Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine"

Transkriptio

1 manual indd , Art Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Biltema Nordic Services AB Art

3 Borr- & skruvdragare CD 12V Innehåll 1 INTRODUKTION 2 TEKNISKA DATA 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 4.1 Arbetsområde 4.2 Personlig säkerhet 4.3 Användning och skötsel av maskiner 4.4 Elsäkerhet 4.5 Batterisäkerhet 5 ÖVERSIKTSBILD 6 MONTERING 7 SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Symboler och skyltar på maskinen 8 HANDHAVANDE 8.1 Laddning av batteri 8.2 Montering och demontering av batteri 8.3 Funktioner a. Strömbrytare ON/OFF (9) b. Rotationsomkopplare/låsknapp (6) c. Snabbchuck (1) d. Inställning av borrläge eller vridmoment vid skruvdragning. e. Borrning f. Lampa (7) 9 FÖRVARING 10 SERVICE OCH UNDERHÅLL 11 ELAVFALL 1 INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2 TEKNISKA DATA Art nr Modell beteckning cd 12V Batteri: V - NiMH Kapacitet ,3 Ah Varvtal rpm Max vridmoment Nm Snabbchuck ,8 10 mm Antal momentlägen Ljudtryck (L PA ) 10 m db(a) Ljudvolym (L WA ) db(a) Vibrationer ,69 m/s 2 Vikt ,5 kg Batteriladdare Input AC V~50 Hz Output DC V / 400 ma Laddningstid h Isolationsklass II 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE Borr- & skruvdragaren CD 12V utrustad med elektrisk broms och avsedd för skruvdragning och borrning i trä, plast, kera mik och metall. Maskinen får ej byggas om eller användas till något annat användningsområde. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada Biltema Nordic Services AB

4 4 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Vid behov, använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen eller dra av tändhatten från tändstiftet före service och reparation eller när maskinen inte används. Plocka alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då motorn är igång. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 4.4 Elsäkerhet Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en rulle. Dra ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när du arbetar med maskinen. Risken för elstöt ökar när du är jordad. Eventuella reparationer och kabelbyte ska utföras av behörig elektriker. 4.5 Batterisäkerhet Maskinens batteri får endast laddas med hjälp av medföljande batteriladdare. En batteriladdare som är lämplig för en typ av batteri kan innebära risk för brand vid användning i samband med en annan typ av batteri. Den medföljande batteriladdaren är endast avsedd för laddning av medföljande batteri. För att förhindra risken för brand och Biltema Nordic Services AB 4

5 explosion får den ej användas för laddning av några andra produkter. För att förhindra risken för explosion, kortslut ej batteriet, samt skydda det från värme, direkt solljus eller öppen eld. Om batteriet skadas, kan batterisyra läcka ut från batteriet. Om batterisyran kommer i kontakt med huden, skölj omedelbart ytan med vatten, eftersom batterisyran kan orsaka irritation och brännskador. Om batterisyran kommer i kontakt med ögonen så måste du söka läkarvård. Försök ej att reparera eller att plocka isär batteriet. Felaktig montering kan orsaka elchock, kan göra batteriet strömförande eller orsaka brand. Utsätt inte batteriet för onormal värme överstigande 50 C. En explosion och/eller eventuell brand kan då uppstå. 5 ÖVERSIKTSBILD 1. Snabbchuck 2. Vred för momentinställning 3. Handtag 4. Spänne för batteri 5. Batteri 6. Rotationsomkopplare/låsknapp 7. Lampa, LED 8. Bitshållare 9. Strömbrytare ON/OFF Biltema Nordic Services AB

6 6 MONTERING Kontrollera att skruvdragaren, batteriladdaren och batteriet inte skadats under transporten. Ladda därefter upp batteriet fullt. 7 SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Symboler och skyltar på maskinen 8 HANDHAVANDE 8.1 Laddning av batteri Ett nytt batteri är inte laddat utan behöver laddas upp fullt innan det används för första gången. Sedan skall batteriet laddas upp då det börjar tappa kraft eller inför långvarig förvaring. Läs igenom manualen, särskilt säkerhetsinstruktionerna, innan maskinen används. Använd rekommenderad skyddsutrustning. Batterieladdaren är dubbelisolerad och behöver ej anslutas till jordat uttag. Eventuell reparation av elektrikska delar får enbart utföras av auktoriserad elektriker. Ladda batteriet endast inomhus. Varning! Läs igenom manualen och följ säkerhetsanvisningarna. Elda inte upp batteriet, det kan explodera. Utsätt inte batteriet för fukt eller vatten. Utsätt inte batteriet för temperaturer överstigande 50 C. Batteriet får endast laddas upp av medföljande batteriladdare. Ladda inte batteriet om dess temperatur överstiger 30 C. Förvara aldrig batteriet i batteriladdaren, då det är fulladdat skall det avlägsnas från laddaren. Anslut laddaren till elnätet och placera batteriet i laddaren. Indikatorlampan börjar lysa rött under laddning. Efter ca 3 5 timmar är batteriet laddat. Avlägsna batteriet från laddaren. OBS! Låt aldrig batteriet bli för urladdat, om batterispänningen är för låg, kan inte batteriladdaren ladda upp batteriet. Ladda alltid batteriet fullt. 8.2 Montering och demontering av batteri Demontera batteriet genom att trycka in de båda spännena (4) och för ut batteriet (5) nedåt. Vid montering skall batteriet föras in tills det knäpper till i spännena (4). Kontrollera därefter att det är ordentligt fastspänt. 8.3 Funktioner a. Strömbrytare ON/OFF (9) Med strömbrytaren startar du maskinen och reglerar dess varvtal. När strömbrytaren släpps stannar maskinen omgående eftersom den är utrustad med en elektrisk broms. OBS! Kör inte maskinen på låg hastighet under en lång period eftersom det finns risk för överhettning. b. Rotationsomkopplare/låsknapp (6) Tryck in knappen från höger för högerrotation Biltema Nordic Services AB 6

7 Tryck in knappen från vänster för vänsterrotation. För in knappen i mittenläget för att låsa maskinen och förhindra oavsiktlig start. c. Snabbchuck (1) Öppna chucken genom att rotera den yttre hylsan åt vänster. Montera verktyget och lås fast genom att snurra hylsan åt höger. d. Inställning av borrläge eller vridmoment vid skruvdragning. Vridmomentet kan justeras från 1 20 med vredet för momentinställning (2). Välj 1 för små skruvar och mjuka material. Välj 20 för stora skruvar och hårda material. Välj vid borrning. e. Borrning Vid borrning i hårda material, gör ett märke med en syl för att förhindra att borret slinter. Håll alltid i maskinen stadigt med bägge händer och tryck in ON/OFF-strömbrytaren (9) för att borra. Låt maskinen göra jobbet, tryck inte för hårt när du borrar. Använd endast rekommenderade borr och bits. Vid borrning i metall, använd endast vassa snabbstålsborr. Använda alltid en bitshållare tillsammans med korta bits. f. Lampa (7) Arbetslampan underlättar arbete i mörka utrymmen. Den tänds när ON/OFF-strömbrytaren (9) trycks in. Rikta aldrig lampan rakt mot ögonen. 9 FÖRVARING Vid längre tids förvaring: Torka av maskinen och laddaren med en mjuk torr trasa. Ladda upp batteriet fullt, därefter skall det laddas var sjätte månad. Ställ rotationsomkopplaren i mittenläge. Rengör maskinen och batteriladdaren. Förvara maskinen på en torr och frostfri plats, ej över +40 C, oåtkomlig för barn och obehöriga. 10 SERVICE OCH UNDERHÅLL Avlägsna alltid batteriet från maskinen vid service och underhåll. Varken maskinen eller batteriladdaren kräver något speciellt underhåll förutom det som beskrivs nedan. Rengör maskinens ytterhölje regelbundet efter användning. Använd ej vassa föremål för att rengöra maskinen. Låt ej någon form av vätska komma in i maskinen. Använd en mjuk, ren trasa för rengöring av maskinens ytterhölje från smuts, olja, fett, damm etc. Använd ej kemikalier vid rengöring av maskinens plastdetaljer, eftersom dessa kan skada plastdetaljer. Håll alltid maskinens ventilationshål öppna och rena. 11 ELAVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB

8 Drill/skrutrekker CD 12V Innhold 1 INNLEDNING 2 TEKNISKE DATA 3 BRUKSOMRÅDE 4 GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6 MONTERING 7 SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Symboler og skilt på maskinen 8 HÅNDTERING 8.1 Lading av batteri 8.2 Montering og demontering av batteri 8.3 Funksjoner a. Strømbryter ON/OFF (9) b. Rotasjonsvelger/låseknapp (6) c. Hurtigchuck (1) d. Innstilling av boremodus eller moment ved skrutrekking. e. Boring f. Lampe (7) 9 OPPBEVARING 10 SERVICE OG VEDLIKEHOLD 11 EE-AVFALL 1 INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2 TEKNISKE DATA Art.nr Modellbetegnelse CD 12V Batteri V - NiMH Kapasitet ,3 Ah Turtall rpm Maks. moment Nm Hurtigchuck ,8 10 mm Antall momentinnstillinger Lydtrykk (L PA ) 10 m db(a) Lydvolum (L WA ) db(a) Vibrasjoner ,69 m/s 2 Vekt ,5 kg Batterilader Input AC V~50 Hz Output DC V / 400 ma Ladetid h Isolasjonsklasse II 3 BRUKSOMRÅDE Drill/skrutrekker CD 12V har elektrisk brems og er beregnet for skrutrekking og boring i tre, plast, kera mikk og metall. Maskinen må ikke bygges om eller brukes for andre formål. Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere Biltema Nordic Services AB 8

9 4 GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes. 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og vernebriller. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett om du har langt hår, og bruk ikke smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og reguleringsanordninger fungerer. Vær spesielt nøye med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte skjæreverktøy, tilbehør og reservedeler. Bruk maskinen kun på tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke maskinens kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Hold ikke fingeren på strømbryteren. Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen eller løsne hetten fra tennpluggen før service og reparasjon eller når maskinen ikke er i bruk. Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Gå aldri fra en maskin ubevoktet når motoren er i gang. Rengjør maskinen etter bruk, og foreta jevnlig service. Oppbevar maskinen på et tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. 4.4 Elsikkerhet Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette. Behandle kabler forsiktig, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. Eventuell skjøtekabel skal ikke være rullet opp på en trommel. Dra ut hele kabelen fra kabeltrommelen. Bruk kun korrekt dimensjonerte skjøtekabler med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke. Utendørs skal det kun brukes skjøtekabler som er godkjent for utendørs bruk. Unngå kontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer og kjøleanlegg når du arbeider med maskinen. Risikoen for elektrisk støt øker når du er jordet. Eventuelle reparasjoner og kabelskifte skal utføres av autorisert elektriker. 4.5 Batterisikkerhet Maskinens batteri skal lades kun ved bruk av medfølgende batterilader. En batterilader som er egnet for en type batteri, kan innebære risiko for brann ved bruk sammen med en annen type batteri. Den medfølgende batteriladeren er beregnet kun for lading av medfølgende batteri. For at risiko for brann og eksplosjon skal forhindres, må den ikke brukes for lading av noen andre produkter Biltema Nordic Services AB

10 For å forhindre risiko for eksplosjon, kortslutt ikke batteriet, og beskytt det mot varme, direkte sollys og åpen ild. Dersom batteriet skades, kan batterisyre lekke ut fra batteriet. Om batterisyren kommer i kontakt med huden, skyll straks flaten med vann, fordi den kan forårsake irritasjon og brannskader. Om syren kommer i kontakt med øynene, må du oppsøke lege. Prøv ikke å reparere batteriet eller ta det fra hverandre. Feil montering kan forårsake elektrisk støt, gjøre batteriet strømførende eller forårsake brann. Utsett ikke batteriet for varme som overstiger 50 C. Det kan da oppstå eksplosjon og/eller brann. 5. OVERSIKTSBILDE 1. Hurtigchuck 2. Momentvelger 3. Håndtak 4. Spenne for batteri 5. Batteri 6. Rotasjonsvelger/låseknapp 7. Lampe, LED 8. Bitsholder 9. Strømbryter ON/OFF (på/av) Biltema Nordic Services AB 10

11 6 MONTERING Kontroller at drill, batterilader og batteri ikke har blitt skadet under transporten. Lad deretter batteriet helt opp. 7 SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8 HÅNDTERING 8.1 Lading av batteri Et nytt batteri er ikke ladet og må derfor lades helt opp før det tas i bruk. Deretter skal batteriet lades når det begynner å miste kraft eller før langvarig oppbevaring. 7.1 Symboler og skilt på maskinen Les gjennom bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsinstruksjonene før maskinen tas i bruk. Bruk anbefalt verneutstyr. Maskinen er dobbeltisolert og behøver ikke kobles til jordet uttak. Eventuell reparasjon av elektriske deler skal kun utføres av autorisert elektriker. Lad batteriet kun innendørs. Advarsel! Les gjennom bruksanvisningen og følg sikkerhetsanvisningene. Legg ikke batteriet i åpen ild; det kan eksplodere. Utsett ikke batteriet for fukt eller vann. Utsett ikke batteriet for temperaturer som overstiger 50 C. Batteriet skal kun lades opp av medfølgende batterilader. Lad ikke batteriet om dets temperatur overstiger 30 C. Oppbevar aldri batteriet i laderen; et fullladet batteri skal tas ut av laderen. Koble laderen til strømnettet, og sett batteriet i laderen. Indikatorlampen begynner å lyse rødt under lading. Etter ca. 3 5 timer er batteriet ladet. Ta batteriet ut av laderen. OBS! La aldri batteriet bli for utladet; dersom batterispenningen er for lav, kan batteriladeren ikke lade opp batteriet. Lad alltid batteriet helt opp. 8.2 Montering og demontering av batteri Demonter batteriet ved å trykke inn de to spennene (4), og dra batteriet (5) ut nedover. Ved montering skal batteriet settes inn til det knepper til i spennene (4). Kontroller deretter at det er ordentlig fastspent. 8.3 Funksjoner a. Strømbryter ON/OFF (9) Med strømbryteren starter du maskinen og regulerer turtallet. Når strømbryteren slippes, stanser maskinen omgående, fordi den er utstyrt med en elektrisk brems. OBS! Kjør ikke maskinen lenge på lav hastighet, fordi det da er risiko for overoppheting. b. Rotasjonsvelger/låseknapp (6) Trykk inn knappen fra høyre for høyrerotasjon. Trykk inn knappen fra venstre for venstrerotasjon Biltema Nordic Services AB

12 Sett knappen i midtposisjon for å låse maskinen og hindre utilsiktet start. c. Hurtigchuck (1) Åpne chucken ved å rotere den ytre hylsen til venstre. Monter verktøyet, og lås fast ved å rotere hylsen til høyre. d. Innstilling av boremodus eller moment ved skrutrekking. Momentet kan justeres fra 1 20 med momentvelgeren (2). Velg 1 for små skruer og myke materialer. Velg 20 for store skruer og harde materialer. Velg ved boring. e. Boring Ved boring i harde materialer, lag et merke med en syl for å hindre at boret sklir. Hold alltid i maskinen stødig med begge hender, og trykk inn ON/OFF-bryteren (9) for å bore. La maskinen gjøre jobben; trykk ikke for hardt når du borer. Bruk kun anbefalte bor og bits. Ved boring i metall, bruk kun skarpe hurtigstålbor. Bruk alltid en bitsholder sammen med korte bits. f. Lampe (7) Arbeidslampen gjør det lettere å arbeide i mørke rom. Den tennes når ON/OFF-bryteren (9) trykkes inn. 9 OPPBEVARING Ved lengre tids oppbevaring: Tørk av maskin og lader med en myk, tørr klut. Lad batteriet helt opp; deretter skal det lades hver sjette måned. Still rotasjonsovelgeren i midtposisjon. Rengjør maskinen og batteriladeren. Oppbevar maskinen på et tørt og frostfritt sted, ikke over +40 C, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. 10 SERVICE OG VEDLIKEHOLD Fjern alltid batteriet fra maskinen ved service og vedlikehold. Verken maskin eller batterilader krever spesielt vedlikehold utover følgende: Rengjør maskinens ytterdeksel jevnlig etter bruk. Bruk ingen skarpe gjenstander for å rengjøre maskinen. La ingen form for væske komme inn i maskinen. Bruk en myk, ren klut for rengjøring av maskinens ytterdeksel for smuss, olje, fett, støv etc. Bruk ikke kjemikalier ved rengjøring av maskinens plastdeler, fordi dette kan skade plastdelene. Hold alltid maskinens ventilasjonshull åpne og rene. 11 EE-AVFALL Rett aldri lampen mot øynene. Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/ EU og 2006/66/EC) Biltema Nordic Services AB 12

13 Porakone ja ruuvinväännin CD 12 V Sisältö 1 JOHDANTO 2 TEKNISET TIEDOT 3 KÄYTTÖKOHTEET 4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 4.1 Työskentelyalue 4.2 Henkilöturvallisuus 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen 4.4 Sähköturvallisuus 4.5 Akkuturvallisuus 5 YLEISKUVA 6 ASENTAMINEN 7 ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Laitteen symbolit ja kyltit 8 KÄYTTÄMINEN 8.1 Akun lataaminen 8.2 Akun asentaminen ja irrottaminen 8.3 Toiminnot a. ON/OFF-virtakatkaisin (9) b. Suunnanvalitsin/lukituspainike (6) c. Pikaistukka (1) d. Vääntömomentin valitseminen poraamista tai ruuvaamista varten e. Poraaminen f. Valaisin (7) 9 SÄILYTTÄMINEN 10 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 11 ELEKTRONIIKKAJÄTE 1 JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2 TEKNISET TIEDOT Tuotenro Mallimerkintä CD 12V Akku: V NiMh Kapasiteetti ,3 Ah Kierrosnopeus kierr./min. Suurin vääntömomentti Nm Pikaistukka ,8 10 mm Vääntömomenttivaihtoehtojen määrä Äänenpaine (L PA ) 10 m db(a) Äänenvoimakkuus (L WA ) db(a) Tärinä ,69 m/s 2 Paino ,5 kg Akkulaturi Virranotto V~ 50 Hz Virransyöttö V / 400 ma Latausaika h Eristysluokka II 3 KÄYTTÖKOHTEET Tämä sähköisellä jarrulla varustettu porakone ja ruuvinväännin CD 12 V on tarkoitettu puun, muovin, keramiikan ja metallin poraamiseen sekä ruuvaamiseen. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin. Tämä symboli ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai konevaurion vaaraa Biltema Nordic Services AB

14 4 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö tai irrottamalla sytytystulpan hattu ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Poista aina kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat koneesta ennen sen käynnistämistä. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa sen moottorin käydessä. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 4.4 Sähköturvallisuus Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta. Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä. Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rulllattuna. Vedä koko jatkojohto ulos johtokelasta. Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja joiden pituus on oikea. Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin, kun käytät laitetta. Sähköiskun vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu. Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä korjaustyöt ja vaihtaa johdon. 4.5 Akkuturvallisuus Laitteen akkua saa ladata vain laitteen mukana toimitetun akkulaturin avulla. Tiettyjen akkujen kanssa yhteensopiva akkulaturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sen avulla ladataan toisenlaista akkua. Laitteen mukana toimitettu akkulaturi on tarkoitettu vain tämän laitteen akun lataamiseen. Tulipalo- ja räjähdysvaaran välttämiseksi sen avulla ei saa ladata mitään muita akkuja Biltema Nordic Services AB 14

15 Älä oikosulje akkua äläkä altista sitä lämmölle, kuten suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle. Muutoin voi aiheutua räjähdys. Jos akku vaurioituu, siitä voi vuotaa akkuhappoa. Jos akkuhappoa pääsee iholle, huuhtele se heti pois vedellä. Muutoin iho voi ärsyyntyä tai siihen voi tulla palovammoja. Jos akkuhappoa pääsee silmiin, ota yhteys lääkäriin. Älä yritä korjata tai avata akkua. Virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskun, jännitteen vuotamisen akusta tai tulipalon. Älä altista akkua yli 50 C:n lämpötilalle. Muutoin voi aiheutua tulipalon ja/tai räjähdys. 5 YLEISKUVA 1. Pikaistukka 2. Vääntömomenttisäädin 3. Kahva 4. Akun kiinnike 5. Akku 6. Suunnanvalitsin/lukituspainike 7. LED-valaisin 8. Kärjenpidin 9. ON/OFF-virtakatkaisin Biltema Nordic Services AB

16 6 ASENTAMINEN Tarkista, ettei ruuvinväännin, akkulaturi tai akku ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Lataa akku täyteen. 7 ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Laitteen symbolit ja kyltit 8 KÄYTTÄMINEN 8.1 Akun lataaminen Uusi akku on ladattava täyteen ennen laitteen käyttämistä ensimmäistä kertaa. Tämän jälkeen akku on ladattava, kun teho alkaa heikentyä tai jos laite on pitkään käyttämättä. Lue käyttöohje ja varsinkin turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Käytä suositeltuja suojavarusteita. Akkulaturi on kaksoiseristetty, joten sitä ei tarvitse yhdistää maadoitettuun pistorasiaan. Mahdolliset korjaukset on teetettävä valtuutetussa huoltokorjaamossa. Lataa akku vain sisällä. Varoitus! Lue käyttöohje ja noudata turvaohjeita. Akun saa ladata vain mukana toimitetun akkulaturin avulla. Älä lataa akkua, jos sen lämpötila ylittää 30 astetta. Älä säilytä akkua akkulaturissa. Irrota se laturista, kun se on ladattu täyteen. Työnnä laturin pistoke pistorasiaan ja aseta akku laturiin. Merkkivalo palaa punaisena lataamisen aikana. Akku latautuu täyteen noin 3 5 tunnissa. Irrota akku laturista. HUOMIO! Älä anna akun tyhjentyä täysin tyhjäksi. Jos jännite laskee liikaa, akkua ei voi ladata laturin avulla. Lataa akku aina täyteen. 8.2 Akun asentaminen ja irrottaminen Irrota akku painamalla kiinnikkeitä (4). Vedä akku (5) irti alaspäin. Kun akku työnnetään paikalleen, kiinnikkeiden (4) on napsahdettava. Varmista, että akku on kunnolla kiinni. 8.3 Toiminnot Älä heitä akkua tuleen, sillä se voi räjähtää. Älä altista akkua kosteudelle tai vedelle. Älä altista akkua yli 50 asteen lämpötilalle. a. ON/OFF-virtakatkaisin (9) Laite käynnistetään ja sen kierroslukua säädetään virtakatkaisimen avulla. Kun virtakatkaisin vapautetaan, laite pysähtyy heti, sillä siinä on sähkötoiminen jarru. HUOMIO! Älä käytä laitetta hiljaisella nopeudella pitkään. Muutoin on olemassa ylikuumenemisen vaara. b. Suunnanvalitsin/lukituspainike (6) Voit valita pyörintäsuunnan oikealle painamalla painikkeen oikealle. Voit valita pyörintäsuunnan vasemmalle painamalla painikkeen vasemmalle Biltema Nordic Services AB 16

17 Voit lukita laitteen ja estää tahattoman käynnistymisen asettamalla pyörimissuunnan valitsimen keskiasentoon. c. Pikaistukka (1) Voit avata istukan kiertämällä ulkohylsyä vasemmalle. Kiinnitä työkalu. Lukitse se kääntämällä hylsyä oikealle. d. Vääntömomentin valitseminen poraamista tai ruuvaamista varten Vääntömomentti voidaan säätää asentoon 1 20 momentinsäätimen (2) avulla. Valitse 1 pieniä ruuveja pehmeisiin materiaaleihin ruuvattaessa. Valitse 20 suuria ruuveja koviin materiaaleihin ruuvattaessa. Valitse poraamista varten. e. Poraaminen Porattaessa kovaan materiaaliin tee ensin merkki naskalin avulla, jotta poranterä ei luisu. Pitele laitetta vakaasti molemmin käsin. Aloita poraaminen painamalla ON/OFF-virtakatkaisinta (9). Älä paina liian kovaa poratessasi. Anna laitteen tehdä työ. Käytä vain suositeltuja poranteriä ja kärkiä. Käytä vain pikateräsporanteriä porattaessa metalliin. Käytä aina kärjenpidintä yhdessä lyhyiden kärkien kanssa. f. Valaisin (7) Työvalaisin helpottaa työskentelemistä pimeissä paikoissa. Se syttyy, kun ON/OFFvirtakatkaisinta (9) painetaan. 9 SÄILYTTÄMINEN Pitkäaikainen säilyttäminen: Pyyhi laite ja laturi puhtaaksi pehmeällä kuivalla kankaalla. Lataa akku täyteen. Tämän jälkeen se on ladattava puolen vuoden välein. Aseta suunnanvalitsin keskiasentoon. Puhdista laite ja akkulaturi. Säilytä laitetta kuivassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. Säilytyspaikan lämpötila saa olla enintään +40 C. 10 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Irrota akku aina laitteesta huoltoa tai kunnossapitoa. Laitteelle ja akkulaturille riittää seuraavassa kuvattu huolto. Puhdista ulkopinta säännöllisesti joka käyttökerran jälkeen. Älä käytä mitään terävää esinettä laitteen puhdistamiseen. Älä päästä laitteeseen mitään nesteitä. Pyyhi laitteen ulkopinta puhtaaksi esimerkiksi liasta, öljystä, rasvasta ja pölystä pehmeällä puhtaalla kankaalla. Älä altista koneen muoviosia kemikaaleille. Ne voivat muutoin vaurioitua. Varmista, että laitteen ilmanvaihtoaukot pysyvät avoimina ja puhtaina. 11 ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Älä suuntaa valaisinta silmiin Biltema Nordic Services AB

18 Bore- og skruemaskine CD 12V Indhold 1 INTRODUKTION 2 TEKNISKE DATA 3 ANVENDELSESOMRÅDE 4 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 4.1 Arbejdsområde 4.2 Personlig sikkerhed 4.3 Brug og pasning af maskiner 4.4 Elsikkerhed 4.5 Batterisikkerhed 5 OVERSIGTSBILLEDE 6 MONTERING 7 SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Symboler og skilte på maskinen 8 PASNING 8.1 Opladning af batteri 8.2 Montering og afmontering af batteri 8.3 Funktioner a. Strømafbryder ON/OFF (9) b. Rotationsomskifter/låseknap (6) c. Selvspændende borepatron (1) d. Indstilling af borstilling eller drejningsmoment ved skruetrækning. e. Boring f. Lys (7) 9 OPBEVARING 10 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 11 ELEKTRONISK AFFALD 1 INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge maskinen. 2 TEKNISKE DATA Art. nr.: Model: CD 12V Batteri: V NiMH Kapacitet: ,3 Ah Omdrejningstal: rpm Maks. drejningsmoment: Nm Selvspændende borepatron:..0,8 10 mm Antal momentindstillinger: Lydtryk (L PA ) 10 m: db(a) Lydvolumen (L WA ) db(a) Vibrationer: ,69 m/s 2 Vægt: ,5 kg Batterioplader Input AC: V~50 Hz Output DC: V / 400 ma Opladningstid: t. Isolationsklasse: II 3 ANVENDELSESOMRÅDE Bore- & skruemaskinen CD 12V er udstyret med elektrisk bremse og beregnet til at bore og skrue i træ, plast, keramik og metal. Maskinen må ikke bygges om eller anvendes til andre arbejdsopgaver. Viser, at der er risiko for alvorlige ulykker. OBS! Dette symbol betyder fare for mindre personskade eller maskinskade Biltema Nordic Services AB 18

19 4 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal de efterfølgende punkter altid bemærkes. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. 4.1 Arbejdsområde Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og luftarter udenfor arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, sikkerhedshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller, hvis nødvendigt. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, som kan sidde fast i maskinen. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen, føre til uforsigtighed. 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan slukke for maskinen. Brug ikke en defekt maskine. Overlad den til et autoriseret serviceværksted til reparation. Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmen før service og reparation, eller når maskinen ikke er i brug. Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes. Efterlad aldrig maskinen ubevogtet, når motoren kører. Rengør maskinen efter brug og tilse den regelmæssigt. Opbevar maskinen tørt og beskyttet, udenfor børns rækkevidde. 4.4 Elsikkerhed Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til det. Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. En eventuel forlængerledning må ikke være rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen. Brug kun en rigtigt dimensioneret forlængerledning med henblik på længde og ledningsareal i forhold til udtagets strømstyrke. Udendørs må der kun anvendes forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug. Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med maskinen. Risiko for elektrisk stød øges, når du er jordet. Eventuel reparation og ledningsudskiftning må kun udføres af autoriseret elektriker. 4.5 Batterisikkerhed Maskinens batteri må kun oplades vha. den medfølgende batterioplader. En batterioplader, som er beregnet til én type batteri, kan risikere at brænde, hvis den bruges i forbindelse med en anden type batteri. Den medfølgende batterioplader er kun beregnet til opladning af det medfølgende batteri. For at forhindre risiko for brand og eksplosion må den ikke bruges til opladning af andre produkter Biltema Nordic Services AB

20 For at forhindre risiko for eksplosion må batteriet ikke kortsluttes, og det skal beskyttes mod varme, direkte sollys og åben ild. Hvis batteriet beskadiges, kan det lække med batterisyre. Hvis batterisyren kommer i kontakt med huden skylles straks med vand, idet batterisyren kan forårsage irritation og forbrændinger. Hvis batterisyren kommer i kontakt med øjnene, skal du søge læge. Forsøg aldrig at reparere eller at åbne batteriet. Forkert montering kan forårsage elektrisk stød, gøre batteriet strømførende eller være skyld i brand. Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 50 C. Der kan eventuelt forekomme en eksplosion eller opstå brand. 5 OVERSIGTSBILLEDE 1. Selvspændende borepatron 2. Greb, momentindstilling 3. Håndtag 4. Lås til batteri 5. Batteri 6. Rotationsomskifter/låseknap 7. Lys, LED 8. Bitholder 9. Strømafbryder ON/OFF Biltema Nordic Services AB 20

21 6 MONTERING Kontroller, at skruemaskinen, batteriopladeren og batteriet ikke er blevet beskadiget under transporten. Lad derefter batteriet helt op. 7 SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Symboler og skilte på maskinen 8 PASNING 8.1 Opladning af batteri Et nyt batteri er ikke opladet og skal derfor fuldt oplades, inden maskinen anvendes første gang. Derefter skal batteriet lades op, når det begynder at tabe kraft eller før længerevarende opbevaring. Læs manualen og især sikkerhedsinstruktionerne grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Brug det anbefalede sikkerhedsudstyr. Batteriopladeren er dobbeltisoleret og behøver ikke sluttes til jord. Eventuel reparation af elektriske dele må kun udføres af en autoriseret elektriker. Lad kun batteriet op indendørs. Advarsel! Læs manualen og følg sikkerhedsanvisningerne. Brænd ikke batteriet. Det kan eksplodere. Udsæt ikke batteriet for fugt eller vand. Batteriet må kun oplades vha. den medfølgende batterioplader. Lad ikke batteriet op, hvis temperaturen overstiger 30º C. Opbevar aldrig batteriet i batteriopladeren. Når det er fuldt opladet, skal det fjernes fra opladeren. Slut opladeren til en stikkontakt og placer batteriet i opladeren. Indikatoren lyser rødt under opladningen. Efter ca. 3 5 timer er batteriet opladet. Fjern batteriet fra opladeren. OBS! Lad aldrig batteriet blive for afladet. Hvis batterispændingen er for lav, kan opladeren ikke oplade batteriet. Lad altid batteriet helt op. 8.2 Montering og afmontering af batteri For at fjerne batteriet trykkes låseknapperne (4) ind og batteriet (5) trækkes nedad. Når batteriet isættes, skal det trykkes ind, indtil låsene(4) klikker fast. Kontroller dernæst, at det er ordentligt sat fast. 8.3 Funktioner a. Strømafbryder ON/OFF (9) Maskinen startes og hastigheden reguleres med afbryderen. Når afbryderen slippes, stopper maskinen straks, idet den er forsynet med en elektrisk bremse. OBS! Lad ikke maskinen køre med lav hastighed i længere tid, da der herved er risiko for overophedning. Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 50º C. b. Rotationsomskifter/låseknap (6) Tryk knappen ind fra højre til højrerotation. Tryk knappen ind fra venstre til venstrerotation Biltema Nordic Services AB

22 Indstil rotationsvælgeren i midterstilling, så maskinen er låst og utilsigtet start forhindres. c. Selvspændende borepatron (1) Åben borepatronen ved at dreje den yderste kappe mod venstre. Monter værktøjet, og lås det fast ved at dreje kappen mod højre. d. Indstilling af borstilling eller drejningsmoment ved skruetrækning. Drejningsmomentet kan justeres fra 1 20 med grebet til momentindstilling (2). Vælg 1 til små skruer og bløde materialer. Vælg 20 til store skruer og hårde materialer. Vælg når der skal bores. e. Boring Når der bores i hårde materialer, skal du først sætte et mærke med en kørner for at forhindre, at boret glider af. Hold altid maskinen stabilt med begge hænder, og tryk ON/OFF-afbryderen (9) ind for at bore. Tryk ikke for hårdt, når du borer, men lad maskinen gøre arbejdet. Brug kun anbefalede bor og bits. Brug kun skarpe highspeed-stålbor, når du borer i metal. Brug altid bitholder, når du bruger korte bits. f. Lys (7) Arbejdslyset letter arbejdet i mørke omgivelser. Det tændes, når ON/OFF-afbryderen (9) trykkes ind. Ret aldrig lyset lige mod øjnene. 9 OPBEVARING Ved længere tids opbevaring: Tør maskinen og opladeren af med en blød tør klud. Oplad batteriet helt, hvorefter det skal oplades hver sjette måned. Sæt rotationsomskifteren i midterstilling. Rengør maskinen og batteriopladeren. Opbevar maskinen tørt og frostfrit, ikke over +40º C og udenfor børns og andre uvedkommendes rækkevidde. 10 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE Fjern altid batteriet fra maskinen ved service og vedligeholdelse. Hverken maskinen eller batteriopladeren kræver nogen særlig vedligeholdelse, udover hvad der beskrives nedenfor. Rengør maskinens yderkappe regelmæssigt efter brug. Brug aldrig skarpe genstande til rengøring af maskinen. Der må ikke komme nogen form for væske ind i maskinen. Brug en blød, ren klud til fjernelse af snavs, olie, fedt, støv etc. fra maskinens yderkappe. Brug ikke kemikalier til rengøring af maskinens plastdele, da dette kan beskadige plasten. Sørg for altid at holde maskinens ventilationshuller åbne og rene. 11 ELEKTRONISK AFFALD Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB 22

23

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE

BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE BENSIN/DIESELSUG BENSIN-/DIESELSUGER BENSIININ/DIESELPOLTTOAINEEN IMULAITE BENZIN/DIESELPUMPE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Lisätiedot

M 8V2 M 8SA2. Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

M 8V2 M 8SA2. Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router M 8V2 M 8SA2 M8V2 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Electronic Service Manuals

Electronic Service Manuals Electronic Service Manuals This electronic document is provided as a service to our customers. We do not create the contents of the information contained in this document. Should you have detailed questions

Lisätiedot

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING ERKLÆRING OM AT UTSTYRET OPPFYLLER EU-KRAVENE VAKUUTUS DIREKTIIVIEN VAATIMUSTEN MUKAISUUDESTA TS 500 M TS 600 M S DK NO FI Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag til bygg og anlegg Käyttö- ja

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje CS 2512 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. J O N S E R E D S E R V I C E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Lisätiedot

TS 350 FD. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug

TS 350 FD. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug TS 350 FD Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag for bygg og anlegg 10/03 - Nr 543071765 Käyttö- ja

Lisätiedot

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650

ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 ConvertaMAX 20/26 BA 550 / BA 650 Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Advance MODELS 56397010, 56397011 Nilfisk MODELS 56397012, 56397013 Dansk Norsk Svenska Suomi 9/99 revised 1/01 Form Number 56041459

Lisätiedot

Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1

Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 2 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 3 Notice Magic Tea A6:Mise en page

Lisätiedot

Hair Trimmer SHBS 1000 A1

Hair Trimmer SHBS 1000 A1 PERSONAL CARE Hair Trimmer SHBS 1000 A1 Hiusleikkuri Käyttö- a turvaoheet Hårklippare Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Hårtrimmer Brugs- og sikkerhedsanvisninger Käännä ennen lukemista molemmat

Lisätiedot

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33)

UHB51-1500 INSTRUCTIONS FOR USE. 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086. Dansk (2-9) Norsk (10-17) Svenska (18-25) Suomi (26-33) 12/12 revised 5/13 FORM NO. 56091086 Model: 01610A This manual is only for machines after serial number 3000117136. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje DK NO SE FI Dansk (2-9) Norsk

Lisätiedot

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping

CG 200 S. Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere. Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping CG 200 S Drift- och underhållshandbok Golvhyvlingsmaskin Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Gulvafhøvlere 11/04 Nr. 543071769 - K - Bruker- og servicehåndbok Gulvsliping Käyttö- ja huolto-ohje Lattiahiomakone

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V/6 V 4 A Tuotenumero 10122 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/kylmä/korjaava/ylläpito Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu lyijyhappoakuille tyyppiä Akkukapasiteetti

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

www.krups.com FIN RUS

www.krups.com FIN RUS www.krups.com D GB F NL E P I DK N S FIN GR RUS Dansk BESKRIVELSE a b c d e f g h i j k Øverste låg Knap til åbning Betjeningspanel Ledningsrum Varmeplade / base (afhængig af model) Glaskande eller

Lisätiedot

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56

EUF2903AOW... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 EUF2903AOW...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 20 NO FRYSER BRUKSANVISNING 38 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 56 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA

ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA ACTIONKAMERA ACTION-KAMERA TOIMINTAKAMERA ACTIONKAMERA Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

direktivet. NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende

direktivet. NO CE-merkingen dokumenterer at apparatet er i samsvar med de grunnleggende PMR BABYTALKER 1010 BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING ANVÄNDARHANDBOK KÄYTTÖOHJE V 1.1 SE Funktionerna i denna bruksanvisning publiceras med reservation för ändringar. DK Vi forbeholder os retten til ændringer

Lisätiedot

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46

EUF2906AOW EUF2906AOX... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 EUF2906AOW EUF2906AOX...... DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 17 NO FRYSER BRUKSANVISNING 31 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 46 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. SIKKERHEDSANVISNINGER...............................................

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 2 A Tuotenumero 10121 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu seuraaville lyijyhappoakuille Akkukapasiteetti Kaapelit

Lisätiedot

Pure Comfort ultrasonic humidifier

Pure Comfort ultrasonic humidifier Pure Comfort ultrasonic humidifier Improved indoor environment Cool & warm mist technology Room capacity: Up to 50 m² 3 mist control levels Water filter Auto shut off Brugsanvisning - dansk... side 3-9

Lisätiedot

PadFone / PadFone Station / PadFone Station Dock

PadFone / PadFone Station / PadFone Station Dock PadFone / PadFone Station / PadFone Station Dock Important Notices DA7193 Første udgave April 2012 Dansk Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne manual, inklusive

Lisätiedot

Art. 15-280 Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter

Art. 15-280 Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter Multimeter pocket Taskukokoinen digitaalinen testilaite Lommemultimeter EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA

Lisätiedot