Tutkimus. Obaman tukipaketilla takaisin kasvuun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus. Obaman tukipaketilla takaisin kasvuun"

Transkriptio

1 Suhdat ja rahoitusmarkkinat rityistma Tutkimus 9 Lisätitoja: konomisti Pasi Kuoamäki, Obaman tukiaktilla takaisin kasvuun Maailmaalous on vajonnut taaumaan, joka on ahimia sittn toisn maailmansodan Yhdysvalloissa, EUmaissa, Kiinassa, Vnäjällä ja monissa muissa maissa hallitukst ovat julkaisst suunnitlmia nnnnäkmättömän laajoista taloudn lvytysaktista, jotka lisäävät toivita taauman taittumissta nsi vuotn mnnssä Yhdysvalloissa myös uusi hallio luo toivikkuutta luaamalla muutoksia viim vuosin äonnistunsn olitiikkaan, mutta haastt ovat valtavat Ohisssa slvityksssä kskitymm rityissti Obaman lvytysaktin vaikutuksiin Yhdysvaltojn suhdannnäkymiin Ennustt nojautuvat Dansk Rsarhin (htt://www danskbankom/danskrsarh) lasklmiin ja osa lasklmista on thty nnn kuin lvytysaktin loullinn muoto on ollut slvillä, mutta ro i ol suuri Kskusankkin toimt, ankkituki tai Obaman muut aloittt ivät kuulu tämän tarkastlun iiriin Yhdysvalloissa kskusankki on jo ryhtynyt nnnnäkmättömiin toimiin luottomarkkinoidn lukkotilan avaamisksi; on odotttavissa, ttä lainan saaia hlottavia toimia nähdään jatkossakin, sillä luottomarkkinat ovat vilä kaukana normaalitilasta Kskusankin rahaolitiikan vaikutusta kuitnkin hikää s, ttä rahamarkkinat ivät toimi normaalisti Siksi finanssiolitiikalla on nyt kskinn rooli Yhdysvaltain taloudn trvhdyttämisssä Prsidti Obaman hallio on sitllyt mrkittävän taloudllisn lvytysaktin, joka on kooltaan lähs miljardia dollaria li noin % maan bruttokansauottsta Paktti koostuu kotitalouksin ja yritystn vrohlotuksista skä valtion invstoinnista Arvioimm, ttä tällä aktilla olisi mrkittävä vaikutus kasvuun ja s lisää bruttokansauottn kasvua noin, %yksikköä vuonna 9 ja, %yksikköä vuonna Emm kuitnkaan usko, ttä ds tällaisn lisäkasvun avulla Yhdysvaltain talous saavuttaa trndikasvua nnn kuin vuodn aikana Tukiaktin kustannukst lisäävät nnstään voimakkaasti kasvavaa budjttivajtta, jonka arvioimm olvan liki % bruttokansauottsta vuonna 9 ja % vuonna Vaj rahoittaan valtiovarainministriön uusilla joukkolainamissioilla, joidn määrä lisääyy rajusti Arvioimm, ttä yhtnlaskttu lainanottotarv niin budjttivajn kattamisn, TARPohjlmaan, GSErahoituksn ja valtiovarainministriön MBSostoohjlmaan on noin miljardia dollaria vuonna 9 Vaikka vlkaaridn kasvava tarjoa luo aita itkin korkojn nousuun, idämm suurimana riskinä korkojn nousull taloudn noaa lymistä ja sijoitusvirtojn kääymistä osakmarkkinoill Eurooassa ja myös Suomssa omat tukiaktit hrättävät toivita työllisyystilan ysymisstä vakaamana ja ainakin raknnussktorin suurimin onglmin hlottamissta Elvytyksstä huolimatta uroalun BKT tull suistumaan lähs arisn rostiyksikköä vuona 9

2 TUTKIMUS //9 Maailmanlaajuinn lvytys Maailmanlaajuinn taauma vaatii maailmanlaajuist lääkkt Eurooan komissio suosittl EUmaill ainakin rostiyksikköön yltävää lvytystä Ottan huomioon monissa maissa jo nnn kriisiä olln budjttialijäämän ja vrotulojn suistumisn, voi monin uroalunkin maidn budjttivaj rvtä lähs rostiin BKT:sta Eräissä maissa, jotka ovat krryttä uskurita hyvinä vuosina, aktit ovat vilä suurmia Esimrkiksi Kiinassa muutaman vuodn ajall jaksottuva lvytys yltää noin %:iin BKT:sta Talvn aikana julkaistuja lvytysohjlmia Maa % BKT:sta Kiina Vnäjä Jaani USA * Esanja Saksa IsoBritannia Ranska Italia EU kskimäärin Suomi * Sisältää vain Obaman uudn aktin Lähd: EU, Dansk Bank Kskisimmässä roolissa on kuitnkin Yhdysvaltojn toimia, koska maan talous on dlln maailman suurin ja nykyinn kriisikin käynnistyi juuri Yhdysvalloista Toimt hrättävät toivita Aua tarvitaan Yhdysvaltoja kottl yksi ahimmista taaumista sittn toisn maailmansodan, ja itsään ruokkiva työttömyydn ja kulutuksn laskukirr synkää nnustita Huoli vlkojn soutuksn kiihtymisstä ja dflaatiosta, mikä voisi aihuttaa Jaanin kokman itkän hitaan kasvun jakson, on myös jossain määrin aihllinn Kuitnkin on tärkää huomata, ttä nyt talousoliittisiin vastatoimiin on ryhdytty huomattavan riästi ja voimakkaasti Yhdysvaltain kskusankki on yrkinyt sulattamaan jääty luottomarkkinat ja alauttamaan markkinoidn likvidittin uudnlaisin toimin Ohjauskorko on ainunut käytännössä jo nollaan, ja kskusankki yrkii tarjoamaan rahoitusta joa suoraan suurill yrityksill ri kanavia itkin Näidn kanavin käyttö tähtää rahaolitiikan määrällisn kvämisn (quaitativ asing), jonka äärimmäinn muoto olisi valtion mnojn rahoittaminn suoraan kskusankista Kskusankin odottaan jatkossa dlln lisäävän rahan tarjoaa, jos halukkuus riskinottoon vähn ja luottomarkkinoidn toiuminn ysähtyy Obaman lvytysaktin kskist lmit Elvytysaktti USD mrd Vrotuksn kvnnys Määrärahat invstoiihin ja tukiin Suoriin mnoihin kutn työttömyysturvaan Lähd: Edustajainhuonn määrärahavaliokua, CNN Viimist muutokst huomioidn 9 kongrssin hyväksymä aktti on arvoltaan miljardia dollaria, li noin % bruttokansauottsta Elvytysaktin koon lisäksi kriittisiä määrääviä tkijöitä lvytyksn onnistumisn kannalta ovat käyttyt talousoliittist kinot Obaman sittlmän lvytysaktin sisältönä ovat vrohlotukst niin kuluttajill kuin yrityksill skä valtion suorat tukitoimt, ääasiassa invstoinnit Elvytystoimin odottaan vaikuttavan taloutn jo vuonna 9 Torttissti katson valtion tkmät invstoinnit vaikuttavat lyhyllä aikavälillä thokkaammin, koska kulutuskrroin on suurmi kuin vrokrroin Vakiokrtoimia käytttässä valtion invstoinnit kasvattavat bruttokansauottta suunnilln yhdn suhtssa yhtn, kun taas ysyvin vrohlotustn krroin on all yhdn Syy tähän on s, ttä osa kotitalouksin vrohlotuksn kautta tai avustuksna saamasta rahasta annaan säästöön Samalla tavalla osa yritysvrohlotustn tuomasta lisäotkusta mn yritystn kassan vahvistamisn Säästämisllkin on toki tarvtta, mutta taauman voittamisksi itäisi saada aikaan lisää kulutusta ja invstoija Valtion mnon ysyvän lisäyksn vaikutus % Lähd: OECD, Fdral Rsrv BKT Vuosi shokin Vron kvnnyksn ysyvän muutoksn vaikutus, % OECD irlink malli FRB/US malli OECD irlink malli,,,,,,,, FRB/US malli,, Vaikka BKTkrtoimin koosta on rimilisyyttä, OECD:n INTERLINKmalli ja Yhdysvaltain kskusankin FRB/USmalli tukvat olttamusta, ttä valtion invstoiin kasvattamislla on ositiivinn SAMPO PANKKI

3 TUTKIMUS //9 lyhytaikainn vaikutus bruttokansauottsn ja ttä valtion invstoiin lyhytaikainn krroin on suurmi kuin vrojn likkaamisn krroin Luottorajoittisuudn lisävaikutus S, kuinka aljon kotitaloudt säästävät tai kuluttavat saamansa lisätulon, riiuu usin niidn luottorajoittisuudsta Luotto tai likviditttirajoittinn kotitalous todnnäköismmin kuluttaa saamansa lisätulon, koska sillä on vähmmän mahdollisuuksia tasoittaa kulutusta lainan avulla itkän ajanjakson kulussa kuin sllaislla kotitaloudlla, jolla i ol rajoittita Vrohuojnnukst kohdnaan todnnäköissti inituloisill kotitalouksill, koska s on thokkaamaa lvytystä Asiaan vaikuttaa myös riardolaisn kvivalnssin ast Sillä tarkoittaan sitä, kuinka aljon valtion kulutus tai invstoinnit vaikuttavat suistavasti yksityisn kulutuksn tai invstoiihin Priaat on, ttä yksityinn sktori vastaa nousvaan budjttivajsn nostamalla säästämisasttta, koska vaj ja korkami vlka täytyy myöhmmin hoitaa ois joko kululikkauksilla tai vrotusta kiristämällä Kotitaloudt siis saattavat varautua tulviin kiristyksiin laittamalla rahaa säästöön jo tänään Tässä yhtydssä täytyy myös ottaa huomioon hallituksn taloudllinn lähtökohta Vajsta huolimatta Yhdysvaltain valtioalous i ol rityisn huonossa kunnossa Valtion tovlka oli % bruttokansauottsta vuonna, mikä i ol korka muihin Gvaltioihin nähdn 9 Nttovlka % BKT:sta Lähd: OECD, Dansk Bank Valtioalouksin tovlka Italia Jaani Saksa USA Ranska Kanada UK Tällä htkllä suhtllisn suuri osuus skä kotitalouksista ttä yrityksistä kärsii jonkinastissta luottorajoittisuudsta, jotn lyhyllä aikavälillä kasvua voidaan talousolitiikan toimin kiihdyttää Tärkää tuka taloudll Vaikutuksn arvioii Elvytysaktin ajoituksn liittyy dlln himan ävarmuutta, mutta kongrssin molmin huonidn hyväksyä ja rsidin vahvistus ovat jo varmistu Eävarmaa on rityissti milloin lvytyksn vaikutus taloutn alkaa Ylissti katson vrolikkaukst on noami ottaa käyttöön kuin valtion invstoinnit, ja n voisivat alkaa vaikuttaa kasvuun jo vuodn 9 toislla nljännksllä Invstoiin äävaikutus tuuu myöhmmin Aua kotitalouksill Julkaistujn yksityiskohtin rustlla kotitalouksill anaan nnakkovrohlotusta dollaria hnkä kohti vuosina 9 ja, li yhtnsä noin miljardia dollaria Sn lisäksi työttömät ja hätää kärsivät saavat avustuksia Suraavassa oltamm, ttä käytttävissä olvin hnkilökohtaistn varojn kokonaissummaa lisätään noin miljardia vuonna 9, ja miljardia makstaan vuodn aikana Mrkitsvää on kuitnkin ylnsä kasvuvauhti, i käyttövarojn määrä Kutn alla olva kaavio osoittaa, nnakkovrolikkaukst yhdistttyinä tittyjn kotitalouksin saamiin lisäavustuksiin saavat aikaan käyttövarojn huomattavan nousun vuonna 9 Tätä suraa alautus suraavan vuodn nsimmäisllä nljännksllä, koska osa maksuista makstaan vain joulukuuhun 9 saakka, ja sittn alataan rustrndiin vuodn toislla nljännksllä Odotamm vrohlotustn olvan väliaikaisia, mistä suraa ttä vrotus kiristyy Siihn mnnssä uskomm työmarkkinatilan muuttunn, mikä araaa kotitalouksin mahdollisuuksia slvitä vähnnyksstä Nimlliskäyttövarojn kasvu r % q/q vuosivauhtia Elvytysaktti huomioidn Ilman lvytystä Q Q Q Q Q Q Q 9 Kuluttajin rahankäyttöä arvioivan mallimm (katso Rsarh US: Consumrs undr sig) rustlla kuluttajin rahankäyttö ragoi ylnsä kolmasosan krtoimlla nimllistn käyttövarojn kasvun muutoksiin Arvio rustuu ajatuksn, ttä kun kolmasosa Yhdysvaltain kotitalouksista lää kädstä suuhun, kahdlla kolmasosalla on mahdollisuus käyttää luottomarkkinoita, ja siksi n käyttäytyvät ysyvän tulon hyotsin mukaissti tasoittan kulutustaan linaikaista tulotasoaan vastaavaksi Nyt r SAMPO PANKKI

4 TUTKIMUS //9 luottorajoittisuus vaikuttaa ainakin kskimääräisn osaan kotitalouksista n t r Kuluttajin raalikulutuksn kasvuvaikutus %yksikköä, q/q vuosivauhtia Elvytysaktin vaikutus Q Q Q Q Q Q Q 9 Ylläolva kaavio osoittaa lvytyksn kulutuksn kohdistuvan kasvuvaikutuksn, joka tasoittuu suraavan kahdn vuodn aikana Mallin ohjana on oltus, ttä kotitaloudt kuluttavat saamansa lisärahan hti Kulutus oltttavasti kuitnkin tasaauu jonkin vrran, ja kun kuluttajat nyt kamailvat luottoonglmin, asuomarkkinaonglmin ja noasti kasvavan työttömyydn kanssa, yksityisn kulutuksn kasvua tulvin vuosinljännstn aikana koskva ylisnnustmm on varovainn r Yksityisn kulutuksn nnust % % Yksityisn kulutuksn volyymi 9 9 DB forast r r r r Hnkilökohtainn säästämisast, % käytttävissä olvista tuloista,,,,, 9 9 % käytttävissä olvista tuloista Elvytys huomioidn DB nnust 9,, Valtion invstoiin ajoitus on avainasmassa Valtion invstoiin lyhytaikaisn vaikutuksn bruttokansauottsn arvioidaan olvan suurmi kuin nnakkovrohlotustn Haastna on saada invstoinnit käyiin riittävän noasti, jotta lvytys vaikuttaa silloin kun sitä nitn tarvitaan Odotamm, ttä vain ini osa hallituksn invstoiihin ja muihin mnoihin varaamasta noin miljardista dollarista saadaan liikkll taloutn vuodn 9 aikana, ja lout kuluttaan kolmn suraavan vuodn aikana Oltamm, ttä vain % lvytysaktista vaikuttaa Yhdysvaltain taloutn vuodn louun mnnssä Hallituksn invstoiirofiili USD miljardia Elvytys huomioidn Ilman lvytysakttia DB nnust,,,, r r r % q/q vuosivauhtia DB nnust Kskiarvo 9lähtin Yksityinn kulutus 9 Varovaisn kulutuksn nnustmm kääöuolna on, ttä s sallii yksityisn säästämisn mrkittävän lisääymisn Säästämisast saavuttaa, % vuodn 9 uolivälissä, ja sn jälkn s noudattaa nousvaa rustrndiä vuodn nsimmäisstä nljännksstä alkan, kun tulotasoon kohdistunn lvytyksn vaikutus hiiuu r s) n ( bilio r r Huomioidn lvytysaktti Ilman lvytystä 9 9 % q/q vuosivauhtia Huomioidn lvytysaktti Ilman lvytystä Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 9 n s) o bili ( r 9 r SAMPO PANKKI

5 TUTKIMUS //9 Yllä kuvattu vastaisi vuositasolla yhdn rosin lisäystä bruttokansauottsn vuosinljännstä kohti vuodn 9 kolmannsta nljännksstä vuodn louun Oltamm, ttä valtion invstoiin huiu saavuttaan vuodn nljännksllä, jolloin vaikutus kääyy vaihittain ngatiivisksi vuodsta alkan,,,,, Mrkittävä lisäys bruttokansauottn kasvuun q/qvuosivauhtia Q Q Q Q Q Q Q Q 9 BKT lisäys valtion mnoista Olttan % käyttään Q mnnssä Obaman hallio julkaisi tammikuun äivänä tidottn, jonka mukaan koko lvytysaktista on aikomus käyttää ainakin % uoloista vuodn kulussa aktin hyväksymisstä Tällainn sknaario nostaisi valtion invstoiin kasvuvaikutuksn vuositasolla noin, rostiin jokaisna vuosinljännksnä vuodn 9 kolmannsta nljännksstä aina vuodn viimisn nljännksn Tällöin myös ngatiivist vaikutukst tulvat olmaan suurmia tulvina vuosina Yhtnvtona voidaan sanoa, ttä viim vuodn kammottavan viimisn nljännksn jälkn odotamm bruttokansauottn jatkavan innmistään, tosin hitaammin, kuluvan vuosinljännksn aikana Kun lvytysaktin yksityistä kulutusta kasvattava vaikutus alkaa vuodn 9 nljännksn aikana, odotamm taloudllisn toimliaisuudn vakaauvan ja odotamm vaihittaista toiumista sn jälkn Kun ottaan huomioon nykyisn taauman syvyys, odotttu käänn tul olmaan hidas vrrattuna aimiin taaumiin, mmkä usko taloudn olvan vakuuttavassa kasvussa nnn vuotta Odotamm, ttä bruttokansauot lask noin % vuonna 9 ja kasvaa yli % vuonna Haastita tulvall talousolitiikall Budjttivaj kasvaa Pitkällä aikavälillä rsidti Obaman haastksi muodostuu voimakkaasti kasvavan budjttivajn hallitsminn Kongrssin budjttitoimisto on arvioinut vajn kasvavan, %:iin bruttokansauottsta vuonna 9 ja innvän sittn,9 %:iin vuonna, jos lasklmissa i otta huomioon lvytysakttiin käytttyjä varoja Jos lvytysaktin kustannuksia lisätään miljardilla dollarilla vuonna 9 ja taas miljardilla dollarilla vuonna ja ottaan huomioon rot midän laskujmm ja budjttitoimiston kasvunnustissa, arvioimm ttä budjttivaj kasvaa 9 %:iin bruttokansauottsta vuonna 9 ja lask %:iin vuonna Vaj on rahoitttava Valtiovarainministriön rahatarn slvittäminn budjttiviraston nnustista i ol hloa, koska lvytysaktin lisäksi mm ankkitukiin tarvitaan rahoitusta Budjttiviraston lasklmat, jotka liittyvät TARPohjlmaan ja valtion tukmiin yrityksiin rustuvat tulvin kassavirtojn nykyarvoon, jossa on otttu huomioon markkinariskit Budjttivaj ja vlkaarin tarjoa FY 9 $ miljardia CBO budjttinnust +Elvytysaktti korjaustrmi noamman kasvun takia =Budjttivaj TARP GSE =CBO vajnnust +TARP +GSE =Vlan oton kannalta rlvati vaj +MBS +Muut mnot =Uudn rahoituksn tarv 99 +Erääyvät lainat =Rahoitustarv Lähtt: CBO, Trasury Dartm, Dansk Bank Kutn taulukosta voidaan nähdä, suurin osa lainatarn kasvusta i ol ollnkaan yhtydssä lvytysaktin rahoittamisn Jos taulukosta oisttaan lvytysaktin, TARPohjlman ja GSE:hn (Govrnm Sonsord Erriss, kutn Fanni Ma) liittyvät kulut, rahoitustarv olisi noussut liki kaksinkrtaisksi vuotn nähdn Kun taloudn ja työllisyydn välillä on jo nyt ngatiivinn takaisinkytkä, uskomm, ttä suurn ja oikin ajoittun lvytysaktin hyödyt ovat slkästi suurmmat kuin sn korkamman rahoitustarn kautta koituvat haitat Silti on sanottava, ttä suurt nnusttut budjttivajt vuosill 9 ja osoittavat slvästi, ttä valtion lvytystä tul vähää hti kun talous on toiunut ja s on kstävällä kasvuuralla Rahoitusmarkkinoidn kannalta valtion vlkaaridn tulva vuodn 9 aikana on jo noussut tär SAMPO PANKKI

6 TUTKIMUS //9 käksi tmaksi, ja s on ollut äävaikuttaja vuodn joukkolainakoron viimaikaisssa nousussa Vaikka uskomm, ttä kasvava tarjoa nostaa korkoja dlln, suurin riski itkin korkojn nousull on taloudn noa lyminn, joka vähäisi joukkolainojn kysyää sijoitustn virratssa osakmarkkinoill Toistaisksi osakmarkkinoilla on vallinnut odottava tunnlma lvytyksn onnistumisn suhtn, mutta vähitlln saatavat konkrttist mrkit lvytyksn vaikutuksista voivat muuttaa tunnlman Lähtt: How muh bang for th Obama buk? Sign Rod Frdriksn ja Ptr Possing Andrsn Dansk Rsarhin lasklmat Dansk Caitalin lasklmat Samo Pankin konomistit EoWin SAMPO PANKKI

7 Huomioitavaa Tämä katsaus rustuu Samo Pankki Oyj:n (ankki) tkmiin arvioihin ja miliitisiin Niidn rustana olvat tidot on koottu Pankin luotttavina itämistä julkisista lähtistä Pankki tai sn kanssa samaan konsrniin kuuluva yhtiö taikka niidn alvluksssa olvat hnkilöt ivät takaa sitttyjn titojn, arvioidn ja miliitidn oikllisuutta tai täydllisyyttä ivätkä vastaa mistään suorista tai äsuorista kuluista, vahingoista tai myksistä, joita katsauksn tai sn sisältämin titojn käyttö mahdollissti voi aihuttaa Katsauksssa anut suositukst ja arviot dustavat ankin miliititä ja arvioita julkaisuhtkllä ja niitä voidaan muuttaa ilman ri ilmoitusta Tämä katsaus sisältää ankin immatriaalioikudllissti suojattua ainistoa, johon ankki idättää kaikki immatriaalist ja muut oikudt Katsaus on tarkoitttu ainoastaan alkuräisn vastaanottajan käyttöön ikä sitä saa millään tavalla jäljää, julkaista tai lvittää ilman ankin kirjallista tukätisluaa Pankki tai sn kanssa samaan konsrniin kuuluva yhtiö taikka niidn alvluksssa olva hnkilö saattaa tarjota alvluita katsauksssa mainitull yhtiöll, käydä kauaa kohtna olvin yhtiöidn liikksn laskmilla arvoarilla, hoitaa tidottn kohtna olvin yhtiöidn toimksiaoja taikka on saattanut toimia katsauksssa sittyn tidon rustlla jo nnn katsauksn julkaismista Tätä katsausta i voida missään tilassa itää arvoarin myyi tai ostotarjouksna tai khotuksna arvoari tai muuhun kauankäyiin Sama kosk myös niitä aluita, joidn laki i salli tarjoustn, khotustn tai suositustn sittämistä SAMPO PANKKI

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

Euro & talous. Eripainos. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005

Euro & talous. Eripainos. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005 Euro & talous 3 003 Eripainos Suomn Pankin kokonaistaloudllinn nnust 003 005 Euro & talous Markka & talous -lhdn. vuosikrta / : årgångn av Markka & talous Euro & talous -lhdn 5. vuosikrta / 5: årgångn

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Ulvilan kaupunki Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmän ja Faporin pohjoispuoln liito-oravaslvitys 204 AHLN GROUP OY RAPORTTEJA 3/204 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raporsta... 3 Slvitysaluidn yliskuvaukst...

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat 0-korot Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suomen talouden kuva kikyn, Brexitin ja USA:n vaalien ristiaallokossa Pasi Kuoppamäki 29.9.2016 Länsimaat pääsivät jo kasvuun Brexit ei aiheuttanut taantumaa edes

Lisätiedot

OSATIH SELOSTE 6/1973 METSÄMAAN T KE US T ~ K I J ÖI S T Ä

OSATIH SELOSTE 6/1973 METSÄMAAN T KE US T ~ K I J ÖI S T Ä ... /, t,.. OSATIH Rauhankatu 0070 Puhlin SELOSTE 90-8 /97 AURA UKS E N METSÄMAAN T HELSINKI 7 YÖ V A I KE US T ~ K I J ÖI S T Ä TTS-METSÄ-ÄESTÄ KÄYTETTÄESSÄ Mtsätho kräsi syksyllä 97 Thdaspuu Oy:n aikatutkimusainistoa

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Tampere Seinäjoki-radan nopeuden nosto MELUSELVITYS

Tampere Seinäjoki-radan nopeuden nosto MELUSELVITYS Tampr Sinäjoki-radan nopudn nosto Ratahallintokskus Tampr Sinäjoki-radan nopudn nosto () ESIPUHE Tämä työ on thty Sito Oy:ssä Ratahallintokskuksn toimksiannosta. Työn tarkoituksna oli tutkia mluslvityksn

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

Faustmannin (1849) kiertoaikamalli on yksinkertaisin

Faustmannin (1849) kiertoaikamalli on yksinkertaisin Mtsätitn aikakauskirja 3/1999 Titn tori Olli Tahvonn Faustmannin kirtoaikamallista ja sn ylistyksistä m t a Johdanto Faustmannin (1849) kirtoaikamalli on yksinkrtaisin mahdollinn kuvaus taloudllissti thokkaasta

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Talousvaliokunnan seminaari 20.4.2005 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Piirteitä maailmantalouden kehityksestä Globaalinen osakekurssien

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009

Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste. Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Venäjä suomalaisyrityksille: suuri mahdollisuus, kova haaste Asiantuntija Timo Laukkanen EK:n toimittajaseminaari 22.9.2009 Suuri mahdollisuus Sijainti Täydentävä tuotantorakenne Naapurin tuntemus Rakennemuutostarve

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Tamprn ksäyliopisto, 2015-2016 Talousmatmatiikan prustt, ORMS1030 1. väliko, (ti 15.12.2015) Ratkais 3 thtävää. Kokssa saa olla mukana laskin (myös graafinn laskin on sallittu) ja taulukkokirja (MAOL tai

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Palkkielementti hum 3.10.13

Palkkielementti hum 3.10.13 Palilmntti hum.0. Palilmnttjä Tarastllaan tässä sitysssä vain Eulr-Brnoullin palitoriaan prustuvia palilmnttjä. Tässä palitoriassa olttaan, ttä palin poiiliaus säilyy taivutttunain tasona, joa on ohtisuorassa

Lisätiedot

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Suomen talouden haasteet ja yritysten rahoitusolot Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki 2.11.214 Julkinen Esityksen sisältö I. Suomen talouden haasteet II. Yritysten rahoitusolot 2.11.214

Lisätiedot

Kilpailukyvyllä kiinni kasvuun. Penna Urrila Varsinais-Suomen ELY-keskus Turku

Kilpailukyvyllä kiinni kasvuun. Penna Urrila Varsinais-Suomen ELY-keskus Turku Kilpailukyvyllä kiinni kasvuun Penna Urrila Varsinais-Suomen ELY-keskus 25.1.2016 Turku Maailmantalouden kasvu kohtalaista Kasvun painopiste on kaukana Suomesta Kiinan kasvunäkymät heikkenevät EU:ssa

Lisätiedot

Finanssikriisistä pankkiunioniin

Finanssikriisistä pankkiunioniin Finanssikriisistä pankkiunioniin Kauppakamarilounas Turussa 26.5.2014 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Finanssikriisi jätti pitkän jäljen Bruttokansantuote Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, 2 nd ed., chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3.

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015

Markkinakatsaus. Toukokuu 2015 Markkinakatsaus Toukokuu 2015 Talouskehitys IMF ennustaa maailmantalouden kasvavan kuluvana vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,8 prosenttia IMF:n mukaan euroalueen talous on piristymässä vähitellen,

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Euro & talous 4/2012 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/212 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Pääjohtaja Erkki Liikanen 12.9.212 1 Euro & talous 4/212 sisältö Pääartikkeli: Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Suhdannetilanne, maailmantalouden

Lisätiedot

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti MAA8 Ko 5..04 T konsptiin pisttsruudukko! Muista kirjata nimsi ja rhmäsi. Lu ohjt huolllissti A-Osio: Ei saa kättää laskinta. MAOL saa olla alusta asti kätössä. Maksimissaan h aikaa suorittaa A- Osio.

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola

Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista. Hannu Viertola Teknisiä laskelmia vuosityöajan pidentämisen vaikutuksista Hannu Viertola Suomen Pankki Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto 29.1.2015 Sisällys 1 Johdanto 2 Vuosityöajan pidentämisen dynaamisista vaikutuksista

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 19: Gaussin integrointi emojanan alueessa.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 19: Gaussin integrointi emojanan alueessa. / ELEMENIMENEELMÄN PERUSEE SESSIO : Gaussin intgrointi mojanan alussa. JOHDANO Ylisssä lujuusopin lmnttimntlmässä lmntin jäykkyysmatriisi [ k ] ja kvivalnttinn solmukuormitusvktori { r } lasktaan määrätyistä

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014

Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat. Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien kokouspöytäkirjat aukeavat Pasi Sorjonen 17/02/2014 Keskuspankkien pähkäilyä ja luottamuksen mittausta Viime viikon antia: Euroalueen nousu jatkuu BoE korjasi linjaansa Suomesta karmeat

Lisätiedot

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti EK:n Lisää tähän Suhdannebarometri otsikko Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.11 Penna Urrila Johtava ekonomisti Miten tähän oikein on tultu Lännen kasvu finanssikriisin jälkeen Normaali taantuma pp.kk.vvvv

Lisätiedot

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen

Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen Inflaatio hidastuu innostuuko EKP? Pasi Sorjonen 29.9.2014 Inflaatio hidastuu lisää saako se EKP:n toimimaan? Tulevaa Yhdysvallat: Työmarkkinat palautuvat EKP:n osto-ohjelma kiinnostaa Euroalue: Inflaatio

Lisätiedot

ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(6) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa

ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(6) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa -järjstlmä 1(6) Asunto-osakyhtiö Asunto Oy Hlsingin Logos (y-tunnus 2751218-8) Prustajaosakas Rakntaja (pääurakoitsija) Raknnuskartio Oy (y-tunnus 0189229-0) Raknnuskartio Oy y-tunnus 0189229-0) HANKINTAKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31)

Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) Osa 17 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw & Taylor, Chs 26 & 31) 1. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 2. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa 3. Sektorien

Lisätiedot

Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen

Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen 10.10.2016 Maailmantalouden mannerlaatat törmäilevät Vienti ei vedä ja investointeja ei näy ekonomistit

Lisätiedot

Lomat pidetty mikä on talouden suunta? Pasi Sorjonen 04/08/2014

Lomat pidetty mikä on talouden suunta? Pasi Sorjonen 04/08/2014 Lomat pidetty mikä on talouden suunta? Pasi Sorjonen 04/08/2014 Lomat pidetty mikä on talouden suunta? Yhdysvallat: Vahvasti eteenpäin Euroalue: Pehmeät mittarit yllättävän vahvoja Iso-Britannia: Vahva

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja

Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja Taantuva talous pakottaa valintoihin Arvot ohjaavat valintoja Paavo Okko Kaarinan kaupungin strategiaseminaari II 20.4.2009 Miksi viaton Suomi kärsii näin pahasti muun maailman finanssikriisistä? Finanssikriisimaiden

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2016

PANKKIBAROMETRI IV/2016 PANKKIBAROMETRI IV/2016 13.12.2016 1 Pankkibarometri IV/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitalouksien luotonkysyntä... 2 2 Yritysten luotonkysyntä... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin

Lisätiedot

Kulutus. Kulutus. Antti Ripatti. Helsingin yliopisto, HECER, Suomen Pankki Antti Ripatti (HECER) Kulutus

Kulutus. Kulutus. Antti Ripatti. Helsingin yliopisto, HECER, Suomen Pankki Antti Ripatti (HECER) Kulutus Kulutus Antti Ripatti Helsingin yliopisto, HECER, Suomen Pankki 13.11.2013 Antti Ripatti (HECER) Kulutus 13.11.2013 1 / 11 Indifferenssikäyrät ja kuluttajan teoria Tarkastellaan edustavaa kotitaloutta.

Lisätiedot

RAKENNUSKONEALAN ENNAKOINTI & RAKENTAMISEN SUHDANTEET

RAKENNUSKONEALAN ENNAKOINTI & RAKENTAMISEN SUHDANTEET RAKENNUSKONEALAN ENNAKOINTI & RAKENTAMISEN SUHDANTEET 30.5.2016 Pekka Pajakkala & Markku Riihimäki 30.5.2016 Rakennustuotannon arvo Suomessa 2015 yhteensä 28,9 mrd., volyymikasvu 0 % vuodesta 2014 4 Suomen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI I/2015

PANKKIBAROMETRI I/2015 PANKKIBAROMETRI I/2015 17.3.2015 1 Pankkibarometri I/2015 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen

Inflaatio ratkaisee. Viikkokatsaus. Suvi Kosonen Inflaatio ratkaisee Viikkokatsaus Suvi Kosonen 24.2.2014 Euroalueelta inflaatio, jenkkidata heikkoa Tulevaa: Euroalueen inflaatio, rahan määrä ja talouselämän luottamus USA:sta asuntomarkkinadataa, luottamuslukuja,

Lisätiedot

Markkinakatsaus. joulukuu 2016

Markkinakatsaus. joulukuu 2016 Markkinakatsaus joulukuu 2016 Talouskehitys Maailman BKT kasvun odotetaan olevan 3,1 prosenttia 2016, vuosille 2017-2018 kasvun odotetaan olevan vähän kovempi. Taloudellisiin ennusteisiin liittyy kuitenkin

Lisätiedot

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET

EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET EUROOPAN INNOVAATIOALAN PAINOPISTEET J. M. Barroso, Euroopan komission puheenjohtaja, puhe Eurooppa-neuvostossa 4.2.2011 Sisältö 1 I. Eurooppa on vaarassa menettää asemiaan II. Mikä Euroopassa on vialla?

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI III/2016

PANKKIBAROMETRI III/2016 PANKKIBAROMETRI III/2016 27.9.2016 1 Pankkibarometri III/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen

Väestörakenne muutoksessa, Vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteellisen yhdistyksen Visiopäivä 9..1: Väestörakenne muutoksessa, vaikutukset yhteiskuntaan ja talouteen Kauppatieteen yhdistyksen visiopäivä Toimitusjohtaja Matti Vuoria 9..1 Sisältö Suomen väestörakenteen

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016

Markkinakatsaus. Toukokuu 2016 Markkinakatsaus Toukokuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät edelleen heikkoja, IMF laski ennusteensa maailmantalouden vuoden 2016 ja 2017 kasvulle Euroalueen ensimmäisen neljänneksen BKT:n

Lisätiedot

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä?

Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Kallista vai halpaa? Oikea aika ostaa, pitää vai myydä? Sijoitusristeily 23.-24.3.2007 Tomi Salo Pj Helsingin Osakesäästäjät Toiminnanjohtaja, Osakesäästäjien Keskusliitto Pitkää nousua takana pörssinousu

Lisätiedot

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011

Pankkibarometri III/2011 26.9.2011 Pankkibarometri III/2011 1 Pankkibarometri III/2011 Sisältö Sivu Yhteenveto 2 Kotitaloudet 3 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 7 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsityksiä

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II/2016

PANKKIBAROMETRI II/2016 PANKKIBAROMETRI II/2016 28.6.2016 1 Pankkibarometri II/2016 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA

3 SIGNAALIN SUODATUS 3.1 SYSTEEMIN VASTE AIKATASOSSA S I G N A A L I T E O R I A, O S A I I I TL98Z SIGNAALITEORIA, OSA III 44 3 Signaalin suodaus...44 3. Sysmin vas aikaasossa... 44 3. Kausaalisuus a sabiilisuus... 46 3.3 Vas aauusasossa... 46 3.4 Ampliudivas

Lisätiedot

Suomen taloudesta

Suomen taloudesta Suomen Pankki Suomen taloudesta 1 Eräissä keskeisissä talouspolitiikan kysymyksissä arviossa yhdentymistä 1. Julkisen talouden sopeutustoimien mittaluokka ja ajoitus 2. Kustannuskilpailukyvyn parantamisen

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Suorien sijoitusten pääoma

Suorien sijoitusten pääoma Suorien sijoitusten pääoma 16.3.2010 Topias Leino topias.leino@bof.fi maksutase@bof.fi SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Suorat sijoitukset Suomeen ja Suomesta ulkomaille: SIJOITUSVIRRAT VUONNA

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2011 Kansainvälinen palkkaverovertailu 11 Tutkimuksessa yhteensä 18 maata Euroopasta Alankomaat Belgia Britannia Espanja Italia Itävalta Norja Ranska Ruotsi Saksa Sveitsi Tanska Viro Euroopan ulkopuolelta Australia

Lisätiedot

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014

Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Mikä on muuttunut Venäjällä? Sanna Kurronen Toukokuu 2014 Putin uhoaa, mutta mikä on muuttunut? Mikä on muuttunut? Investointiympäristö on entistä kehnompi Luottolaman uhka on todellinen Putinin suosio

Lisätiedot

Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori

Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat. Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori Valtion pääomantuonti ja kansainväliset rahoitusmarkkinat Suomen Pankin historiaseminaari 16.8.2011 Turku Mika Arola/Valtiokonttori Valtionvelka (%/BKT) 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1860 1863 1866 1869 1872

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016

Markkinakatsaus. Marraskuu 2016 Markkinakatsaus Marraskuu 2016 Talouskehitys Donald Trump voitti yllättäen presidenttivaalit Yhdysvalloissa Trump sanoi mm. uudelleenrakentavansa maan infrastruktuurin ja on aiemmin puhunut verojen leikkaamisesta

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 21.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 10.6.2016 1 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Talouden näkymät 2010-2012: Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Euro & talous erikoisnumero 2/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Ennusteen yleiskuva 2 Edessä kasvun väliaikainen hidastuminen

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot