Tutkimus. Obaman tukipaketilla takaisin kasvuun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus. Obaman tukipaketilla takaisin kasvuun"

Transkriptio

1 Suhdat ja rahoitusmarkkinat rityistma Tutkimus 9 Lisätitoja: konomisti Pasi Kuoamäki, Obaman tukiaktilla takaisin kasvuun Maailmaalous on vajonnut taaumaan, joka on ahimia sittn toisn maailmansodan Yhdysvalloissa, EUmaissa, Kiinassa, Vnäjällä ja monissa muissa maissa hallitukst ovat julkaisst suunnitlmia nnnnäkmättömän laajoista taloudn lvytysaktista, jotka lisäävät toivita taauman taittumissta nsi vuotn mnnssä Yhdysvalloissa myös uusi hallio luo toivikkuutta luaamalla muutoksia viim vuosin äonnistunsn olitiikkaan, mutta haastt ovat valtavat Ohisssa slvityksssä kskitymm rityissti Obaman lvytysaktin vaikutuksiin Yhdysvaltojn suhdannnäkymiin Ennustt nojautuvat Dansk Rsarhin (htt://www danskbankom/danskrsarh) lasklmiin ja osa lasklmista on thty nnn kuin lvytysaktin loullinn muoto on ollut slvillä, mutta ro i ol suuri Kskusankkin toimt, ankkituki tai Obaman muut aloittt ivät kuulu tämän tarkastlun iiriin Yhdysvalloissa kskusankki on jo ryhtynyt nnnnäkmättömiin toimiin luottomarkkinoidn lukkotilan avaamisksi; on odotttavissa, ttä lainan saaia hlottavia toimia nähdään jatkossakin, sillä luottomarkkinat ovat vilä kaukana normaalitilasta Kskusankin rahaolitiikan vaikutusta kuitnkin hikää s, ttä rahamarkkinat ivät toimi normaalisti Siksi finanssiolitiikalla on nyt kskinn rooli Yhdysvaltain taloudn trvhdyttämisssä Prsidti Obaman hallio on sitllyt mrkittävän taloudllisn lvytysaktin, joka on kooltaan lähs miljardia dollaria li noin % maan bruttokansauottsta Paktti koostuu kotitalouksin ja yritystn vrohlotuksista skä valtion invstoinnista Arvioimm, ttä tällä aktilla olisi mrkittävä vaikutus kasvuun ja s lisää bruttokansauottn kasvua noin, %yksikköä vuonna 9 ja, %yksikköä vuonna Emm kuitnkaan usko, ttä ds tällaisn lisäkasvun avulla Yhdysvaltain talous saavuttaa trndikasvua nnn kuin vuodn aikana Tukiaktin kustannukst lisäävät nnstään voimakkaasti kasvavaa budjttivajtta, jonka arvioimm olvan liki % bruttokansauottsta vuonna 9 ja % vuonna Vaj rahoittaan valtiovarainministriön uusilla joukkolainamissioilla, joidn määrä lisääyy rajusti Arvioimm, ttä yhtnlaskttu lainanottotarv niin budjttivajn kattamisn, TARPohjlmaan, GSErahoituksn ja valtiovarainministriön MBSostoohjlmaan on noin miljardia dollaria vuonna 9 Vaikka vlkaaridn kasvava tarjoa luo aita itkin korkojn nousuun, idämm suurimana riskinä korkojn nousull taloudn noaa lymistä ja sijoitusvirtojn kääymistä osakmarkkinoill Eurooassa ja myös Suomssa omat tukiaktit hrättävät toivita työllisyystilan ysymisstä vakaamana ja ainakin raknnussktorin suurimin onglmin hlottamissta Elvytyksstä huolimatta uroalun BKT tull suistumaan lähs arisn rostiyksikköä vuona 9

2 TUTKIMUS //9 Maailmanlaajuinn lvytys Maailmanlaajuinn taauma vaatii maailmanlaajuist lääkkt Eurooan komissio suosittl EUmaill ainakin rostiyksikköön yltävää lvytystä Ottan huomioon monissa maissa jo nnn kriisiä olln budjttialijäämän ja vrotulojn suistumisn, voi monin uroalunkin maidn budjttivaj rvtä lähs rostiin BKT:sta Eräissä maissa, jotka ovat krryttä uskurita hyvinä vuosina, aktit ovat vilä suurmia Esimrkiksi Kiinassa muutaman vuodn ajall jaksottuva lvytys yltää noin %:iin BKT:sta Talvn aikana julkaistuja lvytysohjlmia Maa % BKT:sta Kiina Vnäjä Jaani USA * Esanja Saksa IsoBritannia Ranska Italia EU kskimäärin Suomi * Sisältää vain Obaman uudn aktin Lähd: EU, Dansk Bank Kskisimmässä roolissa on kuitnkin Yhdysvaltojn toimia, koska maan talous on dlln maailman suurin ja nykyinn kriisikin käynnistyi juuri Yhdysvalloista Toimt hrättävät toivita Aua tarvitaan Yhdysvaltoja kottl yksi ahimmista taaumista sittn toisn maailmansodan, ja itsään ruokkiva työttömyydn ja kulutuksn laskukirr synkää nnustita Huoli vlkojn soutuksn kiihtymisstä ja dflaatiosta, mikä voisi aihuttaa Jaanin kokman itkän hitaan kasvun jakson, on myös jossain määrin aihllinn Kuitnkin on tärkää huomata, ttä nyt talousoliittisiin vastatoimiin on ryhdytty huomattavan riästi ja voimakkaasti Yhdysvaltain kskusankki on yrkinyt sulattamaan jääty luottomarkkinat ja alauttamaan markkinoidn likvidittin uudnlaisin toimin Ohjauskorko on ainunut käytännössä jo nollaan, ja kskusankki yrkii tarjoamaan rahoitusta joa suoraan suurill yrityksill ri kanavia itkin Näidn kanavin käyttö tähtää rahaolitiikan määrällisn kvämisn (quaitativ asing), jonka äärimmäinn muoto olisi valtion mnojn rahoittaminn suoraan kskusankista Kskusankin odottaan jatkossa dlln lisäävän rahan tarjoaa, jos halukkuus riskinottoon vähn ja luottomarkkinoidn toiuminn ysähtyy Obaman lvytysaktin kskist lmit Elvytysaktti USD mrd Vrotuksn kvnnys Määrärahat invstoiihin ja tukiin Suoriin mnoihin kutn työttömyysturvaan Lähd: Edustajainhuonn määrärahavaliokua, CNN Viimist muutokst huomioidn 9 kongrssin hyväksymä aktti on arvoltaan miljardia dollaria, li noin % bruttokansauottsta Elvytysaktin koon lisäksi kriittisiä määrääviä tkijöitä lvytyksn onnistumisn kannalta ovat käyttyt talousoliittist kinot Obaman sittlmän lvytysaktin sisältönä ovat vrohlotukst niin kuluttajill kuin yrityksill skä valtion suorat tukitoimt, ääasiassa invstoinnit Elvytystoimin odottaan vaikuttavan taloutn jo vuonna 9 Torttissti katson valtion tkmät invstoinnit vaikuttavat lyhyllä aikavälillä thokkaammin, koska kulutuskrroin on suurmi kuin vrokrroin Vakiokrtoimia käytttässä valtion invstoinnit kasvattavat bruttokansauottta suunnilln yhdn suhtssa yhtn, kun taas ysyvin vrohlotustn krroin on all yhdn Syy tähän on s, ttä osa kotitalouksin vrohlotuksn kautta tai avustuksna saamasta rahasta annaan säästöön Samalla tavalla osa yritysvrohlotustn tuomasta lisäotkusta mn yritystn kassan vahvistamisn Säästämisllkin on toki tarvtta, mutta taauman voittamisksi itäisi saada aikaan lisää kulutusta ja invstoija Valtion mnon ysyvän lisäyksn vaikutus % Lähd: OECD, Fdral Rsrv BKT Vuosi shokin Vron kvnnyksn ysyvän muutoksn vaikutus, % OECD irlink malli FRB/US malli OECD irlink malli,,,,,,,, FRB/US malli,, Vaikka BKTkrtoimin koosta on rimilisyyttä, OECD:n INTERLINKmalli ja Yhdysvaltain kskusankin FRB/USmalli tukvat olttamusta, ttä valtion invstoiin kasvattamislla on ositiivinn SAMPO PANKKI

3 TUTKIMUS //9 lyhytaikainn vaikutus bruttokansauottsn ja ttä valtion invstoiin lyhytaikainn krroin on suurmi kuin vrojn likkaamisn krroin Luottorajoittisuudn lisävaikutus S, kuinka aljon kotitaloudt säästävät tai kuluttavat saamansa lisätulon, riiuu usin niidn luottorajoittisuudsta Luotto tai likviditttirajoittinn kotitalous todnnäköismmin kuluttaa saamansa lisätulon, koska sillä on vähmmän mahdollisuuksia tasoittaa kulutusta lainan avulla itkän ajanjakson kulussa kuin sllaislla kotitaloudlla, jolla i ol rajoittita Vrohuojnnukst kohdnaan todnnäköissti inituloisill kotitalouksill, koska s on thokkaamaa lvytystä Asiaan vaikuttaa myös riardolaisn kvivalnssin ast Sillä tarkoittaan sitä, kuinka aljon valtion kulutus tai invstoinnit vaikuttavat suistavasti yksityisn kulutuksn tai invstoiihin Priaat on, ttä yksityinn sktori vastaa nousvaan budjttivajsn nostamalla säästämisasttta, koska vaj ja korkami vlka täytyy myöhmmin hoitaa ois joko kululikkauksilla tai vrotusta kiristämällä Kotitaloudt siis saattavat varautua tulviin kiristyksiin laittamalla rahaa säästöön jo tänään Tässä yhtydssä täytyy myös ottaa huomioon hallituksn taloudllinn lähtökohta Vajsta huolimatta Yhdysvaltain valtioalous i ol rityisn huonossa kunnossa Valtion tovlka oli % bruttokansauottsta vuonna, mikä i ol korka muihin Gvaltioihin nähdn 9 Nttovlka % BKT:sta Lähd: OECD, Dansk Bank Valtioalouksin tovlka Italia Jaani Saksa USA Ranska Kanada UK Tällä htkllä suhtllisn suuri osuus skä kotitalouksista ttä yrityksistä kärsii jonkinastissta luottorajoittisuudsta, jotn lyhyllä aikavälillä kasvua voidaan talousolitiikan toimin kiihdyttää Tärkää tuka taloudll Vaikutuksn arvioii Elvytysaktin ajoituksn liittyy dlln himan ävarmuutta, mutta kongrssin molmin huonidn hyväksyä ja rsidin vahvistus ovat jo varmistu Eävarmaa on rityissti milloin lvytyksn vaikutus taloutn alkaa Ylissti katson vrolikkaukst on noami ottaa käyttöön kuin valtion invstoinnit, ja n voisivat alkaa vaikuttaa kasvuun jo vuodn 9 toislla nljännksllä Invstoiin äävaikutus tuuu myöhmmin Aua kotitalouksill Julkaistujn yksityiskohtin rustlla kotitalouksill anaan nnakkovrohlotusta dollaria hnkä kohti vuosina 9 ja, li yhtnsä noin miljardia dollaria Sn lisäksi työttömät ja hätää kärsivät saavat avustuksia Suraavassa oltamm, ttä käytttävissä olvin hnkilökohtaistn varojn kokonaissummaa lisätään noin miljardia vuonna 9, ja miljardia makstaan vuodn aikana Mrkitsvää on kuitnkin ylnsä kasvuvauhti, i käyttövarojn määrä Kutn alla olva kaavio osoittaa, nnakkovrolikkaukst yhdistttyinä tittyjn kotitalouksin saamiin lisäavustuksiin saavat aikaan käyttövarojn huomattavan nousun vuonna 9 Tätä suraa alautus suraavan vuodn nsimmäisllä nljännksllä, koska osa maksuista makstaan vain joulukuuhun 9 saakka, ja sittn alataan rustrndiin vuodn toislla nljännksllä Odotamm vrohlotustn olvan väliaikaisia, mistä suraa ttä vrotus kiristyy Siihn mnnssä uskomm työmarkkinatilan muuttunn, mikä araaa kotitalouksin mahdollisuuksia slvitä vähnnyksstä Nimlliskäyttövarojn kasvu r % q/q vuosivauhtia Elvytysaktti huomioidn Ilman lvytystä Q Q Q Q Q Q Q 9 Kuluttajin rahankäyttöä arvioivan mallimm (katso Rsarh US: Consumrs undr sig) rustlla kuluttajin rahankäyttö ragoi ylnsä kolmasosan krtoimlla nimllistn käyttövarojn kasvun muutoksiin Arvio rustuu ajatuksn, ttä kun kolmasosa Yhdysvaltain kotitalouksista lää kädstä suuhun, kahdlla kolmasosalla on mahdollisuus käyttää luottomarkkinoita, ja siksi n käyttäytyvät ysyvän tulon hyotsin mukaissti tasoittan kulutustaan linaikaista tulotasoaan vastaavaksi Nyt r SAMPO PANKKI

4 TUTKIMUS //9 luottorajoittisuus vaikuttaa ainakin kskimääräisn osaan kotitalouksista n t r Kuluttajin raalikulutuksn kasvuvaikutus %yksikköä, q/q vuosivauhtia Elvytysaktin vaikutus Q Q Q Q Q Q Q 9 Ylläolva kaavio osoittaa lvytyksn kulutuksn kohdistuvan kasvuvaikutuksn, joka tasoittuu suraavan kahdn vuodn aikana Mallin ohjana on oltus, ttä kotitaloudt kuluttavat saamansa lisärahan hti Kulutus oltttavasti kuitnkin tasaauu jonkin vrran, ja kun kuluttajat nyt kamailvat luottoonglmin, asuomarkkinaonglmin ja noasti kasvavan työttömyydn kanssa, yksityisn kulutuksn kasvua tulvin vuosinljännstn aikana koskva ylisnnustmm on varovainn r Yksityisn kulutuksn nnust % % Yksityisn kulutuksn volyymi 9 9 DB forast r r r r Hnkilökohtainn säästämisast, % käytttävissä olvista tuloista,,,,, 9 9 % käytttävissä olvista tuloista Elvytys huomioidn DB nnust 9,, Valtion invstoiin ajoitus on avainasmassa Valtion invstoiin lyhytaikaisn vaikutuksn bruttokansauottsn arvioidaan olvan suurmi kuin nnakkovrohlotustn Haastna on saada invstoinnit käyiin riittävän noasti, jotta lvytys vaikuttaa silloin kun sitä nitn tarvitaan Odotamm, ttä vain ini osa hallituksn invstoiihin ja muihin mnoihin varaamasta noin miljardista dollarista saadaan liikkll taloutn vuodn 9 aikana, ja lout kuluttaan kolmn suraavan vuodn aikana Oltamm, ttä vain % lvytysaktista vaikuttaa Yhdysvaltain taloutn vuodn louun mnnssä Hallituksn invstoiirofiili USD miljardia Elvytys huomioidn Ilman lvytysakttia DB nnust,,,, r r r % q/q vuosivauhtia DB nnust Kskiarvo 9lähtin Yksityinn kulutus 9 Varovaisn kulutuksn nnustmm kääöuolna on, ttä s sallii yksityisn säästämisn mrkittävän lisääymisn Säästämisast saavuttaa, % vuodn 9 uolivälissä, ja sn jälkn s noudattaa nousvaa rustrndiä vuodn nsimmäisstä nljännksstä alkan, kun tulotasoon kohdistunn lvytyksn vaikutus hiiuu r s) n ( bilio r r Huomioidn lvytysaktti Ilman lvytystä 9 9 % q/q vuosivauhtia Huomioidn lvytysaktti Ilman lvytystä Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 9 n s) o bili ( r 9 r SAMPO PANKKI

5 TUTKIMUS //9 Yllä kuvattu vastaisi vuositasolla yhdn rosin lisäystä bruttokansauottsn vuosinljännstä kohti vuodn 9 kolmannsta nljännksstä vuodn louun Oltamm, ttä valtion invstoiin huiu saavuttaan vuodn nljännksllä, jolloin vaikutus kääyy vaihittain ngatiivisksi vuodsta alkan,,,,, Mrkittävä lisäys bruttokansauottn kasvuun q/qvuosivauhtia Q Q Q Q Q Q Q Q 9 BKT lisäys valtion mnoista Olttan % käyttään Q mnnssä Obaman hallio julkaisi tammikuun äivänä tidottn, jonka mukaan koko lvytysaktista on aikomus käyttää ainakin % uoloista vuodn kulussa aktin hyväksymisstä Tällainn sknaario nostaisi valtion invstoiin kasvuvaikutuksn vuositasolla noin, rostiin jokaisna vuosinljännksnä vuodn 9 kolmannsta nljännksstä aina vuodn viimisn nljännksn Tällöin myös ngatiivist vaikutukst tulvat olmaan suurmia tulvina vuosina Yhtnvtona voidaan sanoa, ttä viim vuodn kammottavan viimisn nljännksn jälkn odotamm bruttokansauottn jatkavan innmistään, tosin hitaammin, kuluvan vuosinljännksn aikana Kun lvytysaktin yksityistä kulutusta kasvattava vaikutus alkaa vuodn 9 nljännksn aikana, odotamm taloudllisn toimliaisuudn vakaauvan ja odotamm vaihittaista toiumista sn jälkn Kun ottaan huomioon nykyisn taauman syvyys, odotttu käänn tul olmaan hidas vrrattuna aimiin taaumiin, mmkä usko taloudn olvan vakuuttavassa kasvussa nnn vuotta Odotamm, ttä bruttokansauot lask noin % vuonna 9 ja kasvaa yli % vuonna Haastita tulvall talousolitiikall Budjttivaj kasvaa Pitkällä aikavälillä rsidti Obaman haastksi muodostuu voimakkaasti kasvavan budjttivajn hallitsminn Kongrssin budjttitoimisto on arvioinut vajn kasvavan, %:iin bruttokansauottsta vuonna 9 ja innvän sittn,9 %:iin vuonna, jos lasklmissa i otta huomioon lvytysakttiin käytttyjä varoja Jos lvytysaktin kustannuksia lisätään miljardilla dollarilla vuonna 9 ja taas miljardilla dollarilla vuonna ja ottaan huomioon rot midän laskujmm ja budjttitoimiston kasvunnustissa, arvioimm ttä budjttivaj kasvaa 9 %:iin bruttokansauottsta vuonna 9 ja lask %:iin vuonna Vaj on rahoitttava Valtiovarainministriön rahatarn slvittäminn budjttiviraston nnustista i ol hloa, koska lvytysaktin lisäksi mm ankkitukiin tarvitaan rahoitusta Budjttiviraston lasklmat, jotka liittyvät TARPohjlmaan ja valtion tukmiin yrityksiin rustuvat tulvin kassavirtojn nykyarvoon, jossa on otttu huomioon markkinariskit Budjttivaj ja vlkaarin tarjoa FY 9 $ miljardia CBO budjttinnust +Elvytysaktti korjaustrmi noamman kasvun takia =Budjttivaj TARP GSE =CBO vajnnust +TARP +GSE =Vlan oton kannalta rlvati vaj +MBS +Muut mnot =Uudn rahoituksn tarv 99 +Erääyvät lainat =Rahoitustarv Lähtt: CBO, Trasury Dartm, Dansk Bank Kutn taulukosta voidaan nähdä, suurin osa lainatarn kasvusta i ol ollnkaan yhtydssä lvytysaktin rahoittamisn Jos taulukosta oisttaan lvytysaktin, TARPohjlman ja GSE:hn (Govrnm Sonsord Erriss, kutn Fanni Ma) liittyvät kulut, rahoitustarv olisi noussut liki kaksinkrtaisksi vuotn nähdn Kun taloudn ja työllisyydn välillä on jo nyt ngatiivinn takaisinkytkä, uskomm, ttä suurn ja oikin ajoittun lvytysaktin hyödyt ovat slkästi suurmmat kuin sn korkamman rahoitustarn kautta koituvat haitat Silti on sanottava, ttä suurt nnusttut budjttivajt vuosill 9 ja osoittavat slvästi, ttä valtion lvytystä tul vähää hti kun talous on toiunut ja s on kstävällä kasvuuralla Rahoitusmarkkinoidn kannalta valtion vlkaaridn tulva vuodn 9 aikana on jo noussut tär SAMPO PANKKI

6 TUTKIMUS //9 käksi tmaksi, ja s on ollut äävaikuttaja vuodn joukkolainakoron viimaikaisssa nousussa Vaikka uskomm, ttä kasvava tarjoa nostaa korkoja dlln, suurin riski itkin korkojn nousull on taloudn noa lyminn, joka vähäisi joukkolainojn kysyää sijoitustn virratssa osakmarkkinoill Toistaisksi osakmarkkinoilla on vallinnut odottava tunnlma lvytyksn onnistumisn suhtn, mutta vähitlln saatavat konkrttist mrkit lvytyksn vaikutuksista voivat muuttaa tunnlman Lähtt: How muh bang for th Obama buk? Sign Rod Frdriksn ja Ptr Possing Andrsn Dansk Rsarhin lasklmat Dansk Caitalin lasklmat Samo Pankin konomistit EoWin SAMPO PANKKI

7 Huomioitavaa Tämä katsaus rustuu Samo Pankki Oyj:n (ankki) tkmiin arvioihin ja miliitisiin Niidn rustana olvat tidot on koottu Pankin luotttavina itämistä julkisista lähtistä Pankki tai sn kanssa samaan konsrniin kuuluva yhtiö taikka niidn alvluksssa olvat hnkilöt ivät takaa sitttyjn titojn, arvioidn ja miliitidn oikllisuutta tai täydllisyyttä ivätkä vastaa mistään suorista tai äsuorista kuluista, vahingoista tai myksistä, joita katsauksn tai sn sisältämin titojn käyttö mahdollissti voi aihuttaa Katsauksssa anut suositukst ja arviot dustavat ankin miliititä ja arvioita julkaisuhtkllä ja niitä voidaan muuttaa ilman ri ilmoitusta Tämä katsaus sisältää ankin immatriaalioikudllissti suojattua ainistoa, johon ankki idättää kaikki immatriaalist ja muut oikudt Katsaus on tarkoitttu ainoastaan alkuräisn vastaanottajan käyttöön ikä sitä saa millään tavalla jäljää, julkaista tai lvittää ilman ankin kirjallista tukätisluaa Pankki tai sn kanssa samaan konsrniin kuuluva yhtiö taikka niidn alvluksssa olva hnkilö saattaa tarjota alvluita katsauksssa mainitull yhtiöll, käydä kauaa kohtna olvin yhtiöidn liikksn laskmilla arvoarilla, hoitaa tidottn kohtna olvin yhtiöidn toimksiaoja taikka on saattanut toimia katsauksssa sittyn tidon rustlla jo nnn katsauksn julkaismista Tätä katsausta i voida missään tilassa itää arvoarin myyi tai ostotarjouksna tai khotuksna arvoari tai muuhun kauankäyiin Sama kosk myös niitä aluita, joidn laki i salli tarjoustn, khotustn tai suositustn sittämistä SAMPO PANKKI

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU

IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 03 2007 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU IEUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS 3 27 1127 2127 3127 4127 5127 6127 7127 8127 9127 1127 11127 12127 KUUKAUSIKATSAUS MAALISKUU Vuonna 27 kaikkien :n julkaisujen kuva-aiheet on valittu 2 euron setelistä.

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

Taantuma on jo lähes ohi julkinen talous vahvistuu lähes itsestään

Taantuma on jo lähes ohi julkinen talous vahvistuu lähes itsestään K a n s a n t a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 3 / 2 0 1 0 Taantuma on jo lähes ohi julkinen talous vahvistuu lähes itsestään [ Eero Lehto Tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S

E U R O O P A N K E S K U S P A N K K I K U U K A U S I K AT S A U S Syyskuu 2001 EUROOPAN KESKUSPANKKI KUUKAUSIKATSAUS Syyskuu 2001 Euroopan keskuspankki, 2001 Käyntiosoite Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main Germany Postiosoite Postfach 16 03 19 D-60066 Frankfurt

Lisätiedot

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset

Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset VATT-JULKAISUJA 27:5 VATT PUBLICATIONS 1990-luvun talouskriisi Suomen Akatemian tutkimusohjelma: Laman opetukset Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset Jaakko Kiander VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa

Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa BOFIT Online 2013 No. 8 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela ja Laura Solanko Venäjän kasvu vaatii muutakin kuin energiaa Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja

Lisätiedot

Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu

Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu Kansantaloudellinen aikakauskirja 105. vsk. 2/2009 Finanssikriisin taustalla yksityisen velan määrän räjähdysmäinen kasvu Jussi Ahokas YTM, Tutkija jyväskylän yliopisto Olli Kannas* KTM, Yliaktuaari tilastokeskus

Lisätiedot

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia

VA S E M MI S TO F O O R U MI N. raportteja 2/2014. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen. Suomenkin asia VA S E M MI S TO F O O R U MI N raportteja 2/2014 Anna Kontula & Taneli Hämäläinen Suomenkin asia AJATUSPAJA VASEMMISTOFOORUMIN RAPORTTEJA-SARJASSA julkaistaan selvityksiä ja tutkimuksia yhteiskunnallisista

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3

Sisällys. T a l o u Y h t e i s k u n t a 4 / 2010. Heikki Taimio Pääkirjoitus... 3 s& T a l o u Y h t e i s k u n t a Sisällys 4 / 2010 38. vuosikerta 4 numeroa vuodessa Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos Pitkänsillanranta 3 A (6. krs) 00530 Helsinki P. 09 2535 7330 Fax: 09 2535

Lisätiedot

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön

Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3. Työvoima tehokkaaseen käyttöön Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö JULKAISUSARJA 3 Työvoima tehokkaaseen käyttöön JUHANA VARTIAINEN Työvoima tehokkaaseen käyttöön eli miksi työn tarjonnan lisääminen ratkaisee kestävyysvajeemme Tehokkaan

Lisätiedot

Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1

Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1 Kansantaloudellinen aikakauskirja - 89. vsk. - 1/1993 Kuka oli vastuussa Norjan pankkikriisistä?1 SIGBJ0RN ATLE BERG 1. Johdanto Esitän pääpiirteitä hallituksen komitean laatimasta Norjan pankkikriisiä

Lisätiedot

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014

Nuoret ja tulevaisuuden muutos. Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1.8 Nuoret ja tulevaisuuden muutos Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of World Population 2014 1 Toimittajat: Marianne Keyriläinen, Elina Korhonen ja Laura Lipsanen Tilastojen toimitus:

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030. Juha Honkatukia Jussi Ahokas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 169 Suomen talouden rakenteellinen kehitys finanssikriisin jälkeen Kysyntä- ja tuotantorakenteiden muutos vuosina 2012 2030 Juha Honkatukia Jussi Ahokas

Lisätiedot

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita. syksy 1980

Suomen Pankki. Suomen Pankin ennusteita. syksy 1980 Suomen Pankki Suomen Pankin ennusteita syksy 1980 Luottamuksellinen SUHDANNE-ENNUSTE VUOSIKSI 1980-1982 Lokakuu 1980 Ennuste perustuu 26.9.1980 mennessä saatuun informaatioon Kansantalouden osasto 1.10.1980

Lisätiedot

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa

Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Miten yritykset ja työtehtävät muuttuvat, kun liiketoiminta hajautuu pienempiin osiin globalisaation ja ICT:n myötä? Missä arvo syntyy? Suomi globaalissa kilpailussa Kirjan kirjoittajat Mika Pajarinen,

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus

Finanssipolitiikan tarkastuskertomus. Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Finanssipolitiikan tarkastuskertomus Veromuutosten taloudelliset vaikutukset - verojärjestelmän kokonaisuuden tarkastus Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 15/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996

LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 EUROOPAN RAHAPOLIITTINEN INSTITUUTTI LAHENTYMISEN EDISTYMINEN 1996 Marraskuu 1996 O Euroopan rahapoliittinen instituutti, 1996 Postfach 10 20 31, D60020 Frankfurt am Main Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos

Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot. Toimittanut Simo Grönroos Euro vai ei? Eurokriisi ja Suomen vaihtoehdot Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Esko Seppänen: Kriisin kyydillä liittovaltioon...................

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti

Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen. Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän raportti Suomen eläkejärjestelmän sopeutuminen eliniän pitenemiseen Eläkekysymysten asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot