SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA"

Transkriptio

1 1/5 TARJOUSPYYN- NÖN LIITE 1 SOPIMUS TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUISTA Siuntion kunta ja XXXXX sopivat työterveyspalvelujen tuottamisesta ajalla seuraavasti: Sopimusosapuolet Palveluntuottaja XXXXXX Yhteyshenkilöt Palvelun tilaaja Siuntion kunta Puistopolku Siuntio Yhteyshenkilö: Tuotettavat palvelut Sopijapuolet nimeävät yhteyshenkilöt hoitamaan tämän sopimuksen piiriin kuuluvia asioita. Yhteyshenkilöiden tehtävänä on seurata ja valvoa tämän sopimuksen toteutumista. Sopijapuolet pitävät tiedot ajan tasalla ja ilmoittavat muutoksista toisen sopijapuolen vastaaville henkilöille viipymättä. Palveluntuottaja tuottaa Siuntion kunnan henkilöstölle työterveyshuollon lakisääteiset palvelut ja myöhemmin tässä sopimuksessa sovittuja sairaanhoitopalveluja. Palveluntuottaja tekee työterveyshuollosta vuosittainen toimintasuunnitelman, jonka palvelun tilaaja hyväksyy. Työterveyshuoltolain 12 :n mukaisiin lakisääteisiin palveluihin sisältyvät mm. seuraavat: - työpaikkaselvitykset, joiden yhteydessä arvioidaan myös tapaturmavaara ja ensiapuvalmiuden tarve - terveystarkastukset sovittaville ryhmille - työolosuhteita, työmenetelmiä jne. koskeva neuvonta ja ohjaus - vajaakuntoisen työntekijän terveydentilan seuranta - työkykyä ylläpitävä toiminta ja työkyvyn arviointi - työsuojelutoimintaan osallistuminen - päihteidenkäyttäjien hoitoonohjaus Sairaanhoitopalveluihin sisältyvät seuraavat palvelut: Sairaanhoito työterveyshuollossa Siuntion kunnan henkilöstölle. Sairaanhoito työterveyshuollossa on työterveyshuollollisesti painotettua yleislääkäritasoista hoitoa.

2 2/5 Tarvittaessa nimetty työterveyslääkäri voi konsultoida erikoislääkäriä diagnoosin varmistamiseksi ja hoitomahdollisuuksien, työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioimiseksi. Palveluihin kuuluvat työterveyslääkärin tai hänen konsultoimansa erikoislääkärin tarpeellisiksi katsomat kohtuulliset tutkimukset ja toimenpiteet. Palvelupiste Työterveyshuolto huolehtii ammattitautien ja työperäisten sairauksien, paljon sairastavien tai toistuvasti lyhyillä sairauslomilla olevien työntekijöiden tilanteen selvittämisestä ja hoidosta, työhön paluun tukemisesta pitkän sairausloman jälkeen, kuntoutussuunnitelmien laatimisesta ja kuntoutukseen ohjaamisesta, sekä työkyvyn arvioimisesta ja tukemisesta. Lisäksi työterveyshuolto sisältää seuraavaa: - työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan vastaanottokäynnit. - päivystyskäynnit yleislääkärillä, mahdollinen jatkohoito ensisijaisesti työterveyslääkärillä. - sopimuksessa määriteltävät työterveyslääkärin tai erikoislääkärin tarvitsemat diagnostiikan ja hoidon kannalta tarpeelliset laboratorioja kuvantamistutkimukset sekä työfysioterapeutin ja työpsykologin palvelut työterveyshoitajan tai lääkärin lähetteellä. - erikoislääkärikonsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä. - työterveyslääkärin ja hoitajan tekemät polikliiniset toimenpiteet - todistukset työnantajaa, Kelaa ja vakuutusyhtiötä varten. - perusrokotukset (Tetanus-d ja Polio). - lähettäminen tarvittaessa optikon palveluihin näyttöpäätelasien hankkimista varten. Päivystysvastaanotto arkisin sisältyy palveluun. Palvelut tulee keskittää nimetylle työterveyslääkärille ja nimetylle työterveyshoitajalle, joiden tulee antaa palvelu käyttäjäasiakkaan haluamalla kielellä joko suomeksi tai ruotsiksi. Sopimuksen kuuluvat palvelut on määritelty erillisessä liitteessä. Siuntion kunnan henkilökunnan käytettävissä olevat työterveyshuollon palvelupisteet sijaitsevat osoitteissa: XXX Ajanvaraus ja sairauslomamenettelyt Palvelun tarvitsijat tilaavat itse erikseen tarkemmin sovittavan käytännön mukaisesti työterveyshoitajan ja lääkärin vastaanottoajat. Kunnan henkilökuntaan kuuluva voi sairastuttuaan olla sairauslomalla enintään kolme kalenteripäivää esimiehen luvalla ja oman ilmoituksensa perusteella. Esimiehellä on oikeus kuitenkin vaatia erityisistä syistä todistusta myös kolmea päivää lyhyemmistä sairauspoissaoloista. Esimiehen luvalla työntekijä/viranhaltija voi olla sairauslomalla yhteensä enintään viisi kalenteripäivää siten, että neljännestä ja viidennestä sairauslomapäivästä hänen on esitettävä työterveyshoitajan tai lääkärin todistus. Työterveyshuolto ei anna puhelimitse, tapaamatta asiakasta, sairauslomaa. Muiden menettelytapojen osalta tuottaja noudattaa Siuntion kunnan työterveyshuollon käytäntöjä ja tarvittaessa niitä sovitaan erikseen Siuntion kunnan ja tuottajan välillä. Asiakkaita koskevat tiedot

3 3/5 Tuottajan tietojärjestelmään tallennetaan tiedot kunnan henkilöstöstä. Työterveydenhuollon toimintasuunnitelmassa määritellään erikseen ne palvelussuhteen ehdot, jotka oikeuttavat työntekijän/viranhaltijan työterveyshuollon sairaanhoitopalvelujen piiriin. Siuntion kunnan henkilöstöhallinto vastaa henkilöstön rekisteritietojen toimittamisesta ja päivittämisestä tuottajan käyttöön. Luottamuksellisuus, tietosuoja ja ammattieettiset periaatteet Kumpikin sopijapuoli sitoutuu pitämään salassa tähän sopimukseen tai sopimusalaan liittyvät salassa pidettäväksi säädetyt asiat ja toisen sopijapuolen liikesalaisuudet. Tuottaja voi luovuttaa työpaikkaan ja työntekijöihin liittyviä tietoja vain voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Työterveyshuollon tuottajan henkilöstö toimii ammatillisesti riippumattomana ja puolueettomana asiantuntijana voimassa olevan lainsäädännön ja työterveyshenkilöstön eettisten ohjeiden mukaisesti. Lähettäminen tutkimuksiin ja hoitoihin Työterveyshuollon diagnostiikassa ja hoidossa tarvittavat laboratorio- ja röntgentutkimukset palveluntuottaja tuottaa itse tai hankkii ne sopimustoimittajaltaan. Erikoislääkärien konsultaatioita ostetaan niissä puitteissa, mitä niistä sovitaan Siuntion kunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Työterveyslääkärin tarvitsemat diagnostiikan ja hoidon kannalta tarpeelliset erikoislääkärikonsultaatiot palveluntuottaja tuottaa itse tai hankkii tarkoituksenmukaiselta tuottajalta siten, että hoitovastuu säilyy palveluntuottajalla. Tarvittavista muista tutkimuksista sovitaan erikseen sopimusneuvotteluissa ja ne sisällytetään työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Palvelumaksut ja laskutus Palvelut laskutetaan suoriteperusteisesti tarjoushinnaston mukaan jälkikäteen. Hinnat ovat kiinteät ensimmäisen sopimusvuoden ajan. Laskutuskausi on kalenterikuukausi. Laskutusosoite kunnan henkilöstön työterveyshuollosta: SIUNTION KUNTA Henkilöstöhallinto/työterveyshuolto Puistopolku SIUNTIO Hintojen tarkistaminen Hintojen tarkistaminen on mahdollista aikaisintaan vuoden kuluttua sopimuksen alkamisesta (ensimmäisen kerran ). Hintoja voidaan tarkistaa kustannustason muuttumisen perusteella palveluntuottajan perustellun kirjallisen esityksen pohjalta. Perusteltu kirjallinen esitys hintojen tarkistamisesta tulee toimittaa palvelun tilaajalle kolme kuukautta ennen hintojen muuttamista.

4 4/5 Raportointi ja yhteistyö Laskun liitteenä tuottaja raportoi toteutuneiden palvelujen lukumäärät kunnan määrittelemällä osastojaolla. Liitteenä toimitetaan myös tiedot palvelua käyttäneistä henkilöistä ko. osastojaolla. Laskun liitteenä olevien raporttien lisäksi tuottajan ja kunnan välillä sovitaan erikseen, mitä tilastotietoja palvelun käytöstä tuottaja laatii vuosittain. KELA-tiedot Maksuehto Tuottaja ja Siuntion kunta sopivat ne yhteyshenkilöt, jotka arvioivat yhteistyön toteutumista säännöllisin tapaamisin. Tuottaja kokoaa Kela-anomukseen tarvittavat tiedot ja toimittaa ne kunnalle. 21 päivää netto laskun päiväyksestä. Viivästyskoron osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa korkolakia. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen Sopimus on voimassa Mikäli kunta niin päättää, sopimusta voidaan jatkaa vuodeksi ajalle Option käyttöönotosta tulee ilmoittaa kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuksen irtisanomisaika on molempia osapuolia koskien viisi (5) kuukautta. Sopimuksen irtisanominen ei oikeuta osapuolia erilliskorvauksiin irtisanomisen johdosta. Oikeuspaikka Sopimukseen liittyvät mahdolliset oikeudelliset erimielisyydet ratkaistaan Länsi- Uudenmaan käräjäoikeudessa suomen kielellä. Sopimuksen tarkistaminen Sopimusta irtisanomatta sopimusta voidaan tarkistaa, mikäli terveydenhuoltoon tai työsuojelutoimintaan liittyviä säädöksiä muutetaan. Sopimus on tehty kahtena (2) samanlaisena kappaleena, yksi kummallekin sopijapuolelle. Sopimus syntyy kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Siuntio xx.xx SIUNTION KUNTA XXXXXXXXXXXX

5 5/5 Juha-Pekka Isotupa XXXXX XXXXXX kunnanjohtaja