Henkilöstöohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöohjelma 2013 2016"

Transkriptio

1 Henkilöstöohjelma Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi

2 Henkilöstöohjelma Hyväksytty valtuustossa Henkilöstöohjelma tukee kuntastrategiaa...6 Henkilöstöohjelman valmistelu...6 Henkilöstöohjelman kulmakivet...7 Toimintatavat...9 Osaamisen kehittäminen...10 Palkkaus ja palkitseminen...12 Työhyvinvointi...13 Julkaisija Toimitus Työryhmä Kuvat Taitto Nurmijärven kunta Leena Ojala ja Katja Savolainen Katja Savolainen, Tarja Luomanpää, Jouni Rantakare, Kimmo Rintamäki, Tiina Hirvonen, Leila Kivi, Ulla Junnilainen, Heli Nissilä-Ahola, Anu Savander-Hämäläinen, Johanna Jahnukainen, Tarja Sainio, Erja Pentti, Kirsti Siikamäki, Samuli Niemi, Aune Räsänen, Mari Korhonen ja Leena Ojala Krista ja Teuvo Jännäri Mainospalvelu Kristasta Oy Paino Nurmiprint Oy,

3 Henkilöstöpolitiikan kulmakivet Henkilöstöohjelman tarkoituksena on suunnata Nurmijärven kunnan henkilöstöjohtamista ja vahvistaa yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa. Tavoitteena on, että henkilöstö on työhönsä sitoutunutta ja että kunta on työnantajana vetovoimainen. Henkilöstöohjelmassa esitellään henkilöstöpolitiikan keinot, joilla vastataan työyhteisönä tuleviin haasteisiin. Tarkoituksena on ollut laatia selkeä ja realistinen strateginen ohjelma, jonka toteutuminen näkyy päivittäisessä työssä. Henkilöstöohjelmaa toteuttavat omalta osaltaan niin esimiehet, henkilöstö kuin päättäjätkin. Henkilöstöohjelman tavoitteet ja käytännön toimenpiteet on koottu neljään osa-alueeseen: Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi Nämä ovat henkilöstöpolitiikan kantavia kulmakiviä. Tässä henkilöstöohjelmassa on kuvattu kulmakivien yhteinen suunta ja tahtotila sekä kehittämisen toimenpiteet. 3

4 Henkilöstöohjelma Nurmijärven kunnan tehtävänä on järjestää peruspalvelut alueensa asukkaille. Palvelujen kautta kunta tarjoaa asukkailleen edellytykset arjessa elämiseen ja luo hyvinvointia yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Nurmijärven kasvaessa toiminta ja palvelumme muuttuvat. Kasvava ja kehittyvä kunta tarjoaa henkilöstölleen runsaasti mahdollisuuksia ja haasteita ammatilliseen kehittymiseen. Tarvitsemme osaavaa ja työhönsä motivoitunutta henkilöstöä. Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen on myös tärkeää. Kuntatyö on ihmisläheistä ja siksi arvokasta. Työ on usein myös fyysisesti ja henkisesti vaativaa ja edellyttää vahvan ammattitaidon ohella oikeanlaista palveluasennetta. Työyhteisön sisäiset toimintatavat sekä jokaisen ammattitaito ja asenne vaikuttavat palvelujen sujumiseen. 4

5 Henkilöstöohjelman valmisteluvaiheessa työpaikoilla listattiin asioita, joita Nurmijärven kunnassa arvostetaan työpaikkana ja työnantajana. Työntekijöiden vahvuuksia osataan hyödyntää Hyvät vaikuttamismahdollisuudet ja kuulluksi tuleminen Ihmisten arvostaminen Itsenäinen, monipuolinen työ Sopivan kokoinen työpaikka Myönteinen suhtautuminen ammattitaidon kehittämiseen, mahdollisuudet osallistua koulutuksiin ja kehittää omaa työtä Kannustavat työkaverit antavat vertaistukea ja hyödynnetään toistemme asiantuntemusta Tiimin yhteishenki ja toimivat sosiaaliset suhteet Monipuolinen tehtäväkuva Sisäinen työkierto Työajan ja -järjestelyjen joustavuus Terveellinen ja turvallinen työympäristö Varmuus työn jatkuvuudesta Työterveyshuollon laajat palvelut Kunnossa kaiken ikää -liikuntapalvelut, virkistäytymispäivät, liput kunnan kulttuuritapahtumiin 5

6 Henkilöstöohjelma tukee kuntastrategiaa Henkilöstöohjelmassa on määritelty kuntastrategiaa tukevat henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille Ne täsmentyvät vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman kautta, kunnan johtoryhmän valmistelusta. Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain toimialojen toimintakertomuksissa ja koko kunnan osalta henkilöstökertomuksessa. Henkilöstöohjelman valmistelu Henkilöstöohjelman sisältöä on valmisteltu vuonna 2012 työryhmässä, jossa osallistujia oli kaikilta toimialoilta ja henkilöstöjärjestöistä. Henkilöstöohjelma perustuu vuonna 2011 tehdyn henkilöstökyselyn palautteeseen ja tuloksiin. Lisäksi työpaikoilta pyydettiin evästystä ohjelmaan keväällä 2012 ja sisällöstä on keskusteltu vuoden aikana työpaikkakokouksissa ja esimiestilaisuuksissa. Luonnos henkilöstöohjelmaksi valmistui lausuntokierrokselle syyskuussa. Elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Nurmijärven kunnan asukasmäärä kasvaa vuosittain. Vuoden 2012 lopussa nurmijärveläisiä arvioitiin olevan lähes henkilöä. Vuosittain kuntaan syntyy yli 500 lasta ja lisäksi tänne muuttaa uusia asukkaita asuntorakentamisen ja muuttoliikkeen myötä. Ikärakenne on nuorekas noin neljännes asukkaista on alle 15-vuotiaita. Kunta on turvalliseksi koettu ja luonnonläheinen. Suurimmissä kyläkeskuksissa eli Klaukkalassa, Kirkonkylässä ja Rajamäellä asuu kolme neljäsosaa kunnan asukkaista. Kunta on alueellaan suurin työnantaja noin työntekijällään. Palvelutuotannon kehittämistä on linjattu Asiakaslähtöinen palvelutuotanto-ohjelmassa (Valtuusto , 69). 6

7 Henkilöstöohjelman kulmakivet Toimintatavat Nurmijärven kunnan palvelujen, organisaation ja johtamisen kehittämisessä painotetaan asiakaslähtöisyyttä. Se tarkoittaa, että tunnistamme asiakkaiden tarpeet ja tilanteet, osaamme muuttaa toimintaamme tarvittaessa ja katsomme palveluprosesseja kokonaisuuksina. Toimintamme tukee työniloa, palveluhenkisyyttä ja vuorovaikutusta. Johtaminen on oikeudenmukaista ja tulosvastuullista. Kunta on yksi työnantaja ja siksi yhteiset toimintatavat ovat tärkeitä. Toiminnan kehittämisessä on nähtävä kuntaorganisaatio kokonaisuutena, koska pirstaleisuus vie resursseja. Yhteiset tavoitteet ja avoin keskustelu edistävät tuloksellisuutta. Jokainen työntekijä tuntee työhönsä kohdistuvat vastuut ja ymmärtää oman roolinsa osana kokonaisuutta (työyhteisötaidot/alaistaidot). Jokainen myös vaikuttaa omalta osaltaan työpaikan ilmapiiriin ja yhteistyöhön. Perustehtävän tunteminen luo perustan motivaatiolle ja työhön sitoutumiselle. Työyhteisöissä kannustetaan aloitteellisuuteen, työn kehittämiseen ja rakentavaan palautteen antamiseen. 7

8 Arvot Kunnan arvot on määritelty kuntastrategiassa ja niistä käydään säännöllisesti keskustelua työyhteisöissä. Yhteiset arvot kuvaavat tapaamme toimia päivittäisissä tilanteissa ja arvojen mukaista toimintaa edellytetään kaikilta. Palvelemme kuntalaisia erilaisissa tehtävissä eri puolilla kuntaa, mutta arvot ja niille rakentuva toimintakulttuuri ovat yhdistävä tekijä. Vastuullisuus tarkoittaa sitä, että jokainen kantaa vastuun omista tehtävistään ja tekee työtä yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi. Avoimuus näkyy vuorovaikutuksessa toistemme ja asiakkaiden kanssa. Uudistumiskyky tarkoittaa, että osaamme arvioida omaa toimintaamme, muuttaa toimintatapoja ja tehdä asioita uudella tavalla. Yhteistyö ja palveluhenkisyys kuvaavat valmiutta toimia kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa ja kuntaorganisaation sisällä. Mitä ovat työyhteisötaidot/alaistaidot? Halua ja kykyä toimia työyhteisössä rakentavalla tavalla, esimiestä ja työtovereita tukien ja perustehtävän suuntaisesti. (Lähde: Työterveyslaitos) 8

9 Toimintatavat Tavoite Toimenpide Seuranta Palveluprosessien sujuvuus ja asiakkaan vuorovaikutteinen kohtaaminen Toimiva asiakaspalautejärjestelmä Säännölliset koulutukset ja keskustelutilaisuudet henkilöstölle Asiakaspalaute, yksikön oma seuranta, tarvittavat toimenpiteet Koulutussuunnitelmat Työpaikkakokousten käytäntöjä arvioidaan ja kehitetään osana henkilöstökyselyä (v ja v. 2015) Henkilöstökyselyn tulokset Hyvin toimivat työyhteisöt Yhtenäinen henkilöstöjohtaminen Arvokeskustelu vuosittain jokaisessa työyksikössä Lähtökyselyn palautetta hyödynnetään organisaation kehittämisessä Henkilöstökyselyn toteuttaminen vuosina 2013 ja 2015 ja työyksiköiden kehittämissuunnitelmien seuranta Työyhteisötaitoja (alaistaitoja) kehitetään koulutusten avulla Laaditaan kuntatasoinen esimiestyön osaamiskartta ja johtamiskoulutusohjelma v Esimiestyön arviointimenetelmän kehittäminen Päivitetyt huoneentaulut Henkilöstökertomus Henkilöstökyselyn tulokset ja kehittämissuunnitelmat Koulutussuunnitelmat Osaamiskartta käytössä, johtamiskoulutusten toteutuminen (tilaisuuksien ja osallistujien määrä), osallistujien palaute Arviointi käytössä. Nurmijärven kunta tunnetaan hyvänä työnantajana Työnantajakuvan arviointi vuonna 2014 Työnantajakuvatutkimukseen perustuvat johtopäätökset 9

10 Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan henkilöstön ammattitaidon suunnitelmallista kehittämistä. Tavoitteena on yksilön, tiimin tai koko organisaation tuloksellisuuden ja suorituskyvyn parantaminen. Perehdyttämisen jälkeen ammattitaidon syventäminen ja laajentaminen jatkuu eri muodoissa koko työuran ajan. Osaamisen kehittämistä on myös ennakoiva henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi. Kuntatyön ja asiakkaiden palvelutarpeiden muutokset luovat vaatimuksia ja mahdollisuuksia työntekijöiden osaamisen ja esimiestyön kehittämiseen. On tärkeää uskaltaa uudistua ja osata tarttua uusiin osaamishaasteisiin. Työyhteisöissä tarvitaan osaamisen ja toiminnan kehittämiseen kannustavaa ilmapiiriä. Henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa hyödynnetään toiminnan kehittämisessä ja muutostilanteissa. Osaamistarpeiden suunnittelun ja koulutussuunnitelmien kautta koulutus ja kehittämistoiminta kohdennetaan tarpeen mukaisesti. Osaamisen kehittämiseen varataan tarvittavat määrärahat talousarviossa. Kehityskeskustelut käydään jokaisen työntekijän kanssa vähintään kerran vuodessa. Kehityskeskustelu Kehityskeskustelun tarkoituksena on selkiyttää kunkin tehtäväkuvaa, asettaa tulevan kauden tärkeimmät tavoitteet työlle, keskustella yleensä työtilanteesta, arvioida työssä suoriutumista ja antaa molemminpuolista palautetta. Lisäksi siinä sovitaan tulevista koulutuksista tai muista ammatillista kehittymistä tukevista toimista. Osaamistaan voi kehittää esimerkiksi: tekemällä tavallista haasteellisempia työtehtäviä työnohjauksessa perehdyttämällä lukemalla alan kirjallisuutta työpaikkakokouksissa osallistumalla työkiertoon toimimalla sijaisena osallistumalla kehittämishankkeisiin ja työryhmiin kouluttautumalla 10

11 Osaamisen kehittäminen Tavoite Toimenpide Seuranta Tulokkaiden hyvä perehdyttäminen Toimiala/tulosaluekohtainen ja kunnan yhteinen perehdytysaineisto, -prosessi ja -käytännöt ovat ajan tasalla Toteutetaan esimiestyön perehdytyskoulutus säännöllisesti uusille esimiehille Tulokkaiden palaute ensimmäisen kehityskeskustelun yhteydessä Perehdytyskoulutus käytössä v Kehityskeskustelujen ohjeet ja lomakkeet päivitetään v Kehityskeskustelujen kattavuus Henkilöstön osaaminen vastaa asiakas- ja palvelutarpeita Kehitetään ammattiryhmäkohtaisia osaamiskartoituksia Työyksikön/tulosalueen koulutussuunnitelmat laaditaan vuosittain Päivitetään ammatillisen täydennyskoulutuksen edistämisen periaatteet v Hyödynnetään vapaaehtoista työ- ja tehtäväkiertoa työyksiköiden ja toimialojen välillä Rekrytointiosaamista vahvistetaan tarvittavalla koulutuksella vuosittain Osaamiskartoituksia hyödyntävien ammattiryhmien lukumäärä v Yksiköiden/tulosalueiden koulutussuunnitelmien toteutuminen, koulutuspäivien lukumäärä vuosittain/henkilöstökertomus Ohje valmis Henkilöstökertomus Koulutusten ja osallistujien määrä Rekrytointiprosessit ovat toimivia ja tehokkaita Rekrytointiviestintä (esim. työpaikkailmoitukset, www-sivut, kampanjat) päivitetään v Viestintämateriaali valmis Aktivoidaan oppilaitosyhteistyötä Työharjoittelijoiden, opinnäytetöiden ja oppisopimusten lukumäärä vuosittain 11

12 Palkkaus ja palkitseminen Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä on selkeä ja oikeudenmukainen. Palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien perusteet ovat kaikkien tiedossa. Palkkojen oikeudenmukaisuudesta ja kilpailukyvystä huolehditaan työn vaativuuden arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän puitteissa. Palkitsemisella tuetaan hyvää johtamista. Palkitsemisen eri muodot tukevat toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Hyvää työsuoritusta arvostetaan ja se osoitetaan kannustavan palkkauksen keinoin. Tavoite Toimenpide Seuranta Palkkausjärjestelmä tukee aloitteellisuutta ja tuloksellisuutta Työn vaativuuden arviointijärjestelmä (TVA) uudistetaan sopimusaloittain v Tuloksellisuuspalkkauksen ja nopean palkitsemisen periaatteista sovitaan v Uusi työn vaativuuden arviointijärjestelmä ja palkkataulukon rekrytointitasot käytössä v alussa Tuloksellisuuspalkkauksen piirissä oleva henkilöstö Suoriutumiseen ja tuloksiin perustuvien henkilökohtaisten lisien periaatteista sovitaan v Henkilökohtaisten lisien %-osuus palkkasummasta Viestintämateriaali uusitaan (Mylly) v Myllyn aineistot Aktiivinen viestintä palkkausjärjestelmästä Esimiehet perehdytetään kunnan palkkausjärjestelmään ja osaaminen varmistetaan vuosittain toistuvilla koulutuksilla Koulutustilaisuuksien ja osallistujien määrä vuosittain Esimiehet tiedottavat henkilöstöä työpaikkakokouksissa palkkausjärjestelmän perusteista ja palkan rakenteesta Pääluottamusmiesten palaute 12

13 Työhyvinvointi Työhyvinvoinnista huolehtiminen on kaikkien yhteinen asia. Tavoitteena on ylläpitää ja kehittää terveellistä, turvallista ja viihtyisää työympäristöä. Hyvät työjärjestelyt, henkilöstöresurssien riittävyys ja johtamiskäytännöt vaikuttavat työhyvinvointiin. Hyvinvointia vahvistaa myös tunne oman työn arvostuksesta ja vaikuttamisen mahdollisuuksista sekä kokemukset työnilosta. Työyhteisöjen keskinäinen vuorovaikutus on toimivaa ja avointa. Varhaisen avoimen yhteistyön periaatteita noudattamalla osataan käsitellä myös vaikeita tilanteita ja asioita. Jokainen huolehtii omasta terveydestään ja työkyvystään esimerkiksi elämäntapojensa kautta. Hyvän työterveysyhteistyön osapuolia ja vastuullisia toimijoita ovat työntekijä itse, esimies ja työterveyshuollon asiantuntijat. Työhyvinvointia edistetään sujuvan työsuojelun yhteistoiminnan keinoin. Tavoitteena on, että sairauspoissaolojen määrä ei nouse vuoden 2011 tasosta (16,8 kalenteripäivää henkilöä kohden) ja että keskimääräinen eläköitymisikä (kaikki eläkkeet) nousee vuoden 2011 tasosta (58,1 v). 13

14 Yhteiset toimintatavat tukevat työhyvinvoinnin johtamista Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen käytännöt Työkykyprosessi (työtehtävien muutos terveydellisistä syistä) Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja sovellusohje Työsuojelun toimintaohjelma Päihdeohjelma Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa 14

15 Työhyvinvointi Tavoite Toimenpide Seuranta Toimitaan varhaisen avoimen yhteistyön periaatteiden mukaisesti Vastuullinen työnantajatoiminta työkyvyn ongelmatilanteissa Monipuolinen TYHY/ TYKY -toiminta Säännölliset koulutustilaisuudet puheeksiottamisesta ja työhyvinvoinnista Täydennetään työkyvyn ja uudelleensijoittumisen prosessia korvaavan työn mallilla v Arvioidaan työkyvyttömyyden kustannusrakennetta v Selkeytetään TYHY/TYKY-toimintamallit v Henkilökohtaiset työhyvinvointisuunnitelmat osaksi työterveyshuollon palveluja v Liikunta- ja kulttuuriseteli henkilöstön omaehtoisen virkistäytymisen tukemiseksi v Edistetään terveitä elintapoja, päihteettömyyttä ja tupakoinnin vähentämistä Koulutusten ja osallistujien lukumäärä Prosessi päivitetty Henkilöstökertomus Ohjeet valmiina Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Henkilöstökertomus Henkilöstökertomus Terveellinen ja turvallinen työympäristö Tehokas työterveysyhteistyö Kaikissa työyksiköissä tehdään jatkuvaa vaarojen ja riskien arviointia Kokonaisturvallisuus kuuluu perehdyttämiskäytäntöihin ja koulutussuunnitelmiin kaikissa yksiköissä Sisäilmatyöryhmä ja työsuojelutoimikunta osallistuvat sisäilmaongelmien ratkaisemiseen Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintamallin noudattaminen Työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen toimialojen kanssa palvelujen kohdentamiseksi Työtapaturmien määrä, läheltä piti -ilmoitusten määrä sekä toimenpiteet (esim. HaiPro -vaaratilanteiden raportointi-järjestelmä) Työpaikkakäynnit / työsuojelu Työpaikkaselvityskäynnit / työterveyshuolto & työsuojelu Työturvallisuusasiakirjat Pöytäkirjat, henkilöstökertomus Sairauspoissaolotilastot, henkilöstökertomus Toimintasuunnitelma 15

16 Nurmijärven kunta PL Nurmijärvi Puhelin (09) Faksi (09) Sähköposti

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010

Tekesin henkilöstötilinpäätös 2010 in henkilöstötilinpäätös 2010 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 14.2.2011 in hallitus 4.3.2011 DM 760945 2011 2 Sisällysluettelo 1 Henkilöstötilinpäätöksen tarkoitus... 4 2 Henkilöstöjohtaminen... 4

Lisätiedot

Hyvä työpaikka -opas

Hyvä työpaikka -opas Hyvä työpaikka -opas Sisältö Julkaisija: Suomen Hammaslääkäriliitto Toimitus: Anu Tilander Graafinen suunnittelu ja kuvat: Mediatoimisto Crazy Mama Kuvausjärjestelyt: HLL Elina Timgren / Simodent ISBN

Lisätiedot

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI

JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI SISÄLLYSLUETTELO JOHDA TYÖHYVINVOINTIA TULOKSELLISESTI 3 Mitä on työhyvinvoinnin johtaminen? 3 Työhyvinvoinnin talo 4 Esimiestyö 5 Työyhteisö 6 Osaaminen 6 Kokonaishyvinvointi

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Myö ja Työ Työhyvinvointisopimus 2011 2014 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Työsuojelun toimintaohjelma 2011 2014 MYÖ ja TYÖ Kädessäsi on PKSSK:n ensimmäinen työhyvinvointisopimus.

Lisätiedot

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen

Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen 31.5.2013 Työkaarimallilla kohti pidempiä työuria - opas ikäohjelman laatimiseen Bjarne Andersson, Karoliina Haggrén, Kari Haring, Päivi Lanttola, Oili Marttila, Jan Schugk ja Riitta Työläjärvi Sisällysluettelo

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2011:13 TYÖYMPÄRISTÖN JA TYÖHYVINVOINNIN LINJAUKSET VUOTEEN 2020 Helsinki 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 2011:13 Työympäristön ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Johdanto Hyvinvoiva henkilöstö on suomalaisten hyvinvointipalvelujen perusta. Kun henkilöstö voi hyvin ja hallitsee perustehtävänsä, työ on tuloksellista. Aktiivisen

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli

Johda työkykyä, pidennä työuria. EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Johda työkykyä, pidennä työuria EK:n työkykyjohtamisen malli Sisältö Esipuhe 3 1 Työkykyä pitää johtaa 4 2 Työkykyjohtaminen on monen asian

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014

NASTOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 NASTOLAN KUNNAN KOULUTUS-SUUNNITELMA 2014 Pääluottamusmiehet 28.8. Johtoryhmä 15.9. Yhteistyöryhmä 30.9. KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1 2 NYKYTILAN ARVIOINTI 1 3 NASTOLAN KUNNAN

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Tulevaisuuden kunnalliset palvelut perustuvat kestävään tuottavuuskehitykseen ja vastuulliseen työelämään. Tämä tarkoittaa työelämän

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot