Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen"

Transkriptio

1 Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy

2 Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa ainakin joskus kiusaamista työtovereiden taholta palkansaajista noin 6 % koki olevansa työpaikkakiusaamisen kohteena yleisempää julkisella kuin yksityisellä sektorilla kohteena useammin naiset

3 Mikä on työpaikkakiusaamista?

4 Työpaikkakiusaamisen määritelmästä vakiintunutta yleisesti hyväksyttyä määritelmää ei vielä ole subjektiivisen kokemuksen merkitys ominaista toistuvuus, systemaattisuus, uhrin kyvyttömyys puolustautua sekä vallan epätasapaino ja negatiivisten toimenpiteiden tarkoituksellisuus erityisesti sukupuolisen häirinnän osalta: ei-toivottua, epämiellyttävää, yksipuolista käyttäytymistä

5 Mikä siis esimerkiksi lasketaan työpaikkakiusaamiseksi? henkilökohtaisten ominaisuuksien, luonteenpiirteiden tai yksityiselämän panettelu tai mustamaalaus mielenterveyden kyseenalaistaminen työyhteisön ulkopuolelle jättäminen toistuva perusteeton puuttuminen työntekoon tai työtehtävien laadun tai määrän perusteeton muuttaminen uhkailu fyysinen väkivalta epäasiallinen työnjohtovallan käyttö sovittujen työehtojen muuttaminen ilman lainmukaisia perusteita nöyryyttävien käskyjen antaminen

6 ja mitä taas ei lasketa? näkemyserot ja erimielisyydet, vaikka ne koettaisiinkin epämiellyttävinä ja loukkaavina työyhteisön ongelmien käsittely esimiesten työnjohto- ja velvollisuuksiin kuuluvat toimenpiteet, vaikka koettaisiin väärinä tai painostavina perustellut kurinpitotoimet kiusoittelu, joka ei täytä vielä epäasiallisen kohtelun kriteerejä

7 Tunteeko laki työpaikkakiusaamista?

8 Työpaikkakiusaamisen kannalta keskeiset säädökset Työturvallisuuslaki ( /738) Työsopimuslaki ( /55) Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta ( /44) Työterveyshuoltolaki ( /1383) Yhdenvertaisuuslaki ( /21) Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ( /609) Rikoslaki ( /39) Vahingonkorvauslaki ( /412)

9 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantajalla on vastuu työturvallisuudesta: työnantaja on velvollinen selvittämään työhön liittyvät vaarat ja poistamaan ne mahdollisuuksien mukaan (TTL 10 ) Työnantajan on otettava huomioon työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät seikat niin huolellisesti, että työntekijän turvallisuus ja terveys eivät vaarannu velvollisuus ennalta ehkäistä epäasiallisen kohtelun syntyminen velvollisuus huolehtia, että työpaikalla on toimivat käytännöt epäasiallisen kohtelun käsittelyyn velvollisuus tarkkailla työpaikan tilaa ja puuttua epäkohtiin

10 Työturvallisuuslaki 28 Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa, hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimenpiteisiin epäkohdan poistamiseksi. Perustaa työnantajalle velvollisuuden ryhtyä toimiin työpaikkakiusaamisen lopettamiseksi saatuaan asiasta tiedon

11 Työturvallisuuslaki 28 Häirinnällä voidaan tarkoittaa joko yleisesti häirintää tai sukupuolista häirintää Terveydellä tarkoitetaan sekä fyysistä että henkistä terveyttä Joko työntekijän ja esimiehen välistä tai työntekijöiden välistä Teko tai laiminlyönti Toimintavelvoite työnantajalla Edellyttää, että työnantaja on saanut häirinnästä tiedon

12 Työturvallisuuslaki 18.3 Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa Estäminen ensisijaisesti työnantajan velvollisuus Työntekijä ei voi joutua rikosoikeudelliseen työsuojeluvastuuseen Lainkohdalla merkitystä esim. harkittaessa irtisanomista työpaikkakiusaamisen perusteella Työntekijällä ei varsinaista velvollisuutta kertoa havainnoistaan

13 Työpaikkakiusaaminen voi olla myös työsyrjintää Käytännössä häirintä ja työsyrjintä voivat ilmetä samankaltaisina tekoina Seksuaalinen häirintä tasa-arvolain nojalla Syrjintäkiellon rikkominen yhdenvertaisuuslain nojalla

14 Syrjintäkiellot Työnantajan menettelyä on pidettävä tasa-arvolaissa kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon siitä, että työntekijä on joutunut työssään seksuaalisen tai muun sukupuoleen perustuvan häirinnän kohteeksi, laiminlyö ryhtyä käytettävissä oleviin toimiin häirinnän poistamiseksi (Tasa-arvolaki 8 d ). Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella (Yhdenvertaisuuslaki 6 ).

15 Miten työpaikkakiusaamista tulisi selvittää?

16 Miten kiusaamistapauksessa tulisi toimia? Kiusatun asema Ilmoitus kiusaajalle, että pitää tämän menettelyä epäasianmukaisena Ilmoitus häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta esimiehelle Työnantajan asema Työnantaja aina vastuussa työturvallisuudesta -> velvollinen ryhtymään tarvittaviin toimiin saatuaan tiedon selvitettävä objektiivisesti mitä on tapahtunut ryhdyttävä toimenpiteisiin: johdonmukaisuus ja tasapuolisuus

17 Luottamusmiehen asema Ylläpitää ja kehittää neuvottelu- ja yhteistoimintaa Kiusaamistapauksissa ensisijainen rooli tukihenkilönä Oikeuskäytännössä: voi olla jopa aktiivinen velvollisuus pyrkiä kiusaamistilanteen korjaamiseen Esim. mistä huono ilmapiiri johtuu? Ensisijainen vastuu kuitenkin aina työnantajalla! Oikeus saada asian selvittämiseksi tarpeellisia tietoja (henkilötietolain rajoitukset huomioiden)

18 Työsuojeluvaltuutetun asema Kiusattu työntekijä voi kääntyä työsuojeluvaltuutetun puoleen Velvollisuus kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työsuojeluasioihin (esim. koulutuksen järjestämistä) Työntekijöiden edustaja suhteessa työsuojeluviranomaisiin Läsnä työsuojelutarkastuksissa

19 Työterveyshuolto Kiusatun auttaja- ja tukitaho Käytännössä kiusattu ja työterveyshuolto kohtaavat vasta, kun kiusattu tulee hakemaan sairaslomaa Järjestää tapaamisia, joissa konfliktin eri osapuolet keskustelevat tilanteesta Voi teettää työyhteisössä kyselyjä ja haastatteluita liittyen työyhteisön hyvinvointiin -> työnantajan vastuulla toimenpiteiden toteuttaminen

20 Mitä työpaikkakiusaamisesta voi seurata?

21 Työnantajaan kohdistettavat toimet - rikosoikeudelliset seuraamukset Kun työturvallisuusmääräyksen (TTL 28 :n) rikkomista ei voida enää pitää vähäisenä Kun määräysten rikkominen on osoituksena yleisestä välinpitämättömyydestä ja piittaamattomuudesta työsuojeluvaatimuksista tai omiaan vaarantamaan toisen turvallisuutta

22 Rikoslain 47 luvun 1 : Työturvallisuusrikos Työturvallisuusrikokseen voi syyllistyä vain työnantaja tai tämän edustaja Käytännössä tuomittu ali- tai keskijohtoon kuuluvia esimiehiä Työnantaja voi syyllistyä joko itse häirintään tai epäasialliseen kohteluun tai laiminlyödä työturvallisuusmääräyksien noudattamisen valvonnan siten, ettei puutu häirintätilanteeseen riittävästi Edellyttää työnantajan tietoisuutta epäkohdista Haasteena työturvallisuusmääräysten väljyys

23 Rikoslain 47 luvun 3 : Työsyrjintä Kun kiusaaminen on työntekijän asettamista ilman hyväksyttävää perustetta epäedulliseen asemaan seuraavista syistä: Rotu, kansallinen / etninen alkuperä, kansalaisuus, ihonväri, kieli, sukupuoli, ikä, perhesuhteet, sukupuolinen suuntautuminen, perimä, vammaisuus, terveydentila, uskonto, yhteiskunnallinen mielipide, poliittinen tai ammatillinen toiminta tms.

24 Vahingonkorvausvelvollisuus kun työturvallisuusvelvoitteiden rikkomisesta tai laiminlyönnistä on aiheutunut työntekijälle henkilö-, omaisuus- tai aineetonta vahinkoa tuottamusperusteinen (VahL 2:1) ja sopimusperusteinen vastuu (TSL 12.1 ) esimerkiksi ansionmenetys, joka on johtunut työturvallisuusvelvoitteen rikkomisesta ja siitä aiheutuneesta työkyvyttömyydestä

25 Tulee kyseeseen, kun työnantaja on rikkonut tasa-arvolaissa tarkoitettua syrjintäkieltoa ( häirintä työelämässä ) yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa Hyvitys Tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain hyvitysjärjestelmät tasa-arvolaissa vähintään euroa yhdenvertaisuuslaissa enintään euroa Oikeus vaatia myös vahingonkorvausta

26 Kiusaajaan kohdistettavat seuraamukset Häirinnän tai muun epäasiallisen kohtelun asteesta riippuen kyseeseen tulevat: (huomautus) varoitus siirtäminen toisiin työtehtäviin työsopimuksen irtisanominen tai purku

27 Varoitus Huomioitava työpaikan yhtenäinen käytäntö Perustuttava selvityksiin (kuulemiset) Kiusaajalle mahdollisuus korjata menettelynsä ennen mahdollista irtisanomista Kirjallinen muoto suositeltava Varoituksesta tultava ilmi: mistä syystä se annetaan käytöksen jatkumisesta mahdollisesti seuraavat toimenpiteet (kuten irtisanominen)

28 Työtehtävien siirto Työnantajalla direktio-oikeus järjestellä töitä ja työmenetelmiä Työnantajan harkittava, olisiko siirto mahdollista ennen työsuhteen päättämistä (poistaminen työpaikalta väliajaksi) Pysyvä siirto toisiin tehtäviin voi olla olennainen muutos työsuhteen ehdoissa - vaatii työntekijän suostumusta Työnantaja voi irtisanomisperusteella tehdä muutoksia työsopimukseen

29 Irtisanominen Asiallisen ja painavan syyn vaatimus Työsopimuksesta tai laista aiheutuvien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti esim. sopimaton käytös Kokonaisarviointi Purku Työsuhteen irtisanominen ja purku käyttäytyminen, kohde, vakavuus, työvelvoitteiden rikkomiset, varoitukset, muiden työntekijöiden käyttäytyminen ja suhtautuminen, työnantajan suhtautuminen sekä työnantajalle aiheutettu vahinko erittäin painavan syyn vaatimus törkeä kunnianloukkaus, väkivalta

30 Viranomaisvalvonta / Työsuojelutarkastus Työsuojelupiirit ja työsuojelutoimistot Työsuojelutarkastus Joko viranomaisen omasta aloitteesta tai työpaikalta tulleen ilmoituksen perusteella Ilmoituksen tekijä pidettävä anonyymina Läsnä tarkastaja, työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettu ja muut henkilöstön ja työjohdon edustajat tarvittaessa Työterveyshuolto? Kuullaan eri osapuolten näkemykset

31 Työsuojelutarkastuksesta Mihin toimenpiteisiin työnantaja on jo ryhtynyt? Mihin jatkotoimenpiteisiin työnantaja aikoo ryhtyä? Tarkastaja ei ole sovittelija selvittää, onko TTL:a noudatettu Tarkastuskertomus Suositusluonteisia ohjeita, neuvoja ja kehotuksia Tarkastajan toimintaohjeiden ja kehotusten noudattamatta jättäminen voi johtaa jatkotoimenpiteisiin (kirjalliseen kehotukseen) Kirjallinen kehotus vähäistä suurempien haittojen ollessa kyseessä Määräaika, valvonta

32 Työsuojelutarkastuksesta Mikäli työnantaja ei noudata kehotusta, tarkastajan tulee ilmoittaa asia työsuojelutoimistolle oikeudellisesti velvoittavan päätöksen tekemistä varten Velvoittavassa päätöksessä määräaika, minkä puitteissa tehtävä vaaditut toimenpiteet Uhkasakko (muutamasta kymmeniin tuhansiin euroihin) Sen maksaminen ei poista velvollisuutta korjata tilanne Työsuojeluviranomaisen lisäksi tehtävä esitutkintapyyntö, mikäli havaitsee toiminnan täyttävän rikoksen tunnusmerkit

33 KKO 1992:180 T 4250 A siivoojana yhtiössä vuodesta 1980 Työnantaja tuomittu maksamaan korvauksia A:n miniälle A:n esimies K aloitti tämän jälkeen epäasiallisen kohtelun A:ta oli kielletty keskustelemasta muiden työntekijöiden kanssa, A:ta oli moitittu rumaksi, K ei vastannut enää A:n tervehdyksiin ja vältteli puhumista tämän kanssa Kiusaaminen kesti A:n 3 viimeistä työvuotta, kunnes K oli ottanut A:n puhutteluun ja kehottanut tätä miettimään, palaako enää töihin, minkä jälkeen A oli sairastunut Työnantaja velvoitettiin maksamaan A:lle vahingonkorvausta, koska oli laiminlyönyt työsuojeluvelvoitteensa

34 Turun HO R 03/1619 Toimitusjohtajana toiminut esimies oli puhutellut kahta työntekijäänsä siten, että ei enää kuulunut hyväksyttävän työnjohto-oikeuden piiriin kahdenkeskisiä keskusteluja, joissa syytetty työntekijöitä huonosti tehdyistä töistä ja syyllistetty yhtiön taloudellisesta tilanteesta vaadittiin suurempaa sitoutumista, mikä olisi tarkoittanut ylitöitä ilman korvauksia sairaspäivistä syyllistämistä Työntekijät olivat sairastuneet niin, että esimiehen toimilla oli ollut siihen vaikutusta Toimitusjohtaja oli syyllistynyt työturvallisuusrikokseen

35 Q & A Kiitos!

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan

Työsopimuslaki. Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Työsopimuslaki Työnantajan ja työntekijän asema työsopimuslain mukaan Sisällys 1 Lain rakenne ja soveltamisala... 4 2 Työsopimuksen tekeminen... 6 Muoto... 6 Kesto... 8 Koeaika... 10 3 Työnantajan velvollisuudet...

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä

Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Sosiaali- ja terveydenhuolto ja syrjintä Esipuhe Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat,

Lisätiedot

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola

Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola Työsuhteen päättäminen henkilöön liittyvällä perusteella: oikea menettely konkreettisesti ja käytännönläheisesti! Asianajaja, osakas Maisa Nikkola "Kun joutuu irtisanotuksi, eniten jännittää se, miten

Lisätiedot

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä?

Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Mitä tulee tietää, kun palkkaa uutta henkilöstöä? Aloitamme Kuntatyönantajassa artikkelisarjan, jossa kerromme palvelussuhteen alkamisen, sen kulkuun ja päättymiseen liittyviä juridisia perusasioita.tässä

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä?

Ansioiden mukaan. Palkkaa työstä vai tittelistä? Ansioiden mukaan Palkkaa työstä vai tittelistä? Onko palkkasi oikeudenmukainen? Enemmistö suomalaisista kokee palkkansa olevan pienempi kuin omassa ammatissa tulisi olla verrattuna muihin ammatteihin.

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Individuaaliperusteinen irtisanominen

Individuaaliperusteinen irtisanominen Individuaaliperusteinen irtisanominen - työnantajan ja työntekijän näkökulma Asianajajaliiton Nuorten päivät 3.10.2014 Asianajaja Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy Asianajaja Markus

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI

SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI SUOMEN TUTKIMUSRAPORTTI EMPOWERING CARE Lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen kouluttaminen toimimaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Kesäkuu 2013 EMPOWERING CARE. Empowering girls in residential

Lisätiedot

Kireät tilanteet töissä 9.10.2014 Työyhteisö erilaisten ihmisten yhteistyöareena: Taija Stoat

Kireät tilanteet töissä 9.10.2014 Työyhteisö erilaisten ihmisten yhteistyöareena: Taija Stoat Kireät tilanteet töissä 9.10.2014 Työyhteisö erilaisten ihmisten yhteistyöareena: Haastavat palvelutilanteet Entä kun kyse ei ole työkyvyttömyydestä vaan yhteistyökyvyttömyydestä? Ulkoasiainministeriö,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 TYÖSUOJELU SUOMESSA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2010 Työsuojelu Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:2 ISBN 978-952-00-2977-7

Lisätiedot

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS

FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS 4. päivitetty painos FUDUT VAI? YHTEISTOIMINTA - NEUVOTTELUOPAS TEAM PRO YTN Sisällysluettelo YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUOPAS HENKILÖSTÖVAIKUTUKSISTA 3 1. TAUSTATIEDOT 3 1.1 Taloudelliset taustatiedot ja

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1

Eettinen ohjeisto. SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Viesti konsernijohtajalta Hyvät kollegat, Johtavana maailmanlaajuisena hygienia- ja metsätuoteyrityksenä meidän täytyy harjoittaa liiketoimintaamme vastuullisesti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta

HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman valinta MUISTIO Taisto Ahvenainen elokuu 2008 Heikki Harjula Mika Paavilainen Suomen Kuntaliitto HENKILÖSTÖVALINNAN PERUSTELEMINEN - tärkeintä on hakijoiden ansiovertailu ja kokonaisarvioinnin perusteella ansioituneimman

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot