Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer"

Transkriptio

1 Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V W

2 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT

3 Grästrimmer 230 V W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av maskinen och förvaras på en lättillgänglig plats. Vid försäljning ska manualen överlämnas i gott skick till den nya ägaren tillsammans med maskinen. Läs alltid manualen före användning och konsultera den regelbundet. Säkerhetssymboler i manualen Dessa säkerhetssymboler uppmärksammar endast specifika faror. Oförsiktig eller felaktig användning av maskinen medför även andra risker som inte tas upp i manualen. Allmänna olycksförebyggande åtgärder ska därför alltid vidtas och respekteras. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka, eventuellt med dödlig utgång. 3. Tekniska data Modell: Grästrimmer 1000 W V Spänning / frekvens: V ~ 50 Hz Effekt: W Varvtal (obelastad): rpm Max arbetsbredd: cm Tråddiameter: ,0 mm Max vibrationer (bakre handtag):10,20 m/s² Ljudtryck LPA 10 m: db(a) Ljudeffekt LWA: db(a) Isolationsklass: II Skyddsklass: IP X0 Dimension: x 50x 35 cm Vikt: ,9 kg 4. Användningsområde Denna grästrimmer har enbart konstruerats och tillverkats för trimning av gräspartier, kanter och runt träd och buskar med trimmertråd enligt anvisningarna i denna manual. All annan användning är förbjuden. Maskinen får således ej användas tillsammans med någon typ av klinga. 5. Allmänna säkerhetsanvisningar Vid användning av grästrimmern ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid vidtas för att reducera risken för eldsvåda, elektriska stötar och personliga skador. Läs och ta till dig råden som ges. Underlåtenhet att följa användarmanualen och säkerhetsföreskrifterna kan resultera i allvarliga skador. Läs manualen innan du använder grästrimmern. ARBETSOMRÅDE a. Arbeta ej i skymningen eller då det är mörkt. Trimma enbart gräsytor som är väl upplysta. b. Använd inte elektriska maskiner i brandfarliga och explosiva miljöer, t.ex. vid förekomst av brandfarlig vätska, gas eller damm. Elektriska maskiner avger gnistor som kan antända dammet eller ångorna. c. Se till att barn och obehöriga hålls borta från arbetsområdet. ELSÄKERHET a. Maskinen är dubbelisolerad, vilket eliminerar behovet av att maskinen måste vara försedd med elkabel och stickkontakt för anslutning till ett jordat vägguttag. b. Undvik att komma i kontakt med jordade ytor, såsom rör, radiatorer och kylanläggningar. Du löper större risk att få en elstöt om din kropp är jordad. c. Exponera inte elektriska maskiner för regn eller väta. Vatten som tränger in i en elektrisk maskin kan leda till ökad risk för elstöt. d. Misshandla inte elkabeln. Bär eller dra aldrig maskinen i elkabeln och dra inte i kabeln för att dra ut stickproppen från eluttaget. Se till att elkabeln inte utsätts för värme, 3

4 olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadad elkabel skall omedelbart bytas ut. Skadad elkabel ökar risken för elstöt. e. Vid användning av elektriska maskiner utomhus skall alltid en förlängningskabel godkänd och avsedd för utomhusbruk användas. En sådan förlängningskabel minskar risken för elstöt. f. Använd alltid jordfelsbrytare vid all användning av elmaskiner, speciellt utomhus. Jordfelsbrytaren skall lösa ut minst vid 30mA. PERSONLIG SÄKERHET a. Låt aldrig någon använda maskinen om personen ej läst och förstått manualen och dess säkerhetsregler. b. Var uppmärksam, se på det du arbetar med och använd sunt förnuft vid användning av elektriska maskiner. c. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet vid användning av elektriska maskiner, kan räcka för att du skall skadas allvarligt. d. Använd lämpliga kläder. Använd inte löst sittande kläder och bär inga smycken. Använd hårnät om du har långt hår. Se till att hålla hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. Löst sittande kläder, smycken och långt hår kan fastna i rörliga delar. Halksäkra skor rekommenderas. e. Undvik oavsiktlig start. Se till att startknappen inte är intryckt när maskinen ansluts till eluttaget. Det inbjuder till olyckor att bära maskinen med fingret på startknappen och att sätta stickproppen i vägguttaget på maskiner med startknappen intryckt. f. Tag bort inställnings- och justerverktyg. Gör det till en vana att alltid kontrollera att inställnings- och justerverktyg är borttagna från maskinen före start. Ett verktyg som sitter kvar på en roterande del av maskinen kan orsaka personskador. g. Sträck dig inte. Se till att alltid stå stadigt och ha balans. Bra fotfäste och balans ger bättre kontroll över maskinen i oväntade situationer. h. Använd säkerhetsutrustning. Använd alltid skyddsglasögon. OBS: Vanliga glasögon och solglasögon är ej skyddsglasögon. Andningsskydd, halksäkra skor, hjälm och hörselskydd skall användas när så är tillämpligt. ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV MASKINEN a. Tvinga inte maskinen. Använd rätt maskin och rätt storlek på maskinen för det arbete som skall utföras. Rätt maskin gör arbetet lättare, säkrare och bättre. Forcera inte arbetet, arbeta i den hastighet maskinen är avsedd att arbeta i. b. Använd inte maskinen om strömbrytaren inte fungerar korrekt. Maskiner som inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farliga och skall repareras. c. Dra stickproppen ur vägguttaget innan du gör någon justering, byter tillbehör eller lägger undan maskinen. Sådan förebyggande säkerhetsåtgärd minskar risken för att maskinen startar oavsiktligt. d. Förvara maskiner som inte används utom räckhåll för barn och andra obehöriga personer. Maskinen är farlig i händerna på okunnig. e. Sköt maskinen noggrant. Håll skärande verktyg vassa och rena. Korrekt skötta maskiner med vassa skärytor fungerar bättre och är lättare att kontrollera. f. Låt alla skydd sitta på sin plats och håll dem i fungerande skick. g. Överskrid inte maskinens maximala kapacitet. Den arbetar bäst och säkrast inom det område den är konstruerad för. Tvinga inte maskinen till uppgifter den inte är avsedd för. Arbetet går säkrare och snabbare med korrekt maskinval. Tvinga inte mindre maskiner till att göra ett arbete avsett för större maskiner. h. Kontrollera att rörliga delar sitter korrekt på plats och inte kärvar, att inga delar är trasiga och att inget annat förhållande föreligger som kan påverka maskinens funktion. Skadad maskin skall repareras innan den används. Många olyckor orsakas av dåligt skötta maskiner. i. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för just din maskin. Tillbehör som är lämpliga för en maskin kan vara farliga på en annan maskin. j. Inspektera maskinen visuellt före användning för att kontrollera om någon komponent är skadad eller sliten. Byt ut skadade delar. 4

5 6. Översiktsbild 1. Bakre handtagsskydd 2. Strömbrytare 3. Säkershetsspärr för strömbrytare 4. Kabelhållare 5. Motor 6. Bygelhandtag 7. Bakre handtag 8. Övre skaft 9. Nedre skaft 10. Bärsele 11. Stänkskydd 12. Trimmerhuvud 13. Låsning 14. Ratt c. Skruva fast stänkskyddet (11) i konsollen med skruven. 7. Monteringsanvisning a. Packa upp grästrimmern och kontrollera att den ej skadats under transporten. b. Skruva fast bygelhandtaget (6) med de fyra skruven, brickorna och muttrarna. Kontrollera att bygelhandtaget är rätt vinkel gentemot det bakre handtaget. 5

6 d. Koppla ihop övre skaftet med det nedre, lås fast med ratt (13). Läs bruksanvisningen före användning! Använd skyddsutrustning! Använd skyddshandskar! 15 m IMPORTANT WARNING! When assembling your new trimmer, pleace ensure you fit the two shafts together gently by ensuring the inner male shaft matches the inner female shaft. If the two shafts do match on the first try, pleace rotate the inner male shaft by turning the bump head witch holds the trimmer line. Now connect the two shafts gently by pushing them together until your hear a "click" sound. Håll åskådare på ett säkert avstånd av 15m från maskinen Warning label.indd :58:33 Vid montering av ny grästrimmer, förvissa dig om att de två skaften monteras ihop försiktigt. Om det inre manliga skaftet inte passar, så rotera skaftet genom att vrida trimmerhuvudet så att skaftet roterar. Koppla nu ihop de två skaften så att det hörs ett klickljud. 8. Särskilda säkerhetsregler och säkerhetsanordningar Var medveten om att lösa föremål kan kastas ut från maskinen. Plocka alltid bort dem innan arbete sker. Maskinen har roterande trimmertråd som kan orsaka skada. Tråden fortsätter att rotera efter det att maskinen stängts av. 8.1 Varningssymboler på maskinen På maskinen sitter olika symboler som är avsedda för att varna för eventuella risker för fara, samt informera om korrekt uppträdande vid användning av maskinen eller speciella situationer. Dessa symboler är mycket viktiga och måste respekteras. Avlägsna alltid stickkontakten från eluttaget innan du justerar trimmertråden, ställer in, rengör, utför någon form av underhåll eller lämnar maskinen utan uppsikt. Allmän fara. Använd ej maskinen om det regnar och utsätt den inte för regn. 6

7 8.2 Säkerhetsanordningar Använd aldrig grästrimmern om nedanstående säkerhetsanordningar ej fungerar eller är avlägsnade. Strömbrytaren: Start Tryck in säkerhetsspärren och tryck in strömbrytaren. Stopp Släpp strömbrytaren. Stänkskydd: Minskar risken för flygande föremål såsom sten och dylikt. Förhindrar också oavsiktlig kontakt med den roterande trimmerlinan. Bärselens (10) funktion Bärselen hjälper dig att lyfta maskinen och därmed ha bättre kontroll över den. a. Haka fast bärselens hake vid fästet på röret. b. Ta på dig selen så att haken hamnar på din högra sida. c. Justera längden på bärselens remmar så att du kan hålla och använda grästrimmern på ett bekvämt sätt. 1. Skyddshjälm (rekommenderas) 2. Skyddsglasögon eller skyddsvisir 3. Arbetshandskar 4. Halksäkra stövlar 5. Hörselskydd 6. Kraftiga långbyxor Grästrimmern får enbart användas tillsammans med godkänd skyddsutrustning. 8.3 Särskilda faror med grästrimmer Operatören är ansvarig för olyckor eller faror som drabbar andra personer, djur, föremål och egendom. Kabelhållaren (4) Förhindrar oavsiktliga stopp på grund av att stickkontakten lossnar från eluttaget. Den minskar också belastningen på kabelanslutningen inuti maskinen. Risk för skärskada Grästrimmern är utrustad med en roterande trimmertråd. Avlägsna elkabeln från eluttaget vid transport eller underhåll. Håll händer och fötter på behörigt avstånd från den roterande trimmertråden. 8.3 Skyddsutrustning & arbetskläder Vid allt arbete med grästrimern bör man använda godkänd skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder. Risk för elstöt Utsätt aldrig grästrimmern för regn. Klipp aldrig då gräset är blött. Var aktsam så att du ej klipper av förlängningskabeln. Skulle detta inträffa, så skall förlängningskabelns stickkontakt omedelbart avlägsnas från eluttaget. 7

8 Risk för flygande föremål Klipp aldrig gräset då människor, särskilt barn, eller husdjur är i närheten. Undersök marken som ska klippas noggrant och ta bort alla lösa stenar, pinnar, kablar och andra främmande föremål. 9. Användnings- och handhavandeinstruktioner a. Rensa arbetsområdet från främmande föremål. b. Kontrollera att förlängningskabeln är hel och ej ansluten till grästrimmern. c. Kontrollera grästrimmern så att den är hel och att alla säkerhetsanordningarna är på plats. d. Kontrollera att trimmertråden är lagom lång. e. Kontrollera att du har skyddsutrustning på dig. f. Planera arbetet. g. Anslut elkabeln och placera förlängningskabeln i kabelhållaren (4). h. Håll grästrimmern med höger hand i det bakre handtaget och vänster hand i bygelhandtaget. i. Lyft trimmerhuvudet så mycket att att linan går fri och starta motorn. j. För trimmerhuvudet i sidled från höger till vänster parallellt med marken. Om du försöker kapa gräset genom att föra trimmerhuvudet i motsatt riktning (från vänster till höger), så kommer gräset att kastas i riktning bort från kroppen. Om gräset är högre än 20 cm, så klipp av det i flera steg. det förhindrar att motorn överhettas och att gräset viras runt axeln vid trimmerhuvudet. Lyft aldrig trimmerhuvudet högre än 70 cm ovan mark. Använd inte grästrimmern mot hårda objekt. Klipp inte gräs som inte är i kontakt med marken. Klipp aldrig på stora stenar, klippor eller väggar. Avlägsna alltid stickkontakten från eluttaget vid borttagning av gräsrester som fastnat. OBS! Ett trimmerhuvud kapar gräs med hjälp av en nylontråd som roterar med hög hastighet. Om du försöker avverka mer än vad maskinen hinner med, så kommer rotationshastigeten att minska, samtidigt som gräset lättare fastnar kring trimmerhuvudet. Om rotationshastigheten minskar, dra omedelbart tillbaka trimmerhuvudet från gräset och låt motorvarvet öka och fortsätt arbeta med en mindre avverkningstakt. k. Efter avslutat arbete, avlägsna stickkontakten från eluttaget. l. Använd en mjuk nylonborste eller en tvättsvamp för att ta bort gräs som samlats på skyddets (11) undersida, rensa axeln vid trimmerhuvudet från gräsrester som fastnat. Torka därefter av motorn med en torr mjuk trasa. Transportföreskrifter a. Kontrollera att stickkontakten ej är ansluten till eluttaget. b. Bär grästrimmern med motorn framåt och trimmerhuvudet bakåt. c. Förankra grästrimmern ordentligt på ett säkert sätt med spännband och/eller rep om den transporteras i ett fordon. 10. Förvaring Kontrollera att grästrimmern är väl rengjord. Förvara den i ett svalt och torrt utrymme oåtkomligt för barn och andra obehöriga. 8

9 11. Reparation och underhåll 11.1 Underhåll Grästrimmern behöver inget mer underhåll än rengöring efter användning. Använd en mjuk nylonborste eller en tvättsvamp för att ta bort gräs som samlats på skyddets (11)undersida, rensa axeln vid trimmerhuvudet från gräsrester som fastnat. Torka därefter av motorn med en torr mjuk trasa Matning av trimmertråd Mata ut trimmertråd regelbundet genom att tryck in knappen (22) på trimmerhuvudet då kommer linan ut ca 1 cm per tryckning. Mata ut trimmertråden så långt att båda ändar når fram till kniven (23), ca 15 cm. Vid start kapar kniven (23) trimmertråden till en korrekt längd Påfyllning av trimmertråd a. Kontrollera att stickkontakten är avlägsnad från eluttaget. b. Skruva av det trimmerhuvudets spole (24) genom att skruva knappen med skruven (22) motsols. c. Rengör trimmertrådhuvudet (22, 24, 25, 26, 27) och vira på ny tråd på spolen (24). Var noga med att tråden hamnar rätt. d. För trådändarna genom hålen på överdelen (25), placera fjädern i dess fäste på spolen och skruva fast den (24) med knappen/ skruven. OBS! Vid montering kan det behövas att snurra lite på spolen. 12. Miljö Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt Felsökning Fel Motorn går inte Det fastnar gräs runt axeln vid trimmerhuvudet Det går ej att mata ut trimmerlinan då matningsknappen trycks in Åtgärd Kontrollera proppen, elkabeln och strömbrytaren Kontrollera så att det inte fastnat gräs runt axeln vid trimmerhuvudet. Motorskyddet har löst ut. Avvakta 10 minuter tills motorn svalnat samt åtgärda orsaken innan du fortsätter med arbetet. Klipp ej mer än 20 cm gräs åt gången. Avverka i lägre hastighet, var lyhörd gentemot motorns varvtal. För lite lina i spolen, fyll på med ny lina. Trimmerlinan är ej korrekt monterad i trimmerhuvudet, räta ut den eller hjälp till att dra ut den för hand. Linan fastnar i sig själv, smörj med silikonspray eller hjälp till att dra ut den. 9

10 Gresstrimmer 230 V W 2. Innledning Bruksanvisningen skal anses som en del av maskinen og oppbevares på et lett tilgjengelig sted. Ved salg skal bruksanvisningen overlates i god stand til den nye eieren sammen med maskinen. Les alltid bruksanvisningen før bruk, og slå opp i den i jevnlig. Sikkerhetssymboler i bruksanvisningen Disse sikkerhetssymbolene gjør kun oppmerksom på spesifikke farer. Uforsiktig eller feil bruk av maskinen medfører også andre risikoer som ikke omhandles i bruksanvisningen. Generelle ulykkesforebyggende tiltak skal derfor alltid treffes og respekteres. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke, eventuelt med dødelig utgang. 3. Tekniske data Modell: Gresstrimmer 1000 W V Spenning/frekvens: V ~ 50 Hz Effekt: W Turtall (ubelastet): rpm Maks. arbeidsbredde: cm Tråddiameter: ,0 mm Maks. vibrasjoner (bakre håndtak):10,20 m/s² Lydtrykk LPA 10 m: db(a) Lydeffekt LWA: db(a) Isolasjonsklasse: II Beskyttelsesgrad: IPX0 Dimensjon: x 50x 35 cm Vekt: ,9 kg 4. Bruksområde Denne gresstrimmeren er konstruert og framstilt kun for trimming av gresspartier og kanter og rundt trær og busker med trimmertråd i samsvar med anvisningene i denne bruksanvisningen. Annen bruk må ikke forekomme. Maskinen skal ikke brukes sammen med noen som helst form for blad. 5. Generelle sikkerhetsanvisninger Ved bruk av gresstrimmeren skal grunnleggende forsiktighetstiltak alltid iakttas for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade. Les og følg rådene som gis. Derom du ikke iakttar bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene, kan det resultere i alvorlige skader. Les bruksanvisningen før du tar gresstrimmeren i bruk. ARBEIDSOMRÅDE a. Arbeid ikke i skumringen eller når det er mørkt. Trim kun gressflater som er godt opplyste. b. Bruk ikke elektriske maskiner i brannfarlige og eksplosive miljøer, f.eks. ved forekomst av brannfarlig væske, gass eller støv. Elektriske maskiner avgir gnister som kan antenne støvet eller dampene. c. Sørg for at barn og andre tilskuere holdes borte fra arbeidsområdet. ELSIKKERHET a. Maskinen er dobbeltisolert slik at den ikke trenger å være utstyrt med kabel og støpsel for tilkobling til jordet stikkontakt. b. Unngå å komme i kontakt med jordede overflater, så som f.eks. rør, radiatorer og kjøleanlegg. Du løper større risiko for å få elektrisk støt dersom kroppen din er jordet. c. Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller væte. Vann som trenger inn i en elektrisk maskin, kan føre til økt risiko for elektrisk støt. d. Behandle kabelen forsiktig. Bær aldri maskinen etter kabelen, og dra ikke i kabelen for å trekke støpselet ut av stikkontakten. 10

11 Pass på at kabelen ikke utsettes for varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. En skadet kabel øker risikoen for elektrisk støt og skal straks skiftes ut. e. Ved bruk av elektriske maskiner utendørs skal det alltid brukes en skjøtekabel godkjent og beregnet for bruk utendørs. En slik skjøtekabel reduserer risikoen for elektrisk støt. f. Bruk jordfeilbryter ved all bruk av elektriske maskiner, spesielt utendørs. Jordfeilbryteren skal løse ut minst ved 30 ma. PERSONLIG SIKKERHET a. La aldri noen bruke maskinen dersom vedkommende ikke har lest og forstått bruksanvisningen og dens sikkerhetsregler. b. Vær oppmerksom, se etter på det du arbeider med, og bruk sunn fornuft når du arbeider med elektriske maskiner. c. Bruk ikke maskinen om du er trett eller påvirket av narkotiske stoffer, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks manglende oppmerksomhet ved bruk av elektriske maskiner er alt som skal til for at du kan bli alvorlig skadet. d. Bruk egnede klær. Bruk ikke løstsittende klær og smykker. Bruk hårnett om du har langt hår. Pass på å holde hår, klær og hansker borte fra bevegelige deler. Løstsittende klær, smykker og langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler. Sklisikre sko anbefales. e. Unngå utilsiktet start. Se etter at startknappen ikke er inntrykt når støpselet settes i stikkontakten. Det innbyr til ulykker å bære maskinen med fingeren på startknappen og å sette støpselet i stikkontakten på maskiner med startknappen inntrykt. f. Fjern innstillings- og justeringsverktøy. Gjør det til en vane å alltid kontrollere at innstillings- og justeringsverktøy er fjernet fra maskinen før start. Et verktøy som sitter igjen på en roterende del av maskinen, kan forårsake personskade. g. Strekk deg ikke. Pass på å alltid stå stødig og holde balansen. Godt fotfeste og balanse gir bedre kontroll over maskinen i uventede situasjoner. h. Bruk sikkerhetsutstyr. Bruk alltid vernebriller. OBS! Vanlige briller og solbriller er ikke vernebriller. Åndedrettsvern, sklisikre sko, hjelm og hørselsvern skal brukes ved behov. BRUK OG STELL AV MASKINEN a. Press ikke maskinen. Bruk riktig maskin og riktig størrelse på maskinen for arbeidet som skal utføres. Riktig maskin gjør jobben lettere, sikrere og bedre. Forser ikke arbeidet; bruk den hastigheten maskinen er beregnet for. b. Bruk ikke maskinen dersom strømbryteren ikke virker. Maskiner som ikke kan kontrolleres med strømbryteren, er farlige og skal repareres. c. Trekk støpslet ut av stikkontakten før du foretar justeringer, skifter tilbehør eller legger bort maskinen. Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for at maskinen starter utilsiktet. d. Oppbevar maskiner som ikke er i bruk, utenfor rekkevidde for barn og andre uvedkommende. Maskinen er farlig i hendene på ukyndige personer. e. Vedlikehold maskinen omhyggelig. Hold skjærende verktøy skarpe og rene. Korrekt vedlikeholdte maskiner med skarpe skjærflater fungerer bedre og er lettere å kontrollere. f. La alle beskyttelsesanordninger være på plass, og hold dem i fungerende stand. g. Overskrid ikke maskinens maksimale kapasitet. Den arbeider best og sikrest innenfor det området den er konstruert for. Press ikke maskinen til oppgaver den ikke er beregnet for. Arbeidet går sikrere og raskere med korrekt maskinvalg. Press ikke mindre maskiner til å gjøre et arbeid beregnet for større maskiner. h. Kontroller at bevegelige deler sitter korrekt på plass og ikke går tregt, at ingen deler er defekte, og at det ikke foreligger andre forhold som kan påvirke maskinens funksjon. En skadet maskin skal repareres før den brukes. Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte maskiner. i. Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten for denne maskinen. Tilbehør beregnet for én maskin kan være farlig på en annen maskin. j. Inspiser maskinen visuelt før bruk for å kontrollere om deler er skadet eller slitt. Skift ut skadede deler. 11

12 6. Oversiktsbilde 1. Bakre håndtaksbeskytter 2. Strømbryter 3. Sikkerhetssperre for strømbryter 4. Kabelholder 5. Motor 6. Bøylehåndtak 7. Bakre håndtak 8. Øvre skaft 9. Nedre skaft 10. Bæresele 11. Skjerm 12. Trimmerhode 13. Låsing 14. Ratt c. Skru skjermen (11) fast i braketten med skruen. 7. Monteringsanvisning a. Pakk opp gresstrimmeren, og kontroller at den ikke er blitt skadet under transporten. b. Skru fast bøylehåndtaket (6) med de fire skruene, skivene og mutrene. Kontroller at bøylehåndtaket er i rett vinkel i forhold til det bakre håndtaket. 12

13 d. Koble sammen det øvre skaftet med det nedre, lås fast med ratt (13). Les bruksanvisningen før bruk! Bruk verneutstyr! Bruk vernehansker! 15 m IMPORTANT WARNING! When assembling your new trimmer, pleace ensure you fit the two shafts together gently by ensuring the inner male shaft matches the inner female shaft. If the two shafts do match on the first try, pleace rotate the inner male shaft by turning the bump head witch holds the trimmer line. Now connect the two shafts gently by pushing them together until your hear a "click" sound. Hold tilskuere på en sikker avstand på 15 m fra maskinen Warning label.indd :58:33 Ved montering av ny gresstrimmer, forsikre deg om at de to skaftene monteres sammen forsiktig. Om det indre han -skaftet ikke passer, roter skaftet ved å vri trimmerhodet slik at skaftet roterer. Koble nå sammen de to skaftene slik at det høres en klikkelyd. 8. Spesielle sikkerhetsregler og sikkerhetsanordninger Vær klar over at løse gjenstander kan kastes ut fra maskinen. Fjern alltid disse før arbeid igangsettes. Maskinen har roterende trimmertråd som kan forårsake skade. Tråden fortsetter å rotere etter at maskinen er slått av. 8.1 Advarselsymboler på maskinen På maskinen sitter det forskjellige symboler som skal advare om eventuelle risikoer og farer. Disse skal også informere om korrekt opptreden ved bruk av maskinen og i spesielle situasjoner. Symbolene er svært viktige og må respekteres. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du justerer trimmertråd, foretar innstilling, rengjør eller utfører vedlikehold på maskinen, og når du går fra den uten tilsyn. Generell fare. Bruk ikke maskinen dersom det regner, og utsett den ikke for regn. 13

14 8.2 Sikkerhetsanordninger Bruk aldri gresstrimmeren dersom sikkerhetsanordningene nedenfor ikke virker eller er fjernet. Strømbryter: Start Trykk inn sikkerhetssperren og trykk inn strømbryteren. Stopp Slipp strømbryteren. Skjerm: Minsker risikoen for flygende gjenstander så som stein og lignende. Hindrer også utilsiktet kontakt med den roterende trimmertråden. Bæreselens (10) funksjon Bæreselen hjelper deg å løfte maskinen og dermed ha bedre kontroll over den. a. Hekt fast bæreselens hekte til festet på røret. b. Ta på deg selen slik at hekten havner på din høyre side. c. Juster lengden på bæreselens remmer slik at du kan holde og bruke gresstrimmeren på en komfortabel måte. 1. Hjelm (anbefales) 2. Vernebriller eller visir 3. Arbeidshansker 4. Sklisikre støvler 5. Hørselsvern 6. Kraftig langbukse Gresstrimmeren skal kun brukes sammen med godkjent verneutstyr. 8.3 Spesielle farer med gresstrimmer Operatøren er ansvarlig for ulykker eller farer som rammer andre personer, dyr, gjenstander og eiendom. Kabelholderen (4) Forhindrer utilsiktet stopp på grunn av at støpselet løsner fra stikkontakten. Den minsker også belastningen på kabeltilkoblingen inni maskinen. 8.3 Verneutstyr og arbeidsklær Ved alt arbeid med gresstrimmeren bør du bruke godkjent verneutstyr og egnede arbeidsklær. Risiko for kuttskade Gresstrimmeren er utstyrt med en roterende trimmertråd. Koble kabelen fra strømuttaket ved transport eller vedlikehold. Hold hender og føtter på behørig avstand fra den roterende trimmertråden. Risiko for elektrisk støt Utsett aldri gresstrimmeren for regn. Trim aldri når gresset er vått. Vær forsiktig slik at du ikke klipper av skjøtekabelen. Skulle dette skje, skal skjøtekabelens støpsel straks trekkes ut av stikkontakten. 14

15 Risiko for flygende gjenstander Trim aldri gresset når mennesker, spesielt barn, eller dyr er i nærheten. Undersøk nøye flaten som skal klippes, og fjern alle løse steiner, pinner, kabler og andre fremmedlegemer. 9. Bruks- og håndteringsinstruksjoner a. Rensk arbeidsområdet for fremmedlegemer. b. Kontroller at skjøtekabelen er hel og ikke koblet til gresstrimmeren. c. Kontroller at gresstrimmeren er hel, og at alle sikkerhetsanordninger er på plass. d. Kontroller at trimmertråden er passe lang. e. Kontroller at du har verneutstyr på deg. f. Planlegg arbeidet. g. Koble til elkabelen og plasser skjøtekabelen i kabelholderen (4). h. Hold gresstrimmeren med høyre hånd i det bakre håndtaket og venstre hånd i bøylehåndtaket. i. Løft trimmerhodet så mye at tråden går fri, og start motoren. j. Før trimmerhodet sidelengs fra høyre til venstre parallelt med bakken. Om du forsøker å kutte gresset ved å føre trimmerhodet i motsatt rekning (fra venstre til høyre), vil gresset kastes i retning bort fra kroppen. Om gresset er høyere enn 20 cm, klipp det i flere trinn. Det hindrer at motoren overopphetes, og at gresset vikles rundt akselen ved trimmerhodet. Løft aldri trimmerhodet høyere enn 70 cm over bakken. Bruk ikke gresstrimmeren mot harde gjenstander. Klipp ikke gress som ikke er i kontakt med bakken. Klipp aldri på store steiner, klipper eller vegger. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når du fjerner gressrester som har satt seg fast. OBS! Et trimmerhode kutter gress ved hjelp av en nylontråd som roterer med høy hastighet. Om du forsøker å avvirke mer enn det maskinen rekker, vil rotasjonshastigheten minske, samtidig som gresset lettere setter seg fast rundt trimmerhodet. Om rotasjonshastigheten minsker, dra straks trimmerhodet tilbake fra gresset, la motorturtallet øke, og fortsett å arbeide med en mindre avvirkningstakt. k. Etter avsluttet arbeid, trekk støpselet ut av stikkontakten. l. Bruk en myk nylonbørste eller en vaskesvamp for å fjerne gress som har samlet seg på skjermens (11) underside, og rens akselen ved trimmerhodet for gressrester som har satt seg fast. Tørk deretter av motoren med en tørr, myk klut. Transportforskrifter a. Kontroller at støpselet ikke er koblet til stikkontakten. b. Bær gresstrimmeren med motoren framover og trimmerhodet bakover. c. Fest gresstrimmeren ordentlig på en sikker måte med spennbånd og/eller tau dersom den transporteres i et kjøretøy. 10. Oppbevaring Kontroller at gresstrimmeren er godt rengjort. Oppbevar den i et tørt og kjølig rom utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. 15

16 11. Reparasjon og vedlikehold 11.1 Vedlikehold Gresstrimmeren trenger ikke mer vedlikehold enn rengjøring etter bruk. Bruk en myk nylonbørste eller en vaskesvamp for å fjerne gress som har samlet seg på skjermens (11) underside, og rens akselen ved trimmerhodet for gressrester som har satt seg fast. Tørk deretter av motoren med en tørr, myk klut Mating av trimmertråd Mat ut trimmertråd regelmessig. Når du trykker inn knappen (22) på trimmerhodet, kommer tråden ut med ca. 1 cm per trykking. Mat ut trimmertråden så langt at begge ender når fram til kniven (23), ca. 15 cm. Ved start kutter kniven (23) trimmertråden til korrekt lengde Påfylling av trimmertråd a. Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkontakten. b. Skru av trimmerhodets spole (24) ved å skru knappen med skruen (22) mot klokka. c. Rengjør trimmertrådhodet (22, 24, 25, 26, 27) og vikle ny tråd på spolen (24). Vær nøye med at tråden havner rett. d. Før trådendene gjennom hullene på den øvre delen (25), plasser fjæren i dens feste på spolen, og skru den (24) fast med knappen/skruen. OBS! Ved montering kan du måtte snurre litt på spolen. 12. Miljøhensyn Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Sorter alltid maskiner, tilbehør og emballasjemateriale, og lever dem til en gjenvinningssentral, slik at de der kan kasseres på en miljøvennlig måte Feilsøking Feil Motoren går ikke. Gress setter seg fast rundt akselen ved trimmerhodet. Trimmertråd mates ikke ut når mateknappen trykkes inn. Tiltak Kontroller sikring, kabel og strømbryter. Kontroller at det ikke har satt seg fast gress rundt akselen ved trimmerhodet. Motorvernet har løst ut. Vent 10 minutter til motoren er avkjølt, og rett opp årsaken før du fortsetter med arbeidet. Klipp ikke mer enn 20 cm gress om gangen. Avvirk i lavere hastighet, ta hensyn til motorens turtall. For lite tråd i spolen, fyll på ny tråd. Trimmertråden er ikke korrekt montert i trimmerhodet, rett den ut eller hjelp til med å dra den ut for hånd. Tråden setter seg fast i seg selv, smør med silikonspray eller hjelp til med å dra den ut. 16

17 Ruohotrimmeri 230 V W 2. Johdanto Tämä käyttöohje on koneeseen kuuluva osa. Se on säilytettävä helppopääsyisessä paikassa. Jos kone myydään, käyttöohje on luovutettava uudelle omistajalle hyvässä kunnossa. Lue käyttöohje ennen käyttämistä ja käytä sitä säännöllisesti. Käyttöohjeen turvallisuussymbolit Nämä turvallisuussymbolit kertovat vain tietyistä vaaroista. Laitteen käyttäminen huolimattomasti tai virheellisesti aiheuttaa muita vaaroja, joita ei mainita käyttöohjeessa. Siksi on aina ryhdyttävä yleisen tason onnettomuuksia ehkäiseviin toiminpiteisiin. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai konevaurion vaaraa. Tämä symboli merkitsee vakavan henkilövahingon ja mahdollisesti kuoleman vaaraa. 3. Tekniset tiedot Malli: Ruohotrimmeri, 1000 W, 230 V Jännite/taajuus: V ~ 50 Hz Teho: W Kierrosluku (kuormittamattomana): 7500 kierr./min. Suurin työskentelyleveys: cm Siiman läpimitta: ,0 mm Tärinä enintään (taaempi kahva):10,20 m/s² Äänenpaine LPA 10 m: db(a) Äänenvoimakkuus LWA: db(a) Eristysluokka: II Suojausluokka: IP X0 Mitat: x 50x 35 cm Paino: ,9 kg 4. Käyttöalue Tämä ruohotrimmeri on tarkoitettu vain ruohon leikkaamiseen nurmikon reunoista sekä puiden ja pensaiden ympäriltä siiman avulla tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muunlainen käyttö on kielletty. Laitetta ei saa käyttää yhdessä minkään terän kanssa. 5. Yleiset turvaohjeet Käytettäessä ruohotrimmeriä on aina ryhdyttävä tarvittaviin varotoimiin tulipalon, sähköiskun ja henkilövahingon vaaran pienentämiseksi. Lue ohjeet ja noudata niitä. Käyttöohjeen ja turvallisuusohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. Lue käyttöohje ennen ruohotrimmerin käyttämistä. TYÖSKENTELYALUE a. Älä käytä laitetta hämärässä tai pimeällä. Trimmaa vain hyvin valaistuja nurmikoita. b. Älä käynnistä sähkötoimisia koneita paikoissa, joissa on esimerkiksi syttyvän nesteen, kaasun tai pölyn aiheuttama räjähdys- tai tulipalovaara. Sähkölaitteiden aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai höyryn. c. Pidä lapset ja sivulliset poissa työskentelyalueelta. SÄHKÖTURVALLISUUS a. Laite on kaksoiseristetty, joten siinä ei tarvita maadoitettua virtajohtoa eikä sitä tarvitse yhdistää maadoitettuun pistorasiaan. b. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin. Jos kehosi on maadoitettu, sähköiskun vaara kasvaa. c. Älä altista sähkökäyttöisiä koneita sateelle tai kosteudelle. Jos niihin pääsee vettä, sähköiskun vaara kasvaa. d. Älä käsittele sähköjohtoa väärin. Älä kanna tai vedä laitetta sähköjohdosta kiinni pitäen. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä sähköjohdosta. Älä altista sähköjohtoa lämmölle, öljylle, teräville reunoille tai liikkuville osille. Vaurioitunut sähköjohto on vaihdettava välittömästi. Vaurioitunut sähköjohto lisää sähköiskun vaaraa. e. Käytettäessä sähkölaitteita ulkona jatko- 17

18 johdon on oltava hyväksytty ja tarkoitettu ulkokäyttöön. Tällainen jatkojohto vähentää sähköiskun vaaraa. f. Käytä aina vikavirtakytkintä kaikkia sähkölaitteita käyttäessäsi, varsinkin ulkona. Vikavirtakytkimen on lauettava vähintään 30 ma:n virralla. HENKILÖTURVALLISUUS a. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää laitetta, jotka eivät ole lukeneet ja ymmärtäneet tätä käyttöohjetta sekä sen turvallisuusohjeita. b. Ole tarkkaavainen ja kiinnitä huomiosi työhösi. Käytä tervettä järkeä työskennellessäsi sähkökäyttöisten koneiden avulla. c. Älä käytä konetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Jos tarkkaavaisuutesi herpaantuu hetkeksikin käyttäessäsi sähkökäyttöistä laitetta, voit saada vakavan vamman. d. Pukeudu sopiviin vaatteisiin. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista. Pitkät hiukset, korut ja löysät vaatteet voivat tarttua liikkuviin osiin. On suositeltavaa käyttää liukastumiselta suojaavia jalkineita. e. Vältä koneen käynnistymistä vahingossa. Varmista, ettei käynnistyspainike ole painettuna, kun laite yhdistetään sähkönsyöttöön. Jos laitetta kannetaan pitämällä sormea käynnistyspainikkeen päällä tai pistoke työnnetään pistorasiaan käynnistyspainikkeen ollessa painettuna, voi sattua onnettomuus. f. Poista säätöavaimet ja -työkalut. Ota tavaksesi tarkistaa ennen laitteen käynnistämistä, että säätöavaimet ja -työkalut on poistettu. Koneen pyörivään osaan jäänyt työkalu voi aiheuttaa henkilövahinkoja. g. Älä kurottele. Seiso aina tukevasti ja pidä hyvä tasapaino. Kunnollinen jalansija ja tasapaino auttavat hallitsemaan laitetta yllättävissä tilanteissa. h. Käytä turvavarusteita. Käytä aina suojalaseja. HUOMIO: Tavalliset silmä- ja aurinkolasit eivät ole suojalaseja. Tarvittaessa on käytettävä hengityssuojainta, liukastumiselta suojaavia jalkineita, kypärää ja kuulonsuojaimia. LAITTEEN KÄYTTÄMINEN JA HOITAMINEN a. Älä pakota konetta. Valitse kone ja sen koko tehtävän työn mukaan. Oikea laite selviytyy työstä helpommin, paremmin ja turvallisemmin. Älä pakota laitetta. Työskentele sen luontaisella työskentelynopeudella. b. Älä käytä konetta, jos käynnistys- tai pysäytyskatkaisin ei toimi oikein. Jos laitetta ei voi hallita käynnistyspainikkeen avulla, se on muuttunut vaaralliseksi, joten se on korjattava. c. Irrota pistoke pistorasiasta ennen säätämistä, tarvikkeiden vaihtamista tai laitteen alle menemistä. Tällaiset ennaltaehkäisevät turvatoimenpiteet vähentävät koneen itsestään käynnistymisen vaaraa. d. Jos laitetta ei käytetä, säilytä se poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. Laite on vaarallinen, jos osaamaton henkilö käyttää sitä. e. Hoida laitetta huolellisesti. Pidä sahaavat ja leikkaavat työkalut terävinä ja puhtaina. Oikein hoidetut koneet ja terävät leikkaavat pinnat toimivat paremmin, ja niiden hallinta on helpompaa. f. Jätä kaikki laitteen suojukset paikalleen ja pidä ne hyvässä kunnossa. g. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Laite toimii parhaiten ja turvallisimmin tehtävissä, joita varten se on suunniteltu. Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin kuin sen omaan käyttötarkoitukseen. Kun valitset oikean koneen, työ sujuu turvallisemmin ja nopeammin. Älä pakota laitetta tekemään töitä, jotka on tarkoitettu suuremmille laitteille. h. Tarkista, että liikkuvat osat ovat kunnolla paikallaan ja ehjiä sekä että ne eivät ole juuttuneet kiinni. Tarkista myös, että mikään ei voi vaikuttaa koneen toimintaan. Vaurioitunut kone on korjattava ennen sen käyttämistä. Monien onnettomuuksien syynä on huonosti hoidettu kone. i. Käytä vain valmistajan juuri sinun koneeseesi suosittelemia tarvikkeita. Yhteen laitteeseen sopivat tarvikkeet voivat aiheuttaa vaaran toisessa koneessa. j. Tarkista laite silmämääräisesti ennen käyttämistä. Älä käytä laitetta, jos jokin osa on vaurioitunut tai kulunut. Vaihda vaurioituneet osat. 18

19 6. Yleiskuva 1. Takakahvan suojus 2. Virtakytkin 3. Virtakytkimen lukituspainike 4. Johdonpidin 5. Moottori 6. Kahva 7. Takakädensija 8. Ylempi varsi 9. Alempi varsi 10. Kantovaljaat 11. Roiskesuoja 12. Trimmeripää 13. Lukitus 14. Säätöpyörä c. Ruuvaa roiskesuoja (11) kiinni. 7. Asennusohje a. Poista ruohotrimmeri pakkauksestaan. Tarkista, että se ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. b. Kiinnitä kahva (6) neljän ruuvin, aluslevyjen ja muttereiden avulla. Tarkista, että kahva on oikeassa kulmassa takakahvaan nähden. 19

20 d. Yhdistä varren ylempi osa alempaan ja lukitse säätöpyörän (13) avulla. Käytä suojavarusteita. Käytä suojakäsineitä. 15 m Pidä sivulliset 15 metrin turvallisen etäisyyden päässä laitteesta. IMPORTANT WARNING! When assembling your new trimmer, pleace ensure you fit the two shafts together gently by ensuring the inner male shaft matches the inner female shaft. If the two shafts do match on the first try, pleace rotate the inner male shaft by turning the bump head witch holds the trimmer line. Now connect the two shafts gently by pushing them together until your hear a "click" sound. Laitteesta voi lentää ulos esineitä. Poimi irtonaiset esineet aina pois ennen työn aloittamista Warning label.indd :58:33 Kun kokoat uuden ruohotrimmerin, varmista, että kiinnität varren kaksi osaa toisiinsa tiukasti. Jos urospäällä varustettu varsi ei sovi paikalleen, käännä vartta tarttumalla trimmauspäähän. Yhdistä varren kaksi osaa toisiinsa, kunnes kuuluu napsahtava ääni. 8. Erityiset turvallisuussäännöt ja turvalaitteet 8.1 Laitteen varoitussymbolit Laitteessa näkyvät symbolit varoittavat mahdollisista vaaroista sekä sisältävät tietoja laitteen käyttämisestä oikein tai erikoistilanteista. Nämä symbolit ovat erittäin tärkeitä. Ne on otettava huomioon. Pyörivä trimmaussiima voi aiheuttaa vahingon. Siima jatkaa pyörimistä, vaikka laitteesta on katkaistu virta. Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen trimmaussiiman säätämistä, puhdistamista ja kunnossapitoa tai jos jätät laitteen ilman valvontaa. Älä käytä laitetta sateella. Älä altista sitä sateelle. Yleinen vaara. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. 20

21 8.2 Turvajärjestelmät Älä käytä ruohotrimmeriä, jos seuraavat turvalaitteet puuttuvat tai ne eivät toimi. Virtakatkaisin Käynnistys Paina turvaeste ja virtakytkin sisään. Pysäytys Vapauta virtakytkin. Roiskesuoja Vähentää esimerkiksi kivien ja vastaavien esineiden lentämisen vaaraa. Estää myös koskettamasta pyörivää trimmaussiimaa vahingossa. Kantovaljaiden (10) käyttäminen Kantovaljaat auttavat kannattelemaan laitetta ja ohjaamaan sitä varmemmin. a. Kiinnitä kantovaljaiden hakanen putkessa näkyvään kiinnikkeeseen. b. Pue valjaat päällesi siten, että hakanen jää oikealla puolellesi. c. Säädä valjaiden pituutta siten, että voit pidellä ja käyttää ruohotrimmeriä mukavasti. 1. Suojakypärä (suositus) 2. Suojalasit tai kasvosuojus 3. Työkäsineet 4. Liukastumiselta suojatut turvajalkineet 5. Kuulosuojaimet 6. Paksut pitkät housut Ruohotrimmeriä saa käyttää vain käytettäessä hyväksyttyjä suojavarusteita. 8.3 Ruohotrimmerin aiheuttamat erityiset vaarat Käyttäjä vastaa onnettomuuksista ja sekä muiden ihmisten, eläinten, esineiden ja omaisuuden vahingoittumisesta. Johdon pidike (4) Estää pistoketta irtoamasta pistorasiasta vahingossa, jolloin laite pysähtyisi. Vähentää myös sähköjohtoon kohdistuvaa rasitusta. 8.3 Suojavarustus ja työvaatteet Käytettäessä ruohotrimmeriä on käytettävä hyväksyttyjä suojavarusteita ja työvaatteita. Leikkautumisvaara Ruohotrimmerissä on pyörivät trimmaussiima. Pistoke on irrotettava pistorasiasta aina ennen kuljettamista tai huoltamista. Pidä kädet ja jalat riittävän kaukana pyörivästä trimmaussiimasta. Sähköiskun vaara Älä koskaan altista ruohotrimmeriä sateelle. Älä koskaan leikkaa märkää ruohoa. Varo leikkaamasta jatkojohtoa. Jos näin käy, irrota jatkojohdon pistoke heti pistorasiasta. 21

22 Lentävien esineiden aiheuttamat vaara Älä leikkaa nurmikkoa, jos lähellä on muita ihmisiä, varsinkin lapsia, tai kotieläimiä. Tutki leikattava alue huolellisesti. Poista irtonaiset kivet, oksat, johdot ja muut vieraat esineet. 9. Käyttö- ja käsittelyohjeet a. Työskentelyalueella ei saa olla vieraita esineitä. b. Tarkista, että jatkojohto on ehjä ja että sitä ei ole yhdistetty ruohotrimmeriin. c. Tarkista, että ruohotrimmeri on ehjä ja että kaikki turvalaitteet ovat paikoillaan. d. Tarkista, että trimmaussiima on oikean mittainen. e. Varmista, että käytät suojavarusteita. f. Suunnittele työ. g. Yhdistä jatkojohdon pistorasia ruohotrimmerin pistokkeeseen ja kiinnitä johto pidikkeeseen. h. Tartu oikealla kädellä ruohotrimmerin takakahvaan ja vasemmalla kädellä säädettävään kahvaan. i. Nosta trimmauspäätä niin paljon, että siima ei kosketa maata. Käynnistä moottori. j. Kuljeta trimmauspäätä sivusuunnassa oikealta vasemmalle maan pinnan suuntaisesti. Jos yrität leikata ruohoa liikuttamalla trimmeripäätä vastakkaiseen suuntaan eli vasemmalta oikealle, leikkuujäte lentää itsestäsi poispäin. Jos ruoho on korkeampaa kuin 20 cm, leikkaa se monessa vaiheessa. Tämä estää moottoria ylikuumenemasta ja ruohoa kiertymästä trimmauspään akselin ympärille. Älä nosta trimmauspäätä yli 70 cm:n korkeudelle maan pinnasta. Älä anna trimmaussiiman osua koviin esineisiin. Älä leikkaa ruohoa, joka ei ole kosketuksissa maahan. Älä leikkaa ruohoa suurien kivien, kallionkielekkeiden tai seinien päältä. Pistoke on irrotettava pistorasiasta aina ennen ruohojäämien puhdistamista trimmeristä. HUOMIO! Trimmeripää katkoo ruohoa nopeasti pyörivän nailonlangan avulla. Jos yrität raivata enemmän kuin kone ehtii katkoa, pyöriminen hidastuu ja ruoho tarttuu trimmeripäähän helpommin. Jos pyöriminen hidastuu, vedä trimmeripäätä kauemmas ruohosta, anna moottorin kierrosluvun nousta ja työskentele hitaammin. k. Kun työ on valmis, irrota pistoke pistorasiasta. l. Poista suojuksen (11) alapintaan kertynyt ruoho pehmeällä nailonharjalla tai pesusienellä. Puhdista ruohojäämät trimmaispään akselista. Pyyhi moottori puhtaaksi pehmeällä kuivalla kankaalla. Kuljetusohjeet a. Tarkista, että pistoketta ei ole yhdistetty sähköpistorasiaan. b. Kanna ruohotrimmeriä moottorin osoittaessa eteenpäin ja trimmauspään taaksepäin. c. Kiinnitä ruohotrimmeri tiukasti kiristyshihnalla tai -liinalla, jos sitä kuljetaan ajoneuvossa. 10. Säilyttäminen Tarkista, että ruohotrimmeri on puhdistettu hyvin. Säilytä sitä kuivassa paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. 22

23 11. Korjaaminen ja huoltaminen 11.1 Kunnossapito Ruohotrimmeri ei tarvitse erityistä huoltoa, mutta puhdista se aina käytön jälkeen. Poista suojuksen (11) alapintaan kertynyt ruoho pehmeällä nailonharjalla tai pesusienellä. Puhdista ruohojäämät trimmaispään akselista. Pyyhi moottori puhtaaksi pehmeällä kuivalla kankaalla Trimmaussiiman syöttäminen Syötä trimmaussiimaa painamalla trimmauspään painiketta (22) säännöllisesti. Siimaa tulee noin 1 cm yhdellä painalluksella. Syötä trimmaussiimaa niin paljon, että sen päät osuvat terään (23) eli noin 15 cm. Kun ruohotrimmeri käynnistetään, terä (23) leikkaa sen oikean mittaiseksi Trimmaussiiman lisääminen a. Varmista, että pistoke on irrotettu sähköpistorasiasta. b. Irrota trimmuspään kela (24) kääntämällä ruuvilla varustettua painiketta (22) vastapäivään. c. Puhdista trimmauspää (22, 24, 25, 26, 27) ja lisää kelaan uutta siimaa (24). Varmista, että siima menee oikein paikalleen. d. Pujota siiman päät yläosan aukosta (25). Aseta jousi kelan kiinnikkeeseen ja ruuvaa se (24) kiinni painikkeen/ruuvin avulla. HUOMIO! Kelaa on ehkä hieman käännettävä kiinnitettäessä se paikalleen. 12. Ympäristö Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki laitteet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti Ongelmanratkaisu Vika Moottori ei käy. Trimmauspään akseliin tarttuu ruohoa. Trimmaussiimaa ei syötetä, vaikka syöttöpainiketta painetaan. Toimenpide Tarkista sulake, sähköjohto ja virtakytkin. Tarkista, ettei trimmauspään akseliin ole tarttunut ruohoa. Moottorisuoja on lauennut. Odota 10 minuutin ajan, jotta moottori jäähtyy. Tarkista laukeamisen syy ennen työn jatkamista. Leikkaa kerrallaan vain 20 cm ruohon korkeudesta. Työskentele hitaammin. Tarkkaile moottorin kierrosnopeutta. Kelassa on liian vähän siimaa. Lisää uutta siimaa. Trimmaussiimaa ei ole kiinnitetty trimmauspäähän oikein. Korjaa kiinnitys tai vedä siimaa ulos käsin. Siima on jumissa. Voitele silikonisuihkeella tai vedä sitä ylös. 23

24 Grästrimmer 230 V W 2. Introduktion Brugsvejledningen skal opfattes som en del af maskinen og skal opbevares på et let tilgængeligt sted. Hvis maskinen sælges, skal brugsvejledningen overleveres i god stand til den ny ejer sammen med maskinen. Læs altid vejledningen før brug og konsulter den regelmæssigt. Sikkerhedssymboler i vejledningen Disse sikkerhedssymboler gør kun opmærksom på specifikke farer. Uforsigtig eller forkert brug af maskinen medfører også andre risici, som ikke er nævnt i vejledningen. Generelle ulykkesforebyggende forholdsregler skal derfor altid iagttages og respekteres. OBS! Dette symbol betyder risiko for mindre personskade eller maskinskade. Dette symbol betyder risiko for alvorlig ulykke med risiko for dødelig udgang. 3. Tekniske specifikationer Model: Græstrimmer 1000W 230 V Spænding / frekvens: V ~ 50 Hz Effekt: W Omdrejnigstal (ubelastet): rpm Maks. arbejdsbredde: cm Tråddiameter: ,0 mm Maks. vibrationer (bagerste håndtag): 10,20 m/s² Lydtryk LPA 10 m: db(a) Lydeffekt LWA: db(a) Isolationsklasse: II Beskyttelsesklasse: IP X0 Størrelse: x 50x 35 cm Vægt: ,9 kg 4. Anvendelsesområde Denne græstrimmer er udelukkende konstrueret og produceret til trimning af græs, kanter og rundt om træer og buske med trimmertråd i overensstemmelse med anvisningerne i denne vejledning. Al anden brug er forbudt. Maskinen må således ikke anvendes sammen med klinger. 5. Generelle sikkerhedsforskrifter Ved brug af græstrimmeren skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid iagttages for at undgå risiko for ildebrand, elektrisk stød og personskader. Læs og følg de råd, som gives. At undlade at følge vejledningen og sikkerhedsforskrifterne kan føre til alvorlige skader. Læs vejledningen inden brug af græstrimmeren.. ARBEJDSOMRÅDE a. Arbejd ikke i tusmørke, eller når det er mørkt. Brug kun trimmeren på græsarealer som er godt belyste. b. Brug ikke elektriske maskiner i brand- og sprængfarlige omgivelser, f.eks. ved forekomst af brandfarlige væsker, gasser eller støv. Elektriske maskiner afgiver gnister, som kan antænde støv eller dampe. c. Sørg for, at børn og uvedkommende holdes væk fra arbejdsområdet. ElSIKKERHED a. Maskinen er dobbeltisoleret, hvilket udelukker nødvendigheden af, at maskinen skal være forsynet med ledning og stik beregnet til en jordet stikkontakt. b. Undgå at komme i kontakt med jordede overflader såsom rør, radiatorer og køleanlæg. Du løber en større risiko for at få elektrisk stød ved at være i kontakt med en jordet overflade. c. Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed. Vand, som trænger ind i en elektrisk maskine, kan føre til øget risiko for elektrisk stød. 24

25 d. Ledningen må ikke mishandles. Løft eller træk aldrig maskinen i ledningen og træk ikke i ledningen for at tage stikket ud af stikkontakten. Sørg for, at ledningen ikke udsættes for varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadiget ledning skal udskiftes med det samme. Beskadigede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e. Ved brug af elektriske maskiner udendørs skal man altid benytte en forlængerledning, der er beregnet og godkendt til udendørs brug. Sådan en forlængerledning mindsker risikoen for elektrisk stød. f. Anvend altid fejlstrømsafbryder ved brug af elmaskiner, specielt udendørs. Fejlstrømsafbryderen skal udløses ved mindst 30 ma. PERSONLIG SIKKERHED a. Kun personer, der har læst og forstået vejledningen og dens sikkerhedsforskrifter, må anvende maskinen. b. Vær opmærksom, se på det, du arbejder med og brug din sunde fornuft ved brug af elektriske maskiner. c. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed ved anvendelse af elektriske maskiner kan medføre, at du bliver alvorligt skadet. d. Anvend egnet tøj. Hav ikke løst tøj på og bær ikke smykker. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Sørg for at holde hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker og langt hår kan sidde fast i de bevægelige dele. Skridsikre sko anbefales. e. Undgå utilsigtet start. Sørg for, at startknappen ikke er trykket ind, når stikket sættes i stikkontakten. Det indbyder til ulykker, hvis man bærer maskinen med fingrene på startknappen eller sætter stikket i stikkontakten med startknappen trykket ind. f. Fjern indstillings- og justeringsværktøj. Gør det til en vane altid at kontrollere, at indstillings- og justeringsværktøj er fjernet fra maskinen før start. Et stykke værktøj, som sidder fast på en roterende del af maskinen, kan forårsage personskader. g. Stræk dig ikke. Sørg for altid at stå sikkert og have ligevægt. Godt fodfæste og ligevægt giver bedre kontrol over maskinen i uventede situationer. h. Brug sikkerhedsudstyr. Brug altid beskyttelsesbriller. OBS! Almindelige briller eller solbriller kan ikke gøre det ud for beskyttelsesbriller. Støvmaske, skridsikre sko, hjelm og høreværn skal anvendes, når dette er tilrådeligt. ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF MASKINEN a. Pres ikke maskinen. Brug den rigtige maskine og den rigtige størrelse maskine til det arbejde, som skal udføres. Den rigtige maskine gør arbejdet lettere, sikrere og bedre. Forcer ikke arbejdet, arbejd med den hastighed maskinen er beregnet til. b. Brug ikke maskinen, hvis strømafbryderen ikke fungerer korrekt. Maskiner, som ikke kan kontrolleres med strømafbryderen, er farlige og skal repareres. c. Tag stikket ud af stikkontakten, før du foretager justering, skifter tilbehør eller sætter maskinen væk. Disse forebyggende sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at maskinen starter utilsigtet. d. Opbevar maskiner, som ikke er i brug, uden for børns og andre uvedkommende personers rækkevidde. Maskinen er farlig i hænderne på ukyndige. e. Pas maskinen godt. Hold skærende værktøj skarpt og rent. Korrekt vedligeholdte maskiner med skarpe skæreflader fungerer bedre og er lettere at styre. f. Lad alle former for beskyttelse blive siddende og hold dem i funktionsdygtig stand. g. Overskrid ikke maskinens maksimale ydeevne. Den arbejder bedst og sikrest indenfor det område, den er fremstillet til. Pres ikke maskinen til opgaver, den ikke er beregnet til. Arbejdet går hurtigere og mere sikkert ved korrekt valg af maskine. Pres ikke mindre maskiner til arbejdsopgaver, som er beregnet til kraftigere maskiner. h. Kontroller, at de bevægelige dele sidder korrekt og ikke sidder i klemme, at ingen dele er defekte, og at der ikke foreligger andre forhold, som indvirker på maskinens funktion. En beskadiget maskine skal repareres før brug. Mange ulykker sker på grund af dårligt vedligeholdte maskiner. i. Anvend kun tilbehør som anbefales af producenten til lige præcis din maskine. Tilbehør, som er beregnet til én maskine, kan være farligt på en anden maskine. 25

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE DIEGRINDER YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Varoitus: Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina käyttöohjeita. Ohjeiden ja määräysten laiminlyönti

Lisätiedot

Gräsröjare 25 cc. Gressrydder 25 cc. Ruohoraivuri 25 cc. Græstrimmer 25 cc

Gräsröjare 25 cc. Gressrydder 25 cc. Ruohoraivuri 25 cc. Græstrimmer 25 cc Gräsröjare 25 cc Gressrydder 25 cc Ruohoraivuri 25 cc Græstrimmer 25 cc 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Gräsröjare 25 cc 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning skall anses som en del av maskinen och

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER LM 502SP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine Betongblandare Betongblander Betonisekoitin Betonblandemaskine 130 L 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Betongblandare 130 L 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning skall anses som en del av betongblandaren

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Tvåhands Grästrimmer. Kahden käden ruohotrimmeri

Tvåhands Grästrimmer. Kahden käden ruohotrimmeri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Tvåhands Grästrimmer Kahden käden ruohotrimmeri Ver. 001-200412 Modell/Malli: GT-PS3001A Nr/Nro: 31-3478 SE Varning! När du använder elektriska verktyg ska alltid följande generella

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper 400 mm Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Vedkap 400 mm Tekniska specifikationer Elanslutning: 230 V~50 Hz Effekt: 1,8 kw Varvtal (obelastad):

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

PENSASLEIKKURI HÄCKSAX

PENSASLEIKKURI HÄCKSAX PENSASLEIKKURI HÄCKSAX KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING ZAA0386 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! 1 Sisältö 1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm Gräsklippare 24 V 33 cm Gressklipper 24 V 33 cm Ruohonleikkuri 24 V 33 cm Plæneklipper 24 V 33 cm SE 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti/CE certifikat 2 SE Gräsklippare 24 V 33 cm 2. Introduktion Denna bruksanvisning

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W

CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W SE CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W Ø 185 mm TEKNISKA SPECIFIKATIONER Elanslutning:...230 V/50 Hz Effekt:...1600 W Spindelhastighet:...4800 rpm (obelastad) Hårdmetallklinga:...Ø

Lisätiedot

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 18 SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Modell/Malli: S1J-XT3-10 Nr/Nro: 30-9470 Ver. 001-200606 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 710 W 2 SLAGBORRMASKIN 710 W 2 4 1 5 6 3 8 7 Beskrivning 1. Snabbchuck 2 13 mm 2. Borrdjupsanslag 3. Extrahandtag 4. Slagfunktionens in- och urkoppling

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer TC 920

Flisekutter. Fliseskærer TC 920 Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer TC 920 Original manual 2 SE Kakelkap TC 920 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Tapetborttagare Tapetfjerner Tapetinirrotuslaite Tapetfjerner WPR 45 Original manual 2 Art. 17-322 Tapetborttagare WPR 45 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Grass Trimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Rasentrimmer

Grass Trimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Rasentrimmer Grass Trimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Rasentrimmer Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Sladdlös borrmaskin/skruvdragare Boremaskin/Skrutrekker Akkuporakone/-ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Modell/Malli: HL-DT144-6 Nr/Nro: 30-9013 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Bandslipmaskin Nauhahiomakone Båndslipemaskin

Bandslipmaskin Nauhahiomakone Båndslipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Bandslipmaskin Nauhahiomakone Båndslipemaskin Ver. 001-0004 Modell/Malli: S1T-SW3-76 Nr/Nro: 30-9159 SVENSKA Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV LC 400A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

POLTTOMOOTTORITRIMMERI KÄYTTÖOHJE

POLTTOMOOTTORITRIMMERI KÄYTTÖOHJE POLTTOMOOTTORITRIMMERI Tuotenumero 34127 KÄYTTÖOHJE Moottoritilavuus 43 cm 3 Teho 1250 W Kierrokset 8500 kierr./min., 3000kierr./min.(tyhjäkäynti) Leikkuuala 440 mm Terän halkaisija 255 mm Tankin koko

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

Græstrimmer. Brugsanvisning. Reflex. Produktbeskrivelse. Vigtigt!

Græstrimmer. Brugsanvisning. Reflex. Produktbeskrivelse. Vigtigt! Græstrimmer Reflex Reflex græs- og kanttrimmere har et enestående helautomatisk trådfremføringssystem. Dette betyder at brugeren slet ikke behøver at tænke på trådfremføringen. Det passer græstrimmeren

Lisätiedot

Gipsskruvdragare Gipsskrutrekker Kipsilevyruuvinväännin

Gipsskruvdragare Gipsskrutrekker Kipsilevyruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Gipsskruvdragare Gipsskrutrekker Kipsilevyruuvinväännin Ver. 001-000 Modell/Malli: CT-2201 Nr/Nro: 30-9321 Gipsskruvdragare Art.nr 30-9321, modell CT-2201 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Häcksax 55 cm Bensin. Hekksaks 55 cm Bensin. Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset

Häcksax 55 cm Bensin. Hekksaks 55 cm Bensin. Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset Häcksax 55 cm Bensin Hekksaks 55 cm Bensin Pensassakset 55 cm Bensiinikäyttöiset Hækkeklipper 55 cm Benzin 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Häcksax 55 cm Bensin 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun RH 600T Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning

FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning FC2256 FC2256W BC2256 MC2256 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning SE (2-38) DK (39-75) FI (76-112) NO (113-149) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Impact Wrench Mutterdragare 900 W Muttertrekker 900 W Mutterinväännin 900 W

Impact Wrench Mutterdragare 900 W Muttertrekker 900 W Mutterinväännin 900 W Impact Wrench Mutterdragare 900 W Muttertrekker 900 W Mutterinväännin 900 W Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment.

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot