Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista"

Transkriptio

1 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista

2 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu tuki, paluun tuki ja työterveysyhteistyö 6 Kevan tukikeinot työkyvyn heikentyessä 10 Ammatillinen kuntoutus 10 Perustietoa työkyvyttömyyseläkkeiden hakemisesta Kevasta 12 Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki 12 Kuntoutustuki 13 Työkyvyttömyyseläke 14 Tuki hylkäävän päätöksen saaneille työntekijöille 15 Osa-aikaeläke 15

3 3 Saatteeksi Työterveyshuolto on keskeinen toimija työntekijöiden työkyvyn tukemisessa. Jotta julkisen sektorin työntekijät voisivat jatkaa työssä mahdollisimman pitkään, työterveyshuollon toiminta ja yhteistyö työnantajan ja Kevan kanssa on tärkeää. Opas on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee aktiivista tukea ja työterveysyhteistyötä. Toisessa osassa keskitytään siihen, millainen rooli työterveyshuollolla on Kevan työssä jatkamista tukevissa palveluissa. Tämä opas on tarkoitettu ensisijassa uusille työterveyshuollon ammattilaisille, mutta se voi toimia apuna myös muille työterveyshuollossa työskenteleville, jotka haluavat päivittää tietojaan.

4 4 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö Työntekijän terveyden ja työkyvyn edistäminen sekä työkyvyttömyyden ehkäisy työuran kaikissa vaiheissa edellyttävät työnantajan, työntekijän, työterveyshuollon ja Kevan tiivistä yhteistyötä. Aktiivisen tuen toimintatapa (ks. kuvio 1) tukee tätä yhteistyötä. Aktiivisen tuen toimintatavan rakentaminen on työnantajan vastuulla, mutta toimivan mallin edellytyksenä on, että työterveyshuolto osallistuu sen valmisteluun. Olisi tärkeää, että jokaisella organisaatiolla olisi Varhainen työnantajan, työterveyshuollon ja Kevan yhteistyö tukee työntekijöiden työssä jatkamista. Aktiivisen tuen toimintatapa, jonka avulla työyhteisö suunnitelmallisesti ehkäisee ja ratkoo työssä selviyty misen ongelmia. Toimintatavasta on käytössä myös muita nimityksiä, esimerkiksi varhaisen välittämisen malli, varhaisen tuen malli tai varhaisen puheeksiottamisen malli. Aktiivisen tuen toimintatapaan sisältyy työyhteisöissä tapahtuva varhainen tuki tehostettu tuki silloin, kun ongelmien ratkaisuun tarvitaan useampia toimijoita paluun tuki pitkien sairauspoissaolojen jälkeen näihin kaikkiin vaiheisiin sisältyvä työterveysyhteistyö. Työterveyshuollon, työnantajan ja Kevan yhteistoiminta keskittyy tehostetun ja paluun tuen vaiheisiin. Aktiivisen tuen toimintatapa selkeyttää työterveyshuollon ja työnantajan rooleja ja vastuita työssä jatkamisen tukemisessa sekä vahvistaa yhteistyötä Kevan kanssa. Kun aktiivisen tuen toimintatapa toimii, toteutuvat myös vuoden 2012 työterveyshuolto- ja sairausvakuutuslakimuutokset. Nämä ns lakimuutokset edellyttävät työterveyshuollon ja työnantajan aktiivista puuttumista esimerkiksi sairauspoissaoloihin.

5 5 Varhainen tuki Työyksikkö omin voimin tunnistaa ja ratkaisee tilanteita, jotka voivat johtaa työkyvyn heikentymiseen on osa esimiestyötä työntekijöillä on oikeus ja velvollisuus osallistua toimintaan Paluun tuki Työterveysyhteistyö Edistää työkykyä määritellään yhteiset tavoitteet, roolit, vastuut, toimintamallit, seuranta ja arviointi Tehostettu tuki Pitkän sairauspoissaolon jälkeen toteutus on osa esimiestyötä työterveyshuolto toimii tukiresurssina Verkostoyhteistyöllä haetaan ratkaisuja työkyvyn heikentyessä kun työyksikön toimenpiteet eivät riitä, tarvitaan lisää toimijoita ja resursseja nimetään prosessin vastuuhenkilö (esimies) ja koordinaattori (henkilöstöhallinto tai työterveyshuolto) Kuvio 1. Kevan malli aktiivisen tuen toimintatavasta.

6 6 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö Varhaisen tuen toteutus on osa esimiestyötä. Työ terveyshuollolla ei ole aktiivista roolia varhaisen tuen vaiheessa, mutta työterveyshuollon on tärkeä olla tietoinen siitä osana aktiivisen tuen toimintatavan kokonaisuutta. Kun työterveyshuolto tiedostaa oman roolinsa ja vastuunsa työssä jatkamisen tukemisessa, se voi tarjota tarvittavaa tukea esimiehille ja työyhteisöille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työterveyshuolto voi esimerkiksi Onko työterveyshuollon ja työnantajan roolit ja vastuut sovittu työntekijän työssä jatkamisen tukemiseksi? arvioida työntekijän jäljellä olevaa toimintakykyä jo ennen 30 sairauspoissaolopäivän täyttymistä ja ehdottaa tarvittavia tukitoimia työpaikalla. Tehostettu tuki, paluun tuki ja työterveysyhteistyö Tehostettua tukea (ks. kuvio 2) tarvitaan silloin, kun varhaisen tuen toimet eivät riitä ratkaisemaan työntekijän työssä selviytymisen ongelmia. Työterveyshuollon, työnantajan, työntekijän ja Kevan yhteistoiminta on tärkeää, kun selvitetään työntekijän työssä jatkamisen mahdollisuuksia ja käytännön toteutusta. Myös työhön paluu sairauspoissaolon jälkeen onnistuu sujuvammin silloin, kun se suunnitellaan yhdessä. Tehostetun tuen toimet käynnistyvät usein verkostoneuvottelulla, josta voidaan käyttää myös muuta nimeä, kuten työterveysneuvottelu. Verkostoneuvottelun voi kutsua kokoon esimies, työterveyshuolto tai työntekijä (ks. taulukko 1). Neuvottelun tavoitteena on tehdä tilannearvio työssä suoriutumisen ongelmista ja etsiä keinoja työkyvyn palauttamiseksi ja työssä jatkamiseksi. Arviossa on olennaista selvittää, onko työkykyongelmien taustalla terveydelliset vai muut syyt. Myös henkilöstöhallinnon edustaja voi tarvittaessa osallistua neuvotteluihin, jolloin esimerkiksi uudelleensijoitusmahdollisuuksiin voi saada laajempaa tukea. Työterveyshuollon asiantuntemusta tarvitaan työkykyä ylläpitävien työjärjestelyiden tekemisessä. Työtehtäviä voidaan keventää esimerkiksi siirtämällä työntekijä vuorotyöstä päivätyöhön, muokkaamalla työtehtäviä tai ergonomiaa parantavilla ratkaisuilla.

7 7 Työterveyslääkärin tekemän työkyvyn arvioinnin oikea-aikaisuus on tärkeää. Tällöin työntekijän työkyvyn ylläpitämisen tuki tehostuu ja tarvittavat tukitoimet ovat mahdollisimman aikaisia. Vuonna 2012 voimaan tulleet sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutokset edellyttävät, että työterveyshuollon on tehtävä työkyvyn arviointi ja selvittely työntekijän työssä jatkamisen mahdollisuuksista ennen kuin työntekijän sairauspoissaolo on kestänyt 90 päivää. Työntekijän on toimitettava työterveyshuollon lausunto Kansaneläkelaitokseen viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä. Tilanteen uudelleenarviointi mikä heikentää työkykyä Terveydelliset syyt työkyvyn sekä kuntoutus- ja hoitotarpeen arvio lääkinnällinen kuntoutus Muut syyt organisaation keinojen selvittely Työssä jatkamisen mahdollistaminen miten eteenpäin? Ammatillinen kuntoutus Osatyökyvyttömyyseläkeratkaisut Kuntoutustuki Osaaikaeläke Organisaation omat toimet Muut vaihtoehdot Seuranta, arviointi ja mahdolliset jatkotoimenpiteet Työssä jatkaminen onnistuu Työssä jatkaminen ei onnistu > vaihtoehdot Kuvio 2. Tehostettu tuki

8 8 Taulukko 1. Verkostoneuvottelun roolit ja vastuut Työterveyshuolto Koollekutsuja Valmistelu ennen neuvottelua X tarkistaa onko työntekijän työkykyselvitys ajantasainen tarkistaa onko työntekijän kanssa sovittu, mitä terveydentilan tuomista rajoituksista voidaan puhua arvioi kuntoutussuunnitelman toteuttamismahdollisuuksia ottaa tarvittaessa jo tässä vaiheessa yhteyttä Kevaan kuntoutussuunnitelman toteutumisen edellytysten arvioimiseksi Verkostoneuvottelun aikana sopii yhdessä muiden osapuolten kanssa, kuka kirjaa muistion ja kuka toimii puheenjohtajana neuvottelussa tarkistaa onko kaikilla osapuolilla yhteinen käsitys siitä, mikä on työterveyshuollon rooli ja vastuu työntekijän työkyvyn tukemisessa ja seurannassa esimerkiksi: työntekijän sairauspoissaoloaikana työhön palaamisen tukemisessa työkyvyn ylläpitämisessä arvioi esimerkiksi: työntekijän työhön paluun ajankohtaa työntekijän työolojen muokkaamista jäljellä olevaa työkykyä suhteessa työn sisältämiin vaatimuksiin työntekijän työkyvyn seurantaa osasairauspäivärahahakemuksen tarpeellisuutta kuntoutushakemuksen tarpeellisuutta osakuntoutustuen, kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkehakemuksen tarpeellisuutta tarkistaa onko kaikilla osapuolilla yhteinen käsitys siitä, mikä on neuvottelussa sovittujen asioiden osalta työterveyshuollon rooli ja vastuu sopii muiden kanssa keille neuvottelumuistio jaetaan Seuranta sopii työssä selviytymisen seurannasta esimerkiksi työkokeilun aikana ja arvioi seurantapalaverin järjestämisen tarpeellisuuden ja ajankohdan sopii työntekijän työssä jaksamisen seurannasta myös pidemmällä ajalla

9 9 Työntekijä X toimittaa työterveyshuollolle tarpeelliset lääketieteelliset dokumentit päättää mistä työkykyyn vaikuttavista asioista saa puhua päättää haluaako ottaa työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen tai muun luottohenkilön palaveriin mukaan osallistuu aktiivisesti työjärjestelyihin yhdessä työnantajan kanssa Työnantaja (esimies) X selvittää työjärjestelymahdollisuudet työpaikalla suunnittelee työn muokkaamista yhdessä työntekijän kanssa pyytää tarvittaessa palaveriin mukaan henkilöstöhallinnon edustajan (esim. työjärjestelyjen selvittelyä varten) sopii yhdessä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa miten ja kuka pitää yhteyttä sairauspoissaolon ajalla kertoo oman näkökulmansa työkykyisyydestään ja sitä tukevista työjärjestelyistä sopii yhdessä esimiehen kanssa mitä ja miten esimerkiksi uusista työjärjestelyistä kerrotaan työyhteisölle osallistuu aktiivisesti hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sopii muiden osapuolten kanssa kenelle neuvottelun ulkopuolisille neuvottelumuistio jaetaan sopii yhdessä muiden kanssa mikä on henkilöstöhallinnon rooli ja vastuu työntekijän työkyvyn tukemisessa ja seurannassa esimerkiksi sairauspoissaoloaikana sekä työhön paluun järjes - tä misessä ja tukemisessa kertoo työjärjestelymahdollisuuksista sopii yhdessä työntekijän kanssa mitä ja miten esimerkiksi työjärjestelyistä kerrotaan työyhteisölle sopii yhdessä muiden osapuolten kanssa vastuut ja roolit neuvottelussa sovituista asioista sopii muiden kanssa muistion jakamisesta mahdollisille ulkopuolisille tahoille sopii yhdessä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa työssä selviytymisen seurannasta ja esimerkiksi seurantapalaverin järjestämisestä sopii työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työssä selviytymisen seurannasta ja seurantapalaverien järjestämisestä

10 10 Kevan tukikeinot työkyvyn heikentyessä Työssä jatkamisen mahdollisuuksia tulisi ensin selvitellä yhdessä työntekijän, esimiehen, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon kesken kuten edellä on kuvattu. Jos työterveyshuollon tukitoimet ja työpaikan omat työjärjestelyt työssä jatkamisen tukemiseksi eivät riitä, vaihtoehtona voi olla Kevan tukema ammatillinen kuntoutus ja erilaiset eläkeratkaisut. Ammatillinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työntekijöille, joilla on sairauden, vian tai vamman vuoksi työkyvyn menetyksen uhka ja siihen voidaan ammatillisella kuntoutuksella vaikuttaa. Ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot: työkokeilu omaan tai terveyden kannalta sopivampaan työhön työhönvalmennus uuteen työtehtävään uudelleenkoulutus elinkeinotuki, elinkeinotukena voidaan myöntää avustusta oman yrityksen perustamista varten Työterveyslääkäri tekee ammatillista kuntoutusta varten Kevaan lausunnon, jos hän arvioi, että työntekijällä voi olla työkyvyn menetyksen uhka ja siihen voidaan ammatillisella kuntoutuksella vaikuttaa. palveluntuottajan tuki kuntoutussuunnitelman laatimiseen erityisesti silloin, kun työntekijän työsuhde ei ole enää voimassa ja tarvitaan ulkopuolista apua esimerkiksi työkokeilupaikan etsimiseen. Mitä tulee ottaa huomioon, kun haetaan ammatillista kuntoutusta Kevasta Työterveyshuolto, työnantaja ja työntekijä kartoittavat yhteistyössä ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet ja laativat toteuttamiskelpoisen kuntoutussuunnitelman. Verkostoneuvottelussa on hyvä vielä kerrata, onko kaikki tarpeellinen ennen ammatillisen kuntoutuksen hakemista varmasti jo tehty.

11 11 Tarkistakaa verkostoneuvottelussa ennen ammatillisen kuntoutuksen hakemista, oletteko kiinnittäneet huomiota seuraaviin asioihin: työtehtävien muokkaaminen kevyemmäksi ergonomian parantaminen työpaikalla tapahtuvan uudelleenkoulutuksen mahdollisuudet kuntoutuksen oikea-aikaisuus kuntoutussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus muut asiat, kuten työyhteisön informoiminen tulevista mahdollisista muutoksista. Työterveyshuollon tehtäviä ammatillisen kuntoutuksen hakemisessa. Työterveyshuolto arvioi ammatillisen kuntoutuksen oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Työntekijän hoidot tai sairaus eivät saa estää kuntoutuksen onnistumista. Tavoitteena on, että työntekijä kykenisi jatkamaan työtehtävissä myös tulevaisuudessa. Työterveyshuolto voi jo ennakkoon selvittää ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman toteutumismahdollisuutta Kevan kuntoutusasiantuntijalta. Työterveyslääkäri kirjoittaa B2-lausunnon ammatillisen kuntoutuksen hakemista varten. B2-lausunnossa on hyvä tuoda esille, miten sairaus vaikuttaa työntekijän työkykyyn ja miten jäljellä olevaa työkykyä voidaan vielä hyödyntää. On tärkeää tuoda selvästi esille myös se, mitä työkokeilulla tai muulla ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteellä tavoitellaan. Työterveyshuolto tai työnantaja ohjaa työntekijää täyttämään lomakkeen Hakemus työeläkekuntoutuksesta. Lomake on Kevan verkkosivuilla Hakemuksen liitteeksi tarvitaan B2-lääkärinlausunto sekä mielellään myös verkostopalaverimuistio. Seuranta Työterveys- Työterveyshuolto tukee aktiivisesti työntekijää huolto seuraa ja koko kuntoutusprosessin ajan. Seuraaviin asioihin tukee työntekijää on hyvä kiinnittää huomiota: koko kuntoutusprosessin ajan. olettehan osana aktiivisen tuen toimintatapaa sopineet kuntoutuksen etenemisen seurannasta, kuka seuraa ja miten seurataan miten raportoitte seurannasta eli mikä on tavoite ja miten sitä mitataan.

12 12 Perustietoa työkyvyttömyyseläkkeiden hakemisesta Kevasta Työterveyshuollossa on tärkeä tietää perusasiat eri eläkevaihtoehdoista, sillä myös ne voivat toimia työssä jatkamisen tukena silloin, kun työntekijän työkyky on alentunut. Seuraavassa on tietoa eläkkeen hakemisesta ja Kevan tarjoamista eläkevaihtoehdoista henkilön työkyvyn heikennyttyä. Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen Työterveyslääkäri kirjoittaa B2-lausunnon eläkkeen hakemista varten. B2-lausunto toimii Kevassa päätöksenteon tukena ja perusteena, joten siitä tulisi ilmetä kaikki olennainen tieto työntekijän työ- ja toimintakyvystä, sairaudesta, hoidoista, jo tehdyistä kuntoutustoimenpiteistä sekä sairauden vaikutuksista työkykyyn. Hakemuksen liitteeksi on hyvä liittää myös työnantajan lausunto työssä selviytymisestä ja mahdollisista työjärjestelyistä sekä palaverimuistio yhteisestä verkostoneuvottelusta. Nämä asiakirjat kertovat tarkemmin muun muassa siitä, mitä tukitoimia ja järjestelyitä työntekijän työssä jatkamisen tueksi on jo tehty, mitä tulevista työjärjestelyistä on sovittu, miten työntekijän työssä jatkamista tuetaan jatkossa ja miten työssä jaksamista seurataan. Työntekijä täyttää Työkyvyttömyyseläkehakemuslomakkeen ja toimittaa sen liitteineen Kevaan. Lomake on Kevan verkkosivuilla Tarkempia tietoja työkyvyttömyyseläkkeistä on Kevan verkkosivuilla > Eläkkeet > Eläkkeet sairauden perusteella. Työterveyshuollon asiantun temus ja työterveyslääkärin lausunto tukevat eläkeratkaisun tekemistä Kevassa. Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke tukee työssä jatkamista, kun jäljellä olevaa työkykyä voidaan vielä hyödyntää. Määräaikainen osatyökyvyttömyyseläke on nimeltään osakuntoutustuki. Osakuntoutustuen tavoitteena on, että työntekijä kuntoutuu takaisin kokopäivätyöhön.

13 13 Osakuntoutustukea voidaan käyttää myös työhön paluun tukena. Osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutus tukea kannattaa harkita työkyvyn heikentyessä, jotta voidaan välttää työkyvyn menettäminen kokonaan. Keva voi myöntää osatyökyvyttömyys eläkkeen tai osakuntoutustuen, kun työntekijän työkyky on alentunut vähintään 2/5 ja työkyvyn arvioidaan heikentyneen ainakin vuoden ajaksi. Onnistunut työssä jatkaminen edellyttää eläkkeen lisäksi usein myös muuta tukea. Olettehan sopineet esimerkiksi: minkälaisia tukitoimia, kuten työn muokkaamista, työntekijä mahdollisesti tarvitsee osatyökyvyttömyyseläkkeen lisäksi miten työntekijän työaika järjestetään, jotta se tukee kuntoutumista ja työssä jatkamista mahdollisimman hyvin miten työssä jaksamista seurataan osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana. Työterveyshuollon ammattilainen voi tukea työntekijää osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana, jotta työssä jatkaminen onnistuu myös pitkällä aikavälillä. Kuntoutustuki Kuntoutustuen tavoitteena on, että työntekijä kuntoutuu takaisin työelämään. Työterveyshuolto tukee työntekijän kuntoutumista ja työhön paluuta yhdessä työnantajan kanssa. Keva voi myöntää kuntoutustuen kun arvioidaan, että työntekijän työkyky voidaan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla kun työntekijällä on kuntoutus- ja hoitosuunnitelma työkyvyn palauttamiseksi kun työntekijä on tullut määräaikaisesti työkyvyttömäksi omaan työhön (työtai virkasuhde jatkuu) tai työkyvyn arvioidaan heikentyneen ainakin vuoden ajaksi vähintään 3/5:lla (työ- tai virkasuhde on päättynyt).

14 14 Työterveyslääkärin tekemä hoito- ja kuntoutussuunnitelma on edellytys kuntoutustuen myöntämiselle ja se myös tukee henkilön työssä jatkamista. Hyvä ja toteuttamiskelpoinen hoitoja kuntoutussuunnitelma varmistaa myös sen, että tarvittaessa on riittävästi aikaa hakea jatkoa kuntoutustuelle, jotta työntekijän toimeentulo ei katkea kuntoutustukihakemuksen jatkokäsittelyn ajaksi. Työterveyslääkärin tekemä hoito- ja kuntoutussuunnitelma on edellytys kuntoutustuen myöntämiselle. Hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa varten työterveyshuolto voi tehdä esimerkiksi muistilistan ja aikajanan tarvittavista toimenpiteistä: miten hoitoa tehostetaan miten lääkehoitoa tehostetaan miten kuntoutumista seurataan miten ja kuka pitää yhteyttä työntekijään ja työnantajaan milloin ja miten työhön paluu järjestetään. Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke on vaihtoehtona silloin kun työtehtävien uudelleenjärjestelyt tai ammatillisen kuntoutuksen keinot eivät riitä palauttamaan työntekijän työkykyä työntekijän työkyky on heikentynyt niin paljon, että hän ei kykene jatkamaan omassa työssään tai hänen työkykynsä arvioidaan heikentyneen vähintään 3/5 työntekijä on ollut vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työkyvytön. Työkyvyttömyyseläke voi alkaa vasta Kansaneläkelaitoksen sairauspäivärahan päättymisen jälkeen. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työkyvyttömyyseläkkeen hakemisessa, erityisesti B2-lausunnon kirjoittamisessa, sillä B2-lausunto toimii Kevassa eläkepäätöksen teon tukena ja perusteena.

15 15 Työterveyshuolto voi kertoa työntekijälle mahdollisuudesta palata työkyvyttömyyseläkkeeltä työhön tai mahdollisuudesta jättää työkyvyttömyyseläke lepäämään. Työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi, jos työntekijä haluaa kokeilla paluuta kokoaikaiseen työhön. Lepäämään jättäminen tarkoittaa, että eläkkeen maksaminen keskeytetään työntekijän ilmoittamalle ajalle tai toistaiseksi. Työterveyshuolto voi tukea työntekijän työhön paluun yritystä. Tuki hylkäävän päätöksen saaneille työntekijöille Jos työntekijän työkyvyttömyyseläkehakemus hylätään, Keva voi tarjota työntekijälle mahdollisuutta tilanteen selvittelyyn ulkopuolisen palvelutuottajan kanssa. Tilanneselvittelyssä sosiaalityön ja kuntoutuksen ammattilainen kartoittaa työntekijän tilanteen ja selvittää sosiaaliturvan vaihtoehtoja sekä mahdollisuuksia palata työelämään. Työterveyshuollon ammattilainen voi tukea hylkypäätöksen saanutta työntekijää takaisin työelämään, tilanneselvittely voi olla uuden alku. Osa-aikaeläke Työterveyshuollossa on hyvä kertoa työntekijälle myös osa-aikaeläkkeestä. Sen saamisen edellytyksenä ei ole työkyvyn aleneminen kuten osatyökyvyttömyyseläkkeessä. Osa-aikaeläke voi kuitenkin tarjota työntekijälle mahdollisuuden jatkaa työssä, jos työntekijällä on tarve kevennettyyn työntekoon tai voimavarat kokoaikaiseen työskentelyyn eivät riitä, mutta osatyökyvyttömyyseläkkeeseen vaadittavat kriteerit eivät täyty. Työntekijä voi jäädä osa-aikaeläkkeelle 61 vuotta täytettyään. Vuonna 1953 syntyneillä osa-aikaeläkkeen ikäraja on 60 vuotta. Osa-aikaeläkkeeseen liittyvistä työjärjestelyistä työntekijän on aina sovittava työnantajan kanssa, mutta myös työterveyshuolto voi olla mukana tukemassa työjärjestelyitä (vrt. osatyökyvyttömyyseläke) ja siten asiantuntemuksellaan vaikuttaa työntekijän työssä jatkamisen mahdollisuuksiin.

16 Lisätietoja Lisätietoja saat Kevan verkkosivuilta osoitteesta Voit lähettää meille sähköpostia osoitteella Ammatillisesta kuntoutuksesta voit kysyä suoraan osoitteesta Eläkeneuvonta, puh Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Keva hoitaa noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva PL Helsinki Keva A5/43/13/2000

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työnantajalle

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työnantajalle LT, työterveyshuollon el Sini Lohi TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työnantajalle Työterveysneuvottelussa sovitaan työntekijän työkykyä tukevista järjestelyistä yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle LT, työterveyshuollon el Sini Lohi TYÖTERVEYSNEUVOTTELU tiedote työntekijälle Työterveysneuvottelussa sovitaan työntekijän työkykyä tukevista järjestelyistä yhteistyössä työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet

Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus. PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkyvyttömyyseläkkeen kustannukset ja työeläkekuntoutus PHP-seminaari 24.11.2014 Annukka Kettunen / Työkyky ja eläkkeet Työkykyjohtamisella työkyvyttömyyseläkeriskit hallintaan Lähiesimies Työolot Varhainen

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena

Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena Ammatillinen kuntoutus työelämään paluun ja työssä jatkamisen tukena Epilepsiapotilaan ohjauksen kehittäminen koulutustilaisuus 19.9.2014, TYKS Sanna Filatoff-Rajaniemi Kuntoutusasiantuntija Keva Keva

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri

Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi. 8.5.2014 Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Työeläkekuntoutus keinoja työssä jatkamiseksi Tanja Rokkanen, asiantuntijalääkäri Kuntoutustahot 2 Vaihtoehtoja, kun sairaus pitkittyy Sairauspäiväraha/ Osasairauspäiväraha Sairastuneella henkilöllä on

Lisätiedot

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Satu Väihkönen Johtava ylilääkäri, Työterveys Wellamo Oy Puheenjohtaja, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys Työterveys Wellamo Oy - yhteistyötä

Lisätiedot

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Kehittämisasiantuntija Työterveyshoitaja Leena Haakana Helsingin kaupungin työterveyskeskus 1 Työterveyshuollon näkökulma Työn ja terveyden

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Lakimuutokset sisältävät seuraavia määräaikoja:

Lakimuutokset sisältävät seuraavia määräaikoja: 1. VARHAINEN TUKI Työturvallisuuslaissa on työnantajalle asetettu erityinen huolehtimisvelvoite. Työnantajan tulee huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä heidän työkykynsä turvaamiseksi.

Lisätiedot

Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa

Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa Masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentäminen miten ehkäistä ongelmia ajoissa Päihde- ja mielenterveyspäivät 11.-12.10.2011 Tampere-Talo Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Keva työeläkekentässä Maksutulo

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa

Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Työkykykoordinaattori työterveyshuollossa Yhteistyöllä voimavaroja ja työkaluja työntekijän työkyvyn heiketessä Satu Tamsi Työkykykoordinaattori/Työterveyshoitaja Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

PoKa-hanke. Kuntoutuspäivät 12.4.2011. Keva Sanna Pesonen

PoKa-hanke. Kuntoutuspäivät 12.4.2011. Keva Sanna Pesonen PoKa-hanke Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Keva Sanna Pesonen Hankkeen taustaa Pohjois-Karjalan maakunnan alueella käynnissä oleva kuntatyöpaikkojen ammatillisen kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin kehittämishanke

Lisätiedot

Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna

Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna Työhönpaluu onnistuu parhaiten tuettuna Kirsi Ahola Työhönpaluuta kannattaa tukea organisaation toimin Valtaosa sairastuneista haluaa palata takaisin töihin toivuttuaan. Mitä pidemmäksi mielenterveyssyistä

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

OLKAPOTILAAN AMMATILLINEN KUNTOUTUS JA TYÖKYVYN ARVIOINTI

OLKAPOTILAAN AMMATILLINEN KUNTOUTUS JA TYÖKYVYN ARVIOINTI OLKAPOTILAAN AMMATILLINEN KUNTOUTUS JA TYÖKYVYN ARVIOINTI Raimo Suvitaival fysiatri, osastonylilääkäri Satakunnan shp, fysiatria ja kuntoutus Alueellinen olkakoulutus 5.3.2015 YLEISTÄ AMMATILLISESTA KUNTOUTUKSESTA

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Kela kuntouttaja 2009

Kela kuntouttaja 2009 Kela kuntouttaja 2009 1 Kelan kuntoutuspalvelut työ- ja toimintakyvyn Pohjois-Suomen vakuutusalue näkökulmasta Työ- ja toimintakyky Terveet työntekijät Työkykyongelmia ennakoivat merkit 100 % Kelan palvelut

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Hyvän työilmapiirin perusta on välittävä ja kannustava työyhteisö ja johon kaikki työyhteisön jäsenet osaltaan vaikuttavat.

Hyvän työilmapiirin perusta on välittävä ja kannustava työyhteisö ja johon kaikki työyhteisön jäsenet osaltaan vaikuttavat. Aktiivisen tukemisen malli Johdanto Esimiehen tehtävänä on huolehtia henkilöstönsä työhyvinvoinnista. Säännölliset keskustelut esimiehen ja työntekijän välillä työhön liittyvistä asioista, kuten työnkuvasta,

Lisätiedot

Työeläkelaitos mukana pidentämässä työuria

Työeläkelaitos mukana pidentämässä työuria Työeläkelaitos mukana pidentämässä työuria Eksote 21.1.2015 Ulla Palmroos Kuntoutuspäällikkö Keva Eläketurva Suomessa Työntekijän eläketurva muodostuu joko yhdestä tai useammasta työeläkkeestä sen mukaan,

Lisätiedot

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri

Työterveyshuollon 90 päivän lausunto. Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon 90 päivän lausunto Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Työterveyshuollon lausunto (svl 8 luku 5 a, tthl 12 1 mom 5 a kohta) Työterveyshuollon on arvioitava työntekijän

Lisätiedot

Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus

Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus Työelämä 2020 Työeläkekuntoutus Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat Työeläkelaitokset Kela AMMATILLINEN KUNTOUTUS Tapaturmaja liikennevakuutus Terveydenhuollon toimijat (työterveyshuolto, erikoissairaanhoito,

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työterveyshuollon

Lisätiedot

B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta

B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta B-lausunnon ja liitteiden sisältö Kelan näkökulmasta Johannes Guo LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Asiantuntijalääkäri/ KELA Ammatillisen Kuntoutuksen Päivät/ AVIRE 14.10.2011 B-lausunto on tärkeä

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna

Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Aktiivinen tuki yhteistoiminnan työkaluna Johdanto Hyvinvoiva henkilöstö on suomalaisten hyvinvointipalvelujen perusta. Kun henkilöstö voi hyvin ja hallitsee perustehtävänsä, työ on tuloksellista. Aktiivisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET

AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET Kirsi Unkila työkykyvalmentaja, sosiaalialan asiantuntija 26.1.2016 Esityksen sisältö Mitä ammatillinen kuntoutus on ja mitä sillä tavoitellaan? Kuka sitä järjestää?...

Lisätiedot

Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia. Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan?

Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia. Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan? Kaikenikäisten työkykyyn kierroksia työkaarityökalulla tuloksia Aina löytyy työkykyä. Miten työtä muokataan? Helsinki 17.4.2015 ja Jyväskylä 24.4.2015 Pirkko Mäkinen, Työturvallisuuskeskus Työpajan tavoite

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä 19.9.2014. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä 19.9.2014 Työkykyinen työntekijä -yhteinen tavoitteemme terveydenhuollossa Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn verkostoseminaari 19.9.2014 Lahti Timo Leino, ylilääkäri TTL 19.9.2014

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut

Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen. Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työvalmennuksella tukea työssä jatkamiseen Kirsi Leppänen Vastaava työvalmentaja Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyky määräytyy suhteessa työhön Sopiva työ tukee kaikkien ihmisten hyvinvointia myös useimmista

Lisätiedot

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila

Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli. Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Varhainen välittäminentyöhyvinvoinnin johtamisen keinona Turun kaupungin työkyvyn hallintamalli Kunnon työn päivä 7.10.2014 Turun kaupunki/ työkykykoordinaattori Vuokko Puljujärvi-Seila Johdanto Tarkoitus

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Kuvat: Pekka Ruuskanen 26.9.2011 1/12 1. Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet Sauvon kunnan työpaikoissa

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

MITEN TYÖHÖN PALUUTA HELPOTETAAN

MITEN TYÖHÖN PALUUTA HELPOTETAAN MITEN TYÖHÖN PALUUTA HELPOTETAAN Marja Mäkiniemi työhyvinvointisuunnittelija, työkykykoordinaattori, THM Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 17.9.2015 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Henkilöstö 2014:

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Työkyvyn tuki

SIILINJÄRVEN KUNTA Työkyvyn tuki SIILINJÄRVEN KUNTA Työkyvyn tuki Yhteistyötoimikunta 20.4.2016 Johtoryhmä 2.5.2016 Kunnanhallitus 9.5.2016 Sisältö 1 Työkyvyn aktiivinen tuki Siilinjärven kunnassa... 1 2 Varhainen tuki... 2 2.1 Huolen

Lisätiedot

työssä selviytymisen tukena Itellassa

työssä selviytymisen tukena Itellassa Kunnon Polku Määräaikainen työn keventäminen työssä selviytymisen tukena Itellassa Työelämä muutosmurroksessa 17.11.2009 Työhyvinvointipäällikkö i Pirjo Talvela-Blomqvist l Itella Oyj 1 Itellan haasteita

Lisätiedot

TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE. LähiTapiola-ryhmä / Asko Mustonen 31.1.2013 1

TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE. LähiTapiola-ryhmä / Asko Mustonen 31.1.2013 1 TYÖKYVYN HALLINTA, KUNTOUTUSVAIHTOEHDOT JA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKE 1 Työeläke - osa lakisääteistä sosiaalivakuutusta SOSIAALIVAKUUTUS Eläkevakuutus Sairausvakuutus Tapaturmavakuutus Työttömyysvakuutus 2 Suomen

Lisätiedot

Aina löytyy työkykyä miten työtä muokataan?

Aina löytyy työkykyä miten työtä muokataan? Aina löytyy työkykyä miten työtä muokataan? Työkaarityökalulla tuloksia -työseminaari 2014 3.10. Tampere 9.10. Helsinki 10.10. Oulu Pirkko Mäkinen, Työturvallisuuskeskus TTK Asiantuntija pirkko.makinen@ttk.fi

Lisätiedot

Osatyökykyinen työssä vai työkyvyttömänä? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10. 11.4.2013 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva

Osatyökykyinen työssä vai työkyvyttömänä? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10. 11.4.2013 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Osatyökykyinen työssä vai työkyvyttömänä? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10. 11.4.2013 Tapio Ropponen johtajaylilääkäri Keva Keva työeläkekentässä Maksutulo, mrd euroa 2012 Sijoitusten arvo, mrd euroa

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. avulla

Työn kaari kuntoon. avulla Työn kaari kuntoon Kevan Kaari-palveluiden Kevan Kaari-palveluiden avulla Miksi Kaari-palvelut? Haluamme tukea jäsenyhteisöjä ja julkisen sektorin työntekijöitä työssä jatkamisessa: työhyvinvointitoiminnan

Lisätiedot

Työterveyshuollon rooli työhön palaamisessa

Työterveyshuollon rooli työhön palaamisessa Työterveyshuollon rooli työhön palaamisessa Heikki Arola Ylilääkäri, työterveys, Pirkanmaa ja Kanta-Häme LKT, MBA, työterveyden dosentti, työterveyshuollon el AVH-Päivät 2011: AVH ja työelämä Aivoverenkiertohäiriöiden

Lisätiedot

Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi. Essi Manner

Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi. Essi Manner Kuntoutuksen keinoin työuria pidemmäksi Essi Manner 2 Kuntoutuksen toimijat ja työnjako Tapaturma- ja liikennevakuutus aina ensisijaista muihin nähden myös ammattitaudit Terveydenhuolto terveydentilaa

Lisätiedot

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut

Työeläketurva. VR-Yhtymä Oy 4.11.2010. Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläketurva VR-Yhtymä Oy 4.11.2010 Marjukka Matikainen Eläkepalvelut Työeläke muodostuu monesta palasta Eläketurva 2 Eläkkeen pohjana työansio Eläke kertyy vuosiansiosta ikää vastaavalla karttumisprosentilla

Lisätiedot

Varhaisen välittämisen

Varhaisen välittämisen Varhaisen välittämisen malli käytännössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä

Lisätiedot

Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa

Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet ammatillisessa kuntoutuksessa Ennakkotuloksia julkisen sektorin työntekijöiden kuntoutusprosessista Ammatillinen kuntoutus Voidaan myöntää, jos lääkäri

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen

Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä. Työkyvyn tukeminen ehkäisee työkyvyttömyyttä Työkyvyttömyyden hinta Suomessa Työkyvyttömyys maksaa yhteiskunnalle vuodessa Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuodessa Työkyvyttömyyseläkettä saa lähes 4 171*milj. 18 800 henkilöä

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET HARJAVALLAN KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET HARJAVALLAN KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 02 HENKILÖSTÖASIAT TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET HARJAVALLAN KAUPUNGIN TYÖPAIKOILLA - Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Taustaa

Lisätiedot

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ 1. URAPOLUT 1.1 OSAAMISEN LAAJENTAMISEN URAPOLKU: TEHTÄVÄKIERTO 1.2 SISÄISEEN TEHTÄVÄKIERTOON HAKEUTUMINEN 1.3 TEHTÄVÄKIERTOPROSESSI OMAN ORGANISAATION SISÄLLÄ 1.4

Lisätiedot

AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA

AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA yhteistyötoimikunta 26.4.2010 kunnanhallitus 10.5.2010 AKTIIVINEN TYÖKYVYN SEURANTA Toimintamalli puheeksiottamisesta Heinäveden kunta Tavoitteet Aktiivisella työkyvyn seurannalla puututaan sellaisiin

Lisätiedot

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Masto-hanke masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Tukea työikäisten mielenterveydelle ja työkyvylle Työhyvinvoinnin edistämiseksi Masto-hanke tuo mielenterveysteemoja työterveys- ja työsuojeluhenkilöstön

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

Terveydellisistä syistä tapahtuvat työtehtävien muutokset

Terveydellisistä syistä tapahtuvat työtehtävien muutokset YTR 9.12.2014 37 KHHJ 10.12.2014 64 Terveydellisistä syistä tapahtuvat työtehtävien muutokset Nurmijärven käytännöt uudelleensijoituksiin www.nurmijarvi.fi Sisällys 1 Johdanto 3 2 Terveydellisistä syistä

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN

AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN AKTIIVINEN TUKI TYÖYHTEISÖSSÄ NÄIN SE SAATIIN TOIMIMAAN Pitkäjänteinen työturvallisuustyö kunta-alalla - sanoista teoiksi 24.9.2013 Tampere vs.työhyvinvointipäällikkö Satu Haapakoski Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

Työterveyshuollon velvollisuudet sairauspoissaolojen hallinnassa TYÖkuntoon!

Työterveyshuollon velvollisuudet sairauspoissaolojen hallinnassa TYÖkuntoon! Työterveyshuollon velvollisuudet sairauspoissaolojen hallinnassa TYÖkuntoon! Sairauspoissaoloprosessi European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions TYÖ- KUORMA TASAPAINO - työjärjestelyt

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20

Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20 Vieläkö tarvitaan huoltoa? Työterveyshuolto -25/+20 Työterveysyhteistyöllä eteenpäin - juhlaseminaari Eteran Auditorio 9.6.2015 Kaj Husman, professori emeritus Työterveyskäsite, ILO/WHO 1950: "kaikkien

Lisätiedot

KELAn tukema kuntoutus

KELAn tukema kuntoutus KELAn tukema kuntoutus Valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 YTHS ja SKNLY Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Kela, Lounais-Suomen Aluekeskus

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena

Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Ammatillinen kuntoutus työhön paluun tukena Työhön paluu tutkimuksen ja käytännön haasteena 18.3.2014 Marjukka Aaltonen, kuntoutusjohtaja, Kiipulan kuntoutuskeskus marjukka.aaltonen@kiipula.fi, puh. 050

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Työhyvinvoin) ja kuntoutus

Työhyvinvoin) ja kuntoutus Työhyvinvoin) ja kuntoutus Ratuke syysseminaari 11.11.2010 Tiina Nurmi- Kokko Rakennusliitto Työhyvinvoin) Työ on mielekästä ja sujuvaa turvallisessa, terveyttä edistävässä ja työuraa tukevassa työ- ympäristössä

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2013

Omat eläketietosi - Kevan info 2013 Omat eläketietosi - Kevan info 2013 2013 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Julkisen alan työeläkeote Omat eläketietosi -palvelu Eläkeikä Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke ja osaaikaeläke Eläkkeen

Lisätiedot

Yhdessä työkyvyn tukena - TELAn koulutuskiertue

Yhdessä työkyvyn tukena - TELAn koulutuskiertue Yhdessä työkyvyn tukena - TELAn koulutuskiertue Miksi työurien pidentäminen on tärkeää? Työ on hyvinvoinnin lähde, sekä yksilölle että yhteiskunnalle Eläkejärjestelmä kestää lyhyetkin työurat, mutta kansantalous

Lisätiedot

Miten arvioin epilepsiaa sairastavan työkykyä ja työhön palaamisen mahdollisuuksia?

Miten arvioin epilepsiaa sairastavan työkykyä ja työhön palaamisen mahdollisuuksia? Kimmo Räsänen, työterveyshuollon professori Epilepsiapotilaan ohjauksen kehittäminen 17.2.2014 KYS Miten arvioin epilepsiaa sairastavan työkykyä ja työhön palaamisen mahdollisuuksia? Esityksen sisältö

Lisätiedot

Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakien muutokset 1.6.2012. Yhdessä työkyvyn tukena

Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakien muutokset 1.6.2012. Yhdessä työkyvyn tukena Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakien muutokset 1.6.2012 Yhdessä työkyvyn tukena Työterveyshuollon koulutus 9.5 14.6.2012 Heikki Palomäki/Lauri Keso Asiantuntijalääkäri Kansaneläkelaitos Terveysosasto

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen Ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset Sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

EPILEPSIA JA TYÖ - YLEISÖTILAISUUS. Ammatillinen kuntoutus kannattaa. 29.10.2014, Postitalo. Päivi Leinonen kuntoutusasiantuntija Keva

EPILEPSIA JA TYÖ - YLEISÖTILAISUUS. Ammatillinen kuntoutus kannattaa. 29.10.2014, Postitalo. Päivi Leinonen kuntoutusasiantuntija Keva EPILEPSIA JA TYÖ - YLEISÖTILAISUUS Ammatillinen kuntoutus kannattaa 29.10.2014, Postitalo Päivi Leinonen kuntoutusasiantuntija Keva Ammatillinen kuntoutus Jos sairaus aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 8.2.2013 Terveydenhoitajapäivät/KPMartimo. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työ ja liikuntaelinvaivat Terveydenhoitajapäivät 8.2.2013 Kari-Pekka Martimo LT, teemajohtaja Esityksen sisältö Ovatko liikuntaelinvaivat ongelma? Yleistä liikuntaelinvaivoista ja niiden

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

työkyvyttömyyseläkkeistä

työkyvyttömyyseläkkeistä FINNISH CENTRE FOR PENSIONS KANSAINVÄLINEN VAMMAISNAISSEMINAARI 12.3.2008 Kuvitettua Naisten tietoa työkyky ja työkyvyttömyyseläkkeistä työkyvyttömyyseläkkeet Raija Gould Raija Gould Eläketurvakeskus Eläketurvakeskus

Lisätiedot

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA

OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA OSASAIRAUSPÄIVÄRAHA - TUKEE TYÖHÖN PALUUTA JA TYÖSSÄ JATKAMISTA Kuva: Helmi Ruohio Vuorinen Helena, Haapanen Ari, Jahkola Antti, Joensuu Matti, Kivistö Sirkku. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama

Lisätiedot

Onnistuneesti työhön ammatillisella kuntoutuksella

Onnistuneesti työhön ammatillisella kuntoutuksella Onnistuneesti työhön ammatillisella kuntoutuksella Julkisen sektorin työntekijöiden ja työnantajien näkemyksiä työhön paluun haasteista ja ratkaisukeinoista Pirjo Saari pirjo.saari@keva.fi Tutkimusasetelma

Lisätiedot

Sairaspoissaolot kuriin LVI-Päivät 31.10.2013

Sairaspoissaolot kuriin LVI-Päivät 31.10.2013 Sairaspoissaolot kuriin LVI-Päivät 31.10.2013 Anne Tamminen Yhteyspäällikkö Eläke-Fennia 31.10.2013 1 Uusi, vahva työeläkeyhtiö 1.1.2014 2 29.10.2013 Uusi työeläkeyhtiö Eläke-Fennia Eläke-Fennia ja LähiTapiola

Lisätiedot

Työkyvyn tuki- nettityökirja Kuntoutuspäivät 12.4.2011

Työkyvyn tuki- nettityökirja Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Työkyvyn tuki- nettityökirja Kuntoutuspäivät 12.4.2011 Pauliina Juntunen (TtM, ft) Kuntoutussäätiö/ Punk Työkyky - Masto-hanke julkaisee yrittäjän työkyvyn tukitietokortin - MastDO tarjoaa myös tietoa!

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Kunnat ja 30-60 - 90- päivän sääntö. Kevan Työterveyshuoltotutkimuksen tuloksia 31.5.2012

Kunnat ja 30-60 - 90- päivän sääntö. Kevan Työterveyshuoltotutkimuksen tuloksia 31.5.2012 Kunnat ja 30-60 - 90- päivän sääntö Kevan Työterveyshuoltotutkimuksen tuloksia 31.5.2012 Kevan Työterveyshuoltotutkimus 2012 Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuntaorganisaatioiden työterveyshuollon

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014

KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 KANSAINVÄLINEN TYÖTURVALLISUUSPÄIVÄ 28.4.2014 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg Puh. 044-4598946, riitta.hallberg@saarikka.fi Perustietoja Saarikasta: - Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja - 5 kunnan

Lisätiedot

Työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiprosessi Liite 1.

Työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiprosessi Liite 1. Va r h a i n e n a p u t yö k y v y n m u u t t u e s s a Lap peenrannan k aupungin toimintamalli Lap peenrannan k aupungink anslian julk aisuja 2008:1 Lappeenrannan kaupunki Kaupunginkanslia, henkilöstöasiat

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Leila Rautjärvi, koulutuspäällikkö, tth Selina Selin, työterveyshuollon erikoislääkäri Systemaattista seulontaa voidaan tehdä

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot