Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta"

Transkriptio

1 Työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta Toiminnan sisältö Yhteistyö työsuojelun yhteistoimintahenkilöiden kanssa Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Työterveyshuolto LAKISÄÄTEINEN Työpaikkaselvitys Terveystarkastukset Toimenpide-ehdotukset Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus Yhteistyö eri toimijoiden kanssa Ensiapuvalmius Työssä selviytymisen seuranta ja kuntoutukseen ohjaaminen Työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen Laadun ja vaikuttavuuden arviointi ja seuranta 1

2 Sairaanhoito (työterveyshuoltolaki 14 ) Työnantaja voi lisäksi järjestää työntekijöille yleislääkäritasoista sairaanhoitoa ja muun terveydenhuollon palveluja. Työnantaja ja palveluntuottaja määrittelevät sisällön työterveyshuoltosopimuksessa. Yleensä sairaanhoitoon kuuluu työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan antama hoito tarvittavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset työterveyshuollon asiantuntijoiden ja erikoislääkäreiden konsultaatiot työkyvyn tai hoitomahdollisuuksien selvittämiseksi, siten että hoitovastuu säilyy työterveyslääkärillä. Työpaikkaselvityksen tasot Selvitys Toteuttaja Perusselvitys riskien arviointi, työpaikkaselvitys Suunnattu selvitys valitaan yksi osa-alue, josta kattava arviointi Erityisselvitys työhön ja työntekijään kohdistuvat mittaukset Työterveyshuolto, työsuojeluorganisaatio yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden kanssa Työterveyshuollon ammattihenkilö tai tai muu asiantuntija esim. työpsykologi, työfysioterapeutti Eri alojen asiantuntijat. 2

3 Työkykyä ylläpitävä toiminta Työterveyshuoltolaki 3 Yhteistyössä toteutettua työhön, työoloihin ja työntekijöihin kohdistuvaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla työterveyshuolto omalta osaltaan edistää ja tukee työelämässä mukana olevien työ- ja toimintakykyä. Työkyky Sairaus ja työkyvyttömyys (KELA) Sairaus ja työkyvyttömyys ovat eri asioita. Kun sairastuu, et välttämättä ole työkyvytön. Työkyvyttömyys on kuitenkin ratkaiseva, kun Kela myöntää sairauspäivärahaa. Kun sairastuu ja käy lääkärissä saamassa taudinmäärityksen (diagnoosin) ja hoitoa sairauteen, lääkäri saattaa myös kirjoittaa lääkärinlausunnon työkyvyttömyydestä eli sairauslomatodistuksen. 3

4 Työkyvyn edistämisen tasot 1. Työkyvyn edistäminen ja ongelmien ennaltaehkäisy koskee kaikkia työntekijöitä. 2. Varhainen tuki on tarkoitettu erityisesti oireileville ja sairastuneille työntekijöille. 3. Työhön paluun tuki on tarkoitettu toipilaille ja tauon jälkeen työhön palaaville. Varhainen aktiivinen tuki Varhaisella tuella tarkoitetaan kaikkia niitä tukitoimenpiteitä, jotka aloitetaan henkilön työkyvyn ja työhyvinvoinnin parantamiseksi. Toiminnan onnistuminen edellyttää yhteisesti sovittua toimintatapaa ja hyvää yhteistyötä työnantajan, henkilöstön, työsuojeluorganisaation ja työterveyshuollon välillä. Miten työkykyä seurataan? 4

5 Pysyvä työkyvyttömyys Sairauspoissaolot Työkyvyn heikkeneminen Työhön liittyvä oireilu Eri toimijoiden roolit ja seurantamenetelmät Esimies: havainnointi, keskustelut, kehityskeskustelut, sairauspoissaoloseuranta Henkilöstöhallinto: henkilöstökyselyt, työilmapiirimittaukset, sairauspoissaoloseuranta Työterveyshuolto: vastaanottokäynnit, terveystarkastukset, työpaikkaselvitykset, sairauspoissaoloseuranta, kuormittumisen arviointimenetelmät 5

6 Työsuojeluhenkilöstö mukana työpaikan riskien arvioinnissa, työpaikkaselvityksissä, henkilöstökyselyjen toteuttamissa ja sairauspoissaoloseurannassa työsuojelutoimikunnassa tai vastaavassa suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan työterveyshuollon toimintaa tekee ehdotuksia työterveyshuollon kehittämiseksi ja yhteisten toimintatapojen ja -mallien rakentamiseksi. Sairaspoissaolot Järjestelmällinen seuranta on osa esimiestyötä. Auttaa havaitsemaan varhaisen tuen tarpeita hyvissä ajoin, ennen kuin vakavat työkykyongelmat pääsevät kehittymään. Yhdessä sovitut säännöt ja puuttumisrajat vähentävät epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen vaaraa. Työpaikalla tulee olla sovitut menettelytavat sairaus- tai tapaturmatapauksien ilmoittamiseen. 6

7 Sairauspoissalo / tapaturmapoissaolo On poissaolo, joka syntyy henkilön työkyvyn heikentymisestä ja joka johtuu sairaudesta, tarkastus- tai hoitokäynnistä tai lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Sairauspoissaoloihin lasketaan myös sairausajan palkanmaksukauden jälkeiset palkattomat poissaolot. Tapaturmapoissaolot ovat työ- tai työmatkatapaturman tai todetun ammattitaudin aiheuttamasta työkyvyttömyydestä aiheutuva työkyvyn menetys. Vapaa-ajan tapaturmasta aiheutuva työkyvyttömyysaika käsitetään kuitenkin sairauspoissaoloksi. Esimerkkejä tukitoimista määräaikaiset tai pysyvät työjärjestelyt ergonomian parantaminen sopivammat työvälineet työn uudelleen organisointi työn kierto kuntoutus osasairaspäiväraha osatyökyvyttömyyseläke 7

8 Kuntoutus nivoutuu TYKY-toimintaan käsittää: yksilön, asuinpaikan, työpaikan, työyhteisön ennaltaehkäisevää ja korjaavaa KELA, työeläkelaitokset, Vakuutusalan kuntoutumiskeskus, valtionkonttori, terveydenhuoltojärjestelmä, työhallinto TYK, Aslak, ammatillinen kuntoutus, kuntoremontti Pitkältä sairaslomalta paluu Pitkissä sairaslomissa (esim. 4viikkoa tai enemmän) yhteydenpito esimiehen ja työntekijän välillä on suotavaa. Voidaan myös sopia, että työterveyshuolto arvioi yhteydenpidon ja tuen tarpeen. Yhteydenpidon tavoitteena on: helpottaa työhön paluuta, edistää työntekijän terveyttä sekä vähentää työkyvyn pitkäkestoisen heikkenemisen ja työelämästä syrjäytymisen uhkaa. 8

9 Päihteet ja työ Alkoholin riskikäyttö on yleistä Lähes 90 prosenttia työikäisistä käyttää alkoholia. Miehistä 40 prosentilla ja naisista 18 prosentilla alkoholin käyttö on riskitasolla tai sen yli. Useimmat eivät tiedä olevansa riskikäyttäjiä. Riskikäyttö tarkoittaa juomatapaa, josta on haittoja terveydelle: viikoittainen humalajuominen, päivittäinen muutaman annoksen tissuttelu (naisilla 2, miehillä 3 4) tai naisilla 16 ja miehillä 24 alkoholiannoksen juominen viikon mittaan. Alkoholiriippuvuus voi kehittyä vähemmälläkin alkoholinkäytöllä. Useilla suomalaisilla on perimässään riippuvuusriski, eikä kenelläkään ole suojatekijää riippuvuutta vastaan. Päihdeohjelma Sisältää työpaikalla noudatettavat käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi. Kuvataan tavoitteet, pelisäännöt, asiasisällöt, toimenpiteet ja tehtäväjaot organisaation ehkäisevää päihdetyötä ja hoitoonohjausta varten. Päämääränä on päihteetön työelämä. 9

10 Päihdeohjelma Se on toimintaa ohjaava apuväline ja siten myös johtamisen instrumentti. Se voidaan liittää osaksi esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelmaa. On lakisääteinen (Työterveyshuoltolaki) niillä työpaikoilla, joilla toteutetaan huumetestauksia (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä). Kuka tekee aloitteen? Kuka tahansa yksittäinen työntekijä tai henkilöstön edustaja kuten työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies tai yhteistoimintaelimen jäsen. Henkilöstön taholta lähtevä koko yhteisöä koskeva aloite käsitellään edustuksellisessa elimessä kuten työsuojelutoimikunnassa tai yt-toimikunnassa. Aloitteen voi tehdä myös työnantaja tai esimies. Aloite voi tulla myös työterveyshuollosta käsin, jos siellä on todettu tarvetta päihdetyön kehittämiseen. 10

11 Miten päihdeohjelman laadinnassa edetään? 1. Päätös ohjelman teosta 2. Työryhmän nimeäminen 3. Tausta-aineiston keruu ja käsittely 4. Asiantuntijoiden kuuleminen 5. Luonnoksen kirjoittaminen 6. Yhteistoiminnallinen käsittely 7. Ohjelman hyväksyminen 8. Päihdeohjelman jalkauttaminen 9. Seuranta Hyvän työterveyshuollon tunnuspiirteet Vaikuttavuus ja tarkoituksenmukaisuus Riittävyys ja saavutettavuus Toimivuus Tehokkuus Hyvä tieteellis-tekninen laatu Hyvä koettu laatu 11

12 Eettiset periaatteet Hyvän ammattikäytännön noudattaminen Työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistäminen, työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisy Yksilön oikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen Riippumattomuus ja puolueettomuus Tietojen luottamuksellisuuden säilyttäminen Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työnantajalla tulee olla kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Suunnitelma sisältää työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan oloihin perustuvat tarpeet ja niistä johtuvat toimet. Se voi olla osa työturvallisuuslaissa tarkoitettua työsuojelun toimintaohjelmaa tai muuta työnantajan laatimaa kehittämisohjelmaa tai - suunnitelmaa. Toimintasuunnitelma tarkistetaan vuosittain työpaikkakäyntien ja työterveyshuollon suorittamien selvitysten perusteella. 12

13 KELA:n korvaukset Kirjallinen sopimus TTH-palveluista Toimintasuunnitelma Työnantaja hakee korvausta Korvauksen suuruus riippuu palveluiden sisällöstä: 60% ennalta ehkäisevä toiminta 50% yleislääkäritasoinen sairaanhoito Korvausta haetaan joko KELA:n lomakkeilla tai KELA:n hyväksymillä lääkäri- tai terveyskeskusten lomakkeilla. ->Työnantajat ->Työterveyshuolto Työkyvyttömyyden pitkittymisen ehkäiseminen päivän sääntö 30pv: Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut kuukauden ajan. (Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta 2 luku 10 a ) 60pv: Sairauspäivärahaa on haettava kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta ja osasairauspäivärahaa kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta alkaen etuutta halutaan saada. (Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta 19/ a ) Työterveyshuollon arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky ja selvitettävä työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä. (Laki työterveyshuoltolain muuttamisesta 2 luku 12 ) 90pv: Työntekijän toimitettava työterveyshuollon lausunto Kelalle viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivää. (Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta 19/ a ) 13

14 Terveelliset elintavat Omasta terveydestä ja työkyvystä huolehtiminen muodostaa henkilökohtaisen terveyden ja hyvinvoinnin perustan. Terveellinen ravinto Liikunta Lepo ja uni Kohtuullisuus alkoholin käytössä Tupakoimattomuus 14

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki

Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Sairausvakuutuslaki muuttuu: työkyvyn hallinta ja varhainen tuki Lahti Sari Pitkämäki kehittämispäällikkö Kela 1 Esityksen sisältö Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen Hakumenettely uudistuu 2 P

Lisätiedot

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN

OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN OHJEITA TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUJEN HANKKIMISEEN JA ARVIOINTIIN SISÄLLYSLUETTELO 1. TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 3 2. HYVÄ TYÖTERVEYSHUOLTOKÄYTÄNTÖ 4 3. KELAN KORVAUSPERIAATTEET 5 4. TYÖPAIKKASELVITYS

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA 1(13) TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelman voimassaoloaika: 1.1.2015-31.12.2019 Toimintasuunnitelma päivitetty: TYÖPAIKKA Työnantajan nimi ASIKKALAN KUNTA Postiosoite

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 KITEEN KAUPUNKI TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 Työhyvinvointifoorumi 17.11.2014 Yhteistyötoimikunta 28.11.2014 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Työsuojelujaosto Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA AJALLE 1.1.2014-31.12.2015 päivitetty 20.3.2014 YRITYS Kajaanin kaupunki Osoite Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Puhelin 08-61551 E-mail etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI

HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI HYRYNSALMEN KUNNAN AKTIIVISEN TUEN MALLI TUNNISTA TYÖKYKY OK OTA PUHEEKSI SEURAA JA ARVIOI SOVI JA TOIMI AKTIIVISEN TUEN MALLI/ HYRYNSALMEN KUNTA 1. JOHDANTO... 4 2. MIKSI? Aktiivisen tuen mallin perustelut...

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

Päihdehaitat hallintaan!

Päihdehaitat hallintaan! Akava Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kirkon työmarkkinalaitos KiT KT Kuntatyönantajat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos VTML Päihdehaitat

Lisätiedot

Työterveys ja kuntoutus

Työterveys ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60 Työterveys ja kuntoutus Työterveyshuollon, työpaikkojen ja kuntoutuksessa toimivien yhteistyö Helsinki 2008 ISSN 1236-2115 ISBN 978-952-00-2472-7 (nid.)

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN Työterveyshuollon rooli 1 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI ja HOITAJA ARVIOIVAT TYÖNTEKIJÄN TYÖKYKYÄ VASTAANOTTOKÄYNNEILLÄ Työkykyä voidaan symbolisesti kuvata talon muodossa.

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA

SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA 1/15 SALON KAUPUNKI PL 77 24101 Salo Puh. (02) 7781 SALON KAUPUNGIN TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA Perussuunnitelma ajalle: 1.1.2014 31.12.2016, päivitys 1.1.2015 alkaen TYÖPAIKKA Nimi: Salon kaupunki

Lisätiedot

Varhainen välittäminen Valossa

Varhainen välittäminen Valossa arjen 25.3.2015 Varhainen välittäminen Valossa Terveyden ja työkyvyn säilyminen ovat hyvän työelämän edellytyksiä. Työkyky voidaan kuvata ihmisen voimavarojen ja työn vaatimusten välisenä tasapainona.

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

Varhainen välittäminen työpaikalla

Varhainen välittäminen työpaikalla Varhainen välittäminen työpaikalla Opas kemianteollisuuden yrityksille KEMIANTEOLLISUUS KT RY TEAM TEOLLISUUSALOJEN AMMATTILIITTO RY AMMATTILIITTO PRO RY YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY Hyvää huomenta Hyvää

Lisätiedot