18. SIPOREX-VAAKAELEMENTTISEINÄN SUUNNITTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "18. SIPOREX-VAAKAELEMENTTISEINÄN SUUNNITTELU"

Transkriptio

1 E 18. SIPOREX-VAAKAELEMENTTISEINÄN SUUNNITTELU 18.1 Rakntllinn suunnittlu Kuormaluokka Siporx-vaakasinälmntit mitoittaan ylnsä vaakasuorall kuormall (usimmitn tuulikuormall) yksiaukkoisna palkkina. Valmistaja on valmiiksi mitoittanut sinälmntit vaakasuorall kuormall tittyihin kuormaluokkiin. Kuormaluokan lukuarvo ilmoittaa sallitun tasaisn hyötykuorman suuruudn kn/m 2 :nä. Sinälmnttjä valmisttaan suraavia kuormaluokkia: 0.8 kn/m 2 sinälmntit, joidn paksuus on 150 mm 1.2 kn/m 2 normaalitapaus 2.0 kn/m 2 rikoistapaukst, sim. kun lmntill siirtyy muista rakntista huomattavia lisäkuormia. Lisäksi lmntit on mitoitttu sitn, ttä n voidaan nostaa yhdstä nostokohdasta lmntin puolivälistä myös lappllaan Vaakalmnttin kiinnitys Raknnsuunnittlija valits raknnuskohtsn sopivan lmnttin kiinnitystavan ja laatii tarvittavat yksityiskohtapiirrokst. Kiinnikkidn on myös annttava mahdollisuus sinin lämpö- ja kostusliikkill ja n on voitava asntaa tolranssista johtuvin sijaintivaihtluidn mukaissti. Suunnitlmissa on muistttava myös työnaikaist poikkavat tuulikuormat skä lmnttin päkskisstä pystytunnasta mahdollissti syntyvät vaakavoimat. Erityissti on syytä tarkistaa poikkavia kuormituksia saavin lmnttin kiinnitys. Tällaisia ovat sim. ikkunanauhojn ala- ja yläpuolist skä ovirakntista, mahdollisista kojista tms. ylimääräisiä rasituksia saavat lmntit ja ylimmät räystäslmnttirivit. Myöskin raknnrungon jatkuva liikkuminn sim. siltanosturin vuoksi asttaa lmnttin kiinnityksll omat vaatimuksnsa. Samoin rungossa siintyvät pak- Taipumat Siporx-vaakasinälmntit on mitoitttu sitn, ttä hyötykuorman aihuttama lyhytaikainn taipuma aina on rilusti pinmpi kuin L/. Mahdollinn pitprofiili Päivittty - x50x4 Siporx-listalmntti 30 L Taipuma mm SV 450/ mm SV 450/2.0 mm SV 450/ mm SV 450/1.2 mm Pituus m Kuva E14. SV-lmnttin taipumat. Kuva E15. Listakiinnityksiä. E 9

2 Päivittty kovoimat (jännbtonin viruma tms.) on otttava huomioon sim. nurkkin kiinnityksssä. Pitlistat Ylisin ja suositltavin vaakalmnttin kiinnitystapa on pystysaumoja pittävä kiinnityslista, joka on pultattu kiinni pilariin. Kiinnityslista voi olla siporxia, trästä tai sim. alumiinia, kts. kuva E15. Pulttiväli ja -koko riippuvat käytttävän listan jäykkyydstä ja lmnttihin vaikuttavista kuormituksista. Normaalisti kiinnikkt sijoittaan joka toisn vaakasauman kohdall. Piilokiinnitys Jos i haluta näkyviä kiinnityslistoja, voidaan käyttää ns. piilokiinnitystä li lmntit kiinnittään vaakasaumoistaan ruostumattomasta träksstä valmisttuilla naulauslikkillä (V-kiinnikkillä), jotka naulataan siporxiin ruostumattomilla träsnauloilla, kts. kuva E16. Pilarissa olvana kiinnityslimnä toimii sim. btoniin valttu ruostsuojattu tai ruostumaton pyöröträslnkki. V-kiinnikkll sallitaan taulukossa E1 sitttyjä vtokuormia. Jos V-kiinnikkn kapasittti i riitä, käyttään näissä kriittisissä kohdissa sim. pulttausta. Täydntävät kiinnitysosat Lähs jokaisssa siporx-halliraknnuksssa käyttään lisärakntita lmnttin kiinnityksn. Näitä tarvitaan mm. kun siporx-sinät nousvat päädyissä tuulipilarin yläpuolll, katon yläpuolll nousvissa sinän osissa, oviaukkojn tunnoissa jn. Rungon suunnittluvaihssa on näill träsrakntill varattava tartunnat pilarihin ja palkkihin. (Kts. kappal 26.1, Dtaljikuvat) 18.3 Vaakalmnttin kannatus Ikkuna-aukkojn tms. yläpuolist lmntit voidaan tuka alapuolisn siporx-sinään sim. ikkunapilarin avulla. Toinn vaihtohto on niidn kannattaminn träskonsolin avulla suoraan rungosta. Tutun lmntin pään likkaus- ja lohkamiskstävyys on tarkistttava, mikäli ikkunapilarin ja yläpuolisn lmntin välisn tun pituus on all 1/5 yläpuolisn lmntin pituudsta tai mikäli käyttään träskonsolia. Erikoistoimnpititä i tarvita, mikäli tukiraktio i ylitä taulukossa E2 sitttyjä arvoja. Aukottomassa sinässä lmntit makaavat suoraan toistnsa päällä sokklirakntn kannattamina. Korkammissa sinissä voidaan rakntn olttaa holvau- Taulukko E1 V-kiinnikkll sallitut vtokuormat Ruostumaton V-kiinnik Naulauskohdan tuntatapa Sallittu vtokuorma/ kiinnik (kn) Naulauskohta tuttu 2,4 yläpuolisilla lmntillä Naulauskohta ilman 1,3 yläpuolista tuntaa Kuva E16. Piilokiinnitys. Siporxin kuivatihys on 500 tai 450 kg/m 3. Naulat 125 mm ruostumattomia Taulukko E2 Sallitut tukivoimat (kuormat pääosin lmnttin omasta painosta) Elmntin Sallitut tukivoimat (kn) paksuus laatu 450 laatu , , Listalmntti. Mikäli kuorma ylittää sallitun, on käytttävä rikoislmnttjä tai välikonsolita. E 10

3 tuvan ja tällöin voidaan sinän aihuttamaa kuormitusta sokklin kskiosalla vähntää. Kuormitusta voidaan myös ohjata sim. sokklin ja siporx-lmnttin väliin asnnttavilla kovilla minraalivillakaistoilla tai noprnisuikalilla. a) Lyhyt vaakalmntit Ikkunapilarit Siporx-ikkunapilarit voidaan thdä joko lyhyistä vaakalmntistä tai ikkunapilarilmntistä, jotka sijoittaan pilarin kohdall (kts. kuva E17). Elmnttin lämpöja kutistumaliikkidn takia on suositltavaa jakaa ikkunapilari kahtn osaan pystysauman kohdalta. Jos tämä i ol mahdollista, on ikkunapilarin skä ylä- ja alapuolistn lmnttin väliin laitttava laakrikrros. Kun pintapain on all 0,2 MN/m 2, voidaan laakrikrroksna käyttää phmää minraalivillakaistaa. Träskonsolit Träskonsolita käyttään kannattamaan yhtnäisn ikkunakaistan yläpuolll tulvia lmnttjä tai yhtnäisn sinän välikonsolina. Välikonsolita tarvitaan kun taulukon sallitut tukivoimat ylittyvät, tai kun halutaan mahdollisuus sinän alaosan irrottamisn sim. konasnnuksia tai laajnnusosaa vartn. Samoin räjähdysalttiissa tiloissa voidaan sortumavaara vähntää välikonsolilla. Välikonsolill lovtaan tila alapuolisn lmnttiin sitn, ttä myös almman sinäosan lämpöliikkt ovat mahdollisia. Kannatuksn kohdall tulvaan vaakasaumaan on thtävä liikkt salliva joustava tiivistys simrkiksi lastista kittausta tai paisuvaa tiivistnauhaa käyttän, kts. kuva E18. Pystysauma Päivittty L>6M L>6M 12 M b) ER1 tai ER2 ikkunapilarilmntit Pystysauma Elastinn tiivistys L=3M L=6M L=3M L=6M 12 M Liikvara Kuva E17. Ikkunapilarit. Kuva E18. Välikonsoli. E 11

4 Päivittty Taulukon E2 sallitut tukivoimat pätvät träskonsolita käytttässä vain siinä tapauksssa, ttä laakrikrroksna käyttään 5 mm paksua noprnilaakrikrrosta (kovuus IHR). Taulukon E2 arvot on krrottava 0,7:llä, jos laakrikrroksna käyttään kaksinkrtaista kattohuopakaistaa. Träskonsolit ja niidn tarpllist mitat ri paksuisill lmnttisinill on sittty kuvassa E19. A A Elmntin paksuus 2F A-A A B 20 Jäykistlvy, paksuus 10 mm Laakrikrros H= mm Tartuntalvy Tukilvy 18.4 Vaakalmnttin saumaus Vaakasaumat Siporx-lmnttin vaakasauma tiivisttään ilma- ja vsivuotoja vastaan normaalisti kahdlla umpisolutiivistnauhalla, kts. kuva E20. Valmistaja toimittaa lisätarvikkna tarkoituksn sopivaa nauhaa. Tiivistnauhat kiinnittään nnn asnnusta lmnttin ylärunaan noin 20 mm:n täisyydll molmmista sinäpinnoista. Vasta ulkopuolinn ohutpinnoitkäsittly viimistl sauman ulkopinnan vsitiiviydn. Saumakohdat on nnn ruiskupinnoitusta käsitltävä saman pinnoitusainn hinojakoislla tyypillä riksn sivllintyönä. Siporx-vaakasinälmntin ja sokklilmntin välisn saumaan asnntaan kostuskatkoksi bitumihuopakrmi koko sokklin lvydll ja tarvittassa tasauksksi 30 mm paksu phmä minraalivillakaista. Ulkopuollta sauma tiivisttään lastislla kitillä. Pystysaumat Pystysaumoissa tapahtuu jonkin vrran lmnttin kuivumissta ja lämpötilan vaihtlusta johtuvia liikkitä. Jos pystysaumoja pittää kiinnityslista, tiivisttään asnnuksn jälkn lmnttin välist pystysaumat minraalivillatilkinnällä tai polyurtaanisaumavaahdolla. Tällöin on kiinnitttävä rityistä huomiota riittävän tiiviydn saavuttamisn pitlistan kätkissä sauman näkymättömiin. Siporx-listalmnttin ja sinäpinnan liittymiskohtaan thdään ylnsä lastinn saumaus. Jos on käyttty piilokiinnitystä, tiivisttään pystysauma kutn dllä on sittty, mutta tämän jälkn sauman ulkorunaan laittaan taustatäyt ja lastinn kittaus. Laastisaumausta i saa käyttää. Ohutpinnoit i saa pittää kittisaumaa T Träs F 37 B Jäykistys- ja tukilvy hitsattu tartuntalvyyn Träkst ruostsuojattava Elmnttin Träskonsolin mitat paksuus (mm) AxBxT (mm) x150x15 340x170x x220x15 340x270x x320x15 Pontti Umpisolutiivistnauha Kuva E19. Träskonsoli. Kuva E20. Vaakasauma. E 12

5 18.5 Ovi- ja ikkuna-aukot Ovi- ja ikkuna-aukkojn aikaansaamisksi joudutaan usin käyttämään pilariväliä lyhympiä lmnttjä. Yhdn tai kahdn lmntin korkuistn aukkojn pililmntit liimataan sim. harkkoliimalla siporx-toimittajan ohjidn mukaissti. Korkammat aukot vaarnataan virisiin täyspitkiin lmnttihin tai kiinnittään rillisn träsrakntsn. Vaarnauksn tarvittavat riät thdään ø 60 poralla työmaalla tai n thdään valmiiksi thtaalla. Suurtn ajo- ja lastausovin pilirakntina käyttään sim. kuvassa sitttyä träskhystä, joka kiinnittään alapäästään sokkliin ja yläpäästään siirtopalkin välityksllä pilarihin Välisinät vaakalmntissä Tässä luvussa aimmin sitttyjä lähinnä ulkosiniin liittyviä titoja voidaan sovltuvin osin käyttää myös siporx-vaakalmnttivälisinän rakntita suunnitltassa. Jo 150 mm paksu lmntti luokitllaan i-kantavana EI240-paloluokkaan, ja tämä lmnttityyppi onkin ylisin välisinämatriaali. Äänn- tai lämmönristyssikat saattavat vaatia myös tai 250 mm paksun sinän käyttöä. Tilankäytön parantamisksi sijoittaan välisinän runkorakntt usin sinän sisäll. Rungon kiinnittyssä yläpuolisiin rakntisiin on muistttava tarvittava liikvara, joka on otttava huomioon myös sinän yläosan tiivistyksssä. A-A B-B Päivittty A A B B Kuva E21. Suurn sinäaukon tunta. Kuva E22. Välisinän runkorakntita. E 13

6 Päivittty E 19. SIPOREX-PYSTYELEMENTTISEINÄN SUUNNITTELU 19.1 Ei-kantavat pystylmnttisinät Rakntllinn suunnittlu Kuormaluokka Siporx-pystysinälmntit mitoittaan ylnsä vaakasuorall kuormall, usimmitn tuulikuormall, yksiaukkoisna palkkina. Valmistaja on valmiiksi mitoittanut sinälmntit vaakasuorall kuormall tittyihin kuormaluokkiin. Kuormaluokan lukuarvo ilmoittaa sallitun tasaisn käyttötilan hyötykuorman suuruudn kn/ m 2 :nä. Sinälmnttjä valmisttaan suraavia kuormaluokkia: 0.8 kn/ m 2 sinälmntit, joidn paksuus 150 mm 1.2 kn/m 2 normaalitapaus 2.0 kn/m 2 rikoistapaukst, sim. kun lmntill siirtyy muista rakntista huomattavia lisäkuormia. Lisäksi lmntit on mitoitttu sitn, ttä n voidaan nostaa yhdstä nostokohdasta lmntin puolivälistä tai nostokoukun riästä. Taipumat Siporx-pystysinälmnttihin kohdistuvan hyötykuorman aihuttama lyhytaikainn taipuma on aina huomattavasti pinmpi kuin L/ Ei-kantavin pystylmnttin kiinnitys Ei-kantavin pystysinälmnttin yläpää kiinnittään joko pystysaumojn juotosuraan sijoitttavilla träksillä (kts. kuva E23) tai naulattavilla kiinnikkillä (kts. kuva E24). Sinin yläpään juotosuraan sijoittaan läpimnvä vähintään 8 mm:n kutistumaträs, joka ympäröidään smnttilaastilla. Kiinnikkn on mahdollistttava rakntidn kskinäist liikkt pystysuunnassa. Sinän alaosan tunta on ylnsä kitkan varassa. Elmnttin ja sokklin väliin asnntaan risthuopakaista. Siporxin ja risthuovan välisnä kitkakrtoimna voidaan käyttää arvoa µ = 0,40, kun puristusjännitys on all 0,2 N/mm 2. Tarvittassa voi alaosan tuntaa lisätä pystysaumoihin tulvilla vaarnoilla. Elmntit voidaan myös alapäästään sitoa toisiinsa juotosuraan sijoitttavan träksn avulla Välisinät pystylmntistä Halliraknnustn i-kantavina välisininä käyttään usimmitn 150 mm:n paksuisia lmnttjä, joidn pituus maksimissaan on kuusi mtriä ja paloluokka kantamattomana EI 240. Rikä ø40 Hitsaus ø8 + btonijuotos Ruostumaton träslik 30 x 0,7 4n + 4n ruostumaton träs x 34 Lisäkallistus siporx-murskvalu P8 P9 ø8 Ruostumaton Kattolmntti ankkuroidaan palkkiin Umpisolumuovitiivist Saumavalu Saumaura Kuva E23. Pystysinälmnttin kiinnitys. Kuva E24. Pystysinälmnttin kiinnitys. E 14

7 Päivittty Sinän yläpää tutaan vaihtohtoissti yläpohjan tai palkin alapintaan tai palkin kylkn. Kun sinä on poikittaissuunnassa palkistoon nähdn ikä lmnttipituus riitä holvin alapintaan asti, voidaan siniä tuka sim. kannattajin alapinnan tasoon kiinnitttyyn U- profiiliin, johon myös suunnitllaan tarvittava liikvara. U-profiilin yläpuolinn kannattajin välinn osuus voidaan thdä siporxista tai lvyrakntisna. Tarvittassa voi sinän alaosaa korottaa harkkorakntilla tai vaakalmntillä Kantavat pystylmnttisinät Rakntllinn suunnittlu Mitoitus yhdisttyll puristuksll ja taivutuksll Mitoitus plkäll puristuksll skä yhdisttyll puristuksll ja taivutuksll tapahtuu Kantavin siporxsinälmnttin mitoituskäyrästöjn avulla. Käyrästöjä laadittassa raudoitusta i ol mitoituksssa otttu huomioon. VTT on antanut käyrästöstä lausunnon (tutkimusslostus BET 44340). Mitoitus likkauksll Siporx-sinälmnttin likkauskapasittti (Vu) murtorajatilassa saadaan suraavalla kaavalla: V u = 0,24 x b x d x f ctd missä b = poikkilikkauksn lvys d = poikkilikkauksn thollinn korkus (d = 0,5-0,9 x poikkilikkauksn korkus) f ctd = kts. taulukko A4 kappalssa 2.5. Kun kuormituspinta on all puolt rakntn pinnasta, on lisäksi tarkistttava, ttä likkausmurtoa i synny. Likkausmurtopinta on vaarallisimmasta kohdasta laattalmntin runasta kaltvuudssa 1:2 kulkva taso, kts. kuva E25. Murtopinnan likkausjännityksn tul täyttää suraava hto: f ctd τ ct ,75 Mikäli laattalmntti kuormittaa sinää pistmäissti simrkiksi laattalmntin päissä olvat kynnt tai vastaavat olttaan likkausmurtopinnan olvan puolikartiopinnan, joka on kaltvuudssa 1:2. Tällöin murtopinnan likkausjännityksn tul täyttää suraava hto: f ctd τ ct ,1 Taivutusvtolujuudn lasknta-arvo f ctd voidaan valita taulukosta A4, kun träkst kulkvat likkausmurtopinnan poikki, li kun lmntissä on kaksipuolinn raudoitus (kts. kohta ). Muulloin f ctd valitaan taulukosta A5. Edllä sitttyä likkausmurtopintatarkastlua suoritttassa i suoraan yläpuollla olvan sinän kuormituksia tarvits ottaa huomioon, koska yläpuolinn kuorma stää laatan taipumista tulla. Jos laatasto muodostuu sim. btonilmntistä, ota paikallista puristuskapasitttia tarkastassasi yhtyttä valmistajan suunnittlupalvluun. Paikallisn puristuskapasittin tarkistus Kun puristava voima kuormittaa vain osaa rakntn pinnasta, ivät puristusjännitykst saa ylittää puristuslujuudn lasknta-arvoa f cd (kts. taulukko A5 kappalssa 2.5). Taipumat ja halkamat Käytännössä taipuma- ja halkamatarkastlut ivät muodostu kantavan pystysinälmntin ollssa kysssä mitoittaviksi. 10 mm PVC-muovi Minraalivillalvy 50 mm Rngasträkst 2 ø 10 δc 1:2 h 1:2 a 1,5 h Likkausmurtopinta Kova minraalivilla 10 mm Siporx mm (harkko tai lmntti) ø 8 btonijuotoksssa ympäri Elastinn kitti ø 10 L=600 + btonijuotos rak. suunnittlijan ohjidn mukaan Rikä ø 30 Kuva E25. Likkausmurto. Kuva E26. Kantavan pystylmnttisinän ja yläpohjan liitos. E 15

8 Päivittty Rakntllist ohjt Edllä sitttyjä suunnittlupriaattita käytttässä on suraavin htojn oltava voimassa: lmntin paksuus h mm lmntin hoikkuus L c /h 30. Yksittäisn sinälmntin lvydn b on oltava vähintään suraava: Elmntin paksuus h mm Elmntin lvys b mm Usista lmntistä koostuvissa sinissä, joissa lmntit on juotttu kappaln 19.3 mukaissti yhdssä toimiviksi, pinin sallittu sovituskappaln lvys on mm. Mikäli usista lmntistä koostuvissa sinissä käyttään sovituskappalita, joidn lvys on pinmpi kuin yksittäisill lmntill sallittu lvys, on näidn sovituskappalidn paikka määrättävä riksn piirustuksissa Kantavin pystylmnttin kiinnitys Kantavin pystysinälmnttin yläpää liittään juottuin vaarnaträksin siporx-yläpohjaan. Elmnttin yläpään juotosuraan sijoittaan läpimnvä vähintään 8 mm:n kutistumaträs, joka ympäröidään smnttilaastilla. Jos lmnttin yläpäidn välillä on porrastusta, on porrastukst tasoitttava ja saumaan asnnttava jännityksiä tasaava välikrros, sim. 10 mm kovaa minraalivillaa. Tyypillinn liitos on kuvassa E26. Sinän alaosan tunta on ylnsä kitkan varassa. Tarvittassa sitä voidaan varmistaa vaarnaträksillä juotosurassa tai naulattavilla kiinnikkillä. Elmnttin ja sokklin väliin asnntaan kostuskatkoksi bitumihuopakrmi ja jännityksiä tasaava välikrros, sim. 10 mm paksu kaistal kovaa minraalivillaa. Siporxin ja minraalivillan välisnä kitkakrtoimna voidaan käyttää arvoa µ = 0, Pystylmnttin pystysaumat Normaalista lmnttihin thdään thtaalla kuvan E27 mukaist juotosurat. Ulkonurkkiin tulvat lmntit kannattaa kuitnkin tilata vain yhdllä uralla varustttuna paikattu ura saattaa tulla myöhmmin näkyviin. Poikkaviin liitoskohtiin tarvittavat saumaurat thdään työmaalla. (kts. luku 24, Uramrkinnät) Asnnuksn yhtydssä juotosurat täyttään notkalla smnttilaastilla, sim. S-06. Pystysaumoissa käyttään pystyträksiä raknnsuunnitlmissa sittyllä tavalla. Normaali juotosura voidaan täyttää myös polyurtaanivaahdolla sitn, ttä sauman alaosaan porataan rikä painpullon ltkull. Tällainn sauma voidaan myöhmmin sahata auki ja sinä purkaa sim. konasnnuksia vartn tai lmntit voidaan siirtää uutn sinään Saumojn liikvarat Saumavalu sitoo pystylmnttisinän jäykäksi yhtnäisksi lvyksi. Suurt sinäpinnat on syytä lämpö- ja kutistumajännitystn vähntämisksi jakaa kuivasaumoilla pinmpiin osa-aluisiin. Kuivasaumat voivat noudattaa sim. rungon pilarijakoa tai sokklilmnttin saumajakoa. Nurkissa saattavat jännpalkin virumasta johtuvat liikkt vaatia liitosta, joka sallii pitkän sivun lmntin liikkumisn päätysinään nähdn, kts. kuva E28. Elastinn kitti ~25 ~10 ~30 ~10 Kuva E27. Pystylmnttisinän saumaura. Muovi; stää juotosbtonin tartunnan Kuva E28. Pystylmnttisinän liikvarakohdat. E 16

9 Päivittty 19.5 Kantavin siporx-sinälmnttin mitoituskäyrästö (Raudoitusta i ol otttu mitoituksssa huomioon) Käyrästöjn laskntaprustt Kapasitttikäyrät on piirrtty titokonohjlman avulla skä vtoa kstämättömäll ttä vtoa kstäväll poikkilikkauksll. Kun lmntin kriittinn poikkilikkaus on sinän yläpäässä, on mitoitus aina suoritttu käyttän vtoa kstämätöntä poikkilikkausta. Lisäpäkskisyydll 2 on määrittty tarkka arvo. Lasklmat on suoritttu olttamalla lmntit päistään nivlllisiksi. Kuormitustapaukst on sittty kuvassa E29. Käyrästöjn käyttöohjt Kapasitttikäyrät ilmoittavat lmnttisinän normaalivoima- ja momnttikapasittin mtriä kohdn murtorajatilassa, kun sinää kuormittaa normaalivoiman ja poikittaisn kuorman yhdistlmä. Ko. tapauksn sopivaa käyrästöä valittassa on tarkistttava, ttä tarkastltavan lmntin kuivatihys (r), paksuus (h) ja lmnttiä kuormittavan normaalivoiman alkupräinn räkskisyys () vastaavat käyrästön arvoja. Lisäksi on tarkistttava, ttä lmntin kuormitustilann vastaa käyrästön kuormitustapausta. Käyrästöihin on piirrtty kapasitttikäyrät olttamalla poikkilikkaus vtoa kstämättömäksi (yhtnäinn viiva) skä olttamalla poikkilikkaus vtoa kstäväksi (katkoviiva). Molmpia käyriä on piirrtty rikorkuisill sinill, koska hoikkuus vaikuttaa kapasitttiin. Tarkastltavan lmntin korkudn on oltava pinmpi tai yhtä suuri kuin valittujn kapasitttikäyrin sinän korkus (L). Mitoitus tapahtuu määrittämällä normaalivoiman lasknta-arvo ja poikittaiskuorman lasknta-arvo M 1d (lasknta-arvot on krrottu kuormitusosavarmuuskrtoimilla). Käyrästöstä tsitään :tä ja M 1d :tä vastaava yhtisvaikutuspist ja tarkisttaan, ttä pist on valitun kapasitttikäyrän sisäpuollla. Normaalivoiman ja poikittaissuuuntaisn voiman kuormittassa lmnttiä on vaarallisimman vaikutuksn slvittämisksi tutkittava kuormitustapaukst: 1) suurin ja sitä vastaava pinin M 1d 2) suurin ja sitä vastaava suurin M 1d 3) suurin M 1d ja sitä vastaava pinin 4) suurin M 1d ja sitä vastaava suurin. On syytä huomata, ttä kuormitustapaukst 2 ja 4 ivät välttämättä kuvaa samaa yhtisvaikutuspistttä, sillä Suomn Rakntamismääräyskokolman määräyksissä B1 Rakntidn varmuus ja kuormitukst on todttu, ttä jos rakntsn kohdistuu yhtä aikaa lumi- ja tuulikuorma, saa toisn niistä krtoa 0,5:llä. Ensin tarkisttaan, ttä plkästään pitkäaikaistn kuormin aihuttamat yhtisvaikutuspistt ovat vtoa kstämättömän pl:n kapasitttikäyrän (yhtinäinn viiva) sisäpuollla. Sn jälkn määritllään kaikkin kuormin aihuttamat yhtisvaikutuspistt. Jos n kaikki tai osa niistä on vtoa kstämättömän pl:n kapasitttikäyrän (yhtnäinn viiva) ulkopuollla, on lisäksi tarkistttava, ttä kaikkin kuormin aihuttamat yhtisvaikutuspistt ovat vtoa kstävän pl:n kapasitttikäyrän sisäpuollla Käyrästöjn käyttösimrkkjä Esim. 1 Kantava välisinä (kts. kuva E30) Pitkäaikaist kuormat maxi /b = [1,2 (1,25 + 0,8) + 0,5 *) x1, 6x 1,8 ] x 3 =11,7 kn/m. *) puolt lumikuormasta on pitkäaikaista (RIL 144, s. 15). Yhtisvaikutuspist on yhtnäisn viivan sisäpuollla. OK. Kaikki kuormat maxii /b = [1,2 x (1,25 + 0,8) + 1,6 x 1,8] x 3 = 16 kn/m. Yhtisvaikutuspist on yhtnäisn viivan sisäpuollla. OK. Esim. 2 Kantava ulkosinä (pintalo, kts. kuva E31) Tuulnpain mitoittava, valitaan käyrästö 4. Pitkäaikaist kuormat max /b = [1,2 x (1,25 + 0,5) + 0,5 *) x 1,6 x 1,8] x 3 x 2,4 : 0,6 = 42,5 kn/m. M 1dl /b = 0. Kuormitustapaus 1 Kuormitustapaus 2 *) puolt lumikuormasta on pitkäaikaista (RIL 144, s. 15). Yhtisvaikutuspist on yhtnäisn viivan sisäpuollla. OK. Kaikki kuormat L c p q q N /b = N /b= [1,2 x (1,25 + 0,5) + 1,6 x 1,8] x dmaxll dmaxlll 3 x 2,4 : 0,6 = 59,8 kn/m. M 1dll /b = 0. M 1dlll /b = 0,5 + x 1,6 x 0,5 x 3,02 : 8 x 0,6 x 0,6 = 0,45 knm/m. Kuva E29. Kuormitustapaukst. E 17

10 Päivittty Tuulikuorma voidaan laska vain 0,6 m lvältä kaistalta, kun raknnsuunnittlija osoittaa, ttä ikkunoidn karmit ym. kyknvät siirtämään ikkunoihin kohdistuvan tuulikuorman suoraan ylä- ja alapuolisill rakntill. M 1dmaxIV /b = M 1dmaxV /b = 1,6 x 0,5 x 3,0 2 : 8 x 0,6 : 0,6 = 0,9 knm/m. V /b = [1,2 x (1,25 + 0,5) + 0,5 + x 1,6 x 1,8] x 3 x 2,4 : 0,6 = 42,5 kn/m. Yhtisvaikutuspistt ovat katkoviivan sisäpuollla. OK. + Rakntsn kohdistuu yhtä aikaa lumi- ja tuulikuorma (Suomn rakntamismääräyskokolma B1, s. 2). IV /b = [0,9 x (1,25 + 0,5)] x 3 x 2,4 : 0,6 = 18,9 kn/m. Lumikuorma 1,8 kn/m 2 Kat 0,8 kn/m 2 b [kn/m] Elmntin paino 1,25 kn/m 2 = 0 50 Käyrästö 1 L = 2,6 m h = mm II I M 1d b [knm/m] 6,0 m 0,5 Kuva E30. Esimrkki 1. Kantavan välisinän mitoitussimrkki. 2,4 m 1,8 m 1,8 m b = 0,6 m Lumikuorma 1,8 kn/m 2 = 25 mm Kat 0,8 kn/m 2 b [kn/m] Tuulnpain 0,5 kn/m 2 Elmntin paino 1,25 kn/m 2 h = 150 mm 6,0 m L = 3,0 m II I 50 III Käyrästö 4 L = 3,0 m 0,5 V IV 1,0 M 1d b [knm/m] Kuva E31. Esimrkki 2. Pintalosinän mitoitussimrkki. E 18

11 Mitoituskäyrät 16 kpl Käyrästö nro 1, lmnttisinä 150 /b (kn/m) Kuormitustapaus 1 Kuormitustapaus 2 50 L = 3,0 m M d /b (kn/m) 0,5 1,0 1,5 2,0 Päivittty h = mm = 0 = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. Käyrästö nro 2, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus 1 Kuormitustapaus L = 3,0 m L = 3,5 m 50 0,5 1,0 1,5 2,0 M d /b (kn/m) h = 150 mm = 0 = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. E 19

12 Päivittty Käyrästö nro 3, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus L = 3,0 m 50 L = 3,5 m M d /b (kn/m) 0,5 1,0 1,5 2,0 h = 150 mm = 25 mm = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. Käyrästö nro 4, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus L = 3,0 m 50 L = 3,5 m M d /b (kn/m) 0,5 1,0 1,5 2,0 h = 150 mm = 25 mm = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. E 20

13 Käyrästö nro 5, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus 1 Kuormitustapaus 2 L = 3,5 m L = 4,5 m M 1d /b (knm/m) 1,0 2,0 3,0 4,0 Päivittty h = mm = 0 = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. Käyrästö nro 6, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus 1 L = 3,5 m L = 4,5 m h = mm = 50 mm 1,0 2,0 3,0 4,0 = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. M 1d /b (knm/m) E 21

14 Päivittty Käyrästö nro 7, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus 2 L = 3,5 m L = 4,5 m M 1d /b (knm/m) 1,0 2,0 3,0 4,0 h = mm = 50 mm = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. Käyrästö nro 8, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus 1 Kuormitustapaus 2 L = 4,0 m L = 6,0 m M 1d /b (knm/m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 h = 250 mm = 0 = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. E 22

15 Käyrästö nro 9, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus 1 L = 4,0 m L = 6,0 m M 1d /b (knm/m) Päivittty 1,0 h = 250 mm = 62,5 mm 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. Käyrästö nro 10, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus 2 L = 4,0 m L = 6,0 m 1,0 h = 250 mm = 62,5 mm 2,0 = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. M 1d /b (knm/m) 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 E 23

16 Päivittty Käyrästö nro 11, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus 1 Kuormitustapaus 2 L = 4,0 m L = 6,0 m M 1d /b (knm/m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 h = mm = 0 = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. Käyrästö nro 12, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus 1 L = 4,0 m L = 6,0 m M 1d /b (knm/m) 1,0 h = mm = 75 mm 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. 9,0 10,0 E 24

17 Käyrästö nro 13, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus 2 L = 4,0 m L = 6,0 m M 1d /b (knm/m) 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Päivittty h = mm = 75 mm = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. Käyrästö nro 14, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus 1 Kuormitustapaus L = 6,0 m M 1d /b (knm/m) h = 600 mm = 0 10,0 20,0 30,0 40,0 = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. E 25

18 Päivittty Käyrästö nro 15, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus L = 6,0 m M 1d /b (knm/m) h = 600 mm (pilastri) 10,0 20,0 30,0 40,0 = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. Käyrästö nro 16, lmnttisinä /b (kn/m) Kuormitustapaus L = 6,0 m M 1d /b (knm/m) h = 600 mm (pilastri) = 225 mm 10,0 20,0 30,0 40,0 = vtoa kstämätön pl. = vtoa kstävä pl. E 26

19 E 20. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU Päivittty 20.1 Rakntllinn suunnittlu Kuormaluokka Siporx-kattolmntit mitoittaan ylnsä yksiaukkoisna palkkina. Valmistaja on valmiiksi mitoittanut kattolmntit tittyihin kuormaluokkiin. Kuormaluokan lukuarvo ilmoittaa lmntill sn oman painon lisäksi sallittavan tasaisn ominaiskuorman suuruudn kn/ m 2 :nä. Tämä hyötykuorma, jolla tässä yhtydssä tarkoittaan lmnttiin kohdistuvia kuormituksia sn omaa painoa lukuun ottamatta, on mitoituksssa kokonaisuudssaan oltttu muuttuvaksi ja pitkäaikaisksi kuormituksksi. Lisäksi lmntit on mitoitttu sitn, ttä n voidaan nostaa yhdstä nostokohdasta lmntin puolivälistä. Halliraknnustn kattojn mnttipaksuudt voivat olla 250, tai 375 mm, riippun valittavista lämpötknisistä ratkaisuista skä raknnustyypistä (lämmin vai puolilämmin). Paksuudt ja 375 mm mahdollistavat myös täydllä 60M jännvälillä ylimääräistn kuormin kannatuksn simrkiksi aukkojn vkslauksissa. Konttoritilojn väli- ja alapohjissa skä vastaavissa rakntissa käyttään ylnsä kattolmnttjä, joidn paksuus on 250 mm ja kuormaluokka 3.2. Lisäksi laatastoissa joudutaan mlko usin käyttämään myös kuormaluokkaa 4.0 olvia lmnttjä. Tämä tul kyssn simrkiksi lvidn aukkojn pilissä, paksuhkoa pintavalua käytttässä tai lmnttin suuntaisn välisinän alla. Pist- ym. rikoiskuormat Kattolmntit on raudoitttu sitn (kts. kuva E32), tti maksimimomntin tai likkausvoiman sijainnilla ol mrkitystä. Muidn kuormitustapaustn kuin tasaisn kuorman mitoituksn riittää siis kun tarkistaa, ttivät maksimimomntit ja likkausvoima ylitä kuormaluokan ilmoittamasta tasaissta kuormasta laskmalla saatavia maksimiarvoja (poikkuksna lovttavat lmntit). Ngatiivist momntit Kattolmntit kstävät pinhköjä ngatiivisia momnttja. Tasaissti kuormitttu normaalilmntti voidaan ilman rillistä tarkastlua asttaa osittain ulokkllisksi sitn, ttä ulokkn vapaa pituus laskttuna tun ulkorunasta on 2x lmntin paksuus. Taipumat Kattolmntit on mitoitttu sitn, ttä taipuma on oman painon ja muidn ominaiskuormin aihuttamilla pitkäaikaisilla kuormituksilla pinmpi kuin L/. Normaalitapauksssa taipuma on ylnsä paljon pinmpi, kts. kuva E33. Tukipintojn mitat Kattolmnttin pinin tukipinnan pituus asnnttuna on normaalisti 90 mm. Erikoistapauksissa, kun lmntti on tasaissti tuttuna koko lvydltään ja tukipinta on silä ja suora (sim. träspinta), voidaan sallia 65 mm:n pituus. Tukipinnan mittaa suunnitltassa on otttava huomioon siporx-lmnttin ja kantavan ra- A 0,25 l 1400 mm 0,25 l Pitkrros 17,5 mm h < mm 42,5 mm h mm A-A Pitk. 17,5 mm h Ei saa urittaa Kuva E32. Tyypillinn kattolmntin raudoitus E 27

20 Päivittty kntn valmistuksn ja asnnuksn mittapoikkamat skä muut vaikuttavat sikat, kutn mm. kantavan rakntn kuormituskstävyys. Katkaisu Elmnttjä i saa katkaista, koska niissä on vtoraudoituksn päihin hitsattu poikittaist ankkuritangot. Samoin lmnttin päidn viistäminn on killtty tarkoitusta vartn valmistttuja rikoislmnttjä lukuun ottamatta. Pitkittäissauman lujuus Kattolmnttin pituussuuntaistn saumojn juotosurat ja pontit thdään aina thtaalla. Niidn mitat on sittty kuvassa E34. Asnnuksn yhtydssä juotosura täyttään notkalla smnttilaastilla. Saumojn toiminta varmisttaan lmnttiknttään asnntuilla rngasträksillä. Saumojn mitoituksssa tul totuttaa suraavat vaatimukst: A. Sauman pystysuuntaisn likkausvoiman tul täyttää suraava hto: Jos saumassa on pontti kuvan 15 mukaan, i murtorajatilan laskntakuormista laskttu sauman likkausvoima saa ylittää arvoa 5,7 kn/m, kun siporxin kuivatihys on 450 kg/m 3, ikä arvoa 7,5 kn/m, kun siporxin kuivatihys on 500 kg/m 3. B. Sauman pituussuuntaisn likkausvoiman tul täyttää suraava hto: Jos saumassa on umpn juotttu 15x40 mm juotosura, i murtorajatilan laskntakuormista laskttu sauman pituussuuntainn likkausvoima saa ylittää arvoa 10 kn/m (halkilmaton sauma) tai arvoa 3,6 kn/m (halkillut sauma). Kskitttyjn kuormin jakaminn Kskittyt kuormat voidaan jakaa usammall kuormittun lmntin virisll lmntill, jos lmnttin pituudn suhd lvytn on vähintään 5. Kun kskittty kuorma jataan vain toislla puoln olvan virisn lmntin kanssa, otaksutaan tasaisn kskittyn kuorman p (kn/m 2 ) saumassa aihuttamaksi likkausvoimaksi 0,9 x p x b (kn/m), missä b on lmntin lvys. Pistkuorman P (kn) aihuttamaksi sauman likkausvoimaksi otaksutaan 0,5 x P/b (kn/m). Maksimilikkausvoima saumassa lasktaan pädullisimmasta kuormitusyhdistlmästä. Kun kskittty kuorma jataan molmmilla puolilla olvin viristn lmnttin kanssa, saadaan dllä sittyt sauman maksimilikkausvoiman arvot jakaa kahdlla. Saumojn toiminnan dllytykst Kun pitkittäissaumojn kautta siirrtään voimia, on lmnttin yhdssäpysyvyys varmistttava sim. puskusaumoihin tai lmnttin pintaan sijoittuilla rngasträksillä, joita tarvitaan myös vtoträksinä, kun laataston lvyvaikutusta käyttään hyväksi. Tilantt, jolloin on syytä ottaa yhtyttä valmistajan suunnittlupalvluun: Kun lmntin kuormitukssta tulva likkausvoima ylittää sallitusta tasaissta kuormasta laskmalla saatavan likkausvoiman arvon, määrittää valmistajan suunnittlupalvlu kattolmntin todllisn likkauskapasittin ja varmistaa, ttä s on suurmpi kuin rikoiskuorman aihuttama likkausvoima. Kun ulokkn pituus on suurmpi kuin 2x lmntin paksuus tai kun lyhymmänkin ulokkn päähän vaikuttaa pistkuorma, niin käyttään kohtsn riksn valmistttavia ulok-lmnttjä. Tällaisia lmnttjä i saa käyttää muihin tarkoituksiin päistään tuttuina ilman valmistajan antamia ohjita. Urospontin suunta h=150 h 15 h/ L KT 450/ mm Taipuma mm KT 450/3.2 mm KT 450/2.3 mm KT 450/ mm h/ Pituus m Kuva E33. KT-lmnttin taipumat. Suunnittlija mrkitsn lmnttikavioon saumauran suunnan. Kuva E34. Juotosuralla ja pontilla varusttun kattolmntin saumaraknn E 28

21 Päivittty Kun siporx-laataston lvyvaikutusta käyttään raknnusta jäykistttässä hyväksi. Kun kattolmnttin tukipinnan pituus on all 90 mm Läpivintin suunnittlu Rikin ja lovin tko kattolmnttihin on raudoituksn vuoksi rajoitttua. Eri mahdollisuudt ja rajoitukst on syytä ottaa huomioon suunnittlussa mahdollisimman aikaisssa vaihssa, sillä virhllinn rikäsuunnittlu aihuttaa huomattavia lisäkustannuksia raknnusprojktill. Elmnttilaataston ri itykst on syytä sijoittaa lmnttin runakaistoill kappalissa 20.3 ja 20.4 sittyillä tavoilla. Pakottavissa tapauksissa voidaan käyttää myös kskltä ri itttävää XK-lmnttiä. Yksittäisiä halkaisijaltaan korkintaan 40 mm:n rikiä voi kuitnkin thdä myös vakiolmntin pitkittäisträstn väliin. Tarvittassa valmistajan suunnittlupalvlu milllään opastaa rikäsuunnittlussa Urat, riät ja lovt vakiolmntissä Paksuutta 250, tai 375 olvin KT-lmnttin yläpintaan voidaan usimmitn thdä 25 mm syviä uria sim. sähköputkituksia vartn. Urittun lmntin kuormaluokka pinn asttta almmall tasoll, sim. 3.2 kn/m 2 :stä kuormaluokkaan 2.3 kn/m 2. Muita lmnttjä saa urittaa valmistajan suunnittlijan luvalla. Vakiolmnttin ri itys- ja lovusmahdollisuudt raknnuspaikalla on sittty kuvassa E35. Elmnttin kantokyky asttaa määrätyissä tapauksissa lisärajoituksia rikin toll, kts. kuva E36, koska lovtun lmntin likkauskapasittti pinn lovn kohdalla samassa suhtssa kuin poikkilikkauksn lvys muuttuu: 1) Tasaissti kuormitttujn KT-lmnttin likkauskapasittti on tarkistttava, jos toispuolinn lovi on lähmpänä kuin 0,075 x l 0 :n päässä tun runasta, tai jos molmminpuolinn lovi on lähmpänä kuin 0,15 x l 0 :n päässä tun runasta (l 0 = vapaa aukko). 2) Pistkuormalla kuormittun lovtun KT-lmntin likkauskapasittti on aina tarkistttava Riät ja lovt XK-, XS-, ja X-lmntissä Thtaalla valmisttaan suurhkoja läpivintjä vartn mm. XK- ja XS-lmnttjä. Elmnttin ri itys ja lovusmahdollisuudt raknnuspaikalla on sittty kuvassa E37. XK- ja XS-lmnttin kantokyky asttaa rajoituksia rikin toll, kts. kuva E38, koska myös niidn likkauskapasittti pinn lovn kohdalla samassa suhtssa kuin poikkilikkauksn lvys muuttuu: 1) Tasaissti kuormittun XS-lmntin likkauskapasittti on tarkistttava, jos lovi on lähmpänä kuin 0,13 x l 0 :n päässä tun runasta. (l 0 = vapaa aukko) 2) Pistkuormalla kuormitttujn XK- ja XS-lmnttin likkauskapasittti on aina tarkistttava. Thtaalla työstttyjn lovin ja rikin mitta- ja sijaintitarkkuudt on sittty taulukossa E3. Elmnttin tihys Erikoislmntit XK ja XS valmisttaan aina kuivatihydltään 500 kg/m 3 olvasta massasta. Taulukko E3 Thtaalla työstttyjn lovin ja rikin mitta- ja sijaintitarkkuudt Yksittäisiä, ø 40 mm rikiä voidaan thdä myös raudoituksn väliin. Lovin ja rikin koko Tarkkuus < 400 mm ± 15 mm > 400 mm ± 20 mm 180 Sijainti pituussuunta lvyssuunta ± 20 mm ± 20 mm Saa lovta Kuva E35. Vakiolmnttin ri itys ja lovusmahdolisuudt E 29

22 Päivittty Toispuolinn lovi Molmminpuolinn lovi Io Saa lovta 0,075 Io 0,15 Io Likkauskapasittti pinn Kuva E36. Likkauskapasittin tarkistustarv vakiolmntissä L XK-lmntti Saa lovta XS-lmntti 650 Runimmaist träkst ø 5,5 mm saa katkaista. 160 Kuva E37. XK- ja XS-lmntin ri itys- ja lovusmahdollisuudt. Toispuolinn lovi saa olla lmntin jommalla kummalla runalla. 0,13x Io 0,5x lo 160 Saa lovta 0,5x lmntin pituus Likkauskapasittti pinn Kuva E38. XS-lmntin likkauskapasittti. E 30

23 20.5 Suurt kattoaukot Ala-, väli-, ja yläpohjarakntisiin voidaan thdä suurhkoja aukkoja (1-2 lmntin lvyisiä) käyttämällä lyhyitä lmnttjä, jotka ripusttaan viristn lmnttin varaan. Aukkojn pililmnttjä mitoitttassa on otttava huomioon s, ttä niitä kuormittavat myös ripustttavat lmntit. Ripustusträstyyppjä 250 ja mm paksuihin laatastoihin on sittty kuvassa E39. Tyyppjä RH ja RU käyttään yhdn lmntin lvyistn aukkojn ripustusträksinä ja tyyppjä RL ja U kahdn lmntin lvyistn aukkojn ripustusträksinä. Ripustusträksill sallittavat maksimikuormat on sittty taulukossa E Saumaraudoitus Saumaraudoitusta käyttään siirtämään puskusaumaan kohdistuvat vaakasuorat vtovoimat kntästä toisn. Samoin s toimii katastrofiraudoituksna sim. jatkuvan sortuman stämisksi. Kuvassa E40 on sittty saumaraudoituksn priaat. Yhdll saumaträksll voidaan sallia taulukossa E5 sitttyjä kuormia. Erikoistapauksissa voidaan träs sijoittaa myös lmnttin yläpintaan jyrsittyyn uraan. Tyyppi RH Tyyppi RU Sinkitty likkonaula/naulatulppa 8x80 Ruostsuojattu tai sinkitty Päivittty ø 10 mm Hitsaus 6xx Ruostsuojattu tai sinkitty Tyyppi U Tyyppi RL Sinkitty likkonaula/naulatulppa U-profiili mitoittaan normaalisti ø 10 90x90x9 Ruostsuojattu tai sinkitty 6xx 120x8 Ruostsuojattu tai sinkitty Kuva E39. Ripustusträstyyppjä. E 31

24 Päivittty 20.7 Rngasträkst Siporx-laatastossa käyttään aina rngasträksiä. Niidn käytöstä on krrottu luvussa Sovituslvydt Ihanntapauksissa koko laatasto voidaan totuttaa 600 mm:n lvyisiä vakiolmnttjä käyttän. Suositltava sovitlvys on mm, mutta tarvittassa valmisttaan -600 mm lvyisiä sovit-lmnttjä 10 mm:n tasavälin. All mm lvitä lmnttjä i valmistta. Tällaisn sovitmitan tarv voidaan hoitaa kahdn sovituslmntin avulla. Sovituslmnttin määrä kannattaa pyrkiä minimoimaan, koska niistä aihutuu lisäkustannuksia. Rikin ja lovustn tkoa kapisiin lmnttihin i suositlla. Tämä on otttava huomioon rikin ja sovituslmnttin sijoituksssa. Saumaträs k600 tai k1 Saumaträs P A P A A-A Saumaträs Tartuntapituus Kuva E40. Laataston saumaträkst. Taulukko E4 Ripustusträksill sallittavat maksimikuormat Ripustus- Aukon Elmntin Sallittu trästyyppi lvys (mm) kuivatihys kuorma 1 ) (kg/m 3 ) kn RH 2 ) , , ,9 RU 2 ) , , ,6 RL 2 ) , , ,0 Taulukko E5 Saumaträkst Saumaträs Tartuntapituus Sallittu vtokuorma (mm) (kn) T6 tai K ,0 T8 tai K8 0 8,0 T = A500H, K = B500K 1 ) yhdn ripustusträskappaln 2 ) tilattavissa thtaalta E 32

25 20.10 Halliraknnustn kattoholvit Tukipintojn mittaa harkittassa on syytä ottaa huomioon myös sim. pitkin jännpalkkin sivuttaiskäyryydn vaikutus skä palkkin viistt. Mittapoikkamat Siporx-lmnttin mittatarkkuudsta huolimatta on laajoissa lmnttikntissä huolhdittava lvyssuuntaissta mittajaosta. Lvyssuuntaistn mittapoikkamin tasaamista vartn voidaan suunnitlmissa osoittaa kohta, johon mahdollist poikkamat kskittään. Sllaisina linjoina voidaan käyttää sim. katon harjakohtia, liikuntasaumalinjoja jn. Vaihtohtoissti runkoon tukätn mitatun ja mrkityn lmnttijaon noudattaminn antaa ylnsä riittävän tarkan asnnustuloksn Ripustuksia kannattavin lmnttin maksimikapasittit Varsinkin lyhyillä jännvälillä voidaan sim. aukkokuormia kannattavat runalmntit raudoittaa myös järämmin kuin mitä suurin normaali kantavuusluokka 4.0 kn/m 2 dllyttää. Tätn saavutttavat maksimikantavuudt on sittty taulukossa E6. Elmntit valmisttaan aina tilauksn mukaan, jotn niidn toimitusaika on ylnsä pitmpi kuin varastotuottidn. Päivittty Träsrunkoinn vaakalmnttihalli. Taulukko E6 Siporx-kattolmnttin kuormitusmahdollisuus maksimiraudoitukslla. Kuormaluokat kn/m 2 laskttu samalla mitoituspriaattlla kuin normaalit lmntit. Kuivatihys Paksuus Pituus mm Kuormal. 6,0 5,6 5,0 4,6 4,3 4,0 3,2 2,8 2,5 2, Kuormal. 6,0 6,0 6,0 6,0 5,6 5,2 4,8 4,5 4,2 4,0 500 Kuormal. 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,1 4,8 E 33

3. SIPOREX-TUOTTEET B 1. 3.2 Siporex-harkot. 3.1 Yleistä. 3.2.1 Yleistä. Taulukko B1 Perustietoja siporex-tuotteista

3. SIPOREX-TUOTTEET B 1. 3.2 Siporex-harkot. 3.1 Yleistä. 3.2.1 Yleistä. Taulukko B1 Perustietoja siporex-tuotteista B 3. SIPOREX-TUOTTEET 3.1 Yleistä Lujuuden, keveyden ja eristävyyden ansiosta samasta siporex-perusmateriaalista voidaan valmistaa laaja valikoima tuotteita yksiaineisista arkoista ja väliseinälaatoista

Lisätiedot

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat

YEISTÄ KOKONAISUUS. 1 Rakennemalli. 1.1 Rungon päämitat YEISTÄ Tässä esimerkissä mitoitetaan asuinkerrostalon lasitetun parvekkeen kaiteen kantavat rakenteet pystytolppa- ja käsijohdeprofiili. Esimerkin rakenteet ovat Lumon Oy: parvekekaidejärjestelmän mukaiset.

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille.

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille. 25.9.2013 1/5 Liitoksen DO501 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Oletetaan liitoksen liittyvän tavanomaiseen asuinkerrostaloon. Mitoitustarkastelut

Lisätiedot

7. SIPOREX-HARKKOSEINIEN SUUNNITTELU

7. SIPOREX-HARKKOSEINIEN SUUNNITTELU D 7. SIPOREX-HARKKOSEINIEN SUUNNITTEU 7.1 Yleistä Tässä luvussa esitetyt suunnitteluohjeet soveltuvat kantavien ja ei-kantavien siporex-harkkoseinien mitoitukseen silloin, kun harkkoseinät mitoitetaan

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood? 19.11.2015 Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino

Katso lasiseinän rungon päämitat kuvista 01 ja Jäykistys ja staattinen tasapaino YLEISTÄ itoitetaan oheisen toimistotalo A-kulman sisääntuloaulan alumiinirunkoisen lasiseinän kantavat rakenteet. Rakennus sijaitsee Tampereen keskustaalueella. KOKOAISUUS Rakennemalli Lasiseinän kantava

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326

VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 VEMO-valuankkurit KÄYTTÖOHJE Käyttöseloste nro BY326 995-G 1036-G 1140 1130 1988 07.05.2012 Sivu 1/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 1.1 Valuankkurin toimintatapa 2. Valuankkurin rakenne 2.1 Ankkurin osat

Lisätiedot

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET

SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET SEMTUN JVA+ MUURAUS- KANNAKKEET KÄYTTÖ- JA SUUNNITTELUOHJE 19.5.2016 - 1 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... - 2-1.1 Yleiskuvaus... - 2-1.2 Toimintatapa... - 3-1 MITAT JA MATERIAALIT... - 4-2.1 Kannaketyypit...

Lisätiedot

RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT

RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT RUNGON RAKENNESUUNNITELMAT PUURUNGON TASOPIIRUSTUS 1:50, arkkikoko: A3 RUNKOLEIKKAUKSET SEINIEN KIPSILEVYJEN KIINNITYKSET YLÄPOHJAN VINOLAUDOITUS / LEVYTYS 1:10, arkkikoko: A4 RÄYSTÄSLEIKKAUKSET 1:10,

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. NR-ristikon yläpaarteen tuenta

Esimerkkilaskelma. NR-ristikon yläpaarteen tuenta Esimerkkilaskelma NR-ristikon yläpaarteen tuenta 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3-2 RAKENTEEN TIEDOT... - 3-3 RAKENTEEN KUORMAT... - 4-4 LYHIN NURJAHDUSPITUUS... - 5-5 PISIN NURJAHDUSPITUUS...

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Tuotekortti: Rondo R2

Tuotekortti: Rondo R2 1 Tuotekortti: Rondo R2 2 TUOTETIEDOT Tuotekoodi Rondo R2-W-Fe RR40-1,0 (tyyppi, hyötyleveys=w, materiaali, väri, ainepaksuus) Pakkaus - Paino 0-2000kg - Levyt pakataan puulavalle muovilla peitettynä ja

Lisätiedot

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari

ESIMERKKI 3: Nurkkapilari ESIMERKKI 3: Nurkkapilari Perustietoja: - Hallin 1 nurkkapilarit MP10 ovat liimapuurakenteisia mastopilareita. 3 Halli 1 6000 - Mastopilarit on tuettu heikomman suunnan nurjahusta vastaan ulkoseinäelementeillä.

Lisätiedot

6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia

6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia 6. Harkkomuottien kuormaus ja kiinnittäminen Harkkomuottien kuormaus ja kiinnitys matalalaitaisiin avovaunuihin, joissa on puulattia 6.1. Enintään 1,5 t:n painoiset harkkomuotit kuormataan matalalaitaiseen

Lisätiedot

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa

Päällirakenteen kiinnitys. Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Kiinnitys apurungon etuosassa Lisätietoa kiinnityksen valinnasta on asiakirjassa Apurungon valinta ja kiinnitys. Rungon etuosassa on 4 erityyppistä päällirakenteen kiinnikettä:

Lisätiedot

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu

Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT S 01835 10 4.3.010 Hämeenkylän koulun voimistelusalin vesikaton liimapuupalkkien kantavuustarkastelu Tilaaja: Vantaan Tilakeskus, Hankintapalvelut, Rakennuttaminen TUTKIMUSSELOSTUS

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus

Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus T513003 Puurakenteet Kantavat puurakenteet Liimapuuhallin kehän mitoitus EC5 mukaan Laskuesimerkki Tuulipilarin mitoitus 1 Liimapuuhalli Laskuesimerkki: Liimapuuhallin pääyn tuulipilarin mitoitus. Tuulipilareien

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen takaseinän palkki. Urpo Manninen 12.7. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1.

Copyright 2010 Metsäliitto Osuuskunta, Puutuoteteollisuus. Finnwood 2.3 ( 2.3.027) FarmiMalli Oy. Katoksen rakentaminen, Katoksen 1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje

PVL-vaijerilenkki. Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin. Tekninen käyttöohje PVL-vaijerilenkki Seinäelementtien pystysaumaliitoksiin Versio: FI 10/2012 Laskentanormit: EC+NA Betoniyhdistyksen käyttöselosteet BY 5 B-EC 2 N:o 26 (PVL 60, PVL 80, PVL, PVL 120) BY 5 B-EC 2 N:o 32 (PVL

Lisätiedot

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2

RAK. KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 KUORMAT: LUMIKUORMA MAASSA 2,75 kn/m2 TUULIKUORMA 0,6 kn/m2 KATTORAKENTEET 0,8 kn/m2 MITALLISTETTU PUUTAVARA C24 SEINIEN RUNGOT 42x148 k600 YLÄJUOKSUT, ALAJUOKSUT JA RUNKOTOLPAT SIJAINTEINEEN PIIRUSTUKSEN

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun.

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Rak-43.3130 Betonirakenteiden suunnitteluharjoitus, kevät 2016 Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Suunnitteluharjoituksena

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6. (korvaa 1.10.2014 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6. (korvaa 1.10.2014 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 1.2.2015 urokoodi 6 (korvaa 1.10.2014 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s.

Lisätiedot

OSATIH SELOSTE 6/1973 METSÄMAAN T KE US T ~ K I J ÖI S T Ä

OSATIH SELOSTE 6/1973 METSÄMAAN T KE US T ~ K I J ÖI S T Ä ... /, t,.. OSATIH Rauhankatu 0070 Puhlin SELOSTE 90-8 /97 AURA UKS E N METSÄMAAN T HELSINKI 7 YÖ V A I KE US T ~ K I J ÖI S T Ä TTS-METSÄ-ÄESTÄ KÄYTETTÄESSÄ Mtsätho kräsi syksyllä 97 Thdaspuu Oy:n aikatutkimusainistoa

Lisätiedot

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT

A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKKI PIKAMITOITUSTAULUKOT A-PALKIT A200 A265 A320 A370 A400 A500 Taloudellinen ratkaisu ontelolaattatasojen kantavaksi palkkirakenteeksi. Suomen Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 216-23.9.2004. 2

Lisätiedot

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA

PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA PALONKESTO-OHJEISTUS - MITEN TAULUKKOMITOITUSTA VOIDAAN KÄYTTÄÄ - RAKENTEIDEN YHTEISTOIMINTA PALOTILANTEESSA STANDARDIN EN 1992-1-2 SISÄLTÖÄ: Luvussa 2: Palomitoituksen perusteet Luvussa 3: Materiaaliominaisuudet

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia

(m) Gyproc GFR (taulukossa arvot: k 450/600 mm) Levykerroksia .2 Seinäkorkeudet Suurin sallittu seinäkorkeus H max Taulukoissa 1 ja 2 on esitetty H max (m) Gyproc-seinärakenteiden perustyypeille. Edellytykset: Rankatyypit Gyproc XR (materiaalipaksuus t=0,46 mm),

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla

Esimerkkilaskelma. Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla Esimerkkilaskelma Mastopilarin perustusliitos liimaruuveilla.08.014 3.9.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 ULOSVETOKESTÄVYYS (VTT-S-07607-1)...

Lisätiedot

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan.

Ontelolaatat suunnitellaan, valmistetaan ja asennetaan voimassaolevien standardien SFS-EN 1168, SFS 7016 ja SFS-EN 13670 mukaan. 1 Betoninormikortti n:o 27 3.5.2012 ONTELOLAATTA - SEINÄLIITOS Eurokoodi 1992-1-1 1. Normikortin soveltamisalue Tämä normikortti käsittelee raskaasti kuormitettujen (tyypillisesti yli 8-kerroksisten rakennusten)

Lisätiedot

Lämmönsiirto (ei tenttialuetta)

Lämmönsiirto (ei tenttialuetta) ämmönsiirto um 4..3 ämmönsiirto (i tnttialutta) rminologiaa ämpötila on suur, joka kuvaa, mitn kuuma jokin sin tai ain on. ämpötilaa (lat. tmpratura) mitataan SI-järjstlmässä klvinillä (K) tai clsiusastilla

Lisätiedot

TIESILTOJEN VÄSYTYSKUORMAT

TIESILTOJEN VÄSYTYSKUORMAT TIESILTOJEN VÄSYTYSKUORMAT Siltaeurokoodien koulutus Teräs-, liitto- ja puusillat 29-30.3.2010 Heikki Lilja Liikennevirasto 2 MILLE RAKENNEOSILLE TEHDÄÄN VÄSYTYSMITOITUS (TERÄS- JA LIITTOSILLAT) EN1993-2

Lisätiedot

Väliseinäharkot VSH-68, VSH-88/300, VSH-130, VSH-150, PK-200

Väliseinäharkot VSH-68, VSH-88/300, VSH-130, VSH-150, PK-200 Väliseinäharkot VSH-68, VSH-88/300, VSH-130, VSH-150, PK-200 SUUNNITTELU- JA TYÖOHJE 1.2.2015 Eurokoodi 6 (korvaa 1.10.2014 ohjeen) SISÄLTÖ 1. HARKKOJEN OMINAISUUDET s. 3 2. VÄLISEINÄT a. yleistä s. 4

Lisätiedot

Tampere Seinäjoki-radan nopeuden nosto MELUSELVITYS

Tampere Seinäjoki-radan nopeuden nosto MELUSELVITYS Tampr Sinäjoki-radan nopudn nosto Ratahallintokskus Tampr Sinäjoki-radan nopudn nosto () ESIPUHE Tämä työ on thty Sito Oy:ssä Ratahallintokskuksn toimksiannosta. Työn tarkoituksna oli tutkia mluslvityksn

Lisätiedot

HARKKOJEN ASENNUSOHJEET

HARKKOJEN ASENNUSOHJEET HARKKOJEN ASENNUSOHJEET Ensimmäisen harkkokerroksen asennus Tee ensimmäisen harkkokerroksen ja perustuksen väliin kosteuseriste. Ensimmäinen harkkokerros asennetaan muurauslaastilla (1). Nosta ensimmäinen

Lisätiedot

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1.

Finnwood 2.3 SR1 (2.4.017) FarmiMalli Oy Urpo Manninen. Copyright 2012 Metsäliitto Osuuskunta, Metsä Wood Varasto, Ovipalkki 3,6 21.1. Laskelmat on tehty alla olevilla lähtötiedoilla vain kyseiselle rakenneosalle. Laskelmissa esitetty rakenneosan pituus ei ole tilausmitta. Tilausmitassa on otettava huomioon esim. tuennan vaatima lisäpituus.

Lisätiedot

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY

RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY RIL263 KAIVANTO-OHJE TUETUN KAIVANNON MITOITUS PETRI TYYNELÄ/RAMBOLL FINLAND OY YLEISTÄ Kaivanto mitoitetaan siten, että maapohja ja tukirakenne kestävät niille kaikissa eri työvaiheissa tulevat kuormitukset

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Harjoitus 1. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016. Tehtävä 1 Selitä käsitteet kohdissa [a), b)] ja laske c) kohdan tehtävä.

Harjoitus 1. KJR-C2001 Kiinteän aineen mekaniikan perusteet, IV/2016. Tehtävä 1 Selitä käsitteet kohdissa [a), b)] ja laske c) kohdan tehtävä. Kotitehtävät palautetaan viimeistään keskiviikkona 2.3. ennen luentojen alkua eli klo 14:00 mennessä puiseen kyyhkyslakkaan, jonka numero on 9. Arvostellut kotitehtäväpaperit palautetaan laskutuvassa.

Lisätiedot

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT

JOHDANTO SEINÄKENKIEN TOIMINNAN KUVAUS TUOTEVALIKOIMA VETO- JA LEIKKAUSKAPASITEETIT SEINÄKENKIEN KÄYTTÖ Václav Vimmr Zahra Sharif Khoda odaei Kuva 1. Erikokoisia seinäkenkiä JOHDNTO Seinäkengät on kehitetty yhdistämään jäykistävät seinäelementit toisiinsa. Periaatteessa liitos on suunniteltu

Lisätiedot

25.11.11. Sisällysluettelo

25.11.11. Sisällysluettelo GLASROC-KOMPOSIITTIKIPSILEVYJEN GHO 13, GHU 13, GHS 9 JA RIGIDUR KUITUVAHVISTELEVYJEN GFH 13 SEKÄ GYPROC RAKENNUSLEVYJEN GN 13, GEK 13, GF 15, GTS 9 JA GL 15 KÄYTTÖ RANKARAKENTEISTEN RAKENNUSTEN JÄYKISTÄMISEEN

Lisätiedot

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista

Umpikoriautot. Yleistä tietoa umpikorikuorma-autoista Umpikoria pidetään yleensä vääntöjäykkänä. Avattavilla sivuseinillä varustettua umpikoria on kuitenkin pidettävä vääntöherkkänä päällirakenteena. 317 025 Scania voi valmistella ajoneuvon päällirakennetta

Lisätiedot

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS

HalliPES 1.0 OSA 11: JÄYKISTYS 1.0 JOHDANTO Tässä osassa käsitellään yksittäisen kantavan rakenteen ja näistä koostuvan rakennekokonaisuuden nurjahdus-/ kiepahdustuentaa sekä primäärirungon kokonaisjäykistystä massiivipuurunkoisessa

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...3 2 MITAT JA MATERIAALIT...4 2.1 Mitat ja toleranssit...4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit...5 3 VALMISTUS...6

Lisätiedot

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2

Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 Schöck Isokorb liitososien käyttöohje Eurokoodi 2 BY 5 B-EC 2 nro. 67 Schöck Isokorb KS, QS 17.4.2013 Tekninen neuvonta ja laskentapyynnöt Linterm Oy Puh.: 0207 430 890 Faksi: 0207 430 891 info@schoeck.fi

Lisätiedot

Jyväskylä, Kortepohja Pehtorintie 3

Jyväskylä, Kortepohja Pehtorintie 3 Jyväskylä, Kortpja htorinti 3 19.09.013 asmapiirros TA -yhtymä Oy / Asunto Oy Jyväskylän htorinti 5 19.09.013 Huonistoluttlo 1. krs A 1 h + kt + s + vh 50,0 m A 3h + kt + s + vh 58,0 m. krs A 3 h + kt

Lisätiedot

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki

ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki ESIMERKKI 4: Välipohjan kehäpalkki Perustietoja - Välipohjan kehäpalkki sijaitsee ensimmäisen kerroksen ulkoseinien päällä. - Välipohjan kehäpalkki välittää ylemmän kerroksen ulkoseinien kuormat alemmille

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 19: Gaussin integrointi emojanan alueessa.

ELEMENTTIMENETELMÄN PERUSTEET SESSIO 19: Gaussin integrointi emojanan alueessa. / ELEMENIMENEELMÄN PERUSEE SESSIO : Gaussin intgrointi mojanan alussa. JOHDANO Ylisssä lujuusopin lmnttimntlmässä lmntin jäykkyysmatriisi [ k ] ja kvivalnttinn solmukuormitusvktori { r } lasktaan määrätyistä

Lisätiedot

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16

MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen 1/16 1/16 MITOITUSTEHTÄVÄ: I Rakennemallin muodostaminen Mitoitettava hitsattu palkki on rakenneosa sellaisessa rakennuksessa, joka kuuluu seuraamusluokkaan CC. Palkki on katoksen pääkannattaja. Hyötykuorma

Lisätiedot

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ

7. Suora leikkaus TAVOITTEET 7. Suora leikkaus SISÄLTÖ TAVOITTEET Kehitetään menetelmä, jolla selvitetään homogeenisen, prismaattisen suoran sauvan leikkausjännitysjakauma kun materiaali käyttäytyy lineaarielastisesti Menetelmä rajataan määrätyn tyyppisiin

Lisätiedot

Muottiharkot työohje 17/11/2015

Muottiharkot työohje 17/11/2015 Muottiharkot työohje 17/11/2015 Sisällysluettelo Toimitukseen valmistautuminen..sivu.3 Harkkojärjestelmä ja mitoitus...sivu.4 Harkkojen ladonta ja raudoitus sivu.6 Harkkojen valaminen.sivu.8 Aukkopielet

Lisätiedot

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta

Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta Väsymisanalyysi Case Reposaaren silta TERÄSSILTAPÄIVÄT 2012, 6. 7.6.2012 Jani Meriläinen, Liikennevirasto Esityksen sisältö Lyhyet esimerkkilaskelmat FLM1, FLM3, FLM4 ja FLM5 Vanha silta Reposaaren silta

Lisätiedot

LEVYJÄYKISTYSRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE KNAUF OY:N KIPSILEVYJEN LEVYJÄYKISTYKSELLE

LEVYJÄYKISTYSRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE KNAUF OY:N KIPSILEVYJEN LEVYJÄYKISTYKSELLE Suunnitteluohje :n kipsilevyjen levyjäykistykselle LEVYJÄYKISTYSRAKENTEIDEN SUUNNITTELUOHJE KNAUF OY:N KIPSILEVYJEN LEVYJÄYKISTYKSELLE Suunnitteluohje :n kipsilevyjen levyjäykistykselle 1 (10) SISÄLTÖ

Lisätiedot

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys ESIMERKKI 7: NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - NR-ristikkoyläpohjan jäykistys toteutetaan jäykistelinjojen 1,2, 3, 4 ja 5 avulla. - Jäykistelinjat 2, 3 ja 4 toteutetaan vinolaudoilla, jotka

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. b 1200mm. laatan jänneväli. L 8000mm

Liitos ja mitat. Murtorajatilan momenttimitoituksen voimasysteemi. laattakaistan leveys. b 1200mm. laatan jänneväli. L 8000mm 5.9.013 1/5 Liitoksen DO306 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Alkuperäisen kuvan mukaisen koukkuraudoituksen sijaan käytetään suoraa tankoa.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Väliketuet ja sidelangat Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet

Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Väliketuet ja sidelangat Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Väliketuet ja sidelangat Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet RAUDOITUSVERKOT VARASTOTUOTTEET B500K, SFS

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys

ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys ESIMERKKI 7: Hallin 2 NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Perustietoja - Yläpaarteen taso jäykistetään yläpaarteiden väliin asennettavilla vaakasuuntaisilla NRjäykisteristikoilla. - Vesikatteen ruoteet siirtävät

Lisätiedot

Palkkielementti hum 3.10.13

Palkkielementti hum 3.10.13 Palilmntti hum.0. Palilmnttjä Tarastllaan tässä sitysssä vain Eulr-Brnoullin palitoriaan prustuvia palilmnttjä. Tässä palitoriassa olttaan, ttä palin poiiliaus säilyy taivutttunain tasona, joa on ohtisuorassa

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. Liimapuupalkin hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma Liimapuupalkin hiiltymämitoitus 13.6.2014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3-2 KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 MITOITUS... - 4-4.1 TEHOLLINEN POIKKILEIKKAUS... - 4-4.2 TAIVUTUSKESTÄVYYS...

Lisätiedot

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT

RUDUS BETONITUOTE OY ELEMENTO - PORRASELEMENTIT RUDUS Sivu 1/17 RUDUS ELEMENTO - PORRASELEMENTIT SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT 1. Suunnittelun perusteet SFS-EN 1990 Eurocode: Rakenteiden suunnitteluperusteet, 2010 NA SFS-EN 1990-YM, Suomen kansallinen liite

Lisätiedot

Asennusohje. Polykarbonaattilevyillä päällystetty kasvihuone 2*8

Asennusohje. Polykarbonaattilevyillä päällystetty kasvihuone 2*8 Asennusohje Polykarbonaattilevyillä päällystetty kasvihuone 2*8 Kasvihuoneen kokoamiseen tarvittavat välineet: johdoton porakone, ruuvimeisseli, 4.5 mm metallipora, pieni 7mm hylsyavain, työkäsineet ja

Lisätiedot

LAAKERIEN VALINTAOHJE

LAAKERIEN VALINTAOHJE LAAKERIEN VALINTAOHJE 1. Yleistä Laakerien valintaan vaikuttavat tekijät ovat yleensä - kuorma - liikevarat - kiertymä - kitkakerroin - palonkesto - käyttölämpötila - käyttöikä - mitat - tuotehyväksyntä

Lisätiedot

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla.

Nostossa betonielementin painon aiheuttama kuormitus siirretään nostoelimelle teräsosan tyssäpään avulla. RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RLA TyssÄpÄÄnostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 MITAT JA MATERIAALIT...3 2.1 Mitat ja toleranssit... 3 2.2 RLA-nostoankkureiden materiaalit ja

Lisätiedot

Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet

Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet Ladottavien muottiharkkojen suunnitteluohjeet 2 1 YLEISTÄ... 3 2 MUOTTIHARKKOJEN OMINAISUUDET... 3 3 MITTAJÄRJESTELMÄ... 3 4 LASKENTAOTAKSUMAT... 4 5 KUORMAT... 5 6 MATERIAALIT JA LASKENTALUJUUDET... 5

Lisätiedot

Apurungon valinta ja kiinnitys. Kuvaus. Suositukset

Apurungon valinta ja kiinnitys. Kuvaus. Suositukset Kuvaus Kuvaus Runko, apurunko ja vahvistus käsittelevät yhdessä erilaisia kuormituksia, joita ajoneuvoon kohdistuu käytön aikana. Apurungon mitoitus ja rakenne, kiinnitys ja vahvistus määräytyvät useiden

Lisätiedot

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi

rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Kotimaista laatua rakennustyömaalle www.machinery.fi Turvakaiteet Askelmat Kulkutiet Tavaransiirto ja varastointi Machinery ja Vepe ovat solmineet yhteistyösopimuksen Vepe-tuotteiden myynnistä. Machinery

Lisätiedot

HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY suunnittelu- ja työohje

HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY suunnittelu- ja työohje HB-PRIIMA VÄLISEINÄLEVY HB-PRIIMA-VÄLISEINÄLEVY suunnittelu- ja työohje HB-Priima 68 HB-Priima 88 HB-Priima 100 HB-Priima 150 HB-Priima 130 Silence HB-Priima 130 Silence umpinainen SISÄLTÖ: HB-PRIIMA VÄLISEINÄLEVY

Lisätiedot

T512905 Puurakenteet 1 5 op

T512905 Puurakenteet 1 5 op T512905 Puurakenteet 1 5 op Kantavat puurakenteet Rajatilamitoituksen periaatteet Murtorajatila Materiaalin osavarmuusluku M Kuorman keston ja kosteusvaikutuksen huomioiva lujuuden ja jäykkyyden muunnoskerroin

Lisätiedot

Puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus

Puurakenteiden suunnittelu ja mitoitus Tekn. tri Mika Leivo Puutuotealan osaamiskeskus, Wood Focus Oy/Puuinfo mika.leivo@woodfocus.fi Tässä artikkelissa esitellään pelkistettynä puurakenteiden mitoitusperusteita ja tavanomaisten puurakenteiden

Lisätiedot

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op.

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. Rak 43-3136 Betonirakenteiden harjoitustyö II syksy 2014 1 Aalto Yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/rakennustekniikan laitos Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. JÄNNITETTY

Lisätiedot

- Laita -ja ovisaranat SARANAT. - Saranaelementit

- Laita -ja ovisaranat SARANAT. - Saranaelementit - Laita -ja ovisaranat SARANAT - Saranaelementit d LAITASARANAT D-1 03/10 LAITASARANAT - materiaali: kuumasinkitty teräs - Paino 0,84 kg 41321 LAITASARANA 320 41322 LAITASARANA 320 A - holkki saranalehden

Lisätiedot

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti

Tee konseptiin pisteytysruudukko! Muista kirjata nimesi ja ryhmäsi. Lue ohjeet huolellisesti MAA8 Ko 5..04 T konsptiin pisttsruudukko! Muista kirjata nimsi ja rhmäsi. Lu ohjt huolllissti A-Osio: Ei saa kättää laskinta. MAOL saa olla alusta asti kätössä. Maksimissaan h aikaa suorittaa A- Osio.

Lisätiedot

Liukuovien tekninen ohje

Liukuovien tekninen ohje Liukuovien tekninen ohje 20.6.2016 SISÄLTÖ 1.0 Tuotetiedot...2 2.0 Seinän aukon mitat...5 3.0 Asennusvarat ja kannatus...6 4.0 Kiinnitys... 10 5.0 Kynnys... 11 5.1 Kynnyskorkeus...11 5.2 Kynnyksen säätö...11

Lisätiedot

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1

NOSTOLENKIT. Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 NOSTOLENKIT Naulat Raudoitusverkot Harjatangot Muut verkot Ansasraudoitteet Nostolenkit Kierrehaat Irtohaat Rengasraudoitteet Erikoisraudoitteet 1 PBK, PBR JA PB NOSTOLENKKIEN NOSTOVOIMATAULUKOT Elementin

Lisätiedot

HPM -ankkurointipulttien asentaminen

HPM -ankkurointipulttien asentaminen Tuotteen tunnistaminen HPM -ankkurointipultteja valmistetaan vakiomalleina metrisille kierreko oille M16, M20, M24, M30 ja M39. Ankkurointipultin malli voidaan tunnistaa tuotteessa olevasta tunnuksesta

Lisätiedot

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4

2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 2 Porapaalujen kärkiosien tekniset vaatimukset Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Porapaalujen kärkiosat... 3 1.2 Vaatimusten rajaus... 3 2 KÄYTETTÄVÄT STANDARDIT JA OHJEET... 4 3 PORAPAALUJEN KÄRKIOSIEN

Lisätiedot

Rakenna oma puukuivuri

Rakenna oma puukuivuri Rakenna oma puukuivuri Sauno puutavarankuivuri Rakennusohje Kuivaimen osat ruuvataan yhteen erikoisruuveja käyttämällä. Tämän ohjeen avulla voit rakentaa omia tarpeitasi vastaavan kuivaimen. Katso ohjeen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

Ulvilan kaupunki. Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmäen ja Fatiporin pohjoispuolen liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Ulvilan kaupunki Ulvilan Kaasmarkun Ryöpäkinmän ja Faporin pohjoispuoln liito-oravaslvitys 204 AHLN GROUP OY RAPORTTEJA 3/204 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Raporsta... 3 Slvitysaluidn yliskuvaukst...

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa

ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa ESIMERKKI 5: Ulkoseinän runkotolppa Perustietoja - Ulkoseinätolpat oletetaan päistään nivelellisesti tuetuksi. - Ulkoseinätolppien heikompi suunta on tuettu nurjahdusta vastaan tuulensuojalevytyksellä.

Lisätiedot

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus

Esimerkkilaskelma. NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus Esimerkkilaskelma NR-ristikkoyläpohjan hiiltymämitoitus 13.6.014 Sisällysluettelo 1 LÄHTÖTIEDOT... - 3 - KUORMAT... - 3-3 MATERIAALI... - 4-4 YLEISTÄ MITOITUSMENETELMISTÄ... - 4-5 NR-YLÄPOHJAN TOIMINTA

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa

Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa Kaukolämpöjohtojen toteutettuja ratkaisuja tunneleissa, silloissa ja vesistöalituksissa Raportti L21/1997 Suomen Kaukolämpö ry 1997 ISSN 1238-9315 Viite: Sky-kansio 2/6 Kaukolämpöjohtojen toteutettuja

Lisätiedot

1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen

1.3 Pilareiden epäkeskisyyksien ja alkukiertymien huomioon ottaminen 1. MASTOPILARIN MITOITUSMENETELMÄ 1.1 Käyttökohteet Mitoitusmenetelmä soveltuu ensisijaisesti yksilaivaisen, yksikerroksisen mastojäykistetyn teräsbetonikehän tarkkaan analysointiin. Menetelmän soveltamisessa

Lisätiedot

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki

ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki ESIMERKKI 5: Päätyseinän palkki Perustietoja: - Hallin 1 päätyseinän palkit PP101 ovat liimapuurakenteisia. - Palkki PP101 on jatkuva koko lappeen matkalla. 6000 - Palkin yläreuna on tuettu kiepahdusta

Lisätiedot

Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*10

Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*10 Kasvihuoneen asennusohje Kasvihuone 3*10 Kasvihuoneen kokoamiseen tarvittavat välineet: johdoton porakone, ruuvimeisseli, 4.5 mm metallipora, pieni 7mm hylsyavain, työkäsineet ja pihdit. Kasvihuoneen rungon

Lisätiedot