FSD2630. Eduskuntavaalien 2011 seuranta. Koodikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FSD2630. Eduskuntavaalien 2011 seuranta. Koodikirja"

Transkriptio

1 FSD2630 Eduskuntavaalien 2011 seuranta Koodikirja TIETOARKISTO

2 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2011 seuranta [koodikirja]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Tampereen yliopisto Asiakaspalvelu: Palveluportaali Aila: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto $ Koodikirjoitin.py :41: $

3 Lukijalle Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2630. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus: Moring, Tom: Eduskuntavaalien 2011 seuranta [elektroninen aineisto]. FSD2630, versio 1.0 ( ). Espoo: Suomen Gallup [aineistonkeruu] Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista. Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot. Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottamattomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan. Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. en halua sanoa tai en osaa sanoa ). Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

4

5 Sisältö 1 Aineiston kuvailu Aineiston otsikot ja datan versio Sisällön kuvaus Aineiston rakenne ja keruu Aineiston käyttö Muuttujat 5 3 Hakemistot Muuttujat esiintymisjärjestyksessä Muuttujat aakkosjärjestyksessä Muuttujaryhmät i

6

7 Luku 1 Aineiston kuvailu 1.1 Aineiston otsikot ja datan versio Aineiston nimi: Eduskuntavaalien 2011 seuranta Aineiston nimi englanniksi: Follow-up on Parliamentary Elections 2011 Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 ( ). 1.2 Sisällön kuvaus Muu materiaali Gallup Kanavan kuvaus 1 Tekijät Moring, Tom (Helsingin yliopisto. Svenska social- och kommunalhögskolan) Suomen Gallup Vaalitutkimuskonsortio Aineiston tekijänoikeudet FSD:n ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti. Aineiston luovuttaja Moring, Tom (Helsingin yliopisto. Svenska social- och kommunalhögskolan) Pehkonen, Juhani (Suomen Gallup) 1 1

8 1. Aineiston kuvailu Aineisto luovutettu arkistoon Asiasanat eduskuntavaalit; ehdokkaat; facebook; poliittinen käyttäytyminen; sosiaalinen media; vaalikampanjat; vaalikoneet; vaalit; äänestyskäyttäytyminen; äänestäminen Tieteenala / Aihealue FSDn sanaston mukainen luokittelu: politiikantutkimus CESSDAn sanaston mukainen luokittelu: poliittinen käyttäytyminen, asenteet ja mielipiteet; vaalit Sarjakuvaus Tämä aineisto kuuluu sarjaan: Vaalien seurantatutkimukset (GallupKanava) Suomen Gallup on kerännyt yleisten vaalien seurantatutkimusaineistoja GallupKanavan kotipäätekyselyinä. Hankkeesta ovat vastanneet Tom Moring ja Juhani Pehkonen. Tutkimuksia ovat rahoittaneet mm. Tom Moringin tutkimushankkeet ja TNS Gallup. Lisätietoa vaaleihin liittyvistä tutkimuksista löytyy Suomen vaalitutkimusportaalista. Seurantatutkimusten keskeisiä teemoja ovat olleet mm. äänestyskäyttäytyminen, äänestäjien puolue- ja ehdokasvalinnan perusteet sekä eri asiakysymysten, tietolähteiden, tiedotusvälineiden, vaalikampanjoiden ja vaalimainonnan vaikutukset äänestyspäätöksiin. Sisällön kuvaus Kyselyssä selvitettiin vastaajien äänestyskäyttäytymistä juuri ennen tutkimuksen suorittamista käydyissä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Vaalitutkimuskonsortio osallistui tutkimuksen toteuttamiseen. Lisätietoa vaaleihin liittyvistä tutkimuksista löytyy Suomen vaalitutkimusportaalista. Vastaajalta kysyttiin ensin vaalikoneisiin liittyviä kysymyksiä, muun muassa mitä vaalikoneita hän oli käyttänyt ja montako kertaa sekä päällimmäisiä kokemuksia ja yleistä suhtautumista näihin. Tämän jälkeen vastaajalta tiedusteltiin, mitä eri vaaleihin liittyviä ohjelmia tai mainoksia hän oli seurannut tai nähnyt eri medioissa sekä millaisina hän näki puolueiden vaalikampanjat. Vaalimainontaa tutkittiin edelleen tiedustelemalla, minkä kaikkien puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia vastaaja oli nähnyt televisiossa, pitikö hän poliittisia mainoksia hyödyllisinä kannattamalleen puolueelle sekä miten vastaaja suhtautuu poliittiseen tv-mainontaan. 2

9 1.3. Aineiston rakenne ja keruu Vuoden 2011 eduskuntavaaleihin liittyen kysyttiin, äänestikö vastaaja, minkä puolueen edustajaa hän äänesti, valitsiko hän ensin puolueen vai ehdokkaan ja mistä lähteistä hän sai tietoa äänestyspäätöksensä tueksi. Lisäksi kysyttiin, mikä oli vastaajalle tärkein asia kun hän meni äänestämään ja kuinka paljon eri syyt ja asiakysymykset vaikuttivat siihen, minkä puolueen ehdokasta hän äänesti. Kysyttiin myös missä vaiheessa vastaaja teki ehdokasvalintansa ja kuinka tärkeitä eri tekijät olivat ehdokkaan valinnassa. Vastaajalta tiedusteltiin myös mielipidettä tiedotusvälineiden suhtautumisesta vaalikampanjaan. Tiedusteltiin myös puolueiden puheenjohtajien esiintymisestä julkisuudessa ja kuka vastaajan mielestä paransi esiintymistään eniten vaalien viime hetkillä. Äänestämättä jättäneiltä kysyttiin mitkä syyt vaikuttivat siihen, etteivät he käyneet äänestämässä. Kysyttiin vielä, mitä vastaaja äänesti vuoden 2008 kunnallisvaaleissa ja vuoden 2007 eduskuntavaaleissa. Lopuksi tiedusteltiin, mikä puolue olisi vastaajalle pakkotilanteessa kaikkein vähiten epämieluisa vaihtoehto. Taustamuuttujina olivat muun muassa vastaajan ikä, sukupuoli, koulutus, ammattiryhmä, kuuluminen ammattiyhdistykseen, talouden vuositulot ja maakunta. 1.3 Aineiston rakenne ja keruu Maa: Suomi Kohdealue: Suomi Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö Perusjoukko/otos: Suomen vuotias väestö, poislukien Ahvenanmaa Aineistonkeruun ajankohta: Kerääjät: Suomen Gallup Aineiston tuottajat: Suomen Gallup Keruumenetelmä: Kotipäätekysely (GallupKanava) Keruuväline tai -ohje: Strukturoitu kyselylomake Aineiston ajallinen kattavuus: 2011 Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 304 muuttujaa ja 1253 havaintoa. Otantamenetelmä: Tutkimuksen tiedot on kerätty GallupKanavalla, kotitalouksiin asetettujen mikrotietokoneiden ja Internet-päätelaitteiden avulla. Otanta on toteutettu monivaiheisena ositettuna otantana, jonka tuloksena on kiinteä tutkimusnäyte. 3

10 1. Aineiston kuvailu 1.4 Aineiston käyttö Julkaisut Demokratiaindikaattorit Toim. Borg, Sami. Helsinki: Oikeusministeriö. Selvityksiä ja ohjeita 52/2013. URN:ISBN: Lamppula, Antti (2015). Vaaliennusteesta internetäänestykseen? Tutkimus tietotekniikan käytöstä ja sen kehittämismahdollisuuksista yleisten vaalien toimittamisessa Suomessa. Tampere: Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikkö. Acta Electronica Universitatis Tamperensis: Moring, Tom & Mykkänen, Juri (2012). Vaalikampanjat ja viestinnällistyminen. Teoksessa: Muutosvaalit 2011 (toim. Borg, Sami), Helsinki: Oikeusministeriö. Oikeusministeriön julkaisu; OMSO 16/2012. Helsinki: Edita. Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa Aineiston sijainti Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto Painokertoimet Aineistossa on kaksi painomuuttujaa. Puoluepaino A (bv12a) korjaa jakauman vastaamaan puolueiden saamia ääniosuuksia 2011 eduskuntavaaleissa. Puoluepaino B (bv12b) korjaa puolueiden ääniosuuksien lisäksi äänestäneiden ja äänestämättä jättäneiden osuudet. Käyttöoikeudet Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun. 4

11 Luku 2 Muuttujat [FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1253 minimi maksimi keskiarvo keskihajonta 0.00 [FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1253 minimi 1.00 maksimi 1.00 keskiarvo 1.00 keskihajonta

12 2. Muuttujat [FSD_PRO] Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) Aineiston käsittelyn taso (lisätty FSD:ssä) A (ks. koodikirja) 1 B (ks. koodikirja) C (Dataa ei tarkastettu FSD:ssä) [FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) Kuvailevat tunnusluvut tunnusluku arvo kelvollisten havaintojen lkm 1253 minimi 1.00 maksimi keskiarvo keskihajonta [Q1] Miten olet käyttänyt vaalikoneita? Seuraavassa kysymyksiä, jotka liittyvät vaalikoneisiin. Miten olet käyttänyt vaalikoneita? En ole koskaan käynyt vaalikoneella Olen käynyt vaalikoneilla aikaisemmin, mutta näissä eduskuntavaaleissa en käynyt vaalikoneella (taulukko jatkuu seur. sivulla) 6

13 Q2_2 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Nämä olivat ensimmäiset vaalit, jolloin käytin vaalikonetta Kävin vaalikoneella tässä vaalikampanjassa ja olen käynyt aikaisemmissakin vaaleissa En osaa sanoa [Q2_1] Millä kaikilla vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa: MTV3? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Millä KAIKILLA vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa? MTV3 vaalikone Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_2] Millä kaikilla vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa: Helsingin sanomat? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Millä KAIKILLA vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa? Helsingin Sanomien vaalikone 7

14 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_3] Millä kaikilla vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa: YLE? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Millä KAIKILLA vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa? Ylen vaalikone Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_4] Millä kaikilla vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa: Ilta-Sanomat? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Millä KAIKILLA vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa? Ilta-Sanomien vaalikone Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 8

15 Q2_6 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_5] Millä kaikilla vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa: Iltalehti? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Millä KAIKILLA vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa? Iltalehden vaalikone Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_6] Millä kaikilla vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa: Jokin maakunnallinen sanomalehti? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Millä KAIKILLA vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa? Jonkin maakunnallisen sanomalehden vaalikone 9

16 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_7] Millä kaikilla vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa: Jokin muu tiedotusväline? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Millä KAIKILLA vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa? Jonkin muun tiedotusvälineen vaalikone Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_8] Millä kaikilla vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa: SAK? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Millä KAIKILLA vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa? Työelämän vaalikone (SAK) Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 10

17 Q2_10 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_9] Millä kaikilla vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa: Jokin muu kansalaisjärjestö? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Millä KAIKILLA vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa? Jonkin muun kansalaisjärjestön vaalikone Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_10] Millä kaikilla vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa: Jokin puolue? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Millä KAIKILLA vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa? Jonkun puolueen vaalikone 11

18 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_11] Millä kaikilla vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa: Jokin muu? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Millä KAIKILLA vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa? Jokin muu vaalikone Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q2_12] Millä kaikilla vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa: Ei osaa sanoa? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Millä KAIKILLA vaalikoneilla kävit näissä vaaleissa? Ei osaa sanoa Ei mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 12

19 Q4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q3] Monellako vaalikoneella kävit Kysymyksen esiteksti JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Monellako vaalikoneella kävit? Yhdellä Kahdella Kolmella-neljällä Useammalla En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q4] Montako kertaa kävit vaalikoneella näissä vaaleissa? Kysymyksen esiteksti JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Montako kertaa kävit vaalikoneella näissä vaaleissa? Likimääräinen arvio riittää. Kerran (taulukko jatkuu seur. sivulla) 13

20 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) 2-5 kertaa kertaa Yli 10 kertaa En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_1] Mitkä seuraavista kuvaavat kokemuksiasi vaalikoneista: Minulla ei ollut omaa suosikkiehdokasta tiedossa ja äänestin käsityksiäni lähimmäksi osunutta vaalikoneen tarjoamaa ehdokasta? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Mitkä KAIKKI seuraavista kuvaavat päällimmäisiä kokemuksiasi vaalikoneista näissä vaaleissa? Minulla ei ollut omaa suosikkiehdokasta tiedossa ja äänestin käsityksiäni lähimmäksi osunutta vaalikoneen tarjoamaa ehdokasta Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_2] Mitkä seuraavista kuvaavat kokemuksiasi vaalikoneista: Käväisin vaalikoneella mielenkiinnosta mutta en antanut sen antamalle tulokselle mitään merkitystä? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Mitkä KAIKKI seuraavista kuvaavat päällimmäisiä kokemuksiasi vaalikoneista näissä vaaleissa? 14

21 Q5_4 Käväisin vaalikoneella mielenkiinnosta mutta en antanut sen antamalle tulokselle mitään merkitystä Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_3] Mitkä seuraavista kuvaavat kokemuksiasi vaalikoneista: Vertailin eri vaalikoneiden antamia tuloksia sopivista ehdokkaista toisiinsa? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Mitkä KAIKKI seuraavista kuvaavat päällimmäisiä kokemuksiasi vaalikoneista näissä vaaleissa? Vertailin eri vaalikoneiden antamia tuloksia sopivista ehdokkaista toisiinsa? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_4] Mitkä seuraavista kuvaavat kokemuksiasi vaalikoneista: Keskustelin vaalikoneiden tuloksista ystävien tai tuttavien kanssa? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Mitkä KAIKKI seuraavista kuvaavat päällimmäisiä kokemuksiasi vaalikoneista näissä vaaleissa? 15

22 2. Muuttujat Keskustelin vaalikoneiden tuloksista ystävien tai tuttavien kanssa? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_5] Mitkä seuraavista kuvaavat kokemuksiasi vaalikoneista: Koin vaalikoneen hyödylliseksi ja informatiiviseksi? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Mitkä KAIKKI seuraavista kuvaavat päällimmäisiä kokemuksiasi vaalikoneista näissä vaaleissa? Koin vaalikoneen (tai -koneet) hyödylliseksi ja informatiiviseksi Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_6] Mitkä seuraavista kuvaavat kokemuksiasi vaalikoneista: Vaalikone helpotti ehdokasvalintaani? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Mitkä KAIKKI seuraavista kuvaavat päällimmäisiä kokemuksiasi vaalikoneista näissä vaaleissa? 16

23 Q5_8 Vaalikone (tai -koneet) helpotti ehdokasvalintaani Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_7] Mitkä seuraavista kuvaavat kokemuksiasi vaalikoneista: Ei mikään näistä? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Mitkä KAIKKI seuraavista kuvaavat päällimmäisiä kokemuksiasi vaalikoneista näissä vaaleissa? Ei mikään näistä? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q5_8] Mitkä seuraavista kuvaavat kokemuksiasi vaalikoneista: En osaa sanoa? JOS KÄVI NÄISSÄ EDUSKUNTAVAALEISSA VAALIKONEELLA K1=3 TAI 4 Mitkä KAIKKI seuraavista kuvaavat päällimmäisiä kokemuksiasi vaalikoneista näissä vaaleissa? 17

24 2. Muuttujat En osaa sanoa? Ei mainittu Mainittu tieto puuttuu (SYSMIS) [Q6_1] Mitkä seuraavista kuvaavat suhtautumistasi vaalikoneisiin: Enemmänkin leikkiä ja viihdettä kuin vakavasti otettavia? Mitkä KAIKKI seuraavista kuvaavat suhtautumistasi vaalikoneisiin yleensä? Enemmänkin leikkiä ja viihdettä kuin vakavasti otettavia Ei mainittu Mainittu [Q6_2] Mitkä seuraavista kuvaavat suhtautumistasi vaalikoneisiin: Vaikuttavat omaan ehdokasvalintaani? Mitkä KAIKKI seuraavista kuvaavat suhtautumistasi vaalikoneisiin yleensä? Vaikuttavat omaan ehdokasvalintaani 18

25 Q6_4 Ei mainittu Mainittu [Q6_3] Mitkä seuraavista kuvaavat suhtautumistasi vaalikoneisiin: Vaalikoneita on liian paljon? Mitkä KAIKKI seuraavista kuvaavat suhtautumistasi vaalikoneisiin yleensä? Vaalikoneita on liian paljon Ei mainittu Mainittu [Q6_4] Mitkä seuraavista kuvaavat suhtautumistasi vaalikoneisiin: Herättävät kiinnostusta politiikkaan ja vaaleihin? Mitkä KAIKKI seuraavista kuvaavat suhtautumistasi vaalikoneisiin yleensä? Herättävät kiinnostusta politiikkaan ja vaaleihin Ei mainittu Mainittu

26 2. Muuttujat [Q6_5] Mitkä seuraavista kuvaavat suhtautumistasi vaalikoneisiin: Ei mikään näistä? Mitkä KAIKKI seuraavista kuvaavat suhtautumistasi vaalikoneisiin yleensä? Ei mikään näistä Ei mainittu Mainittu [Q6_6] Mitkä seuraavista kuvaavat suhtautumistasi vaalikoneisiin: Ei osaa sanoa? Mitkä KAIKKI seuraavista kuvaavat suhtautumistasi vaalikoneisiin yleensä? Ei osaa sanoa Ei mainittu Mainittu [Q7_1] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Seurasit tulevia vaaleja koskevia juttuja sanomalehtikirjoittelusta? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? 20

27 Q7_3 Seurasit tulevia vaaleja koskevia juttuja sanomalehtikirjoittelusta Ei mainittu Mainittu [Q7_2] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Seurasit vaaleja koskevia juttuja television uutis- ja ajankohtaisohjelmista? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Seurasit vaaleja koskevia juttuja television uutis- ja ajankohtaisohjelmista Ei mainittu Mainittu [Q7_3] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Seurasit vaaleja koskevia juttuja ilmaisjakelulehdissä? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Seurasit vaaleja koskevia juttuja ilmaisjakelulehdissä 21

28 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q7_4] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Näit ehdokkaiden mainoksia sanomalehdissä? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Näit ehdokkaiden mainoksia sanomalehdissä Ei mainittu Mainittu [Q7_5] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Näit puolueiden mainoksia sanomalehdissä? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Näit puolueiden mainoksia sanomalehdissä Ei mainittu Mainittu

29 Q7_8 [Q7_6] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Näit ehdokkaiden mainoksia televisiossa? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Näit ehdokkaiden mainoksia televisiossa Ei mainittu Mainittu [Q7_7] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Näit puolueiden mainoksia televisiossa? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Näit puolueiden mainoksia televisiossa Ei mainittu Mainittu [Q7_8] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Kuulit ehdokkaiden mainoksia radiosta? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? 23

30 2. Muuttujat Kuulit ehdokkaiden mainoksia radiosta Ei mainittu Mainittu [Q7_9] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Huomasit ehdokkaiden postiluukkuihin jakamia mainoksia? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Huomasit ehdokkaiden postiluukkuihin jakamia mainoksia Ei mainittu Mainittu [Q7_10] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Seurasit vaalikeskusteluja tai puoluehaastatteluja televisiossa? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Seurasit vaalikeskusteluja tai puoluehaastatteluja televisiossa 24

31 Q7_12 Ei mainittu Mainittu [Q7_11] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Seurasit television viihdeohjelmaa, jossa mukana kansanedustajaehdokkaita? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Seurasit television viihdeohjelmaa, jossa mukana kansanedustajaehdokkaita Ei mainittu Mainittu [Q7_12] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Kävit jonkun puolueen internet-sivulla? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Kävit jonkun puolueen internet-sivulla Ei mainittu Mainittu

32 2. Muuttujat [Q7_13] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Kävit jonkun ehdokkaan internet-sivulla? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Kävit jonkun ehdokkaan internet-sivulla (esimerkiksi blogilla)? Ei mainittu Mainittu [Q7_14] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Seurasit jonkun ehdokkaan Facebook-, Twitter- tai vastaavaa sivua? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Seurasit jonkun ehdokkaan Facebook-, Twitter- tai vastaavaa sivua Ei mainittu Mainittu [Q7_15] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Sinua pyydettiin jonkun ehdokkaan Facebook-ystäväksi? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? 26

33 Q7_17 Sinua pyydettiin jonkun ehdokkaan Facebook-ystäväksi Ei mainittu Mainittu [Q7_16] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Osallistuit Facebookissa, blogissa, Twitterissä tms. käytyyn keskusteluun? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Osallistuit Facebookissa, blogissa, Twitterissä tms. käytyyn keskusteluun Ei mainittu Mainittu [Q7_17] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Teit lahjoituksen ehdokkaan tilille internet-sivuston, Facebookin tai vastaavan kannustamana? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Teit lahjoituksen ehdokkaan tilille internet-sivuston, Facebookin tai vastaavan kannustamana 27

34 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q7_18] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Osallistuit jonkun puolueen tai ehdokkaan vaalitilaisuuteen? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Osallistuit jonkun puolueen tai ehdokkaan vaalitilaisuuteen Ei mainittu Mainittu [Q7_19] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Huomasit kampanjoita, joissa vedottiin käymään äänestämässä? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Huomasit kampanjoita, joissa vedottiin käymään äänestämässä Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 28

35 Q7_21 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q7_20] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: Ei mitään näistä? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? Ei mitään näistä Ei mainittu Mainittu [Q7_21] Mitkä eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät kohdallasi paikkansa: En osaa sanoa? Mitkä kaikki seuraavat eduskuntavaaleihin liittyvät asiat pitävät omalla kohdallasi paikkansa? En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu

36 2. Muuttujat [Q8_1] Todellisten vaihtoehtojen puute vaivasi minua näissä vaaleissa Missä määrin samaa tai eri mieltä olet seuraavien eduskuntavaaleja koskevien väittämien kanssa? Todellisten vaihtoehtojen puute vaivasi minua näissä vaaleissa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa [Q8_2] Puolueet olivat näissä vaaleissa tavoitteissaan liian samankaltaisia Missä määrin samaa tai eri mieltä olet seuraavien eduskuntavaaleja koskevien väittämien kanssa? Puolueet olivat näissä vaaleissa tavoitteissaan liian samankaltaisia Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

37 Q8_4 [Q8_3] Vaalikampanjan aikana keskusteltiin minun mielestäni oleellisista asioista Missä määrin samaa tai eri mieltä olet seuraavien eduskuntavaaleja koskevien väittämien kanssa? Vaalikampanjan aikana keskusteltiin minun mielestäni oleellisista asioista Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa [Q8_4] Vaalikampanjassa keskityttiin liiaksi vaalimainoksiin jonka takia sisältöasiat jäivät liian vähälle huomiolle Missä määrin samaa tai eri mieltä olet seuraavien eduskuntavaaleja koskevien väittämien kanssa? Vaalikampanjassa keskityttiin liiaksi vaalimainoksiin jonka takia sisältöasiat jäivät liian vähälle huomiolle Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä (taulukko jatkuu seur. sivulla) 31

38 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) En osaa sanoa [Q8_5] Vaaleissa asiat ja puolueiden väliset erot tulivat riittävän hyvin selville äänestäjien päätöksenteon kannalta Missä määrin samaa tai eri mieltä olet seuraavien eduskuntavaaleja koskevien väittämien kanssa? Vaaleissa asiat ja puolueiden väliset erot tulivat riittävän hyvin selville äänestäjien päätöksenteon kannalta Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa [Q8_6] Puolueiden vaalikampanjat olivat liian repiviä ja vastakkainasetteluja hakevia Missä määrin samaa tai eri mieltä olet seuraavien eduskuntavaaleja koskevien väittämien kanssa? Puolueiden vaalikampanjat olivat liian repiviä ja vastakkainasetteluja hakevia 32

39 Q8_8 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa [Q8_7] Puolueiden vaalikampanjat olisivat saaneet olla enemmän vastakkainasetteluja hakevia, jotta äänestäjille olisi käynyt ilmi puolueiden väliset erot Missä määrin samaa tai eri mieltä olet seuraavien eduskuntavaaleja koskevien väittämien kanssa? Puolueiden vaalikampanjat olisivat saaneet olla enemmän vastakkainasetteluja hakevia, jotta äänestäjille olisi käynyt ilmi puolueiden väliset erot Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa [Q8_8] Kerrankin vaalit, joissa jännitteitä ja sopivasti vastakkainasetteluja Missä määrin samaa tai eri mieltä olet seuraavien eduskuntavaaleja koskevien väittämien kanssa? Kerrankin vaalit, joissa jännitteitä ja sopivasti vastakkainasetteluja 33

40 2. Muuttujat Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa [Q8_9] Maahanmuuttajakysymys oli näkyvästi esillä vaalikampanjassa Missä määrin samaa tai eri mieltä olet seuraavien eduskuntavaaleja koskevien väittämien kanssa? Maahanmuuttajakysymys oli näkyvästi esillä vaalikampanjassa Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa [Q8_10] Mielipidetiedustelut vauhdittivat perussuomalaisten voittoa ja lisäsivät puolueen uskottavuutta Missä määrin samaa tai eri mieltä olet seuraavien eduskuntavaaleja koskevien väittämien kanssa? Mielipidetiedustelut vauhdittivat perussuomalaisten voittoa ja lisäsivät puolueen uskottavuutta 34

41 Q9_1 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa [Q8_11] Puolueiden kannatusmittauksia ei tulisi julkistaa ollenkaan Missä määrin samaa tai eri mieltä olet seuraavien eduskuntavaaleja koskevien väittämien kanssa? Puolueiden kannatusmittauksia ei tulisi julkistaa ollenkaan Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa [Q9_1] Minkä puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja: Kokoomus? Minkä kaikkien puolueiden tai puolueiden ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja? Kokoomus 35

42 2. Muuttujat Ei mainittu Mainittu [Q9_2] Minkä puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja: SDP? Minkä kaikkien puolueiden tai puolueiden ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja? SDP Ei mainittu Mainittu [Q9_3] Minkä puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja: Perussuomalaiset? Minkä kaikkien puolueiden tai puolueiden ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja? Perussuomalaiset Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 36

43 Q9_5 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q9_4] Minkä puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja: Suomen Keskusta? Minkä kaikkien puolueiden tai puolueiden ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja? Suomen Keskusta Ei mainittu Mainittu [Q9_5] Minkä puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja: Vasemmistoliitto? Minkä kaikkien puolueiden tai puolueiden ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja? Vasemmistoliitto Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 37

44 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q9_6] Minkä puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja: Vihreä Liitto? Minkä kaikkien puolueiden tai puolueiden ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja? Vihreä Liitto Ei mainittu Mainittu [Q9_7] Minkä puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja: RKP? Minkä kaikkien puolueiden tai puolueiden ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja? RKP Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 38

45 Q9_9 (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q9_8] Minkä puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja: Kristillisdemokraatit? Minkä kaikkien puolueiden tai puolueiden ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja? Kristillisdemokraatit Ei mainittu Mainittu [Q9_9] Minkä puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja: Joku muu puolue tai ryhmittymä? Minkä kaikkien puolueiden tai puolueiden ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja? Joku muu puolue tai ryhmittymä Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 39

46 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q9_10] Minkä puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja: En ole nähnyt yhdenkään mainoksia? Minkä kaikkien puolueiden tai puolueiden ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja? En ole nähnyt yhdenkään mainoksia Ei mainittu Mainittu [Q9_11] Minkä puolueiden tai ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja: En osaa sanoa? Minkä kaikkien puolueiden tai puolueiden ehdokkaiden mainoksia muistat nähneesi televisiossa ennen vaaleja? En osaa sanoa Ei mainittu Mainittu (taulukko jatkuu seur. sivulla) 40

47 Q11A (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q10] Kuinka arvioit televisiossa käydyn mainoskampanjan kokonaisvaikutusta? Kysymyksen esiteksti JOS K9 = 1,2,3,4,5,6,7,8 TAI 9 Kuinka arvioit televisiossa käydyn mainoskampanjan kokonaisvaikutusta, katsotko että kannattamasi puolue sai hyötyä tai haittaa television poliittisista mainoksista? Kannattamani puolue hyötyi TV-mainonnasta TV-mainonnalla ei ollut mainittavaa merkitystä TV-mainonta lähinnä haittaasi kannattamaani puoluetta En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q11A] Miten suhtaudut poliittiseen mainontaan televisiossa? Miten suhtaudut poliittiseen mainontaan televisiossa? Myönteisesti Enemmän myönteisesti kuin kielteisesti Enemmän kielteisesti kuin myönteisesti Kielteisesti En osaa sanoa (taulukko jatkuu seur. sivulla) 41

48 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) [Q11B] Miten suhtaudut poliittiseen mainontaan sanomalehdissä? Miten suhtaudut poliittiseen mainontaan sanomalehdissä? Myönteisesti Enemmän myönteisesti kuin kielteisesti Enemmän kielteisesti kuin myönteisesti Kielteisesti En osaa sanoa [Q12] Äänestitkö juuri käydyissä eduskuntavaaleissa (2011)? Monet ihmiset sanovat äänestäneensä vaaleissa mutta todellisuudessa ovat syystä tai toisesta jättäneet äänestämättä. Miten menettelit juuri käydyissä eduskuntavaaleissa? En tällä kertaa äänestänyt Kyllä, äänestin ennakkoon Kyllä, äänestin varsinaisena vaalipäivänä En halua sanoa [Q13] Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit juuri käydyissä eduskuntavaaleissa (2011)? Kysymyksen esiteksti JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 42

49 Q14 Minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestit juuri käydyissä EDUSKUNTAVAA- LEISSA? Kansallinen Kokoomus - KOK Suomen Sosialidemokraattinen puolue - SDP Perussuomalaiset - PS Suomen Keskusta - KESK Vasemmistoliitto - VAS Vihreä Liitto - VIHR Ruotsalainen Kansanpuolue - RKP Kristillisdemokraatit - KD Joku muu puolue tai ryhmittymä En halua sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q14] Miten menettelit eduskuntavaaleissa (2011)? Kysymyksen esiteksti JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Miten menettelit EDUSKUNTAVAALEISSA? Valitsin parhaan ehdokkaan välittämättä hänen puoluekannastaan Valitsin ensin puolueen ja etsin sen listoilta parhaan ehdokkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

50 2. Muuttujat [Q15_1] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: Sanomalehtien kirjoittelu? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Sanomalehtien kirjoittelu Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_2] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: Vaalimainonta sanomalehdissä? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Vaalimainonta sanomalehdissä Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran (taulukko jatkuu seur. sivulla) 44

51 Q15_4 (taulukko jatkuu ed. sivulta) Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_3] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: Aikakausilehtien kirjoittelu? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Aikakausilehtien kirjoittelu Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_4] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: TV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmat? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? TV:n uutis- ja ajankohtaisohjelmat 45

52 2. Muuttujat Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_5] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: Vaalimainonta TV:ssä? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Vaalimainonta TV:ssä Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_6] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: Vaaleja käsitelleet radio-ohjelmat? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? 46

53 Q15_8 Vaaleja käsitelleet radio-ohjelmat Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_7] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: TV:n vaaliohjelmat? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? TV:n vaaliohjelmat Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_8] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: Jonkin puolueen tai puolueiden internet-sivut? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 47

54 2. Muuttujat Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Jonkin puolueen tai puolueiden internet-sivut Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_9] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: Jonkin ehdokkaan tai ehdokkaiden internet-sivut? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Jonkin ehdokkaan tai ehdokkaiden internet-sivut Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

55 Q15_11 [Q15_10] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: Niin sanotusta sosiaalisesta mediasta? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Niin sanotusta sosiaalisesta mediasta (Facebook, Twitter tms.) Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_11] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: TV:n viihdeohjelmat ja muut vapaamuotoiset vaaleja käsittelevät ohjelmat? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? TV:n viihdeohjelmat ja muut vapaamuotoiset vaaleja käsittelevät ohjelmat Erittäin paljon (taulukko jatkuu seur. sivulla) 49

56 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_12] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: Jonkin tiedotusvälineen tai muun tahon vaalikone internetissä? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Jonkin tiedotusvälineen tai muun tahon vaalikone internetissä Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_13] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: Jonkin puolueen tai ehdokkaan vaalitilaisuudet? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? 50

57 Q15_15 Jonkin puolueen tai ehdokkaan vaalitilaisuudet Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_14] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: Ystävät, tuttavat, työtoverit tai sukulaiset? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Ystävät, tuttavat, työtoverit tai sukulaiset Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_15] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: Internetin vaalikoneet? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 51

58 2. Muuttujat Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? Internetin vaalikoneet Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q15_16] Missä määrin sait tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi: SAK:n kampanja äänestämisen puolesta? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Missä määrin arvioit saaneesi tietoa seuraavista lähteistä oman äänestyspäätöksesi tueksi? SAK:n kampanja äänestämisen puolesta Erittäin paljon Melko paljon Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

59 Q17_1 [Q16] Mikä seuraavista oli tärkein asia kun menit äänestämään? Kysymyksen esiteksti JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Mikä seuraavista oli tärkein asia kun menit äänestämään? Halu muuttaa asioita tai politiikkaa, muutoshalukkuus Halu tukea joitakin asioita, puolueita tai henkilöitä Halu vastustaa joitakin asioita, puolueita tai henkilöitä Ei mikään näistä En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_1] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit: Puolue ajaa sen ammatti-/sosiaaliryhmän etuja, johon itse kuulun? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA? Puolue ajaa sen ammatti-/sosiaaliryhmän etuja, johon itse kuulun Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon (taulukko jatkuu seur. sivulla) 53

60 2. Muuttujat (taulukko jatkuu ed. sivulta) Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_2] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit: Puolueen edustajien esiintyminen televisiossa? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA? Puolueen edustajien esiintyminen televisiossa Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_3] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit: Puolueella on hyvä puheenjohtaja? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA? 54

61 Q17_4 Puolueella on hyvä puheenjohtaja Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_4] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit: Olen puolueen vakituinen kannattaja? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA? Olen puolueen vakituinen kannattaja Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS)

62 2. Muuttujat [Q17_5] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit: Puolueella on päteviä ihmisiä tekemään valtakunnallisia päätöksiä? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA? Puolueella on päteviä ihmisiä tekemään valtakunnallisia päätöksiä Vaikutti ratkaisevasti Vaikutti melko paljon Vaikutti jonkin verran Ei vaikuttanut En osaa sanoa tieto puuttuu (SYSMIS) [Q17_6] Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit: Halu vaikuttaa pääministerin valintaan? JOS ÄÄNESTI K12=2 TAI 3 Kuinka paljon seuraavat syyt vaikuttivat siihen, minkä puolueen tai muun ryhmittymän ehdokasta äänestit EDUSKUNTAVAALEISSA? Halu vaikuttaa pääministerin valintaan 56

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja

FSD2275. Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007. Koodikirja FSD2275 Äänestäminen ja puolueiden valintaperusteet eduskuntavaaleissa 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD1360. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD1360 Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja

FSD2404. Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen Koodikirja FSD2404 Naistutkimus - Kvinnoforskning -lehden ensimmäinen vuosikymmen 1988-1997 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja

FSD2412. Kansanedustajien vaalirahoitus Koodikirja FSD2412 Kansanedustajien vaalirahoitus 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansanedustajien vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja

FSD2828. Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä Koodikirja FSD2828 Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Uutisointi ilmastonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 1990-2010 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja

FSD2024. Eduskuntavaalien 2003 seuranta. Koodikirja FSD2024 Eduskuntavaalien 2003 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2003 seuranta [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja

FSD1161. MTS-hävittäjätutkimus Koodikirja FSD1161 MTS-hävittäjätutkimus 1993 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: MTS-hävittäjätutkimus 1993 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2137. Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta. Koodikirja

FSD2137. Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta. Koodikirja FSD2137 Presidentinvaalit 2006, 1. kierroksen seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2006,

Lisätiedot

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja

FSD3028. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014. Koodikirja FSD3028 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja

FSD2511. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009. Koodikirja FSD2511 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja

FSD2255. Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely. Koodikirja FSD2255 Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

Lisätiedot

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja

FSD3026. Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin arvo Koodikirja FSD3026 Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomen ulkomaankauppa: tavaratuonnin 1840-2000 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja

FSD2440. Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset. Koodikirja FSD2440 Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kansalaiset [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja

FSD2984. Suomalaisten internetin käyttö Koodikirja FSD2984 Suomalaisten internetin käyttö 2010 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten internetin käyttö 2010 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja

Lisätiedot

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD3098. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD3098 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja

FSD1119. Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat. Koodikirja FSD1119 Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten puheenjohtajat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari 1997: kunnanjohtajat, kunnanhallitusten

Lisätiedot

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja

FSD2136. Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu Koodikirja FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja

FSD1122. Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä Koodikirja FSD1122 Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnanjohtajien käsitykset Kunnallisalan kehittämissäätiöstä 1996 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja

FSD2253. Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi. Koodikirja FSD2253 Nuorten rahapelaaminen 2006 : valvonnan havainnointi Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten rahapelaaminen

Lisätiedot

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2802. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD2802 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 2008 [koodikirja].

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1043 Europarlamenttivaalit 1999 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja

FSD2935. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007. Koodikirja FSD2935 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja

FSD3121. E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat Koodikirja FSD3121 E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: E-kirjojen käyttö opetuksessa: korkeakouluopettajat 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2131. Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit. Koodikirja

FSD2131. Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit. Koodikirja FSD2131 Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit

Lisätiedot

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2627. Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2627 Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2011: ehdokkaiden

Lisätiedot

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja

FSD2852. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto Koodikirja FSD2852 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen

Lisätiedot

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja

FSD2501. Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto. Koodikirja FSD2501 Nuorisobarometri 2009: 50-55-vuotiaiden vertailuaineisto Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorisobarometri 2009 : 50-55-vuotiaiden kysely [koodikirja]. Tampere : Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja

FSD2083. Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002. Koodikirja FSD2083 Suhtautuminen alkoholipoliittisiin rajoitteisiin 2002 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suhtautuminen

Lisätiedot

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD2992. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen. Koodikirja FSD2992 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset YLEn vaalikoneeseen

Lisätiedot

FSD3108. Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus Koodikirja

FSD3108. Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus Koodikirja FSD3108 Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen seudun toisen asteen opiskelijoiden poliittinen luottamus

Lisätiedot

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja

FSD2806. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot Koodikirja FSD806 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: erikoiskirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1028. Nuoret ja europarlamenttivaalit Koodikirja

FSD1028. Nuoret ja europarlamenttivaalit Koodikirja FSD1028 Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuoret ja europarlamenttivaalit

Lisätiedot

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen.

FSD2296. Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen. FSD2296 Eduskuntavaalit 2007: ehdokkaiden ja vaalikoneen käyttäjien vastaukset Vapaa-ajattelijain liiton vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalit 2007 :

Lisätiedot

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja

FSD1253. Kysely homoseksuaalisuudesta Koodikirja FSD1253 Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kysely homoseksuaalisuudesta 2001 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja

FSD3150. Lasten kuritusväkivalta Koodikirja FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta 2014 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja

FSD2805. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2010. Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja

FSD2847. Suomalaisten alkoholiasenteet Koodikirja FSD2847 Suomalaisten alkoholiasenteet 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholiasenteet 2012 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja

FSD1021. Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat. Koodikirja FSD1021 Puolueet ja kunnallisdemokratia 1996 : ehdokkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueet ja kunnallisdemokratia

Lisätiedot

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja

FSD2297. Luottamus ministeriöihin Koodikirja FSD2297 Luottamus ministeriöihin 2000 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Luottamus ministeriöihin 2000 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja

FSD2769. Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta. Koodikirja FSD2769 Lasten kuritusväkivalta syksy 2008: ilmiöseuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten kuritusväkivalta

Lisätiedot

FSD2017. Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen Koodikirja

FSD2017. Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen Koodikirja FSD2017 Nuorten osallistuminen ja yhteiskunnallinen syrjäytyminen 1996 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Nuorten

Lisätiedot

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja

FSD2475. Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008. Koodikirja FSD2475 Julkiseen työnvälitykseen ilmoitettujen avointen työpaikkojen rekisteriaineisto 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD2791. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD2791 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2011 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1042. Eduskuntavaalien 1999 seuranta. Koodikirja

FSD1042. Eduskuntavaalien 1999 seuranta. Koodikirja FSD1042 Eduskuntavaalien 1999 seuranta Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 1999 seuranta [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja

FSD2122. HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus. Koodikirja FSD2122 HS-gallup : vuoden 2006 presidentinvaalien vaalikampanjatutkimus Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: HS-gallup

Lisätiedot

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja

FSD1118. Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset. Koodikirja FSD1118 Kunnallisalan ilmapuntari 1997 : kuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2002 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kunnallisalan ilmapuntari

Lisätiedot

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja

FSD2494. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt. Koodikirja FSD2494 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : säätiöt Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja

FSD2873. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot Koodikirja FSD2873 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yleiset kirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja

FSD1154. Verkostokartoitus 1994: kunnat. Koodikirja FSD1154 Verkostokartoitus 1994: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD2634. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD2634 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2007 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja

FSD2724. Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto Koodikirja FSD2724 Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinotoimistojen kokonaisaineisto 2006-2011 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1314. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1314 Sosiaalibarometri 2003 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2003 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja

FSD2816. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012. Koodikirja FSD2816 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2012 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja

FSD2579. Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset Koodikirja FSD2579 Lasten ja nuorten tutkimuksen eettiset kysymykset 2009 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2011 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot:

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen

Lisätiedot

FSD1030. Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu Koodikirja

FSD1030. Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu Koodikirja FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Puolueiden ajankohtaistutkimus

Lisätiedot

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2812. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2812 Sosiaalibarometri 2008 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja

Lisätiedot

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja

FSD3030. Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen. Koodikirja FSD3030 Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset Helsingin Sanomien vaalikoneeseen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Europarlamenttivaalit 2014: ehdokkaiden vastaukset

Lisätiedot

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja

FSD2213. Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella Koodikirja FSD2213 Verkkopalvelujen ja tietotekniikan käyttö Tampereella 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkkopalvelujen

Lisätiedot

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja

FSD1113. Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998. Koodikirja FSD1113 Palkallisen ja palkattoman työn jako perheessä 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Palkallisen ja

Lisätiedot

FSD2006. Euroopan parlamenttivaalit Koodikirja

FSD2006. Euroopan parlamenttivaalit Koodikirja FSD2006 Euroopan parlamenttivaalit 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Euroopan parlamenttivaalit 2004 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2507. Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely. Koodikirja

FSD2507. Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely. Koodikirja FSD2507 Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Eduskuntavaalien 2007 ehdokaskysely

Lisätiedot

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2111. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2111 Sosiaalibarometri 2004 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2004 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD2565. Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD2565 Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopistosta 2008 valmistuneiden työelämään sijoittuminen

Lisätiedot

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja

FSD2319. Internet ja Turun yliopiston opiskelijat Koodikirja FSD2319 Internet ja Turun yliopiston opiskelijat 2006 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2009 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Internet ja Turun yliopiston

Lisätiedot

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja

FSD2176. KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat. Koodikirja FSD2176 KuntaSuomi 2004 : vanhus- ja vammaishuolto 2002 : palvelulaitosten johtajat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja

FSD3062. Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely Koodikirja FSD3062 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Suomen Kuvalehden kysely 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja

FSD3095. Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset Koodikirja FSD3095 Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Korkeakoulujen uudet opiskelijat: ensikokemukset 2015 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot

FSD1040. Presidentinvaalit 2000, 1. kierros. Koodikirja

FSD1040. Presidentinvaalit 2000, 1. kierros. Koodikirja FSD1040 Presidentinvaalit 2000, 1. kierros Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidentinvaalit 2000, 1. kierros

Lisätiedot

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD1133. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD1133 Sosiaalibarometri 1998 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2001 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 1998 [koodikirja]. Tampere

Lisätiedot

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja

FSD2774. Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely Koodikirja FSD2774 Tampereen korkeakoulujen liikuntakysely 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen korkeakoulujen

Lisätiedot

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja

FSD1231. Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995. Koodikirja FSD1231 Alkoholijuomien tilastoimaton kulutus Suomessa 1995 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2005 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Alkoholijuomien

Lisätiedot

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja

FSD3097. Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto Koodikirja FSD3097 Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Työ- ja elinkeinoministeriön julkisten hankintojen ilmoitustilastoaineisto

Lisätiedot

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja

FSD1178. Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa. Koodikirja FSD1178 Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Perhebarometri 1998: vastuu perheen arjessa [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja

FSD3129. Lasten ja nuorten vapaa-aika Koodikirja FSD3129 Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ja nuorten vapaa-aika 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja

FSD2808. Sosiaalibarometri 2007. Koodikirja FSD2808 Sosiaalibarometri 2007 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2007 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja

FSD1258. Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset. Koodikirja FSD1258 Sopimuspalokuntatutkimus 2002: palokuntalaiset Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2003 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sopimuspalokuntatutkimus

Lisätiedot

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja

FSD2018. Kehitysyhteistyötutkimus Koodikirja FSD2018 Kehitysyhteistyötutkimus 1997 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kehitysyhteistyötutkimus 1997 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017.

Lisätiedot

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja

FSD2723. Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012. Koodikirja FSD2723 Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus 2012 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2012 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Presidenttiehdokkaiden vaalirahoitus

Lisätiedot

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja

FSD2546. Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen : Suomi. Koodikirja FSD2546 Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Lasten ihmisoikeustietämys ja osallistuminen 2009-2010: Suomi [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2872. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2872 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja

FSD2210. Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely. Koodikirja FSD2210 Kunnallisten palvelujen tuloksellisuusarviointi 2004 : kuntahenkilöstökysely Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2007 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1019. Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1. Koodikirja

FSD1019. Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1. Koodikirja FSD1019 Kannatusmittaustutkimus 1994, osa 1 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2000 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kannatusmittaustutkimus 1994,

Lisätiedot

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja

FSD2438. Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat. Koodikirja FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Lisätiedot

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2865. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2865 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2013 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja

FSD2498. Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit. Koodikirja FSD2498 Kansallisen innovaatiojärjestelmän arviointi 2009 : pankit Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2010 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kansallisen

Lisätiedot

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD2970. Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD2970 Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely toisen vuoden opiskelijoille 2013 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2803. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD80 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 00 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 0 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja

FSD1153. Verkostokartoitus 1994: järjestöt. Koodikirja FSD1153 Verkostokartoitus 1994: järjestöt Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Verkostokartoitus 1994: järjestöt [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja],

Lisätiedot

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja

FSD3113. Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille Koodikirja FSD3113 Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tampereen yliopiston kysely viidennen vuoden opiskelijoille 2015 [koodikirja].

Lisätiedot

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja

FSD2814. Sosiaalibarometri Koodikirja FSD2814 Sosiaalibarometri 2010 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Sosiaalibarometri 2010 [koodikirja]. Tampere:

Lisätiedot

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja

FSD2861. Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat. Koodikirja FSD2861 Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien turvallisuus 2012: asukkaat Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD3137. Tiedebarometri Koodikirja

FSD3137. Tiedebarometri Koodikirja FSD3137 Tiedebarometri 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tiedebarometri 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [tuottaja ja jakaja], 2017. Koodikirja on luotu

Lisätiedot

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja

FSD2799. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot Koodikirja FSD2799 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: ammattikorkeakoulukirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014 Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Lisätiedot

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja

FSD2800. Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot Koodikirja FSD2800 Kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely: yliopistokirjastot 2008 Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2013 Tämän koodikirjan viittaustiedot: Kirjastojen

Lisätiedot

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja

FSD1279. Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen. Koodikirja FSD1279 Tampereen yliopistossa vuonna 2000 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Koodikirja YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIETOARKISTO c Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2004 Tämän koodikirjan

Lisätiedot

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja

FSD3159. Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa Koodikirja FSD3159 Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 Koodikirja TIETOARKISTO Tämän koodikirjan viittaustiedot: Tohtorintutkinnon suorittaneiden rooli yhteiskunnassa 2016 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen

Lisätiedot