TUUSNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUUSNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS"

Transkriptio

1 TUUSNIEMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Sovltamisala Maankäyttö ja raknnuslaissa ja astuksssa olvin skä muidn maan käyttämistä ja rakntamista koskvin säännöstn ja määräystn lisäksi on Tuusnimn kunnassa noudatttava tämän raknnusjärjstyksn määräyksiä, jos oikusvaikuttisssa yliskaavassa, asmakaavassa tai Suomn raknnusmääräyskokolmassa i ol asiasta toisin määrätty (MRL 14 4 mom). 1.2 Raknnusvalvontaviranomainn Kunnan raknnusvalvontaviranomainn on ympäristölautakunta. Sn alaisna toimii raknnusvalvontavirasto. Päätösvallan siirtämisstä määrätään johtosäännössä. 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Talousraknnuksn luvan- / ilmoituksnvaraisuus Lupamnttlyn asmasta jo olvaan asuntoon kuuluvan, nintään 30 m 2 :n, tai maataloudn harjoittamisn kannalta tarpllisn, nintään 60 m 2 :n suuruisn lämpöristämättömän muun talousraknnuksn kuin saunaraknnuksn rakntamisn asmakaava-alun ulkopuollla sovlltaan ilmoitusmnttlyä (MRL 129, MRA 63 ). 2.2 Toimnpitidn luvan- / ilmoituksnvaraisuus Maankäyttö- ja raknnuslain 126 :n ja 129 :n skä astuksn 62 ja 63 :n nojalla määrätään toimnpidluvan hakmissta tai ilmoitusmnttlyn sovltamissta suraavasti:

2 2 Toimnpid Toimnpidlupa hattava Ilmoitus thtävä 1. Raknnlma (rakntaminn) Asmakaava-alu / Haja-as. - katos, grillikatos yli 10 m 2 - vaja, varasto 10 m 2 30 m 2 - kioski - käymälä - siintymislava - muu vastaava raknnlma 2. Ylisöraknnlma (prustaminn tai rakntaminn) Asmakaava-alu / Haja-as. - urhilupaikka - kokoontumispaikka - asuntovaunualu tai vastaava - katsomo - ylisötltta tai vastaava

3 Toimnpid Toimnpidlupa hattava 3 Ilmoitus thtävä 3. Liikutltava lait Asmakaava-alu - asuntovaunun tai laivan tai vastaavan pitäminn paikallaan sllaista käyttöä vartn, joka i liity tavanomaisn rtkilyyn tai vnilyyn 4. Erillislait (rakntaminn) Asmakaava-alu - masto, ma 30 m - piippu, yli 20 m - varastointisäiliö, yli 10 m 3 - hiihtohissi - muistomrkki - suurhko antnni tai lautasantnni Ø 1,5 m - tuulivoimala > 12 m - suurhko valaisinpylväs tai vastaava, yli 15 m 5. Vsirajalait (rakntaminn) Asmakaava-alu - suurhko laituri > 15 m - vnvaja, ristämätön, nintään 20 m 2

4 - muu vsirajaa muuttava tai siihn olnnaissti vaikuttava raknnlma, kanava, aallonmurtaja tai vastaava Toimnpid Toimnpidlupa hattava Ilmoitus thtävä 6. Säilytys- tai varastointialu (järjstäminn) Asmakaava-alu - muusta alusta rotttu suurhko varastointi- tai pysäköintialu taikka tällaisn alusn vrrattava alu 7. Julkisivutoimnpid Asmakaava-alu - raknnuksn julkisivun muuttaminn - kattomuodon muuttaminn - ulkovrhouksn raknnusainn tai värityksn muuttaminn - katukuvaan vaikuttavan markiisin asntaminn - ikkunajaon muuttaminn 8. Mainostoimnpid Asmakaava-alu - muun kuin luonnonsuojlulaissa säädtyn raknnlman, tkstin tai kuvan asttaminn ulkosall mainos- tai muussa kaupallisssa tarkoituksssa taikka ikkunaa pittävän mainoksn pysyvä tai pitkäaikainn asttaminn 9. Aitaaminn (rakntaminn) Asmakaava-alu

5 - raknnttuun ympäristöön liittyvä rottava kiintä aita tai kadun runusmuuri Toimnpid Toimnpidlupa hattava Ilmoitus thtävä 10. Kuntakuvajärjstly Asmakaava-alu - muut kunta- tai ympäristökuvaan mrkittävästi ja pitkäaikaissti vaikuttavat järjstlyt ja muutokst Sllaist pihamaan rakntt ja laittt, jotka ivät dllytä lupa- tai ilmoitusmnttlyä, on kuitnkin raknnttava säädöstn ja määräystn mukaisll täisyydll naapurin rajasta ja raknnuksista, niidn on sopuduttava ympäristöön, ikä niistä saa aihutua naapurill kohtuutonta haittaa. Ilmoituksn on liitttävä tarpllinn slvitys toimnpitn laajuudsta ja laadusta. Kunnan raknnusvalvontaviranomaisn tul ilmoituksn sijasta dllyttää raknnus- tai toimnpidluvan hakmista, jos s ylisn dun tai naapurin oikusturvan kannalta on tarpn (MRL mom). Rakntamisn tai muuhun toimnpitsn voidaan ryhtyä, jolli raknnusvalvontaviranomainn 14 päivän kulussa ilmoituksn vastaanottamissta ol dllyttänyt luvan hakmista ilmoitttuun hankksn (MRL mom). Ilmoitus raukaa, lli toimnpidttä ol aloitttu ja saatttu loppuun kolmn vuodn kulussa. 2.3 Purkulupa Raknnusta tai sn osaa i saa purkaa ilman lupaa asmakaava-alulla ja alulla, jossa on voimassa 53 :n mukainn raknnuskilto asmakaavan laatimista vartn.

6 Jos purkamisn i tarvita lupaa, on purkamissta ilmoitttava kirjallissti kunnan raknnusvalvontaviranomaisll 30 päivää nnn purkamistyöhön ryhtymistä (MRL 127 ). Lupaa i tarvita MRL 127 :n 2 momntin mukaisiin toimnpitisiin Maismatyölupa Maismatyölupa tarvitaan maismaa muuttavaan maanraknnustyöhön, puidn kaatamisn ja muihin näihin vrrattaviin toimnpitisiin asmakaava-alulla, yliskaava-alulla jos yliskaavassa niin määrätään, tai aluill, joilla on voimassa raknnuskilto kaavan laatimista vartn (MRL 128 ). Lupaa i tarvita MRL 128 :n 2-4 momntin mukaisiin toimnpitisiin.

7 7 3. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN 3.1 Sijoittuminn Etäisyydt Raknnuksn täisyydn toisn omistamalla tai hallitsmalla maalla olvasta raknnukssta tul olla vähintään 10 mtriä. Raknnuksn täisyydn VT-17 tin kskiviivasta vanhan linjauksn alulla on oltava vähintään 30 m ja uudn linjauksn alulla uudn asuinraknnuksn on oltava mlualun ulkopuollla. Hattassa lupaa uutta asuinraknnusta vartn, on raknnuslupa-asiakirjoihin liitttävä slvitys liiknnmlutasosta suunnitlulla raknnuspaikalla. Edllä mainitun slvityksn prustlla välimatka voidaan pinntää, i kuitnkaan pinmmäksi kuin 50 m. Uudn asuinraknnuksn täisyys ajoradan kskiviivasta on oltava maantistä vähintään 30 mtriä, paikallististä vähintään 20 mtriä ja yksityististä vähintään 12 mtriä. 3.2 Raknnustn sovltuminn raknnttuun ympäristöön ja maismaan Raknnustn sijainnin raknnuspaikalla tul olla sllainn, ttä maisman luonnonmukaisuus mahdollisuuksin mukaan säilyy. Maismallissti mrkittävillä pltoaluilla rakntaminn tul sijoittaa mahdollisuuksin mukaan olmassa olvin pihapiirin ja mtsäsaarkkidn tuntumaan. Rakntamisssa on mahdollisuuksin mukaan säilytttävä raknnuspaikan luonnonmukaisuus skä säästttävä arvokkaita kasvillisuudn runavyöhykkitä, luonnon mrkittäviä kaunusarvoja ja rikoisia luonnonsiintymiä kutn siirtolohkarita, kauniita yksittäispuita jn.

8 Raknnuspaikka tul tarvittassa sopivin istutuksin liittää ympäröivään maismaan. Raknnustyön yhtydssä vaurioitunut tai muutn ympäristöä rumntava osa pihamaasta on istutuksin ja alun käyttöön liittyvin järjstlyin saatttava kokonaisuutn sopivaan asuun. Olva raknnuskanta Raknnttassa olvin raknnustn yhtytn on rakntamisn sovlluttava noudatttuun raknnustapaan ja olmassa olvaan raknnuskantaan sijoituksn, koon, muodon, ulkomatriaalin, värityksn skä julkisivun jäsntlyn osalta. Raknnuspaikalla raknnustn tul muodostaa lukumäärältään ja ympäristökuvaltaan / kuntakuvaltaan sopusuhtainn kokonaisuus Ympäristön hoito ja valvonta Ympäristön hoito Raknnttu ympäristö on pidttävä raknnusluvan mukaisssa käytössä ja siistissä kunnossa (MRL mom). Ympäristöön olnnaissti vaikuttavin ulkovarastojn, kompostointi- tai jätsäiliöidn tai katostn ympärill on tarvittassa istutttava näkösuoja tai raknnttava aita. Asmakaava-alulla sijaitsvan asuinraknnuksn tonttia tai rantaraknnuspaikkaa i saa käyttää häiriötä aihuttavaan tai ympäristöä rumntavaan varastointiin tai autojn, konidn, laittidn tai muidn vastaavin tavaroidn skä polttoainidn ulkosäilytyksn. Raknnukst, niidn ulkopuolist osat, portit, aidat, istutukst skä sllaist raknnlmat ja pinhköt laitokst, jotka vaikuttavat ympäristökuvaan, on pidttävä asianmukaisssa kunnossa ja niin, ttivät n rumnna katukuvaa tai muuta julkista tilaa. Töhryt raknnustn julkisivuista tul poistaa niin pian kuin tknissti on mahdollista. Ympäristön valvonta

9 Kunnan ympäristölautakunta suorittaa maankäyttö- ja raknnuslaissa tarkoitttua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittassa katslmuksia päättäminään ajankohtina. Katslmuksn ajankohdasta ja aluista on ilmoitttava kiintistönomistajall ja haltijall lautakunnan päättämällä tavalla. 3.4 Aitaaminn 9 Aidan tul matriaaliltaan, korkudltaan ja muulta ulkoasultaan sovltua ympäristöön. Katua tai muuta ylistä alutta vastassa olva kiintä aita on thtävä kokonaan tontin tai raknnuspaikan puolll. Aita on thtävä niin, tti siitä aihudu haittaa liikntll. Ristyksn näkmäalu tul pitää vapaana. Aidan, joka i ol naapuritontin tai raknnuspaikan rajalla, tk ja pitää kunnossa tontin tai raknnuspaikan haltija. Tonttin tai raknnuspaikkojn välisn aidan tkmisn ja kunnossapitämisn ovat kummankin tontin tai raknnuspaikan haltijat vlvollisia osallistumaan puolksi kumpikin, jolli vlvollisuudn muunlaisn jakamisn ol rityistä syytä. Mikäli asiasta i sovita, siitä päättää raknnusvalvontaviranomainn. Tontill tai raknnuspaikall raknnttava aita, lli sitä sijoitta rajall, tul sijoitta sitn, ttä s on piha-aluidn järjstlyn kannalta tarkoituksnmukainn ja huollttavissa. 3.5 Piha-alu / pihamaa Raknnuspaikan kuivanapito Raknnuspaikka tul salaojittaa riittävään syvyytn. Sad- ja sulamisvsin haitaton johtaminn on järjstttävä. Pinta- ja kuivatusvsiä i saa johtaa jätvsivimäriin. Pihamaan korkusasma

10 Pihamaan korkusasman tul soputua ympäristön korkusasmiin. Uudis- ja lisärakntamisn yhtydssä pihamaa tul suunnitlla ja totuttaa niin, tti rakntamislla lisätä pinta- ja sadvsin valumista tontin rajan yli naapurin puolll. 10 Liiknnjärjstlyt Liittymässä katuun tai tihn skä raknnuspaikan sisäisissä järjstlyissä liiknnturvallisuus on otttava huomioon. Maanalaist johdot ja rakntt Raknnuspaikalla ja sn lähisyydssä käytössä olvat maanalaist johdot ja rakntt on suunnittlun yhtydssä slvitttävä. 3.6 Tontin rajan ylittäminn Mikäli raknnus saadaan rakntaa tontin kadun puolisn rajaan kiinni, i raknnus saa ulottua tontin rajan yli katualull 3.7 Osoitmrkintä Milloin raknnus i ulotu katuun, muuhun liiknnväylään tai tontin sisäisn liiknnalusn taikka sn välittömään lähisyytn, osoitnumro tai sn osoittava ohjaus on sijoitttava kiintistöll johtavan ajoväylän alkupäähän. Kulmatalon osoitnumrointi on kiinnitttävä kummankin kadun tai liiknnväylän puolll. Osoitnumroinnin on oltava totutttuna viimistään raknnuksn käyttöönottotarkastuksssa.

11 11 4. RAKENTAMINEN ASEMAKAAVAALUEEN ULKOPUOLELLA 4.1 Raknnuspaikka Uudn raknnuspaikan pinta-alan on oltava loma-asunnon rakntamista vartn vähintään 3000 m 2 ja pysyvän asunnon rakntamista vartn vähintään 5000 m 2. Uudstaan rakntaminn, pruskorjaus ja vähäinn lisärakntaminn saadaan suorittaa sn stämättä mitä dllä tässä pykälässä on määrätty, jos raknnuspaikka pysyy samana. Tämän pykälän määräyksiä i sovllta alulla, jolla on voimassa raknnuskilto asmakaavan laatimista vartn. 4.2 Rakntamisn määrä Raknnuspaikall saa rakntaa yhdn kaksiasuntoisn asuinraknnuksn ja siihn liittyvät talousraknnukst. Aluilla, missä raknnusoikutta i ol yliskaavassa osoitttu, saa raknnustn ja raknnlmin yhtnlaskttu krrosala olla nintään 10 % raknnuspaikan pinta-alasta. Kaava-alulla noudattaan kaavan mukaista nimmäisraknnusoikutta. 4.3 Rakntaminn kllariin ja ullakoll

12 Asmakaava-alun ulkopuollla voidaan sallia raknnuksn pääasiallisn käyttötarkoituksn mukaistn tilojn sijoittaminn maanpinnan alapuolll tai ullakon tasoll, mikäli s ottan huomioon raknnus ja sn käyttötarkoitus skä sovltaminn raknnttuun ympäristöön on mahdollista. 5. RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE 5.1 Rakntamisn sijoittuminn ja soputtaminn ympäristöön ranta-alulla Raknnttassa ranta-aluill tul rityissti huomiota kiinnittää raknnustn korkusasmaan, muotoon, ulkomatriaalihin ja värityksn. Raknnuspaikalla tul rantavyöhykkn kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harvntaminn on sallittua. Muodostttavan raknnuspaikan rantaviivan pituudn tul olla vähintään 40 mtriä. Asuinraknnuksn / raknnuksn täisyydn rantaviivasta ja sijainnin raknnuspaikalla tul olla sllainn, ttä maisman luonnonmukaisuus mahdollisuuksin mukaan säilyy. Muun kuin saunaraknnuksn täisyydn kskivdnkorkudn mukaissta rantaviivasta tul kuitnkin, mikäli dllä olvasta vaatimukssta i muuta johdu, olla vähintään 25 mtriä ja asunnon alimman lattiatason vähintään 1 mtri ylävsirajaa korkammalla. Elli ylävsiraja ol tidossa, on alimman lattiatason oltava vähintään 1,5 mtriä kskivdn korkudsta. Saunaraknnuksn, jonka pohjapinta-ala on nintään 36 m 2, saa rakntaa dllä mainittua mtrimäärää lähmmäksi rantaviivaa. Sn täisyys dllä mainitulla tavalla laskttavasta rantaviivasta tul olla kuitnkin vähintään 15 mtriä. Pinhkö raknnlma (kota, katos, huvimaja) nintään 12 m 2, saadaan sijoittaa vähintään 10 mtrin päähän rantaviivasta Rakntamisn määrä ranta-alulla Ranta-alulla raknnuspaikall saa rakntaa yhdn kaksiasuntoisn asuinraknnuksn ja siihn liittyvät talousraknnukst. Raknnusoikus nintään kaavamääräystn mukainn.

13 Rantapaikall saa, mikäli s maismaan soputuu, rakntaa yhdn puupintaisn, lämpöristämättömän vnvajan kskivdnkorkudn mukaissta rantaviivasta maall päin. Vnvajan raknnusala saa olla nintään 20 m 2, lvys nintään 3 mtriä ja harjakorkus nintään 2,5 mtriä. Vaja tul sijoittaa pääty rantaviivaan päin. Vaja saa sisältää vain vnn ja vnilytarvikkidn säilyttämisn tarkoittut tilat SUUNNITTELUTARVEALUE Maankäyttö- ja raknnuslain 16 3 mom. mukaist suunnittlutarvalut on otttu huomioon kunnan yliskaavoituksn yhtydssä. Suunnittlutarvalulla luvan arviointi prustuu maankäyttö- ja raknnuslain 137 :ssä säädttyihin rityisiin dllytyksiin sn lisäksi, mitä luvan dllytyksistä muutn säädtään. 7. VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA POHJAVESIALUEILLE RAKENTAMINEN Talousvdn riittävyys Asuinraknnusta vartn tul olla riittävästi laadultaan sovltuvaa talousvttä. Jätvsin käsittly Jätvsin käsittlystä tul antaa aina rillinn slvitys raknnuslupahakmuksn yhtydssä. Jätvsin käsittlyssä tul pyrkiä käyttämään maasuodatinta tai muuta vastaavaa järjstlmää. Raknnuslupahakmuksn on liitttävä jätvsin käsittlysuunnitlma tarvittavin maapräslvityksinn. Erillismääräyksiä tärkill pohjavsialuill ja vdnottamoidn lähisyydssä Tärkillä pohjavsialuilla öljy- ja polttoainsäiliöt skä muut vaarallistn ainidn säiliöt ja varastot tul sijoittaa maan pääll ja varustaa suoja-altaalla.

14 Tärkillä pohjavsialuilla piha- ja paikoitusaluidn pintavdt ja salaojavdt on johdttava kaummaksi vdnottamoalusta. Tätä vartn tul olla sovltuvat laittistot ja mahdollissti tarvittavat luvat HYVÄ RAKENTAMISTAPA Raknnuksn korjaamisssa on otttava huomioon kunkin raknnuksn ominaispiirtt, ikä korjaaminn saa ilman rityisiä prustita johtaa tyylillissti alkupräisstä raknnukssta poikkavaan lopputuloksn. 9. RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT Maismallissti arvokkaat puut ja mrkittävät luonnontilaist tontinosat tul suojata työmaa-aikana huolllissti. Raknnusvalvontaviranomainn voi dllyttää lupahakmuksn käsittlyn yhtydssä tai raknnustyötä valvossa raknnuttajaa laatimaan tarvittavan suojaussuunnitlman. 10. MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN POIKKEAMINEN 10.1 Määräyksistä poikkaminn Ympäristölautakunta voi poikta tämän raknnusjärjstyksn määräyksistä, jolli s mrkits määräystn tavoittn olnnaista syrjäyttämistä. Kun poiktaan raknnuspaikan vähimmäiskokoa, rakntamisn määrää tai täisyyksiä koskvista määräyksistä rannoilla, lupa voidaan myöntää, mikäli rakntaminn i vaikuta kaavoitusta.

15 VOIMAANTULO Tällä raknnusjärjstyksllä kumotaan Tuusnimn kunnanvaltuuston hyväksymä raknnusjärjstys. Hyväksytty Tuusnimn kunnanvaltuustossa , tullut voimaan Kunnanvaltuuston päätöksn mukaisksi todistaa: Martti Kähkönn Martti Kähkönn hallintojohtaja

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 PUNKALAITUMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 SOVELTAMISALA Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus

SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO. 1 Soveltamisala. 2 Rakennusvalvontaviranomainen. 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus SEINÄJOEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 2 Rakennusvalvontaviranomainen 3 Talousrakennuksen ilmoituksenvaraisuus 4 Suunnittelutarvealue 5 Toimenpiteiden luvan-/ilmoituksenvaraisuus

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS MERIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällys 1. Soveltamisala ja viranomaiset 1.1 Soveltamisala..1 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen..1 2. Lupajärjestelmät 2.1 Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvanvaraisuus

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin rakennusjärjestys 1 04 01 RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 30.3.2009 Voimaantulopäivä 3.4.2009 I LUKU YLEISTÄ 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 HÄMEENKYRÖN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Valtuusto 17.12.2012 Voimaantulopäivä 01.01.2013 2 Rakennusjärjestys Sisällysluettelo Johdanto 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Rakentamistapaohjeet 2.

Lisätiedot

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963

Viittaus: MRL 113, 117 ja 118 ja MRA 51, Muinaismuistolaki 295/1963 RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 9 Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä,

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1

SIILINJÄRVEN KUNTA. Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 Ymp.suoj.ltk 14.3.2012 15 liite 1 SIILINJÄRVEN KUNTA Rakennusjärjestys 2011 luonnos (rakennuslautakunta 4.1.2012 11) Luonnosta koskevat muutos- ja täydennysesitykset ymv. ovat merkitty sinisellä värillä

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin Ehdotus 20.10.2010 VANTAAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Rakentamistapaohjeet 3 Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN T A K S A K O K O E L M A RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HÄMEENLINNAN KAUPUNGISSA Kv Taksan nimi 9.12.2014 Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAUMAN KAUPUNGISSA Ympäristölautakunta hyväksynyt 13.12.2012 Voimaantulopäivä 17.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 20.10.2014 AIKA 20.10.2014 klo 14:00-15:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751

RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma. Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma RAKENNUSTAPAOHJE Kaltevankulma Ohje koskee Hyvinkään kaupungin 28. kaupunginosan kortteleita 2747 2751 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 31.1.2014 SISÄLLYS:

Lisätiedot

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

04. SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ SOTKAMON KUNTA Ympäristö- ja tekninen lautakunta 04. Lu14 Paltamon kunta Vaarankyläntie 7 88300 PALTAMO LAUSUNTOPYYNTÖ 3.3.2014 LAUSUNTOPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ Sotkamon kunnan

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Kuopion kaupunki Kuopion kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 18.4.2012 Kuopion kaupunginvaltuusto 20.8.2007 Korkein hallinto-oikeus 10.9.2010 Kuopion kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Kuopion kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT...

1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 LUKU: JÄTEVEDET JA VESIENSUOJELU... 3 3 LUKU: JÄTTEET... 6 4 LUKU: POLTTOAINEET JA MUUT VAARALLISET KEMIKAALIT... OULUN SEUDUN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET (LUONNOS) Annettu ympäristönsuojelulain 19 :n nojalla 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Tavoite... 2 2 Määräysten antaminen ja valvonta... 2 3 Määräysten soveltaminen

Lisätiedot

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Määräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Kaupunginvaltuusto 25.4.2005/62 KERAVAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä

Lisätiedot

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA.

UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGIN MAKSUPERUSTEET VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ RAKENNUSVALVONNASSA. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet

1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin 4 Erityiset paikalliset olosuhteet 1 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU JÄTEVEDET 1 Tavoite 2 Ympäristönsuojelumääräysten antaminen ja valvonta 3 Määräysten soveltaminen ja suhde

Lisätiedot

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 MAKSUPERUSTEET Honkajoen kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus-ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty. Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX. voimaan XX.XX.2012

RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET. hyväksytty. Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX. voimaan XX.XX.2012 1 RAUTALAMMIN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET hyväksytty Rautalammin kunnanvaltuustossa XX.X.2012 XX voimaan XX.XX.2012 2 Sisällysluettelo 1. LUKU... 5 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Tavoite... 5 2 Määräysten

Lisätiedot

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön.

vähimmäiskoko on 5000 m², muutoin 10000 m². Rakentaminen on sovitettava huolella ympäröivään maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. LIITE 10. LEPSÄMÄN OSAYLEISKAAVA Kaavamerkinnät ja -määräykset AT-1 PY-1 Kyläalue. Alueella sallitaan asuinrakentaminen sekä kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvitsema palvelurakentaminen. Mitoituksen

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 01.01.2014 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot