HENKILÖSTÖSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2015"

Transkriptio

1

2 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän henkilöstöstrategia on johtamisen ja koko henkilöstön työväline, jonka avulla henkilöstöjohtamista ja työyhteisön toimintaa suunnataan yhteisten periaatteiden mukaiseksi. Henkilöstöstrategian tarkoituksena on yhtenäistää henkilöstöpolitiikkaa ja kuvata sen suuntaa, periaatteita ja yhteisiä toimenpiteitä. Henkilöstöstrategia linjaa ne toimenpiteet, joiden avulla pystymme toteuttamaan kuntayhtymän kehittämisasiakirjaa tuloksellisesti sekä turvaamme henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän arvo on vastuullisuus. Se luo taustan sille, kuinka kukin meistä työssään toimii ja sille kuinka työnantajamme tukee meitä työssämme. Toiminnassamme sitoudumme asiakaslähtöisyyteen: Asiallisen, ystävällisen, yhteistyökykyisen sekä asiakasnäkökulman huomioon ottavan henkilöstömme ammattitaito on hyvää ja toiminta selkeää. Henkilöstöstrategian toteutumisesta huolehtiminen on meidän jokaisen asia. Visio Henkilöstömme on innostunutta, kehittää omaa osaamistaan jatkuvasti ja nauttii työstään. Erityisesti valmentamisosaaminen on kansallisesti arvostetulla tasolla. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on mielenkiintoinen ja innostava työnantaja, houkutteleva työpaikka, johon halutaan hakeutua. Tällä varmistetaan, että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on tunnettu ammatillisen osaamisen asiantuntija sekä haluttu yhteistyökumppani ja vahva työelämän kehittäjä. Henkilöstöjohtaminen ja sen vaikuttavuus Koko henkilöstö on vastuussa hyvän työyhteisön rakentumisesta sekä oman työkykynsä ylläpidosta ja sen aktiivisesta kehittämisestä. Jokainen työntekijä on vastuussa vuorovaikutteisesta työskentelystä yhteisöllisyyden ja yhdessä toimimisen vahvistamiseksi. Tuloksellinen yhteistyö edellyttää avointa työilmapiiriä, jonka tukena on toimiva luottamusmiesjärjestelmä, yhteistoimintamenettely sekä työsuojeluorganisaatio. Tavoitteet - Johtaminen ja esimiestyö on osaavaa, innostavaa ja kannustavaa.

3 - Avoimen keskustelun ja tiedonkulun ansiosta työyhteisöissä on luottamuksellinen ja hyvä ilmapiiri. - Jokainen työntekijä haluaa tehdä parhaansa oman työnsä tuloksellisuuden parantamiseksi. - Työyhteisömme muutoksia johdetaan hallitusti. Toimenpiteet - Kaikki esimiehet osallistuvat säännöllisesti esimieskoulutuksiin. Strategiakauden painopiste on dialogisen johtamisen kehittämisessä. - Kehitämme koko henkilöstön työyhteisötaitoja. - Hyödynnämme sähköisen työpöydän luomat viestintämahdollisuudet. - Kehitämme tulospalkkiojärjestelmää. - Tiedotamme muutoksista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä ajoissa ja keskustelemme niistä avoimesti. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi Henkilöstön osaamisen kehittämistarpeita tarkastelemme Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmissa ja tutkintojen perusteissa määriteltyjen ammattitaitovaatimusten sekä tuloksellisuusmittariston kriteerien perusteella. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut käymme vakituisessa ja yli puolen vuoden määräaikaisessa työsuhteessa olevan henkilöstön kanssa vähintään kerran vuodessa. Lisäksi on mahdollista käydä ryhmäkehityskeskusteluja. Tavoitteet - Luomme osaamisen johtamisen kokonaismallin ja käytänteet. - Lisäämme erityisesti pedagogisiin menetelmiin liittyvää osaamista. - Parannamme kansainvälistymiseen, monikulttuurisuuteen liittyvää osaamista. - Kehitämme opettajien työelämäosaamista ja -valmiuksia vastaamaan lisääntyvän työssäoppimisen ja työelämän tarpeisiin. - Jokainen työntekijä kokee, että häntä arvostetaan. - Jokainen voi omassa työssään käyttää ammattitaitoaan, hyödyntää ja kehittää osaamistaan ja tuntee tekevänsä mielekästä ja tärkeää työtä. - Hyödynnämme työolobarometrin tuloksia toimintamme kehittämisessä. - Varmistamme strategisesti tärkeän osaamisen, myös hiljaisen tiedon säilymisen kuntayhtymässämme - Vahvistamme henkilöstön kestävään kehitykseen liittyvää tietotaitoa. Toimenpiteet

4 Osaamisen kehittäminen: - Palvelukykymme varmistamiseksi käytämme henkilöstömenoista yhteensä 5 % osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointitoimintaan ja työterveyshuoltoon. - Kehityskeskusteluissa tunnistettujen osaamisen kehittämistarpeiden perusteella suunnittelemme Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän täydennyskoulutustarjontaa ja muiden osaamisen kehittämisen muotoja, kuten esim. tiimioppimista, parityöskentelyä, hanketyöskentelyä, työkiertoa, vertaismentorointia ja-tukea sekä työyhteisön kehittämistä. - Selvitämme mahdollisuuden omaehtoisen kehittämisen ja opiskelun tasapuolisen kannustejärjestelmän rakentamista. - Jokaisella vakituisella opettajalla on oikeus ja velvollisuus käydä vähintään viikon pituisella työelämäjaksolla strategiajakson aikana sekä osallistua ammatillisen koulutuksen pedagogiikan kehittämiseen. Työhyvinvointi: - Laadimme koko kuntayhtymän kattavan työhyvinvointisuunnitelman, jonka pohjalta henkilöstön työhyvinvointia toteutetaan. Ikäohjelmaa toteutamme osana työhyvinvointisuunnitelmaa. - Otamme käyttöön aktiivisen tuen toimintamallin henkilöstön hyvinvoinnin ja työstä suoriutumisen edistämisessä. - Toimeenpanemme vuosittain työolobarometrista nousseita yksikkö- ja kuntayhtymätason kehittämiskohteita. - Annamme henkilöstölle mahdollisuuden korvauksetta käyttää kuntayhtymän liikuntapaikkoja ja muita tiloja työhyvinvointia edistävään toimintaan. Rekrytointiprosessi, perehdyttäminen ja työn muotoilu Koulutuskuntayhtymän palvelukseen rekrytoimme kelpoisuusehdot täyttävää, osaavaa, ammattitaitoista ja tulokselliseen toimintaan pystyvää henkilöstöä. Perehdytämme henkilökuntamme uusiin tehtäviin järjestelmällisesti ja huolellisesti. Tavoitteet - Kukin henkilö toimii siinä tehtävässä, johon työnantaja katsoo hänen parhaiten soveltuvan. - Hyvän henkilöstösuunnittelun ansiosta henkilöstön osaamisen hyödyntäminen on muutostilanteissa joustavaa. - Mitoitamme henkilöstön määrän ja rakenteen opiskelijamäärän ja tarjottavien koulutusten mukaisesti. - Perehdyttäminen on luonnollinen osa jokapäiväistä toimintaamme. - Lisäämme työn muotoilun käyttöä henkilöstösuunnittelussa. Toimenpiteet

5 - Kehitämme rekrytointiosaamista ja yhtenäistämme rekrytointikäytäntöjä ottamalla käyttöön sähköisen rekrytointijärjestelmän. - Henkilöstöä rekrytoitaessa huomioimme koko kuntayhtymän koulutustarjonnan pitkän tähtäimen suunnitelmat. - Hyödynnämme perehdyttämisessä mentorointia ja täsmennämme perehdyttämisohjeistusta. - Tiedotamme sisäisesti kaikista työkierto- ja/tai tehtävien vaihtomahdollisuuksista koulutuskuntayhtymässä ja kannustamme henkilöstöä hakeutumaan näihin tehtäviin. - Kannustamme mielekkäillä työtehtävillä ja muilla järjestelyillä henkilöstön työssä pysymistä ja työurien jatkamista. Työaika- ja työtehtäväjärjestelyissä otamme mahdollisuuksien mukaan huomioon henkilöstön erilaiset elämäntilanteet. - Muodollisesti epäpätevillä henkilöillä täytetyt työpaikat laitamme avoimeen hakuun vuosittain. Asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään opettajan pedagogisten opintojen suorittamisesta määräajassa. Henkilöstöstrategian toteutus ja arviointi Kaikilla työntekijöillä on omalta osaltaan vastuu strategian mukaisesta toiminnasta. Strategian toimeenpanosta vastaavat ensisijaisesti esimiesasemassa olevat henkilöt. Uusille työntekijöille esittelemme strategian perehdyttämisen yhteydessä heidän tullessaan organisaatioon. Henkilöstöstrategian toteutumista arvioidaan vuosittaisella työolosuhteiden kehitystä mittavalla kyselyllä (työolobarometri) ja sisäisellä arvioinnilla. Käsittelemme työolobarometrin tuloksia konkreettisesti ja seuraamme tulosten kehittymistä. Tulosten perusteella päätämme/sovimme yhteistoiminnallisesti henkilöstöä koskevista kehittämistoimista. Kuntayhtymän henkilöstöjaosto arvioi henkilöstöstrategiassa mainittujen toimenpiteiden toteutumista vuosittain. Tarkistamme ja päivitämme henkilöstöstrategiaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran valtuustokaudessa.

6