henkilökunnan perehdyttämismenettelyjä on seurattu ja varauduttu muutokseen uusien tarkastajien koulutusjärjestelmän muuttuessa vuonna Osaamistason arviointi tehtiin vuoden 2007 aikana, mutta tuloksia ei ole saatu vielä käyttöön. Henkilöstön koulutustaso oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Pääosa esimiehistä on osallistunut esimieskoulutukseen. Piirin tasaarvosuunnitelma on päivitetty.

14 TURUN JA PORIN 14 (17) Palkkausjärjestelmää on toteutettu siirtymäkautta koskevien ohjeiden mukaisesti. Esimiesten ja henkilökunnan osaaminen palkkausjärjestelmän yksityiskohdista on parantunut, mutta yksittäisiä ja myöhemmin korjattuja virheitä on tehty. Osa henkilökunnasta on kokenut uuden palkkausjärjestelmän ja sen mukaiset menettelyt osin vääriksi ja epäoikeudenmukaisiksi. Yli kolmen viikon sairauspoissaoloissa on menetetty 31 htkk (38 htkk vuonna 2006). Lyhytaikaisten poissaolojen määrä oli 4,2 pv/htv, joka oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Työterveyshuollon kanssa on tehty yhteistyötä henkilöstön terveydentilan seuraamiseksi ja ehkäisevien toimien käynnistämiseksi ajoissa. Yhdessä Hämeen työsuojelupiirin kanssa käynnistettiin Aslakkuntoutusryhmä. Kuntoutukseen on käytetty noin 4 htkk. Toisen EU-maan työsuojeluun tutustumiseen käytettiin 1 htkk. Ennakoimattomiin pitkiin poissaoloihin meni vuonna 2007 yhteensä 3,6 htv. Henkilöstön sukupuolirakenne on edelleen tasapuolistunut, naisia nyt noin 47 % (42 % vuonna 2006). Keskimääräinen koulutustaso säilyi samalla tasolla kuin vuonna Henkilökunnan ammattitaidon kehittämiseen on panostettu 10 htp/htv ja koulutuksen kattavuus oli 92 %. Koulutuksen kustannukset kertovat huonosti koulutukseen panostamisesta, koska suuri osa koulutuksesta järjestetään hallinnon omin kouluttajavoimin piirin tiloissa, jolloin suurimmat kustannukset ovat osallistujien henkilöstömenoja. Piirin henkilökunnan keski-ikä oli taas 50 vuotta eli vuoden korkeampi kuin Naisten keski-ikä on 11 vuotta miesten keski-ikää alempi

15 TURUN JA PORIN 15 (17) 2.5.Tulosanalyysi ja johtopäätökset VUODEN 2007 JA RUNKOSOPIMUSKAUDEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Tulostavoitteiden arvioinnissa on käytetty asteikkoa 1-5. (1= tulostavoitetta ei ole saavutettu, 2=tulostavoite on osittain toteutunut, 3=tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4=tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5=tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti) vuosisopimus runkosopimus 1 Henkinen hyvinvointi Työaikalainsäädännön valvonta 4 4 työssä Asiakasväkivallan hallinta 5 4 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintakäytäntöjen hallinta 5 5 Työn aiheuttamien haitallisten kuormitustekijöiden hallinta Tuki- ja liikuntaelin- Näyttöpäätetyö 2 3 sairauksien ehkäisy Käsin tehtävät nostot 4 4 Toistotyö Työtapaturmien Turvallisuuden hallinta tapaturmavaarallisilla toimialoilla ja 4 4 torjunta yhteisillä työpaikoilla 4 Muut tavoitteet Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikavalvonta 1 3 Ulkomaisen työvoiman valvonta 5 4 Yhdenvertaisuuslain valvonta 4 4 Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuuden valvonta 4 4 Tupakkalain valvonta ravintola-alan työpaikoilla 4 4 Kemikaalivalvonta 4 4 Alusten valvonta 5 5 PROSESSIT JA RAKENTEET UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Piirikohtaiset muut tavoitteet Työsuojelupiirien toiminnan laatu turvaa asiakkaiden tasapuolisen 4 4 kohtelun 2 Työsuojelupiirit toimivat tehokkaassa yhteistyössä työpaikkojen, 5 5 työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen, työterveyslaitoksen sekä muiden sidosryhmien kanssa 3 Piirien toiminnan suunnittelu on läpinäkyvää ja toiminta suunnataan työelämän oleellisiin kysymyksiin Työsuojelupiirit pystyvät hoitamaan runkosopimuksessa sovitut strategiset tavoitteet Palkkausjärjestelmä vaatimusten/tulosten mukaan Henkilöstörakenteen sekä osaamisen kehittäminen Esimiesvalmiuksien kehittyminen Henkilöstön työkykyisyys on parantunut 4 3 RESURSSIT JA 1 Voimavarat keskittyvät painoalueille ja hallinto- ja tukitoiminnot TALOUS hoidetaan tehokkaasti Asiakasaloitteiseen valvontaan varataan yhdenmukaisesti määritellyn laatutason edellyttämät resurssit 5 4 VALVONTA- 1 Torninostureiden valvontahanke 5 5 HANKKEET 2 SLIC:n käsin tehtävien nostojen valvontahanke Valtakunnalliset terveydenhuoltoalan hankkeet 5 5 TUOTEVALVONTA- 1 Trukkien valtakunnallinen valvontahanke 5 5 HANKKEET 2 Hengityssuojainhanke Kemikaalien markkinavalvontahanke 5 4 TASA-ARVON TAVOITTEET 4 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET 3? 4

16 TURUN JA PORIN 16 (17) Painoalueiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vuoden 2007 tavoitteet ovat pääosin toteutuneet ja useimmat tavoitteet on ylitetty. Näyttöpäätetyön ja yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallinnan tavoitteita ei täysin saavutettu. Painoalueiden hallintamenettelyt ovat hyväksyttävällä tasolla noin % valvonnan kohdetyöpaikoista useimmilla valvonnan painoalueilla. Näyttöpäätetyön ja tapaturmien torjunnan osalta on jääty tämän tason alle. Tavoite 100 %:sta on ollut alkujaan ilmeisesti liian haasteellinen ja lisäksi hallinnon ja piirin muuttuneeseen työtapaan siirtyminen vuodesta 2004 alkaen vei liian paljon aikaa nelivuotiskauden alussa. Tapaturmien torjunnassa vaaditaan ilmeisesti henkisen hyvinvoinnin turvaamista sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyä enemmän työpaikojen toiminnan perusteisiin kohdistuvia muutoksia, joiden aikaansaamiseen neljä vuotta on ollut liian lyhyt aika. Piirin muut yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet on saavutettu hyvin autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvontaa lukuun ottamatta. Toistuvina jatkuvat virkavapaudet ja yllättävä eläkkeelle siirtyminen sotkivat toimintaan suunnitellut resurssien varaukset täysin. Ulkomaalaisen työvoiman työolosuhteiden ja työehtojen sekä yhdenvertaisuuslain valvonta ovat saavuttaneet tavoitteensa hyvin. Asiakaskysyntään on vastattu täysimääräisesti ja toimitusaikojen noudattaminen on parantunut merkittävästi, vaikka parannettavaa vielä joiltain osin jäikin. Vuonna 2007 käyttöön otettua toimitusaikojen seurantamenettelyä on vielä tarkennettava. Toiminnan suunnittelu- ja seurantatapa sekä valvonnan toimintakäytännöt ovat runkosuunnitelman toteuttamisen edellyttämällä tasolla. Ryhmätason suunnittelu- ja seurantakäytännöt on muutettu vuoden lopulla. Yhteistyö tärkeiden sidosryhmien kanssa on sujunut hyvin. Palkkausjärjestelmän käyttöönotto on edennyt ja toimintatavat aletaan hallita. Esimiesten ja henkilökunnan vuoropuhelua ei koeta henkilöstön puolelta täysin onnistuneeksi. Toisaalta piiritasolla puretaan tyytymättömyyttä myös palkkausjärjestelmän piirteisiin, joihin piiritasolla ei voida juurikaan vaikuttaa. Työpaikkojen oman työsuojelutoiminnan vahvistaminen on ollut mukana useimpien viranomaisaloitteisten tavoitteiden toteuttamisessa. Vaarojen ja haittojen selvittäminen sekä työsuojelun toimintaohjelman laatiminen ja toteuttaminen ovat olleet keskeisesti esillä tarkastuksilla ja valvontakirjeissä. Myös osassa asiakaspalvelua on tuotu esille työpaikkojen omaa työsuojelutoimintaa vahvistavia näkökulmia. Luentojen avulla on tuettu työpaikkojen henkilöstön osaamista.

17 TURUN JA PORIN 17 (17) 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI 3.1. Talousarvion toteutumisen analyysi Työsuojelupiiri on toiminut sille myönnetyn määrärahan puitteissa. Piirille on myönnetty hintatukea tappiollisen työsuhdeasiain palvelupuhelimen hoitamiseen. Vuoden 2006 siirtomäärärahat on käytetty kokonaan. Määrärahaa vuodelta 2006 vuodelle 2007 siirtyi edellistä vuodenvaihdetta vähemmän. Siirtomäärärahojen määrää oli suunniteltu vähennettävän vuoden 2007 aikana selvästi enemmän, mutta tämä epäonnistui pitkien yllätyksellisten virkavapauksien takia, joiden hoitaminen sijaisjärjestelyillä ei onnistunut. Vuoden 2008 alkuun suunniteltu Turun toimiston muutto uusiin tiloihin aiheutti lisäkustannuksia, jotka kohdistuvat vuodelle 2008 siirtyneisiin määrärahoihin. Määrärahat ovat kohdentuneet suunnitellulla tavalla. Noin 83 % määrärahoista on käytetty henkilöstökuluihin, noin 6 % vuokriin ja 5 % palvelujen ostoon ja 1,6 % käyttöomaisuuteen. 4. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI JA VAHVISTUSLAUSUMA Sisäisen arvioinnin viitekehystä käyttämällä on arvioitu täyttääkö sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta sille talousarvioasetuksen 69 :ssä sää detyt tavoitteet ja todettu, että sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on seuraavat pääasialliset kehittämistarpeet, joiden vuoksi ryhdytään toimenpiteisiin: 1. Piirikohtainen toiminnan seurantatapa sopeutetaan työsuojeluhallinnon luomaan tuottavuuden seurantakehikkoon. 2. Piirin henkilökunnan osaamistasojen seurantaa ja kehittämistä arvioidaan uudelleen hallinnon uuden osaamistasokyselyn valmistuttua. 3. Joitakin työprosesseja mallinnetaan perehdyttämisen tueksi. 5. ALLEKIRJOITUKSET Piiripäällikkö Seppo Pekkala

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) 2012 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS (HTP) Henkilöstöhallinto Patentti- ja rekisterihallitus 31.12.2012 RAPORTTI 2(59) Sisällysluettelo KUVALUETTELO... 3 TERMIT JA LYHENTEET...

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 Sisältö TALOUSARVIO 2010...3 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA...4 2. TULOKSET...6 2.1 Vaikuttavuustavoitteet... 6 2.1.1. Työpaikan terveysvaarojen

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 EDUSKUNNAN KANSLIAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 Kansliatoimikunta 20.3.2014 Dnro: 3/21/2014 2 Eduskunnan kanslian vuoden 2013 toimintakertomuksen sisällysluettelo: 1. Pääsihteerin katsaus

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 15/2010 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2009 Helsinki

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa

Tilastokeskuksen 11.3.2009. Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Tilastokeskuksen Henkilöstötilinpäätös 2008 11.3.2009 Käsitelty 10.3.2009 Tilastokeskuksen johtoryhmän kokouksessa sekä yhteistyötoimikunnassa Sisällysluettelo I HENKILÖSTÖKERTOMUS... 2 HENKILÖSTÖ VUONNA

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti raportti 2014 Huhtikuu 2015 2 Sisällys Yritysvastuu 3 Meritaito Oy kantaa vastuuta meriympäristöstä 3 Yhteiskuntavastuu sisäänrakennettu osa johtamista 3 Erotumme korkealla laadulla 4 Turvallisuus on keskeinen

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23

JOHDANTO... 2 3. TYÖAJAN KÄYTTÖ JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET... 23 SISÄLTÖ HTP 2007 211/280/2008 JOHDANTO... 2 1 HENKILÖSTÖSTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 4 1.1 TIKESSÄ ON AMMATTITAITOINEN, ITSEÄÄN JA TYÖTEHTÄVIÄÄN AKTIIVISESTI KEHITTÄVÄ HENKILÖSTÖ... 4 1.1.1

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino

Lisätiedot

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI RAY:n pelitoimintaa ohjaa pelaamisen sosiaalisten haittojen rajoittaminen. Pelitoiminnan tuotolla vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa sekä edistetään terveyttä ja hyvinvointia. RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 2004

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto

Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011. Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot vuodelta 2011 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 25/2012 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön tilinpäätöskannanotot 2011 Helsinki 2012

Lisätiedot