Haapaveden kaupunki PL 40, Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haapaveden kaupunki PL 40, 86601 Haapavesi. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 01.09.2013-31.12.2016"

Transkriptio

1 Haapaveden kaupunki PL 40, Haapavesi Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

2 ASIAKAS Osoite Yritys PL 40, Haapavesi Faksi Sähköposti www-osoite Tilikausi Tapaturmavakuutus IF,( Pohjola maatalouslomittajat) Eläkevakuutus KEVA Kaupunginjohtaja Työterveyshuollon yhteyshenkilö Työsuojelu Jouko Luukkonen vt Maria Sorvisto Hallintojohtaja Maria Sorvisto vs.liisa Hankonen Nimi Yhteystiedot Maria Sorvisto vs. Liisa Hankonen Antti-Jussi Vahteala Päihdehuollon yhteyshenkilö Nimi Yhteystiedot Maria Sorvisto, vt Liisa Hankonen Työsuojelutoimikunta Kyllä Työterveyshuolto osallistuu työsuojelutoimikunnan kokouksiin kutsuttaessa

3 PALVELUN TUOTTAJA Jokilaaksojen Työterveys Oy Työterveyshuollon henkilöstö Työterveyshoitaja Raija Huumonen tai Työterveyslääkäri Timo Punkeri Työfysioterapeutti Merja Väyrynen, (ostopalvelut) Kari Tikkanen Työpsykologi Veli-Matti Heikkilä Potilasasiamies Anne Kneckt p Sähköpostit Ylivieska Asemakatu 12, p fax Kalajoki Kalajoentie 17, p fax Nivala Kalliontie 18 (2. krs), p fax Oulainen Valonkuja 2, p fax Haapavesi Kansanpellontie 3 A 2, p fax Siikalatva Pulkkilantie 26, p fax Raahe Rantakatu 58, p fax Työterveyshuollon sisältö Lakisääteinen ( Kela 1 ) Sairaanhoito ( Kela 2 ) Ehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä toiminta kyllä TYÖTERVEYSHUOLLON PAINOPISTEALUEET Työterveyshuollon tavoitteena on työntekijöiden terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta. Työterveyshuolto tukee organisaatiota ja sen esimiehiä huolehtimaan henkilöstön jaksamisesta varhaisen tuen mallin mukaisesti. Erityisesti huomiota on kiinnitettävä sairauspoissaolojen seurantaan ja

4 keinoihin niiden vähentämiseksi. Työterveyshuollon toiminta lähtee yrityksen tarpeista, jotka määritellään yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshenkilöstön kanssa. Työterveyshuollon yleisinä tavoitteina on: terveellinen ja turvallinen työympäristö hyvin toimiva työyhteisö työhön liittyvien sairauksien ehkäisy työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Painopistealueet toimintasuunnitelmakaudelle ovat: 1. Työterveyshenkilöstö toimii asiantuntijana työpaikan työolosuhteisiin ja terveyteen vaikuttavien asioiden kehittämisessä. Pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä ja tavoitteena ovat turvalliset ja terveelliset työolosuhteet sekä hyvin toimiva työyhteisö. 2. Työterveyshenkilöstön ja työpaikan yhteistyön tehostaminen. Riittävän aikainen puuttuminen työkykyongelmiin ja ammatillisen kuntoutuksen käynnistäminen työntekijän työkyvyn ollessa uhattuna. 3. Henkilöstön terveydentilan ja työkyvyn sekä työpaikalla esiintyvien altisteiden ja muiden terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien kuormitustekijöiden esiintymisen seuranta terveystarkastusten ja sairausvastaanottokäyntien yhteydessä sekä korjausehdotusten tekeminen. YRITYKSEN / ORGANISAATION JA HENKILÖSTÖN TYÖNKUVAUS: Haapaveden kaupungin toiminnan kuvaus: Tuottaa Haapaveden kaupungin asukkaille kaupungin toimialaan kuuluvia palveluja YRITYKSEN HENKILÖSTÖRAKENNE: Työntekijöiden lukumäärä toimintasuunnitelmaa laadittaessa (henkilötyövuosien keskiarvo): 985 ALTISTEET JA KUORMITUSTEKIJÄT: Työpaikkaselvityksen perusteella työpaikalla todetut altisteet ja kuormitustekijät, joiden haitallisia vaikutuksia pyritään ehkäisemään työterveyshuollon menetelmin ovat biologiset, fysikaaliset, fyysiset/ergonomiset, kemialliset, psyykkiset, sosiaaliset, tapaturmavaara ja yötyö

5 KELA KORVAUSLUOKKA 1 1. TYÖPAIKAN JA TYÖTERVEYSHUOLLON YHTEISTYÖ TÄSMENNYS: määrä, TOIMINTA tarkoitus, sisältö Toiminnan suunnittelu ja 1 x vuodessa arviointikeskustelu tai sopimuksen mukaan (tilikausipalaveri) Työpaikan suunnitteluun tarvittaessa osallistuminen Ensiapuvalmiuden suunnittelu ja tarvittaessa toteutus Työsuojelutoimintaan tarvittaessa osallistuminen. Muut tapaamiset (ammatillisen tai tarvittaessa muun kuntoutuksen suunnitteluun, tyky-toimintaan yms. osallistuminen) AIKATAULU Tilikauden vaihtuessa TOTEUTTAJA/ VASTUUHENKILÖ organisaatioiden edustajat Työnantaja kutsuu tth-henkilöstön Työnantaja kutsuu tth-henkilöstön Työnantaja kutsuu tth-henkilöstön Työnantaja kutsuu tth-henkilöstön Tth informoi mahd. tarpeesta. SEURANTA 2.

6 TYÖTERVEYSHUOLLON RAPORTOINTI Kohde tarkennus Aikataulu Toteuttaja Käynti- ja kustannustiedot (Kelan tilikauden päätyttyä tth korvaushakemus-tiedot) Em. tietojen pohjalta keskustelu tth:n toimintasuunnitelmaa päivitettäessä (Tilikausipalaveri) Keskustelu huomioon otettavista asioista tietosuoja huomioiden. Seuraavan tilikauden suunnittelu. tilikauden päätyttyä Tth/Ttl yhdessä työnantajan edustajan ja muun hänen määrittämänsä henkilöstön kanssa. Muut raportit Käyntitilastot ym. tarpeen mukaan 3. TYÖPAIKKASELVITYS vähintään 5 vuoden välein tai olosuhteiden muuttuessa Kohde edel. tehty tarkennus Aikataulu Toteuttaja Työpaikkaselvityksia tehdään lisäksi erillisen suunnitelman mukaan yhteistyössä työsuojeluorganisaation kanssa Tarpeen mukaan ja muutosten yhteydessä tai 5 vuoden välein. Tth / Ttl / Tft yhdessä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa 4. TERVEYSTARKASTUKSET SEKÄ TYÖSSÄ SELVIYTYMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Tarkastukset Sisältö Aikataulu Toteuttaja Työhöntulotarkastus Terveydentilan esitietolomake, Työterveyshoitajan haastattelu, Näkö- ja kuulotutkimus, spirometria tarvittaessa (astma, tupakoitsija), BMI, verenpaine ja pulssi, Dehko-malli (diabetes) Tiedonanto, neuvonta, ohjaus yli 4 kk työsuhteessa oleville henkilöille työkelpoisuuden arvioimiseksi koeajan kuluessa. Tth:n yhteyshenkilö ilmoittaa uuden työntekijän työsuhteen alkaessa. Työterveyshoitaja toteuttaa tarkastuksen. Tarv. työterveyslääkärin/ työfysioterapeutin tarkastus. Laboratoriotutkimukset: Lipidit, maksakokeet, gluk, PVK, PLV tarvittaessa, Muut tutkimukset tarpeen mukaan.

7 Terveydenseurantatarkastus alle 50-v 5 vuoden välein yli 50-v 3 vuoden välein yli 60-v 1 vuoden välein tai yksilöllisen tarpeen mukaan. Tavoitteena todeta mahdollisimman varhain terveydentilan muutokset, alkavat sairaudet, voimavarojen väheneminen ja uhkaava työkyvyn aleneminen. Sisältö sama kuin työhöntulotarkastuksessa. Muu sisältö tarpeen mukaan. Koko vuosi. Aikataulu suunnitellaan Tth:n yhteyshenkilön kanssa. Työterveyshuolto kutsuu. tth / ttl / tft Terveystarkastukset eritystä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä. (melu, kemikaalit, yötyö jne.) Altisteiden mukaiset tutkimukset ja selvitykset. Muu sisältö sama kuin työhöntulotarkastuksessa. Seurantatarkastus yksilöllisen tarpeen ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Koko vuosi. Aikataulu suunnitellaan Tth:n yhteyshenkilön kanssa. tth/ttl Vajaakuntoisten terveystarkastukset Sisältö tarpeen mukaan Koko vuosi tth / ttl / tft Työkykyneuvottelut työterveysneuvottelut Koko vuosi työnantaja, työntekijä tth / ttl / ttps Kriisiapu debriefing järjestetään 1-3 vrk kuluessa tapahtuneesta Koko vuosi tth / ttl / ttps tai Haapaveden TK

8 5. HENKILÖSTÖN TYÖKYVYN SEURANTA JA TUKEMINEN Toiminta Sisältö Aikataulu Toteuttaja Henkilöstön työkyvyn ja kuntoutustarpeen seuranta ja arviointi, Tth:n yhteyshenkilön, työpaikan esimiesten ja työterveyshuollon yhteistyönä. Esimiehen tehtäviin kuuluu tukea ja seurata työntekijän työssä selviytymistä sekä kehittää työoloja. Varhaisen tuen mallin mukaisten poissaolorajojen tai puheeksi ottamisen aiheiden täyttyessä/ilmaantuessa esimies keskustelee työntekijän kanssa varhaisen tuen mallin Jatkuvaa toimintaa esimiehet, työterveyshenkilöstö mukaisesti ja sopii hänen kanssaan jatkotoimenpiteistä ja tarvittaessa yhteydenotosta työterveyshuoltoon. Työterveyshuolto seuraa työntekijän terveydentilaa ja varhaisen tuen tarvetta terveystarkastuksilla ja sairausvastaanottokäyntien yhteydessä hyvän sairaanhoitokäytännön mukaisesti. Työterveyshenkilöstö ottaa tarvittaessa yhteyttä työpaikalle työntekijän suostumuksella mm. työterveysneuvottelun järjestämiseksi ja tarvittavista toimenpiteistä sopimiseksi. 90 päivän sääntö 30 pv: Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut kuukauden ajan tai sairaslomia kertynyt pienissä osissa 30 päivää. 60 pv: Sairauspäivärahahakemus on tehtävä kahden kuukauden sisällä. Työterveyshuolto arvioi työntekijän jäljellä olevan työkyvyn. Työnantajan on selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. 90 pv: Työntekijän on toimitettava Kelalle lausunto työntekijän jäljellä olevasta työnkyvystä ja työssä jatkamismahdollisuuksista viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu enimmäisaikaan laskettavilta 90 arkipäivältä.

9 Sairauspoissaolojen seuranta ja toimintaohjeet Varhaisen tuen toimintamallin mukaisesti Esimies ja työterveyshenkilöstö seuraavat työntekijöiden sairauspoissaoloja. Työterveyshuollon ulkopuolelta kirjoitetuista sairaslomatodistuksista toimitetaan kopio työterveyshuoltoon, ellei asianomainen erityisesti sitä kiellä. Jatkuvaa toimintaa Jatkuvaa toimintaa Tth:n yhteyshenkilö, tth / ttl Työnantajan määrittämä henkilö Työhön paluun tuki ja muut työkykyä tukevat toimet Työhön paluu keskustelut ja työterveyshuollon konsultaatio. Pitkiltä sairaslomilta palattaessa. Työntekijän otettava yhteyttä esimieheen hyvissä ajoin ennen sairasloman päättymistä. Osasairauspäiväraha jakson lopulla Työkokeilut Kuntoutuspalveluohjaus mahdolliset muutokset työntekijän toimenkuvaan tai työolosuhteisiin ja niistä tiedottaminen työpaikalla Jatkuvaa toimintaa Tth:n yhteyshenkilö ja tth:n henkilöstö

10 6. TYÖHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ JA TYÖSSÄ SELVIYTYMISTÄ TUKEVA TOIMINTA Toimintaa tulee toteuttaa ensisijaisesti yrityksen sisäisin toimenpitein, työterveyshuollon tukea ja asiantuntemusta apuna käyttäen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on työssä selviytymisen edistäminen sekä ennenaikaisen eläköitymisen ehkäiseminen, hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantaminen. Erityisesti kiinnitetään huomiota ikääntyvien työntekijöiden työssä selviytymisen tukemiseen. Toiminnassa tuetaan henkilöiden ja työyhteisöjen omia mahdollisuuksia terveytensä ja työkykynsä hoidossa ja aktivoidaan heitä itse korjaamaan myös työolosuhteissa olevia ongelmia. Toiminta Toteutus / sisältö toteuttaja Neuvonta ja ohjaus terveyden edistämiseksi terveystarkastusten ja sairausvastaanottojen yhteydessä tai muutoin sovittaessa. Fysioterapia KELA I: - fysioterapeutin neuvonta ja ohjaus - fysioterapeutin konsultaatiot työkyvyn arvioinnin tukena - ryhmätoiminta - lihaskunto- ja kävelytestit Työpsykologin palvelut, Kela I tarpeen mukaan; yksilö- / ryhmätoiminta Toteutus: - tarpeeseen perustuen1-3 käyntiä, jona aikana fysioterapeutti tekee kartoituksen ongelma-alueesta, laatii ohjelman ja antaa ohjeet hoidon toteuttamisesta. Tarv. seurantakäynti. Ei sisälly varsinaiseen sopimukseen. Neuvonta ja ohjaus ja muu toiminta voidaan käyttää erikseen tapauskohtaisesti työnantajan/hallintojohtajan kanssa sopien. tth / ttl + muut asiantuntijat työfysioterapeutti toteuttaa. tth:n / ttl:n lähetteellä Päihdetyö Työpaikan päihdeohjelman mukainen toiminta. Tth:n yhteyshenkilö, tth / ttl Kuntoutus (Aslak / Tyk) Työntekijöiden kuntoutustarpeen arviointi. Kuntoutustarpeen esittäminen työpaikan ASLAK- ja TYK- kurssien anomiseksi. Haapaveden kaupungin oma Työkunto-ryhmä. Ttps tth / ttl

11 KELA KORVAUSLUOKKA 2 Toiminta Sisältö Toteuttaja Yleislääkäritasoinen sairaanhoito Työterveyslääkärien ja hoitajien vastaanotot ttl / tth työterveysasemalla tehtävät yleislääkäri-tasoiset sairaanhoitotoimenpiteet Tutkimustaso: laboratorio, rtg, uä Erikoislääkärin konsultaatiot (Kela I) Normaali Työterveyslääkärin lähetteellä TYÖKYKYarvioissa hoitovastuun säilyessä työterveyshuollossa HALLINTOJOHTAJAN luvalla Fysioterapia (kela 2) Ei fysioterapiahoitoja. (Ohjaus ja neuvonta Kelan luokka 1:n mukaisesti) Erikoistutkimukset (magneettikuvat, tähystykset, rasituskokeet ym.) Lapsen sairastuessa Ohjataan julkiseen erikoissairaanhoitoon tai Johtavan ylilääkärin harkinnan mukaan terveyskeskuksen maksusitoumuksella. Työterveyshuollosta ei kirjoiteta sairaslomaa työntekijän lapsen sairastumisen aiheuttamaan hoitotarpeeseen. MUUT PALVELUT Toiminta Sisältö Toteuttaja Rokotukset Perusrokotussarjan ylläpito ja mahdollisesti työhön liittyvät rokotukset. tth Todistukset Työnantaja kustantaa työnantajan, Kelan ja työnantajan vakuutusyhtiöiden ttl tarvitsemat todistukset. (työkyvyttömyyden osoittamista, kuntoutusta, lääkekorvausten hakemista varten tarvittavat lausunnot) Ei ajokortti eikä T todistuksia (työntekijä maksaa itse) Näyttöpäätetyötä tekevien työntekijöiden optikon näkötutkimus ja erityistyölasi tarpeen arviointi. - Aina ensin työergonomia selvitys - Lähete työterveyshuollosta optikolle / silmälääkärille tth/esimies/ optikko / silmälääkäri Työterveyshuollon omaa toimintaa seurataan ja arvioidaan oman laatujärjestelmän mukaisesti.

12 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Paikka ja aika Haapavesi Työantajan edustaja Hallintojohtaja Jokilaaksojen Työterveys Oy Työterveyshoitaja Työterveyslääkäri Liisa Hankonen Raija Huumonen Timo Punkeri TOIMINTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN Ajankohta Muutokset lyhyesti. Tarkempi erittely erillisessä liitteessä Liitteen numero Allekirjoitukset

13

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014 YRITYS Kajaanin kaupunki Osoite Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Puhelin 08-61551 E-mail etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA. ajalla 1.1.2015 31.12.2015

TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA. ajalla 1.1.2015 31.12.2015 TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA ajalla 1.1.2015 31.12.2015 1 SISÄLLYS SISÄLLYS 1 PERUSTIETOLEHTI 2 TYÖTERVEYSHUOLLON YKSITYISKOHTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 3 1. TYÖTERVEYSHUOLLON

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(13) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2015-31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi ASIKKALAN KUNTA Postiosoite

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA TK - Työterveys Kaksineuvoinen 1 Kauhavan kaupunki TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Voimassaoloaika 2014-2018 Päivitetty Työterveyshuolto Käsitelty työsuojelutoimikunta yt-ryhmä henkilöstö- ja talousjaosto

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Voimassaoloaika 1.1-31.12.2015 YRITYS / ASIAKAS Virallinen nimi Kauniaisten kaupunki Toimiala(+ toimialakoodi) Julkinen yleishallinto (84110) Työterveyshuollon yhdyshenkilö Päivi Hytönen, henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 Työhyvinvointifoorumi 17.11.2014 Yhteistyötoimikunta 28.11.2014 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Työsuojelujaosto Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ylöjärvi/ kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle 01.01.2014-31.12.2016 Hyväksytty Yrityksen perustiedot Yritys Ylöjärvi/ kunnat Y-tunnus 0158221-7 Toimiala 84110,

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle

TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle TYÖTERVEYS KUNTOON! Opas työterveyshuoltopalvelujen hankkimiseen metsäalalle 1 SISÄLTÖ Alan erityispiirteet...4 Työterveyshuollon hankkiminen...5 Työterveyshuollon tasot Kela-korvaukset...7 Työterveyshuollon

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 Sivu 1 / 10 TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2014-31.12.2014 Suunnitelma päivitetty: 21.11.2013 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 0190140-9 Osoite: Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Toiminnan sisältö Yhteistyö työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden kanssa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Työterveyshuolto LAKISÄÄTEINEN

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto

Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työnantajan tehtäviä Työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen heti sosiaalisen yrityksen toiminnan alusta alkaen on sekä yrittäjälle että koko työyhteisölle tarpeellinen ja kannattava sijoitus.

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017. Työryhmä: Kemppi Erkki (pj), Jokinen Juha, Kuusisto Seppo, Laine Leena, Mähönen Anne (siht.

Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017. Työryhmä: Kemppi Erkki (pj), Jokinen Juha, Kuusisto Seppo, Laine Leena, Mähönen Anne (siht. Työsuojelun toimintaohjelma 2014 2017 Työryhmä: Kemppi Erkki (pj), Jokinen Juha, Kuusisto Seppo, Laine Leena, Mähönen Anne (siht.) Työsuojelutoimikunta 30.1.2014 Yhtymähallitus 25.2.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUO- SILLE 2010 2013 Yhteistoimintatyhmä 23.3.2009 Työsuojelutoimikunta 26.3.2009 Ammattijärjestöjen lausunnot 14.4.2009 Päivitetty 22.2.2010 Työsuojelutoimikunta 16.3.2010 YH 23.3.2010 Kyh 23.3.2010 31 Kyh liite 6 TYÖSUOJELUN

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012

TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 Sivu 1 / 8 Suun- TYöTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 01.01.2012-31.12.2013 nitelma päivitetty: 24.1.2012 YRITYS PERUSTIEDOT Nimi: Tyrnävän kunta Y-tunnus: 019014-9 Toimiala/TOL: Julkinen yleishallinto/

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA

TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET SAUVON KUNNASSA Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Kuvat: Pekka Ruuskanen 26.9.2011 1/12 1. Työhyvinvoinnin kehittämisen tavoitteet Sauvon kunnan työpaikoissa

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Yrittäjän työterveyshuolto

Yrittäjän työterveyshuolto Yrittäjän työterveyshuolto Opas työterveyshuollon toteuttamiseksi YRITTÄJÄN TYÖTERVEYSHUOLTO Tekijät Heikki Saarni osastonylilääkäri, Työterveyslaitos Turku Lassi Pakkala ylilääkäri, Työterveystalo Turku

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

Me teemme työtä sydämellä sinua varten

Me teemme työtä sydämellä sinua varten Me teemme työtä sydämellä sinua varten Lappeenrannan Työterveys ry 40 v. LAPPEENRANNAN TYÖTERVEYS RY Työterveysasema, johon luotetaan Lappeenrannan Työterveys ry on vuonna 1975 perustettu, osaava, arvostettu

Lisätiedot