FSD1042. Eduskuntavaalien 1999 seuranta. Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD1042. Eduskuntavaalien 1999 seuranta. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD1042 Eduskuntavaalien 1999 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 1999 seuranta [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.2 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :01: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1042. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Eduskuntavaalien 1999 seuranta [elektroninen aineisto]. FSD1042, versio 2.2 ( ). Moring, Tom (Helsingin yliopisto) & Suomen Gallup: Changes in Finnish TV Election Campaigns -projekti [tekijät]. Espoo : Suomen Gallup/GallupKanava [aineistonkeruu], Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 7 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Eduskuntavaalien 1999 seuranta Aineiston nimi englanniksi: Follow-up on Parliamentary Elections 1999 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.2 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Gallup Kanavan kuvaus 1 Tekijät Moring, Tom (Helsingin yliopisto) Suomen Gallup Changes in Finnish TV Election Campaigns -projekti Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Suomen Gallup Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat eduskuntavaalit; ehdokkaat; mainonta; puolueiden kannatus; äänestäminen Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: politiikantutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: poliittinen käyttäytyminen, asenteet ja mielipiteet; vaalit Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) Suomen Gallup on kerännyt yleisten vaalien seurantatutkimusaineistoja GallupKanavan kotipäätekyselyinä. Hankkeesta ovat vastanneet Tom Moring ja Juhani Pehkonen. Tutkimuksia ovat rahoittaneet mm. Tom Moringin tutkimushankkeet ja TNS Gallup. Lisätietoa vaaleihin liittyvistä tutkimuksista löytyy Suomen vaalitutkimusportaalista. Seurantatutkimusten keskeisiä teemoja ovat olleet mm. äänestyskäyttäytyminen, äänestäjien puolue- ja ehdokasvalinnan perusteet sekä eri asiakysymysten, tietolähteiden, tiedotusvälineiden, vaalikampanjoiden ja vaalimainonnan vaikutukset äänestyspäätöksiin. Sisällönkuvaus Eduskuntavaalitutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, kävikö vastaaja äänestämässä vuoden 1996 kunnallisvaaleissa ja mitä puoluetta hän silloin äänesti. Eduskuntavaaleihin liittyen kysyttiin, äänestikö vastaaja vuosien 1995 ja 1999 eduskuntavaaleissa ja mitä puoluetta hän äänesti. Vuoden 1999 eduskuntavaaleihin liittyen kysyttiin myös, äänestikö hän ennakkoon vai varsinaisena vaalipäivänä. Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä syyt vaikuttivat vastaajan tekemään valintaan eduskuntavaaleissa ja miten tärkeitä tietyt asiakysymykset olivat vastaajan tehdessä äänestyspäätöstä. Lisäksi tiedusteltiin, missä vaiheessa vastaaja teki äänestyspäätöksensä ja vaikuttiko äänestyspäätökseen enemmän ehdokkaan puolue vai ehdokas itse. Vastaajilta tiedusteltiin, mistä lähteistä he saivat tietoa äänestyspäätöksensä tueksi, mitä TV-mainoksia he olivat nähneet 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu ja millaisia ne heidän mielestään olivat. Tutkimuksessa tiedusteltiin, olivatko vastaajat osallistuneet vaalitilaisuuksiin, olivatko he käyneet puolueiden tai ehdokkaiden Internet-sivuilla tai olivatko he ottaneet yhteyttä puolueeseen tai ehdokkaaseen Internetin kautta. Lisäksi kysyttiin, olivatko vastaajat käyttäneet vaalikoneita. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin, miksi he eivät olleet käyneet äänestämässä. Vastaajia pyydettiin myös nimeämään puolue, jota hän "pakkotilanteessa" äänestäisi tai mikä puolue hänestä olisi vähiten epämieluisa vaihtoehto. Lisäksi kysyttiin, mikä hallituspohja vastajan mielestä olisi paras ja oliko hän tutkimuksen tekohetkellä työssä. Taustamuuttujia ovat sukupuoli, äidinkieli, ikä, siviilisääty, kotitalouden koostumus, koko ja tulot, koulutus, ammatti, tietoja työpaikasta, ammattiyhdistysjäsenyys, yhteiskuntaluokka ja asuinpaikka, äänestäminen vaaleissa ja sijoittuminen vasemmisto-oikeisto -akselille. Taustamuuttujat on päivitetty vuoden 1998 elokuussa. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi, Ahvenanmaata lukuunottamatta Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen 15 vuotta täyttänyt väestö, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: maaliskuu 1999 Aineiston kerääjät: Suomen Gallup Aineiston tuottajat: Suomen Gallup Keruumenetelmä: Kotipäätekysely (Gallup Kanava) Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 1999 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 195 muuttujaa ja 1232 havaintoa. Otantamenetelmä: 3-vaiheinen ositettu otanta 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu kunta- ja postinumeromuuttujat. Julkaisut Borg, Sami & Moring, Tom (2005). Vaalikampanja. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. 3

10 1. Aineiston kuvailu Carlson, Tom & Strandberg, Kim (2005). The 2004 European parliament Election on the Web. Finnish Actor Strategies and Voter Responses. Information Polity 10(3 & 4), Carlson, Tom & Strandberg, Kim (2007). The European Election on the Web in a Candidate- Centered system. The Case of Finland in The Internet and National Elections. A Comparative Study of Web Campaigning (Eds. Kluver, R. & Foot, K. & Schneider, S. & Jankowski, N.). London & New York: Routledge. Carlson, Tom & Strandberg, Kim (2008). Plus ça change, plus ça reste le même? The evolution of Finnish Web campaigning in Communicating Politics. Political Communication in the Nordic Countries (Eds. Strömbäck, Jesper & Ostern, Mark & Aalberg, Toril). Göteborg: Nordicom. Carlson, Tom & Strandberg, Kim (2008). Riding the Web 2.0 Wave. Candidates on YouTube in the 2007 Finnish National Elections. Journal of Information Technology and Politics 5(2). Carlson, Tom & Strandberg, Kim (2012). The Rise of Web Campaigning in Finland. in ipolitics. Citizens, Elections, and Governing in the New Media Era (Eds. Ramos, J. & Davies, R.). Cambridge: Cambridge University Press. Demokratiaindikaattorit Toim. Borg, Sami. Helsinki: Oikeusministeriö. Selvityksiä ja ohjeita 52/2013. URN:ISBN: Federer-Shtayer, Hila (2012 ) Alignment, realignment and dealignment in multi-party systems: a conceptual and empirical study. Doctoral thesis. Institute of Political Science, Faculty of Social and Behavioural Sciences, Leiden University. Grönlund, Kimmo & Paloheimo, Heikki & Wass, Hanna (2005). Äänestysosallistuminen. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Jansen, Giedo (2011). Social Cleavages and Political Choices. Large Scale Comparisons of Social Class, Religion and Voting Behaviour in Western Democracies. Nijmegen: Radboud University. ICS Dissertation. Karvonen, Lauri (2009). Politiikan henkilöityminen. Teoksessa: Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki), Tampere: Tampere University Press. Karvonen, Lauri (2012). Att välja parti och att välja person. I Sphinx årsbok , Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten. Karvonen, Lauri (2012). Ehdokasäänestäminen. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Karvonen, Lauri (2014). Parties, Governments and Voters in Finland. Politics under Fundamental Societal Transformation. Colchester. ECPR Press Moring, Tom & Mykkänen, Juri (2009). Vaalikampanja. Teoksessa: Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki), Tampere: Tampere University Press. Moring, Tom & Mykkänen, Juri (2012). Vaalikampanjat ja viestinnällistyminen. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Paloheimo, Heikki (2003). Miten äänestäjät valitsevat puolueen? Politiikka 45(3),

11 1.4. Aineiston käyttö Paloheimo, Heikki (2005). Let the Force Be with the Leader: But Who Is the Leader? In: The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies (ed. Thomas Poguntke & Paul Webb), Oxford: Oxford University Press. Paloheimo, Heikki (2005). Puoluevalinnan tilannetekijät. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Paloheimo, Heikki (2005). Vaalit ja demokratia Suomessa. Helsinki: WSOY. Paloheimo, Heikki & Sundberg, Jan (2005). Puoluevalinnan perusteet. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Smets, Kaat (2010). A Widening Generational Divide? Assessing the Age Gap in Voter Turnout Between Younger and Older Citizens. Firenze: European University Institute. DOI: / Smets, Kaat (2013). De opkomstkloof tussen jong volwassenen en ouderen in nationale verkiezingen. Een vergelijkend onderzoek (The Age Gap in Voter Turnout Between Young Adults and Older Citizens in National Elections. A Comparative Study). Res Publica 55(1), Suomen europarlamenttivaalit (2000). Toim. Pertti Pesonen. Tampere: Tampere University Press. Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (2009). Toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki. Tampere: Tampere University Press. Wass, Hanna (2007). The effects of age, generation and period on turnout in Finland Electoral Studies 26(3), Wass, Hanna (2007). The effects of age, generation and period on turnout in Finland Electoral Studies 26(3), Westinen, Jussi (2011). Yhteiskunnallisten ristiriitaulottuvuuksien ja puoluevalinnan suhde eduskuntavaaleissa Tilastollinen analyysi. Tampere: Tampereen yliopisto. Valtio-opin pro gradu -tutkielma. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 5

12

13 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1232 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1232 minimi 2.20 maksimi 2.20 keskiarvo 2.20 keskihajonta

14 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1232 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [TALOUSID] Talous_id Talous_id Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1232 minimi (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [HENKILO] Henkilö_id Henkilö_id Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1232 minimi 1.00 maksimi 5.00 keskiarvo 1.45 keskihajonta 0.57 [Q1] Muistellaan aluksi vuoden 1996 kunnallisvaaleja. Kävitkö vuoden 1996 lokakuussa äänestämässä kunnallisvaaleissa? Muistellaan aluksi vuoden 1996 kunnallisvaaleja. Kävitkö vuoden 1996 lokakuussa äänestämässä kunnallisvaaleissa? Kyllä En äänestänyt Minulla ei ollut silloin äänioikeutta En halua sanoa

16 2. Muuttujat [Q2] Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit vuoden 1996 kunnallisvaaleissa? Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit vuoden 1996 kunnallisvaaleissa? Suomen Sosialidemokraattinen puolue - SDP Suomen Keskusta - KESK Kansallinen Kokoomus - KOK Vasemmistoliitto - VAS Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP Vihreä Liitto - VIHR Suomen Kristillinen Liitto - SKL Perussuomalainen Puolue - PS Nuorsuomalainen Puolue - NUSU Joku muu puolue tai ryhmittymä En halua sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Äänestitkö juuri käydyissä eduskuntavaaleissa? Äänestitkö juuri käydyissä eduskuntavaaleissa? En tällä kertaa äänestänyt Kyllä äänestin Minulla ei ollut äänioikeutta [Q4] Äänestitkö ennakkoon vai varsinaisena vaalipäivänä? Äänestitkö ennakkoon vai varsinaisena vaalipäivänä? 10

17 Q6_1 Ennakkoon Varsinaisena vaalipäivänä En halua sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5] Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit juuri käydyissä eduskuntavaaleissa? Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit juuri käydyissä eduskuntavaaleissa? Suomen Sosialidemokraattinen puolue - SDP Suomen Keskusta - KESK Kansallinen Kokoomus - KOK Vasemmistoliitto - VAS Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP Vihreä Liitto - VIHR Suomen Kristillinen Liitto - SKL Perussuomalainen Puolue - PS Remonttiryhmä - REM Nuorsuomalainen puolue - NUSU Joku muu puolue tai ryhmittymä En halua sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolue ajaa sen ammatti/sosiaaliryhmän etuja, johon itse kuulun. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? 11

18 2. Muuttujat Puolue ajaa sen ammatti- /sosiaaliryhmän etuja, johon itse kuulun. Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_2] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolueen/ryhmän edustajien esiintyminen televisiossa. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolueen/ryhmän edustajien esiintyminen televisiossa. Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

19 Q6_4 [Q6_3] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolueella on hyvä puheenjohtaja. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolueella on hyvä puheenjohtaja. Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_4] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Olen puolueen/ryhmittymän vakituinen kannattaja. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Olen puolueen/ryhmittymän vakituinen kannattaja. Vaikutti ratkaisevasti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_5] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolueella/ryhmittymällä päteviä ihmisiä tekemään valtakunnallisia päätöksiä. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolueella/ryhmittymällä päteviä ihmisiä tekemään valtakunnallisia päätöksiä. Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_6] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolueen/ryhmittymän aatteellinen linja vastaa näkemyksiäni. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? 14

21 Q6_7 Puolueen/ryhmittymän aatteellinen linja vastaa näkemyksiäni. Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_7] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolueen/ryhmittymän toiminta valtakunnan politiikassa edellisen vaalikauden aikana. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolueen/ryhmittymän toiminta valtakunnan politiikassa edellisen vaalikauden aikana. Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

22 2. Muuttujat [Q6_8] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolueen toiminta eduskunnassa tai hallituksessa. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolueen toiminta eduskunnassa tai hallituksessa. Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_9] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Valitsin kyvykkään henkilön puolueen/ryhmittymän listalta enkä kiinnittänyt mitään huomiota puolueeseen. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Valitsin kyvykkään henkilön puolueen/ryhmittymän listalta enkä kiinnittänyt mitään huomiota puolueeseen. 16

23 Q6_11 Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_10] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolue/ryhmittymä oli huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolue/ryhmittymä oli huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_11] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Puolue edistää hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? 17

24 2. Muuttujat Puolue edistää hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_12] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Tapa/tottumus eli olet käytännössä useimmiten äänestänyt samaa puoluetta. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Tapa/tottumus eli olet käytännössä useimmiten äänestänyt samaa puoluetta. Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

25 Q6_14 [Q6_13] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Halu vaihtaa maan hallituskoostumusta. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Halu vaihtaa maan hallituskoostumusta. Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_14] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Halu tukea maan nykyistä hallitusta. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Halu tukea maan nykyistä hallitusta. Vaikutti ratkaisevasti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 19

26 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_15] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Halu varmistaa äänestämäni puolueen osallistuminen seuraavaan hallitukseen. Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat äänestämäsi puolueen tai muun ryhmittymän valintaan eduskuntavaaleissa? Halu varmistaa äänestämäni puolueen osallistuminen seuraavaan hallitukseen. Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_1] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Ympäristökysymykset. 20

27 Q7_2 Ympäristökysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_2] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Työllisyyskysymykset. Työllisyyskysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

28 2. Muuttujat [Q7_3] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Verotukseen liittyvät kysymykset. Verotukseen liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_4] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset. Sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 22

29 Q7_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_5] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Työttömyysturvaan liittyvät kysymykset. Työttömyysturvaan liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_6] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Eläketurvaan liittyvät kysymykset. Eläketurvaan liittyvät kysymykset. 23

30 2. Muuttujat Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_7] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Julkisen sektorin säästötoimiin liittyvät kysymykset. Julkisen sektorin säästötoimiin liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_8] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Aluepolitiikkaan liittyvät kysymykset. 24

31 Q7_9 Aluepolitiikkaan liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_9] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Maatalouskysymykset. Maatalouskysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

32 2. Muuttujat [Q7_10] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Ulkopolitiikkaan liittyvät kysymykset. Ulkopolitiikkaan liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_11] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvät kysymykset. Naisten ja miesten tasa-arvoon liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 26

33 Q7_13 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_12] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Suomen EU-politiikkaan liittyvät kysymykset. Suomen EU-politiikkaan liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_13] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Valtion taloutta koskevat kysymykset. 27

34 2. Muuttujat Valtion taloutta koskevat kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_14] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Julkisten palveluiden turvaamiseen liittyvät kysymykset. Julkisten palveluiden turvaamiseen liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

35 Q7_16 [Q7_15] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Työmarkkinapolitiikkaan liittyvät kysymykset. Työmarkkinapolitiikkaan liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_16] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen liittyvät kysymykset. Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 29

36 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_17] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset. Terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_18] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Energia- ja ydinvoimakysymykset. 30

37 Q7_19 Energia- ja ydinvoimakysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_19] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Lapsiperheiden asemaan liittyvät kysymykset. Lapsiperheiden asemaan liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

38 2. Muuttujat [Q7_20] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Maan tulevan hallituksen koostumukseen liittyvät seikat. Maan tulevan hallituksen koostumukseen liittyvät seikat. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_21] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Rikollisuuden ja väkivallan vähentämiseen liittyvät kysymykset. Rikollisuuden ja väkivallan vähentämiseen liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 32

39 Q7_23 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_22] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Sosiaalietuuksien väärinkäyttöön liittyvät kysymykset. Sosiaalietuuksien väärinkäyttöön liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_23] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Lapsiperheiden asemaan liittyvät kysymykset. 33

40 2. Muuttujat Lapsiperheiden asemaan liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_24] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Valtion velan vähentäminen. Valtion velan vähentäminen. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

41 Q7_26 [Q7_25] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Yritystoiminnan tukemiseen liittyvät kysymykset. Yritystoiminnan tukemiseen liittyvät kysymykset. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q7_26] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi eduskuntavaaleissa? Työntekijöiden aseman turvaaminen ja työsuhdeturva. Työntekijöiden aseman turvaaminen ja työsuhdeturva. Hyvin tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8] Missä vaiheessa lopullisesti päätit, minkä puolueen/ryhmittymän ehdokkaalle annoit äänesi eduskuntavaaleissa? Missä vaiheessa lopullisesti päätit, minkä puolueen/ryhmittymän ehdokkaalle annoit äänesi eduskuntavaaleissa? Samana päivänä kuin kävin äänestämässä Joitakin päiviä ennen äänestämistä Noin viikkoa tai kahta ennen äänestämistä Noin kuukautta tai kahta ennen äänestämistä Päätös oli selvä jo ennen vuodenvaihdetta Päätös on ollut selvä jo vuosien ajan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q9] Miten menettelit eduskuntavaaleissa? Miten menettelit eduskuntavaaleissa? Valitsin parhaan ehdokkaan välittämättä hänen puoluekannasta (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q10_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Valitsin ensin puolueen ja etsin sen listoilta parhaan ehdokkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_1] Kun päätit ketä ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa, miten tärkeäksi arvioit seuraavat tekijät? Ehdokas kuuluu kannattamaasi puolueeseen. Kun päätit ketä ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa, miten tärkeäksi arvioit seuraavat tekijät? Ehdokas kuuluu kannattamaasi puolueeseen. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_2] Kun päätit ketä ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa, miten tärkeäksi arvioit seuraavat tekijät? Sinulla oli selvä käsitys mitä asioita henkilö ajaa ja puolustaa kansanedustajana. Kun päätit ketä ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa, miten tärkeäksi arvioit seuraavat tekijät? 37

44 2. Muuttujat Sinulla oli selvä käsitys mitä asioita henkilö ajaa ja puolustaa kansanedustajana. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_3] Kun päätit ketä ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa, miten tärkeäksi arvioit seuraavat tekijät? Sinulla oli selkeä käsitys ehdokkaasta henkilönä ja ihmisenä. Kun päätit ketä ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa, miten tärkeäksi arvioit seuraavat tekijät? Sinulla oli selkeä käsitys ehdokkaasta henkilönä ja ihmisenä. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

45 Q10_5 [Q10_4] Kun päätit ketä ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa, miten tärkeäksi arvioit seuraavat tekijät? Ehdokas on samaa sukupuolta kuin sinä. Kun päätit ketä ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa, miten tärkeäksi arvioit seuraavat tekijät? Ehdokas on samaa sukupuolta kuin sinä. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_5] Kun päätit ketä ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa, miten tärkeäksi arvioit seuraavat tekijät? Ehdokas on samaa ikäryhmää kuin sinä. Kun päätit ketä ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa, miten tärkeäksi arvioit seuraavat tekijät? Ehdokas on samaa ikäryhmää kuin sinä. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_6] Kun päätit ketä ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa, miten tärkeäksi arvioit seuraavat tekijät? Olit äänestänyt samaa henkilöä aiemminkin. Kun päätit ketä ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa, miten tärkeäksi arvioit seuraavat tekijät? Olit äänestänyt samaa henkilöä aiemminkin. Hyvin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q10_7] Kun päätit ketä ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa, miten tärkeäksi arvioit seuraavat tekijät? Ehdokkaan hyvä tunnettuus ja mahdollisuudet tulla valituksi. Kun päätit ketä ehdokasta äänestät eduskuntavaaleissa, miten tärkeäksi arvioit seuraavat tekijät? Ehdokkaan hyvä tunnettuus ja mahdollisuudet tulla valituksi. 40

47 Q11_2 Hyvin tärkeä Melko tärkeä Ei kovinkaan tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_1] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Sanomalehtien kirjoittelu. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Sanomalehtien kirjoittelu. Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_2] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Aikakausilehtien kirjoittelu. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Aikakausilehtien kirjoittelu. 41

48 2. Muuttujat Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_3] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Vaaleja käsitelleet radio-ohjelmat. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Vaaleja käsitelleet radio-ohjelmat. Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_4] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? TV:n vaalikeskustelut. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? TV:n vaalikeskustelut. 42

49 Q11_6 Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_5] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? TV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmat. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? TV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmat. Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_6] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Vaalimainonta sanomalehdessä. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Vaalimainonta sanomalehdessä. 43

50 2. Muuttujat Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_7] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Vaalimainonta TV:ssä. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Vaalimainonta TV:ssä. Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_8] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Vaalimainonta paikallisradiossa. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Vaalimainonta paikallisradiossa. 44

51 Q11_10 Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_9] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Muu vaalimainonta. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Muu vaalimainonta. Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_10] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Vaalitilaisuudet. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Vaalitilaisuudet. 45

52 2. Muuttujat Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_11] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Ystävät, tuttavat, työtoverit. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Ystävät, tuttavat, työtoverit. Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_12] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? TV:n viihdeohjelmat ja muut vapaamuotoiset vaaleja käsittelevät ohjelmat. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? TV:n viihdeohjelmat ja muut vapaamuotoiset vaaleja käsittelevät ohjelmat. 46

53 Q11_14 Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_13] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Työpaikkakeskustelut. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Työpaikkakeskustelut. Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_14] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Ammattijärjestön kannanotot. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Ammattijärjestön kannanotot. 47

54 2. Muuttujat Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_15] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Internet. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Internet. Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_16] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Tekstitelevisio. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Tekstitelevisio. 48

55 Q12 Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11_17] Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? SAK:n kampanja äänestämisen puolesta. Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? SAK:n kampanja äänestämisen puolesta. Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q12] Näitkö kokonaisuudessaan ennen eduskuntavaaleja ehdokkaiden tai puolueiden TV-mainoksia? Kysymyksen esiteksti Kysytään jos oli äänioikeutettu eduskuntavaaleissa Näitkö kokonaisuudessaan ennen eduskuntavaaleja ehdokkaiden tai puolueiden TV-mainoksia? 49

56 2. Muuttujat Kyllä En En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_1] Minkä kaikkien poliittisten ryhmien tai niiden ehdokkaiden mainoksia olet nähnyt TV:ssä? Suomen Sosialidemokraattinen puolue - SDP. Minkä kaikkien poliittisten ryhmien tai niiden ehdokkaiden mainoksia olet nähnyt TV:ssä? (Kysytään jos vastasi kyllä kysymykseen Q12) Suomen Sosialidemokraattinen puolue - SDP. Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_2] Minkä kaikkien poliittisten ryhmien tai niiden ehdokkaiden mainoksia olet nähnyt TV:ssä? Suomen Keskusta - KESK. Minkä kaikkien poliittisten ryhmien tai niiden ehdokkaiden mainoksia olet nähnyt TV:ssä? (Kysytään jos vastasi kyllä kysymykseen Q12) Suomen Keskusta - KESK. 50

57 Q13_4 Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_3] Minkä kaikkien poliittisten ryhmien tai niiden ehdokkaiden mainoksia olet nähnyt TV:ssä? Kansallinen Kokoomus - KOK. Minkä kaikkien poliittisten ryhmien tai niiden ehdokkaiden mainoksia olet nähnyt TV:ssä? (Kysytään jos vastasi kyllä kysymykseen Q12) Kansallinen Kokoomus - KOK. Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q13_4] Minkä kaikkien poliittisten ryhmien tai niiden ehdokkaiden mainoksia olet nähnyt TV:ssä? Vasemmistoliitto - VAS. Minkä kaikkien poliittisten ryhmien tai niiden ehdokkaiden mainoksia olet nähnyt TV:ssä? (Kysytään jos vastasi kyllä kysymykseen Q12) Vasemmistoliitto - VAS. 51

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja FSD2024 Eduskuntavaalien 2003 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2137. Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta. Koodikirja

FSD2137. Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta. Koodikirja FSD2137 Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2006,

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1040. Presidentinvaalit 2000, 1. kierros. Koodikirja

FSD1040. Presidentinvaalit 2000, 1. kierros. Koodikirja FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2000, 1. kierros

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2017. Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen Koodikirja

FSD2017. Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen Koodikirja FSD2017 Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten

Lisätiedot

FSD1028. Nuoret ja europarlamenttivaalit Koodikirja

FSD1028. Nuoret ja europarlamenttivaalit Koodikirja FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret ja europarlamenttivaalit

Lisätiedot

FSD2131. Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit. Koodikirja

FSD2131. Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit. Koodikirja FSD2131 Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit

Lisätiedot

FSD1030. Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu Koodikirja

FSD1030. Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu Koodikirja FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1041. Presidentinvaalit 2000, 2. kierros. Koodikirja

FSD1041. Presidentinvaalit 2000, 2. kierros. Koodikirja FSD1041 Presidentinvaalit 2000, 2. kierros Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2000, 2. kierros

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2507. Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely. Koodikirja

FSD2507. Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely. Koodikirja FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2006. Euroopan parlamenttivaalit Koodikirja

FSD2006. Euroopan parlamenttivaalit Koodikirja FSD2006 Euroopan parlamenttivaalit 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Euroopan parlamenttivaalit 2004 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja

FSD2693. Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot. Koodikirja FSD2693 Suomalainen päihdehoito: päihdetyöntekijän alalle hakeutuminen 2008: taustatiedot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3108. Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus Koodikirja

FSD3108. Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus Koodikirja FSD3108 Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus

Lisätiedot

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja

FSD2215. Naiset ja seksi Koodikirja FSD2215 Naiset ja seksi 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Naiset ja seksi 2006 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja

FSD2372. Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä Koodikirja FSD2372 Valmistuvien lääkärien käytännön kokemus toimenpiteistä 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Valmistuvien

Lisätiedot

FSD1019. Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1. Koodikirja

FSD1019. Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1. Koodikirja FSD1019 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kannatusmittaustutkimus 1994,

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1010. Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu Koodikirja

FSD1010. Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu Koodikirja FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2325. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2325 Kaupunkipalvelututkimus 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2005 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja

FSD1210. Suomalaisten maaseutukuva Koodikirja FSD1210 Suomalaisten maaseutukuva 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maaseutukuva 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja

FSD2879. Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot. Koodikirja FSD2879 Elektronisten aineistojen käyttäjäkysely 2002: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja

FSD2173. KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat. Koodikirja FSD2173 KuntaSuomi 2004: vanhus- ja vammaishuolto 2000: viranhaltijat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi

Lisätiedot

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja FSD1168 MTS-syystutkimus 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-syystutkimus 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja

FSD2613. Opiskelijan ammattikorkeakoulu Koodikirja FSD2613 Opiskelijan ammattikorkeakoulu 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Opiskelijan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja

FSD2465. Kaupunkipalvelututkimus Koodikirja FSD2465 Kaupunkipalvelututkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja

FSD2211. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely. Koodikirja FSD2211 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : luottamushenkilökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1260. Eduskuntavaalitutkimus Koodikirja

FSD1260. Eduskuntavaalitutkimus Koodikirja FSD1260 Eduskuntavaalitutkimus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalitutkimus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja

FSD2391. Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta Koodikirja FSD2391 Tampereen Harrastava iltapäivä: koulun henkilökunta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen

Lisätiedot

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja

FSD2151. KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi Koodikirja FSD2151 KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : nuorisotoimi

Lisätiedot

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD3030 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja

FSD2821. Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä Koodikirja FSD2821 Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten ajatuksia kehitysyhteistyöstä

Lisätiedot

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1261. Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1261 Tampereen yliopistossa vuonna 2001 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja

FSD1181. Tiedebarometri Koodikirja FSD1181 Tiedebarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2001 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja

FSD1179. Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset. Koodikirja FSD1179 Perhebarometri 1997 : suomalaisten perhekäsitykset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri

Lisätiedot