Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista"

Transkriptio

1 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista

2 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu tuki, paluun tuki ja työterveysyhteistyö 6 Kevan tukikeinot työkyvyn heikentyessä 10 Ammatillinen kuntoutus 10 Perustietoa työkyvyttömyyseläkkeiden hakemisesta Kevasta 12 Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki 12 Kuntoutustuki 13 Työkyvyttömyyseläke 14 Tuki hylkäävän päätöksen saaneille työntekijöille 15 Osa-aikaeläke 15

3 3 Saatteeksi Työterveyshuolto on keskeinen toimija työntekijöiden työkyvyn tukemisessa. Jotta julkisen sektorin työntekijät voisivat jatkaa työssä mahdollisimman pitkään, työterveyshuollon toiminta ja yhteistyö työnantajan ja Kevan kanssa on tärkeää. Opas on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee aktiivista tukea ja työterveysyhteistyötä. Toisessa osassa keskitytään siihen, millainen rooli työterveyshuollolla on Kevan työssä jatkamista tukevissa palveluissa. Tämä opas on tarkoitettu ensisijassa uusille työterveyshuollon ammattilaisille, mutta se voi toimia apuna myös muille työterveyshuollossa työskenteleville, jotka haluavat päivittää tietojaan.

4 4 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö Työntekijän terveyden ja työkyvyn edistäminen sekä työkyvyttömyyden ehkäisy työuran kaikissa vaiheissa edellyttävät työnantajan, työntekijän, työterveyshuollon ja Kevan tiivistä yhteistyötä. Aktiivisen tuen toimintatapa (ks. kuvio 1) tukee tätä yhteistyötä. Aktiivisen tuen toimintatavan rakentaminen on työnantajan vastuulla, mutta toimivan mallin edellytyksenä on, että työterveyshuolto osallistuu sen valmisteluun. Olisi tärkeää, että jokaisella organisaatiolla olisi Varhainen työnantajan, työterveyshuollon ja Kevan yhteistyö tukee työntekijöiden työssä jatkamista. Aktiivisen tuen toimintatapa, jonka avulla työyhteisö suunnitelmallisesti ehkäisee ja ratkoo työssä selviyty misen ongelmia. Toimintatavasta on käytössä myös muita nimityksiä, esimerkiksi varhaisen välittämisen malli, varhaisen tuen malli tai varhaisen puheeksiottamisen malli. Aktiivisen tuen toimintatapaan sisältyy työyhteisöissä tapahtuva varhainen tuki tehostettu tuki silloin, kun ongelmien ratkaisuun tarvitaan useampia toimijoita paluun tuki pitkien sairauspoissaolojen jälkeen näihin kaikkiin vaiheisiin sisältyvä työterveysyhteistyö. Työterveyshuollon, työnantajan ja Kevan yhteistoiminta keskittyy tehostetun ja paluun tuen vaiheisiin. Aktiivisen tuen toimintatapa selkeyttää työterveyshuollon ja työnantajan rooleja ja vastuita työssä jatkamisen tukemisessa sekä vahvistaa yhteistyötä Kevan kanssa. Kun aktiivisen tuen toimintatapa toimii, toteutuvat myös vuoden 2012 työterveyshuolto- ja sairausvakuutuslakimuutokset. Nämä ns lakimuutokset edellyttävät työterveyshuollon ja työnantajan aktiivista puuttumista esimerkiksi sairauspoissaoloihin.

5 5 Varhainen tuki Työyksikkö omin voimin tunnistaa ja ratkaisee tilanteita, jotka voivat johtaa työkyvyn heikentymiseen on osa esimiestyötä työntekijöillä on oikeus ja velvollisuus osallistua toimintaan Paluun tuki Työterveysyhteistyö Edistää työkykyä määritellään yhteiset tavoitteet, roolit, vastuut, toimintamallit, seuranta ja arviointi Tehostettu tuki Pitkän sairauspoissaolon jälkeen toteutus on osa esimiestyötä työterveyshuolto toimii tukiresurssina Verkostoyhteistyöllä haetaan ratkaisuja työkyvyn heikentyessä kun työyksikön toimenpiteet eivät riitä, tarvitaan lisää toimijoita ja resursseja nimetään prosessin vastuuhenkilö (esimies) ja koordinaattori (henkilöstöhallinto tai työterveyshuolto) Kuvio 1. Kevan malli aktiivisen tuen toimintatavasta.

6 6 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö Varhaisen tuen toteutus on osa esimiestyötä. Työ terveyshuollolla ei ole aktiivista roolia varhaisen tuen vaiheessa, mutta työterveyshuollon on tärkeä olla tietoinen siitä osana aktiivisen tuen toimintatavan kokonaisuutta. Kun työterveyshuolto tiedostaa oman roolinsa ja vastuunsa työssä jatkamisen tukemisessa, se voi tarjota tarvittavaa tukea esimiehille ja työyhteisöille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Työterveyshuolto voi esimerkiksi Onko työterveyshuollon ja työnantajan roolit ja vastuut sovittu työntekijän työssä jatkamisen tukemiseksi? arvioida työntekijän jäljellä olevaa toimintakykyä jo ennen 30 sairauspoissaolopäivän täyttymistä ja ehdottaa tarvittavia tukitoimia työpaikalla. Tehostettu tuki, paluun tuki ja työterveysyhteistyö Tehostettua tukea (ks. kuvio 2) tarvitaan silloin, kun varhaisen tuen toimet eivät riitä ratkaisemaan työntekijän työssä selviytymisen ongelmia. Työterveyshuollon, työnantajan, työntekijän ja Kevan yhteistoiminta on tärkeää, kun selvitetään työntekijän työssä jatkamisen mahdollisuuksia ja käytännön toteutusta. Myös työhön paluu sairauspoissaolon jälkeen onnistuu sujuvammin silloin, kun se suunnitellaan yhdessä. Tehostetun tuen toimet käynnistyvät usein verkostoneuvottelulla, josta voidaan käyttää myös muuta nimeä, kuten työterveysneuvottelu. Verkostoneuvottelun voi kutsua kokoon esimies, työterveyshuolto tai työntekijä (ks. taulukko 1). Neuvottelun tavoitteena on tehdä tilannearvio työssä suoriutumisen ongelmista ja etsiä keinoja työkyvyn palauttamiseksi ja työssä jatkamiseksi. Arviossa on olennaista selvittää, onko työkykyongelmien taustalla terveydelliset vai muut syyt. Myös henkilöstöhallinnon edustaja voi tarvittaessa osallistua neuvotteluihin, jolloin esimerkiksi uudelleensijoitusmahdollisuuksiin voi saada laajempaa tukea. Työterveyshuollon asiantuntemusta tarvitaan työkykyä ylläpitävien työjärjestelyiden tekemisessä. Työtehtäviä voidaan keventää esimerkiksi siirtämällä työntekijä vuorotyöstä päivätyöhön, muokkaamalla työtehtäviä tai ergonomiaa parantavilla ratkaisuilla.

7 7 Työterveyslääkärin tekemän työkyvyn arvioinnin oikea-aikaisuus on tärkeää. Tällöin työntekijän työkyvyn ylläpitämisen tuki tehostuu ja tarvittavat tukitoimet ovat mahdollisimman aikaisia. Vuonna 2012 voimaan tulleet sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolain muutokset edellyttävät, että työterveyshuollon on tehtävä työkyvyn arviointi ja selvittely työntekijän työssä jatkamisen mahdollisuuksista ennen kuin työntekijän sairauspoissaolo on kestänyt 90 päivää. Työntekijän on toimitettava työterveyshuollon lausunto Kansaneläkelaitokseen viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivältä. Tilanteen uudelleenarviointi mikä heikentää työkykyä Terveydelliset syyt työkyvyn sekä kuntoutus- ja hoitotarpeen arvio lääkinnällinen kuntoutus Muut syyt organisaation keinojen selvittely Työssä jatkamisen mahdollistaminen miten eteenpäin? Ammatillinen kuntoutus Osatyökyvyttömyyseläkeratkaisut Kuntoutustuki Osaaikaeläke Organisaation omat toimet Muut vaihtoehdot Seuranta, arviointi ja mahdolliset jatkotoimenpiteet Työssä jatkaminen onnistuu Työssä jatkaminen ei onnistu > vaihtoehdot Kuvio 2. Tehostettu tuki

8 8 Taulukko 1. Verkostoneuvottelun roolit ja vastuut Työterveyshuolto Koollekutsuja Valmistelu ennen neuvottelua X tarkistaa onko työntekijän työkykyselvitys ajantasainen tarkistaa onko työntekijän kanssa sovittu, mitä terveydentilan tuomista rajoituksista voidaan puhua arvioi kuntoutussuunnitelman toteuttamismahdollisuuksia ottaa tarvittaessa jo tässä vaiheessa yhteyttä Kevaan kuntoutussuunnitelman toteutumisen edellytysten arvioimiseksi Verkostoneuvottelun aikana sopii yhdessä muiden osapuolten kanssa, kuka kirjaa muistion ja kuka toimii puheenjohtajana neuvottelussa tarkistaa onko kaikilla osapuolilla yhteinen käsitys siitä, mikä on työterveyshuollon rooli ja vastuu työntekijän työkyvyn tukemisessa ja seurannassa esimerkiksi: työntekijän sairauspoissaoloaikana työhön palaamisen tukemisessa työkyvyn ylläpitämisessä arvioi esimerkiksi: työntekijän työhön paluun ajankohtaa työntekijän työolojen muokkaamista jäljellä olevaa työkykyä suhteessa työn sisältämiin vaatimuksiin työntekijän työkyvyn seurantaa osasairauspäivärahahakemuksen tarpeellisuutta kuntoutushakemuksen tarpeellisuutta osakuntoutustuen, kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkehakemuksen tarpeellisuutta tarkistaa onko kaikilla osapuolilla yhteinen käsitys siitä, mikä on neuvottelussa sovittujen asioiden osalta työterveyshuollon rooli ja vastuu sopii muiden kanssa keille neuvottelumuistio jaetaan Seuranta sopii työssä selviytymisen seurannasta esimerkiksi työkokeilun aikana ja arvioi seurantapalaverin järjestämisen tarpeellisuuden ja ajankohdan sopii työntekijän työssä jaksamisen seurannasta myös pidemmällä ajalla

9 9 Työntekijä X toimittaa työterveyshuollolle tarpeelliset lääketieteelliset dokumentit päättää mistä työkykyyn vaikuttavista asioista saa puhua päättää haluaako ottaa työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen tai muun luottohenkilön palaveriin mukaan osallistuu aktiivisesti työjärjestelyihin yhdessä työnantajan kanssa Työnantaja (esimies) X selvittää työjärjestelymahdollisuudet työpaikalla suunnittelee työn muokkaamista yhdessä työntekijän kanssa pyytää tarvittaessa palaveriin mukaan henkilöstöhallinnon edustajan (esim. työjärjestelyjen selvittelyä varten) sopii yhdessä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa miten ja kuka pitää yhteyttä sairauspoissaolon ajalla kertoo oman näkökulmansa työkykyisyydestään ja sitä tukevista työjärjestelyistä sopii yhdessä esimiehen kanssa mitä ja miten esimerkiksi uusista työjärjestelyistä kerrotaan työyhteisölle osallistuu aktiivisesti hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sopii muiden osapuolten kanssa kenelle neuvottelun ulkopuolisille neuvottelumuistio jaetaan sopii yhdessä muiden kanssa mikä on henkilöstöhallinnon rooli ja vastuu työntekijän työkyvyn tukemisessa ja seurannassa esimerkiksi sairauspoissaoloaikana sekä työhön paluun järjes - tä misessä ja tukemisessa kertoo työjärjestelymahdollisuuksista sopii yhdessä työntekijän kanssa mitä ja miten esimerkiksi työjärjestelyistä kerrotaan työyhteisölle sopii yhdessä muiden osapuolten kanssa vastuut ja roolit neuvottelussa sovituista asioista sopii muiden kanssa muistion jakamisesta mahdollisille ulkopuolisille tahoille sopii yhdessä työterveyshuollon ja työnantajan kanssa työssä selviytymisen seurannasta ja esimerkiksi seurantapalaverin järjestämisestä sopii työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työssä selviytymisen seurannasta ja seurantapalaverien järjestämisestä

10 10 Kevan tukikeinot työkyvyn heikentyessä Työssä jatkamisen mahdollisuuksia tulisi ensin selvitellä yhdessä työntekijän, esimiehen, työterveyshuollon ja henkilöstöhallinnon kesken kuten edellä on kuvattu. Jos työterveyshuollon tukitoimet ja työpaikan omat työjärjestelyt työssä jatkamisen tukemiseksi eivät riitä, vaihtoehtona voi olla Kevan tukema ammatillinen kuntoutus ja erilaiset eläkeratkaisut. Ammatillinen kuntoutus Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työntekijöille, joilla on sairauden, vian tai vamman vuoksi työkyvyn menetyksen uhka ja siihen voidaan ammatillisella kuntoutuksella vaikuttaa. Ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehdot: työkokeilu omaan tai terveyden kannalta sopivampaan työhön työhönvalmennus uuteen työtehtävään uudelleenkoulutus elinkeinotuki, elinkeinotukena voidaan myöntää avustusta oman yrityksen perustamista varten Työterveyslääkäri tekee ammatillista kuntoutusta varten Kevaan lausunnon, jos hän arvioi, että työntekijällä voi olla työkyvyn menetyksen uhka ja siihen voidaan ammatillisella kuntoutuksella vaikuttaa. palveluntuottajan tuki kuntoutussuunnitelman laatimiseen erityisesti silloin, kun työntekijän työsuhde ei ole enää voimassa ja tarvitaan ulkopuolista apua esimerkiksi työkokeilupaikan etsimiseen. Mitä tulee ottaa huomioon, kun haetaan ammatillista kuntoutusta Kevasta Työterveyshuolto, työnantaja ja työntekijä kartoittavat yhteistyössä ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuudet ja laativat toteuttamiskelpoisen kuntoutussuunnitelman. Verkostoneuvottelussa on hyvä vielä kerrata, onko kaikki tarpeellinen ennen ammatillisen kuntoutuksen hakemista varmasti jo tehty.

11 11 Tarkistakaa verkostoneuvottelussa ennen ammatillisen kuntoutuksen hakemista, oletteko kiinnittäneet huomiota seuraaviin asioihin: työtehtävien muokkaaminen kevyemmäksi ergonomian parantaminen työpaikalla tapahtuvan uudelleenkoulutuksen mahdollisuudet kuntoutuksen oikea-aikaisuus kuntoutussuunnitelman toteuttamiskelpoisuus muut asiat, kuten työyhteisön informoiminen tulevista mahdollisista muutoksista. Työterveyshuollon tehtäviä ammatillisen kuntoutuksen hakemisessa. Työterveyshuolto arvioi ammatillisen kuntoutuksen oikea-aikaisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Työntekijän hoidot tai sairaus eivät saa estää kuntoutuksen onnistumista. Tavoitteena on, että työntekijä kykenisi jatkamaan työtehtävissä myös tulevaisuudessa. Työterveyshuolto voi jo ennakkoon selvittää ammatillisen kuntoutuksen suunnitelman toteutumismahdollisuutta Kevan kuntoutusasiantuntijalta. Työterveyslääkäri kirjoittaa B2-lausunnon ammatillisen kuntoutuksen hakemista varten. B2-lausunnossa on hyvä tuoda esille, miten sairaus vaikuttaa työntekijän työkykyyn ja miten jäljellä olevaa työkykyä voidaan vielä hyödyntää. On tärkeää tuoda selvästi esille myös se, mitä työkokeilulla tai muulla ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteellä tavoitellaan. Työterveyshuolto tai työnantaja ohjaa työntekijää täyttämään lomakkeen Hakemus työeläkekuntoutuksesta. Lomake on Kevan verkkosivuilla Hakemuksen liitteeksi tarvitaan B2-lääkärinlausunto sekä mielellään myös verkostopalaverimuistio. Seuranta Työterveys- Työterveyshuolto tukee aktiivisesti työntekijää huolto seuraa ja koko kuntoutusprosessin ajan. Seuraaviin asioihin tukee työntekijää on hyvä kiinnittää huomiota: koko kuntoutusprosessin ajan. olettehan osana aktiivisen tuen toimintatapaa sopineet kuntoutuksen etenemisen seurannasta, kuka seuraa ja miten seurataan miten raportoitte seurannasta eli mikä on tavoite ja miten sitä mitataan.

12 12 Perustietoa työkyvyttömyyseläkkeiden hakemisesta Kevasta Työterveyshuollossa on tärkeä tietää perusasiat eri eläkevaihtoehdoista, sillä myös ne voivat toimia työssä jatkamisen tukena silloin, kun työntekijän työkyky on alentunut. Seuraavassa on tietoa eläkkeen hakemisesta ja Kevan tarjoamista eläkevaihtoehdoista henkilön työkyvyn heikennyttyä. Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen Työterveyslääkäri kirjoittaa B2-lausunnon eläkkeen hakemista varten. B2-lausunto toimii Kevassa päätöksenteon tukena ja perusteena, joten siitä tulisi ilmetä kaikki olennainen tieto työntekijän työ- ja toimintakyvystä, sairaudesta, hoidoista, jo tehdyistä kuntoutustoimenpiteistä sekä sairauden vaikutuksista työkykyyn. Hakemuksen liitteeksi on hyvä liittää myös työnantajan lausunto työssä selviytymisestä ja mahdollisista työjärjestelyistä sekä palaverimuistio yhteisestä verkostoneuvottelusta. Nämä asiakirjat kertovat tarkemmin muun muassa siitä, mitä tukitoimia ja järjestelyitä työntekijän työssä jatkamisen tueksi on jo tehty, mitä tulevista työjärjestelyistä on sovittu, miten työntekijän työssä jatkamista tuetaan jatkossa ja miten työssä jaksamista seurataan. Työntekijä täyttää Työkyvyttömyyseläkehakemuslomakkeen ja toimittaa sen liitteineen Kevaan. Lomake on Kevan verkkosivuilla Tarkempia tietoja työkyvyttömyyseläkkeistä on Kevan verkkosivuilla > Eläkkeet > Eläkkeet sairauden perusteella. Työterveyshuollon asiantun temus ja työterveyslääkärin lausunto tukevat eläkeratkaisun tekemistä Kevassa. Osatyökyvyttömyyseläke ja osakuntoutustuki Osatyökyvyttömyyseläke tukee työssä jatkamista, kun jäljellä olevaa työkykyä voidaan vielä hyödyntää. Määräaikainen osatyökyvyttömyyseläke on nimeltään osakuntoutustuki. Osakuntoutustuen tavoitteena on, että työntekijä kuntoutuu takaisin kokopäivätyöhön.

13 13 Osakuntoutustukea voidaan käyttää myös työhön paluun tukena. Osatyökyvyttömyyseläkettä tai osakuntoutus tukea kannattaa harkita työkyvyn heikentyessä, jotta voidaan välttää työkyvyn menettäminen kokonaan. Keva voi myöntää osatyökyvyttömyys eläkkeen tai osakuntoutustuen, kun työntekijän työkyky on alentunut vähintään 2/5 ja työkyvyn arvioidaan heikentyneen ainakin vuoden ajaksi. Onnistunut työssä jatkaminen edellyttää eläkkeen lisäksi usein myös muuta tukea. Olettehan sopineet esimerkiksi: minkälaisia tukitoimia, kuten työn muokkaamista, työntekijä mahdollisesti tarvitsee osatyökyvyttömyyseläkkeen lisäksi miten työntekijän työaika järjestetään, jotta se tukee kuntoutumista ja työssä jatkamista mahdollisimman hyvin miten työssä jaksamista seurataan osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana. Työterveyshuollon ammattilainen voi tukea työntekijää osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana, jotta työssä jatkaminen onnistuu myös pitkällä aikavälillä. Kuntoutustuki Kuntoutustuen tavoitteena on, että työntekijä kuntoutuu takaisin työelämään. Työterveyshuolto tukee työntekijän kuntoutumista ja työhön paluuta yhdessä työnantajan kanssa. Keva voi myöntää kuntoutustuen kun arvioidaan, että työntekijän työkyky voidaan palauttaa hoidon tai kuntoutuksen avulla kun työntekijällä on kuntoutus- ja hoitosuunnitelma työkyvyn palauttamiseksi kun työntekijä on tullut määräaikaisesti työkyvyttömäksi omaan työhön (työtai virkasuhde jatkuu) tai työkyvyn arvioidaan heikentyneen ainakin vuoden ajaksi vähintään 3/5:lla (työ- tai virkasuhde on päättynyt).

14 14 Työterveyslääkärin tekemä hoito- ja kuntoutussuunnitelma on edellytys kuntoutustuen myöntämiselle ja se myös tukee henkilön työssä jatkamista. Hyvä ja toteuttamiskelpoinen hoitoja kuntoutussuunnitelma varmistaa myös sen, että tarvittaessa on riittävästi aikaa hakea jatkoa kuntoutustuelle, jotta työntekijän toimeentulo ei katkea kuntoutustukihakemuksen jatkokäsittelyn ajaksi. Työterveyslääkärin tekemä hoito- ja kuntoutussuunnitelma on edellytys kuntoutustuen myöntämiselle. Hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa varten työterveyshuolto voi tehdä esimerkiksi muistilistan ja aikajanan tarvittavista toimenpiteistä: miten hoitoa tehostetaan miten lääkehoitoa tehostetaan miten kuntoutumista seurataan miten ja kuka pitää yhteyttä työntekijään ja työnantajaan milloin ja miten työhön paluu järjestetään. Työkyvyttömyyseläke Työkyvyttömyyseläke on vaihtoehtona silloin kun työtehtävien uudelleenjärjestelyt tai ammatillisen kuntoutuksen keinot eivät riitä palauttamaan työntekijän työkykyä työntekijän työkyky on heikentynyt niin paljon, että hän ei kykene jatkamaan omassa työssään tai hänen työkykynsä arvioidaan heikentyneen vähintään 3/5 työntekijä on ollut vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työkyvytön. Työkyvyttömyyseläke voi alkaa vasta Kansaneläkelaitoksen sairauspäivärahan päättymisen jälkeen. Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työkyvyttömyyseläkkeen hakemisessa, erityisesti B2-lausunnon kirjoittamisessa, sillä B2-lausunto toimii Kevassa eläkepäätöksen teon tukena ja perusteena.

15 15 Työterveyshuolto voi kertoa työntekijälle mahdollisuudesta palata työkyvyttömyyseläkkeeltä työhön tai mahdollisuudesta jättää työkyvyttömyyseläke lepäämään. Työkyvyttömyyseläkkeen voi jättää lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi, jos työntekijä haluaa kokeilla paluuta kokoaikaiseen työhön. Lepäämään jättäminen tarkoittaa, että eläkkeen maksaminen keskeytetään työntekijän ilmoittamalle ajalle tai toistaiseksi. Työterveyshuolto voi tukea työntekijän työhön paluun yritystä. Tuki hylkäävän päätöksen saaneille työntekijöille Jos työntekijän työkyvyttömyyseläkehakemus hylätään, Keva voi tarjota työntekijälle mahdollisuutta tilanteen selvittelyyn ulkopuolisen palvelutuottajan kanssa. Tilanneselvittelyssä sosiaalityön ja kuntoutuksen ammattilainen kartoittaa työntekijän tilanteen ja selvittää sosiaaliturvan vaihtoehtoja sekä mahdollisuuksia palata työelämään. Työterveyshuollon ammattilainen voi tukea hylkypäätöksen saanutta työntekijää takaisin työelämään, tilanneselvittely voi olla uuden alku. Osa-aikaeläke Työterveyshuollossa on hyvä kertoa työntekijälle myös osa-aikaeläkkeestä. Sen saamisen edellytyksenä ei ole työkyvyn aleneminen kuten osatyökyvyttömyyseläkkeessä. Osa-aikaeläke voi kuitenkin tarjota työntekijälle mahdollisuuden jatkaa työssä, jos työntekijällä on tarve kevennettyyn työntekoon tai voimavarat kokoaikaiseen työskentelyyn eivät riitä, mutta osatyökyvyttömyyseläkkeeseen vaadittavat kriteerit eivät täyty. Työntekijä voi jäädä osa-aikaeläkkeelle 61 vuotta täytettyään. Vuonna 1953 syntyneillä osa-aikaeläkkeen ikäraja on 60 vuotta. Osa-aikaeläkkeeseen liittyvistä työjärjestelyistä työntekijän on aina sovittava työnantajan kanssa, mutta myös työterveyshuolto voi olla mukana tukemassa työjärjestelyitä (vrt. osatyökyvyttömyyseläke) ja siten asiantuntemuksellaan vaikuttaa työntekijän työssä jatkamisen mahdollisuuksiin.

16 Lisätietoja Lisätietoja saat Kevan verkkosivuilta osoitteesta Voit lähettää meille sähköpostia osoitteella Ammatillisesta kuntoutuksesta voit kysyä suoraan osoitteesta Eläkeneuvonta, puh Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Keva hoitaa noin 1,3 miljoonan julkisen sektorin työntekijän ja eläkkeensaajan työeläkepalveluita. Keva PL Helsinki Keva A5/43/13/2000

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS

AMMATILLINEN KUNTOUTUS AMMATILLINEN KUNTOUTUS Ammatillinen kuntoutus auttaa jatkamaan työssä Työkyvyn heikkeneminen voi estää työskentelysi jossain vaiheessa työuraa. Tällöin ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Julkisen työeläkejärjestelmän keinot työssä jatkamiseen

Julkisen työeläkejärjestelmän keinot työssä jatkamiseen Julkisen työeläkejärjestelmän keinot työssä jatkamiseen Kuntoutussäätiö 11.10.2016 Marja-Leena Suhonen Asiakaspäällikkö Keva Keva Hoitaa koko julkisen sektorin; kuntien, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija

Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki. Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija Käytännön ratkaisuja Jyväskylän kaupunki Päivi Mazzei Kuntoutusasiantuntija 12.9.2016 9.9.2016 Materiaali Jyväskylän kaupunki ja sen käytännöt Työkyvyn hallintamalli / ammatillisen kuntoutuksen oppaat

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Jyrki Varjonen Ylilääkäri Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TOIMINTAOHJE TYÖTERVEYSHUOLLON HENKILÖSTÖLLE AMMATILLISEEN JA LÄÄKINNÄLLISEEN KUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMISESTA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA TYÖKYVYN VARHAINEN TUKI Työterveyshuoltolain (1383/2001) perusteella työterveyshuollon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET

AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET AMMATILLISEN KUNTOUTUKSEN MAHDOLLISUUDET Kirsi Unkila työkykyvalmentaja, sosiaalialan asiantuntija 26.1.2016 Esityksen sisältö Mitä ammatillinen kuntoutus on ja mitä sillä tavoitellaan? Kuka sitä järjestää?...

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön

Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Tänään työssä hyvän huomisen puolesta Ammatillisen kuntoutuksen keinot käyttöön Yl Tapio Ropponen, Keva ja Yl Anne Lamminpää, Valtiokonttori Tavoitetila Työssä voidaan hyvin Osatyökykyiset työ- ja toimintakykynsä

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. avulla

Työn kaari kuntoon. avulla Työn kaari kuntoon Kevan Kaari-palveluiden Kevan Kaari-palveluiden avulla Miksi Kaari-palvelut? Haluamme tukea jäsenyhteisöjä ja julkisen sektorin työntekijöitä työssä jatkamisessa: työhyvinvointitoiminnan

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa?

Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Kohti pidempiä työuria kaikki keinot käyttöön Mitä työeläkekuntoutus tarjoaa? Tavoitteena on mahdollistaa työuran jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta Ammatillisen kuntoutuksen eri toimijat

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI

MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI MASKUN KUNNAN VARHAISEN TUEN TOIMINTAMALLI Maskun kunnalle työkykyinen ja jaksava henkilöstö on tärkeä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea työntekoa sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen malli auttaa esimiestä

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä

Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työterveysyhteistyö ja työkyvyn ylläpitäminen korvaamisen edellytyksinä Koulutuskiertue 2012 1 Tavoitteemme on edistää yhteistä näkemystä työterveysyhteistyöstä

Lisätiedot

TYÖVIREMALLI KONTIOLAHDEN KUNTA OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ 1 (7) TOIMIVAT TYÖYHTEISÖT MOTIVOINTI, PALKITSEMINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

TYÖVIREMALLI KONTIOLAHDEN KUNTA OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ 1 (7) TOIMIVAT TYÖYHTEISÖT MOTIVOINTI, PALKITSEMINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TYÖVIREMALLI TOIMIVAT TYÖYHTEISÖT MOTIVOINTI, PALKITSEMINEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN OSAAVA JA MOTIVOITUNUT HENKILÖSTÖ TYÖKYKY JA TERVEYS TOIMIVA JOHTAMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO KONTIOLAHDEN KUNTA 1 (7) TYÖVIRE

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Työkyvyn tuki

SIILINJÄRVEN KUNTA Työkyvyn tuki SIILINJÄRVEN KUNTA Työkyvyn tuki Yhteistyötoimikunta 20.4.2016 Johtoryhmä 2.5.2016 Kunnanhallitus 9.5.2016 Sisältö 1 Työkyvyn aktiivinen tuki Siilinjärven kunnassa... 1 2 Varhainen tuki... 2 2.1 Huolen

Lisätiedot

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ

MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ MUUTOS-MAHDOLLISUUS-POLKUJEN SISÄLTÖ 1. URAPOLUT 1.1 OSAAMISEN LAAJENTAMISEN URAPOLKU: TEHTÄVÄKIERTO 1.2 SISÄISEEN TEHTÄVÄKIERTOON HAKEUTUMINEN 1.3 TEHTÄVÄKIERTOPROSESSI OMAN ORGANISAATION SISÄLLÄ 1.4

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely

Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Henkilöstöjaosto 22.12.2014 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Työkykylähtöinen tehtävien uudelleenjärjestely Periaatteet työtehtävien pitkäaikaiseen uudelleenjärjestelyyn

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Maija Haanpää Ylilääkäri Etera

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Maija Haanpää Ylilääkäri Etera Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Maija Haanpää Ylilääkäri Etera Vakuutuslääketieteen tehtävä Korvausoikeudesta päätettäessä asettaa yksittäinen hakija sairauden osalta samankaltaisessa tilanteessa

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

Ajankohtaista lausunnoista. Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus Ajankohtaista lausunnoista Ylilääkäri Jari Välimäki Kela, Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus A-todistus: annetaan lyhytaikaisen työkyvyttömyyden ( sairauslomatodistus ) osoittamiseksi ja

Lisätiedot

TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma

TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma THL 21.5.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Työelämän murros ja rakennemuutos Palveluala kasvaa, teollisuus vähenee Organisaatioiden uudelleenjärjestelyt (esim. fuusiot)

Lisätiedot

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö

Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö Amma$llinen kuntoutus Jouni Puumalainen Tutkija Mielenterveyden Keskuslii7o/Kuntoutussää:ö 18.11.2016 Mitä on amma$llinen kuntoutus? Amma:llisen kuntoutuksen tarkoitus on au7aa työllistymään, pysymään

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyö työkyvyn turvaajana Jari Latvala apulaisylilääkäri Työterveyslaitos, Oulu Terveydenhuollon yhteistyön lainsäädäntöpohja Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa

Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi. Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Vakuutuslääkärit ja työkyvyn arviointi Mikael Ojala Ylilääkäri, neurologi Merimieseläkekassa Omaa taustaani ja työtehtäviäni Lääket. ja kir. tri, neurologi, väitellyt huimauksesta Vakuutuslääketieteen

Lisätiedot

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu

Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Uudistuvat eläkemuodot ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu Yliopistosairaanhoitopiirien sihteeripäivät Finlandiatalo 27.5.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi 25.5.2016 2 Kevan neuvontapalvelut henkilöasiakkaille

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNGIN VARHAISEN TUEN OHJE. Varhainen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista. Kuva: Ilkka Kontinaho

RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNGIN VARHAISEN TUEN OHJE. Varhainen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista. Kuva: Ilkka Kontinaho RAAHEN KAUPUNKI Kuva: Ilkka Kontinaho RAAHEN KAUPUNGIN VARHAISEN TUEN OHJE Varhainen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Yhteistyötoimikunta 10.10.2016 Hallintolautakunta 22.11.2016 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus työelämässä jatkamisen tukena. Hyte- päivät 23.9.2014 Merja Valle kuntoutuksen kehityspäällikkö

Työeläkekuntoutus työelämässä jatkamisen tukena. Hyte- päivät 23.9.2014 Merja Valle kuntoutuksen kehityspäällikkö Työeläkekuntoutus työelämässä jatkamisen tukena Hyte- päivät 23.9.2014 Merja Valle kuntoutuksen kehityspäällikkö Varman kuntoutujat Keski-ikä n. 47 vuotta, vähän yli puolet miehiä Pitkä työkokemus ja usein

Lisätiedot

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa

Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa Quid novi - mitä uutta Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa 23.9.2014 Irma Paso vakuutussihteeri, kuntoutuksen etuusvastaava Kela, Oulun vakuutuspiiri Ammatillinen kuntoutusjärjestelmä Suomessa 1/2 Kuntoutuksen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI TYÖTERVEYSNEUVOTTELU 7.10.2016 TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI Salla Hälikkä, työhyvinvoinnin asiantuntija YIT Sirkku Martti, valtakunnallinen vastuulääkäri YIT Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyvyn hallinnan

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi

Eläkeinfo. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Eläkeinfo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 7.6.2016 Liisi Gråstén-Weckström www.keva.fi Kevan verkkopalvelut henkilöasiakkaille Omat eläketietosi palvelu tällä hetkellä: Kevan laskurit ovat auenneet

Lisätiedot

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi.

Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi. Työeläkelaitoksen mahdollisuudet osatyökykyisen työssä jatkamiseksi Aiheet Jukka Kivekäs 1. Työkyvyttömyys vähenee 2. Työkyvyttömyyden arvioinnista 3. Osatyökyvyttömyyseläkkeet 4. Työeläkekuntoutus 5.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiprosessi Liite 1.

Työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointiprosessi Liite 1. Va r h a i n e n a p u t yö k y v y n m u u t t u e s s a Lap peenrannan k aupungin toimintamalli Lap peenrannan k aupungink anslian julk aisuja 2008:1 Lappeenrannan kaupunki Kaupunginkanslia, henkilöstöasiat

Lisätiedot

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012

Kelan etuudet aikuisopiskelijalle. Nina Similä 28.8.2012 Kelan etuudet aikuisopiskelijalle Nina Similä 28.8.2012 Opintotuki Aikuisopiskelija voi hakea Kelasta opintotukea, jos hänen opintojaan ei tueta muun lain perusteella. Ensin kannattaa selvittää oikeudet

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä KPMartimo 0. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä KPMartimo 0. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä 27.5.13 KPMartimo 0 Työterveys, vaikuttavuus ja tuotannon menetykset Kari-Pekka Martimo, LT Teemajohtaja, johtava ylilääkäri 27.5.13 KPMartimo 1 Esityksen sisältö Mitä työterveyshuolto

Lisätiedot

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU Työhön paluu-malli on tarkoitettu esimiehen apuvälineeksi, kun työntekijä palaa pitkän työstä poissaolon (äitiysloma, sairasloma, vuorotteluvapaa) jälkeen takaisin töihin. Työhön

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Työterveyshuollon ajankohtaisseminaari 7.2.2013 Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemi Puheenvuoro yksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri Riitta Pöllänen, Lapin avi Diat kehittämispäällikkö Maria Rautio,

Lisätiedot

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä

Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Kelan työkykyneuvojaverkosto ja heidän tehtävänsä Työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi. Vaasa Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus

Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi. Vaasa Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi Vaasa 1.9.2016 Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus Alavuden kaupunki; monialainen työpaikka Alavuden kaupungin palveluryhmät; Hallinto-, sivistys-, tekninen

Lisätiedot

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää!

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää! Äijä-vatu välittämisen välineenä Peter Andersen, Stara /Helsingin kaupunki Työkykyä lisää! Valtiokonttori 11.09.2014 11.9.2014 peter.andersen@hel.fi p. 040 334 1699 Varhaisen tuen kehitystyön vaiheita

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta

Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja Lappeenranta Mitä kuuluu, Nuorisotakuu? Päivi Väntönen Tiedottaja 11.9.2014 Lappeenranta Nuorisotakuun ajankohtaiset asiat Koulutustakuu: Peruskoulun päättäneitä oli 57 201 ja heistä 55 655 haki tutkintoon johtavaan

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KUNTOUTUSTARVESELVITYKSEN PALVELULINJA Voimassa 1.1.2011 alkaen SISÄLLYS Sivu I YLEISET PERIAATTEET Kuntoutustarveselvitys...1

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kokonaisuus ammattilaisen ja asiakkaan silmin

Palvelujärjestelmän kokonaisuus ammattilaisen ja asiakkaan silmin Palvelujärjestelmän kokonaisuus ammattilaisen ja asiakkaan silmin Anne Korhonen Vates-säätiö 7.6.2016 Taustaa Suomalaisista työikäisistä 1,9 miljoonalla (55%) on vähintään yksi pitkäaikaissairaus tai vamma

Lisätiedot

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa

Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Miten rakentaa varhaisen tuen malli? Askeleet kohti sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden hallintaa Elon työhyvinvointipalvelut 1 Mallin rakentamisen askeleet 1. Yrityksen johto päättää sitoutua

Lisätiedot

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna

Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen, tänään, huomenna Henkilöstöjohdon seminaari 27.3.2012 Varatoimitusjohtaja Eija Lehto-Kannisto Henkilöstöjohtamisen haasteita eilen Perspektiivinä viimeiset noin 10

Lisätiedot

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Raija Kerätär www.oorninki.fi Työkyvyn arviointi verkostossa? Erikoissairaan hoito Yksityinen terv.huolto 3. sektori Kela Terveyskeskus,

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET KONEURAKOINTI S.KUITTINEN OY:SSÄ

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET KONEURAKOINTI S.KUITTINEN OY:SSÄ TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET KONEURAKOINTI S.KUITTINEN OY:SSÄ Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Kuvat: Pekka Ruuskanen 21.08.2012 KONEURAKOINTI S.KUITTINEN OY 1. Työhyvinvoinnin kehittämisen

Lisätiedot

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016

Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Kelan TYP-toiminta KELA 20.4.2016 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua (TYP) koskeva laki (1369/2014) tuli täysimääräisesti voimaan

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ

Vantaan korvaavan työn toimintatapa. Tuunattu työ Vantaan korvaavan työn toimintatapa Tuunattu työ Tuunattu työ mitä se on? Sairauden tai tapaturman vuoksi työntekijä voi olla tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään, mutta pystyy terveyttään

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

Työkykyjohtamisella tulosta myös viivan alle

Työkykyjohtamisella tulosta myös viivan alle Työkykyjohtamisella tulosta myös viivan alle 2016 Me olemme Skanska 2 Skanska maailmalla Yhdysvallat Norja Ruotsi Suomi Iso-Britannia Tanska Puola Tsekin tasavalta Slovakia Unkari Romania Skanska maailmalla

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE OULU 13.10.2016 KARI HARING SAK RY ERI TARKASTELUMAHDOLLISUUKSIA TARPEESEEN Työelämän muutos Työsuojelullinen Lainsäädäntö edellyttää Taloudellinen

Lisätiedot

Millaisia innovaatioita Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeesta?

Millaisia innovaatioita Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeesta? Millaisia innovaatioita Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeesta? Liisi Aalto 19.3.2010 Kehittämishankkeen keskiössä Hankkeeseen osallistuvien palveluntuottajien kehitystyö sekä uusien kuntoutusmallien

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Suomen työterveyslääkäriyhdistys 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Katri Tiitola 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena

Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Hyvinvointia työstä Työkaarikeskustelu työhyvinvoinnin tukena Marjo Wallin, erikoistutkija 14.10.2016 Työterveyslaitos Marjo Wallin www.ttl.fi 2 Työhyvinvointi rakennetaan yhdessä Eri-ikäisten työkykyä

Lisätiedot

KELAN TULES-AVOKURSSIT

KELAN TULES-AVOKURSSIT KELAN TULES-AVOKURSSIT KUNTOUTUSTA TYÖELÄMÄSSÄ OLEVILLE TUKI- JA LIIKUNTAELINOIREISILLE HERTTUAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA Tules-avokursseja selkäoireisille niska-hartiaoireisille lonkka-polviniveloireisille

Lisätiedot

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy

Pääset kyselyyn alla olevan linkin kautta ja kyselyn vastausaika päättyy Liite 4. Kysely työnantajan edustajalle Kelan työhönkuntoutuksen (TK2) kehittämishankkeesta Hyvä vastaanottaja, Yrityksenne on mukana Kelan työikäisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa (TK2-hanke). Hankkeen

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus 25.11.2016 2 KELA hylkää haetun kuntoutuksen tilastoa 3 KELA hylkää haetun kuntoutuksen

Lisätiedot

Omat eläketietosi - Kevan info 2012

Omat eläketietosi - Kevan info 2012 Omat eläketietosi - Kevan info 2012 1 Ohjelma 18.00 Tilaisuuden avaus Kevan esittely ja ajankohtaiset palvelut Työeläkeote Omat eläketietosi palvelu Joustavasti eläkkeelle Vanhuuseläke, varhennettu vanhuuseläke

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä

Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Kuntoutus monialaisen verkoston yhteistyönä Raija Kerätär 2.11.2015 www.oorninki.fi Kuntoutus Järvikoski 2013 Korjaavaa tai varhaiskuntoutuksellista toimintaa, joka käynnistyy Työ- ja toimintakykyisyyden

Lisätiedot

Aktiivinen tuki ja työyhteisötaidot. - Yhdessä olemme enemmän. pilotissa käytetty materiaali

Aktiivinen tuki ja työyhteisötaidot. - Yhdessä olemme enemmän. pilotissa käytetty materiaali Aktiivinen tuki ja työyhteisötaidot - Yhdessä olemme enemmän pilotissa käytetty materiaali Anne Lahdenperä-Seunavaara Sisältö Tapaamisen ohjelma dia 3 Saattelua teemaan: työyhteisötaidot ja aktiivinen

Lisätiedot

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa

Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Kelan etuudet erityisnuorta tukemassa Lapin keskussairaala 14.9.2016 Arja Törmänen, Kela Pohjoinen vakuutuspiiri NUOREN KUNTOUTUSRAHA Myöntämisedellytykset Ikä 16-19 vuotta Työ- ja opiskelukyky tai mahdollisuudet

Lisätiedot

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus Kelan järjestämä vaativa lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen 26.10.2015 Pitkänimen sairaala, Psykoterapiapaja. Elina Kinnunen, asiantuntijalääkäri, Kela - vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus

Lisätiedot

Työssä jatkaminen kannattaa Henkilöstön arvoa koskeva tieto ja työssä jatkaminen

Työssä jatkaminen kannattaa Henkilöstön arvoa koskeva tieto ja työssä jatkaminen Työssä jatkaminen kannattaa Henkilöstön arvoa koskeva tieto ja työssä jatkaminen Varatoimitusjohtaja Eija Lehto Kannisto HAKU hankkeen päätösseminaari 17.2.2011 Työssä jatkamisen tukemisella on pitkä historia

Lisätiedot

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä

Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016. Vammaisetuudet. Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä Satakielikeskustelufoorumi 24.5.2016 Vammaisetuudet Elina Kontio, suunnittelija Kelan etuuspalvelujen lakiyksikkö Vammaisetuusryhmä 1 Vammaisetuuslainmuutos 1.6.2015 Lainmuutoksessa erityiskustannusten

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot