Tutkimus. Obaman tukipaketilla takaisin kasvuun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tutkimus. Obaman tukipaketilla takaisin kasvuun"

Transkriptio

1 Suhdat ja rahoitusmarkkinat rityistma Tutkimus 9 Lisätitoja: konomisti Pasi Kuoamäki, Obaman tukiaktilla takaisin kasvuun Maailmaalous on vajonnut taaumaan, joka on ahimia sittn toisn maailmansodan Yhdysvalloissa, EUmaissa, Kiinassa, Vnäjällä ja monissa muissa maissa hallitukst ovat julkaisst suunnitlmia nnnnäkmättömän laajoista taloudn lvytysaktista, jotka lisäävät toivita taauman taittumissta nsi vuotn mnnssä Yhdysvalloissa myös uusi hallio luo toivikkuutta luaamalla muutoksia viim vuosin äonnistunsn olitiikkaan, mutta haastt ovat valtavat Ohisssa slvityksssä kskitymm rityissti Obaman lvytysaktin vaikutuksiin Yhdysvaltojn suhdannnäkymiin Ennustt nojautuvat Dansk Rsarhin (htt://www danskbankom/danskrsarh) lasklmiin ja osa lasklmista on thty nnn kuin lvytysaktin loullinn muoto on ollut slvillä, mutta ro i ol suuri Kskusankkin toimt, ankkituki tai Obaman muut aloittt ivät kuulu tämän tarkastlun iiriin Yhdysvalloissa kskusankki on jo ryhtynyt nnnnäkmättömiin toimiin luottomarkkinoidn lukkotilan avaamisksi; on odotttavissa, ttä lainan saaia hlottavia toimia nähdään jatkossakin, sillä luottomarkkinat ovat vilä kaukana normaalitilasta Kskusankin rahaolitiikan vaikutusta kuitnkin hikää s, ttä rahamarkkinat ivät toimi normaalisti Siksi finanssiolitiikalla on nyt kskinn rooli Yhdysvaltain taloudn trvhdyttämisssä Prsidti Obaman hallio on sitllyt mrkittävän taloudllisn lvytysaktin, joka on kooltaan lähs miljardia dollaria li noin % maan bruttokansauottsta Paktti koostuu kotitalouksin ja yritystn vrohlotuksista skä valtion invstoinnista Arvioimm, ttä tällä aktilla olisi mrkittävä vaikutus kasvuun ja s lisää bruttokansauottn kasvua noin, %yksikköä vuonna 9 ja, %yksikköä vuonna Emm kuitnkaan usko, ttä ds tällaisn lisäkasvun avulla Yhdysvaltain talous saavuttaa trndikasvua nnn kuin vuodn aikana Tukiaktin kustannukst lisäävät nnstään voimakkaasti kasvavaa budjttivajtta, jonka arvioimm olvan liki % bruttokansauottsta vuonna 9 ja % vuonna Vaj rahoittaan valtiovarainministriön uusilla joukkolainamissioilla, joidn määrä lisääyy rajusti Arvioimm, ttä yhtnlaskttu lainanottotarv niin budjttivajn kattamisn, TARPohjlmaan, GSErahoituksn ja valtiovarainministriön MBSostoohjlmaan on noin miljardia dollaria vuonna 9 Vaikka vlkaaridn kasvava tarjoa luo aita itkin korkojn nousuun, idämm suurimana riskinä korkojn nousull taloudn noaa lymistä ja sijoitusvirtojn kääymistä osakmarkkinoill Eurooassa ja myös Suomssa omat tukiaktit hrättävät toivita työllisyystilan ysymisstä vakaamana ja ainakin raknnussktorin suurimin onglmin hlottamissta Elvytyksstä huolimatta uroalun BKT tull suistumaan lähs arisn rostiyksikköä vuona 9

2 TUTKIMUS //9 Maailmanlaajuinn lvytys Maailmanlaajuinn taauma vaatii maailmanlaajuist lääkkt Eurooan komissio suosittl EUmaill ainakin rostiyksikköön yltävää lvytystä Ottan huomioon monissa maissa jo nnn kriisiä olln budjttialijäämän ja vrotulojn suistumisn, voi monin uroalunkin maidn budjttivaj rvtä lähs rostiin BKT:sta Eräissä maissa, jotka ovat krryttä uskurita hyvinä vuosina, aktit ovat vilä suurmia Esimrkiksi Kiinassa muutaman vuodn ajall jaksottuva lvytys yltää noin %:iin BKT:sta Talvn aikana julkaistuja lvytysohjlmia Maa % BKT:sta Kiina Vnäjä Jaani USA * Esanja Saksa IsoBritannia Ranska Italia EU kskimäärin Suomi * Sisältää vain Obaman uudn aktin Lähd: EU, Dansk Bank Kskisimmässä roolissa on kuitnkin Yhdysvaltojn toimia, koska maan talous on dlln maailman suurin ja nykyinn kriisikin käynnistyi juuri Yhdysvalloista Toimt hrättävät toivita Aua tarvitaan Yhdysvaltoja kottl yksi ahimmista taaumista sittn toisn maailmansodan, ja itsään ruokkiva työttömyydn ja kulutuksn laskukirr synkää nnustita Huoli vlkojn soutuksn kiihtymisstä ja dflaatiosta, mikä voisi aihuttaa Jaanin kokman itkän hitaan kasvun jakson, on myös jossain määrin aihllinn Kuitnkin on tärkää huomata, ttä nyt talousoliittisiin vastatoimiin on ryhdytty huomattavan riästi ja voimakkaasti Yhdysvaltain kskusankki on yrkinyt sulattamaan jääty luottomarkkinat ja alauttamaan markkinoidn likvidittin uudnlaisin toimin Ohjauskorko on ainunut käytännössä jo nollaan, ja kskusankki yrkii tarjoamaan rahoitusta joa suoraan suurill yrityksill ri kanavia itkin Näidn kanavin käyttö tähtää rahaolitiikan määrällisn kvämisn (quaitativ asing), jonka äärimmäinn muoto olisi valtion mnojn rahoittaminn suoraan kskusankista Kskusankin odottaan jatkossa dlln lisäävän rahan tarjoaa, jos halukkuus riskinottoon vähn ja luottomarkkinoidn toiuminn ysähtyy Obaman lvytysaktin kskist lmit Elvytysaktti USD mrd Vrotuksn kvnnys Määrärahat invstoiihin ja tukiin Suoriin mnoihin kutn työttömyysturvaan Lähd: Edustajainhuonn määrärahavaliokua, CNN Viimist muutokst huomioidn 9 kongrssin hyväksymä aktti on arvoltaan miljardia dollaria, li noin % bruttokansauottsta Elvytysaktin koon lisäksi kriittisiä määrääviä tkijöitä lvytyksn onnistumisn kannalta ovat käyttyt talousoliittist kinot Obaman sittlmän lvytysaktin sisältönä ovat vrohlotukst niin kuluttajill kuin yrityksill skä valtion suorat tukitoimt, ääasiassa invstoinnit Elvytystoimin odottaan vaikuttavan taloutn jo vuonna 9 Torttissti katson valtion tkmät invstoinnit vaikuttavat lyhyllä aikavälillä thokkaammin, koska kulutuskrroin on suurmi kuin vrokrroin Vakiokrtoimia käytttässä valtion invstoinnit kasvattavat bruttokansauottta suunnilln yhdn suhtssa yhtn, kun taas ysyvin vrohlotustn krroin on all yhdn Syy tähän on s, ttä osa kotitalouksin vrohlotuksn kautta tai avustuksna saamasta rahasta annaan säästöön Samalla tavalla osa yritysvrohlotustn tuomasta lisäotkusta mn yritystn kassan vahvistamisn Säästämisllkin on toki tarvtta, mutta taauman voittamisksi itäisi saada aikaan lisää kulutusta ja invstoija Valtion mnon ysyvän lisäyksn vaikutus % Lähd: OECD, Fdral Rsrv BKT Vuosi shokin Vron kvnnyksn ysyvän muutoksn vaikutus, % OECD irlink malli FRB/US malli OECD irlink malli,,,,,,,, FRB/US malli,, Vaikka BKTkrtoimin koosta on rimilisyyttä, OECD:n INTERLINKmalli ja Yhdysvaltain kskusankin FRB/USmalli tukvat olttamusta, ttä valtion invstoiin kasvattamislla on ositiivinn SAMPO PANKKI

3 TUTKIMUS //9 lyhytaikainn vaikutus bruttokansauottsn ja ttä valtion invstoiin lyhytaikainn krroin on suurmi kuin vrojn likkaamisn krroin Luottorajoittisuudn lisävaikutus S, kuinka aljon kotitaloudt säästävät tai kuluttavat saamansa lisätulon, riiuu usin niidn luottorajoittisuudsta Luotto tai likviditttirajoittinn kotitalous todnnäköismmin kuluttaa saamansa lisätulon, koska sillä on vähmmän mahdollisuuksia tasoittaa kulutusta lainan avulla itkän ajanjakson kulussa kuin sllaislla kotitaloudlla, jolla i ol rajoittita Vrohuojnnukst kohdnaan todnnäköissti inituloisill kotitalouksill, koska s on thokkaamaa lvytystä Asiaan vaikuttaa myös riardolaisn kvivalnssin ast Sillä tarkoittaan sitä, kuinka aljon valtion kulutus tai invstoinnit vaikuttavat suistavasti yksityisn kulutuksn tai invstoiihin Priaat on, ttä yksityinn sktori vastaa nousvaan budjttivajsn nostamalla säästämisasttta, koska vaj ja korkami vlka täytyy myöhmmin hoitaa ois joko kululikkauksilla tai vrotusta kiristämällä Kotitaloudt siis saattavat varautua tulviin kiristyksiin laittamalla rahaa säästöön jo tänään Tässä yhtydssä täytyy myös ottaa huomioon hallituksn taloudllinn lähtökohta Vajsta huolimatta Yhdysvaltain valtioalous i ol rityisn huonossa kunnossa Valtion tovlka oli % bruttokansauottsta vuonna, mikä i ol korka muihin Gvaltioihin nähdn 9 Nttovlka % BKT:sta Lähd: OECD, Dansk Bank Valtioalouksin tovlka Italia Jaani Saksa USA Ranska Kanada UK Tällä htkllä suhtllisn suuri osuus skä kotitalouksista ttä yrityksistä kärsii jonkinastissta luottorajoittisuudsta, jotn lyhyllä aikavälillä kasvua voidaan talousolitiikan toimin kiihdyttää Tärkää tuka taloudll Vaikutuksn arvioii Elvytysaktin ajoituksn liittyy dlln himan ävarmuutta, mutta kongrssin molmin huonidn hyväksyä ja rsidin vahvistus ovat jo varmistu Eävarmaa on rityissti milloin lvytyksn vaikutus taloutn alkaa Ylissti katson vrolikkaukst on noami ottaa käyttöön kuin valtion invstoinnit, ja n voisivat alkaa vaikuttaa kasvuun jo vuodn 9 toislla nljännksllä Invstoiin äävaikutus tuuu myöhmmin Aua kotitalouksill Julkaistujn yksityiskohtin rustlla kotitalouksill anaan nnakkovrohlotusta dollaria hnkä kohti vuosina 9 ja, li yhtnsä noin miljardia dollaria Sn lisäksi työttömät ja hätää kärsivät saavat avustuksia Suraavassa oltamm, ttä käytttävissä olvin hnkilökohtaistn varojn kokonaissummaa lisätään noin miljardia vuonna 9, ja miljardia makstaan vuodn aikana Mrkitsvää on kuitnkin ylnsä kasvuvauhti, i käyttövarojn määrä Kutn alla olva kaavio osoittaa, nnakkovrolikkaukst yhdistttyinä tittyjn kotitalouksin saamiin lisäavustuksiin saavat aikaan käyttövarojn huomattavan nousun vuonna 9 Tätä suraa alautus suraavan vuodn nsimmäisllä nljännksllä, koska osa maksuista makstaan vain joulukuuhun 9 saakka, ja sittn alataan rustrndiin vuodn toislla nljännksllä Odotamm vrohlotustn olvan väliaikaisia, mistä suraa ttä vrotus kiristyy Siihn mnnssä uskomm työmarkkinatilan muuttunn, mikä araaa kotitalouksin mahdollisuuksia slvitä vähnnyksstä Nimlliskäyttövarojn kasvu r % q/q vuosivauhtia Elvytysaktti huomioidn Ilman lvytystä Q Q Q Q Q Q Q 9 Kuluttajin rahankäyttöä arvioivan mallimm (katso Rsarh US: Consumrs undr sig) rustlla kuluttajin rahankäyttö ragoi ylnsä kolmasosan krtoimlla nimllistn käyttövarojn kasvun muutoksiin Arvio rustuu ajatuksn, ttä kun kolmasosa Yhdysvaltain kotitalouksista lää kädstä suuhun, kahdlla kolmasosalla on mahdollisuus käyttää luottomarkkinoita, ja siksi n käyttäytyvät ysyvän tulon hyotsin mukaissti tasoittan kulutustaan linaikaista tulotasoaan vastaavaksi Nyt r SAMPO PANKKI

4 TUTKIMUS //9 luottorajoittisuus vaikuttaa ainakin kskimääräisn osaan kotitalouksista n t r Kuluttajin raalikulutuksn kasvuvaikutus %yksikköä, q/q vuosivauhtia Elvytysaktin vaikutus Q Q Q Q Q Q Q 9 Ylläolva kaavio osoittaa lvytyksn kulutuksn kohdistuvan kasvuvaikutuksn, joka tasoittuu suraavan kahdn vuodn aikana Mallin ohjana on oltus, ttä kotitaloudt kuluttavat saamansa lisärahan hti Kulutus oltttavasti kuitnkin tasaauu jonkin vrran, ja kun kuluttajat nyt kamailvat luottoonglmin, asuomarkkinaonglmin ja noasti kasvavan työttömyydn kanssa, yksityisn kulutuksn kasvua tulvin vuosinljännstn aikana koskva ylisnnustmm on varovainn r Yksityisn kulutuksn nnust % % Yksityisn kulutuksn volyymi 9 9 DB forast r r r r Hnkilökohtainn säästämisast, % käytttävissä olvista tuloista,,,,, 9 9 % käytttävissä olvista tuloista Elvytys huomioidn DB nnust 9,, Valtion invstoiin ajoitus on avainasmassa Valtion invstoiin lyhytaikaisn vaikutuksn bruttokansauottsn arvioidaan olvan suurmi kuin nnakkovrohlotustn Haastna on saada invstoinnit käyiin riittävän noasti, jotta lvytys vaikuttaa silloin kun sitä nitn tarvitaan Odotamm, ttä vain ini osa hallituksn invstoiihin ja muihin mnoihin varaamasta noin miljardista dollarista saadaan liikkll taloutn vuodn 9 aikana, ja lout kuluttaan kolmn suraavan vuodn aikana Oltamm, ttä vain % lvytysaktista vaikuttaa Yhdysvaltain taloutn vuodn louun mnnssä Hallituksn invstoiirofiili USD miljardia Elvytys huomioidn Ilman lvytysakttia DB nnust,,,, r r r % q/q vuosivauhtia DB nnust Kskiarvo 9lähtin Yksityinn kulutus 9 Varovaisn kulutuksn nnustmm kääöuolna on, ttä s sallii yksityisn säästämisn mrkittävän lisääymisn Säästämisast saavuttaa, % vuodn 9 uolivälissä, ja sn jälkn s noudattaa nousvaa rustrndiä vuodn nsimmäisstä nljännksstä alkan, kun tulotasoon kohdistunn lvytyksn vaikutus hiiuu r s) n ( bilio r r Huomioidn lvytysaktti Ilman lvytystä 9 9 % q/q vuosivauhtia Huomioidn lvytysaktti Ilman lvytystä Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 9 n s) o bili ( r 9 r SAMPO PANKKI

5 TUTKIMUS //9 Yllä kuvattu vastaisi vuositasolla yhdn rosin lisäystä bruttokansauottsn vuosinljännstä kohti vuodn 9 kolmannsta nljännksstä vuodn louun Oltamm, ttä valtion invstoiin huiu saavuttaan vuodn nljännksllä, jolloin vaikutus kääyy vaihittain ngatiivisksi vuodsta alkan,,,,, Mrkittävä lisäys bruttokansauottn kasvuun q/qvuosivauhtia Q Q Q Q Q Q Q Q 9 BKT lisäys valtion mnoista Olttan % käyttään Q mnnssä Obaman hallio julkaisi tammikuun äivänä tidottn, jonka mukaan koko lvytysaktista on aikomus käyttää ainakin % uoloista vuodn kulussa aktin hyväksymisstä Tällainn sknaario nostaisi valtion invstoiin kasvuvaikutuksn vuositasolla noin, rostiin jokaisna vuosinljännksnä vuodn 9 kolmannsta nljännksstä aina vuodn viimisn nljännksn Tällöin myös ngatiivist vaikutukst tulvat olmaan suurmia tulvina vuosina Yhtnvtona voidaan sanoa, ttä viim vuodn kammottavan viimisn nljännksn jälkn odotamm bruttokansauottn jatkavan innmistään, tosin hitaammin, kuluvan vuosinljännksn aikana Kun lvytysaktin yksityistä kulutusta kasvattava vaikutus alkaa vuodn 9 nljännksn aikana, odotamm taloudllisn toimliaisuudn vakaauvan ja odotamm vaihittaista toiumista sn jälkn Kun ottaan huomioon nykyisn taauman syvyys, odotttu käänn tul olmaan hidas vrrattuna aimiin taaumiin, mmkä usko taloudn olvan vakuuttavassa kasvussa nnn vuotta Odotamm, ttä bruttokansauot lask noin % vuonna 9 ja kasvaa yli % vuonna Haastita tulvall talousolitiikall Budjttivaj kasvaa Pitkällä aikavälillä rsidti Obaman haastksi muodostuu voimakkaasti kasvavan budjttivajn hallitsminn Kongrssin budjttitoimisto on arvioinut vajn kasvavan, %:iin bruttokansauottsta vuonna 9 ja innvän sittn,9 %:iin vuonna, jos lasklmissa i otta huomioon lvytysakttiin käytttyjä varoja Jos lvytysaktin kustannuksia lisätään miljardilla dollarilla vuonna 9 ja taas miljardilla dollarilla vuonna ja ottaan huomioon rot midän laskujmm ja budjttitoimiston kasvunnustissa, arvioimm ttä budjttivaj kasvaa 9 %:iin bruttokansauottsta vuonna 9 ja lask %:iin vuonna Vaj on rahoitttava Valtiovarainministriön rahatarn slvittäminn budjttiviraston nnustista i ol hloa, koska lvytysaktin lisäksi mm ankkitukiin tarvitaan rahoitusta Budjttiviraston lasklmat, jotka liittyvät TARPohjlmaan ja valtion tukmiin yrityksiin rustuvat tulvin kassavirtojn nykyarvoon, jossa on otttu huomioon markkinariskit Budjttivaj ja vlkaarin tarjoa FY 9 $ miljardia CBO budjttinnust +Elvytysaktti korjaustrmi noamman kasvun takia =Budjttivaj TARP GSE =CBO vajnnust +TARP +GSE =Vlan oton kannalta rlvati vaj +MBS +Muut mnot =Uudn rahoituksn tarv 99 +Erääyvät lainat =Rahoitustarv Lähtt: CBO, Trasury Dartm, Dansk Bank Kutn taulukosta voidaan nähdä, suurin osa lainatarn kasvusta i ol ollnkaan yhtydssä lvytysaktin rahoittamisn Jos taulukosta oisttaan lvytysaktin, TARPohjlman ja GSE:hn (Govrnm Sonsord Erriss, kutn Fanni Ma) liittyvät kulut, rahoitustarv olisi noussut liki kaksinkrtaisksi vuotn nähdn Kun taloudn ja työllisyydn välillä on jo nyt ngatiivinn takaisinkytkä, uskomm, ttä suurn ja oikin ajoittun lvytysaktin hyödyt ovat slkästi suurmmat kuin sn korkamman rahoitustarn kautta koituvat haitat Silti on sanottava, ttä suurt nnusttut budjttivajt vuosill 9 ja osoittavat slvästi, ttä valtion lvytystä tul vähää hti kun talous on toiunut ja s on kstävällä kasvuuralla Rahoitusmarkkinoidn kannalta valtion vlkaaridn tulva vuodn 9 aikana on jo noussut tär SAMPO PANKKI

6 TUTKIMUS //9 käksi tmaksi, ja s on ollut äävaikuttaja vuodn joukkolainakoron viimaikaisssa nousussa Vaikka uskomm, ttä kasvava tarjoa nostaa korkoja dlln, suurin riski itkin korkojn nousull on taloudn noa lyminn, joka vähäisi joukkolainojn kysyää sijoitustn virratssa osakmarkkinoill Toistaisksi osakmarkkinoilla on vallinnut odottava tunnlma lvytyksn onnistumisn suhtn, mutta vähitlln saatavat konkrttist mrkit lvytyksn vaikutuksista voivat muuttaa tunnlman Lähtt: How muh bang for th Obama buk? Sign Rod Frdriksn ja Ptr Possing Andrsn Dansk Rsarhin lasklmat Dansk Caitalin lasklmat Samo Pankin konomistit EoWin SAMPO PANKKI

7 Huomioitavaa Tämä katsaus rustuu Samo Pankki Oyj:n (ankki) tkmiin arvioihin ja miliitisiin Niidn rustana olvat tidot on koottu Pankin luotttavina itämistä julkisista lähtistä Pankki tai sn kanssa samaan konsrniin kuuluva yhtiö taikka niidn alvluksssa olvat hnkilöt ivät takaa sitttyjn titojn, arvioidn ja miliitidn oikllisuutta tai täydllisyyttä ivätkä vastaa mistään suorista tai äsuorista kuluista, vahingoista tai myksistä, joita katsauksn tai sn sisältämin titojn käyttö mahdollissti voi aihuttaa Katsauksssa anut suositukst ja arviot dustavat ankin miliititä ja arvioita julkaisuhtkllä ja niitä voidaan muuttaa ilman ri ilmoitusta Tämä katsaus sisältää ankin immatriaalioikudllissti suojattua ainistoa, johon ankki idättää kaikki immatriaalist ja muut oikudt Katsaus on tarkoitttu ainoastaan alkuräisn vastaanottajan käyttöön ikä sitä saa millään tavalla jäljää, julkaista tai lvittää ilman ankin kirjallista tukätisluaa Pankki tai sn kanssa samaan konsrniin kuuluva yhtiö taikka niidn alvluksssa olva hnkilö saattaa tarjota alvluita katsauksssa mainitull yhtiöll, käydä kauaa kohtna olvin yhtiöidn liikksn laskmilla arvoarilla, hoitaa tidottn kohtna olvin yhtiöidn toimksiaoja taikka on saattanut toimia katsauksssa sittyn tidon rustlla jo nnn katsauksn julkaismista Tätä katsausta i voida missään tilassa itää arvoarin myyi tai ostotarjouksna tai khotuksna arvoari tai muuhun kauankäyiin Sama kosk myös niitä aluita, joidn laki i salli tarjoustn, khotustn tai suositustn sittämistä SAMPO PANKKI

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola Luento 5. Termiinihinnan määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaist Matti Estola Lunto 5 rmiinihinnan määräytyminn 1. rmiinin ylinn hinnoittlukaava Mrkitään trmiinisopimuksn kohd-tuudn spot hintaa sopimuksn tkopäivänä S :lla, kohd-tuudn trmiinihintaa

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 26.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotuksista 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Laskeva öljyn hinta

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 7.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotetusta 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Kiristystoimet helpottavat

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki

Suhdannekatsaus. Pasi Kuoppamäki Suhdannekatsaus Pasi Kuoppamäki 6.10.2015 2 Maailmantalous kasvaa keskiarvovauhtia mutta hitaampaa, mihin ennen kriisiä totuttiin Ennusteita Kehittyvät maat heikko lenkki kaikki on tosin suhteellista 3

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet

Talouden näkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti. Elpymisen edellytykset voimistuneet Talouden näkymät Elpymisen edellytykset voimistuneet Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2013 2 Länsimaat kohti kasvua Kehittyvillä talouksilla hitaampi vaihe Keväällä ja kesällä nousua länsimaissa. Talousluvut

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ LIITE 8A: RAKENNELUVUN 37 YHTÄLÖITÄ Raknnluvusta 37 on tämän työn yhtydssä syntynyt yli 00 yhtälöä, joista 00 yhtälöä on analysoitu. Näistä on osoittautunut 70 yhtälöä milnkiintoisiksi ja saman vrran otaksutaan

Lisätiedot

16.10.2007 ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa.

16.10.2007 ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa. -järjstlmä 1(5) Asunto-osakyhtiö As Oy Hlsingin Gunillankartano, Hlsinki Prustajaosakas Raknnuskartio Oy (01899-0) Rakntaja (pääurakoitsija) Raknnuskartio Oy (01899-0) HANKINTA RAKENNUS- A. URAKAT KOKONAISURAKKA,

Lisätiedot

Euro & talous. Eripainos. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005

Euro & talous. Eripainos. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005 Euro & talous 3 003 Eripainos Suomn Pankin kokonaistaloudllinn nnust 003 005 Euro & talous Markka & talous -lhdn. vuosikrta / : årgångn av Markka & talous Euro & talous -lhdn 5. vuosikrta / 5: årgångn

Lisätiedot

5. Omat rahat, yrityksen rahat

5. Omat rahat, yrityksen rahat 5. Omat rahat, yrityksn rahat Matmaattist aint Intgraatio: yhtiskuntaoppi Tässä jaksossa Palkka, palkkakustannukst Budjtti, budjtointi Kannattavuus, tulos Hinnoittlu, hinta Osio 5/1 Matmaattist aint 5.

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki

Nousukausi yllätti. Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki Nousukausi yllätti Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki 24.10.2017 Talouspoliittinen epävarmuus ja markkinat Rahoitusmarkkinat uskovat tasaisen kasvun jatkumiseen, riskipreemiot laskeneet

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Liite VATT Analyysin lukuun 5

Liite VATT Analyysin lukuun 5 Liit VATT Aalyysi lukuu 5 Tässä liittssä sittää VATT Aalyysissa käytty lasktakhiko yksityiskohdat Liitt lopussa raportoidaa lasklmissa käyttyt ikäprofiilit a paramtriarvot Lasktakhiko raktamis sikuva o

Lisätiedot

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin

Tampereen Osakesäästäjät Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Tampereen Osakesäästäjät 18.5.2016 Pasi Hagman, Susanna Miekk-oja, Johannes Salin Suomalaisilla on realistinen käsitys lakisääteisen eläkkeen riittävyydestä Miten hyvin uskot lakisääteisen eläkkeesi aikanaan

Lisätiedot

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt.

Pag e. Lukion työskentelyä ohjaavat lukiolaki, lukioasetus, opetushallituksen ohjeet, koulutoimen toimintasääntö ja järjestyssäännöt. Liit 6 Mäntyharjun lukion järjstyssääntö Lukion työskntlyä ohjaavat lukiolaki, lukioastus, optushallituksn ohjt, koulutoimn toimintasääntö ja järjstyssäännöt. Järjstyssääntöjn tavoittna on turvata kouluyhtisön

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennusttaulukot vuosill 2017-2019 (maaliskuu 2017) 3 ENNUSTETAULUKOT Ennust vuosill 2017 2019 16.3.2017 15:00 ANALYYSI TALOUDEN NÄKYMÄT Maaliskuu

Lisätiedot

SY-KESKUSTELUALOITTEITA

SY-KESKUSTELUALOITTEITA SY-KESKUSTELUALOITTEITA YRITTÄJÄKSI RYHTYMISEN TALOUDELLISET KANNUSTIMET Pasi Holm* *Kiitän Risto Suomista tutkimusidasta skä häntä, Anna Lundnia ja Sppo Toivosta kommntista. Tutkimuksssa sittyt väittämät

Lisätiedot

Mitä talous tuo tullessaan? Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan?

Mitä talous tuo tullessaan? Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Mitä talous tuo tullessaan? Pitkittyneestä taantumasta resurssipulaan? Pasi Kuoppamäki Twitter: https://twitter.com/pasi_kuoppamaki Saldoluku, Maailmantalouden odotukset 6 kk, Sentix, sijoittajien suhdanneodotukset

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Ulvilan kaupunki Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmän ja Faporin pohjoispuoln liito-oravaslvitys 204 AHLN GROUP OY RAPORTTEJA 3/204 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raporsta... 3 Slvitysaluidn yliskuvaukst...

Lisätiedot

Tampere Seinäjoki-radan nopeuden nosto MELUSELVITYS

Tampere Seinäjoki-radan nopeuden nosto MELUSELVITYS Tampr Sinäjoki-radan nopudn nosto Ratahallintokskus Tampr Sinäjoki-radan nopudn nosto () ESIPUHE Tämä työ on thty Sito Oy:ssä Ratahallintokskuksn toimksiannosta. Työn tarkoituksna oli tutkia mluslvityksn

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Faustmannin (1849) kiertoaikamalli on yksinkertaisin

Faustmannin (1849) kiertoaikamalli on yksinkertaisin Mtsätitn aikakauskirja 3/1999 Titn tori Olli Tahvonn Faustmannin kirtoaikamallista ja sn ylistyksistä m t a Johdanto Faustmannin (1849) kirtoaikamalli on yksinkrtaisin mahdollinn kuvaus taloudllissti thokkaasta

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

TUUSNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS TUUSNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Sovltamisala Maankäyttö ja raknnuslaissa ja astuksssa olvin skä muidn maan käyttämistä ja rakntamista koskvin säännöstn ja määräystn

Lisätiedot

Arvioita karakterisummille: Pólya-Vinogradovin epäyhtälö ja sen parannuksia

Arvioita karakterisummille: Pólya-Vinogradovin epäyhtälö ja sen parannuksia Solmu 2/2015 1 Arvioita karaktrisummill: Pólya-Vinogradovin päyhtälö ja sn parannuksia Jss Jääsaari Matmatiikan ja tilastotitn laitos, Hlsingin yliopisto Johdanto Alkuluvut ovat analyyttisn lukutorian

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

OSATIH SELOSTE 6/1973 METSÄMAAN T KE US T ~ K I J ÖI S T Ä

OSATIH SELOSTE 6/1973 METSÄMAAN T KE US T ~ K I J ÖI S T Ä ... /, t,.. OSATIH Rauhankatu 0070 Puhlin SELOSTE 90-8 /97 AURA UKS E N METSÄMAAN T HELSINKI 7 YÖ V A I KE US T ~ K I J ÖI S T Ä TTS-METSÄ-ÄESTÄ KÄYTETTÄESSÄ Mtsätho kräsi syksyllä 97 Thdaspuu Oy:n aikatutkimusainistoa

Lisätiedot

Luento 7 Järjestelmien ylläpito

Luento 7 Järjestelmien ylläpito Luno 7 Järjslmin ylläpio Ahi Salo Tknillinn korkakoulu PL, 5 TKK Järjslmin ylläpidosa Priaallisia vaihohoja Uusiminn rplacmn Ennalahkäisvä huolo mainnanc Korjaaminn rpair ❶ Uusiminn Vioiun komponni korvaaan

Lisätiedot

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014

Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Venäjä: Kuka muistaisi kuluttajaa? Sanna Kurronen Joulukuu 2014 Siperian talvi jatkuu koko vuoden 2015 Sanktiot eivät poistu vuoden 2015 aikana ja öljyn hinta jää 70-80 dollariin, minkä seurauksena: Venäjän

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät syksyllä 2010. 1.9.2010 Oulun Kauppakamari Toimitusjohtaja Matti Vuoria

Suomen talouden näkymät syksyllä 2010. 1.9.2010 Oulun Kauppakamari Toimitusjohtaja Matti Vuoria Suomen talouden näkymät syksyllä 2010 1.9.2010 Oulun Kauppakamari Toimitusjohtaja Suomen talous on kääntynyt kasvuun Euroopassa kasvu on nyt vahvaa ja sitä vetää Saksan teollisuustuotanto. Euroopan kasvun

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

PVC-IKKUNOIDEN ASENNUS

PVC-IKKUNOIDEN ASENNUS OHJE Tarvittavat työkalut Asnnusraudat Sorkkar auta Ruuvja / ruuvja ja tulppia, jos sinä on btonia Vsivaaka Ruuvinväännin Saumausvaahtoa, laajnvaa saumanauhaa, villakaistaa jn. Taivutu spihdit Kiiloja

Lisätiedot

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030

Talousmatematiikan perusteet, ORMS1030 Tamprn ksäyliopisto, 2015-2016 Talousmatmatiikan prustt, ORMS1030 1. väliko, (ti 15.12.2015) Ratkais 3 thtävää. Kokssa saa olla mukana laskin (myös graafinn laskin on sallittu) ja taulukkokirja (MAOL tai

Lisätiedot

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia

Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Hanna Freystätter Vanhempi neuvonantaja, Suomen Pankki Maailmantaloudessa suotuisaa kehitystä ja uusia huolia Euro ja talous 1/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 30.3.2017 Julkinen 1 Teemat

Lisätiedot

Palkkielementti hum 3.10.13

Palkkielementti hum 3.10.13 Palilmntti hum.0. Palilmnttjä Tarastllaan tässä sitysssä vain Eulr-Brnoullin palitoriaan prustuvia palilmnttjä. Tässä palitoriassa olttaan, ttä palin poiiliaus säilyy taivutttunain tasona, joa on ohtisuorassa

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008 Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26..21 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 1.9.28 12.1.28 16 12 Bruttokansantuotteen kasvu %,vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 12 8 8 Euroalue Iso-Britannia

Lisätiedot

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun?

Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Finanssikriisistä globaaliin taantumaan koska uuteen nousuun? Arvoasuntopäivä 12.5.29 Anssi Rantala Pääekonomisti OP-Pohjola 29 Ensimmäinen globaali taantuma 6 vuoteen 15 1 %, v/v Maailmankauppa 5 Maailman

Lisätiedot

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä?

Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Aasian taloudet nouseeko uusi aamu idästä? Seija Parviainen Suomen Pankki Vaasa 17.9.29 Miksi Aasialla on väliä Suomen taloudelle? Asian kehittyvät taloudet pitäneet maailmantalouden pyörät pyörimässä

Lisätiedot

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014

Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja. Pasi Sorjonen 03/02/2014 Tarjolla tuhti kattaus talouslukuja Pasi Sorjonen 03/02/2014 Keskuspankit sekä työllisyys- ja luottamusluvut vievät huomion Viime viikon antia: Fed pienensi odotetusti ostoohjelmaansa Hyviä Q4 BKT-lukuja

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagnetismi, LuTK)

Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja lineaaripiirit. Maxwellin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagnetismi, LuTK) Jakso 10. Tasavirrat. Tasaantumisilmiöt. Vaihtovirrat. Sarja- ja linaaripiirit. Maxwllin yhtälöt. (Kuuluu kurssiin Sähkömagntismi, LuTK) Näytä tai jätä tarkistttavaksi tämän jakson pakollist thtävät viimistään

Lisätiedot

Esimerkki 1, Perusmalli (1)

Esimerkki 1, Perusmalli (1) (1) Lhtipaino hankkii tarvitsmansa painomustn krran viikossa. Kskimäärin viikossa hankitaan 1000 kg painomusttta (5000 kg vuodssa). Tilauskustannus on 50,00/tilaus. Yksikköylläpitokustannus on 1,0/kg/.

Lisätiedot

ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(6) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa

ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(6) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa -järjstlmä 1(6) Asunto-osakyhtiö Asunto Oy Hlsingin Logos (y-tunnus 2751218-8) Prustajaosakas Rakntaja (pääurakoitsija) Raknnuskartio Oy (y-tunnus 0189229-0) Raknnuskartio Oy y-tunnus 0189229-0) HANKINTAKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat 0-korot Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suomen talouden kuva kikyn, Brexitin ja USA:n vaalien ristiaallokossa Pasi Kuoppamäki 29.9.2016 Länsimaat pääsivät jo kasvuun Brexit ei aiheuttanut taantumaa edes

Lisätiedot

Matematiikkalehti 2/2001. http://solmu.math.helsinki.fi/

Matematiikkalehti 2/2001. http://solmu.math.helsinki.fi/ Matmatiikkalhti 2/2001 http://solmu.math.hlsinki.fi/ 2 Solmu Solmu 2/2001 Matmatiikan laitos PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Hlsingin yliopisto http://solmu.math.hlsinki.fi/ Päätoimittaja Pkka Alstalo Toimitussihtrit

Lisätiedot

Suomen talous ja rahoitusmarkkinat: näkymät ja haasteet

Suomen talous ja rahoitusmarkkinat: näkymät ja haasteet Suomen talous ja rahoitusmarkkinat: näkymät ja haasteet Osuuspankkiviikon pääjuhla 4.10.2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Talouden näkymät 2 Edessä kasvun väliaikainen hidastuminen BKT:n kasvu keskeisillä

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti MAA8 Ko 5..04 T konsptiin pisttsruudukko! Muista kirjata nimsi ja rhmäsi. Lu ohjt huolllissti A-Osio: Ei saa kättää laskinta. MAOL saa olla alusta asti kätössä. Maksimissaan h aikaa suorittaa A- Osio.

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus XXXIV valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Lauri Kajanoja Esityksen sisältö 1. Suomen Pankki, rahapolitiikka ja asuntomarkkinat

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Euro & talous 2/2009. Pääjohtaja Erkki Liikanen 9.6.2009 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Euro & talous 2/2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Teemat 1. Maailmantalouden ja rahoitusjärjestelmän tila 2. Inflaatiokehitys ja EKP:n rahapolitiikka 3. EKP:n rahapolitiikan välittyminen Suomessa ja Suomen

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Millaisia ovat finanssipolitiikan kertoimet

Millaisia ovat finanssipolitiikan kertoimet Millaisia ovat finanssipolitiikan kertoimet Antti Ripatti Helsingin yliopisto, HECER, Suomen Pankki 20.3.2013 Antti Ripatti (HECER) fipon kerroin 20.3.2013 1 / 1 Johdanto Taustaa Finanssipolitiikkaa ei

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2012

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2012 LIMINGAN KUNTA Taskirja 2012 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakrtomus 3 Talousarvion totutuminn 28 Tilinpäätöslasklmat 62 Konsrnilasklmat 67 Liittidot 71 Allkirjoitukst ja mrkinnät 90 Luttlot ja slvitykst 92

Lisätiedot

18. SIPOREX-VAAKAELEMENTTISEINÄN SUUNNITTELU

18. SIPOREX-VAAKAELEMENTTISEINÄN SUUNNITTELU E 18. SIPOREX-VAAKAELEMENTTISEINÄN SUUNNITTELU 18.1 Rakntllinn suunnittlu Kuormaluokka Siporx-vaakasinälmntit mitoittaan ylnsä vaakasuorall kuormall (usimmitn tuulikuormall) yksiaukkoisna palkkina. Valmistaja

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 19: Gaussin integrointi emojanan alueessa.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 19: Gaussin integrointi emojanan alueessa. / ELEMENIMENEELMÄN PERUSEE SESSIO : Gaussin intgrointi mojanan alussa. JOHDANO Ylisssä lujuusopin lmnttimntlmässä lmntin jäykkyysmatriisi [ k ] ja kvivalnttinn solmukuormitusvktori { r } lasktaan määrätyistä

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

8. RAKENNELUKU /α = 137, (8.1)

8. RAKENNELUKU /α = 137, (8.1) 8. RAKENNELUKU 37 Raknnluku 37 on skä matmatiikassa ttä fysiikassa samantapainn ja prustavalaatuinn raknnluku kuin luonnonluku /. Fysiikassa luvun 37 kääntisarvoa kutsutaan hinoraknnvakioksi, jonka tarkka

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

Variations on the Black-Scholes Model

Variations on the Black-Scholes Model Variations on th Black-Schols Mol Sovlltun matmatiikan jatko-opintosminaari 6.9 Koh-tuus maksaa osinkoja avoittna on tarkastlla tilantita, joissa B&S yhtälö i ol riittävä sllaisnaan (sim. option koh-tuus

Lisätiedot

ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa

ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa -järjstlmä 1(5) Asunto-osakyhtiö As Oy Hlsingin Pultri 86085-5 Prustajaosakas Basso Building Systms Oy 8778-6 Rakntaja (pääurakoitsija) Basso Building Systms Oy HANKINTA RAKENNUS- A. URAKAT KOKONAISURAKKA,

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 13 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Viime kuukausien aikana kehittyneiltä päätalousalueilta on saatu rohkaisevia merkkejä: pahin voi olla jo takana. Euroalueen tuotannon syksystä 11 jatkunut supistuminen

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisy ja terävien instrumenttien hävittäminen

Pisto- ja viiltotapaturmien ehkäisy ja terävien instrumenttien hävittäminen Ohj (7) Pisto- ja viiltotapaturmin hkäisy ja trävin instrumnttin hävittäminn ohj kunnan sosiaali- ja trvydnhuollon yksiköill..206 alkan Trävän instrumntin aihuttama pisto- tai viiltotapaturma on yksi tyypillisimmistä

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka

Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Maailmantalouden tasapainottomuudet ja haasteet Eurooppa, Aasia, Amerikka Talousvaliokunnan seminaari 20.4.2005 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Piirteitä maailmantalouden kehityksestä Globaalinen osakekurssien

Lisätiedot

ABSORBOIVIEN MATERIAALIEN JA REIKÄLEVYJEN SKAALAUS 1 JOHDANTO 2 PERUSSKAALAUS Z A =, (1) A KANAVAÄÄNENVAIMENTIMIEN PIENOISMALLEIHIN

ABSORBOIVIEN MATERIAALIEN JA REIKÄLEVYJEN SKAALAUS 1 JOHDANTO 2 PERUSSKAALAUS Z A =, (1) A KANAVAÄÄNENVAIMENTIMIEN PIENOISMALLEIHIN BSORBOIVIEN MTERILIEN J REIKÄLEVYJEN SKLUS KNVÄÄNENVIMENTIMIEN PIENOISMLLEIHIN So Uosukainn 1), Hikki Isomoisio 1), Jukka Tanttari 1), Esa Nousiainn 2) 1) VTT PL 1, 244 VTT tunimi.sukunimi@vtt.fi 2) Wärtsilä

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014

Stagflaatio venäläinen kirosana. Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Stagflaatio venäläinen kirosana Sanna Kurronen Maaliskuu 2014 Putin ei välitä talouden alamäestä Ukrainan kriisi ajaa Venäjän talouden ahtaalle, mutta se ei Putinin menoa hidasta Venäjän talous on painumassa

Lisätiedot

Öljyn hinnan romahdus

Öljyn hinnan romahdus Samu Kurri Suomen Pankki Öljyn hinnan romahdus Hiekkaa vai öljyä maailmantalouden rattaisiin? 21.5.215 Julkinen 1 Teemat Hinnan laskun välittömät seuraukset Vaikutukset talouden toimijoihin Markkinat,

Lisätiedot

Suhdannenäkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014

Suhdannenäkymät. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014 Suhdannenäkymät Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti 21.11.2014 Bkt:n Euroalue ntiavuosikasvu neljänneksittäin, % Venäjä Britannia Japani Kiina USA ource: 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 10 12 14 16 Macrobond

Lisätiedot

Kilpailukyvyllä kiinni kasvuun. Penna Urrila Varsinais-Suomen ELY-keskus Turku

Kilpailukyvyllä kiinni kasvuun. Penna Urrila Varsinais-Suomen ELY-keskus Turku Kilpailukyvyllä kiinni kasvuun Penna Urrila Varsinais-Suomen ELY-keskus 25.1.2016 Turku Maailmantalouden kasvu kohtalaista Kasvun painopiste on kaukana Suomesta Kiinan kasvunäkymät heikkenevät EU:ssa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat

Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Talouden näkymät ja Suomen rahoitusmarkkinat Suomen arvo-osuusjärjestelmä 2 vuotta Juhlaseminaari 1.5.212 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Päätalousalueiden kehitys eritahtista

Lisätiedot

Kaukana metsästä. Mikko ja Matti Pohjola ovat etäomistajia neljännessä polvessa. puusuksilla. vierimetsien hoidosta

Kaukana metsästä. Mikko ja Matti Pohjola ovat etäomistajia neljännessä polvessa. puusuksilla. vierimetsien hoidosta 27. HELMIKUUTA NUMERO 2/2014 9 www.mtsalhti.fi Mtsälhti Makasiini 2/2014 15 KYSYMYSTÄ virimtsin hoidosta Tma: METSÄLAKI Tapionpöydältä Torstai on rokkapäivä luhta kuutamokikka mtsänomistaja mtsälaki uudt

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa

ASUNTOYHTIÖN TALOUSSUUNNITELMA RS-järjestelmä 1(5) URAKAT YHTEENSÄ, euroa. Arvio, euroa. Muut maapohjakustannukset, euroa -järjstlmä 1(5) Asunto-osakyhtiö As Oy Hlsingin Varjakka Prustajaosakas Basso Building Systms Oy 8778-6 Rakntaja (pääurakoitsija) Basso Building Systms Oy HANKINTA RAKENNUS- A. URAKAT KOKONAISURAKKA, uroa

Lisätiedot

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia

Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Eläkejärjestelmät ja globaali talous kansantaloudellisia näkökulmia Seppo Honkapohja* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia

Lisätiedot

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa

Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Hanna Freystätter Toimistopäällikkö, Suomen Pankki Kasvu vahvistunut, mutta inflaatio vaimeaa Euro & talous 4/2017: Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 28.9.2017 Teemat Maailmantalouden ja euroalueen

Lisätiedot

Johdatus graafiteoriaan

Johdatus graafiteoriaan Johdatus graafitoriaan Syksy 2017 Lauri Hlla Tamprn yliopisto Luonnontitidn tidkunta 2 Luku 1 Pruskäsittitä 1.1 Määritlmiä 1.2 Esimrkkjä 1.3 Trminologiaa 1.4 Joitakin rikoisia yksinkrtaisia graafja 1.5

Lisätiedot

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014

EKP täräyttää Toimintatorstaina. Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP täräyttää Toimintatorstaina Pasi Sorjonen 02/06/2014 EKP viettää vihdoin Toimintatorstaita Tällä viikolla: EKP laskee korkoa BoE odottaa Yhdysvallat: Työmarkkinat tapetilla Suomen BKT supistui Q1:llä?

Lisätiedot

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Lindorff Suomen Profittable 2012 -seminaari Helsingin musiikkitalo, Black Box 29.3.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Mrd. USD 600 Maailmantalous

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 4.6.05 MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja,. painos, 04] sivuihin. () (a) Bretton Woods -järjestelmä:

Lisätiedot