FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2024 Eduskuntavaalien 2003 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO

2 c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: https://services.fsd.uta.fi/ Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Ladottu L A TEX:lla $ Koodikirjoitin.py :07: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2024. Tutkimusaineisto on merkittävä lähdeviitteisiin kaikissa julkaisuissa, joissa sitä tai sen osaa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai viittausta voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaustieto: Moring, Tom: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [elektroninen aineisto]. FSD2024, versio 1.0 ( ). Espoo: Suomen Gallup [aineistonkeruu], Changes in Finnish TV Election Campaigns -projekti [tuottaja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Aineiston arkistoon luovuttajilla ja arkistolla ei ole vastuuta aineiston uudiskäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Arkistolle tulee lähettää tiedot julkaisuista, joissa aineistoa tai siitä luvallisesti otettuja kopioita on hyödynnetty. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, joissa aineistoa on käytetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Aineistoon mahdollisesti liittyvä kyselylomake on saatavissa erillisenä tiedostona. Tämä koodikirja on tuotettu automaattisesti Python-, L A TEX- ja dvipdfm-ohjelmistoilla. Lähdetiedostoina ovat olleet DDI-kuvailuformaatin mukaiset kuvailutiedostot ja SPSS-tiedostot.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Eduskuntavaalien 2003 seuranta Aineiston nimi englanniksi: Follow-up on Parliamentary Elections 2003 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Gallup Kanavan kuvaus 1 Tekijät Moring, Tom (Helsingin yliopisto) Suomen Gallup Changes in Finnish TV Election Campaigns -projekti Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. 1 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineiston luovuttaja Moring, Tom (Helsingin yliopisto) Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat eduskuntavaalit; mainonta; poliittinen käyttäytyminen; puolueet; puolueiden kannatus; televisiomainonta; vaalikampanjat; vaalit; äänestäminen Tieteenala FSDn sanaston mukainen luokittelu: politiikantutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: poliittinen käyttäytyminen, asenteet ja mielipiteet; vaalit Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) Suomen Gallup on kerännyt yleisten vaalien seurantatutkimusaineistoja GallupKanavan kotipäätekyselyinä. Hankkeesta ovat vastanneet Tom Moring ja Juhani Pehkonen. Tutkimuksia ovat rahoittaneet mm. Tom Moringin tutkimushankkeet ja TNS Gallup. Lisätietoa vaaleihin liittyvistä tutkimuksista löytyy Suomen vaalitutkimusportaalista. Seurantatutkimusten keskeisiä teemoja ovat olleet mm. äänestyskäyttäytyminen, äänestäjien puolue- ja ehdokasvalinnan perusteet sekä eri asiakysymysten, tietolähteiden, tiedotusvälineiden, vaalikampanjoiden ja vaalimainonnan vaikutukset äänestyspäätöksiin. Sisällönkuvaus Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä juuri ennen tutkimuksen suorittamista käydyissä vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Vastaajalta kysyttiin ensin, mitä hän äänesti vuoden 2000 kunnallisvaaleissa ja vuoden 1999 eduskuntavaaleissa. Vuoden 2003 eduskuntavaaleihin liittyen kysyttiin äänestikö vastaaja, minkä puolueen edustajaa hän äänesti, mitkä syyt vaikuttivat puolueen valintaan ja mitkä asiat olivat tärkeitä äänestyspäätöksen kannalta. Lisäksi kysyttiin, missä vaiheessa vastaaja teki ehdokasvalintansa, valitsiko hän ensin puolueen vai ehdokkaan, mitkä asiat vaikuttivat ehdokkaan valintaan ja mistä lähteistä hän sai tietoa äänestyspäätöksensä tueksi. Vaalimainontaa tutkittiin tiedustelemalla, minkä kaikkien puolueiden tai 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu ehdokkaiden mainoksia vastaaja oli nähnyt televisiossa, oliko tv-mainonta vastaajan mielestä asia- vai imagopainotteista, oliko TV-mainonnalla merkitystä ja miten vastaajaa suhtautuu poliittiseen tv-mainontaan. Edelleen tiedusteltiin, mikä merkitys suurimpien puolueiden puheenjohtajilla oli, vaikuttiko pääministerin valinta vastaajan äänestyspäätökseen, pitäisikö puolueiden kertoa kantansa Suomen Nato-jäsenyyteen ennen eduskuntavaaleja ja tulisiko Suomen liittyä Natoon. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin mitkä syyt vaikuttivat siihen, etteivät he käyneet äänestämässä. Lopuksi tiedusteltiin, mikä puolue olisi vastaajalle pakkotilanteessa kaikkein vähiten epämieluisa vaihtoehto. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, koulutus, asumismuoto, ammattiryhmä, kuuluminen ammattiyhdistykseen, talouden vuositulot ja maakunta. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Kohdemaa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkö: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen vuotias väestö, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Aineiston kerääjät: Suomen Gallup Aineiston tuottajat: Suomen Gallup Keruumenetelmä: Kotipäätekysely (Gallup Kanava) Keruuväline: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2003 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 181 muuttujaa ja 1511 havaintoa. Otantamenetelmä: Tutkimuksen tiedot on kerätty GallupKanavalla, kotitalouksiin asetettujen mikrotietokoneiden ja Internet-päätelaitteiden avulla. Otanta on toteutettu monivaiheisena ositettuna otantana, jonka tuloksena on kiinteä tutkimusnäyte. 1.4 Aineiston käyttö Aineiston käytössä huomioitavaa Aineistosta on arkistoinnin yhteydessä poistettu kuntamuuttuja. 3

10 1. Aineiston kuvailu Julkaisut Borg, Sami & Moring, Tom (2005). Vaalikampanja. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Demokratiaindikaattorit Toim. Borg, Sami. Helsinki: Oikeusministeriö. Selvityksiä ja ohjeita 52/2013. URN:ISBN: Grönlund, Kimmo & Paloheimo, Heikki & Wass, Hanna (2005). Äänestysosallistuminen. Teoksessa: Vaalit ja demokratia Suomessa (toim. Heikki Paloheimo), Helsinki: WSOY. Karvonen, Lauri (2014). Parties, Governments and Voters in Finland. Politics under Fundamental Societal Transformation. Colchester. ECPR Press Moring, Tom & Mykkänen, Juri (2009). Vaalikampanja. Teoksessa: Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki), Tampere: Tampere University Press. Moring, Tom & Mykkänen, Juri (2012). Vaalikampanjat ja viestinnällistyminen. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Vaalit yleisödemokratiassa. Eduskuntavaalitutkimus 2007 (2009). Toim. Borg, Sami & Paloheimo, Heikki. Tampere: Tampere University Press. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Liittyvät aineistot FSD2419 Eduskuntavaalien 2007 seuranta Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineisto ei sisällä painomuuttujia. Käyttörajoitukset Aineisto on käytettävissä tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1511 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1511 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Käsittelytaso (lisätty FSD:ssä) Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, filtterimuuttujat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (dataa ei ole tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1511 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [TALOUSID] Talous_id Talous_id Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1511 minimi 6.00 (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) tunnusluku arvo maksimi keskiarvo keskihajonta [HENKILO] Henkilö_id Henkilö_id Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1511 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, minkä puolueen tai ryhmittymän listoilla olevaa ehdokasta äänestäisit Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, minkä puolueen tai ryhmittymän listoilla olevaa ehdokasta äänestäisit? SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) KESK (Suomen Keskusta) KOK (Kansallinen Kokoomus) VAS (Vasemmistoliitto) VIHR (Vihreä Liitto) RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) Kd (Suomen Kristillisdemokraatit) (aiemmin SKL) PS (Perussuomalaiset) Joku muu puolue (taulukko jatkuu seur. sivulla) 7

14 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Joku muu ryhmittymä En äänestäisi En osaa sanoa [Q2] Mitä puoluetta tai ryhmittymää äänestit lokakuussa 2000 järjestetyissä kunnallisvaaleissa Kysymyksen esiteksti Jos äänesti Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit vuoden 2000 KUNNALLISVAALEIS- SA? SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) KESK (Suomen Keskusta) KOK (Kansallinen Kokoomus) VAS (Vasemmistoliitto) VIHR (Vihreä Liitto) RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) SKL (Suomen Kristillinen Liitto) PS (Perussuomalaiset) Joku muu puolue Joku muu ryhmittymä En äänestänyt Ei ollut äänioikeutta En osaa sanoa En halua sanoa [Q3] Mitä puoluetta tai ryhmittymää äänestit maaliskuussa 1999 järjestetyissä eduskuntavaaleissa Kysymyksen esiteksti Jos äänesti vuoden 1999 eduskuntavaaleissa 8

15 Q4 Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit vuoden 1999 EDUSKUNTAVAALEIS- SA? SDP (Suomen Sosialidemokraattinen Puolue) KESK (Suomen Keskusta) KOK (Kansallinen Kokoomus) VAS (Vasemmistoliitto) VIHR (Vihreä Liitto) RKP (Ruotsalainen Kansanpuolue) SKL (Suomen Kristillinen Liitto) NUSU (Nuorsuomalainen puolue) PS (Perussuomalaiset) Joku muu puolue Joku muu ryhmittymä En äänestänyt Ei ollut äänioikeutta En osaa sanoa En halua sanoa [Q4] Asennoitumista politiikkaan kuvataan usein puhumalla vasemmistosta ja oikeistosta. Seuraavassa on eräänlainen vasemmisto-oikeisto- mittari. Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi tällä mittarilla Asennoitumista politiikkaan kuvataan usein puhumalla vasemmistosta ja oikeistosta. Seuraavassa on eräänlainen vasemmisto-oikeisto -mittari. Mihin kohtaan sijoittaisit itsesi tällä mittarilla? Vasemmalle Jonkin verran vasemmalle Jonkin verran oikealle Oikealle En osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 9

16 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q5] Mihin seuraavista yhteiskuntaluokista katsot kuuluvasi Mihin seuraavista yhteiskuntaluokista katsot kuuluvasi? Työväenluokka Alempi keskiluokka Ylempi keskiluokka Yläluokka En osaa sanoa [Q6] Muistellaan aluksi vuoden 2000 KUNNALLISVAALEJA. Näissä kuntavaaleissa hyvin moni kansalainen jätti syystä tai toisesta äänestämättä. Kävitkö sinä vuoden 2000 lokakuussa äänestämässä kunnallisvaaleissa Muistellaan aluksi vuoden 2000 KUNNALLISVAALEJA. Näissä kuntavaaleissa hyvin moni kansalainen jätti syystä tai toisesta äänestämättä. Kävitkö sinä vuoden 2000 lokakuussa äänestämässä kunnallisvaaleissa? Kyllä En äänestänyt Minulla ei ollut silloin äänioikeutta En halua sanoa

17 Q8_1 [Q7] Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit vuoden 2000 KUNNALLISVAALEISSA Kysymyksen esiteksti Jos äänesti Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit vuoden 2000 KUNNALLISVAALEIS- SA? Suomen Sosialidemokraattinen puolue - SDP Suomen Keskusta - KESK Kansallinen Kokoomus - KOK Vasemmistoliitto - VAS Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP Vihreä Liitto - VIHR Suomen Kristillinen Liitto - SKL Perussuomalainen Puolue - PS Joku muu puolue tai ryhmittymä En halua sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q8_1] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Seurasit tulevia vaaleja koskevia juttuja sanomalehtikirjoittelusta JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Seurasit tulevia vaaleja koskevia juttuja sanomalehtikirjoittelusta 11

18 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q8_2] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Seurasit vaaleja koskevia juttuja television uutis- ja ajankohtaisohjelmista JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Seurasit vaaleja koskevia juttuja television uutis- ja ajankohtaisohjelmista Ei mainittu Mainittu [Q8_3] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Näit ehdokkaiden mainoksia sanomalehdissä JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Näit ehdokkaiden mainoksia sanomalehdissä Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q8_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q8_4] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Näit ehdokkaiden mainoksia televisiossa JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Näit ehdokkaiden mainoksia televisiossa Ei mainittu Mainittu [Q8_5] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Näit puolueiden mainoksia televisiossa JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Näit puolueiden mainoksia televisiossa Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q8_6] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Kuulit ehdokkaiden mainoksia radiosta JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Kuulit ehdokkaiden mainoksia radiosta Ei mainittu Mainittu [Q8_7] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Huomasit ehdokkaiden postiluukkuihin jakamia mainoksia JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Huomasit ehdokkaiden postiluukkuihin jakamia mainoksia 14

21 Q8_9 Ei mainittu Mainittu [Q8_8] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Seurasit vaalikeskusteluja tai puoluehaastatteluja televisiossa JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Seurasit vaalikeskusteluja tai puoluehaastatteluja televisiossa Ei mainittu Mainittu [Q8_9] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Seurasit television viihdeohjelmaa, jossa mukana kansanedustajaehdokkaita JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Seurasit television viihdeohjelmaa, jossa mukana kansanedustajaehdokkaita 15

22 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q8_10] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Kävit jonkun puolueen tai ehdokkaan internet-sivulla JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Kävit jonkun puolueen tai ehdokkaan internet-sivulla Ei mainittu Mainittu [Q8_11] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Kävit jonkun tiedotusvälineen (esim. Yle, MTV3) tai muun tahon vaalikoneella internetissä JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Kävit jonkun tiedotusvälineen (esim. Yle, MTV3) tai muun tahon vaalikoneella internetissä 16

23 Q8_13 Ei mainittu Mainittu [Q8_12] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Osallistuit jonkun puolueen tai ehdokkaan vaalitilaisuuteen JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Osallistuit jonkun puolueen tai ehdokkaan vaalitilaisuuteen Ei mainittu Mainittu [Q8_13] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: Ei mitään näistä JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Ei mitään näistä Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 17

24 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu [Q8_14] Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa: En osaa sanoa JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT. Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q9] Monet ihmiset jättävät syystä tai toisesta äänestämättä. Äänestitkö juuri käydyissä eduskuntavaaleissa Kysymyksen esiteksti JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT Monet ihmiset jättävät syystä tai toisesta äänestämättä. Äänestitkö juuri käydyissä eduskuntavaaleissa? En tällä kertaa äänestänyt (taulukko jatkuu seur. sivulla) 18

25 Q11_1 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Kyllä äänestin ennakkoon Kyllä äänestin varsinaisena vaalipäivänä En halua sanoa [Q10] Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit juuri käydyissä EDUSKUNTAVAALEISSA Kysymyksen esiteksti JUURI KÄYDYT EDUSKUNTAVAALIT Jos äänesti eduskuntavaaleissa Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit juuri käydyissä EDUSKUNTAVAA- LEISSA? Suomen Sosialidemokraattinen puolue - SDP Suomen Keskusta - KESK Kansallinen Kokoomus - KOK Vasemmistoliitto - VAS Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP Vihreä Liitto - VIHR Kristillisdemokraatit - KD Perussuomalainen Puolue - PS Joku muu puolue tai ryhmittymä En halua sanoa [Q11_1] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolue ajaa sen ammatti/sosiaaliryhmän etuja, johon itse kuulun Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: 19

26 2. Muuttujat Puolue ajaa sen ammatti/sosiaaliryhmän etuja, johon itse kuulun? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_2] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueen/ryhmän edustajien esiintyminen televisiossa Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueen/ryhmän edustajien esiintyminen televisiossa? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa

27 Q11_4 [Q11_3] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueella on hyvä puheenjohtaja Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueella on hyvä puheenjohtaja? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_4] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Olen puolueen/ryhmittymän vakituinen kannattaja Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Olen puolueen/ryhmittymän vakituinen kannattaja? Vaikutti ratkaisevasti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 21

28 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_5] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueella/ryhmittymällä päteviä ihmisiä tekemään valtakunnallisia päätöksiä Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueella/ryhmittymällä päteviä ihmisiä tekemään valtakunnallisia päätöksiä? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_6] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueen/ryhmittymän aatteellinen linja vastaa näkemyksiäni Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: 22

29 Q11_7 Puolueen/ryhmittymän aatteellinen linja vastaa näkemyksiäni? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_7] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueen/ryhmittymän toiminta valtakunnan politiikassa edellisen vaalikauden aikana Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueen/ryhmittymän toiminta valtakunnan politiikassa edellisen vaalikauden aikana? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa

30 2. Muuttujat [Q11_8] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueen toiminta eduskunnassa tai hallituksessa Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolueen toiminta eduskunnassa tai hallituksessa? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_9] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Valitsin kyvykkään henkilön puolueen/ryhmittymän listalta, enkä kiinnittänyt mitään huomiota puolueeseen Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Valitsin kyvykkään henkilön puolueen/ryhmittymän listalta, enkä kiinnittänyt mitään huomiota puolueeseen? 24

31 Q11_11 Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_10] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolue/ryhmittymä oli huonoista vaihtoehdoista vähiten huono Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolue/ryhmittymä oli huonoista vaihtoehdoista vähiten huono? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_11] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Puolue edistää hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: 25

32 2. Muuttujat Puolue edistää hyvää yhteistyötä työmarkkinajärjestöjen kanssa? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_12] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Tapa/ tottumus eli olen käytännössä useimmiten äänestänyt samaa puoluetta Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Tapa/tottumus eli olen käytännössä useimmiten äänestänyt samaa puoluetta? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa

33 Q11_14 [Q11_13] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Halu vaihtaa maan hallituskoostumusta Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Halu vaihtaa maan hallituskoostumusta? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_14] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Halu tukea maan nykyistä hallitusta Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Halu tukea maan nykyistä hallitusta? Vaikutti ratkaisevasti (taulukko jatkuu seur. sivulla) 27

34 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_15] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Halu varmistaa äänestämäni puolueen osallistuminen seuraavaan hallitukseen Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Halu varmistaa äänestämäni puolueen osallistuminen seuraavaan hallitukseen? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q11_16] Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: Halu vaikuttaa pääministerin valintaan Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Kuinka paljon seuraava syy vaikutti siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA: 28

35 Q12_1 Halu vaikuttaa pääministerin valintaan? Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa [Q12_1] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Ympäristökysymykset Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Ympäristökysymykset? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa

36 2. Muuttujat [Q12_2] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Verotus Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Verotus? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_3] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Valtion talous Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Valtion talous? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 30

37 Q12_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa [Q12_4] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työllisyys Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työllisyys? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_5] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Sosiaaliturva Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Sosiaaliturva? 31

38 2. Muuttujat Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_6] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Sairaudenhoito Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Sairaudenhoito? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_7] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työttömyysturva Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työttömyysturva? 32

39 Q12_9 Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_8] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Eläketurva Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Eläketurva? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_9] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Koulutus ja koululaitos Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: 33

40 2. Muuttujat Koulutus ja koululaitos? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_10] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Energia ja ydinvoima Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Energia ja ydinvoima? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa

41 Q12_12 [Q12_11] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Pakolaiset ja pakolaispolitiikka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Pakolaiset ja pakolaispolitiikka? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_12] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Huumeet Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Huumeet? Hyvin tärkeä Melko tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 35

42 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_13] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Julkisen sektorin säästötoimet Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Julkisen sektorin säästötoimet? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_14] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Aluepolitiikka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Aluepolitiikka? 36

43 Q12_16 Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_15] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Maatalouskysymykset Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Maatalouskysymykset? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_16] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Ulkopolitiikka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: 37

44 2. Muuttujat Ulkopolitiikka? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_17] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Asuntopolitiikka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Asuntopolitiikka? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa

45 Q12_19 [Q12_18] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työttömyys Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työttömyys? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_19] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Tuloerot Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Tuloerot? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa [Q12_20] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Väestön ikääntyminen Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Väestön ikääntyminen? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_21] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Turvallisuus ja puolustuspolitiikka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Turvallisuus ja puolustuspolitiikka? 40

47 Q12_23 Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_22] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Yritystoiminnan tukeminen Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Yritystoiminnan tukeminen? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_23] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Vanhusten huolto Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: 41

48 2. Muuttujat Vanhusten huolto? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_24] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Naisten ja miesten tasa-arvo Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Naisten ja miesten tasa-arvo? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa

49 Q12_26 [Q12_25] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Irakin sodan uhka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Irakin sodan uhka? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_26] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Suomen mahdollinen Natojäsenyys Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys? Hyvin tärkeä Melko tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 43

50 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_27] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Rikollisuuden torjunta ja rangaistukset Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Rikollisuuden torjunta ja rangaistukset? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_28] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työmarkkinapolitiikka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työmarkkinapolitiikka? 44

51 Q12_30 Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_29] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Lapsiperheiden asema Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Lapsiperheiden asema? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_30] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Ulkomaalaiset maahanmuuttajat Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: 45

52 2. Muuttujat Ulkomaalaiset maahanmuuttajat? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_31] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Pääministerin valinta Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Pääministerin valinta? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa

53 Q12_33 [Q12_32] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Uuden hallituksen koostumus Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Uuden hallituksen koostumus? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_33] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Suomen EU-politiikka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Suomen EU-politiikka? Hyvin tärkeä Melko tärkeä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 47

54 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_34] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Julkisten palveluiden turvaaminen Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Julkisten palveluiden turvaaminen? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_35] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Valtion velka Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Valtion velka? 48

55 Q13 Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q12_36] Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työntekijöiden asema ja työsuhdeturva Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Miten tärkeitä olivat seuraavat asiakysymykset tehdessäsi omaa äänestyspäätöstäsi EDUSKUNTAVAALEISSA: Työntekijöiden asema ja työsuhdeturva? Hyvin tärkeä Melko tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa [Q13] Missä vaiheessa lopullisesti päätit, minkä puolueen/ryhmittymän ehdokkaalle annoit äänesi EDUSKUNTAVAALEISSA Kysymyksen esiteksti Jos äänesti eduskuntavaaleissa 49

56 2. Muuttujat Missä vaiheessa lopullisesti päätit, minkä puolueen/ryhmittymän ehdokkaalle annoit äänesi EDUSKUNTAVAALEISSA? Samana päivänä, kun kävin äänestämässä Joitakin päiviä ennen äänestämistä Noin viikkoa tai kahta ennen äänestämistä Noin kuukautta tai kahta ennen äänestämistä Päätös oli selvä jo ennen vuodenvaihdetta Päätös on ollut selvä jo vuosien ajan En osaa sanoa [Q14] Miten menettelit EDUSKUNTAVAALEISSA Miten menettelit EDUSKUNTAVAALEISSA? Valitsin parhaan ehdokkaan välittämättä hänen puoluekannastaan Valitsin ensin puolueen ja etsin sen listoilta parhaan ehdokkaan En osaa sanoa [Q15_1] Mitkä KAIKKI seuraavista pitivät omalla kohdallasi paikkansa EDUSKUNTAVAALEISSA: Vaihdoin puolueen, jonka ehdokasta äänestin viikon puolentoista sisällä ennen varsinaista vaalipäivää Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Mitkä KAIKKI seuraavista pitivät omalla kohdallasi paikkansa EDUSKUNTAVAALEISSA? 50

57 Q15_3 Vaihdoin puolueen, jonka ehdokasta äänestin viikon puolentoista sisällä ennen varsinaista vaalipäivää Ei mainittu Mainittu [Q15_2] Mitkä KAIKKI seuraavista pitivät omalla kohdallasi paikkansa EDUSKUNTAVAALEISSA: Äänestin tällä kertaa sellaisen puolueen ehdokasta, jota en tavallisesti äänestä eduskuntavaaleissa Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Mitkä KAIKKI seuraavista pitivät omalla kohdallasi paikkansa EDUSKUNTAVAALEISSA? Äänestin tällä kertaa sellaisen puolueen ehdokasta, jota en tavallisesti äänestä eduskuntavaaleissa Ei mainittu Mainittu [Q15_3] Mitkä KAIKKI seuraavista pitivät omalla kohdallasi paikkansa EDUSKUNTAVAALEISSA: Meinasin ensin jättää äänestämättä, mutta päätin vaikuttaa pääministerikisaan ja äänestää Jos äänesti eduskuntavaaleissa. Mitkä KAIKKI seuraavista pitivät omalla kohdallasi paikkansa EDUSKUNTAVAALEISSA? 51

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja

FSD2940. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät. Koodikirja FSD2940 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: kiinteistönvälittäjät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja

FSD2522. Nuorisobarometri kevät 1996. Koodikirja FSD2522 Nuorisobarometri kevät 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri kevät 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja

FSD1001. Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974. Koodikirja FSD1001 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 1999 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja

FSD2548. Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009. Koodikirja FSD2548 Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Monikkoperheiden hyvinvointitutkimus

Lisätiedot

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD2090. Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD2090 Kunnallisalan ilmapuntari 2002 : kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja

FSD1269. Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002. Koodikirja FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2937. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat. Koodikirja

FSD2937. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat. Koodikirja FSD2937 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: osakkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja

FSD2458. Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002. Koodikirja FSD2458 Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perheyritysten

Lisätiedot

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja

FSD2052. Poliisin turvallisuusbarometri 1999. Koodikirja FSD2052 Poliisin turvallisuusbarometri 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD2939. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät. Koodikirja

FSD2939. Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät. Koodikirja FSD2939 Asunto-osakeyhtiölain toimivuus 2013: isännöitsijät Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asunto-osakeyhtiölain

Lisätiedot

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja

FSD1323. Hyvinvointi 2000. Koodikirja FSD1323 Hyvinvointi 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Hyvinvointi 2000 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD2469. Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset. Koodikirja FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja

FSD2534. Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat. Koodikirja FSD2534 Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: vanhemmat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä

Lisätiedot

FSD2261. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007. Koodikirja

FSD2261. Nuoret ja eduskuntavaalit 2007. Koodikirja FSD2261 Nuoret ja eduskuntavaalit 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret ja eduskuntavaalit 2007 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2286. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2286. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2286 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja

FSD2053. Poliisin turvallisuusbarometri 2001. Koodikirja FSD2053 Poliisin turvallisuusbarometri 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Poliisin turvallisuusbarometri

Lisätiedot

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja

FSD1202. Kaupunkipalvelututkimus 1989. Koodikirja FSD1202 Kaupunkipalvelututkimus 1989 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kaupunkipalvelututkimus 1989 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2463. European Social Survey 2008: Suomen aineisto. Koodikirja

FSD2463. European Social Survey 2008: Suomen aineisto. Koodikirja FSD2463 European Social Survey 2008: Suomen aineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: European Social Survey 2008: Suomen aineisto [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja

FSD1309. Energia-asennetutkimus 1996. Koodikirja FSD1309 Energia-asennetutkimus 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Energia-asennetutkimus 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2915. Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013. Koodikirja

FSD2915. Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013. Koodikirja FSD2915 Kehyskuntiin muuttaneiden asumisvalinnat Turun seudulla 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehyskuntiin

Lisätiedot

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja

FSD2480. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely. Koodikirja FSD2480 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Kajaanin asukaskysely [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja

FSD2916. Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011. Koodikirja FSD2916 Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden lasten hyvinvointi 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2015 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Etelä-Savon 7-13-vuotiaiden

Lisätiedot

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja

FSD2145. KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996. Koodikirja FSD2145 KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: KuntaSuomi 2004 : kirjastotoimi

Lisätiedot

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja

FSD1213. Nuorisorikollisuus 2001. Koodikirja FSD1213 Nuorisorikollisuus 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisorikollisuus 2001 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja

FSD2482. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely. Koodikirja FSD2482 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2006: Suomussalmen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1224. Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001. Koodikirja

FSD1224. Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001. Koodikirja FSD1224 Nuorten suhde järjestöihin ja globalisaatioon 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten suhde järjestöihin

Lisätiedot

FSD2985. Suomalaisten internetin käyttö 2013. Koodikirja

FSD2985. Suomalaisten internetin käyttö 2013. Koodikirja FSD2985 Suomalaisten internetin käyttö 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2013 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja

FSD1139. Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988. Koodikirja FSD1139 Ammattirakenteen ja sosiaalisen aseman muutos 1988 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Ammattirakenteen

Lisätiedot

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan

Ilmapuntari 2015: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Ilmapuntari 5: Enemmistö valitsee ensin puolueen ja etsii sen listoilta parhaan ehdokkaan Puolue on eduskuntavaaleissa tärkeämpi kuin ehdokas. Enemmistö suomalaisista (6 %) ilmoittaa valinnan tapahtuvan

Lisätiedot

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja

FSD2257. Kirkkomonitor 2004. Koodikirja FSD2257 Kirkkomonitor 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirkkomonitor 2004 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1219. Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995. Koodikirja

FSD1219. Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995. Koodikirja FSD1219 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 3. 27.1.2011. Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, tammikuu 2011 (3. 27.1.2011) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja

FSD2481. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely. Koodikirja FSD2481 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2005: Limingan Tupoksen asukaskysely [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2719. Lasten mediabarometri 2011. Koodikirja

FSD2719. Lasten mediabarometri 2011. Koodikirja FSD2719 Lasten mediabarometri 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten mediabarometri 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2901. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009. Koodikirja

FSD2901. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009. Koodikirja FSD2901 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2009 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2331. Vapaa-ajan asuminen Järvi-Suomessa 2004. Koodikirja

FSD2331. Vapaa-ajan asuminen Järvi-Suomessa 2004. Koodikirja FSD2331 Vapaa-ajan asuminen Järvi-Suomessa 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Vapaa-ajan asuminen Järvi-Suomessa

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 23.3-15.4.2015 Kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, huhtikuu 2015 (23.3.-15.4.2015) Toteutus Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on laatinut Taloustutkimus Oy YLE

Lisätiedot

FSD2487. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2002-2008. Koodikirja

FSD2487. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2002-2008. Koodikirja FSD2487 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2002-2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen

Lisätiedot

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas

FSD2371. Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001. Aineisto-opas FSD2371 Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Uusimman liikeaallon aktivistien haastattelut 2000-2001 [aineisto-opas].

Lisätiedot

FSD2554. Lasten oikeudet 2010. Koodikirja

FSD2554. Lasten oikeudet 2010. Koodikirja FSD2554 Lasten oikeudet 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten oikeudet 2010 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2986. Vapaaehtoistoiminnan esteet 2014. Koodikirja

FSD2986. Vapaaehtoistoiminnan esteet 2014. Koodikirja FSD2986 Vapaaehtoistoiminnan esteet 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Vapaaehtoistoiminnan esteet 2014 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja

Lisätiedot

FSD2907. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011. Koodikirja

FSD2907. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011. Koodikirja FSD2907 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2011 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2251. Nuorten rahapelaaminen 2006. Koodikirja

FSD2251. Nuorten rahapelaaminen 2006. Koodikirja FSD2251 Nuorten rahapelaaminen 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen 2006 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2884. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004. Koodikirja

FSD2884. Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004. Koodikirja FSD2884 Suomalaisten hyvinvointi ja palvelut 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten hyvinvointi

Lisätiedot

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0

Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003 24 695 70,3 Eduskuntavaalit 2007 26 080 68,9 Eduskuntavaalit 2011 27 759 72,0 10 Vaalit (Luvun lähde: Keskusvaalilautakunta) 10.1 Äänioikeutetut ja äänioikeuden käyttö vuosina 1999-2011 Äänioikeutettuja Äänestysprosentti (%) Eduskuntavaalit 1999 22 507 67,4 Eduskuntavaalit 2003

Lisätiedot

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015

DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 DEMOKRATIAINDIKAATTORIT 2015 Oikeusministeriö 3.12.2015, Helsinki Sami Borg Elina Kestilä-Kekkonen Jussi Westinen Demokratiaindikaattorit 2015 Kolmas oikeusministeriön demokratiaindikaattoriraportti (2006,

Lisätiedot

FSD2837. New age -lehti Ultran lukijoiden henkisyys ja henkisyyden harjoittaminen 2011. Koodikirja

FSD2837. New age -lehti Ultran lukijoiden henkisyys ja henkisyyden harjoittaminen 2011. Koodikirja FSD2837 New age -lehti Ultran lukijoiden henkisyys ja henkisyyden harjoittaminen 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2484. Nuorisobarometri 2009. Koodikirja

FSD2484. Nuorisobarometri 2009. Koodikirja FSD2484 Nuorisobarometri 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2015. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2731. Päihdeongelmaisten hoitoseuranta 1995-1997. Koodikirja

FSD2731. Päihdeongelmaisten hoitoseuranta 1995-1997. Koodikirja FSD2731 Päihdeongelmaisten hoitoseuranta 1995-1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Päihdeongelmaisten hoitoseuranta 1995-1997 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa.

YLE Uutiset. Haastattelut tehtiin 17.2. 12.3.2009. Marraskuun 2008 alusta lähtien kannatusarvio kuvaa tilannetta eduskuntavaalien puoluekannatuksessa. PUOLUEIDEN KANNATUSARVIOT, 17.2..12.3.2009 Toteutus YLE Uutiset Tämän haastattelututkimukseen perustuvan laskennallisen arvion puolueiden eduskuntavaalikannatuksesta on tehnyt Taloustutkimus Oy YLE Uutisten

Lisätiedot

FSD1089. Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990. Koodikirja

FSD1089. Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990. Koodikirja FSD1089 Korkeakoulujen tutkimustoiminnan dynamiikka ja tuloksellisuus 1990 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3048. Kehitysyhteistyötutkimus 2015. Koodikirja

FSD3048. Kehitysyhteistyötutkimus 2015. Koodikirja FSD3048 Kehitysyhteistyötutkimus 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 2015 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD1192. Kunnalliset säästöstrategiat Suomessa 1998. Koodikirja

FSD1192. Kunnalliset säästöstrategiat Suomessa 1998. Koodikirja FSD1192 Kunnalliset säästöstrategiat Suomessa 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnalliset säästöstrategiat

Lisätiedot

Äänestystutkimus. Syksy 2006

Äänestystutkimus. Syksy 2006 Äänestystutkimus Syksy Lokakuu Tilaukset: SAK puh. + SAK Äänestystutkimus syksy ÄÄNESTYSTUTKIMUS TNS Gallup Oy on tutkinut SAK:n toimeksiannosta äänestysikäisen väestön äänestysaikeita ja suhtautumista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN SUOMEN TIEDOTUSTOIMISTO KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 KANSALAISTEN KÄSITYKSET EU:N TULEVAISUUDESTA 9 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MITKÄ TAVAT VAIKUTTAA EU:N TULEVAISUUTTA

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1020 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 2 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2543. Työaikapankki 2004. Koodikirja

FSD2543. Työaikapankki 2004. Koodikirja FSD2543 Työaikapankki 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työaikapankki 2004 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD3004. Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD3004. Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen. Koodikirja FSD3004 Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden vastaukset Yleisradion vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2015: Eduskuntavaalit 2015: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD2473. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Oulunsalon asukaskysely. Koodikirja

FSD2473. Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Oulunsalon asukaskysely. Koodikirja FSD2473 Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004: Oulunsalon asukaskysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asuinympäristö ja viihtyvyys 2004 : Oulunsalon asukaskysely [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2229. Uskonto ja suomalaiset 2006. Koodikirja

FSD2229. Uskonto ja suomalaiset 2006. Koodikirja FSD2229 Uskonto ja suomalaiset 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2008 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uskonto ja suomalaiset 2006 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta 2007. Koodikirja

FSD2766. Lasten kuritusväkivalta 2007. Koodikirja FSD2766 Lasten kuritusväkivalta 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2007 [koodikirja].

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1011 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1983 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1320. Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1987. Koodikirja

FSD1320. Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1987. Koodikirja FSD1320 Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1987 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Toimeentulotukiasiakkaiden

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD2690. Suomalainen päihdehoito: laitosten terapeutit 2008. Koodikirja

FSD2690. Suomalainen päihdehoito: laitosten terapeutit 2008. Koodikirja FSD2690 Suomalainen päihdehoito: laitosten terapeutit 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalainen päihdehoito:

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja

Sosiaalinen media. Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Sosiaalinen media Havaintoja eduskuntavaalien kampanjasta ja pohdintoja koskien presidentinvaaleja Eduskuntavaalit käydään vuonna 2011 Facebookissa [ ] puolueet menevät sinne, missä ihmiset jo ovat Helsingin

Lisätiedot

FSD2794. Nuoret Helsingissä 2011. Koodikirja

FSD2794. Nuoret Helsingissä 2011. Koodikirja FSD2794 Nuoret Helsingissä 2011 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret Helsingissä 2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish)

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish) CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Finnish) EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2003 VALMIS LOMAKE 13.3.2003 V1. Maassamme käytiin hiljattain eduskuntavaalit. Kuinka usein vaalikampanjan aikana keskustelitte

Lisätiedot

FSD2043. Maaseudun naiset 1993. Koodikirja

FSD2043. Maaseudun naiset 1993. Koodikirja FSD2043 Maaseudun naiset 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Maaseudun naiset 1993 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2569. Maaseutubarometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2569 Maaseutubarometri 2009: kansalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Maaseutubarometri 2009: kansalaiset

Lisätiedot

FSD3015. Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004-2005. Koodikirja

FSD3015. Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004-2005. Koodikirja FSD3015 Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004-2005 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Asumisen turvallisuus Kuopiossa 2004-2005 [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2022. Varsinaissuomalaisten ympäristöasenteet ja -käyttäytyminen 1999. Koodikirja

FSD2022. Varsinaissuomalaisten ympäristöasenteet ja -käyttäytyminen 1999. Koodikirja FSD2022 Varsinaissuomalaisten ympäristöasenteet ja -käyttäytyminen 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Varsinaissuomalaisten

Lisätiedot

FSD1321. Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1996. Koodikirja

FSD1321. Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1996. Koodikirja FSD1321 Toimeentulotukiasiakkaiden elinolot ja sosiaalityö 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Toimeentulotukiasiakkaiden

Lisätiedot

FSD2342. European Social Survey 2006: Suomen aineisto. Koodikirja

FSD2342. European Social Survey 2006: Suomen aineisto. Koodikirja FSD2342 European Social Survey 2006: Suomen aineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: European Social Survey 2006 : Suomen aineisto [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2608. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008. Koodikirja

FSD2608. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008. Koodikirja FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

FSD2041. Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001. Koodikirja

FSD2041. Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001. Koodikirja FSD2041 Nuorten kulutuskulttuurit tietoyhteiskunnassa 2001 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten kulutuskulttuurit

Lisätiedot

FSD1229. Elämäntyylitutkimus 1995. Koodikirja

FSD1229. Elämäntyylitutkimus 1995. Koodikirja FSD1229 Elämäntyylitutkimus 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Elämäntyylitutkimus 1995 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

K2. Kuinka paljon seurasitte eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? KORTTI

K2. Kuinka paljon seurasitte eduskuntavaaleja eri tiedotusvälineistä? KORTTI EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2011 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET) A1. Lomakenumero (tai muu yksittäiset haastateltavat identifioiva tunnusnumero) A2. Haastattelija (yksittäiset haastattelijat

Lisätiedot

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY

PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY PORVOON KAUPUNKI JA PORVOON NUORISOVALTUUSTO Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOOLAISTEN NUORTEN ÄÄNESTYSAKTIIVISUUSKYSELY KYSELY Internet-kysely toteutettiin lokakuussa 2010 yhteistyössä koulujen

Lisätiedot

FSD2990. Kuntavaalit 2008: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2990. Kuntavaalit 2008: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2990 Kuntavaalit 2008: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntavaalit 2008: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien

Lisätiedot

FSD3020. Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014. Aineisto-opas

FSD3020. Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014. Aineisto-opas FSD3020 Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Sateenkaarinuorena nyt ja ennen 2014 [aineisto-opas]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET)

EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET) EDUSKUNTAVAALITUTKIMUS 2007 Käyntihaastattelu HALLINNOLLISET CSES-MUUTTUJAT (A-ALKUISET) A1. Lomakenumero (tai muu yksittäiset haastateltavat identifioiva tunnusnumero) A2. Haastattelija (yksittäiset haastattelijat

Lisätiedot

Muutosvaalit 2011. Suomen vaalitutkimuskonsortio www.vaalitutkimus.fi

Muutosvaalit 2011. Suomen vaalitutkimuskonsortio www.vaalitutkimus.fi Muutosvaalit 2011 Kansallinen vaalitutkimus vuoden 2011 eduskuntavaaleista 18 kirjoittajaa neljästä eri yliopistosta, vaalitutkimuskonsortio Oikeusministeriö rahoitti päätutkimusaineiston ja hankkeen koordinoinnin

Lisätiedot

FSD3044. Suomalaisten ruokapäiväkirjat 2013. Aineisto-opas

FSD3044. Suomalaisten ruokapäiväkirjat 2013. Aineisto-opas FSD3044 Suomalaisten ruokapäiväkirjat 2013 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Suomalaisten ruokapäiväkirjat 2013 [aineisto-opas]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot