Sivu 1/26. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Lempäälä/ Kunnat. Toimintasuunnitelma tehty ajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sivu 1/26. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Lempäälä/ Kunnat. Toimintasuunnitelma tehty ajalle01.01.2014-31.12.2018."

Transkriptio

1 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Lempäälä/ Kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle Hyväksytty Toimintasuunnitelma on tarkistettu Arja Peltomäki-Vastamaa Sivu 1/26

2 Yrityksen perustiedot Yritys Lempäälä/ Kunnat Tampereentie Lempäälä Y-tunnus Toimiala 84110, Julkinen yleishallinto Tilikausi Tapaturmavakuutusyhtiö Eläkevakuutusyhtiö Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjola Kuntien eläkevakuutus KEVA Työterveyshuollon yhteyshenkilö Auli Nevantie Johtaja/vastuuhenkilö - Sivu 2/26

3 Työterveyshuolto Palvelun järjestäjä Työterveyspalvelu Viisari /Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki PL Ylöjärvi Työterveyshuollon palveluiden tuottamiseen on myönnetty toimilupa Työterveyshuollon johtaja Miisa Visakorpi Toimitusjohtaja, ylilääkäri, työterveyshuollon erikoislääkäri Potilasasiamies Olavi Pilvinen Yritykselle nimetty työterveyshuollon henkilöstö Sopimuksen vastuuyksikkö ei määritelty Työterveyslääkäri Työterveyshoitaja Kirsi Järvinen Työterveyshuollon lain mukainen pätevyys: Kyllä Arja Peltomäki-Vastamaa Työterveyshuollon lain mukainen pätevyys: Kyllä Sivu 3/26

4 Työterveyshuollon sopimus ja sisältö Kokonaisvaltainen työterveyshuolto Ehkäisevän työterveyshuollon sisältö KELA1 -korvausluokka: Työpaikkaselvitykset Terveystarkastukset: alku-, työhönsijoitus-, määräaikais- ja työkykyä ylläpitävät tarkastukset Työkyvyn arviot/ vajaakuntoisten seuranta Erikoislääkärikonsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä työkyvyn ja hoitomahdollisuuksien arvioimiseksi Kuntoutustoiminnan suunnittelu ja kuntoutukseen ohjaus Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Työyhteisötyö Ensiapuvalmius Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyen sairauksien ehkäisy sekä työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Sairaanhoidon sisältö KELA2 -korvausluokka: Työterveyshuollollisesti painotettu yleislääkäritasoinen sairaanhoito työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin vastaanotoilla tapaturma- ja sairaustapauksissa sekä tarvittavat laboratorio- ja radiologiset tutkimukset. Työterveyslääkärin lähetteellä ja maksusitoumuksella työntekijä voidaan lähettää erikoislääkärin konsultaatioon sairauden toteamiseksi samasta sairaudesta 1-2 kertaa. Kun hoitovastuu säilyy työterveyshuollossa, kunnan työntekijöillä on mahdollisuus lääkärin harkinnan mukaan saada magneettikuvaus, mammografia, hermoratatutkimus, CT-kuvaus, HRCT, kliininen rasituskoe ja tarvittaessa työterveyslääkärin lähetteellä poskiontelopunktio kerran vuodessa. Sivu 4/26

5 Työsuojeluyhteistyö Työsuojeluyhteistyön tarkoitus ja tavoitteet Tarkoitus Yhteistyön tarkoituksena on turvata terveelliset ja turvalliset työolosuhteet. Riskinarviointi tehdään ensisijaisesti työyhteisöjen toimesta. Työterveyshuolto toimii tarvittaessa asiantuntijana. Työsuojelutoimikunnan vastuulle kuuluvat asiat käsitellään yhteistyökomiteassa, johon kuuluu työsuojelun yhdyshenkilöiden lisäksi myös luottamusmiehiä ja kunnanjohtaja. Työterveyshuolto osallistuu kokouksiin pyydettäessä. Työsuojeluun liittyviä hyviä käytäntöjä edistää lisäksi Työsuojelun kehittämisryhmä (TYKE), jonka jäseninä toimivat työsuojelutoimijat. TYKE-ryhmän tehtäviin kuuluu työsuojeluun liittyvien ohjeistusten laatiminen, työsuojelukoulutusten suunnittelu henkilöstölle sekä riskinarviointien ja tapaturma- ja vaaratilanneilmoitusten seuranta. Työterveyshuolto osallistuu kokouksiin pyydettäessä. Tavoitteet Työpaikkojen sisäilmaan liittyviä asioita käsittelee sisäilmatyöryhmä. Työterveyshuolto osallistuu kokouksiin pyydettäessä. Työpaikkojen riskinarvioinnit saatetaan valmiiksi ja esiinnouseviin riskeihin puututaan. Työsuojeluorganisaation koulutukseen panostetaan. Työsuojelupäivät järjestetään henkilöstölle vuosittain työturvallisuuden teemoista. Työsuojeluyhdyshenkilöt Työsuojelutoimikunta on valittu työpaikalle Työsuojelupäällikkö Auli Nevantie Työsuojeluvaltuutettu Milena Kaihari-Virtanen Yhteistyö työsuojelun toimintaohjelmassa Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on osa työsuojelun toimintaohjelmaa tai muuta kehittämisohjelmaa Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työsuojelutoimikunnan kokouksiin Työterveyshuolto osallistuu kutsuttaessa työsuojelutarkastuksiin työpaikalla Sivu 5/26

6 Työterveyshuollon toiminnan seuranta Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta Toimenpiteiden vaikuttavuutta työympäristössä ja työyhteisössä Työntekijöiden altistumista ja kuormittumista Työntekijöiden terveydentilaa ja työkykyä Työperäisiä (tapaturmat ja ammattitaudit) ja työhön liittyviä sairauksia Työntekijöiden sairauspoissaoloja Työterveyshuollon omia toimintatapoja (laatua) Tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteutumista Asiakastyytyväisyyttä Toimintasuunnitelman toteutumisen seuranta Työpaikan johdon ja työsuojelutoimikunnan/-valtuutetun kanssa Vuosittain työterveyshuollon toteutumisen seurannan ja arvioinnin yhteydessä Tarkistettaessa suunnitelmaa seuraavalle toimintavuodelle Perusteellisesti uuden 3-5 vuotuiskauden alkaessa työpaikan ja työterveyshuollon yhteisneuvotteluissa Seuranta- ja arviointimenetelmät Dokumentointi Asiakastyytyväisyyskysely Tavoitteiden toteutuminen Arviointikeskustelut yrityksen edustajien kanssa Tietojen dokumentointi tai tietojärjestelmä TT2000 Acute potilastietojärjestelmä Sivu 6/26

7 Työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteutus työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä Suunnitelma Työkyvyn varhaisen tukemisen malli käytössä Varhaisen tuen toimintamalli käynnistyy tilanteessa, jossa työntekijää uhkaa työkyvyn alentuminen tai se on jo alentunut. Varhaisen tuen -mallin avulla pyritään saamaan ajoissa apua sellaisiin työstä johtuviin tekijöihin, jotka saattavat aiheuttaa väsymystä, kyynisyyttä, epäonnistumista, itsetunnon laskua tai työkyvyttömyyttä. Varhaisen tuen -mallin tarkoituksena on tehostaa oikeanlaiseen hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamista sekä niitä toimenpiteitä, joita työpaikalla tulee tehdä työkyvyn säilymisen tukemiseksi. Lähtökohtana on ajattelutapa, jossa ongelmien ja mahdottomuuksien sijaan korostetaan mahdollisuuksia. Terveyden ja toimintakyvyn säilyminen on suurimpia haasteita ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Työterveyshuollon vastuut Työterveyshuolto toimii puolueettomana asiantuntijana työn ja terveyden optimaaliseen yhteensovitamiseen liityyvissä kysymyksissä. Työhyvinvointiohjelman lisäksi esimiesten tukena ja asiantuntijakumppaneina työhyvinvointiin liittyvissä asioissa ovat kunnan henkilöstöpäällikkö, Työterveyspalvelu Viisarin koko henkilökunta, kunnan työsuojeluorganisaatio sekä Kuntien eläkevakuutus. Varhaisen tuen -mallin mukaisten työterveysneuvovottelujen järjestäminen. Aktiivinen henkilöstön tukeminen. Työnantajan vastuut Varhaisen tuen -malli on jokaisen työyhteisön jäsenen vastuulla, mutta esimies on velvollinen ryhtymään mallin mukaisiin toimenpiteisiin. Esimiehillä täytyy siksi olla käytettävissään riittävä ja oikea osaaminen, yhteiset työkalut, selkeästi kuvatut prosessit työhyvinvoinnin johtamiselle ja seurannalle sekä riittävä asiantuntija- ja tukiverkosto. Sairauspoissaolojen seuranta Suunnitelma Sairauspoissaolojen seurantamalli käytössä Kunnassa seurataan työntekijöiden sairauspoissaoloja ja otetaan tarvittaessa yhteyttä työterveyshuoltoon tarvittavien tukitoimien käynnistämiseksi. Työterveyshuolto ja toimialueen johto seuraavat ja arvioivat vuosittain sairauspoissaolojen määrän ja laadun kehitystä. Viimeistään kolmenkymmenen poissaolopäivän täyttyessä työntekijä tulee ohjata työterveyshuoltoon tilannearvioon. Yhdeksänkymmenen poissaolopäivän täyttyessä tulee järjestää työterveysneuvottelu työhönpaluun mahdollisuuksista. Työterveyshuollon vastuut Työterveyshuolto voi seurata sairauspoissaoloja edellyttäen, että työnantaja lähettää kopiot Viisarin ulkopuolella kirjoitetuista sairauspoissaolotodistuksista työterveyshoitajille. Tarvittaessa työterveyshoitaja voi tehdä tarkemman kartoituksen terveystarkastuksen yhteydessä. Raportointi tehdään yksilön tietosuojaa vaarantamatta riittävän karkealla tasolla. Työterveyshuolto osallistuu tarvittaessa keskusteluihin ja tilannekartoituksiin. Työnantajan vastuut Esimies seuraa sairauspoissaoloja säännöllisesti ja kutsuu tarvittaessa henkilökohtaiseen keskusteluun Varhaisen tuen -mallin mukaisesti, mikäli poissaoloja kertyy yli 10 päivää kalenterivuoden kuluessa. Tarvittaessa työntekijä ohjataan työterveyshuoltoon ja esimies ilmoittaa työterveyshuollolle keskustelussa tehdyn suunnitelman. Käytössä on henkilöstöhallinnon Populus-ohjelman poissaolohälytys. Esimies ohjaa työterveyshuollon tilannearvioon kun työntekijälle on kertynyt 30 poissaolopäivää. Sivu 7/26

8 Sairauspoissaolokäytäntö Ilmoittaminen poissaolosta Esimies voi hyväksyä lyhytaikaisen työstä poissaolon (enintään kolme päivää) työkyvyttömyyden vuoksi. Tarvittaessa esimies voi ohjata työntekijän työterveyshuoltoon. Esimiehen hyväksymän poissaolon lisäksi työterveyshoitaja voi kirjoittaa todistuksen sairaudesta enintään kolmeksi päiväksi. Työterveydessä aloitettua sairauslomaa esimies ei voi jatkaa. Todistus sairaudesta toimitetaan esimiehelle 7 vrk:n kuluessa sairausloman alkamisesta. Päihdehaittojen ehkäisy ja hallinta Suunnitelma Päihdetyön hoitoonohjausmalli käytössä Päihdeohjelman tavoitteena on päihteetön työpaikka, joka edistää terveyttä ja työkykyä vaikuttamalla päihteiden käyttöön liittyviin asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen ja elämäntapoihin. Päihdeohjelma sisältää toimintamallin koskien päihdehaittojen ehkäisyä, varhaista puuttumista sekä ongelmakäyttäjien hoitoa ja kuntoutusta. Keskeisiä toimijoita ovat työnantaja, esimiehet, työntekijät, työsuojeluhenkilöstö, luottamusmiehet ja työterveyshuolto. Päihdeohjelmassa käsitellään päihteitä (alkoholi, huumeet ja lääkkeiden väärinkäyttö) kokonaisuutena, mutta erityinen huomio kiinnitetään alkoholikulutuksen kasvusta aiheutuviin haittoihin, jotka heijastuvat yhä useammin myös työelämään. Alkoholi on työikäisen väestön merkittävin yksittäinen terveysongelma ja toiseksi suurin kuolinsyy. Päihdeohjelmaa päivitetään siten, että samaa hoitoonohjausmallia voidaan jatkossa soveltaa työtehtävien hoitamista haittaavien muidenkin riippuvuuksien hoitoon. Työterveyshuollon vastuut Työterveyshuolto painottaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja osallistuu työpaikan päihdetyöhön päihdeohjelman mukaisesti. Päihteiden käyttö otetaan puheeksi terveystarkastuksissa ja käyttöä kartoitetaan mm. Audit-kyselyllä. Työnantajan vastuut Esimiehen velvollisuus on puuttua päihdeongelmaan heti, kun se haittaa työntekoa. Työstä poissaolot päihteiden takia ja humaltuneena tai krapulaisena työssä esiintyminen edellyttävät aina asiaan puuttumista. Muut työterveyshuoltoon liittyvät sopimukset Sivu 8/26 Muu yhteistyö päihdeasioissa Työtoverin havaitessa päihtymyksen, päihteiden nauttimisen, tai työtehtäviä haittaavan riippuvuuden, tulee hänen ilmoittaa asiasta välittömästi esimiehelle tai hänen sijaiselleen. Jos tämä ei syystä tai toisesta onnistu, ilmoitus tulee tehdä työsuojeluvaltuutetulle, luottamusmiehelle tai henkilöstöpäällikölle. Muut sopimukset Lempäälä -savuton työpaikka toimintatavat otetaan käyttöön viimeistään Kunta tukee yhteistyössä työterveyden kanssa tupakoinnin lopettamista. Työterveyshuollon ammattihenkilöiden tarpeelliseksi katsomia käyntejä työterveyspsykologille voi olla 1-5 tapausta tai asiaa kohden. Työterveyshuollossa on mahdollista käyttää myös sosiaalialan ammattihenkilön erityisosaamista työkyvyn ylläpidon tukemisessa (sosiaalialan tutkinnon suorittanut ammattihenkilö, jolla on työterveyshuollon lisäkoulutus).

9 Sivu 9/26 Kangasalan terveyskeskuksen työterveyshuolto vastaa kumppanuussopimuksella Työterveyspalvelu Viisarin kanssa toiminta-alueellaan asuvien Lempäälän kunnan maatalouslomittajien työterveyshuollosta tämän toimintasuunnitelman mukaisesti. Tullinkulman työterveys vastaa kumppanuussopimuksella Työterveyspalvelu Viisarin kanssa Oriveden toimialueella asuvien Lempäälän kunnan maatalouslomittajien työterveyshuollosta tämän toimintasuunnitelman mukaisesti.

10 Yrityksen työterveystarpeiden ja toiminnan kuvaus Yrityksen toiminta Kuvaus yrityksestä Lempäälän kunta on n asukkaan alueellinen palvelukeskus, joka tuottaa ja järjestää asukkailleen peruspalveluita. Tilastokeskuksen väestötietojärjestelmän mukaan Lempäälän kunnassa oli asukkaita Kuvaus toiminnasta Lempäälän kunnan asukkailleen järjestämät palvelut liittyvät sosiaali- ja terveydenhuoltoon, opetus- ja sivistystoimeen sekä ympäristöön ja tekniseen infrastruktuuriin. Kunnan henkilöstöorganisaatio jakautuu yleishallinnon, sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen ja teknisen toimen toimialoihin. Henkilöstön kuvaus Henkilökunnan määrä 1593 Sukupuolijakauma Ikärakenne Kuvaus Sukupuolijakauma Lempäälän kunnassa on kuntasektorille tyypillisesti naisvaltainen tilanteen mukaan Lempäälän kunnan vakituisista työntekijöistä oli naisia 82,8% ja miehiä 17,2 %. Lempäälän kunnan koko vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuotta ja 3 kuukautta. Ikärakenteessa on kuitenkin eroja eri toimialojen välillä. Yleishallinnon vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 45 vuotta 4 kuukautta, sosiaali- ja terveystoimen 41 vuotta 8 kuukautta, sivistystoimen 42 vuotta 8 kuukautta ja teknisen toimen 47 vuotta 6 kuukautta. Keski-iän lisäksi ikäjakaumaan ja iäkkäämmän henkilöstön osuuteen eri toimialoilla tulee kiinnittää huomiota työssä jaksamisen näkökulmasta. Yli 50- vuotiaita vakinaisesta henkilöstöstä on 35,7 %. Tässä on toimialoilla huomattavia eroja. Esimerkiksi yleishallinnossa henkilöstöstä on yli 50-vuotiaita 45,9 %, sosiaali- ja terveystoimessa 33,3 %, sivistystoimessa 27,3 % ja teknisessä toimessa 42,3 %. Yleishallinto ja sivistystoimi ovat siis iäkkäämmän henkilöstön suhteen ääripäät. Yleishallinnossa työskentelee huomattavasti iäkkäämpää henkilöstöä kuin sivistystoimessa. Kuntaorganisaatioissa yleisesti kuten myös Lempäälän kunnassa henkilöstöä työskentelee hyvin erilaisissa toimintaympäristöissä. Työhyvinvoinnin näkökulmasta on tärkeää, että eri toimialojen erilaiset työn kuormitustekijät tulevat huomioiduiksi. Monet erilaiset ammatilliset tekijät vaikuttavat työn kuormitustekijöiden erilaisuuteen, mutta myös toimialojen erilainen ikäjakauma vaikuttaa. Tämä tulee myös huomioida työhyvinvoinnin edistämisessä. Henkilöstöstä 19,3 % työskentelee yleishallinnon toimialalla, 45,8 % sosiaali- ja terveydenhuollossa, 28,9 % sivistystoimessa ja 6 % teknisessä toimessa. Altisteet lisätietoineen (ammattinimikkeet tai muu kuvaus) Fysikaaliset Kemialliset Biologiset Keittiö-ja siivoustyöntekijät, kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät, puistotyöntekijät, lomittajat. Melu, tärinä, vaihtelevat lämpö-kosteusolosuhteet, UV-säteily. Keittiö- ja siivoustyöntekijät, lomittajat, kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät ja muut teknisen toimen ammattimiehet. Pesu- ja siivouskemikaalit, oljyt, polttonesteet, maalit ja liuottimet. Jätevesien kanssa työskentelevät, hoitotyöntekijät, siivoustyöntekijät, puistotyöntekijät, lomittajat, kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät ja muut Sivu 10/26

11 teknisen toimen ammattimiehet. Jätevedet, tartuvat taudit, zoonoosit, pölyt ja sisäilman epäpuhtaudet Yötyö Fyysiset/ergonomiset Psyykkiset Sosiaaliset Tapaturmavaara Yötyöntekijät terveyskeskuksessa, Himminkodossa, Pesäpuussa, vuoropäiväkodeissa ja maatalouslomituksessa. Kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät ja muut teknisen toimen ammattimiehet, keittiö- ja siivoustyöntekijät, hoitotyöntekijät, näyttöpäätetyöntekijät, lomittajat. Raskaita nostoja ja siirtoja, hankalia työasentoja, toistotyötä, staattisia työasentoja Eri toimialoilla. Muutokset, kiire, työajoista aiheutuva kuormitus. Eri toimialoilla. Haasteelliset asiakkaat, yksintyöskentely. Eri toimialoilla. Palovammat, venähdykset, liukastumiset, kaatumiset, putoamiset, koneisiin ja työvälineisiin satuttaminen, väkivallan uhka, eläinten käsittely. Toimintasuunnitelmakaudella ehkäistävät kuormitustekijät Fysikaaliset Kemialliset Biologiset Fyysiset/ergonomiset Sosiaaliset Tapaturmavaara Yrityksen työterveystarpeet ja odotukset Työhön liittyvät tarpeet Muutokset organisaatiossa ja toimipisteissä: - Päivähoidon siirtyminen sosiaali- ja terveystoimesta sivistystoimeen Kunnan uusi palvelukeskus 2015 (hammashoitola, yleishallinto, tekninen toimi, vesiliikelaitos, sivistystoimen ja päivähoidon hallinto) - Kiinteistönhoidon, liikuntapaikkojen hoidon, viheralueiden hoidon ja siivouspalvelujen organisaatiouudistus - Vesilaitoksen liikelaitostuminen Riskien ja vaarojen arviointiin tulee uusi järjestelmä ja kaikki toimialueet päivittävät jatkossa riskinarviointinsa Ensiaputaitojen ylläpitäminen ja päivittäminen eri toimialoilla. AVI:n kuntahankkeen puitteissa tehtävät tarkastukset eri toimialoille Työstä aiheutuvat kuormittumistekijät: - Väkivallan uhka useilla toimialoilla (erityisesti sosiaali- ja terveystoimi sekä sivistystoimi). - Yksintyöskentelyn aiheuttama kuormitus (mm. lomittajat). Sivu 11/26

12 - Isojen muutosten aiheuttama epävarmuus ja psykososiaalinen kuormitus työntekijöissä Varhaisen tuen -malli: - Esimiesten tukeminen esimiestyössä ja Varhaisen tuen -mallin mukaisessa toiminnassa Odotukset työterveyshuollon toiminnalle Työhyvinvointia edistävän toiminnan tavoitteena on, että työyhteisö kykenee omatoimisesti kehittämään työtään ja työyhteisöään työpaikan toimivuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Erityistä huomiota kohdistetaan yhteistyön tiivistämiseen henkilöstöhallinnon ja esimiesten kanssa sekä työyhteisöjen tukemiseen jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Työterveyshuolto toimii työterveyshuoltolain ja valtioneuvoston asetusten mukaisesti, kehittää omaa toimintaansa systemaattisesti ja tuo aktiivisesti esityksiä työterveyshuollon ja yhteistyön kehittämiseksi. Sivu 12/26

13 Työterveyshuollon painopistealueet Tavoitteet toimintasuunnitelmakaudella Työterveyshuollon yleiset tavoitteet Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite Terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy, työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Esimiestyön tukeminen vahvistamalla työterveyshuollon ja esimiesten yhteistyötä esim. osallistumalla esimiespalavereihin Työterveyshuolto antaa tarvittaessa tukea ja asiantuntija-apua riskinarvioinnissa. 1. Ennenaikaisen eläköitymisen vähentäminen työnantajan ja työterveyshuollon yhteistyöllä. Sisäisten siirtojen onnistumisen varmistaminen Sissi-ryhmän aktiivisella tuella. Säännöllinen raportointi johtoryhmälle työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteutumisesta. Työuran loppuvaiheen ja eläköitymisen suunnitelmallinen tukeminen (ETI-ryhmä). Työkykykoordinaattori-projekti työterveyshuollossa. 2. Sairauspoissaolojen säännöllinen seuranta ja vähentäminen. Raportointi ja keskustelu tilanteesta toimialueiden johtoryhmissä vuosittain. Sairauspoissaolojen säännöllinen seuranta ja vähentäminen. Raportointi ja keskustelu tilanteesta toimialueiden johtoryhmissä vuosittain. Esimiesten tukeminen sairauspoissaolojen seurannassa. 3. Työssä jaksamisen tukeminen ja hyvän työkyvyn ylläpitäminen. Työhyvinvoinnin kartoittaminen eri yksiköissä. Tietoa saadaan henkilöstölle suunnatusta kyselystä. Toimenpiteet jatkossa kyselyssä nousseiden asioiden perusteella. 4. Työterveyshuollon toiminnan vaikuttavuuden ja taloudellisen tehokkuuden analysointi. Mittareiden ja hyvien käytäntöjen kartoittaminen tähän tehtävään. Tärkeimmät työterveydelliset haasteet, toiminnan painopisteet ja kehittämistarpeet Tavoitteet yksilöiden työhyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Tavoitteet työolosuhteiden parantamiseksi Työterveyshuolto toimii asiantuntijana toteutettujen työhyvinvointikyselyiden jatkokäsittelyssä Terveellinen ja turvallinen työympäristö Säännölliset työpaikkaselvitykset Työergonomia ja sen erityistarpeet Palautetilaisuudet Tavoitteet työyhteisön toiminnan tukemiseksi Työpaikkojen työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittäminen osaksi yksiköiden ja työyhteisöjen jokapäiväistä toimintaa. Hyvin toimiva työyhteisö ja työkykyinen henkilöstö. Työterveyshuoltoyhteistyön tavoitteet Yhteistyön tavoitteet Sivu 13/26

14 Sivu 14/26 Aktiivinen keskustelu työyhteisöjen ja henkilöstön hyvinvoinnista ja keinosta edistää niitä. Tiedonkulun vahvistaminen ja varmistaminen. Työterveyshuolto toimii tarvittaessa henkilöstön ja esimiesten tukena ja asiantuntijana erillaisissa työhyvinvointihankkeissa.

15 Suunniteltu toiminta Työpaikkaselvitykset Aikataulu Menetelmät Seuranta Työpaikkaselvitykset ovat jatkuvaa ja dokumentoitua toimintaa, joka suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhteistyössä työnantajan kanssa. Työpaikkaselvityksissä huomioidaan lait, määräykset ja ohjeet, työpaikoilla tapahtuneet muutokset sekä kunnassa toteutettavan riskienarviointitoiminnan laajuus ja sisltö. Työpaikan terveydelliset vaara- ja kuormitustekijät selvitetään työpaikkakäynneillä sopivin ja luotettavin menetelmin, riittävää asiantuntemusta hyväksi käyttäen. Vaara- ja kuormitustekijöiden tarveydellinen merkitys arvioidaan ja sen perusteella ehdotetaan tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Yhdessä esimiesten ja työsuojelun kanssa seurataan toimenpide-ehdotusten toteutumista sekä arvioidaan niiden vaikutusta työpaikan ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden kannalta. Perusselvitykset Kohderyhmät Työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti, tarvittaessa työterveyslääkäri Haastattelu, havainnointi, kyselyt, työhygieniset mittaukset Viiden vuoden välein ja tarvittaessa useammin Edellä määritellyn mukaisesti. Arvioidaan työn, työympäristön ja työolosuhteiden terveydellistä merkitystä työntekijälle Hammashoitolat Kouluterveydenhoitajien työtilat Kouluja (mm. Kulju, Moisio,Nurmi, Säijä, Kuokkala, Mattila, Kelho ja Lastunen) Kirjastoautot Lomittajat Teknisen toimen putkimiehet 2015 Nuorisopalvelu Päiväkoteja (mm. Leikkiniitty, Karhumäki, Kuusimäki, Pikku-Kuusis, Mansikkamäki, Mansikkamutka) Kouluja (mm. Lempoinen, Sääksjärvi ja lukio) Toimistopalvelu ja hallinto Varikko, Hakkarin urheilukenttä, kiinteistönhoito Ruokahuolto Monitoimikeskus Maaseutuhallinto 2016 Päiväkoteja (mm. Pihlajamäki, Myllykolu) Ympäristövalvonta Sivu 15/26

16 2017 Päiväkoteja (mm. Kuokkalankulma) Kaavoitus Jätevedenpuhdistamo ja vesihuolto Moni- ja siivouspalvelut 2018 Päivähoitotoimisto Neuvola Kuljun terveysasema Himminkoto osastot Pesäpuu, toimintakeskus Yhdyskuntatekniikka, viheralueiden kunnossapito Kirjastot Lomahallinto Menetelmät Mahdollisiin uusiin tai/ja olennaisesti muuttuneisiin työtiloihin ja-kohteisiin: Sosiaali ja terveystoimi uudet tilat (tk pkl, tk vos, sos.tsto) 2014 Päiväkoti Siskonlinna uudet tilat 2014 (tehty) Toimela 2014 (tehty) Himminkoto päivätoiminta ja kuntosali 2014 (tehty) Kotipalvelu, Vellamo ja himmin kuntosali 2014 Himmi osastot 2014 (tehty) Kartoittajat 2014 Vanhustyön yksikkö (kotisairaanhoito) 2015 Hammashoitolan uudet tilat 2016 Kunnan uusi palvelukeskus 2016 Lukio 2017 Työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti, tarvittaessa työterveyslääkäri Haastattelu, havainnointi, kyselyt, työhygieniset mittaukset Suunnatut selvitykset ja erillisselvitykset Menetelmät Ongelma-, riskitekijä tai työyksikkökohtaisesti selvityskohteiden yksilöllisten tarpeiden mukaan. Perusta edellä määritellyn mukaisesti. Terveystarkastukset Työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti, tarvittaessa työterveyslääkäri Haastattelu, havainnointi, kyselyt, työhygieniset mittaukset Tavoitteena on arvioida työntekijän terveydentilaa suhteessa työn vaatimuksiin ja haittatekijöihin sekä kartoittaa terveydellisiä riskitekijöitä. Työhönsijoitustarkastukset Sivu 16/26

17 Kohderyhmät Aikataulu Menetelmät Seuranta Työterveyshoitaja: Haastattelu, (työ- ja sairaushistoria, suvun sairaudet, ohjaus ja neuvonta), pituus, paino, BMI, kuulo, näkö, verenpaine, rokotusten tarkistaminen, tarvittaessa spirometria. Työterveyshoitaja voi kirjoittaa sopivuuslausunnon määräaikaiseen työsuhteeseen tulevalle. Tarvittaessa tehdään lausunto erityisruokavaliota varten merkittävän ruoka-aineallergian vuoksi. Työfysioterapeutti: Fyysisesti kuormittavaa työtä tekevien työntekijöiden tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn tarkastus ja ohjaus työhön tullessa sisällytetään tarkastuksiin (siivoojat, hoitotyötä tekevät, ruokahuolto, tekninen toimi, päivähoito, lomittajat) Siistijöille ja lomittajille MET arvio työhön tullessa polkupyöräergometrillä. Työterveyslääkäri: Lääkäri voi kirjoittaa sopivuuslausunnon työterveyshoitajan ja tarvittaessa työfysioterapeutin tarkastuksen perusteella vakituiseen toimeen tulevalle näkemättä asiakasta. Vakituiseen virkaan tuleville tehdään työterveyshoitajan ja tarvittaessa työfysioterapeutin tarkastuksen ohella lääkärin tarkastus ja sen perusteella sopivuuslausunto. Vakinaiseen työ/virkasuhteeseen ja yli kuuden kuukauden sijaisuuteen tulevat työntekijät Työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, työterveyslääkäri Haastattelu, havainnointi, kyselyt ja tarvittavat kliiniset tutkimukset. Laboratoriotutkimukset: Tarveharkintaisesti pieni verenkuva (B-PVK), veren rasva-arvot (fp-kol), paastoverensokeri (fp-gluk) ja maksakoe (S-GT) Lapsi- ja nuorisotyöhön tuleville vakituisille ja yli 12 kuukauden määräaikaisten työsopimuksien työntekijöille lisäksi U-Huume 6A (amfetamiinit, bentsodiatsepiinit, kannabis, buprenofiini, kokaiini, opiaatit). Ravitsemustyöntekijöille salmonellatutkimus Lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisesti Sivu 17/26

18 Erityisen sairastumisen vaaran perusteella Työhönsijoitustarkastuksen mukainen ja sen lisäksi: Yötyö: Alkutarkastus: Mielellään ennen työn aloittamista. Erityishuomio sairaushistoriaan ja oireisiin (mm. unihäiriöt, ruuansulatuselimistön sairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, endokrinologiset sairaudet, neurologiset sairaudet, psykiatriset sairaudet ). Jätevesille altistuvat: Alkutarkastus: Altistusriskin vuoksi työntekijät saavat A- ja B-hepatiittiprofylaksian, lisäksi Tetanus-D- ja Poliorokotteet. Kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät: Tuki-ja liikuntaelinten toimintakyvyn arviointi ja spirometria Siivoojat: Spirometria, tuki-ja liikuntaelinten toimintakyvyn arviointi sekä fyysisen suorituskyvyn arvio (MET) polkupyöräergometria Lomittajat: Spirometria, tuki-ja liikuntaelinten toimintakyvyn arviointi sekä fyysisen suorituskyvyn arvio (MET) polkupyöräergometria Kohderyhmät Yötyöntekijät Jätevesille altistuvat Kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät Siivoojat Lomittajat Työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, työterveyslääkäri Menetelmät Seuranta Haastattelu, havainnointi, kyselyt ja tarvittavat kliiniset tutkimukset. Laboratoriotutkimukset: Tarveharkintaisesti pieni verenkuva (B-PVK), veren rasva-arvot (fp-kol), paastoverensokeri (fp-gluk) ja maksakoe (S-GT) Lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisesti Sivu 18/26

19 Terveydenseurantatarkastukset Kohderyhmät Aikataulu Menetelmät Lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisesti. Haastattelu, (työ- ja sairaushistoria, suvun sairaudet, ohjaus ja neuvonta), pituus, paino, BMI, kuulo, näkö, verenpaine, rokotusten tarkistaminen, tarvittaessa spirometria. Näyttöpäätetyö: Näöntarkastukset sisällytetään terveystarkastuksiin, lisäksi tarkastus tehdään, mikäli työntekijällä on näkemiseen liittyviä oireita. Tämän yhteydessä työfysioterapeutti tarkistaa työpisteen ergonomian. Työterveyshuollon arvion perusteella asiakas lähetetään tarvittaessa jatkotutkimuksiin optikolle (tai silmälääkärille, jos silmäsairaus esim. glaucoma), joka määrää tarvittaessa silmälasit ja antaa lausunnon erityislasien tarpeesta. Ravitsemustyöntekijät: Salmonellatutkimus tarvittaessa ja Pohjoismaiden ulkopuolelle suuntautuneen yli 4 vrk kestäneen matkan jälkeen Työn altisteiden ja kuormitustekijöiden määrittämät työntekijäryhmät Työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, tarvittaessa työterveyslääkäri, työterveyspsykologi Haastattelu, havainnointi, kyselyt ja tarvittavat kliiniset tutkimukset. Sivu 19/26

20 Erityisen sairastumisen vaaran perusteella Lakien, asetusten ja ohjeiden mukaisesti. Haastattelu, (työ- ja sairaushistoria, suvun sairaudet, ohjaus ja neuvonta), pituus, paino, BMI, kuulo, näkö, verenpaine, rokotusten tarkistaminen, tarvittaessa spirometria. Yötyö: Yötyökysely, tuki-ja liikuntaelinten toimintakyvyn arviointi ja fyysisen suorituskyvyn arvio (MET) tarvittaessa Lomittajat: Työn fyysisen raskauden vuoksi tuki-ja liikuntaelinten toimintakyvyn arviointi sekä fyysisen suorituskyvyn arvio (MET) tarvittaessa Kohderyhmät Yötyöntekijät Jätevesille altistuvat Kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät Siivoojat Lomittajat Työterveyshoitaja, tarvittaessa työfysioterapeutti, työterveyslääkäri. Menetelmät Seuranta Haastattelu, havainnointi, kyselyt, mittaukset ja tarvittavat kliiniset tutkimukset. Yötyö: Määräaikaistarkastukset: Vuoden kuluttua yötyön aloittamisesta yötyökyselynä, tarvittaessa kutsu terveystarkastukseen. Jatkossa tarkastukset 1-3 vuoden välein tarpeen mukaan. Jätevesille altistuvat: Määräaikaistarkastus biologisten altistustekijöiden vuoksi 1-3 vuoden välein. Kiinteistöjen kunnossapitotyöntekijät: Määräaikaistarkastukset kolmen vuoden välein ellei yksilöllinen tarve edellytä tiheämpää seurantaa Siivoojat: Määräaikaistarkastukset kolmen vuoden välein ellei yksilöllinen tarve edellytä tiheämpää seurantaa Lomittajat: Määräaikaistarkastukset kahden vuoden välein ellei yksilöllinen tarve edellytä tiheämpää seurantaa Muut terveydenseurantatarkastukset Työpaikkaselvitysten perusteella tarpeellisiksi katsotut terveystarkastukset. Mikäli koko työntekijäryhmä kutsutaan tarkastukseen, asiasta sovitaan erikseen henkilöstöpäällikön kanssa. 50-, 55-, 58- ja 60-vuotiaille tehdään seulova kysely, jonka perusteella tarvittaessa kutsutaan terveystarkastukseen. Fyysisesti kuormittavaa työtä tekevien työntekijöiden tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn tarkastus ja ohjanta sisällytetään tarkastuksiin (siivoojat, ruokahuolto, päivähoito, lomittajat). Sivu 20/26

21 Työterveyshoitaja, työfysioterapeutti, tarvittaessa työterveyslääkäri, työterveyspsykologi Menetelmät Haastattelu, havainnointi, kliiniset tutkimukset, tarvittavat laboratoriotutkimukset, kyselyt Seuranta Yksilöllisen tarpeen mukaan Vajaakuntoisuuteen ja työkyvyn arviointiin ja seurantaan liittyvät terveystarkastukset Kohderyhmät Aikataulu Menetelmät Seuranta Mikäli epäillään työntekijän työkyvyn alentuneen suhteessa työn vaatimuksiin, voidaan työntekijä ohjata työkyvyn arviointia varten työterveystarkastukseen. Aloitteen tarkastukseen voi tehdä esimies, työntekijä itse tai työterveyshuolto. Terveystarkastuksen avulla on tarkoitus havaita mahdollisimman varhain työ- ja toimintakyvyn heikentyminen ja mahdollinen epäsuhta työntekijän suorituskyvyn ja työn vaatimusten välillä sekä arvioida kuntoutusmahdollisuuksia. Kaikki työntekijät Työterveyslääkäri, työfysioterapeutti, työterveyshoitaja, työterveyspsykologi. Tarvittaessa työterveyshuollon ammattihenkilöiden tarpeelliseksi katsoma ulkopuolinen taho. Haastattelu, havainnointi, kyselyt, kliiniset tutkimukset, mittaukset, arviot, tarvittavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset Yksilöllisen suunnitelman mukaan Tietojen antaminen ja ohjaus Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus on työterveyshuollon keskeinen vaikuttamisen keino ja osa kaikkien työterveyshuollossa toimivien ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden lakisääteistä tehtävää. Sitä kohdennetaan työterveyshuollon kontakteissa sekä työnantajille että työntekijöille tilanteen ja tarpeen mukaan yksilö ja/tai ryhmämuotoisena. Ryhmän neuvonta ja ohjaus Kohderyhmät Tarpeen mukaisesti voidaan järjestää työterveyshuollon ammattihenkilöiden tarpeelliseksi katsomaa ryhmämuotoista työhön liittyvää ohjausta ja neuvontaa KELA:n ryhmäkuntoutusten seuranta tapahtuu erikseen dokumentoidun protokollan mukaisesti Kaikki työntekijät Kuntoutusseuranta: 2014 Sivu 21/26

22 Aikataulu ASLAK: Koulunkäynnin ohjaajat, ap-ip -ohjaajat Päivähoito Toimistotyöntekijät 2015 ASLAK: Toimistotyöntekijät Päivähoito TYK: Tekniset 2016 ASLAK: Toimistotyöntekijät Työterveyshoitaja ja työfysioterapeutti, tarvittaessa työterveyslääkäri ja työterveyspsykologi Työkykyä ylläpitävä toiminta Kohderyhmät Aikataulu Työyhteisötyö Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan yhteistyössä toteutettua työhön, työoloihin ja työntekijöihin kohdistuvaa suunnitelmallista toimintaa, jolla työterveyshuolto omalta osaltaan osana työterveyshuoltolaissa määriteltyä tehtäväänsä, edistää ja tukee työelämässä mukana olevien työ- ja toimintakykyä koko heidän työuransa ajan. Työkykyä ylläpitävän toiminnan järjestäminen on ensisijaisesti yritysjohdon/työnantajan vastuulla. Toiminnan toteutuminen edellyttää kaikkien työpaikan osapuolten sitoutumista, aktiivista osallistumista ja yhteistyötä. Työkykyä ylläpitävä toiminta on osa kaikkia työterveyshuollon työympäristöön ja työyhteisöön kohdistuvia toimintoja. Sen tulee olla johdonmukaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jonka toteutumisessa työterveyshuolto asiantuntijana hoitaa lakisääteiset tehtävänsä. Työkykyä ylläpitävän toiminnan tehtäviin sisältyy sekä työperäisten ja muiden sairauksien ehkäisy että terveyden edistäminen vaikuttamalla työpaikan työntekijöihin, fyysiseen työympäristöön ja työyhteisöön. Lisäksi työterveyshuollon ammattihenkilöitä ja asiantuntijoita on mahdollista käyttää laajemman työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Työkykyä voidaan ylläpitää, tukea ja edistää myös oikea-aikaisella yksilö- ja ryhmäkuntoutuksella, joihin tarvearvio ja ohjaaminen tapahtuvat työterveyshuollon kontakteissa. Kela:n yksilökuntoutusten vaikuttavuutta seurataan puoli vuotta viimeisen kuntoutusjakson jälkeen lähetettävällä henkilökohtaisella kyselyllä. Kaikki työntekijät Työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, työfysioterapeutti, työterveyspsykologi Sivu 22/26

23 Kohderyhmät Aikataulu Työyhteisötyö on työkykyä ylläpitävää toimintaa, joka vaikuttaa työkyvyn psyykkisiin ja sosiaalisiin edellytyksiin. Työterveyshuollon asiantuntijuus on käytettävissä ongelmatilanteissa, työterveyshuolto voi tarvittaessa käyttää työterveyspsykologia ongelman ratkaisemiseksi harkintansa mukaan. Kriisityö on osa työyhteisötyötä. Työterveyshuollon asiantuntijuutta voidaan käyttää akuutin kriisitilanteen jälkipuintiin kolmen vuorokauden kuluessa kriisin kohtaamisesta. Tarvittaessa esimies ottaa yhteyttä ja sopii kriisitilanteen käsittelystä työterveyshuollon kanssa. Kaikki työntekijät Työterveyshoitaja, työterveyslääkäri, työfysioterapeutti, työterveyspsykologi yhteistyössä esimiesten ja työntekijöiden kanssa. Ensiapuvalmiuden ylläpito Kohderyhmät Aikataulu Työterveyshuolto osallistuu ensiapuvalmiuden tarvekartoitukseen ja suunnitteluun sekä järjestää tarvittaessa ensiapukursseja suositukset, ohjeet ja työturvallisuustarpeet huomioiden Kaikki työntekijät Ensiapukoulutus Työterveyshoitaja, ensiavun ja terveystiedon kouluttaja tai muu vaadittavan pätevyyden omaava taho Suositukset ja ohjeet työturvallisuustarpeet huomioiden. Ea-vaatimustaso on vähintään yksi ensiapukoulutettu kussakin työkohteessa tai työvuorossa. Vähintään Ea-1 tasoinen peruskoulutus ja kertauskurssi 3 vuoden välein. Ensiavun ja terveystiedon kouluttaja tai muu vaadittavan pätevyyden omaava taho Ensiapuvälineistö Suositukset ja ohjeet eri työkohteiden työturvallisuustarpeet huomioiden Sairaanhoito ja muu terveydenhuolto Työterveydellisesti painotettu sairaanhoito käsittää lääkärin ja työterveyshoitajan tutkimuksen ja hoidon tapaturma- ja sairaustapauksissa sekä tarvittavat laboratorio- ja radiologiset tutkimukset. Työterveyslääkärin lähetteellä ja maksusitoumuksella työntekijä voidaan lähettää erikoislääkärinkonsultaatioon sairauden toteamiseksi samasta sairaudesta 1-2 kertaa. Sivu 23/26

24 Sairaanhoidon järjestelyt ja laajuus Sairaanhoidossa työntekijöillä on mahdollisuus käyttää kaikkia Työterveyspalvelu Viisarin palvelupisteitä. Sairaanhoitoon liittyvät tutkimukset Lääkärin tarveharkinnan mukaisesti hoitovastuun säilyessä työterveyshuollossa, työntekijälle voidaan tehdä magneettikuvaus, mammografia, hermoratatutkimus, CT-kuvaus, HRCT, kliininen rasituskoe ja tarvittaessa työterveyslääkärin lähetteellä poskiontelopunktio kerran vuodessa. Laboratoriotutkimukset Tarvittavat laboratorio tutkimukset, kliinisen fysiologian tutkimuksena kliininen rasituskoe Kuvantamistutkimukset Tarvittavat natiivi röntgenkuvaukset sekä magneettikuvaus, mammografia, hermoratatutkimus, CTkuvaus ja HRCT Ultraäänitutkimukset Työterveyslääkärin harkinnan mukaan Magneettitutkimukset Erikoislääkäri Toimenpiteet Työterveyslääkärin harkinnan mukaan Työterveyslääkärin lähetteellä ja maksusitoumuksella erikoislääkärinkonsultaatiokäynnit sairauden toteamiseksi samasta sairaudesta 1-2 kertaa Työterveyslääkärin lähetteellä ja maksusitoumuksella poskiontelopunktio kerran vuodessa. Tarvittaessa neuvottelu muista toimenpiteistä yksityispuolella henkilöstöpäällikön ja toimialajohtajan kanssa (etenkin jos kysymyksessä on toimenpide, johon pitkä odotusaika esim. polven tai olkapään tähystys). Fysikaalinen hoito Lempäälän kunta korvaa vakinaisen työntekijänsä fysikaalista hoitoa maksimissaan 200 euron arvosta, jos kyse on työstä aiheutuneiden pitempiaikaisten tuki- ja liikuntaelinoireiden tutkimisesta, ohjannasta itsehoitoon ja oikeisiin työskentelyasentoihin tai työstä aiheutuneiden pitempiaikaisten tuki- ja liikuntaelinoireiden fysikaalisesta hoidoista. Lähete ja seuranta työterveyshuollon toimesta. Työnantaja arvioi hoitojakson vaikuttavuutta jakson jälkeen työntekijälle osoitetulla kyselyllä. Sivu 24/26

25 Rokotukset Hepatiitti A ja B -rokote (Twinrix) työssään jätevesille altistuville, hammashuollon työntekijöille ja välinehuoltajille. Riskinarvioinnin perusteella myös muille hoitotyöntekijöille. Hepatiitti A ja B -rokote (Twinrix) ja puutiaisaivokuume -rokote puistotyöntekijöille Yleisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset Sivu 25/26

26 Allekirjoitus Toimintasuunnitelma on hyväksytty Työterveyshuollon edustaja Päiväys Arja Peltomäki-Vastamaa Työnantajan edustaja.. 20 Päiväys Auli Nevantie Sivu 26/26

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti Työterveyshuollon toimintasuunnitelman perustietolehti päivitetty TYÖPAIKKA Toimiala (numero) Tilikausi Nimi Pyhäjärven kaupunki Osoite Ollintie 26, Puhelin 08-7697111 Faksi 087697100 Yhteyshenkilö Nimi

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 2013

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2019 Hyväksytty/käsitelty pvm/ Kunnanhallitus 22.2.2016 13 Yhteistyötoimikunta 3.2.2016 / 5 1. Työnantajan tiedot Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista

Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Työkyvyn edellytyksistä huolehtiminen on osa hyvää johtamista Kirsi Ahola Työelämän lait ohjaavat esimiestä määrittelemällä velvollisuudet ja toimintatavat Työturvallisuuslaki 738/2002: Työnantaja on velvollinen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Vuosille 2012-2015 2 1. TYÖNANTAJAN TIEDOT Posion kunta Kirkkotie 1 97900 Posio Tilikausi: 1.1 31.12.2012, toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain. Toimiala- ja

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Pirkkalan kunta. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS PERUSTIEDOT

Pirkkalan kunta. TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS PERUSTIEDOT TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2008 31.12.2010 Päivitys 4.5.2009 YRITYS Pirkkalan kunta Ly-tunnus 0152084-1 Toimiala Julkiset palvelut Tilikausi 1.1.- 31.12.2009 TYÖTERVEYSHUOLTO Työterveyspalvelu

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi. Vaasa Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus

Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi. Vaasa Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus Työterveysyhteistyö jatkuva prosessi Vaasa 1.9.2016 Kirsti Mäntylä Dextra Etelä-Pohjanmaa, Alavus Alavuden kaupunki; monialainen työpaikka Alavuden kaupungin palveluryhmät; Hallinto-, sivistys-, tekninen

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet

Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI. Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Työnantajan yhteystiedot VARHAISEN TUEN MALLI Varhaisen tuen mallin tarkoitus ja tavoitteet Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat yksi työelämän suurimpia haasteita. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa 1. Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa. Helsinki Erityisasiantuntija Jouni Pousi Henkisen työsuojelun kehittäminen pelastustoimessa Helsinki 31.5.2016 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Työhyvinvoinnin osatekijät 2016: Marja-Liisa Manka 3.6.2016 2 Säädösperusta Työturvallisuuslaki 738/2002

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA

TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Sivistysltk 13.1.2015 4 liite nro 1. Khall. 2.2.2015 11 liite nro 1. TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMA Padasjoki, sivistystoimi JOHDANTO Työhyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa tuloksellista henkilöstöjohtamista.

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari)

Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) Palvelutasovaihtoehdot (Viisari) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA. Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖN KUORMITTAVUUDEN ARVIOIJANA Minna Pihlajamäki Työterveyshuollon ylilääkäri, Terveystalo 02.12.2015 Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (Vna 708/2013) Työterveyshuollon ydinprosessit Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta

Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Työterveyshuollon tulevaisuus - Yrityksen odotukset työterveyshuollolta Asko Saastamoinen Asko Saastamoinen 13.10.2016 1 Työterveyshuoltolaki 2001 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään työnantajan velvollisuudesta

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti

Westenergy Oy Ab. Edelläkävijä energiatehokkuudessa. Energiatie Koivulahti Edelläkävijä energiatehokkuudessa Omistaa ja ylläpitää jätteenpolttolaitosta Mustasaaressa. Viiden kunnallisen jätehuoltoyhtiön omistama. Toiminta-alue n. 50 kuntaa, joissa noin 400 000 asukasta. Yhteistyökumppani

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyö työkyvyn turvaajana Jari Latvala apulaisylilääkäri Työterveyslaitos, Oulu Terveydenhuollon yhteistyön lainsäädäntöpohja Terveydenhuoltolaki

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista

Työterveysyhteistyö. Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Työterveysyhteistyö Työkyvyn suunnitelmallista johtamista Esityksessä 1. Työterveystoiminta on osa yrityksen/organisaation johtamista 2. Lainsäädäntö ohjaa työterveysyhteistyöhön 3. Tarpeiden tunnistaminen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh

Mäntsälän työterveys Mustamäentie Mäntsala puh Mäntsälän työterveys Mustamäentie 42 04600 Mäntsala info.työterveys@mantsala.fi puh 040 314 5639 MÄNTSÄLÄN TYÖTERVEYS HINNASTO 1.1.2017 ARVOISA ASIAKKAAMME Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara.

Lisätiedot

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI

TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI TYÖPAIKKA JA ALKOHOLI 23.4.2013 TYÖTERVEYSHUOLLON ROOLI PÄIHTEIDENKÄYTÖN PUHEEKSIOTOSSA Jarmo Taipale Johtava työterveyslääkäri UPM Työterveyshuolto Lappeenrannan aluekeskus ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. UPM Työhyvinvointilupaukset

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma KUNINKAANTIEN TYÖTERVEYS Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Yritys: Pornaisten kunta Ajalle: 1.1.2017-31.12.2018 Päivitetty: 19.12.2016 Porvoon kaupunki Kuninkaantien työterveys puh. 019 520 4693 faksi

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta)

Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) Palvelutasovaihtoehdot (Satakunta) 1. lakisääteinen + yleislääkäritasoinen sairaanhoito 2. lakisääteinen + suppean tason sairaanhoito 3. lakisääteinen, ei sairaanhoitoa Lakisääteinen + yleislääkäritasoinen

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatupäivä

Terveydenhuollon laatupäivä Terveydenhuollon laatupäivä 2.4.2014 Tavoitteena vaikuttavuus- työterveyshuollon toiminnan kehittäminen Laatuverkostoyhteistyöllä Heidi Anttila ylilääkäri Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT www.joensuuntyoterveys.fi palvelunumero 013 267 4360 Joensuun Työterveys 2 9/2015 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUJEN TARKOITUS Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja työolojen

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016. Yrityksen tiedot. Työterveyshuollon palveluntuottaja. 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 27. huhtikuuta 2016 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ajalle: 1.1.2016-31.12.2016 Yrityksen tiedot Yritys: Tyrnävän kunta Työpaikka: Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä Puhelin: 08 558 71 300 Faksi:

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12. Voimassa Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus eli ASLAK-kurssi 12 Voimassa 1.1.2012 ASLAK-prosessi Aloite Yleensä työterveyshuollosta tai työpaikalta Suunnittelukokous Työterveyshuolto Työpaikka

Lisätiedot

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja

Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Otanko riskin vai vältänkö vaaran? - tutkimustietoa ja selviytymiskeinoja Timo Leino LT, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri Nuoret ja työ ohjelman koordinaattori Yliopistojen 22. työsuojelupäivät

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2017 31.12.2018 TYÖNANTAJATIEDOT Nurmijärven kunta Käyntiosoite: Keskustie 2 B, 01900 Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, 01901 Nurmijärvi Työterveyshuollon

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTAKERTOMUS. ajalla 1.1.2015 31.12.2015

TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTAKERTOMUS. ajalla 1.1.2015 31.12.2015 TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTAKERTOMUS ajalla 1.1.2015 31.12.2015 1 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 PERUSTIETOLEHTI... 2 TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. TYÖTERVEYSHUOLLON

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala)

Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) Palvelutasovaihtoehdot (Kangasala) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1.

Terveysosasto, kuntoutusryhmä. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus. Voimassa 1.1. Ammatilllinen kuntoutus Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus eli Tykkuntoutus Voimassa 1.1.2012 TYK-kuntoutus Työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti

Lisätiedot

Käytännön malleja Case Aalto Työkyvyn arviointi Työterveys Aallossa

Käytännön malleja Case Aalto Työkyvyn arviointi Työterveys Aallossa Käytännön malleja Case Aalto Työkyvyn arviointi Työterveys Aallossa Irja Korhonen Ylilääkäri 12.9.2016 Asiakkaamme Kaikki 12 kuntaa, mm Jyväskylän kaupunki K-S sairaanhoitopiiri Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Tehoa (työ)terveyshuollon ennaltaehkäiseviin prosesseihin

Tehoa (työ)terveyshuollon ennaltaehkäiseviin prosesseihin Tehoa (työ)terveyshuollon ennaltaehkäiseviin prosesseihin 25.3.2015 Silja Komulainen Kehittämispäällikkö LT Työterveyshuollon erikoislääkäri Oulun Työterveys liikelaitos Oulun Työterveys liikelaitos Oulun

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto hyväksynyt 5.12.2012 Voimaantulo 11.12.2012 LIEKSAN KAUPUNGIN TYÖPAIKKATERVEYDENHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Yhdyshenkilöt:

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia)

Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) Palvelutasovaihtoehdot (Akaasia) 1. lakisääteinen, sairaanhoito (Terveystalon perussopimus) 2. lakisääteinen, sairaanhoito (kilpailutettu, suppea sairaanhoito) 3. lakisääteinen (kilpailutettu, ei sairaanhoitoa)

Lisätiedot

Turun Yliopiston Ylioppilaskunta

Turun Yliopiston Ylioppilaskunta Turun Yliopiston Ylioppilaskunta Toimintasuunnitelma ajalle 1.1.2017-31.12.2017 YRITYKSEN YHTEYSTIEDOT Yhteyshenkilö, yhteystiedot Rauli Elenius, pääsihteeri Tuulikki Grönholm, taloussihteeri (laskutustiedot,

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE

TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE TYÖPAIKKOJEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN TARPEET TYÖTERVEYSHUOLLOLLE OULU 13.10.2016 KARI HARING SAK RY ERI TARKASTELUMAHDOLLISUUKSIA TARPEESEEN Työelämän muutos Työsuojelullinen Lainsäädäntö edellyttää Taloudellinen

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/ /2016 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 30.9.2016 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/1675/00.00.00/2016 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Työterveyshuolto Maksuton sairaanhoito Säännökset joihin

Lisätiedot

Oulunkaaren työterveyshuolto

Oulunkaaren työterveyshuolto TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2016-31.12.2019 Suunnitelma päivitetty: 23.2.2016 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi Vaalan kunta Osoite: Vaalantie 14 91700 Vaala Puhelin: 08-5875 6000 Y-tunnus: 0190027-0

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla

-Step. Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla A -Step Alkoholihaittojen ehkäisyyn työpaikoilla Työpaikan alkoholihaitat puheeksi ja hallintaan Tämä A-Step -vihkonen on työväline alkoholiasioiden yhteiseen käsittelyyn työpaikalla. Se on kehitetty Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI TYÖTERVEYSNEUVOTTELU 7.10.2016 TYÖTERVEYSLAITOS, HELSINKI Salla Hälikkä, työhyvinvoinnin asiantuntija YIT Sirkku Martti, valtakunnallinen vastuulääkäri YIT Mehiläinen Työelämäpalvelut Työkyvyn hallinnan

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA Khall liite 4 Kh 20.12.2016 1 SUOMUSSALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIA LISÄÄVÄ JA EDISTÄVÄ OHJELMA Hyväksytty kunnanhallituksessa xx.xx.xxxx SISÄLTÖ: 1. TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA 2. HENKILÖSTÖPOLIITTINEN

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2019 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2019 Suunnitelma on päivitetty 21.4.2016 YRITYS Työpaikka Osoite Utajärven kunta, Laitilantie 5, 91600

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö XAMKIN,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu

TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI. Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu TYÖHYVINVOINTIA SUUNNITELLUSTI Yhteysopettajaseminaari 2016 Varpu Sivonen, työsuojeluvaltuutettu Työhyvinvointi, määritelmä 1! Hyvinvoinnin kokemus, joka kohdistuu työhön ja joka koostuu myönteisistä tunteista,

Lisätiedot

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen Versio 1.0 Kela Hyvä työterveyshuoltokäytäntö ja kustannusten korvaaminen -työfysioterapeuttien ja työterveyspsykologien toiminta Kela, Sairaanhoito- ja työterveyshuoltoryhmä 1.11.2016 Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma

TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma TK II arviointi/ kuntoutujanäkökulma THL 21.5.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Työelämän murros ja rakennemuutos Palveluala kasvaa, teollisuus vähenee Organisaatioiden uudelleenjärjestelyt (esim. fuusiot)

Lisätiedot

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo

Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo Työelämä kaikille - yhteiskuntatakuu näkyväksi -seminaari 31.8.2012 Uudenlaista kasvuyrittäjyyttä ja ajattelua Katja Noponen, Katja Noponen Oy Espoo 31.8.2012 KATJA NOPONEN OY 2011 Tulevaisuuspolku-palveluiden

Lisätiedot

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää!

Äijä-vatu välittämisen välineenä. Työkykyä lisää! Äijä-vatu välittämisen välineenä Peter Andersen, Stara /Helsingin kaupunki Työkykyä lisää! Valtiokonttori 11.09.2014 11.9.2014 peter.andersen@hel.fi p. 040 334 1699 Varhaisen tuen kehitystyön vaiheita

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015

Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Psykososiaalisen kuormittumisen ehkäisy 2.12.2015 Seinäjoen kaupunki Elisa Saunamäki Psykososiaalinen kuormittuminen Jokaisen yksilön työhyvinvointi ja psykososiaalinen kuormittuminen koostuu eri asioista.

Lisätiedot

Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle

Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle Työ ja terveys työn haasteet kansanterveydelle L2- Väestön terveys 6.10.2014 Kari Reijula, professori Helsingin yliopisto Parikeskustelua Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista TYÖ ja TERVEYS? Parikeskustelua

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen

TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012. Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen TEHOTANOLLA TERVEYTTÄ VUOROTYÖHÖN 25.5.2012 Työterveyshoitaja Ulla Kauppinen 1 Lappeenrannan työterveys ry perustettu v. 1975 Suomen Työterveys ry:n jäsen Toimii non-profit periaatteella Yritysasiakkaita

Lisätiedot

1 TYÖTERVEYDEN SANASTO. Työterveyden ABC mitä eri käsitteet tarkoittavat. Työterveyden ABC mitä eri käsitteet tarkoittavat

1 TYÖTERVEYDEN SANASTO. Työterveyden ABC mitä eri käsitteet tarkoittavat. Työterveyden ABC mitä eri käsitteet tarkoittavat 1 TYÖTERVEYDEN SANASTO Työterveyden ABC mitä eri käsitteet tarkoittavat Työterveyden ABC mitä eri käsitteet tarkoittavat Työterveyden ABC mitä eri käsitteet tarkoittavat Työterveys ja työhyvinvointi ovat

Lisätiedot

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake

Palveluntuottajien vuosiraportointi tiedonkeruulomake Kuntoutusryhmä Palveluntuottajien vuosiraportointi 2012 -tiedonkeruulomake Kuntoutustutkimus Tulostakaa lomake jokaista erillistä linjaa varten Vastatkaa yhdellä lomakkeella vain ja ainoastaan yhdestä

Lisätiedot

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta

Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Terveyden edistäminen yhteisöllisestä näkökulmasta Maria Rautio, TtT, KM, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos 26.9.2014 Finlandiatalo 1 yksilö yhteisö - yhteiskunta Yksilökeskeinen toimintatapa ei

Lisätiedot

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun

Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Hyvinvointia työstä Työterveyshuollon näkökulma henkiseen työsuojeluun Heli Hannonen työterveyspsykologi 2 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 1 : Tämän lain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita

Lisätiedot

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU Työhön paluu-malli on tarkoitettu esimiehen apuvälineeksi, kun työntekijä palaa pitkän työstä poissaolon (äitiysloma, sairasloma, vuorotteluvapaa) jälkeen takaisin töihin. Työhön

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi

VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN. Sari Anetjärvi VARHAINEN TUKI / PUHEEKSIOTTAMINEN Sari Anetjärvi Pienten asioiden filosofia Työyhteisössä, kuten elämässä yleensäkin, pienet asiat, niin hyvät kuin huonotkin, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX

JUUAN KUNTA Poikolantie Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA X XXX JUUAN KUNTA Poikolantie 1 83900 Juuka HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA.. 2016-X XXX 1 SISÄLLYS 1. Yleistä 2 1.1 merkitys ja tavoite 2 1.2 Tiedottaminen 3 1.3 Kunnassa käytössä olevat toimintaohjeet 3 2.

Lisätiedot