FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2024 Eduskuntavaalien 2003 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :07: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2024. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Moring, Tom: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [elektroninen aineisto]. FSD2024, versio 1.0 ( ). Espoo: Suomen Gallup [aineistonkeruu], Changes in Finnish TV Election Campaigns -projekti [tuottaja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Eduskuntavaalien 2003 seuranta Aineiston nimi englanniksi: Follow-up on Parliamentary Elections 2003 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Gallup Kanavan kuvaus 1 Tekijät Moring, Tom (Helsingin yliopisto) Suomen Gallup Changes in Finnish TV Election Campaigns -projekti Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Moring, Tom (Helsingin yliopisto) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat eduskuntavaalit; mainonta; poliittinen käyttäytyminen; puolueet; puolueiden kannatus; televisiomainonta; vaalikampanjat; vaalit; äänestäminen Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: politiikantutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: poliittinen käyttäytyminen, asenteet ja mielipiteet; vaalit Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) Suomen Gallup on kerännyt yleisten vaalien seurantatutkimusaineistoja GallupKanavan kotipäätekyselyinä. Hankkeesta ovat vastanneet Tom Moring ja Juhani Pehkonen. Tutkimuksia ovat rahoittaneet mm. Tom Moringin tutkimushankkeet ja TNS Gallup. Lisätietoa vaaleihin liittyvistä tutkimuksista löytyy Suomen vaalitutkimusportaalista. Seurantatutkimusten keskeisiä teemoja ovat olleet mm. äänestyskäyttäytyminen, äänestäjien puolue- ja ehdokasvalinnan perusteet sekä eri asiakysymysten, tietolähteiden, tiedotusvälineiden, vaalikampanjoiden ja vaalimainonnan vaikutukset äänestyspäätöksiin. Sisällönkuvaus Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä juuri ennen tutkimuksen suorittamista käydyissä vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Vastaajalta kysyttiin ensin, mitä hän äänesti vuoden 2000 kunnallisvaaleissa ja vuoden 1999 eduskuntavaaleissa. Vuoden 2003 eduskuntavaaleihin liittyen kysyttiin äänestikö vastaaja, minkä puolueen edustajaa hän äänesti, mitkä syyt vaikuttivat puolueen valintaan ja mitkä asiat olivat tärkeitä äänestyspäätöksen kannalta. Lisäksi kysyttiin, missä vaiheessa vastaaja teki ehdokasvalintansa, valitsiko hän ensin puolueen vai ehdokkaan, mitkä asiat vaikuttivat ehdokkaan valintaan ja mistä lähteistä hän sai tietoa äänestyspäätöksensä tueksi. Vaalimainontaa tutkittiin tiedustelemalla, minkä kaikkien puolueiden tai 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu ehdokkaiden mainoksia vastaaja oli nähnyt televisiossa, oliko tv-mainonta vastaajan mielestä asia- vai imagopainotteista, oliko TV-mainonnalla merkitystä ja miten vastaajaa suhtautuu poliittiseen tv-mainontaan. Edelleen tiedusteltiin, mikä merkitys suurimpien puolueiden puheenjohtajilla oli, vaikuttiko pääministerin valinta vastaajan äänestyspäätökseen, pitäisikö puolueiden kertoa kantansa Suomen Nato-jäsenyyteen ennen eduskuntavaaleja ja tulisiko Suomen liittyä Natoon. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin mitkä syyt vaikuttivat siihen, etteivät he käyneet äänestämässä. Lopuksi tiedusteltiin, mikä puolue olisi vastaajalle pakkotilanteessa kaikkein vähiten epämieluisa vaihtoehto. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, koulutus, asumismuoto, ammattiryhmä, kuuluminen ammattiyhdistykseen, talouden vuositulot ja maakunta. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen vuotias väestö, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Suomen Gallup Aineiston tuottajat: Suomen Gallup Keruumenetelmä: Kotipäätekysely (Gallup Kanava) Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2003 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 181 muuttujaa ja 1511 havaintoa. Otantamenetelmä: Tutkimuksen tiedot on kerätty GallupKanavalla, kotitalouksiin asetettujen mikrotietokoneiden ja Internet-päätelaitteiden avulla. Otanta on toteutettu monivaiheisena ositettuna otantana, jonka tuloksena on kiinteä tutkimusnäyte. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu kuntamuuttuja. 3

10 1. Aineiston kuvailu Julkaisut Borg, Sami & Moring, Tom (2005). Vaalikampanja. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Demokratiaindikaattorit Toim. Borg, Sami. Helsinki: Oikeusministeriö. Selvityksiä ja ohjeita 52/2013. URN:ISBN: Grönlund, Kimmo & Paloheimo, Heikki & Wass, Hanna (2005). Äänestysosallistuminen. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Karvonen, Lauri (2014). Parties, Governments and Voters in Finland. Politics under Fundamental Societal Transformation. Colchester. ECPR Press Moring, Tom & Mykkänen, Juri (2009). Vaalikampanja. Teoksessa: Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki), Tampere: Tampere University Press. Moring, Tom & Mykkänen, Juri (2012). Vaalikampanjat ja viestinnällistyminen. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (2009). Toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki. Tampere: Tampere University Press. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2419 Eduskuntavaalien 2007 seuranta Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1511 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1511 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1511 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [TALOUSID] Talous_id Talous_id Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1511 minimi 6.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [HENKILO] Henkilö_id Henkilö_id Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1511 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, minkä puolueen tai ryhmittymän listoilla olevaa ehdokasta äänestäisit Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, minkä puolueen tai ryhmittymän listoilla olevaa ehdokasta äänestäisit? SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) KESK (Suomen Keskusta) KOK (Kansallinen Kokoomus) VAS (Vasemmistoliitto) VIHR (Vihreä Liitto) RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) Kd (Suomen Kristillisdemokraatit) (aiemmin SKL) PS (Perussuomalaiset) Joku muu puolue (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Joku muu ryhmittymä En äänestäisi En osaa sanoa [Q2] Mitä puoluetta tai ryhmittymää äänestit lokakuussa 2000 järjestetyissä kunnallisvaaleissa Kysymyksen esiteksti Jos äänesti Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit vuoden 2000 KUNNALLISVAALEIS- SA? SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) KESK (Suomen Keskusta) KOK (Kansallinen Kokoomus) VAS (Vasemmistoliitto) VIHR (Vihreä Liitto) RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) SKL (Suomen Kristillinen Liitto) PS (Perussuomalaiset) Joku muu puolue Joku muu ryhmittymä En äänestänyt Ei ollut äänioikeutta En osaa sanoa En halua sanoa [Q3] Mitä puoluetta tai ryhmittymää äänestit maaliskuussa 1999 järjestetyissä eduskuntavaaleissa Kysymyksen esiteksti Jos äänesti vuoden 1999 eduskuntavaaleissa 8

15 Q4 Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit vuoden 1999 EDUSKUNTAVAALEIS- SA? SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) KESK (Suomen Keskusta) KOK (Kansallinen Kokoomus) VAS (Vasemmistoliitto) VIHR (Vihreä Liitto) RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) SKL (Suomen Kristillinen Liitto) NUSU (Nuorsuomalainen puolue) PS (Perussuomalaiset) Joku muu puolue Joku muu ryhmittymä En äänestänyt Ei ollut äänioikeutta En osaa sanoa En halua sanoa [Q4] Asennoitumista politiikkaan kuvataan usein puhumalla vasemmistosta ja oikeistosta. Seuraavassa on eräänlainen vasemmisto-oikeisto- mittari. Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi tällä mittarilla Asennoitumista politiikkaan kuvataan usein puhumalla vasemmistosta ja oikeistosta. Seuraavassa on eräänlainen vasemmisto-oikeisto -mittari. Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi tällä mittarilla? Vasemmalle Jonkin verran vasemmalle Jonkin verran oikealle Oikealle En osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q5] Mihin seuraavista yhteiskuntaluokista katsot kuuluvasi Mihin seuraavista yhteiskuntaluokista katsot kuuluvasi? Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka Yläluokka En osaa sanoa [Q6] Muistellaan aluksi vuoden 2000 KUNNALLISVAALEJA. Näissä kuntavaaleissa hyvin moni kansalainen jätti syystä tai toisesta äänestämättä. Kävitkö sinä vuoden 2000 lokakuussa äänestämässä kunnallisvaaleissa Muistellaan aluksi vuoden 2000 KUNNALLISVAALEJA. Näissä kuntavaaleissa hyvin moni kansalainen jätti syystä tai toisesta äänestämättä. Kävitkö sinä vuoden 2000 lokakuussa äänestämässä kunnallisvaaleissa? Kyllä En äänestänyt Minulla ei ollut silloin äänioikeutta En halua sanoa

17 Q8_1 [Q7] Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit vuoden 2000 KUNNALLISVAALEISSA Kysymyksen esiteksti Jos äänesti Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit vuoden 2000 KUNNALLISVAALEIS- SA? Suomen Sosialidemokraattinen puolue - SDP Suomen Keskusta - KESK Kansallinen Kokoomus - KOK Vasemmistoliitto - VAS Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP Vihreä Liitto - VIHR Suomen Kristillinen Liitto - SKL Perussuomalainen Puolue - PS Joku muu puolue tai ryhmittymä En halua sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Seurasit tulevia vaaleja koskevia juttuja sanomalehtikirjoittelusta JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Seurasit tulevia vaaleja koskevia juttuja sanomalehtikirjoittelusta 11

18 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q8_2] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Seurasit vaaleja koskevia juttuja television uutis- ja ajankohtaisohjelmista JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Seurasit vaaleja koskevia juttuja television uutis- ja ajankohtaisohjelmista Ei mainittu Mainittu [Q8_3] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Näit ehdokkaiden mainoksia sanomalehdissä JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Näit ehdokkaiden mainoksia sanomalehdissä Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q8_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q8_4] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Näit ehdokkaiden mainoksia televisiossa JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Näit ehdokkaiden mainoksia televisiossa Ei mainittu Mainittu [Q8_5] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Näit puolueiden mainoksia televisiossa JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Näit puolueiden mainoksia televisiossa Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q8_6] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Kuulit ehdokkaiden mainoksia radiosta JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Kuulit ehdokkaiden mainoksia radiosta Ei mainittu Mainittu [Q8_7] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Huomasit ehdokkaiden postiluukkuihin jakamia mainoksia JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Huomasit ehdokkaiden postiluukkuihin jakamia mainoksia 14

21 Q8_9 Ei mainittu Mainittu [Q8_8] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Seurasit vaalikeskusteluja tai puoluehaastatteluja televisiossa JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Seurasit vaalikeskusteluja tai puoluehaastatteluja televisiossa Ei mainittu Mainittu [Q8_9] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Seurasit television viihdeohjelmaa, jossa mukana kansanedustajaehdokkaita JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Seurasit television viihdeohjelmaa, jossa mukana kansanedustajaehdokkaita 15

22 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q8_10] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Kävit jonkun puolueen tai ehdokkaan internet-sivulla JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Kävit jonkun puolueen tai ehdokkaan internet-sivulla Ei mainittu Mainittu [Q8_11] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Kävit jonkun tiedotusvälineen (esim. Yle, MTV3) tai muun tahon vaalikoneella internetissä JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Kävit jonkun tiedotusvälineen (esim. Yle, MTV3) tai muun tahon vaalikoneella internetissä 16

23 Q8_13 Ei mainittu Mainittu [Q8_12] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Osallistuit jonkun puolueen tai ehdokkaan vaalitilaisuuteen JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Osallistuit jonkun puolueen tai ehdokkaan vaalitilaisuuteen Ei mainittu Mainittu [Q8_13] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Ei mitään näistä JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Ei mitään näistä Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q8_14] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: En osaa sanoa JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q9] Monet ihmiset jättävät syystä tai toisesta äänestämättä. Äänestitkö juuri käydyissä eduskuntavaaleissa Kysymyksen esiteksti JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT Monet ihmiset jättävät syystä tai toisesta äänestämättä. Äänestitkö juuri käydyissä eduskuntavaaleissa? En tällä kertaa äänestänyt (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q11_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kyllä äänestin ennakkoon Kyllä äänestin varsinaisena vaalipäivänä En halua sanoa [Q10] Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit juuri käydyissä EDUSKUNTAVAALEISSA Kysymyksen esiteksti JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT Jos äänesti eduskuntavaaleissa Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit juuri käydyissä EDUSKUNTAVAA- LEISSA? Suomen Sosialidemokraattinen puolue - SDP Suomen Keskusta - KESK Kansallinen Kokoomus - KOK Vasemmistoliitto - VAS Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP Vihreä Liitto - VIHR Kristillisdemokraatit - KD Perussuomalainen Puolue - PS Joku muu puolue tai ryhmittymä En halua sanoa [Q11_1] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolue ajaa sen ammatti/sosiaaliryhmän etuja, johon itse kuulun Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: 19

26 2. Muuttujat Puolue ajaa sen ammatti/sosiaaliryhmän etuja, johon itse kuulun? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_2] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueen/ryhmän edustajien esiintyminen televisiossa Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueen/ryhmän edustajien esiintyminen televisiossa? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa

27 Q11_4 [Q11_3] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueella on hyvä puheenjohtaja Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueella on hyvä puheenjohtaja? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_4] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Olen puolueen/ryhmittymän vakituinen kannattaja Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Olen puolueen/ryhmittymän vakituinen kannattaja? Vaikutti ratkaisevasti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_5] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueella/ryhmittymällä päteviä ihmisiä tekemään valtakunnallisia päätöksiä Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueella/ryhmittymällä päteviä ihmisiä tekemään valtakunnallisia päätöksiä? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_6] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueen/ryhmittymän aatteellinen linja vastaa näkemyksiäni Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: 22

29 Q11_7 Puolueen/ryhmittymän aatteellinen linja vastaa näkemyksiäni? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_7] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueen/ryhmittymän toiminta valtakunnan politiikassa edellisen vaalikauden aikana Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueen/ryhmittymän toiminta valtakunnan politiikassa edellisen vaalikauden aikana? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa

30 2. Muuttujat [Q11_8] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueen toiminta eduskunnassa tai hallituksessa Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueen toiminta eduskunnassa tai hallituksessa? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_9] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Valitsin kyvykkään henkilön puolueen/ryhmittymän listalta, enkä kiinnittänyt mitään huomiota puolueeseen Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Valitsin kyvykkään henkilön puolueen/ryhmittymän listalta, enkä kiinnittänyt mitään huomiota puolueeseen? 24

31 Q11_11 Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_10] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolue/ryhmittymä oli huonoista vaihtoehdoista vähiten huono Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolue/ryhmittymä oli huonoista vaihtoehdoista vähiten huono? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_11] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolue edistää hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: 25

32 2. Muuttujat Puolue edistää hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_12] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Tapa/ tottumus eli olen käytännössä useimmiten äänestänyt samaa puoluetta Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Tapa/tottumus eli olen käytännössä useimmiten äänestänyt samaa puoluetta? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa

33 Q11_14 [Q11_13] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Halu vaihtaa maan hallituskoostumusta Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Halu vaihtaa maan hallituskoostumusta? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_14] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Halu tukea maan nykyistä hallitusta Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Halu tukea maan nykyistä hallitusta? Vaikutti ratkaisevasti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_15] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Halu varmistaa äänestämäni puolueen osallistuminen seuraavaan hallitukseen Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Halu varmistaa äänestämäni puolueen osallistuminen seuraavaan hallitukseen? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_16] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Halu vaikuttaa pääministerin valintaan Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: 28

35 Q12_1 Halu vaikuttaa pääministerin valintaan? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q12_1] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Ympäristökysymykset Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Ympäristökysymykset? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa

36 2. Muuttujat [Q12_2] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Verotus Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Verotus? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_3] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Valtion talous Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Valtion talous? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q12_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa [Q12_4] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työllisyys Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työllisyys? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_5] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Sosiaaliturva Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Sosiaaliturva? 31

38 2. Muuttujat Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_6] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Sairaudenhoito Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Sairaudenhoito? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_7] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työttömyysturva Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työttömyysturva? 32

39 Q12_9 Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_8] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Eläketurva Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Eläketurva? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_9] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Koulutus ja koululaitos Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: 33

40 2. Muuttujat Koulutus ja koululaitos? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_10] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Energia ja ydinvoima Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Energia ja ydinvoima? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa

41 Q12_12 [Q12_11] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Pakolaiset ja pakolaispolitiikka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Pakolaiset ja pakolaispolitiikka? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_12] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Huumeet Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Huumeet? Hyvin tärkeä Melko tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_13] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Julkisen sektorin säästötoimet Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Julkisen sektorin säästötoimet? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_14] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Aluepolitiikka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Aluepolitiikka? 36

43 Q12_16 Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_15] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Maatalouskysymykset Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Maatalouskysymykset? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_16] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Ulkopolitiikka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: 37

44 2. Muuttujat Ulkopolitiikka? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_17] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Asuntopolitiikka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Asuntopolitiikka? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa

45 Q12_19 [Q12_18] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työttömyys Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työttömyys? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_19] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Tuloerot Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Tuloerot? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa [Q12_20] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Väestön ikääntyminen Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Väestön ikääntyminen? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_21] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Turvallisuus ja puolustuspolitiikka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Turvallisuus ja puolustuspolitiikka? 40

47 Q12_23 Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_22] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Yritystoiminnan tukeminen Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Yritystoiminnan tukeminen? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_23] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Vanhusten huolto Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: 41

48 2. Muuttujat Vanhusten huolto? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_24] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Naisten ja miesten tasa-arvo Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Naisten ja miesten tasa-arvo? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa

49 Q12_26 [Q12_25] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Irakin sodan uhka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Irakin sodan uhka? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_26] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Suomen mahdollinen Natojäsenyys Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys? Hyvin tärkeä Melko tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_27] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Rikollisuuden torjunta ja rangaistukset Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Rikollisuuden torjunta ja rangaistukset? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_28] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työmarkkinapolitiikka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työmarkkinapolitiikka? 44

51 Q12_30 Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_29] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Lapsiperheiden asema Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Lapsiperheiden asema? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_30] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Ulkomaalaiset maahanmuuttajat Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: 45

52 2. Muuttujat Ulkomaalaiset maahanmuuttajat? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_31] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Pääministerin valinta Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Pääministerin valinta? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa

53 Q12_33 [Q12_32] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Uuden hallituksen koostumus Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Uuden hallituksen koostumus? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_33] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Suomen EU-politiikka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Suomen EU-politiikka? Hyvin tärkeä Melko tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 47

54 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_34] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Julkisten palveluiden turvaaminen Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Julkisten palveluiden turvaaminen? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_35] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Valtion velka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Valtion velka? 48

55 Q13 Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_36] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työntekijöiden asema ja työsuhdeturva Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työntekijöiden asema ja työsuhdeturva? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q13] Missä vaiheessa lopullisesti päätit, minkä puolueen/ryhmittymän ehdokkaalle annoit äänesi EDUSKUNTAVAALEISSA Kysymyksen esiteksti Jos äänesti eduskuntavaaleissa 49

56 2. Muuttujat Missä vaiheessa lopullisesti päätit, minkä puolueen/ryhmittymän ehdokkaalle annoit äänesi EDUSKUNTAVAALEISSA? Samana päivänä, kun kävin äänestämässä Joitakin päiviä ennen äänestämistä Noin viikkoa tai kahta ennen äänestämistä Noin kuukautta tai kahta ennen äänestämistä Päätös oli selvä jo ennen vuodenvaihdetta Päätös on ollut selvä jo vuosien ajan En osaa sanoa [Q14] Miten menettelit EDUSKUNTAVAALEISSA Miten menettelit EDUSKUNTAVAALEISSA? Valitsin parhaan ehdokkaan välittämättä hänen puoluekannastaan Valitsin ensin puolueen ja etsin sen listoilta parhaan ehdokkaan En osaa sanoa [Q15_1] Mitkä KAIKKI seuraavista pitivät omalla kohdallasi paikkansa EDUSKUNTAVAALEISSA: Vaihdoin puolueen, jonka ehdokasta äänestin viikon puolentoista sisällä ennen varsinaista vaalipäivää Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Mitkä KAIKKI seuraavista pitivät omalla kohdallasi paikkansa EDUSKUNTAVAALEISSA? 50

57 Q15_3 Vaihdoin puolueen, jonka ehdokasta äänestin viikon puolentoista sisällä ennen varsinaista vaalipäivää Ei mainittu Mainittu [Q15_2] Mitkä KAIKKI seuraavista pitivät omalla kohdallasi paikkansa EDUSKUNTAVAALEISSA: Äänestin tällä kertaa sellaisen puolueen ehdokasta, jota en tavallisesti äänestä eduskuntavaaleissa Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Mitkä KAIKKI seuraavista pitivät omalla kohdallasi paikkansa EDUSKUNTAVAALEISSA? Äänestin tällä kertaa sellaisen puolueen ehdokasta, jota en tavallisesti äänestä eduskuntavaaleissa Ei mainittu Mainittu [Q15_3] Mitkä KAIKKI seuraavista pitivät omalla kohdallasi paikkansa EDUSKUNTAVAALEISSA: Meinasin ensin jättää äänestämättä, mutta päätin vaikuttaa pääministerikisaan ja äänestää Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Mitkä KAIKKI seuraavista pitivät omalla kohdallasi paikkansa EDUSKUNTAVAALEISSA? 51

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2137. Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta. Koodikirja

FSD2137. Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta. Koodikirja FSD2137 Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2006,

Lisätiedot

FSD2630. Eduskuntavaalien 2011 seuranta. Koodikirja

FSD2630. Eduskuntavaalien 2011 seuranta. Koodikirja FSD2630 Eduskuntavaalien 2011 seuranta Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2011 seuranta [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD1042. Eduskuntavaalien 1999 seuranta. Koodikirja

FSD1042. Eduskuntavaalien 1999 seuranta. Koodikirja FSD1042 Eduskuntavaalien 1999 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 1999 seuranta [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD1028. Nuoret ja europarlamenttivaalit Koodikirja

FSD1028. Nuoret ja europarlamenttivaalit Koodikirja FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret ja europarlamenttivaalit

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2131. Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit. Koodikirja

FSD2131. Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit. Koodikirja FSD2131 Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD1030. Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu Koodikirja

FSD1030. Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu Koodikirja FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2017. Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen Koodikirja

FSD2017. Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen Koodikirja FSD2017 Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

FSD2006. Euroopan parlamenttivaalit Koodikirja

FSD2006. Euroopan parlamenttivaalit Koodikirja FSD2006 Euroopan parlamenttivaalit 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Euroopan parlamenttivaalit 2004 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja FSD1001 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3108. Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus Koodikirja

FSD3108. Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus Koodikirja FSD3108 Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD1040. Presidentinvaalit 2000, 1. kierros. Koodikirja

FSD1040. Presidentinvaalit 2000, 1. kierros. Koodikirja FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2000, 1. kierros

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD1041. Presidentinvaalit 2000, 2. kierros. Koodikirja

FSD1041. Presidentinvaalit 2000, 2. kierros. Koodikirja FSD1041 Presidentinvaalit 2000, 2. kierros Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2000, 2. kierros

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2507. Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely. Koodikirja

FSD2507. Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely. Koodikirja FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2296 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2007 :

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja

FSD2737. Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö Koodikirja FSD2737 Kuntien yhteisen tehtäväluokituksen ja eams:n käyttö 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien

Lisätiedot

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja

FSD2711. Ikäihmiset ja teknologia Koodikirja FSD2711 Ikäihmiset ja teknologia 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ikäihmiset ja teknologia 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja

FSD2392. Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset Koodikirja FSD2392 Tampereen Harrastava iltapäivä: lapset 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen Harrastava iltapäivä

Lisätiedot

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja

FSD1266. Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990. Koodikirja FSD1266 Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1990

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2937. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat. Koodikirja

FSD2937. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat. Koodikirja FSD2937 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA

AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA AATE, PERINTEET JA MIELIKUVAT SELITTIVÄT PUOLUEVALINTAA KUNTAVAALEISSA Aatteellisilla tekijöillä (2 % vaikutti ratkaisevasti tai paljon), perinteillä sekä mielikuvilla puolueen harjoittamasta politiikasta

Lisätiedot

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja

FSD1237. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa Koodikirja FSD1237 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1019. Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1. Koodikirja

FSD1019. Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1. Koodikirja FSD1019 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kannatusmittaustutkimus 1994,

Lisätiedot

FSD1127. Rukoilututkimus Koodikirja

FSD1127. Rukoilututkimus Koodikirja FSD1127 Rukoilututkimus 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Rukoilututkimus 1998 [koodikirja]. Tampere :

Lisätiedot

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja

FSD1168. MTS-syystutkimus Koodikirja FSD1168 MTS-syystutkimus 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-syystutkimus 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2939. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät. Koodikirja

FSD2939. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät. Koodikirja FSD2939 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU

KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU 1 KVANTITATIIVISEN TUTKIMUSAINEISTON KUVAILU Eliisa Haanpää Tietoarkisto 6.6.2017 Kuva: Unsplash CC0 2 Esityksen sisältö Yleinen Tutkimusaineiston metadata Kuvaileva metadata 3 Yleinen Tietoarkisto www.fsd.uta.fi

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot