Sivu 1/26. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Lempäälä/ Kunnat. Toimintasuunnitelma tehty ajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 1/26. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Lempäälä/ Kunnat. Toimintasuunnitelma tehty ajalle01.01.2014-31.12.2018."

Transkriptio

1 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Lempäälä/ Kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle Hyväksytty Toimintasuunnitelma on tarkistettu Arja Peltomäki-Vastamaa Sivu 1/26

2 Yrityksen perustiedot Yritys Lempäälä/ Kunnat Tampereentie Lempäälä Y-tunnus Toimiala 84110, Julkinen yleishallinto Tilikausi Tapaturmavakuutusyhtiö Eläkevakuutusyhtiö Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola Kuntien eläkevakuutus KEVA Työterveyshuollon yhteyshenkilö Auli Nevantie Johtaja/vastuuhenkilö - Sivu 2/26

3 Työterveyshuolto Palvelun järjestäjä Työterveyspalvelu Viisari /Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki PL Ylöjärvi Työterveyshuollon palveluiden tuottamiseen on myönnetty toimilupa Työterveyshuollon johtaja Miisa Visakorpi Toimitusjohtaja, ylilääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Potilasasiamies Olavi Pilvinen Yritykselle nimetty työterveyshuollon henkilöstö Sopimuksen vastuuyksikkö ei määritelty Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Kirsi Järvinen Työterveyshuollon lain mukainen pätevyys: Kyllä Arja Peltomäki-Vastamaa Työterveyshuollon lain mukainen pätevyys: Kyllä Sivu 3/26

4 Työterveyshuollon sopimus ja sisältö Kokonaisvaltainen työterveyshuolto Ehkäisevän työterveyshuollon sisältö KELA1 -korvausluokka: Työpaikkaselvitykset Terveystarkastukset: alku-, työhönsijoitus-, määräaikais- ja työkykyä ylläpitävät tarkastukset Työkyvyn arviot/ vajaakuntoisten seuranta Erikoislääkärikonsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä työkyvyn ja hoitomahdollisuuksien arvioimiseksi Kuntoutustoiminnan suunnittelu ja kuntoutukseen ohjaus Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Työyhteisötyö Ensiapuvalmius Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyen sairauksien ehkäisy sekä työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Sairaanhoidon sisältö KELA2 -korvausluokka: Työterveyshuollollisesti painotettu yleislääkäritasoinen sairaanhoito työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin vastaanotoilla tapaturma- ja sairaustapauksissa sekä tarvittavat laboratorio- ja radiologiset tutkimukset. Työterveyslääkärin lähetteellä ja maksusitoumuksella työntekijä voidaan lähettää erikoislääkärin konsultaatioon sairauden toteamiseksi samasta sairaudesta 1-2 kertaa. Kun hoitovastuu säilyy työterveyshuollossa, kunnan työntekijöillä on mahdollisuus lääkärin harkinnan mukaan saada magneettikuvaus, mammografia, hermoratatutkimus, CT-kuvaus, HRCT, kliininen rasituskoe ja tarvittaessa työterveyslääkärin lähetteellä poskiontelopunktio kerran vuodessa. Sivu 4/26

5 Työsuojeluyhteistyö Työsuojeluyhteistyön tarkoitus ja tavoitteet Tarkoitus Yhteistyön tarkoituksena on turvata terveelliset ja turvalliset työolosuhteet. Riskinarviointi tehdään ensisijaisesti työyhteisöjen toimesta. Työterveyshuolto toimii tarvittaessa asiantuntijana. Työsuojelutoimikunnan vastuulle kuuluvat asiat käsitellään yhteistyökomiteassa, johon kuuluu työsuojelun yhdyshenkilöiden lisäksi myös luottamusmiehiä ja kunnanjohtaja. Työterveyshuolto osallistuu kokouksiin pyydettäessä. Työsuojeluun liittyviä hyviä käytäntöjä edistää lisäksi Työsuojelun kehittämisryhmä (TYKE), jonka jäseninä toimivat työsuojelutoimijat. TYKE-ryhmän tehtäviin kuuluu työsuojeluun liittyvien ohjeistusten laatiminen, työsuojelukoulutusten suunnittelu henkilöstölle sekä riskinarviointien ja tapaturma- ja vaaratilanneilmoitusten seuranta. Työterveyshuolto osallistuu kokouksiin pyydettäessä. Tavoitteet Työpaikkojen sisäilmaan liittyviä asioita käsittelee sisäilmatyöryhmä. Työterveyshuolto osallistuu kokouksiin pyydettäessä. Työpaikkojen riskinarvioinnit saatetaan valmiiksi ja esiinnouseviin riskeihin puututaan. Työsuojeluorganisaation koulutukseen panostetaan. Työsuojelupäivät järjestetään henkilöstölle vuosittain työturvallisuuden teemoista. Työsuojeluyhdyshenkilöt Työsuojelutoimikunta on valittu työpaikalle Työsuojelupäällikkö Auli Nevantie Työsuojeluvaltuutettu Milena Kaihari-Virtanen Yhteistyö työsuojelun toimintaohjelmassa Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on osa työsuojelun toimintaohjelmaa tai muuta kehittämisohjelmaa Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työsuojelutoimikunnan kokouksiin Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työsuojelutarkastuksiin työpaikalla Sivu 5/26

6 Työterveyshuollon toiminnan seuranta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta Toimenpiteiden vaikuttavuutta työympäristössä ja työyhteisössä Työntekijöiden altistumista ja kuormittumista Työntekijöiden terveydentilaa ja työkykyä Työperäisiä (tapaturmat ja ammattitaudit) ja työhön liittyviä sairauksia Työntekijöiden sairauspoissaoloja Työterveyshuollon omia toimintatapoja (laatua) Tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteutumista Asiakastyytyväisyyttä Toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta Työpaikan johdon ja työsuojelutoimikunnan/-valtuutetun kanssa Vuosittain työterveyshuollon toteutumisen seurannan ja arvioinnin yhteydessä Tarkistettaessa suunnitelmaa seuraavalle toimintavuodelle Perusteellisesti uuden 3-5 vuotuiskauden alkaessa työpaikan ja työterveyshuollon yhteisneuvotteluissa Seuranta- ja arviointimenetelmät Dokumentointi Asiakastyytyväisyyskysely Tavoitteiden toteutuminen Arviointikeskustelut yrityksen edustajien kanssa Tietojen dokumentointi tai tietojärjestelmä TT2000 Acute potilastietojärjestelmä Sivu 6/26

7 Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteutus työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä Suunnitelma Työkyvyn varhaisen tukemisen malli käytössä Varhaisen tuen toimintamalli käynnistyy tilanteessa, jossa työntekijää uhkaa työkyvyn alentuminen tai se on jo alentunut. Varhaisen tuen -mallin avulla pyritään saamaan ajoissa apua sellaisiin työstä johtuviin tekijöihin, jotka saattavat aiheuttaa väsymystä, kyynisyyttä, epäonnistumista, itsetunnon laskua tai työkyvyttömyyttä. Varhaisen tuen -mallin tarkoituksena on tehostaa oikeanlaiseen hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamista sekä niitä toimenpiteitä, joita työpaikalla tulee tehdä työkyvyn säilymisen tukemiseksi. Lähtökohtana on ajattelutapa, jossa ongelmien ja mahdottomuuksien sijaan korostetaan mahdollisuuksia. Terveyden ja toimintakyvyn säilyminen on suurimpia haasteita ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Työterveyshuollon vastuut Työterveyshuolto toimii puolueettomana asiantuntijana työn ja terveyden optimaaliseen yhteensovitamiseen liityyvissä kysymyksissä. Työhyvinvointiohjelman lisäksi esimiesten tukena ja asiantuntijakumppaneina työhyvinvointiin liittyvissä asioissa ovat kunnan henkilöstöpäällikkö, Työterveyspalvelu Viisarin koko henkilökunta, kunnan työsuojeluorganisaatio sekä Kuntien eläkevakuutus. Varhaisen tuen -mallin mukaisten työterveysneuvovottelujen järjestäminen. Aktiivinen henkilöstön tukeminen. Työnantajan vastuut Varhaisen tuen -malli on jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla, mutta esimies on velvollinen ryhtymään mallin mukaisiin toimenpiteisiin. Esimiehillä täytyy siksi olla käytettävissään riittävä ja oikea osaaminen, yhteiset työkalut, selkeästi kuvatut prosessit työhyvinvoinnin johtamiselle ja seurannalle sekä riittävä asiantuntija- ja tukiverkosto. Sairauspoissaolojen seuranta Suunnitelma Sairauspoissaolojen seurantamalli käytössä Kunnassa seurataan työntekijöiden sairauspoissaoloja ja otetaan tarvittaessa yhteyttä työterveyshuoltoon tarvittavien tukitoimien käynnistämiseksi. Työterveyshuolto ja toimialueen johto seuraavat ja arvioivat vuosittain sairauspoissaolojen määrän ja laadun kehitystä. Viimeistään kolmenkymmenen poissaolopäivän täyttyessä työntekijä tulee ohjata työterveyshuoltoon tilannearvioon. Yhdeksänkymmenen poissaolopäivän täyttyessä tulee järjestää työterveysneuvottelu työhönpaluun mahdollisuuksista. Työterveyshuollon vastuut Työterveyshuolto voi seurata sairauspoissaoloja edellyttäen, että työnantaja lähettää kopiot Viisarin ulkopuolella kirjoitetuista sairauspoissaolotodistuksista työterveyshoitajille. Tarvittaessa työterveyshoitaja voi tehdä tarkemman kartoituksen terveystarkastuksen yhteydessä. Raportointi tehdään yksilön tietosuojaa vaarantamatta riittävän karkealla tasolla. Työterveyshuolto osallistuu tarvittaessa keskusteluihin ja tilannekartoituksiin. Työnantajan vastuut Esimies seuraa sairauspoissaoloja säännöllisesti ja kutsuu tarvittaessa henkilökohtaiseen keskusteluun Varhaisen tuen -mallin mukaisesti, mikäli poissaoloja kertyy yli 10 päivää kalenterivuoden kuluessa. Tarvittaessa työntekijä ohjataan työterveyshuoltoon ja esimies ilmoittaa työterveyshuollolle keskustelussa tehdyn suunnitelman. Käytössä on henkilöstöhallinnon Populus-ohjelman poissaolohälytys. Esimies ohjaa työterveyshuollon tilannearvioon kun työntekijälle on kertynyt 30 poissaolopäivää. Sivu 7/26

8 Sairauspoissaolokäytäntö Ilmoittaminen poissaolosta Esimies voi hyväksyä lyhytaikaisen työstä poissaolon (enintään kolme päivää) työkyvyttömyyden vuoksi. Tarvittaessa esimies voi ohjata työntekijän työterveyshuoltoon. Esimiehen hyväksymän poissaolon lisäksi työterveyshoitaja voi kirjoittaa todistuksen sairaudesta enintään kolmeksi päiväksi. Työterveydessä aloitettua sairauslomaa esimies ei voi jatkaa. Todistus sairaudesta toimitetaan esimiehelle 7 vrk:n kuluessa sairausloman alkamisesta. Päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta Suunnitelma Päihdetyön hoitoonohjausmalli käytössä Päihdeohjelman tavoitteena on päihteetön työpaikka, joka edistää terveyttä ja työkykyä vaikuttamalla päihteiden käyttöön liittyviin asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen ja elämäntapoihin. Päihdeohjelma sisältää toimintamallin koskien päihdehaittojen ehkäisyä, varhaista puuttumista sekä ongelmakäyttäjien hoitoa ja kuntoutusta. Keskeisiä toimijoita ovat työnantaja, esimiehet, työntekijät, työsuojeluhenkilöstö, luottamusmiehet ja työterveyshuolto. Päihdeohjelmassa käsitellään päihteitä (alkoholi, huumeet ja lääkkeiden väärinkäyttö) kokonaisuutena, mutta erityinen huomio kiinnitetään alkoholikulutuksen kasvusta aiheutuviin haittoihin, jotka heijastuvat yhä useammin myös työelämään. Alkoholi on työikäisen väestön merkittävin yksittäinen terveysongelma ja toiseksi suurin kuolinsyy. Päihdeohjelmaa päivitetään siten, että samaa hoitoonohjausmallia voidaan jatkossa soveltaa työtehtävien hoitamista haittaavien muidenkin riippuvuuksien hoitoon. Työterveyshuollon vastuut Työterveyshuolto painottaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja osallistuu työpaikan päihdetyöhön päihdeohjelman mukaisesti. Päihteiden käyttö otetaan puheeksi terveystarkastuksissa ja käyttöä kartoitetaan mm. Audit-kyselyllä. Työnantajan vastuut Esimiehen velvollisuus on puuttua päihdeongelmaan heti, kun se haittaa työntekoa. Työstä poissaolot päihteiden takia ja humaltuneena tai krapulaisena työssä esiintyminen edellyttävät aina asiaan puuttumista. Muut työterveyshuoltoon liittyvät sopimukset Sivu 8/26 Muu yhteistyö päihdeasioissa Työtoverin havaitessa päihtymyksen, päihteiden nauttimisen, tai työtehtäviä haittaavan riippuvuuden, tulee hänen ilmoittaa asiasta välittömästi esimiehelle tai hänen sijaiselleen. Jos tämä ei syystä tai toisesta onnistu, ilmoitus tulee tehdä työsuojeluvaltuutetulle, luottamusmiehelle tai henkilöstöpäällikölle. Muut sopimukset Lempäälä -savuton työpaikka toimintatavat otetaan käyttöön viimeistään Kunta tukee yhteistyössä työterveyden kanssa tupakoinnin lopettamista. Työterveyshuollon ammattihenkilöiden tarpeelliseksi katsomia käyntejä työterveyspsykologille voi olla 1-5 tapausta tai asiaa kohden. Työterveyshuollossa on mahdollista käyttää myös sosiaalialan ammattihenkilön erityisosaamista työkyvyn ylläpidon tukemisessa (sosiaalialan tutkinnon suorittanut ammattihenkilö, jolla on työterveyshuollon lisäkoulutus).

9 Sivu 9/26 Kangasalan terveyskeskuksen työterveyshuolto vastaa kumppanuussopimuksella Työterveyspalvelu Viisarin kanssa toiminta-alueellaan asuvien Lempäälän kunnan maatalouslomittajien työterveyshuollosta tämän toimintasuunnitelman mukaisesti. Tullinkulman työterveys vastaa kumppanuussopimuksella Työterveyspalvelu Viisarin kanssa Oriveden toimialueella asuvien Lempäälän kunnan maatalouslomittajien työterveyshuollosta tämän toimintasuunnitelman mukaisesti.

10 Yrityksen työterveystarpeiden ja toiminnan kuvaus Yrityksen toiminta Kuvaus yrityksestä Lempäälän kunta on n asukkaan alueellinen palvelukeskus, joka tuottaa ja järjestää asukkailleen peruspalveluita. Tilastokeskuksen väestötietojärjestelmän mukaan Lempäälän kunnassa oli asukkaita Kuvaus toiminnasta Lempäälän kunnan asukkailleen järjestämät palvelut liittyvät sosiaali- ja terveydenhuoltoon, opetus- ja sivistystoimeen sekä ympäristöön ja tekniseen infrastruktuuriin. Kunnan henkilöstöorganisaatio jakautuu yleishallinnon, sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja teknisen toimen toimialoihin. Henkilöstön kuvaus Henkilökunnan määrä 1593 Sukupuolijakauma Ikärakenne Kuvaus Sukupuolijakauma Lempäälän kunnassa on kuntasektorille tyypillisesti naisvaltainen tilanteen mukaan Lempäälän kunnan vakituisista työntekijöistä oli naisia 82,8% ja miehiä 17,2 %. Lempäälän kunnan koko vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuotta ja 3 kuukautta. Ikärakenteessa on kuitenkin eroja eri toimialojen välillä. Yleishallinnon vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 45 vuotta 4 kuukautta, sosiaali- ja terveystoimen 41 vuotta 8 kuukautta, sivistystoimen 42 vuotta 8 kuukautta ja teknisen toimen 47 vuotta 6 kuukautta. Keski-iän lisäksi ikäjakaumaan ja iäkkäämmän henkilöstön osuuteen eri toimialoilla tulee kiinnittää huomiota työssä jaksamisen näkökulmasta. Yli 50- vuotiaita vakinaisesta henkilöstöstä on 35,7 %. Tässä on toimialoilla huomattavia eroja. Esimerkiksi yleishallinnossa henkilöstöstä on yli 50-vuotiaita 45,9 %, sosiaali- ja terveystoimessa 33,3 %, sivistystoimessa 27,3 % ja teknisessä toimessa 42,3 %. Yleishallinto ja sivistystoimi ovat siis iäkkäämmän henkilöstön suhteen ääripäät. Yleishallinnossa työskentelee huomattavasti iäkkäämpää henkilöstöä kuin sivistystoimessa. Kuntaorganisaatioissa yleisesti kuten myös Lempäälän kunnassa henkilöstöä työskentelee hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä. Työhyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että eri toimialojen erilaiset työn kuormitustekijät tulevat huomioiduiksi. Monet erilaiset ammatilliset tekijät vaikuttavat työn kuormitustekijöiden erilaisuuteen, mutta myös toimialojen erilainen ikäjakauma vaikuttaa. Tämä tulee myös huomioida työhyvinvoinnin edistämisessä. Henkilöstöstä 19,3 % työskentelee yleishallinnon toimialalla, 45,8 % sosiaali- ja terveydenhuollossa, 28,9 % sivistystoimessa ja 6 % teknisessä toimessa. Altisteet lisätietoineen (ammattinimikkeet tai muu kuvaus) Fysikaaliset Kemialliset Biologiset Keittiö-ja siivoustyöntekijät, kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät, puistotyöntekijät, lomittajat. Melu, tärinä, vaihtelevat lämpö-kosteusolosuhteet, UV-säteily. Keittiö- ja siivoustyöntekijät, lomittajat, kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät ja muut teknisen toimen ammattimiehet. Pesu- ja siivouskemikaalit, oljyt, polttonesteet, maalit ja liuottimet. Jätevesien kanssa työskentelevät, hoitotyöntekijät, siivoustyöntekijät, puistotyöntekijät, lomittajat, kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät ja muut Sivu 10/26

11 teknisen toimen ammattimiehet. Jätevedet, tartuvat taudit, zoonoosit, pölyt ja sisäilman epäpuhtaudet Yötyö Fyysiset/ergonomiset Psyykkiset Sosiaaliset Tapaturmavaara Yötyöntekijät terveyskeskuksessa, Himminkodossa, Pesäpuussa, vuoropäiväkodeissa ja maatalouslomituksessa. Kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät ja muut teknisen toimen ammattimiehet, keittiö- ja siivoustyöntekijät, hoitotyöntekijät, näyttöpäätetyöntekijät, lomittajat. Raskaita nostoja ja siirtoja, hankalia työasentoja, toistotyötä, staattisia työasentoja Eri toimialoilla. Muutokset, kiire, työajoista aiheutuva kuormitus. Eri toimialoilla. Haasteelliset asiakkaat, yksintyöskentely. Eri toimialoilla. Palovammat, venähdykset, liukastumiset, kaatumiset, putoamiset, koneisiin ja työvälineisiin satuttaminen, väkivallan uhka, eläinten käsittely. Toimintasuunnitelmakaudella ehkäistävät kuormitustekijät Fysikaaliset Kemialliset Biologiset Fyysiset/ergonomiset Sosiaaliset Tapaturmavaara Yrityksen työterveystarpeet ja odotukset Työhön liittyvät tarpeet Muutokset organisaatiossa ja toimipisteissä: - Päivähoidon siirtyminen sosiaali- ja terveystoimesta sivistystoimeen Kunnan uusi palvelukeskus 2015 (hammashoitola, yleishallinto, tekninen toimi, vesiliikelaitos, sivistystoimen ja päivähoidon hallinto) - Kiinteistönhoidon, liikuntapaikkojen hoidon, viheralueiden hoidon ja siivouspalvelujen organisaatiouudistus - Vesilaitoksen liikelaitostuminen Riskien ja vaarojen arviointiin tulee uusi järjestelmä ja kaikki toimialueet päivittävät jatkossa riskinarviointinsa Ensiaputaitojen ylläpitäminen ja päivittäminen eri toimialoilla. AVI:n kuntahankkeen puitteissa tehtävät tarkastukset eri toimialoille Työstä aiheutuvat kuormittumistekijät: - Väkivallan uhka useilla toimialoilla (erityisesti sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistystoimi). - Yksintyöskentelyn aiheuttama kuormitus (mm. lomittajat). Sivu 11/26

12 - Isojen muutosten aiheuttama epävarmuus ja psykososiaalinen kuormitus työntekijöissä Varhaisen tuen -malli: - Esimiesten tukeminen esimiestyössä ja Varhaisen tuen -mallin mukaisessa toiminnassa Odotukset työterveyshuollon toiminnalle Työhyvinvointia edistävän toiminnan tavoitteena on, että työyhteisö kykenee omatoimisesti kehittämään työtään ja työyhteisöään työpaikan toimivuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Erityistä huomiota kohdistetaan yhteistyön tiivistämiseen henkilöstöhallinnon ja esimiesten kanssa sekä työyhteisöjen tukemiseen jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Työterveyshuolto toimii työterveyshuoltolain ja valtioneuvoston asetusten mukaisesti, kehittää omaa toimintaansa systemaattisesti ja tuo aktiivisesti esityksiä työterveyshuollon ja yhteistyön kehittämiseksi. Sivu 12/26

13 Työterveyshuollon painopistealueet Tavoitteet toimintasuunnitelmakaudella Työterveyshuollon yleiset tavoitteet Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite Terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy, työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Esimiestyön tukeminen vahvistamalla työterveyshuollon ja esimiesten yhteistyötä esim. osallistumalla esimiespalavereihin Työterveyshuolto antaa tarvittaessa tukea ja asiantuntija-apua riskinarvioinnissa. 1. Ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyöllä. Sisäisten siirtojen onnistumisen varmistaminen Sissi-ryhmän aktiivisella tuella. Säännöllinen raportointi johtoryhmälle työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteutumisesta. Työuran loppuvaiheen ja eläköitymisen suunnitelmallinen tukeminen (ETI-ryhmä). Työkykykoordinaattori-projekti työterveyshuollossa. 2. Sairauspoissaolojen säännöllinen seuranta ja vähentäminen. Raportointi ja keskustelu tilanteesta toimialueiden johtoryhmissä vuosittain. Sairauspoissaolojen säännöllinen seuranta ja vähentäminen. Raportointi ja keskustelu tilanteesta toimialueiden johtoryhmissä vuosittain. Esimiesten tukeminen sairauspoissaolojen seurannassa. 3. Työssä jaksamisen tukeminen ja hyvän työkyvyn ylläpitäminen. Työhyvinvoinnin kartoittaminen eri yksiköissä. Tietoa saadaan henkilöstölle suunnatusta kyselystä. Toimenpiteet jatkossa kyselyssä nousseiden asioiden perusteella. 4. Työterveyshuollon toiminnan vaikuttavuuden ja taloudellisen tehokkuuden analysointi. Mittareiden ja hyvien käytäntöjen kartoittaminen tähän tehtävään. Tärkeimmät työterveydelliset haasteet, toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Tavoitteet yksilöiden työhyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Tavoitteet työolosuhteiden parantamiseksi Työterveyshuolto toimii asiantuntijana toteutettujen työhyvinvointikyselyiden jatkokäsittelyssä Terveellinen ja turvallinen työympäristö Säännölliset työpaikkaselvitykset Työergonomia ja sen erityistarpeet Palautetilaisuudet Tavoitteet työyhteisön toiminnan tukemiseksi Työpaikkojen työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittäminen osaksi yksiköiden ja työyhteisöjen jokapäiväistä toimintaa. Hyvin toimiva työyhteisö ja työkykyinen henkilöstö. Työterveyshuoltoyhteistyön tavoitteet Yhteistyön tavoitteet Sivu 13/26

14 Sivu 14/26 Aktiivinen keskustelu työyhteisöjen ja henkilöstön hyvinvoinnista ja keinosta edistää niitä. Tiedonkulun vahvistaminen ja varmistaminen. Työterveyshuolto toimii tarvittaessa henkilöstön ja esimiesten tukena ja asiantuntijana erillaisissa työhyvinvointihankkeissa.

15 Suunniteltu toiminta Työpaikkaselvitykset Aikataulu Menetelmät Seuranta Työpaikkaselvitykset ovat jatkuvaa ja dokumentoitua toimintaa, joka suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä työnantajan kanssa. Työpaikkaselvityksissä huomioidaan lait, määräykset ja ohjeet, työpaikoilla tapahtuneet muutokset sekä kunnassa toteutettavan riskienarviointitoiminnan laajuus ja sisltö. Työpaikan terveydelliset vaara- ja kuormitustekijät selvitetään työpaikkakäynneillä sopivin ja luotettavin menetelmin, riittävää asiantuntemusta hyväksi käyttäen. Vaara- ja kuormitustekijöiden tarveydellinen merkitys arvioidaan ja sen perusteella ehdotetaan tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Yhdessä esimiesten ja työsuojelun kanssa seurataan toimenpide-ehdotusten toteutumista sekä arvioidaan niiden vaikutusta työpaikan ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta. Perusselvitykset Kohderyhmät Työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti, tarvittaessa työterveyslääkäri Haastattelu, havainnointi, kyselyt, työhygieniset mittaukset Viiden vuoden välein ja tarvittaessa useammin Edellä määritellyn mukaisesti. Arvioidaan työn, työympäristön ja työolosuhteiden terveydellistä merkitystä työntekijälle Hammashoitolat Kouluterveydenhoitajien työtilat Kouluja (mm. Kulju, Moisio,Nurmi, Säijä, Kuokkala, Mattila, Kelho ja Lastunen) Kirjastoautot Lomittajat Teknisen toimen putkimiehet 2015 Nuorisopalvelu Päiväkoteja (mm. Leikkiniitty, Karhumäki, Kuusimäki, Pikku-Kuusis, Mansikkamäki, Mansikkamutka) Kouluja (mm. Lempoinen, Sääksjärvi ja lukio) Toimistopalvelu ja hallinto Varikko, Hakkarin urheilukenttä, kiinteistönhoito Ruokahuolto Monitoimikeskus Maaseutuhallinto 2016 Päiväkoteja (mm. Pihlajamäki, Myllykolu) Ympäristövalvonta Sivu 15/26

16 2017 Päiväkoteja (mm. Kuokkalankulma) Kaavoitus Jätevedenpuhdistamo ja vesihuolto Moni- ja siivouspalvelut 2018 Päivähoitotoimisto Neuvola Kuljun terveysasema Himminkoto osastot Pesäpuu, toimintakeskus Yhdyskuntatekniikka, viheralueiden kunnossapito Kirjastot Lomahallinto Menetelmät Mahdollisiin uusiin tai/ja olennaisesti muuttuneisiin työtiloihin ja-kohteisiin: Sosiaali ja terveystoimi uudet tilat (tk pkl, tk vos, sos.tsto) 2014 Päiväkoti Siskonlinna uudet tilat 2014 (tehty) Toimela 2014 (tehty) Himminkoto päivätoiminta ja kuntosali 2014 (tehty) Kotipalvelu, Vellamo ja himmin kuntosali 2014 Himmi osastot 2014 (tehty) Kartoittajat 2014 Vanhustyön yksikkö (kotisairaanhoito) 2015 Hammashoitolan uudet tilat 2016 Kunnan uusi palvelukeskus 2016 Lukio 2017 Työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti, tarvittaessa työterveyslääkäri Haastattelu, havainnointi, kyselyt, työhygieniset mittaukset Suunnatut selvitykset ja erillisselvitykset Menetelmät Ongelma-, riskitekijä tai työyksikkökohtaisesti selvityskohteiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Perusta edellä määritellyn mukaisesti. Terveystarkastukset Työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti, tarvittaessa työterveyslääkäri Haastattelu, havainnointi, kyselyt, työhygieniset mittaukset Tavoitteena on arvioida työntekijän terveydentilaa suhteessa työn vaatimuksiin ja haittatekijöihin sekä kartoittaa terveydellisiä riskitekijöitä. Työhönsijoitustarkastukset Sivu 16/26

17 Kohderyhmät Aikataulu Menetelmät Seuranta Työterveyshoitaja: Haastattelu, (työ- ja sairaushistoria, suvun sairaudet, ohjaus ja neuvonta), pituus, paino, BMI, kuulo, näkö, verenpaine, rokotusten tarkistaminen, tarvittaessa spirometria. Työterveyshoitaja voi kirjoittaa sopivuuslausunnon määräaikaiseen työsuhteeseen tulevalle. Tarvittaessa tehdään lausunto erityisruokavaliota varten merkittävän ruoka-aineallergian vuoksi. Työfysioterapeutti: Fyysisesti kuormittavaa työtä tekevien työntekijöiden tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn tarkastus ja ohjaus työhön tullessa sisällytetään tarkastuksiin (siivoojat, hoitotyötä tekevät, ruokahuolto, tekninen toimi, päivähoito, lomittajat) Siistijöille ja lomittajille MET arvio työhön tullessa polkupyöräergometrillä. Työterveyslääkäri: Lääkäri voi kirjoittaa sopivuuslausunnon työterveyshoitajan ja tarvittaessa työfysioterapeutin tarkastuksen perusteella vakituiseen toimeen tulevalle näkemättä asiakasta. Vakituiseen virkaan tuleville tehdään työterveyshoitajan ja tarvittaessa työfysioterapeutin tarkastuksen ohella lääkärin tarkastus ja sen perusteella sopivuuslausunto. Vakinaiseen työ/virkasuhteeseen ja yli kuuden kuukauden sijaisuuteen tulevat työntekijät Työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, työterveyslääkäri Haastattelu, havainnointi, kyselyt ja tarvittavat kliiniset tutkimukset. Laboratoriotutkimukset: Tarveharkintaisesti pieni verenkuva (B-PVK), veren rasva-arvot (fp-kol), paastoverensokeri (fp-gluk) ja maksakoe (S-GT) Lapsi- ja nuorisotyöhön tuleville vakituisille ja yli 12 kuukauden määräaikaisten työsopimuksien työntekijöille lisäksi U-Huume 6A (amfetamiinit, bentsodiatsepiinit, kannabis, buprenofiini, kokaiini, opiaatit). Ravitsemustyöntekijöille salmonellatutkimus Lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisesti Sivu 17/26

18 Erityisen sairastumisen vaaran perusteella Työhönsijoitustarkastuksen mukainen ja sen lisäksi: Yötyö: Alkutarkastus: Mielellään ennen työn aloittamista. Erityishuomio sairaushistoriaan ja oireisiin (mm. unihäiriöt, ruuansulatuselimistön sairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, endokrinologiset sairaudet, neurologiset sairaudet, psykiatriset sairaudet ). Jätevesille altistuvat: Alkutarkastus: Altistusriskin vuoksi työntekijät saavat A- ja B-hepatiittiprofylaksian, lisäksi Tetanus-D- ja Poliorokotteet. Kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät: Tuki-ja liikuntaelinten toimintakyvyn arviointi ja spirometria Siivoojat: Spirometria, tuki-ja liikuntaelinten toimintakyvyn arviointi sekä fyysisen suorituskyvyn arvio (MET) polkupyöräergometria Lomittajat: Spirometria, tuki-ja liikuntaelinten toimintakyvyn arviointi sekä fyysisen suorituskyvyn arvio (MET) polkupyöräergometria Kohderyhmät Yötyöntekijät Jätevesille altistuvat Kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät Siivoojat Lomittajat Työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, työterveyslääkäri Menetelmät Seuranta Haastattelu, havainnointi, kyselyt ja tarvittavat kliiniset tutkimukset. Laboratoriotutkimukset: Tarveharkintaisesti pieni verenkuva (B-PVK), veren rasva-arvot (fp-kol), paastoverensokeri (fp-gluk) ja maksakoe (S-GT) Lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisesti Sivu 18/26

19 Terveydenseurantatarkastukset Kohderyhmät Aikataulu Menetelmät Lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisesti. Haastattelu, (työ- ja sairaushistoria, suvun sairaudet, ohjaus ja neuvonta), pituus, paino, BMI, kuulo, näkö, verenpaine, rokotusten tarkistaminen, tarvittaessa spirometria. Näyttöpäätetyö: Näöntarkastukset sisällytetään terveystarkastuksiin, lisäksi tarkastus tehdään, mikäli työntekijällä on näkemiseen liittyviä oireita. Tämän yhteydessä työfysioterapeutti tarkistaa työpisteen ergonomian. Työterveyshuollon arvion perusteella asiakas lähetetään tarvittaessa jatkotutkimuksiin optikolle (tai silmälääkärille, jos silmäsairaus esim. glaucoma), joka määrää tarvittaessa silmälasit ja antaa lausunnon erityislasien tarpeesta. Ravitsemustyöntekijät: Salmonellatutkimus tarvittaessa ja Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneen yli 4 vrk kestäneen matkan jälkeen Työn altisteiden ja kuormitustekijöiden määrittämät työntekijäryhmät Työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, tarvittaessa työterveyslääkäri, työterveyspsykologi Haastattelu, havainnointi, kyselyt ja tarvittavat kliiniset tutkimukset. Sivu 19/26

20 Erityisen sairastumisen vaaran perusteella Lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisesti. Haastattelu, (työ- ja sairaushistoria, suvun sairaudet, ohjaus ja neuvonta), pituus, paino, BMI, kuulo, näkö, verenpaine, rokotusten tarkistaminen, tarvittaessa spirometria. Yötyö: Yötyökysely, tuki-ja liikuntaelinten toimintakyvyn arviointi ja fyysisen suorituskyvyn arvio (MET) tarvittaessa Lomittajat: Työn fyysisen raskauden vuoksi tuki-ja liikuntaelinten toimintakyvyn arviointi sekä fyysisen suorituskyvyn arvio (MET) tarvittaessa Kohderyhmät Yötyöntekijät Jätevesille altistuvat Kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät Siivoojat Lomittajat Työterveyshoitaja, tarvittaessa työfysioterapeutti, työterveyslääkäri. Menetelmät Seuranta Haastattelu, havainnointi, kyselyt, mittaukset ja tarvittavat kliiniset tutkimukset. Yötyö: Määräaikaistarkastukset: Vuoden kuluttua yötyön aloittamisesta yötyökyselynä, tarvittaessa kutsu terveystarkastukseen. Jatkossa tarkastukset 1-3 vuoden välein tarpeen mukaan. Jätevesille altistuvat: Määräaikaistarkastus biologisten altistustekijöiden vuoksi 1-3 vuoden välein. Kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät: Määräaikaistarkastukset kolmen vuoden välein ellei yksilöllinen tarve edellytä tiheämpää seurantaa Siivoojat: Määräaikaistarkastukset kolmen vuoden välein ellei yksilöllinen tarve edellytä tiheämpää seurantaa Lomittajat: Määräaikaistarkastukset kahden vuoden välein ellei yksilöllinen tarve edellytä tiheämpää seurantaa Muut terveydenseurantatarkastukset Työpaikkaselvitysten perusteella tarpeellisiksi katsotut terveystarkastukset. Mikäli koko työntekijäryhmä kutsutaan tarkastukseen, asiasta sovitaan erikseen henkilöstöpäällikön kanssa. 50-, 55-, 58- ja 60-vuotiaille tehdään seulova kysely, jonka perusteella tarvittaessa kutsutaan terveystarkastukseen. Fyysisesti kuormittavaa työtä tekevien työntekijöiden tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn tarkastus ja ohjanta sisällytetään tarkastuksiin (siivoojat, ruokahuolto, päivähoito, lomittajat). Sivu 20/26

21 Työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, tarvittaessa työterveyslääkäri, työterveyspsykologi Menetelmät Haastattelu, havainnointi, kliiniset tutkimukset, tarvittavat laboratoriotutkimukset, kyselyt Seuranta Yksilöllisen tarpeen mukaan Vajaakuntoisuuteen ja työkyvyn arviointiin ja seurantaan liittyvät terveystarkastukset Kohderyhmät Aikataulu Menetelmät Seuranta Mikäli epäillään työntekijän työkyvyn alentuneen suhteessa työn vaatimuksiin, voidaan työntekijä ohjata työkyvyn arviointia varten työterveystarkastukseen. Aloitteen tarkastukseen voi tehdä esimies, työntekijä itse tai työterveyshuolto. Terveystarkastuksen avulla on tarkoitus havaita mahdollisimman varhain työ- ja toimintakyvyn heikentyminen ja mahdollinen epäsuhta työntekijän suorituskyvyn ja työn vaatimusten välillä sekä arvioida kuntoutusmahdollisuuksia. Kaikki työntekijät Työterveyslääkäri, työfysioterapeutti, työterveyshoitaja, työterveyspsykologi. Tarvittaessa työterveyshuollon ammattihenkilöiden tarpeelliseksi katsoma ulkopuolinen taho. Haastattelu, havainnointi, kyselyt, kliiniset tutkimukset, mittaukset, arviot, tarvittavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Yksilöllisen suunnitelman mukaan Tietojen antaminen ja ohjaus Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus on työterveyshuollon keskeinen vaikuttamisen keino ja osa kaikkien työterveyshuollossa toimivien ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden lakisääteistä tehtävää. Sitä kohdennetaan työterveyshuollon kontakteissa sekä työnantajille että työntekijöille tilanteen ja tarpeen mukaan yksilö ja/tai ryhmämuotoisena. Ryhmän neuvonta ja ohjaus Kohderyhmät Tarpeen mukaisesti voidaan järjestää työterveyshuollon ammattihenkilöiden tarpeelliseksi katsomaa ryhmämuotoista työhön liittyvää ohjausta ja neuvontaa KELA:n ryhmäkuntoutusten seuranta tapahtuu erikseen dokumentoidun protokollan mukaisesti Kaikki työntekijät Kuntoutusseuranta: 2014 Sivu 21/26

22 Aikataulu ASLAK: Koulunkäynnin ohjaajat, ap-ip -ohjaajat Päivähoito Toimistotyöntekijät 2015 ASLAK: Toimistotyöntekijät Päivähoito TYK: Tekniset 2016 ASLAK: Toimistotyöntekijät Työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti, tarvittaessa työterveyslääkäri ja työterveyspsykologi Työkykyä ylläpitävä toiminta Kohderyhmät Aikataulu Työyhteisötyö Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan yhteistyössä toteutettua työhön, työoloihin ja työntekijöihin kohdistuvaa suunnitelmallista toimintaa, jolla työterveyshuolto omalta osaltaan osana työterveyshuoltolaissa määriteltyä tehtäväänsä, edistää ja tukee työelämässä mukana olevien työ- ja toimintakykyä koko heidän työuransa ajan. Työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestäminen on ensisijaisesti yritysjohdon/työnantajan vastuulla. Toiminnan toteutuminen edellyttää kaikkien työpaikan osapuolten sitoutumista, aktiivista osallistumista ja yhteistyötä. Työkykyä ylläpitävä toiminta on osa kaikkia työterveyshuollon työympäristöön ja työyhteisöön kohdistuvia toimintoja. Sen tulee olla johdonmukaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka toteutumisessa työterveyshuolto asiantuntijana hoitaa lakisääteiset tehtävänsä. Työkykyä ylläpitävän toiminnan tehtäviin sisältyy sekä työperäisten ja muiden sairauksien ehkäisy että terveyden edistäminen vaikuttamalla työpaikan työntekijöihin, fyysiseen työympäristöön ja työyhteisöön. Lisäksi työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja asiantuntijoita on mahdollista käyttää laajemman työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Työkykyä voidaan ylläpitää, tukea ja edistää myös oikea-aikaisella yksilö- ja ryhmäkuntoutuksella, joihin tarvearvio ja ohjaaminen tapahtuvat työterveyshuollon kontakteissa. Kela:n yksilökuntoutusten vaikuttavuutta seurataan puoli vuotta viimeisen kuntoutusjakson jälkeen lähetettävällä henkilökohtaisella kyselyllä. Kaikki työntekijät Työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, työfysioterapeutti, työterveyspsykologi Sivu 22/26

23 Kohderyhmät Aikataulu Työyhteisötyö on työkykyä ylläpitävää toimintaa, joka vaikuttaa työkyvyn psyykkisiin ja sosiaalisiin edellytyksiin. Työterveyshuollon asiantuntijuus on käytettävissä ongelmatilanteissa, työterveyshuolto voi tarvittaessa käyttää työterveyspsykologia ongelman ratkaisemiseksi harkintansa mukaan. Kriisityö on osa työyhteisötyötä. Työterveyshuollon asiantuntijuutta voidaan käyttää akuutin kriisitilanteen jälkipuintiin kolmen vuorokauden kuluessa kriisin kohtaamisesta. Tarvittaessa esimies ottaa yhteyttä ja sopii kriisitilanteen käsittelystä työterveyshuollon kanssa. Kaikki työntekijät Työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, työfysioterapeutti, työterveyspsykologi yhteistyössä esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Ensiapuvalmiuden ylläpito Kohderyhmät Aikataulu Työterveyshuolto osallistuu ensiapuvalmiuden tarvekartoitukseen ja suunnitteluun sekä järjestää tarvittaessa ensiapukursseja suositukset, ohjeet ja työturvallisuustarpeet huomioiden Kaikki työntekijät Ensiapukoulutus Työterveyshoitaja, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja tai muu vaadittavan pätevyyden omaava taho Suositukset ja ohjeet työturvallisuustarpeet huomioiden. Ea-vaatimustaso on vähintään yksi ensiapukoulutettu kussakin työkohteessa tai työvuorossa. Vähintään Ea-1 tasoinen peruskoulutus ja kertauskurssi 3 vuoden välein. Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja tai muu vaadittavan pätevyyden omaava taho Ensiapuvälineistö Suositukset ja ohjeet eri työkohteiden työturvallisuustarpeet huomioiden Sairaanhoito ja muu terveydenhuolto Työterveydellisesti painotettu sairaanhoito käsittää lääkärin ja työterveyshoitajan tutkimuksen ja hoidon tapaturma- ja sairaustapauksissa sekä tarvittavat laboratorio- ja radiologiset tutkimukset. Työterveyslääkärin lähetteellä ja maksusitoumuksella työntekijä voidaan lähettää erikoislääkärinkonsultaatioon sairauden toteamiseksi samasta sairaudesta 1-2 kertaa. Sivu 23/26

24 Sairaanhoidon järjestelyt ja laajuus Sairaanhoidossa työntekijöillä on mahdollisuus käyttää kaikkia Työterveyspalvelu Viisarin palvelupisteitä. Sairaanhoitoon liittyvät tutkimukset Lääkärin tarveharkinnan mukaisesti hoitovastuun säilyessä työterveyshuollossa, työntekijälle voidaan tehdä magneettikuvaus, mammografia, hermoratatutkimus, CT-kuvaus, HRCT, kliininen rasituskoe ja tarvittaessa työterveyslääkärin lähetteellä poskiontelopunktio kerran vuodessa. Laboratoriotutkimukset Tarvittavat laboratorio tutkimukset, kliinisen fysiologian tutkimuksena kliininen rasituskoe Kuvantamistutkimukset Tarvittavat natiivi röntgenkuvaukset sekä magneettikuvaus, mammografia, hermoratatutkimus, CTkuvaus ja HRCT Ultraäänitutkimukset Työterveyslääkärin harkinnan mukaan Magneettitutkimukset Erikoislääkäri Toimenpiteet Työterveyslääkärin harkinnan mukaan Työterveyslääkärin lähetteellä ja maksusitoumuksella erikoislääkärinkonsultaatiokäynnit sairauden toteamiseksi samasta sairaudesta 1-2 kertaa Työterveyslääkärin lähetteellä ja maksusitoumuksella poskiontelopunktio kerran vuodessa. Tarvittaessa neuvottelu muista toimenpiteistä yksityispuolella henkilöstöpäällikön ja toimialajohtajan kanssa (etenkin jos kysymyksessä on toimenpide, johon pitkä odotusaika esim. polven tai olkapään tähystys). Fysikaalinen hoito Lempäälän kunta korvaa vakinaisen työntekijänsä fysikaalista hoitoa maksimissaan 200 euron arvosta, jos kyse on työstä aiheutuneiden pitempiaikaisten tuki- ja liikuntaelinoireiden tutkimisesta, ohjannasta itsehoitoon ja oikeisiin työskentelyasentoihin tai työstä aiheutuneiden pitempiaikaisten tuki- ja liikuntaelinoireiden fysikaalisesta hoidoista. Lähete ja seuranta työterveyshuollon toimesta. Työnantaja arvioi hoitojakson vaikuttavuutta jakson jälkeen työntekijälle osoitetulla kyselyllä. Sivu 24/26

25 Rokotukset Hepatiitti A ja B -rokote (Twinrix) työssään jätevesille altistuville, hammashuollon työntekijöille ja välinehuoltajille. Riskinarvioinnin perusteella myös muille hoitotyöntekijöille. Hepatiitti A ja B -rokote (Twinrix) ja puutiaisaivokuume -rokote puistotyöntekijöille Yleisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset Sivu 25/26

26 Allekirjoitus Toimintasuunnitelma on hyväksytty Työterveyshuollon edustaja Päiväys Arja Peltomäki-Vastamaa Työnantajan edustaja.. 20 Päiväys Auli Nevantie Sivu 26/26

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Lempäälä/ kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle 01.01.2016-31.12.2020 Luonnos 2 Yrityksen perustiedot Yritys Lempäälä/ kunnat Tampereentie 6 37500 Lempäälä Y-tunnus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ylöjärvi/ kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle 01.01.2014-31.12.2016 Hyväksytty Yrityksen perustiedot Yritys Ylöjärvi/ kunnat Y-tunnus 0158221-7 Toimiala 84110,

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävä toiminta 2015 Työterveyshuolto on kattava Lakisääteinen työterveyshuolto (lakisääteiset terveystarkastukset, työpaikkakäynnit) Muu ennaltaehkäisevä työterveyshuolto

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Työnantajan ja työterveyshuollon perustiedot 2. Työnantajan järjestämän työterveyshuollon laajuus

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti

Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus ryhmässä. Palvelun nimi Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus yksilöllisesti et Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Työkykyä ylläpitävä toiminta Työfysioterapeutin ergonomiatoiminta Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Ergonomiaselvitys Kuuluu teema-alueisiin: Työpaikkaselvitys

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ylöjärvi/ kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle 01.01.2014-31.12.2016 Hyväksytty Yrityksen perustiedot Yritys Ylöjärvi/ kunnat Y-tunnus 0158221-7 Toimiala 84110,

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ylöjärvi/ kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle01.01.2014-31.12.2016 Hyväksytty Yrityksen perustiedot Yritys Ylöjärvi/ kunnat Y-tunnus 0158221-7 Toimiala 84110,

Lisätiedot

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Pirkko Mäkinen, asiantuntija Työturvallisuuskeskus TTK pirkko.makinen@ttk.fi 19.11.2013 Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinta tarkoittaa toimintatapoja,

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, 73500 Juankoski. etunimi.sukunimi@juankoski.fi

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI. Juankoskentie 13, 73500 Juankoski. etunimi.sukunimi@juankoski.fi TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA JUANKOSKEN KAUPUNKI Juankoskentie 13, 73500 Juankoski etunimi.sukunimi@juankoski.fi Toimiala: 84110, julkinen yleishallinto Tilikausi: 1.1. 31.12. Tapaturmavakuutusyhtiö

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016

Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016 ASIAKAS Osoite Yritys PL 40, 86600 Haapavesi Faksi Sähköposti liisa.hankonen@haapavesi.fi,maria.sorvisto@haapavesi.fi

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 Hyväksytty/käsitelty pvm/ Kunnanhallitus 22.2.2016 13 Yhteistyötoimikunta 3.2.2016 / 5 1. Työnantajan tiedot Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 Sivu 1 / 8 Suun- TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 019014-9 Toimiala/TOL: Julkinen yleishallinto/

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet 7.5.2012/ LW, SK VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Vuosille 2012-2015 2 1. TYÖNANTAJAN TIEDOT Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio Tilikausi: 1.1 31.12.2012, toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Toimiala- ja

Lisätiedot

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009

Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Masennuksen hyvä hoitokäytäntö Luonnos työterveyshenkilöstön käyttöön 2.9.2009 Leila Rautjärvi, koulutuspäällikkö, tth Selina Selin, työterveyshuollon erikoislääkäri Systemaattista seulontaa voidaan tehdä

Lisätiedot

Pirkkalan kunta. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS PERUSTIEDOT

Pirkkalan kunta. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS PERUSTIEDOT TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS Pirkkalan kunta Ly-tunnus 0152084-1 Toimiala Julkiset palvelut Tilikausi 1.1.- 31.12.2009 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyspalvelu

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015

SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 1 Työsuojelu Työsuojelutoimikunta SAVITAIPALEEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2015 Työsuojelupäällikkö Virpi Kallio 2 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Toimipaikka: Savitaipaleen kunta 1. LÄHTÖKOHTA

Lisätiedot

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa

Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Yhteistyö työkyvyn arvioinnissa Marjo Sinokki Työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon ja terveydenhuollon EL EI SIDONNAISUUKSIA Tänään pohditaan Taustaa Työkyky Yhteistyö

Lisätiedot

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6

Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu 30 94100 Kemi Y-tunnus: 0210427-6 SODANKYLÄN KUNTA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 2015 2017 TYÖNANTAJATIEDOT Nimi: Kemin kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelut/sovittelutoimisto Sodankylän Keskuspuistokatu

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen Työterveyshuollon kommenttipuheenvuoro Turku Petrea Marjo Sinokki, työterveysjohtaja Turun Työterveystalo/Turun kaupunki LT, työterveyshuollon

Lisätiedot

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö:

Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: _ Työterveyshuollon palvelusopimuksen sisältö: Yritysnumero: YRITYKSEN NIMI: Osoite: Laskutus-os: Puhelin: Toimiala: Toimipaikat: Tilikausi: Hallinto/Talous-os: Yhdyshenkilö ja e-mail: Tapaturmavakuutus:

Lisätiedot

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.

TYÖ- TERVEYS- HUOLTO. Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. TYÖ- TERVEYS- HUOLTO Työterveyshuolto on jokaisen työntekijän oikeus. Sen järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. u Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto. u Työnantajan,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT

HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT HELSINGIN YLIOPISTON TYÖHYVINVOINTIPALVELUT 19.5.2009 Eeva-Liisa Putkinen Työhyvinvointiyksikkö Henkilöstö- ja lakiasiain osasto Tekijöitä, jotka vaikuttavat työkykyyn Vaikutusmahdollisuus omaan työhön

Lisätiedot

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA

SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA 1/5 TARJOUSPYYN- NÖN LIITE 1 SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA Siuntion kunta ja XXXXX sopivat työterveyspalvelujen tuottamisesta ajalla 1.1.2012-31.12.2013 seuraavasti: Sopimusosapuolet Palveluntuottaja

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella

Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Masennuksesta toipuvan paluu töihin työterveyshuollon tuella Kehittämisasiantuntija Työterveyshoitaja Leena Haakana Helsingin kaupungin työterveyskeskus 1 Työterveyshuollon näkökulma Työn ja terveyden

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa

Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa Työterveysyhteistyö kunta- ja seurakuntaorganisaatioissa vuonna 0 Toni Pekka KEVA toni.pekka@keva.fi TYKYHELMI..0 Kuopion Musiikkikeskus Tutkimuksen aineisto Tavoitteena tarkastella kunta- ja seurakuntaorganisaatioiden

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi!

Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio. Tervetuloa asiakkaaksi! Työelämäpalvelut Mehiläinen Paimio Tervetuloa asiakkaaksi! PUITESOPIMUS Koskee kansanterveyslain edellyttämien kuntien lakisääteisten työterveyspalveluiden järjestämistä Paimion kaupungin ja Sauvon kunnan

Lisätiedot

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi

Masto-hanke. masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Masto-hanke masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseksi Tukea työikäisten mielenterveydelle ja työkyvylle Työhyvinvoinnin edistämiseksi Masto-hanke tuo mielenterveysteemoja työterveys- ja työsuojeluhenkilöstön

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2016-31.12.2018 Toimintasuunnitelma päivitetty: 26.11.2015 1 TYÖPAIKKA Työnantajan nimi LIEKSAN KAUPUNKI

Lisätiedot

Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017.

Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017. Kemin kaupunki/terveyspalvelut TOIMINTASUUNNITELMA Työterveyshuolto Kirkkopuistokatu 1 B 94100 KEMI 11.11.2014 KEMIN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Työterveyshuolto Kemin kaupungin

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Toiminnan sisältö Yhteistyö työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden kanssa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Työterveyshuolto LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012. Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012

Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012. Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012 Työterveysyhteistyö kunta-alalla vuonna 2012 Toni Pekka Kevan Työterveyspäivä 22.11.2012 Tutkimuksen toteutus ja aineisto Erillistutkimus ev.lut. kirkon seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä Seurantatutkimus,

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit

Työhyvinvointiarvio. 1. Työhyvinvointi johtamisessa. Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit 1. Työhyvinvointi johtamisessa Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit Tyydyttävä: Työhyvinvoinnista keskusteltu, mutta tavoitteet ja vastuut epäselvät. Työhyvinvointi nähdään yksilön asiana. Hyvä:

Lisätiedot

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa

Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Ehkäise päihdeongelmat ajoissa Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä ja käsittelystä ja työpaikoilla Riskirajoilla? -seminaari Helsinki, 16.9.2015 Jan Schugk Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suosituksen

Lisätiedot

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi

2.6.2010. Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi 2.6.2010 Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue eini.hyttinen@avi.fi TAUSTATEKIJÄT SEURAAMUKSET TYÖSUOJELUN HALLINTA TYÖOLOT KIELTEISET MYÖNTEISET TOIMINNAN

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Inarin kunta Toimintasuunnitelma tehty ajalle 01.01.2015-31.12.2017 Kunnanhallituksen 16.3.2015 hyväksymä 1 Yrityksen perustiedot Yritys Inarin kunta Piiskuntie 2

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK

Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa. Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Verkostot ja palvelut esimiehen tukena työhyvinvoinnin johtamisessa Jengoilleen hankkeen verkostopäivä 2.9.2014 Merja Koivuniemi, lehtori, SAMK Tukea läheltä - Työterveyshuollosta Apua työkyvyn ja kuntoutustarpeen

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI 1 TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET TYÖKYVYN HALLINTA, SEURANTA JA VARHAINEN TUKI JUANKOSKEN KAUPUNKI Sairausvakuutuslaki 1.1.2011 Sairausvakuutuslaki 1.6.2012 Työterveyshuoltolaki 1.6.2012 2 1. Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta

Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Hyvinvointia maakuntaan VIII, Hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla seminaari 21.1.2015 Työhyvinvointi työterveyslääkärin näkökulmasta Kirsti Hupli, Työterveyshuollon ylilääkäri Etelä-Karjalan Työkunto Oy

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 Sivu 1 / 10 TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 0190140-9 Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Pirkko Mäkinen, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015

TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Työterveyshuolto Kujalankatu 3 30100 FORSSA TAMMELAN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2015-31.12.2015 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Työterveyshuollon

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUHINNASTO VOIMASSA 1.1.2016 ALKAEN Hyväksytty sosiaali-ja terveyslautakunnan kokouksessa x.x.2015 TERVEYDEN JA TYÖKYVYN EDISTÄMINEN JA TUKEMINEN, KELAN KORVAUSLUOKKA I Työpaikkaselvitys,

Lisätiedot

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi

SAIRAUSLOMA. Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMA Sari Anetjärvi SAIRAUSLOMAN MYÖNTÄMINEN Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi on haettava sairauslomaa toimivaltaiselta työnantajan edustajalta. Esimies voi myöntää sairauslomaa ilman

Lisätiedot

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan

Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Päihteet puheeksi yhteistyöllä työkykyä tukemaan Diacor terveyspalvelut Oy Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä Työterveyttä suurille ja pienille asiakkaille Yli 4000 sopimusasiakasta, joissa

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 TYÖPAIKKATIEDOT Organisaatio Nurmijärven kunta Y-tunnus: 9014643-2 Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, 01901

Lisätiedot

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI

TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI TYÖTERVEYDENHUOLTO JA TYÖTERVEYSKORTTI Tämä pieni opas työterveydenhoitoon. Rakennusliitto ry Edunvalvontaosasto Tiina Nurmi-Kokko, sosiaalisihteeri Tapio Jääskeläinen, työsuojelusihteeri Kuvat Tapio Jääskeläinen

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 13.8.14 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2015 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016

LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016 LUUMÄEN KUNNAN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2014-31.12.2016 Etelä-Karjalan Työkunto Oy - Työterveyshuolto Luumäen toimipiste, Marttilantie 24, 54500 Taavetti, puh. 020 7199070, faksi 0406026822

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö

Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Henkilöstöriskien hallinta ja työterveysyhteistyö Kari-Pekka Martimo Johtava työterveyslääkäri Henry ry, Tampere 9.2.2010 Esityksen sisältö Mihin työterveyshuoltoa tarvitaan? Työterveysyhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET

TYÖTERVEYSHUOLLON MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET TYÖTERVEYSHUOLLON MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET Mieli 2010 - kansalliset mielenterveyspäivät 5.2.2010, Kuopio Birgitta Kinnunen Työterveyslaitos, Kuopio Suomalainen työterveyshuolto Työterveyshuolto laki

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. Juankosken kaupunki

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. Juankosken kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Juankosken kaupunki Toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2016-31.12.2016 YRITYKSEN PERUSTIEDOT Yritys Juankosken kaupunki Juankoskentie 13, 73500 JUANKOSKI 0400 314 444

Lisätiedot

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.

Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1. Juuan terveyskeskus/ STLTK 16.12.2015 Työterveyshuolto Liite nro 7 Aimontie 7, 83900 Juuka Puh 0401042269 TYÖTERVEYSHUOLLON HINNASTO 1.1.2016 ALKAEN Juuan terveyskeskuksen työterveyshuolto tuottaa laadukkaita,

Lisätiedot

Perusasiat kuntoon Parempi työ

Perusasiat kuntoon Parempi työ Perusasiat kuntoon Parempi työ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 2013 26.4.2013 Lahti Ylitarkastaja Jenny Rintala Työsuojelun vastuualue 1 Uutta psykososiaalisen kuormituksen valvonnassa Työn kuormituksen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 1 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014 31.12.2016 RUOKOLAHDEN KUNTA Nimi Osoite Puhelin Toimiala Y-tunnus Tilikausi Organisaation johtaja Yhteyshenkilö Työsuojelupäällikkö Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen

Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Työhyvinvointi Kotkassa Jorma Haapanen Kotkan kaupunki Perustettu vuonna 1879 Kotka, Karhula ja Kymi yhdistyivät 1977 Asukkaita noin 55.000 Kokonaispinta-ala 950km2, maata 271km2, merta 678km2 Rantaviivaa

Lisätiedot

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014

Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Miten tuloksiin työterveys- /työkykyneuvotteluissa? 8.5.2014 Satu Väihkönen Johtava ylilääkäri, Työterveys Wellamo Oy Puheenjohtaja, Suomen Työterveyslääkäriyhdistys Työterveys Wellamo Oy - yhteistyötä

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012

TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 TYÖNANTAJAN KELA-KORVAUSHAKEMUS TYÖTERVEYSHUOLLON KUSTANNUKSISTA 2012 HUS-TYÖTERVEYDEN TOIMINTAKERTOMUS 2012 Leena Forss-Latvala Johtava työterveyslääkäri HUS-Työterveys Henkilöstötoimikunta 13.6.2013

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA. 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.8.2012-31.12.2015 Oulunkaaren kuntayhtymä YRITYS Työpaikka Osoite Micropolis, Piisilta 1, 91100 Ii Puhelin vaihde: (08) 587 561 00 Faksi (08) 553 6507 Sähköposti

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Koulutuskiertue Syksy 2010 Kela Uusi painotus lakisääteiseen toimintaan (Sata - komitea 26.5.2009 => linjaus) Työterveyshuollon työkykyä

Lisätiedot

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja

2.1 Työsuojelun turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Kunnanvirasto Juhani Kylämäkilä kunnanjohtaja LIITE I 1/4 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUODELLE 2014 1. Työsuojelun toiminta-ajatus Kunnan henkilöstön henkisen ja fyysisen työkyvyn turvaaminen. Työn tuottavuuden ja laadun sekä työviihtyvyyden parantaminen

Lisätiedot

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos

TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN. 9.6.2015, Etera, Helsinki Tuomas Kopperoinen, johtaja, Oulun Työterveys liikelaitos Asiantuntijasta managereiksi - työsuojelun, työterveyshuollon ja työpaikkojen uudistuvat työroolit, vastuut ja työtavat - Työterveysyhteistyön hyvät käytännöt TEY:n juhlaseminaari TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ

Lisätiedot

Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö

Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö Työterveyshuolto työhyvinvoinnin tukena Työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyö Pirkko Mäkinen, asiantuntija, FM pirkko.makinen@ttk.fi Yhteistyön perustana yhteinen tavoite Työturvallisuuslaki Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %)

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2014 ALKAEN (ALV 0 %) LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa

Etua iästä. Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä Ikäjohtamisen työkaluja Itellassa Etua iästä on Vautsin osahanke Tavoitteena Tukea eri-ikäisten jaksamista ottamalla huomioon eri ikäkausien vahvuudet ja erityistarpeet Parantaa valmiuksia ikäjohtamiseen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(14) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2016 31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi HEINOLAN KAUPUNKI Toimipaikat

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Annaleena Rita ja Pertti Hautala 3.12.2013 2 SISÄLTÖ 1. Rautjärven kunnan toiminta-ajatus... 3 2. Työsuojelun toiminta-ajatus... 3 3. Rautjärven kunnan työsuojelun toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016 Yrityksen tiedot Yritys: Tyrnävän kunta Työpaikka: Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä Puhelin: 08 558 71 300 Faksi:

Lisätiedot

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi Työsuojeluiltapäivä Pori, 14.3.2013 Jan Schugk Ylilääkäri Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työtapaturmien lukumäärä taas kasvussa Vaaran ja riskin käsitteet

Lisätiedot

Asiakaskyselyn 2014 tulokset

Asiakaskyselyn 2014 tulokset Asiakaskyselyn 2014 tulokset Työterveys Akaasia teki keväällä 2014 asiakaskyselyn. Kysely lähetettiin 664 työterveyshuollon asiakkaan yhteyshenkilölle Webropol kyselynä sähköpostin välityksellä. Kyselyyn

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 1 HEINÄVEDEN TOIMIPISTE Virastokuja 1, 79700 Heinävesi Työterveyshoitaja Annamari Luostarinen Puh. 040-353 1975 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2013 TYÖNANTAJA Nimi ja osoite HEINÄVEDEN

Lisätiedot