TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA PORIN TYÖSUOJELUPIIRIN TOIMINTAKERTOMUS 2007"

Transkriptio

1 TURUN JA PORIN TOIMINTAKERTOMUS 1 (17) 320/20/ TURUN JA PORIN N TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS Vuonna 2007 työsuojelupiiri jatkoi työsuojeluhallinnon runkosuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. Toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Elinkeinotoiminta alueella jatkui vilkkaana. Ulkomaisen työvoiman ja vuokratyövoiman määrä oli kasvussa. Viranomaisaloitteeseen valvontaan käytetyn työpanoksen osuus oli yli 60 %. Toiminnan päämääränä oli hyvän tason saavuttaminen työpaikkojen omassa työsuojelutyössä, työpaikkojen toteuttamassa vaarojen arvioinnissa ja vaarojen hallinnassa. Piirin aktiivisen valvonnan kohteena on ollut runkosuunnitelmassa mainittujen toimialojen vähintään viiden työntekijän työpaikat, yhteensä noin Muiden työpaikkojen valvonta on ollut pääosin asiakasaloitteista. Piiri saavutti pääosan vuoden tavoitteistaan. Keskeisten painoalueiden tavoitteista näyttöpäätetyön ja yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallinnan tavoitteita ei saavutettu. Muista tavoitteista autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvonnan tavoitteita ei saavutettu. Tuotevalvonnan menettelyihin on panostettu aiempaa enemmän ja tuotevalvonnan trukkeihin, torninostureihin ja hengityssuojaimiin kohdistuneisiin hankkeisiin osallistuttu aktiivisesti. Piirillä oli vetovastuu hyvin onnistuneessa metalliteollisuuden pintakäsittelylaitosten kemikaaliturvallisuuden valtakunnallisessa valvonnassa. Ministeriön aloitteen perusteella piiri on varautunut kemikaalihankkeiden vetovastuuseen myös tulevina vuosina. Terveydenhuollon valvontahanke päättyi hyvin tuloksellisesti. Sairaanhoitopiireissä tulokset olivat erinomaisia, terveyskeskuksissa tuloksissa oli hajontaa. Ulkomaisen työvoiman valvontaan on panostettu paljon, erityisesti telakoilla. Puutteita on löydetty melko paljon, mutta myönteistä kehitystäkin on saatu aikaan. Yhteistyö ulkomaalaisasioissa muiden viranomaisten kanssa on vakiintunut. Turun toimistossa aloitti Uudenmaan työsuojelupiirin tilaajavastuulain tarkastaja, mistä on ollut hyötyä myös ulkomaisen työvoiman valvonnassa. Tarkastusmäärät olivat edellisen vuoden tasolla. Suunnittelukaudella viranomaisaloitteisten tarkastusten määrää lisätään vähintään 50 %. Tähän varautuminen on käynnistynyt, mutta valmista kuvaa uudesta toimintatavasta ei ole vielä. Tarkastuksien valmistelua ja erityisesti tarkastusten jälkityötä pitää pystyä tiivistämään. Yksinkertaisia jatkotoimia vaativissa kohteissa ollaan varautumassa pikatarkastuskertomusten käyttöön. Piirin henkilökunta on ollut hyvin tyytyväinen valvontatietojärjestelmän muutostyön käynnistymisestä, koska osa nykyisistä käytännöstä monimutkaisia ja vaikeasti muistettavia.

2 TURUN JA PORIN 2 (17) Pakkokeinojen käyttö on kasvanut paljon ja pakkokeinojen käytössä tarvittavia malleja on kehitetty. Valvontaa tukevien työolosuhdemittareiden käyttöä on lisätty ja niiden tulosten järjestelmällinen taltiointi on käytössä. Asiakasaloitteisen toiminnan osuus on ollut tavoitteen mukaisesti 20 % kokonaistyöpanoksesta. Asiakaskysyntään on vastattu täysimääräisesti. Toimitusaikatavoitteiden ylitysten määrää on vähentynyt merkittävästi, mutta joiltain osin on vielä kehitettävää. Työsuhdeasiain palvelupuhelin hoidettiin laadukkaasti vuoden 2007 lopussa tapahtuneeseen toiminnan lakkauttamiseen asti. Tarkastajaryhmien ja virkamiesten suunnittelumenettelyjä on muutettu hallinnon nykyiseen toimintatapaan sopivaksi piirien toiminnan ulkoisen arvioinnin pohjalta. Asiakasaloitteisten häirintäasioiden käsittelytapa on mallinnettu. Asiakasaloitteisten tarkastusten hoitotavan muutoksen toteuttaminen jäi vuoden 2008 puolelle. Piirin sisäistä tiedonvälitystä on tehostettu intranet-verkon avulla, jonka kautta voidaan helpottaa tiedon leviämistä ja löydettävyyttä. Asiakkaille suunnatun tiedottamisen ja verkkopalvelun kehittämisen arviointi on meneillään niin valtakunnallisesti kuin piirikohtaisesti. Piirihallinnon vuonna 2006 käyttöön otettua palkkausjärjestelmää on yritetty saada sujuvasti toimivaksi, mutta kehittämistarpeita jäi vielä vuodelle Osa henkilökunnasta kokee palkkausjärjestelmän ja sen käytön epäonnistuneen, mikä on merkittävä haaste niin piirille kuin koko hallinnolle. Yllättäviä pitkiä virkavapauksia oli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta edelleen runsaasti. Suurimmat haittavaikutukset näkyivät autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvonnan suppeutena. Uusien tarkastajia on vuonna 2007 aloittanut neljä. Heidän perehdyttämiseensä on panostettu paljon ja samalla yritetty kehittää menettelyjä lähivuosien laajaan rekrytointiin. Rekrytoinnit rytmitetään uudella tavalla, jotta voidaan tehokkaasti hyödyntää vuonna 2008 käynnistyvää uusittua tarkastajien valtakunnallista koulutusta. Tämä merkitsee myös piirin oman perehdyttämisen muuttamista. Piirissä on laadittu henkilöstösuunnitelma vuosille , joiden aikana henkilökunnan vaihtuvuus on suurta. Suunnitelmassa on linjattu uuden henkilökunnan määrää ja laatua sekä koko henkilökunnan osaamisen ja hyvinvoinnin varmistamista. Tulevat valtion tuottavuusohjelman ja mahdollisesti myös aluehallinnon kehittämisen ratkaisut voivat merkittävästi muuttaa tilannetta. Turun toimisto joutui hakemaan syksyn 2007 aikana uudet toimitilat, mikä kulutti merkittävästi piirin henkilökunnan työpanoksia. Taloudelliset panostukset jäivät vuoden 2008 puolelle. Piirin valmiudet aloittaa uusi suunnittelukausi ovat varsin hyvät osaamisen ja työmenetelmien osalta. Myös yhteistyösuhteet tärkeisiin sidosryhmiin toimivat hyvin. Haasteita ovat mm. tarkastusmäärän suuri lisäys samanaikaisesti, kun tarkastajakunta vaihtuu voimakkaasti.

3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 2.1.Vaikuttavuus Keskeiset painoalueet YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Henkinen hyvinvointi työssä Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Asiakasväkivallan hallinta Valvontakohteiden lkm 1650 n Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta Työn aiheuttama haitallinen kuormitus Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvontakohteista, jossa tavoite saavutettu) n (20%) (40%) 1650 (2004) 1200 (2007) 1154 (69 %) Valvontakohteiden lkm 1700 n Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvonta (2004) (79 %) kohteista jossa tavoite saavutettu) (17 %) (55 %) 1200 (2007) Valvontakohteiden lkm 1900 n Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvontakohteista jossa tavoite saavu- (15 %) (44 %) 1200 (2007) (68 %) (2004) tettu) Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Näyttöpäätetyö Valvontakohteiden lkm 700 n Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvontakohteista jossa tavoite saavu- (22 %) (40 %) 550 (2007) (48 %) (2004) tettu) Käsin tehtävät nostot Toistotyö Valvontakohteiden lkm 3750 n Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvontakohteista jossa tavoite saavu- (22 %) (41 %) 2050 (2007) (60 %) (2004) tettu) Valvontakohteiden lkm 2150 n Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvontakohteista jossa tavoite saavu- (25 %) (43 %) 1150 (2007) (57 %) (2004) tettu)

4 TURUN JA PORIN 4 (17) Työtapaturmien torjunta Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Tavoite Toteutuma Turvallisuuden hallinta tapaturmavaarallisilla toimialoilla Valvontakohteiden lkm 1750 n Turvallisuuden hallinta yhteisillä työpaikoilla Työolosuhteiden taso rakennusalan valvontakohteissa (TR-mittari) Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvontakohteista jossa tavoite saavutettu) (17 %) (35 %) 1750 (2004) 1100 (2007) Valvontakohteiden lkm 800 n Toimivien käytäntöjen varmistaminen (%-osuus valvontakohteista jossa tavoite saavu (2004) (19 %) (21 %) 250 (2007) tettu) 894 (51 %) 235 (29 %) 83 % (n=29) 84 % (n=76)

5 TURUN JA PORIN 5 (17) Keskeisten painoalueiden valvonnan kohteena on ollut hallinnon runkosuunnitelmassa mainittujen toimialojen vähintään 5 työntekijän työpaikat, yhteensä noin työpaikkaa. Vuoden 2007 valvonnan tavoitteena on ollut noin neljännes kokonaismäärästä. Kaikissa kohteissa tavoitteena on ollut, että työpaikan omat työsuojeluvaarojen selvittämisen ja hallinnan menettelyt täyttävät vähintään lainsäädännön vaatimukset. Keskeisillä painoalueilla vuoden 2007 määrälliset tavoitteet on saavutettu ja ylitetty asiakasväkivallan hallinnassa (169 % tavoitteesta), häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnassa (200 %), työn aiheuttaman haitallisen kuormituksen hallinnassa (232 %), käsin tehtävien nostojen hallinnassa (130 %), toistotyön hallinnassa (113 %) ja turvallisuuden hallinnassa vaarallisilla toimialoilla (118 %). Näyttöpäätetyön hallinta (59 %) ja turvallisuuden hallinta yhteisillä työpaikoilla (59 %) ovat jääneet alle tavoitteen. Työaikojen valvontaa on tehty 383 työpaikassa, joka ylittää tavoitteen 6 %. Valvonnasta kohdistui 6 % kuljetusalalle, 33 % muuhun liike-elämää palvelevaan toimintaan, 28 % kuntien ja julkishallinnon työpaikoille, 25 % teollisuuteen ja 8 % rakentamiseen. Lainsäädännön vaatimukset täyttävän työaikakirjanpidon olemassaolo on lisäksi varmistettu noin 700 muussa viranomaisaloitteisessa tarkastuksessa tulossopimuksen mukaisesti. Piiri on huolehtinut työaikavalvonnan valtakunnallisten aineiston käsittelystä ja tiedotteen laatimisesta. Pääosin henkisen hyvinvoinnin ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn painoalueella on toteutettu myös valtakunnallista terveydenhuollon valvontahanketta, johon liittyvät valvontatoimet saatiin valmiiksi vuoden 2007 lopulla. Hanke kohdistui alueen sairaanhoitopiireihin, terveyskeskuksiin ja yksityisiin terveydenhuollon yksiköihin. Sairaanhoitopiireihin tehtiin 9 tarkastusta, joissa todettiin tavoitteiden toteutuneen hyvin. Kunnallisiin terveyskeskuksiin tehtiin 129 tarkastusta, joissa työsuojelutason todettiin vaihtelevan suuresti keskuksesta toiseen. Yksityisiin terveydenhuollon yksiköihin tehtiin 32 tarkastusta. Eurooppalaisessa käsin tapahtuvaan taakkojen käsittelyyn kohdistuneessa hankkeessa tehtiin viisi tarkastusta hoitoalalle ja viisi kuljetusalalle. Työolomittareita on käytetty valvonnan apuna tuki- ja liikuntaelinsairauksien painoalueilla 152 tarkastuksessa (304 % tavoitteesta). Osana tapaturmavaarallisten toimialojen turvallisuuden hallinnan parantamista työympäristön arviointeja on tehty ja niistä annettu työpaikoille palaute valtakunnallisessa elintarviketeollisuuden kilpailussa (3 yritystä), metalliteollisuuden valtakunnallisessa työympäristöjen seuranta-arvioinnissa (25 yritystä) ja kahdessa alueellisessa rakennusalan turvallisuuskampanjassa. Satakunnassa käynnistetty rakennusalan kampanja onnistui ensimmäisenä vuonna hyvin ja sitäkin jatketaan. Rakennusalan kampanjoissa oli mukana yhteensä 37 yritystä, joihin tehtiin 76 TR-mittausta. Lisäksi piiri osallistui yhteensä neljään koulutustilaisuuteen. Työolomittareita on käytetty valvonnan apuna työtapaturmien torjunnan painoalueella 192 tarkastuksessa (96 % tavoitteesta).

6 TURUN JA PORIN 6 (17) Käytössä olleiden vanhojen torninostureiden valvontaa on tehty osana valtakunnallista hanketta 17 rakennusalalla käytettävässä nosturissa. Nostureita oli korjaustarpeita. Suuronnettomuusvaaroja ja laajamittaista kemikaalien yhteiskäyttöä omaavien kohteiden yhteisvalvontaa on tehty TUKES:n kanssa. Uuden ydinvoimalan rakennustyömaan valvonnassa on tehty yhteistyötä STUK:n kanssa Muut tavoitteet Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikavalvonnan tavoitetta ei saavutettu. Yrityksissä on tarkastettu kuljettajien työpäivää (40 % tavoitteesta). Ulkomaalaisten työntekijöiden työnteko-oikeutta tarkastivat kaikki tarkastajat rakennustoiminnan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan, siivouksen sekä metalliteollisuuden toimialojen työpaikkojen viranomaisaloitteisissa tarkastuksissa. Ulkomaalaisten työntekijöiden työsuhteiden vähimmäisehtojen valvomiseksi tehtiin 191 tarkastusta tai työsuhdeasiain selvitystä (106 % tavoitteesta). Valvonnassa on tehty yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Työnantajille on tiedotettu tarkastuksilla ulkomaisen työvoiman koskevasta lainsäädännöstä. Ulkomaalaisia työntekijöitä koskevista säädöksistä on pidetty luentoja ja annettu useita tiedotteita tai haastatteluja. Yhdenvertaisuuslain noudattamista on käsitelty 9 kirjallisessa kannanotossa. Poliisille on tehty 5 ilmoitusta työsyrjintärikoksista ja annettu syyttäjälle yksi lausunto työsyrjinnästä. Yhdessä Hämeen työsuojelupiirin kanssa on laadittu esite ja tiedote yhdenvertaisuusasioista. Työpaikkojen edustajille on kerrottu etnisestä syrjinnästä. Vähemmistövaltuutetulle ja oikeusministeriölle on annettu tietoja työsyrjinnän valvonnasta. Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuutta on valvottu tavoitteen mukaisesti 4 kohteessa. Tupakkalain toteutumista on valvottu tavoitteen mukaisesti ravintoloiden ja ravitsemisliikkeiden tarkastuksissa. Tuloksista on raportoitu tuotevalvontakeskukselle (STTV). Haitallisille kemikaaleille altistumisen ehkäisyä on tarkastettu kahdessa sähkö- ja elektroniikkaromua käsittelevässä työpaikassa. Ministeriön ohjeen mukaista alusten valvontaa on tehty 27 aluksessa (180 % tavoitteesta). Muista syistä tehdyissä tarkastuksissa valvottiin otostyyppisesti 351 koneen, laitteen, henkilösuojaimen tai kemikaalin säädöstenmukaisuutta. Piiri on osallistunut käytettyjen trukkien valtakunnalliseen valvontahankkeeseen. Valvontaa on toteutettu 26 yrityksessä, joista 6 on ollut maahantuojia tai myyjiä. Trukkeja on tarkastettu 32 kpl. Ongelmaksi todettiin maahantuojien ja myyjien riittämättömät tiedot säädöksistä.

7 TURUN JA PORIN 7 (17) Osana valtakunnallista hengityssuojainhanketta suojaimia tarkastettiin 15 suojainten myyjiin ja maahantuojiin kohdennetussa tarkastuksessa. Turun ja Porin työsuojelupiiri toimi valtakunnallisen kemikaalien valvontahankkeen vastuupiirinä. Hanke kohdistui metallin pintakäsittelylaitosten työolosuhteisiin ja niissä käytettäviin kemikaaleihin. Piirin omalla alueella valvonta kohdistui 11 yli viiden työntekijän pintakäsittelylaitokseen. Noin 50 tuotteen käyttöturvallisuustiedotteet ja etiketit tarkastettiin. Hankkeen aikana työpaikkojen olosuhteet paranivat ja kehitettiin uusia valvontamenettelyjä. Tuotteiden valmistajia ja maahantuojia ohjattiin etiketeissä olleiden puutteiden korjaamiseen. Piirin valvontatyö on ollut sukupuolisesti tasa-arvoista, valvontaa on kohdistettu tasapuolisesti niin mies- kuin naisvaltaisille toimialoille. Työpaikkoja on kannustettu tasa-arvosuunnitelmien laatimiseen tapauskohtaisesti työsuojelun toimintaohjelmia käsiteltäessä. 2.2.Toiminnallinen tehokkuus Toiminnan taloudellisuus Toiminnan taloudellisuus (Resurssit ja talous) Voimavarat keskittyvät painoalueille ja hallinto- ja tukitoimet hoidetaan tehokkaasti Resurssien käyttö viranomaisaloitteiseen toimintaan Hallinto- ja tukitoimien resurssikäyttö Viranomaisaloitteisen toiminnan %-osuus resurssien käytöstä Viranomaisaloitteinen toiminta painoalueittain %- osuus - henkinen hyvinvointi - tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy -työtapaturmien torjunta Tavoite Toteuma 54 Tavoite Toteuma 57 Tavoite Toteuma 57 Tavoite Toteuma Asiakasaloitteiseen toimintaan varataan yhdenmukaisesti määritellyn laatutason edellyttämät resurssit Resurssien käyttö asiakasaloitteiseen toimintaan Hallinto- ja tukitoimintojen %-osuus resurssien käytöstä Asiakasaloitteisen toiminnan %-osuus resurssien käytöstä Toiminta on suuntautunut hallinnon painoalueille tavoitteen mukaisesti, kun viranomaisaloitteisen toiminnan osuus ylitti tavoitteen kahdella prosenttiyksiköllä, vaikka painoalueille suunnatun toiminnan osuus jäi kaksi prosenttiyksikköä alle tavoitteen. Hallinto- ja tukitoimintojen osuus oli kaksi prosenttiyksikköä tavoitetta parempi. Asiakasaloitteisen toiminnan osuus oli tavoitteen mukainen. Voimavarojen käyttöä on seurattu eri ajankohtiin sijoitetuilla koko henkilöstön kaikkea toimintaa koskevilla otoksilla.

8 TURUN JA PORIN 8 (17) Työsuojelun piirihallinnon kokonaiskustannukset ja henkilötyövuodet 2004 toteutuma 2005 toteutuma 2006 toteutuma 2007 toteutuma 1000 %- osuus htv 1000 %- osuus htv 1000 %- osuus htv 1000 %- osuus htv Viranomaisaloitteinen toiminta Asiakasaloitteinen toiminta Hallinto- ja tukitoiminnot Yhteensä Työsuojelupiirin toiminnan tulot ja menot sekä henkilötyövuodet Tulot ja menot 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP Tulot maksullinen toiminta muut tulot Menot henkilöstömenot toimitilavuokrat palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) Toiminnan rahoitus - toimintamenomomentille budjetoidut tulot toimintamenomomentille budjetoidut menot toimintamenorahoitus, netto Työsuojelupiirien toimintamenot Hintatuki Siirtomäärärahat Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä Momentin käyttö - siirtynyt edelliseltä vuodelta myönnetty (TA/LTA)/ talousarvioehdotus käytetty siirtynyt/siirtyy seuraavalle vuodelle Henkilötyövuodet Maksullinen toiminta ,4 Yhteisrahoitteinen toiminta Henkilötyövuodet yhteensä ,4 Pääosassa hankintoja käytetään Hanselin palveluja. Vuoden aikana työterveyshuollon palveluista valtaosa siirrettiin Hanselin kautta hankittaviksi. Hanselin kautta hankittiin myös vuoden 2008 alussa käyttöön otettu uusi puhelinkeskusjärjestelmä. Turun toimiston toimitilojen vuokrasopimus irtisanottiin yllättäen vuoden 2007 keväällä ja piiri valmistautui siirtymään uusiin tiloihin vuoden 2008 alusta. Tuottavuuden arviointia on kehitetty työsuojeluhallinnon yhteistyönä ja ensimmäinen arviointi tehdään vuoden 2007 tietoja hyödyntämällä.

9 TURUN JA PORIN 9 (17) 2.3 Tuotokset ja laadunhallinta Yhteistyö työpaikkojen, niitä edustavien työmarkkinajärjestöjen sekä työterveyslaitoksen ja lääninhallituksen kanssa on toiminut hyvin. Työterveyslaitoksen paikallisten edustajien ja lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosaston edustajien kanssa on käsitelty määräajoin yhteisiä asioita ja mahdollisuuksia toimintojen tehostamiseen. Syyttäjien, poliisin ja verottajan kanssa on tehty yhteistyötä myös heille kuuluvissa piirin valvonta-asioissa. Piirin toiminnan suunnittelu on ollut läpinäkyvää ja toiminta on suunnattu ministeriön ohjeiden ja sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella työelämän oleellisiin kysymyksiin. Piirin tavoitteiden valmistelua varten on kuultu työmarkkinajärjestöjen alueellisia edustajia. Tavoitteiden valmistelua, saavutettuja tuloksia ja keskeisiä toimintatapoja on käsitelty työmarkkinajärjestöjen edustajien kanssa työsuojelulautakunnassa, joka kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Piirin kotisivuilla on ollut nähtävillä painoalueiden tavoitetilat, niiden saavuttamista kuvaavat hallintamenettelyt ja apuvälineitä niiden saavuttamiseksi. Piiri on järjestänyt 3 tiedotustilaisuutta. Tiedotusvälineille on laadittu 9 tiedotetta ja annettu 27 haastattelua. Lisäksi on laadittu muutamia tiedotteita piirin verkkopalvelusivuille. Suunnittelussa ja toteutuksessa on pidetty päämääränä mahdollisimman suurta määrää työpaikkojen käytössä olevia ja toimivia hallintamenettelyjä suunnittelukauden lopussa Valvontakirjeitä käytettiin tarkastuskäyntien tukena. Painotoimialojen työpaikkojen työsuojelun hallinnan seurannassa käytettiin hallintaa kuvaavia työympäristöominaisuuksia, joiden avulla saadaan kuva toiminnan vaikuttavuudesta painoalueittain ja toimialoittain. Tarkastusten kokonaismäärä oli 2.578, joka oli samaa tasoa kuin vuonna Tarkastuksiin käytettiin työpaikoilla aikaa tuntia, joka oli vuoden 2006 tasoa. Yhtä tarkastusta kohden työpaikalla oltiin keskimäärin 2,5 tuntia kuten edellisinäkin vuosina. Piiri käytti pakkokeinoja 60 kertaa, mikä on lähes kolminkertaista edelliseen vuoteen verrattuna. Pakkokeinoista työolosuhteisiin kohdistui 40 %, työsuhdeasioihin 38 %, työterveyshuollon järjestämiseen 19 % ja häirintään 3 %. Velvoittavia päätöksiä tehtiin 28, joka on kaksinkertainen vuoteen 2006 verrattuna. Ilmoituksia poliisille tai syyttäjälle tehtiin 20. Valvontamenettelyihin on tehty tarkennuksia. Piirin toimintojen kuvaus on päivitetty ja itsearviointi uusittu. Asiakasaloitteisten häirintätapausten hoitamistapa on ohjeistettu. Toimitusaikojen seurantamenettelyä on muutettu. Tuotevalvonnan toimintatapaa on tarkennettu edellisvuoden palautteiden perusteella. Asiakasaloitteisten tarkastusten hoitamistavan muutosta suunniteltiin, mutta suunnitelmien toteuttaminen jäi vuodelle Tarkastuksissa käytettäviä asialistoja ja valvontakirjeitä on muokattu. Kuulemis- ja päätöspohjia sekä apuna käytettäviä lomakkeita on tarkennettu. Pikatarkastuskertomuslomakkeita on laadittu. Viranomaisaloitteisten tarkastusten määrien lisäämiskeinoja on harkittu vuotta 2008 varten. Piirin sisäinen uusi intranet-tietoverkko, sähköinen laskujen käsittelyjärjestelmä ja uusi henkilöstötietojärjestelmä on otettu käyttöön. Sisäisten palvelujen työkäytäntöjä on ohjeistettu.

10 TURUN JA PORIN 10 (17) Työolosuhdetietokantaa on käytetty työolomittarien tulosten tallentamiseen. Piiri on osallistunut ruotsinkielisen valvonnan edellytysten kehittämiseen yhdessä muiden kaksikielisten piirien kanssa. Huittisten ja Uudenkaupungin yhden henkilön sivutoimipisteiden lakkauttamiseksi vuoden 2008 alusta tehtiin suunnitelmat. Asiakasaloitteisessa toiminnassa piirin henkilöstö on noudattanut ministeriön ohjetta yhdenmukaisesta laatutasosta. Sidosryhmien edustajia on kuultu asiakasaloitteisen toiminnan onnistumisesta. Tuotokset ja laadunhallinta (Prosessit ja rakenteet) Työsuojelupiirien toiminnan laatu turvaa asiak- lkm Toiminnasta tehdyt valitukset, kaiden tasapuolisen kohteluminen yli 4 viikkoa tarkastukses- Tarkastuskertomuksen toimittata, lkm Pakkokeinojen vahvistamiseen kulunut aika yli 1 viikko, lkm Tarkastusten toimittaminen yli 1 Palvelujen toimitusaikatavoitteet Palvelujen saatavuustavoitteet Lupahallinto Neuvontapalvelut Työsuojelupiirit toimivat tehokkaassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa / /480 kuukausi pyynnöstä, lkm Käyttökiellon vahvistaminen yli /4 vko, lkm Kirjallinen työsuhdeasiain selvitys /218 yli 1 kk, lkm Lausunto syyttäjälle yli 4 kk, lkm /14 Lausunnon antaminen HO ja KHO yli 2 viikkoa, lkm Tiedon antaminen julkisesa asiakirjasta 7 0 0/17 yli 2 vkoa, lkm Työtapaturmatutkimuksen toimittaminen /136 yli 2 työpäivää, lkm Työsuojelupiiriltä haetun poikkeusluvan /118 käsittely yli 1 kk, lkm Asbestivaltuutuksen käsittely yli /9 3 kk, lkm Päivittäinen puhelin- ja sähköpostineuvonta, arvio 1-5 (huono- erinomainen) Hallintoa koskeva keskeinen tieto verkossa, arvio 1-5 Mainemittarin yleisarvio (4-10) (tehty vuonna 2005) Asiakaskysyntään on vastattu täysimääräisesti. Toimitusaikatavoitteet ovat toteutuneet selvästi edellistä vuotta paremmin. Pöytäkirjojen toimitusaikojen ylitykset ovat vähentyneet kolmannekseen edellisestä vuodesta, mutta vielä jäi parannettavaa. Myös pyydettyjen tarkastusten toimitusnopeudessa on vielä parannettavaa. Syyttäjille annetuista lausunnoista osa ylitti määräajan, mutta tilanteet hoidettiin aiheuttamatta haitallisia vaikutuksia syyttäjien toimintaan. Taulukossa olevat vasemman puoleiset luvut kuvaavat toimitusaikojen ylityksiä ja oikean puoleiset luvut ko. toimenpiteiden vuosittaista määrää.

11 TURUN JA PORIN 11 (17) Asiakasaloitteinen palvelukysynnän kokonaismäärä oli , joka oli 7 % pienempi kuin vuonna Työolosuhdeasioiden kysyntä (4.900) oli 17 % suurempaa kuin vuonna Palvelupuhelimen ulkopuolinen työsuhdeasioiden palvelukysyntä (4.700) oli 9 % vähäisempää kuin vuonna Työsuhdeasiain palvelupuhelimen kysyntä (7.652) oli 16 % vähäisempää kuin vuonna Puheluiden kesto oli keskimäärin hieman yli neljä minuuttia. Yli puolet puheluista tuli työnantajilta tai sidosryhmiltä kuten työvoimatoimistoista. Vajaa puolet kyselyistä tuli työntekijöiltä. Pääosa soitoista käsitteli työsuhteen päättämistä ja siihen liittyviä erilaisia seuraamuksia. Palkkatietojen tiedustelu kasvoi loppuvuonna uusien työehtosopimusten astuessa voimaan. Myös vuokratyövoimaan liittyvät kysymysten määrä on kasvanut. Puheluista 45 % tuli Uudeltamaalta, noin 15 % sekä Hämeestä että Lounais-Suomesta ja noin 10 % Etelä-Pohjanmaalta. Piirin asiakasaloitteisen palvelukysynnän (ilman työsuhdeasiain palvelupuhelinta) toimialoille suuntautumisessa, palvelua pyytävissä tahoissa, pyynnön sisällössä ja kysyntään vastaamisessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisiin vuosiin verrattuna. Valtaosassa yhteydenotoista asiakkaat kysyivät neuvoa. Tarkastuspyyntöjen osuus asiakasaloitteista oli 8 % ja koulutuspyyntöjen 1 %. Asiakasaloitteisia tarkastuksia tehtiin yhteensä 480, joka oli 18 % tarkastusten kokonaismäärästä. Asiakasaloitteisten tarkastusten osuus oli 20 % vuosina 2005 ja Suunnitelmien tarkastuspyyntöjä oli hyvin vähän, koko vuonna yhteensä 14 pyyntöä. Poikkeuslupia piiri on antanut yhteensä 118, joista 52 on koskenut työaikoja ja 66 muita asioita, pääosin rakennustyöhön liittyviä asioita. Asbestivaltuutuksia on myönnetty 9. Piiri on tukenut työmarkkinajärjestöjen ja työpaikkojen jäsenilleen järjestämää koulutusta. Piirin asiantuntijat toimivat kouluttajina 78 tilaisuudessa, joihin osallistujien koulutettavatuntimäärä oli yhteensä noin tuntia. Palvelukysynnän jakautuminen toimialoille vuosina ilman palvelupuhelinta taulukko seuraavalla sivulla.

12 TURUN JA PORIN 12 (17) Palvelukysynnän jakautuminen toimialoille ilman palvelupuhelinta ( %) Toimiala julkinen hallinto kauppa koulutus kuljetus maa- ja metsä majoitus- ja ravitseminen rakentaminen teollisuus terveys- ja sosiaalipalvelut muut toimialat Palvelukysynnän jakautuminen asiakkaiden mukaan (%) henkilökunnan edustaja suunnittelijat työnantajan edustaja työterveyshuollon edustaja Palvelukysynnän sisältö (%) työsuhdeasiat tapaturmien torjunta henkinen hyvinvointi tarkastuspyynnöt muu työhygienia asbestiasiat ergonomia koulutuspyynnöt Kysyntään vastaamiseen kulunut aika (%) välittömästi päivän kuluessa kahdessa päivässä viikon kuluessa kahden viikon kuluessa kuukauden kuluessa asiaan ei pystytty vastaamaan piirin toimesta Vaikeaan vammaan tai kuolemaan johtaneita työtapaturmia tutkittiin 136. Tapaturmista noin 30 % aiheutti käsi- ja sormivammoja, 24 % jalkavammoja ja 25 % ruhje- ja monivammoja. Tapaturmat aiheuttivat kolme kuolemaa, joista kaksi aiheutui putoamisesta ja yksi oksaan törmäämisestä ruohoa leikattaessa.

13 TURUN JA PORIN 13 (17) 2.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen (Uudistuminen ja työkyky) N M Yht. N M Yht. N M Yht. N M Yht. Henkilöstörakenteen ja osaamisen kehittäminen Henkilötyövuodet 24,4 42,3 67,7 25,1 41,7 66,8 29,3 40,3 69,5 32,1 36,3 68,4 - määräaikaisten %- 5,1 3,3 3,9 6,8 1,1 7,9 26,4 3,2 14,1 osuus Henkilöstön lukumäärä 67 21,8 41, Keski-ikä 50,1 50,2 43,2 54,4 49,2 44,2 55,8 50,3 Koulutustasoindeksi 4,7 4,9 5,0 5,2 5,1 5,0 5,2 5,1 Esimiesvalmiuksien kehittäminen Henkilöstön työkyky Osaamistaso 2,8 2,8 (2004) 2,8 (2004) 2,8 (2004) Koulutus ja kehittäminen, euroa/htv Yhteisön johtaminen 3,1 2,7 2,7 (2005) 2,7 (2005) (Henkilöstöbarometri 2005) Esimieskoulutus, osallistuminen 25 % 100 % 71 % 80 % Työtyytyväisyysindeksi 3,8 3,6 3,6 (2005) 3,6 (2005) (Henkilöstöbarometri 2005) Työkyvyttömyyseläkkeelle 0 0 2,9 1,5 siirtyminen, % henkilöstöstä Henkilöstön lähtövaihtuvuus, ,0 %-yhteensä (pysyvä henkilöstö) Henkilöstön tulovaihtuvuus, 8 7,9 1,5 6,0 %-yhteensä (py- syvä henkilöstö) Sairauspoissaolot, pv / 14,2 20,5 21,2 14,8 htv Piirin johtamistavassa on selkiinnytetty esimiesten roolia ja vastuuta palkkausjärjestelmän vaatimusten mukaiseksi, mutta tehtäviin tai toimialoihin perustuva ryhmärakenne on säilytetty. Ryhmien ja virkamiesten suunnitelmien teolle sekä kehittymissuunnitelmille on laadittu yhtenäiset pohjat. Ryhmien työnjaosta alkaen on päätetty. Ryhmien välistä yhteistyötä on lisätty. Henkilöstön hankintaa ja osaamisen kehittämistä on tehty suunnitelmien mukaan. Henkilöstökoulutuksesta ja sen menettelytavoista vuonna 2007 oli oma linjaus. Henkilökunnan omaehtoista opiskelua on tuettu. Piirin henkilöstösuunnitelma on päivitetty ministeriön antamien linjausten perusteella vuosia varten. Suunnitelmassa varaudutaan uuden henkilökunnan hankintaan, osaamisen riittävyyden turvaamiseen ja henkilökunnan hyvinvoinnin kehittämiseen. Uuden henkilökunnan perehdyttämismenettelyjä on seurattu ja varauduttu muutokseen uusien tarkastajien koulutusjärjestelmän muuttuessa vuonna Osaamistason arviointi tehtiin vuoden 2007 aikana, mutta tuloksia ei ole saatu vielä käyttöön. Henkilöstön koulutustaso oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Pääosa esimiehistä on osallistunut esimieskoulutukseen. Piirin tasaarvosuunnitelma on päivitetty.

14 TURUN JA PORIN 14 (17) Palkkausjärjestelmää on toteutettu siirtymäkautta koskevien ohjeiden mukaisesti. Esimiesten ja henkilökunnan osaaminen palkkausjärjestelmän yksityiskohdista on parantunut, mutta yksittäisiä ja myöhemmin korjattuja virheitä on tehty. Osa henkilökunnasta on kokenut uuden palkkausjärjestelmän ja sen mukaiset menettelyt osin vääriksi ja epäoikeudenmukaisiksi. Yli kolmen viikon sairauspoissaoloissa on menetetty 31 htkk (38 htkk vuonna 2006). Lyhytaikaisten poissaolojen määrä oli 4,2 pv/htv, joka oli samaa tasoa kuin edellisenä vuonna. Työterveyshuollon kanssa on tehty yhteistyötä henkilöstön terveydentilan seuraamiseksi ja ehkäisevien toimien käynnistämiseksi ajoissa. Yhdessä Hämeen työsuojelupiirin kanssa käynnistettiin Aslakkuntoutusryhmä. Kuntoutukseen on käytetty noin 4 htkk. Toisen EU-maan työsuojeluun tutustumiseen käytettiin 1 htkk. Ennakoimattomiin pitkiin poissaoloihin meni vuonna 2007 yhteensä 3,6 htv. Henkilöstön sukupuolirakenne on edelleen tasapuolistunut, naisia nyt noin 47 % (42 % vuonna 2006). Keskimääräinen koulutustaso säilyi samalla tasolla kuin vuonna Henkilökunnan ammattitaidon kehittämiseen on panostettu 10 htp/htv ja koulutuksen kattavuus oli 92 %. Koulutuksen kustannukset kertovat huonosti koulutukseen panostamisesta, koska suuri osa koulutuksesta järjestetään hallinnon omin kouluttajavoimin piirin tiloissa, jolloin suurimmat kustannukset ovat osallistujien henkilöstömenoja. Piirin henkilökunnan keski-ikä oli taas 50 vuotta eli vuoden korkeampi kuin Naisten keski-ikä on 11 vuotta miesten keski-ikää alempi

15 TURUN JA PORIN 15 (17) 2.5.Tulosanalyysi ja johtopäätökset VUODEN 2007 JA RUNKOSOPIMUSKAUDEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Tulostavoitteiden arvioinnissa on käytetty asteikkoa 1-5. (1= tulostavoitetta ei ole saavutettu, 2=tulostavoite on osittain toteutunut, 3=tulostavoite on toteutunut lähes tavoitteen mukaisesti, 4=tulostavoite on saavutettu tavoitteen mukaisesti ja 5=tulostavoite on saavutettu ja ylitetty huomattavasti) vuosisopimus runkosopimus 1 Henkinen hyvinvointi Työaikalainsäädännön valvonta 4 4 työssä Asiakasväkivallan hallinta 5 4 Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun toimintakäytäntöjen hallinta 5 5 Työn aiheuttamien haitallisten kuormitustekijöiden hallinta Tuki- ja liikuntaelin- Näyttöpäätetyö 2 3 sairauksien ehkäisy Käsin tehtävät nostot 4 4 Toistotyö Työtapaturmien Turvallisuuden hallinta tapaturmavaarallisilla toimialoilla ja 4 4 torjunta yhteisillä työpaikoilla 4 Muut tavoitteet Autonkuljettajien ajo- ja lepoaikavalvonta 1 3 Ulkomaisen työvoiman valvonta 5 4 Yhdenvertaisuuslain valvonta 4 4 Työpaikkojen sisäilman radonpitoisuuden valvonta 4 4 Tupakkalain valvonta ravintola-alan työpaikoilla 4 4 Kemikaalivalvonta 4 4 Alusten valvonta 5 5 PROSESSIT JA RAKENTEET UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY Piirikohtaiset muut tavoitteet Työsuojelupiirien toiminnan laatu turvaa asiakkaiden tasapuolisen 4 4 kohtelun 2 Työsuojelupiirit toimivat tehokkaassa yhteistyössä työpaikkojen, 5 5 työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen, työterveyslaitoksen sekä muiden sidosryhmien kanssa 3 Piirien toiminnan suunnittelu on läpinäkyvää ja toiminta suunnataan työelämän oleellisiin kysymyksiin Työsuojelupiirit pystyvät hoitamaan runkosopimuksessa sovitut strategiset tavoitteet Palkkausjärjestelmä vaatimusten/tulosten mukaan Henkilöstörakenteen sekä osaamisen kehittäminen Esimiesvalmiuksien kehittyminen Henkilöstön työkykyisyys on parantunut 4 3 RESURSSIT JA 1 Voimavarat keskittyvät painoalueille ja hallinto- ja tukitoiminnot TALOUS hoidetaan tehokkaasti Asiakasaloitteiseen valvontaan varataan yhdenmukaisesti määritellyn laatutason edellyttämät resurssit 5 4 VALVONTA- 1 Torninostureiden valvontahanke 5 5 HANKKEET 2 SLIC:n käsin tehtävien nostojen valvontahanke Valtakunnalliset terveydenhuoltoalan hankkeet 5 5 TUOTEVALVONTA- 1 Trukkien valtakunnallinen valvontahanke 5 5 HANKKEET 2 Hengityssuojainhanke Kemikaalien markkinavalvontahanke 5 4 TASA-ARVON TAVOITTEET 4 4 VIESTINNÄN TAVOITTEET 3? 4

16 TURUN JA PORIN 16 (17) Painoalueiden yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vuoden 2007 tavoitteet ovat pääosin toteutuneet ja useimmat tavoitteet on ylitetty. Näyttöpäätetyön ja yhteisten työpaikkojen turvallisuuden hallinnan tavoitteita ei täysin saavutettu. Painoalueiden hallintamenettelyt ovat hyväksyttävällä tasolla noin % valvonnan kohdetyöpaikoista useimmilla valvonnan painoalueilla. Näyttöpäätetyön ja tapaturmien torjunnan osalta on jääty tämän tason alle. Tavoite 100 %:sta on ollut alkujaan ilmeisesti liian haasteellinen ja lisäksi hallinnon ja piirin muuttuneeseen työtapaan siirtyminen vuodesta 2004 alkaen vei liian paljon aikaa nelivuotiskauden alussa. Tapaturmien torjunnassa vaaditaan ilmeisesti henkisen hyvinvoinnin turvaamista sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyä enemmän työpaikojen toiminnan perusteisiin kohdistuvia muutoksia, joiden aikaansaamiseen neljä vuotta on ollut liian lyhyt aika. Piirin muut yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet on saavutettu hyvin autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen valvontaa lukuun ottamatta. Toistuvina jatkuvat virkavapaudet ja yllättävä eläkkeelle siirtyminen sotkivat toimintaan suunnitellut resurssien varaukset täysin. Ulkomaalaisen työvoiman työolosuhteiden ja työehtojen sekä yhdenvertaisuuslain valvonta ovat saavuttaneet tavoitteensa hyvin. Asiakaskysyntään on vastattu täysimääräisesti ja toimitusaikojen noudattaminen on parantunut merkittävästi, vaikka parannettavaa vielä joiltain osin jäikin. Vuonna 2007 käyttöön otettua toimitusaikojen seurantamenettelyä on vielä tarkennettava. Toiminnan suunnittelu- ja seurantatapa sekä valvonnan toimintakäytännöt ovat runkosuunnitelman toteuttamisen edellyttämällä tasolla. Ryhmätason suunnittelu- ja seurantakäytännöt on muutettu vuoden lopulla. Yhteistyö tärkeiden sidosryhmien kanssa on sujunut hyvin. Palkkausjärjestelmän käyttöönotto on edennyt ja toimintatavat aletaan hallita. Esimiesten ja henkilökunnan vuoropuhelua ei koeta henkilöstön puolelta täysin onnistuneeksi. Toisaalta piiritasolla puretaan tyytymättömyyttä myös palkkausjärjestelmän piirteisiin, joihin piiritasolla ei voida juurikaan vaikuttaa. Työpaikkojen oman työsuojelutoiminnan vahvistaminen on ollut mukana useimpien viranomaisaloitteisten tavoitteiden toteuttamisessa. Vaarojen ja haittojen selvittäminen sekä työsuojelun toimintaohjelman laatiminen ja toteuttaminen ovat olleet keskeisesti esillä tarkastuksilla ja valvontakirjeissä. Myös osassa asiakaspalvelua on tuotu esille työpaikkojen omaa työsuojelutoimintaa vahvistavia näkökulmia. Luentojen avulla on tuettu työpaikkojen henkilöstön osaamista.

17 TURUN JA PORIN 17 (17) 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMIEN ANALYYSI 3.1. Talousarvion toteutumisen analyysi Työsuojelupiiri on toiminut sille myönnetyn määrärahan puitteissa. Piirille on myönnetty hintatukea tappiollisen työsuhdeasiain palvelupuhelimen hoitamiseen. Vuoden 2006 siirtomäärärahat on käytetty kokonaan. Määrärahaa vuodelta 2006 vuodelle 2007 siirtyi edellistä vuodenvaihdetta vähemmän. Siirtomäärärahojen määrää oli suunniteltu vähennettävän vuoden 2007 aikana selvästi enemmän, mutta tämä epäonnistui pitkien yllätyksellisten virkavapauksien takia, joiden hoitaminen sijaisjärjestelyillä ei onnistunut. Vuoden 2008 alkuun suunniteltu Turun toimiston muutto uusiin tiloihin aiheutti lisäkustannuksia, jotka kohdistuvat vuodelle 2008 siirtyneisiin määrärahoihin. Määrärahat ovat kohdentuneet suunnitellulla tavalla. Noin 83 % määrärahoista on käytetty henkilöstökuluihin, noin 6 % vuokriin ja 5 % palvelujen ostoon ja 1,6 % käyttöomaisuuteen. 4. SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI JA VAHVISTUSLAUSUMA Sisäisen arvioinnin viitekehystä käyttämällä on arvioitu täyttääkö sisäinen valvonta ja siihen kuuluva riskienhallinta sille talousarvioasetuksen 69 :ssä sää detyt tavoitteet ja todettu, että sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa on seuraavat pääasialliset kehittämistarpeet, joiden vuoksi ryhdytään toimenpiteisiin: 1. Piirikohtainen toiminnan seurantatapa sopeutetaan työsuojeluhallinnon luomaan tuottavuuden seurantakehikkoon. 2. Piirin henkilökunnan osaamistasojen seurantaa ja kehittämistä arvioidaan uudelleen hallinnon uuden osaamistasokyselyn valmistuttua. 3. Joitakin työprosesseja mallinnetaan perehdyttämisen tueksi. 5. ALLEKIRJOITUKSET Piiripäällikkö Seppo Pekkala

LIITE LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUKSEEN 2010 Kohta Työsuojeluvalvonta

LIITE LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUKSEEN 2010 Kohta Työsuojeluvalvonta LIITE LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTAKERTOMUKSEEN 2010 Kohta 2.1.19 Työsuojeluvalvonta TYÖSUOJELUN VASTUUALUEEN VUOSIRAPORTISTA 2010 liitteeksi kohdat 1. johdon katsaus toimintaan sekä 2.5.

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012 2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Loppuseminaari 12.4.2016 1 Hankkeen valvonnan tavoitteet Keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta Päivi Suorsa

Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta Päivi Suorsa Työterveyshuolto työsuojeluvalvonnan näkökulmasta 7.2.2013 Päivi Suorsa Ydinviestit 2012-2015 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriön ja

Sosiaali ja terveysministeriön ja Sosiaali ja terveysministeriön ja Itä Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen välinen toiminnallinen tulossopimus vuosille 2010 2011, tarkistusvuosi 2011 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Yhteiset työpaikat valvontahanke 2016 2019 Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tavoitteet...2 3. Aineisto ja menetelmät...3 4. Aikataulu-

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa

Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa Päätoimialojen kehitys ja työpaikkojen muutos Satakunnassa "AVAA SATAKUNNAN OPINOVI" AIKUISOHJAUS TYÖELÄMÄN VOIMAVARANA -SEMINAARI 19.1.2010 Projektitutkija Saku Vähäsantanen Turun kauppakorkeakoulu, Porin

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua

Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua Näin työsuojeluviranomainen valvoo yhdenvertaisuussuunnittelua Ylitarkastaja Jenny Rintala Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta:

Lisätiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö

Yhdenvertaisuussuunnittelu. Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelu Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö YES 7 -koulutus 9.2.2015 Panu Artemjeff 1 Uusi yhdenvertaisuuslaki Kaksi kärkeä: syrjinnän suoja ja yhdenvertaisuuden edistäminen

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen

Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11. Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue (240) Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2014 valvonnan toteutuminen 30.03.2015 Kalajoen kaupungin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Työsuojelun vastuualue. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Strateginen ohjaus, tavoitteet ja resurssit Toiminnallinen ohjaus Strategisen ohjauksen yhteistyö STM OKM OM TEM VM MMM SM YM Ylijohtaja Työsuojelu

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TULOSSUUNNITELMA 2009

PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TULOSSUUNNITELMA 2009 12.9.2008 Dnro 402/5.1/08 PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 1 (9) PELASTUSOPISTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 ML. TULOSSUUNNITELMA 2009 1. JOHDON

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 4 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2012 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä 73,0 prosenttia. Työllisyysaste putosi vuoden takaisesta 0,7 prosenttiyksikköä.

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 102/53/03 06.06.2003 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2002 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012

SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Sisäasiainministeriö 27.1.2012 id7005076 1 (11) 02.02 SMDno/2011 /1169 SISÄASIAINMINISTERIÖN, SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JA HÄTÄKESKUSLAITOKSEN VÄLINEN TULOSOPIMUS 2012 Postiosoite: PL 26 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

PUUENERGIAMARKKINOIDEN KEHITTÄMISHANKE - ROIHU 2:N ARVIOINTIRAPORTTI

PUUENERGIAMARKKINOIDEN KEHITTÄMISHANKE - ROIHU 2:N ARVIOINTIRAPORTTI PUUENERGIAMARKKINOIDEN KEHITTÄMISHANKE - ROIHU 2:N ARVIOINTIRAPORTTI Suunnittelija Sari Pitkänen Joensuun yliopisto, täydennyskoulutuskeskust Tutkija Aki Villa Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tieteellinen

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Valviran strategia

Valviran strategia Valviran strategia 2016 2020 Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Ritva Kujala, hallintojohtaja Jussi Holmalahti, johtaja Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

HUS-TYÖTERVEYS TOIMINTAKERTOMUS 2015 26.5.2016

HUS-TYÖTERVEYS TOIMINTAKERTOMUS 2015 26.5.2016 HUS-TYÖTERVEYS TOIMINTAKERTOMUS 2015 26.5.2016 HUS-TYÖTERVEYS TERVEYTTÄ TYÖHÖN 1 1. HUS-TYÖTERVEYS TUOTTAA TERVEYTTÄ TYÖHÖN 1.1. HUS-Työterveys toimii koko HUS-alueella HUS-Työterveyden perustehtävä on

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 401/11.02/2015 5 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2015 Terveystarkastaja Kirsi Puola 26.1.2015: Kunnan tulee vuosittain arvioida

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa

Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa Tekninen lautakunta 27 23.04.2015 Vastuunjakotaulukko kunnan kiinteistöihin kohdistuvissa hankinnoissa 154/02.07.01/2015 266/02.07.01/2012 Tekla 61 Kiinteistöjen käyttäjien ja ylläpitäjien välillä on ollut

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Puutarhaneuvos Pekka Leskinen www.pekkaleskinen.fi. Viheralan työsuojelu 11.11.2015

Puutarhaneuvos Pekka Leskinen www.pekkaleskinen.fi. Viheralan työsuojelu 11.11.2015 Viheralan työsuojelu 11.11.2015 Työsuojelun tavoitteet: Turvalliset ja terveelliset työolot Työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen Tärkeää: Osa jokapäiväistä työntekoa Yhdessä luotuja työsuojelukäytäntöjä

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot