GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER"

Transkriptio

1 GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 18 SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till mskinen för framtida bruk. NO - Les gjennom hele bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker produktet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk. FI - Lue käyttöohje kokonaan ja varmista, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin käytät tuotetta ensimmäisen kerran! Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. DK - Læs hele manualen, og vær sikker på, at du forstår indholdet, før du tager produktet i brug første gang! Opbevar manualen sammen med maskinen, så du har den til fremtidig brug. Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE Helsingborg. Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Biltema Nordic Services AB Art

3 GRÄSTRIMMER GT 18 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. MONTERING/INSTALLATION 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. FÖRVARING 10. REPARATION OCH UNDERHÅLL 11. EL-AVFALL 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och säkerhetsrisker m.m. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på följande varningar: VARNING! Risk för allvarlig olycka. OBS! Risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2. TEKNISKA DATA Art nr Modell Grästrimmer GT 18 Batteri Li-Ion 18 V Batterikapacitet ,5 Ah Varvtal, obelastad rpm Klippbredd mm Tråddiameter Ø 1,6 mm Dimension X 28 X 11 cm Vikt ,3 kg Batteriladdare Laddningstid ca 4 h Ingående spänning AC V~50/60 Hz Ingående strömstyrka W Utgående spänning/ strömstyrka DC V / 400 ma Isoleringsklass II Skyddsklass IP X0 Ljudnivå L WA (EN : ISO 11094:1991 EN ISO ): Uppmätt ljudeffekt: db (A) Osäkerhet K: db (A) Garanterad ljudeffekt: db (A) Vibrationer (EN : EN 786: A1:2001): Handtag: ,9 m/s² Osäkerhet K: ,5 m/s² 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Grästrimmer GT 18 är konstruerad för klippning/trimmning av gräs med trimmertråd. Maskinen är ej avsedd för professionell användning. Batteriladdaren får enbart användas till laddning av batteri till Häcksax HT 18 och Grästrimmer GT 18. Batteriet får endast laddas med batteriladdare till Häcksax HT 18 och Grästrimmer GT Biltema Nordic Services AB

4 4. ALLMÄNNA SÄKERHETS- FÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Använd alltid skyddsutrustning såsom skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen före service och reparation eller när maskinen inte används. Tag alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då motorn är igång. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 4.4 Elsäkerhet Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det. Eventuella reparationer ska utföras av behörig elektriker. 4.5 Batterisäkerhet Maskinens batteri får endast laddas med hjälp av medföljande batteriladdare. En batteriladdare som är lämplig för en typ av batteri kan innebära risk för brand vid användning i samband med en annan typ av batteri. Den medföljande batteriladdaren är endast avsedd för laddning av medföljande batteri. För att förhindra risken för brand och explosion får den ej användas för laddning av några andra produkter. För att förhindra risken för explosion, kortslut ej batteriet, samt skydda det från värme, direkt solljus eller öppen eld. Utsätt inte batteriet för vatten. Släng inte batteriet i en eld. Om batteriet skadas, kan batterisyra läcka ut från batteriet. Om batterisyran kommer i kontakt med huden, skölj omedelbart ytan med vatten, eftersom batterisyran kan orsaka irritation och brännskador. Om batterisyran kommer i kontakt med ögonen så måste du söka läkarvård. Försök ej att reparera eller att plocka isär batteriet. Felaktig montering kan orsaka Biltema Nordic Services AB 4

5 elchock, kan göra batteriet strömförande eller orsaka brand. Utsätt inte batteriet för onormal värme överstigande 40 C. En explosion och/eller eventuell brand kan då uppstå. Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning. 6. MONTERING/INSTALLATION 6.1 Montering av skydd (13) 5. ÖVERSIKTSBILD a. Avlägsna de två skruvarna (17) från motorhuset (20). b. Montera skyddet på motorhuset. Skruva tillbaka de två skruvarna (17) i skyddet (13) och spänn fast dem i motorhuset (20). 6.2 Montering av främre handtag 1. Strömbrytare 2. Säkerhetslås 3. Bakre handtag 4. Låsreglage teleskoprör 5. Batteri 6. Batterieliminator 7. Batterihållare 8. Låsning batteri 9. Laddningsindikator 10. Låsknapp för vinkling av trimmerhuvudet 11. Ratt för låsning av hjulsatsen 12. Hjul 13. Skydd 14. Tryckknapp för trimmertråd 15. Trimmertråd 16. Ratt för justering av främre handtag 17. Främre handtag 18. Bygel a. Lossa ratten (16) och dra ut vagnsbulten(19) från handtaget (17). b. Montera det justerbara handtaget i dess fäste på maskinen. c. För in vagnsbulten (19) och justera handtagets (17) vinkel och spänn fast det med ratten (16). 6.3 Montering av hjulsats a. Lossa ratten (11). b. Montera hjulsatsen (12) på motorhuset (20). c. Spänn fast med ratten (11) Biltema Nordic Services AB

6 7. SÄRSKILDA SÄKERHETS FÖRESKRIFTER 7.1 Risker vid användning av en batteridriven grästrimmer Risk för ögonskador på grund av kringflygande föremål Använd skyddsglasögon. Håll obehöriga personer och djur på ett avstånd av minst 5 meter från arbetsområdet. Rensa arbetsområdet från stenar, föremål och bråte före klippning. Risk för skärskada Håll alltid maskinen med båda händerna. Skyddet (13) är utrustad med en kniv som automatiskt klipper av trimmertråden (15) när den är för lång. Vidrör aldrig trimmerhuvudet när det snurrar. Använd arbetshandskar. Risk för hörselskada Använd hörselskydd Risk för skada på grund av vibrationer Maskinens vibrationer kan orsaka arm- och handskador. Arbeta inte kontinuerligt under lång tid och säkerställ att maskinen inte vibrerar mer än normalt på grund av missskötsel eller defekta delar. 7.2 Symboler och skyltar på maskinen Varning! Allmän fara. Var medveten om de risker som finns vid användande av en grästrimmer. Håll obehöriga borta på ett avstånd på minst 5 m från arbetsområdet. Använd inte grästrimmern om det regnar eller om gräset är blött. Utsätt inte maskinen för väta. Varning! Använd enbart batteriladdaren inomhus. Max 40 C Varning! Utsätt inte batteriet för en temperatur överstigande 40 C. Varning! Kasta inte batteriet i en brasa. LWA 96 db Varning! Hög ljudvolym, använd hörselskydd. 7.3 Säkerhetsanordningar Använd skyddsglasögon. Använd skyddshandskar Grästrimmern är utrustad med en säkerhetslås (2). Den skall vara intryckt för att strömbrytaren (1) skall kunna tryckas in. Läs manualen innan arbetet påbörjas Biltema Nordic Services AB 6

7 b. Anslut batterieliminatorn (6) till ett eluttag. Grön LED (9) lyser. c. Montera batteriet på laddaren. Röd LED (9) lyser under laddning. d. Efter ca 4 timmar är batteriet fulladdat. Grön LED (9) lyser. e. Efter laddning, avlägsna batterieliminatorn (6) från eluttaget och ta bort batteriet från batterihållaren (7). Skyddet (13) minskar risken att träffas av kringflygande föremål. Maskinen får ej användas utan att det är monterat. 8. HANDHAVANDE 8.1 Montering av batteriet (5) Montera batteriet genom att föra in batteriet i maskinen till dess spår till dess ett snäppljud hörs. Kontrollera att det är fastlåst. VARNING! Ladda batteriet i rumstemperatur, ej under 4 C eller över 40 C. Låt batteriet svalna om det är varmt innan du stoppar ner det i laddaren. Låt inte batteriet sitta kvar i batterihållaren när det är fulladdat. Detta kan orsaka läckage. OBS! Batteriet blir varmt under laddning. Detta är normalt. Batteriet uppnår inte full kapacitet förrän det har laddats och urladdats några gånger. 8.3 Justering av trimmertråd För att ta loss batteriet, tryck ned låsknappen på baksidan och dra ut batteriet. 8.2 Laddning av batteriet Innan maskinen används för första gången skall batteriet laddas. Det skall också laddas då maskinen inte går med full kapacitet. Batteriladdaren består av två delar, en batterieliminator och en batterihållare. A. Tryck in knappen (14). B. Dra ut tråden. Tråden klipps automatiskt av då grästrimmern startas. C. Trimmertråden slits under användning. Tryck försiktigt spolknappen(14) mot marken under användning för att automatiskt mata fram ny tråd. Det är en god idé att utföra denna manöver ett par gånger före användning för att kontrollera att allting fungerar och vänja dig vid maskinens funktion. 8.4 Justering av teleskoprörets längd Håll röret med en hand och lossa reglaget (4). Ställ in rätt längd och drag åt reglaget(4). a. Anslut batterieliminatorn (6) till batterihållaren (7) Biltema Nordic Services AB

8 VARNING! Skärande delar fortsätter att rotera några sekunder efter avstängning. Låt alltid maskinen stanna helt av sig själv. Stäng av maskinen om du ska korsa vägar och stigar. OBS! Klipp inte mot hårda objekt som murar och klippor. Detta kan skada maskinen. 8.5 Avståndsbygel j. Rengör maskinen efter användning med en mjuk trasa och montera tillbaka skyddet på kniven. 9. FÖRVARING Vid längre tids förvaring: Ladda batteriet fullt. Rengör grästrimmern. Sätt på skyddet på kniven. Batteriet får ej vara anslutet i grästrimmern eller batteriladdaren. Förvara grästrimmern i ett dammfritt och torrt utrymme oåtkomligt för barn och obehöriga. 10. REPARATION OCH UNDERHÅLL Vid klippning runt träd eller vid kanter, fäll ned bygeln (18) så att trimmertråden inte vidrör trädstammen eller kanten. 8.6 Klippning a. Städa området som ska klippas och ta bort stenar och bråte. b. Montera hjulsatsen (12) om den skall användas. c. Fäll eventuellt ned bygeln (18). d. Justera vinkeln på trimmerhuvudet. e. Justera längden på teleskopröret. f. Avlägsna skyddet på kniven som sitter på skyddet (13). g. Kontrollera att maskinen är hel och att alla skyddsanordningar fungerar och är monterade. Använd inte maskinen om den är defekt eller om delar sitter löst. h. Ladda och montera batteriet. i. Då grästrimmern startas får nylontråden inte vidröra stenar eller bråte. Greppa det bakre handtaget och tryck in säkerhetslåset(2) och därefter strömbrytaren (1) Underhåll efter arbete och vid behov Rengör motorns ventilationsöppningar. Kniven på skyddets(13) kant kan behöva slipas med jämna mellanrum. Rengör grästrimmern med en fuktig trasa efter användning, använd en torr mjuk trasa. Vid kraftig nedsmutsning använd ett milt rengöringsmedel. VARNING! Använd aldrig frätande kemikalier, lösningsmedel eller andra för plast skadliga ämnen vid rengöring. Rengör aldrig maskinen i rinnande vatten Byte av trimmertråd Du kan antingen byta hela spolen eller vira ny tråd på en befintlig. a. Stäng av maskinen låt alla rörliga delar stanna. b. Ta bort batteriet. c. Tryck in låsningen på sidan, märkt PUSH och vrid spolen motsols. Lyft därefter av den Biltema Nordic Services AB 8

9 OBS! I axeln under spolen finns en fjäder, tappa inte bort den. d. Byt trådspole eller vira ny trimmertråd på spolen och placera den i kåpan. Om du väljer att mata tråd på en befintlig spole gör du så här: Trä ca 3 mm tråd genom hålet på spolen och mata på tråden så att den fördelas jämnt över spolen. Rullen rymmer ca 6,5 m tråd. f. Testa funktionen genom att trycka ner knappen med tummarna och dra ut tråd med fingrarna. Tråden ska matas fram utan problem. 11. EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) e. Kontrollera att fjädern sitter kvar och montera trådspolen på grästrimmern. Vrid medurs tills den låses fast Biltema Nordic Services AB

10 GRESSTRIMMER GT 18 INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. MONTERING/INSTALLASJON 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8. HÅNDTERING 9. TRANSPORT OG OPPBEVARING 10. REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 11. EE-AVFALL 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende advarsler: ADVARSEL! Risiko for alvorlig ulykke. OBS! Risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2. TEKNISKE DATA Art.nr Modell Gresstrimmer GT 18 Batteri Li-Ion 18 V Batterikapasitet ,5 Ah Turtall, ubelastet rpm Klippebredde mm Tråddiameter Ø 1,6 mm Dimensjon X 28 X 11 cm Vekt ,3 kg Batterilader Ladetid ca. 4 timer Inngående spenning AC V~50/60 Hz Inngående strømstyrke W Utgående spenning/strømstyrke DC V / 400 ma Isolasjonsklasse II Beskyttelsesgrad IPX0 Lydeffekt L WA (EN : ISO 11094:1991 EN ISO ): Målt lydnivå: db (A) Usikkerhet (K WA ): db (A) Garantert lydnivå: db (A) Vibrasjoner (EN : EN 786: A1:2001): Håndtak: ,9 m/s² Usikkerhet (K): ,5 m/s² 3. BRUKSOMRÅDE Gresstrimmer GT 18 er konstruert for klipping/trimming av gress med trimmertråd. Maskinen er ikke beregnet for profesjonell bruk. Batteriladeren skal brukes kun for lading av batteri i Hekksaks HT 18 og Gresstrimmer GT 18. Batteriet skal lades kun med batterilader for Hekksaks HT 18 og Gresstrimmer GT Biltema Nordic Services AB 10

11 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes. 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Bruk alltid verneutstyr så som vernehansker, hørselvern og vernebriller. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett om du har langt hår, og bruk ikke smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og brytere fungerer. Vær spesielt nøye med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte skjærerverktøy, tilbehør og reservedeler. Bruk maskinen kun på tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke maskinens kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Hold ikke fingeren på strømbryteren. Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen før service og reparasjon eller når maskinen ikke er i bruk. Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Gå aldri fra en maskin ubevoktet når motoren er i gang. Rengjør maskinen etter bruk og foreta jevnlig service. Oppbevar maskinen på et tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. 4.4 Elsikkerhet Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette. Eventuelle reparasjoner skal utføres av kvalifisert elektriker. 4.5 Batterisikkerhet Maskinens batteri skal lades kun ved bruk av medfølgende batterilader. En batterilader som er egnet for en type batteri, kan innebære risiko for brann ved bruk sammen med en annen type batteri. Den medfølgende batteriladeren er beregnet kun for lading av medfølgende batteri. For at risiko for brann og eksplosjon skal forhindres, må den ikke brukes for lading av noen andre produkter. For å forhindre risiko for eksplosjon, kortslutt ikke batteriet, og beskytt det mot varme, direkte sollys og åpen ild. Utsett ikke batteriet for vann. Kast ikke batteriet i åpen ild. Dersom batteriet skades, kan batterisyre lekke ut fra batteriet. Om batterisyren kommer i kontakt med huden, skyll straks flaten med vann, fordi den kan forårsake irritasjon og brannskader. Om syren kommer i kontakt med øynene, må du oppsøke lege. Prøv ikke å reparere batteriet eller ta det fra hverandre. Feil montering kan forårsake elektrisk støt, gjøre batteriet strømførende Biltema Nordic Services AB

12 eller forårsake brann. Utsett ikke batteriet for unormal varme over 40 C. Det kan da oppstå eksplosjon og/ eller brann. Dekk ikke til batteriet under lading. Risiko for overoppheting. 6. MONTERING/INSTALLASJON 6.1 Montere skjerm (13) 5. OVERSIKTSBILDE a. Fjern de to skruene (17) fra motorhuset (20). b. Monter skjermen på motorhuset. Skru de to skruvene (17) fast i skjermen (13), og spenn dem fast i motorhuset (20). 6.2 Montere fremre håndtak 1. Strømbryter 2. Sikkerhetslås 3. Bakre håndtak 4. Låsregulering teleskoprør 5. Batteri 6. Batterieliminator 7. Batteriholder 8. Låsing batteri 9. Ladeindikator 10. Låseknapp for vinkling av trimmerhode 11. Ratt for låsing av hjulsett 12. Hjul 13. Skjerm 14. Trykknapp for trimmertråd 15. Trimmertråd 16. Ratt for justering av fremre håndtak 17. Fremre håndtak 18. Bøyle a. Løsne rattet (16) og dra vognbolten (19) ut fra håndtaket (17). b. Monter det justerbare håndtaket i dets feste på maskinen. c. Stikk inn vognbolten (19), juster håndtakets (17) vinkel, og spenn det fast med rattet (16). 6.3 Montere hjulsett a. Løsne rattet (11). b. Monter hjulsettet (12) på motorhuset (20). c. Spenn fast med rattet (11) Biltema Nordic Services AB 12

13 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Risiko ved bruk av batteridrevet gresstrimmer Risiko for øyeskade på grunn av gjenstander som slynges ut Bruk vernebriller. Hold mennesker og dyr på en avstand på minst 5 meter fra arbeidsområdet. Rens arbeidsområdet for stein, gjenstander og skrot før klipping. Risiko for kuttskade Hold alltid maskinen med begge hendene. Skjermen (13) er utstyrt med en kniv som automatisk klipper av trimmertråden (15) når den er for lang. Berør aldri trimmerhodet når det roterer. Bruk arbeidshansker. Risiko for hørselskade Bruk hørselvern. Risiko for skade på grunn av vibrasjoner Maskinens vibrasjoner kan forårsake armog håndskader. Arbeid ikke kontinuerlig over lang tid, og forsikre deg om at maskinen ikke vibrerer mer enn normalt på grunn av manglende vedlikehold eller defekte deler. 7.2 Symboler og skilt på maskinen Advarsel! Generell fare. Vær bevisst på risikoene som finnes ved bruk av en gresstrimmer. Hold uvedkommende på en avstand på minst 5 m fra arbeidsområdet. Bruk ikke gresstrimmeren om det regner, eller om gresset er vått. Utsett ikke maskinen for væte. Advarsel! Bruk batteriladeren kun innendørs. [Ej vi som gör symbolen] Max 40 C Advarsel! Utsett ikke batteriet for en temperatur som overstiger 40 C. Advarsel! Kast ikke batteriet i åpen ild. LWA 96 db Advarsel! Høyt lydvolum, bruk hørselvern. 7.3 Sikkerhetsanordninger Bruk vernebriller. Bruk vernehansker Gresstrimmeren er utstyrt med en sikkerhetslås (2). Denne skal være inntrykt for at strømbryteren (1) skal kunne trykkes inn. Les bruksanvisningen før arbeidet igangsettes Biltema Nordic Services AB

14 Skjermen (13) minsker risikoen for å bli truffet av gjenstander som slynges ut. Maskinen skal ikke brukes uten at denne er montert. 8. HÅNDTERING 8.1 Montere batteri (5) Monter batteriet på gresstrimmeren ved å føre batteriet inn i maskinen i sporet til du hører et klikk. Kontroller at det er fastlåst. a. Koble batterieliminatoren (6) til batteriholderen (7). b. Koble batterieliminatoren (6) til et strømuttak. Grønn LED (9) lyser. c. Monter batteriet på laderen. Rød LED (9) lyser under lading. d. Etter ca. 4 timer er batteriet fulladet. Grønn LED (9) lyser. e. Etter lading, koble batterieliminatoren (6) fra strømuttaket, og ta batteriet ut av batteriholderen (7). ADVARSEL! Lad batteriet i romtemperatur, ikke under 4 C eller over 40 C. La batteriet avkjøles dersom det er varmt før du setter det i laderen. La ikke batteriet bli sittende i batteriholderen når det er fulladet. Dette kan forårsake lekkasje. OBS! Batteriet blir varmt under lading. Dette er normalt. Batteriet oppnår ikke full kapasitet før det har blitt ladet og utladet noen ganger. 8.3 Justere trimmertråd For å ta ut batteriet, trykk ned låseknappen på baksiden, og dra batteriet ut. 8.2 Lade batteriet Før maskinen brukes for første gang, skal batteriet lades. Det skal også lades når maskinen ikke går med full kapasitet. Batteriladeren består av to deler, en batterieliminator og en batteriholder. A. Trykk inn knappen (14). B. Dra ut tråden. Tråden klippes automatisk av når gresstrimmeren startes. C. Trimmertråden slites under bruk. Trykk forsiktig spoleknappen (14) mot bakken under bruk for automatisk frammating av ny tråd. Det er lurt å utføre denne manøveren et par ganger før bruk for å kontrollere at alt fungerer og venne deg til maskinens funksjon. 8.4 Justere teleskoprørets lengde Hold røret med én hånd, og løsne reguleringen (4). Still inn riktig lengde, og stram reguleringen (4) Biltema Nordic Services AB 14

15 noen sekunder etter av maskinen er slått av. La alltid maskinen stanse helt av seg selv. Slå av maskinen dersom du skal krysse veier og stier. OBS! Klipp ikke mot harde gjenstander som murer og steiner. Dette kan skade maskinen. 8.5 Avstandsbøyle j. Rengjør maskinen etter bruk med en myk klut, og sett beskytteren på plass igjen på kniven. 9. OPPBEVARING Ved lengre tids oppbevaring: Lad batteriet helt opp. Rengjør gresstrimmeren. Sett beskytteren på kniven. Batteriet skal ikke være montert i gresstrimmeren eller batteriladeren. Oppbevar gresstrimmeren i et støvfritt og tørt rom, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Ved klipping rundt trær eller ved kanter, fell ned bøylen (18) slik at trimmertråden ikke berører trestammen eller kanten. 8.6 Klipping a. Rydd området som skal klippes, og fjern steiner og skrot. b. Monter hjulsettet (12) om dette skal brukes. c. Fell eventuelt ned bøylen (18). d. Juster vinkelen på trimmerhodet. e. Juster lengden på teleskoprøret. f. Fjern beskytteren på kniven som sitter på skjermen (13). g. Kontroller at maskinen er hel, og at alle beskyttelsesanordninger fungerer og er montert. Bruk ikke maskinen om den er defekt, eller om deler sitter løst. h. Lad og monter batteriet. i. Når gresstrimmeren startes, skal nylontråden ikke berøre steiner eller skrot. Grip tak i det bakre håndtaket, og trykk inn sikkerhetslåsen (2) og deretter strømbryteren (1). ADVARSEL! Skjærende deler fortsetter å rotere 10.1 Vedlikehold etter arbeid og ved behov Rengjør motorens ventilasjonsåpninger. Kniven på skjermens (13) kant kan måtte slipes med jevne mellomrom. Rengjør gresstrimmeren med en fuktig klut etter bruk. Bruk en tørr, myk klut. Ved kraftig nedsmussing bruk et mildt rengjøringsmiddel. ADVARSEL! Rengjør aldri med etsende kjemikalier, løsemidler eller andre stoffer som er skadelige for plast. Rengjør aldri maskinen under rennende vann Skifte av trimmertråd Skift enten hele spolen eller vikle ny tråd på en eksisterende spole. a. Slå av maskinen, og la alle bevegelige deler stanse. b. Ta ut batteriet. c. Trykk inn låsingen på siden, merket PUSH, og vri spolen mot klokka. Løft den deretter av Biltema Nordic Services AB

16 OBS! I akselen under spolen er det en fjær, pass på å ikke miste denne. d. Skift trådspole eller vikle ny trimmertråd på spolen, og plasser den i dekselet. Om du velger å vikle tråd på en eksisterende spole, gjør slik: Træ ca. 3 mm tråd gjennom hullet på spolen, og legg på tråden slik at den fordeles jevnt over spolen. Rullen rommer ca. 6,5 m tråd. f. Test funksjonen ved å trykke ned knappen med tomlene, og dra ut tråd med fingrene. Tråden skal mates fram uten problem. 11. EE-AVFALL Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC) e. Kontroller at fjæren sitter på plass, og monter trådspolen på gresstrimmeren. Vri med klokka til den låses fast Biltema Nordic Services AB 16

17 RUOHOTRIMMERI GT 18 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. KOKOAMINEN/ASENTAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. SÄILYTYS JA KULJETUS 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 11. ELEKTRONIIKKAJÄTE 1. JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään huomiota erityisesti seuraaviin varoituksiin: VAROITUS! Vakavan onnettomuuden vaara. HUOMIO! Vähäisen henkilö- tai laitevahingon vaara. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro Malli Ruohotrimmeri GT 18 Akku Li-ioni, 18 V Akun kapasiteetti ,5 Ah Pyörimisnopeus kuormittamattomana kierr./min. Leikkuuleveys mm Siiman läpimitta Ø 1,6 mm Mitat x 28 x 11 cm Paino ,3 kg Akkulaturi Latausaika noin 4 h Tulojännite V~50/60 Hz Tulovirran voimakkuus W Lähtevä jännite/tasavirta. 21 V / 400 ma Eristysluokka II Suojausluokka IP X0 Ääniteho L WA (EN : ISO 11094:1991 EN ISO ): Mitattu ääniteho: db (A) Vaihteluväli (K WA ): db (A) Taattu äänitaso: db (A) Tärinä (EN : EN 786: A1:2001): Kahva: ,9 m/s² Vaihteluväli (K): ,5 m/s² 3. KÄYTTÖKOHTEET Ruohotrimmeri GT 18 on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen siiman avulla. Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Akkulaturia saa käyttää vain pensassaksien HT 18 ja ruohotrimmerin GT 18 akkujen lataamiseen. Akun saa ladata vain pensassaksien HT 18 ja ruohotrimmerin GT 18 akkulaturin avulla Biltema Nordic Services AB

18 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet ja noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat on poistettu siitä. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa sen moottorin käydessä. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 4.4 Sähköturvallisuus Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta. Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä korjaustyöt. 4.5 Akun turvallisuus Laitteen akkua saa ladata vain laitteen mukana toimitetun akkulaturin avulla. Tiettyjen akkujen kanssa yhteensopiva akkulaturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sen avulla ladataan toisenlaista akkua. Laitteen mukana toimitettu akkulaturi on tarkoitettu vain tämän laitteen akun lataamiseen. Tulipalo- ja räjähdysvaaran välttämiseksi sen avulla ei saa ladata mitään muita akkuja. Älä oikosulje akkua äläkä altista sitä lämmölle, kuten suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle. Muutoin voi aiheutua räjähdys. Älä altista paristoja vedelle. Älä heitä akkua tuleen. Jos akku vaurioituu, siitä voi vuotaa akkuhappoa. Jos akkuhappoa pääsee iholle, huuhtele se heti pois vedellä. Muutoin iho voi ärsyyntyä tai siihen voi tulla palovammoja. Jos akkuhappoa pääsee silmiin, ota yhteys lääkäriin. Älä yritä korjata tai avata akkua. Virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskun, jännitteen vuotamisen akusta tai tulipalon Biltema Nordic Services AB 18

19 Älä altista akkua yli 40 C:n lämpötilalle. Muutoin voi aiheutua tulipalon ja/tai räjähdys. Älä peitä akkua, kun sitä ladataan. Muutoin on olemassa ylikuumenemisen vaara. 6. KOKOAMINEN/ASENTAMINEN 6.1 Suojuksen asentaminen (13) 5. YLEISKUVA a. Irrota kaksi ruuvia (17) moottorin kotelosta (20). b. Kiinnitä suojus moottorikoteloon. Kiinnitä kaksi ruuvia (17) suojukseen (13) ja kiristä ne moottorin koteloon (20). 1. Virtakatkaisin 2. Turvalukko 3. Takakädensija 4. Teleskooppiputken lukitus 5. Akku 6. Verkkovirtamuunnin 7. Akun pidin 8. Akun lukitus 9. Latausilmaisin 10. Trimmeripään kulman säädön lukituspainike 11. Pyörien lukituspyörä 12. Pyörät 13. Suojus 14. Siiman syöttöpainike 15. Siima 16. Takakädensijan säädin 17. Etukädensija 18. Kiinnike 6.2 Etukädensijan asentaminen a. Irrota säätöpyörä (16), ja vedä pultti (19) ulos kädensijasta. b. Kiinnitä säädettävä kädensija laitteeseen. c. Työnnä (19) pultti sisään ja säädä kädensija (17) haluamaasi kulmaan. Kiinnitä se säätöpyörän (16) avulla. 6.3 Pyörien asentaminen a. Irrota säätöpyörä (11). b. Kiinnitä pyörät (12) moottorikoteloon (20). c. Kiristä säätöpyörän (11) avulla Biltema Nordic Services AB

20 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Vaarat käytettäessä akkukäyttöistä ruohotrimmeriä Lentävien esineiden aiheuttama silmävaurioiden vaara Käytä suojalaseja. Pidä asiattomat henkilöt ja eläimet vähintään 5 metrin päässä työskentelyalueelta. Poista kivet, vieraat esineet ja roskat työskentelyalueelta ennen ruohon trimmaamista. Leikkautumisvaara Pitele laitetta aina molemmin käsin. Suojuksessa (13) on terä, joka katkaisee trimmerin siiman automaattisesti (15), jos se on liian pitkä. Älä koske pyörivään trimmauspäähän. Käytä työkäsineitä. Kuulovamman vaara Käytä kuulonsuojaimia. Tärinän aiheuttama vaara Laitteen tärinä voi vahingoittaa käsiä ja käsivarsia. Älä työskentele yhtäjaksoisesti pitkään. Varmista, että laite ei tärise tavallista enemmän puutteellisen kunnossapidon tai viallisten osien vuoksi. 7.2 Laitteen symbolit ja kyltit Varoitus! Yleinen vaara. Ota huomioon ruohotrimmeriä käytettäessä aiheutuvat vaarat. Pidä asiattomat henkilöt vähintään 5 metrin päässä työskentelyalueelta. Älä käytä ruohotrimmeriä sateella tai ruohon ollessa märkää. Älä altista ruohotrimmeriä kosteudelle. Varoitus! Käytä akkulaturia vain sisätiloissa. [Ej vi som gör symbolen] Max 40 C Varoitus! Älä altista akkua yli 40 C:n lämpötilalle. Varoitus! Älä heitä akkua tuleen. 96 db(a) Varoitus! Suuri äänenvoimakkuus. Käytä kuulonsuojaimia. 7.3 Turvalaitteet Käytä suojalaseja. Käytä suojakäsineitä. Ruohotrimmerissä on turvalukko (2). Sitä on painettava, jotta virtakatkaisin (1) voidaan painaa sisään. Lue käyttöohje ennen työn aloittamista Biltema Nordic Services AB 20

21 b. Yhdistä verkkovirtamuuntaja (6) sähköpistorasiaan. Vihreä merkkivalo (9) syttyy. c. Aseta akku laturiin. Punainen merkkivalo (9) palaa lataamisen ajan. d. Akku latautuu täyteen noin 4 tunnissa. Vihreä merkkivalo (9) palaa. e. Irrota verkkovirtamuuntaja sähköpistorasiasta lataamisen jälkeen. Irrota akku pidikkeestä (7). Suojus (13) vähentää esineiden lentämisen vaaraa. Laitetta ei saa käyttää, jos suojus ei ole paikallaan. 8. KÄYTTÄMINEN 8.1 Akun asentaminen (5) Aseta akku ruohotrimmeriin sen uraa pitkin, kunnes kuuluu napsahtava ääni. Tarkista, että akku on tiukasti paikallaan. VAROITUS! Lataa akkua huoneenlämpötilassa, ei alle 4 asteen tai yli 40 asteen lämpötilassa. Anna akun jäähtyä ennen lataamista, jos se on lämmin. Älä jätä täyteen ladattua akkua laturiin. Muutoin akku voi vuotaa. HUOMIO! Akku voi kuumentua, kun sitä ladataan. Tämä on tavallista. Uusi akku saavuttaa täyden kapasiteetin, kun sitä on ladattu ja lataus on purettu muutaman kerran. 8.3 Trimmaussiiman lisääminen Voit irrottaa akun painamalla takaosan lukituspainiketta ja vetämällä akun irti. 8.2 Akun lataaminen Akku on ladattava ennen laitteen käyttämistä ensimmäistä kertaa. Se on ladattava, jos laitteen teho laskee. Akkulaturi koostuu kahdesta osasta: verkkovirtamuuntajasta ja akun pitimestä. a. Yhdistä verkkovirtamuuntaja (6) akun pitimeen (7). A. Paina painiketta (14). B. Vedä siimaa ulos. Siima katkeaa automaattisesti, kun lataaminen alkaa. C. Trimmausiima kuluu käytön aikana. Vot syöttää uutta siimaa painamalla siimansyöttöpainiketta (14) varovasti maata vasten trimmerin ollessa toiminnassa. Tämä kannattaa tehdä muutaman kerran ennen trimmerin käyttämistä, jotta voit totuttautua laitteen toimintaan ja tarkistaa, että kaikki toimii. 8.4 Teleskooppiputken pituuden säätäminen Pitele putkea yhden käden avulla ja vapauta säädin (4). Säädä pituus oikeaksi ja kiristä säädin (4) Biltema Nordic Services AB

22 VAROITUS! Leikkaavat osat pyörivät muutaman sekunnin ajan virran katkaisemisen jälkeen. Anna aina laitteen pysähtyä kokonaan. Katkaise laitteesta virta, kun ylität tien tai polun. HUOMIO! Älä trimmaa ruohoa kovia esineitä vasten, kuten kiveystä tai kalliota vasten. Muutoin laite voi vaurioitua. 8.5 Etäisyydensäädin j. Puhdista laite käytön jälkeen pehmeällä rätillä. Kiinnitä terän suojus takaisin paikalleen. Jos trimmaat ruohoa puun juurelta tai nurmikon reunakiveyksen vierestä, taita etäisyydensäädin alas, jotta trimmerin siima ei kosketa puuta tai kiveystä. 8.6 Leikkaaminen a. Poista kivet ja roskat leikattavalta alueelta. b. Kiinnitä pyörät (12), jos niitä tarvitaan. c. Laske tarvittaessa etäisyydensäädin (18) alas. d. Säädä trimmauspään kulma. e. Säädä teleskooppiputken pituus. f. Poista suojukseen (13) kiinnitetyn terän suojus. g. Tarkista, että laite on ehjä, että kaikki suojalaitteet on kiinnitetty ja että ne toimivat. Älä käytä laitetta, jos se on viallinen tai siinä on irtonaisia osia. h. Lataa akku ja aseta se paikalleen. i. Kun ruohotrimmeri käynnistetään, nylonsiima ei saa osua kiviin eikä roskiin. Tartu takakädensijaan. Paina turvalukkopainiketta (2) ja virtakatkaisinta (1) Biltema Nordic Services AB SÄILYTTÄMINEN Pitkäaikainen säilyttäminen: Lataa akku täyteen. Puhdista ruohotrimmeri. Aseta terän suojus paikalleen. Akku ei saa olla yhdistettynä ruohotrimmeriin tai akkulaturiin. Säilytä ruohotrimmeriä kuivassa ja pölyttömässä paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 10.1 Kunnossapito työn valmistumisen jälkeen ja tarvittaessa Puhdista moottorin ilmanvaihtoaukot. Suojuksen (13) reunaan kiinnitetty terä tulee hioa säännöllisesti. Puhdista ruohotrimmeri käytön jälkeen kostealla liinalla. Jos ruohotrimmeri on erittäin likainen, käytä mietoa pesuainetta. VAROITUS! Älä käytä puhdistamisessa liuottimia, syövyttäviä kemikaaleja tai muita muoville haitallisia aineita. Älä koskaan puhdista laitetta juoksevan veden avulla Trimmaussiiman vaihtaminen Voit vaihtaa koko kelan tai asettaa nykyiseen kelaan uuden siiman. a. Katkaise laitteesta virta. Odota, kunnes liikkuvat osat pysähtyvät. b. Irrota akku. c. Paina sivulla näkyvää PUSH-merkittyä lukituspainiketta ja käännä kelaa vastapäivään. Nosta se irti.

23 HUOMIO! Kelan akselissa on jousi. Älä kadota sitä. d. Vaihda siimakela tai aseta kelalle uusi siima. Aseta kela paikalleen. f. Testaa toiminta painamalla painiketta peukaloilla ja vetämällä siimaa sormin. Siimaa on syötettävä ongelmitta. 11. ELEKTRONIIKKAJÄTE Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Jos asetat nykyiseen kelaan uuden siiman, toimi seuraavasti. Pujota noin 3 mm siimaa kelan aukkoon. Kieritä siima kelalle tasaisesti. Kelaan mahtuu noin 6,5 m siimaa. e. Tarkista, että jousi on paikallaan. Aseta siimakela ruohotrimmeriin. Käännä myötäpäivään, kunnes kela lukittuu Biltema Nordic Services AB

24 GRÆSTRIMMER GT 18 INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. MONTERING /INSTALLATION 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 8. ANVENDELSE 9. TRANSPORT & OPBEVARING 10. REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE 11. EL-AFFALD 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på følgende anvisninger: ADVARSEL! Risiko for alvorlig ulykke. OBS! Fare for mindre personskade eller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge maskinen. 2. TEKNISKE DATA Art. nr Model Græstrimmer GT 18 Batteri Li-Ion 18 V Batterikapacitet ,5 Ah Hastighed, ubelastet rpm Klippebredde mm Tråddiameter Ø 1,6 mm Størrelse x 28 x 11 cm Vægt ,3 kg Batterioplader Opladningstid ca. 4 t. Spænding ind AC V~50/60 Hz Strømstyrke ind W Spænding/strømstyrke ud DC 21 V / 400 ma Isoleringsklasse II Beskyttelsesklasse IP X0 Lydeffekt L WA (EN : ISO 11094:1991 EN ISO ): Målt lydniveau: db (A) Usikkerhed (K WA ): db (A) Garanteret lydniveau: db (A) Vibrationer (EN : EN 786: A1:2001): Håndtag: ,9 m/s² Usikkerhed (K): ,5 m/s² 3. ANVENDELSESOMRÅDE Græstrimmer GT 18 er konstrueret til at klippe/trimme græs med trimmertråd. Maskinen er ikke konstrueret til professionelt brug. Batteriopladeren må kun anvendes til opladning af batterierne i Hækkeklipper HT 18 og Græstrimmer GT 18. Batteriet må kun oplades med batteriopladere til Hækkeklipper HT 18 og Græstrimmer GT Biltema Nordic Services AB 24

25 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal der altid lægges mærke til de efterfølgende punkter. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. 4.1 Arbejdsområde Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og luftarter udenfor arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Anvend altid beskyttelsesudstyr som sikkerhedshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, som kan sidde fast i maskinen. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen, føre til uforsigtighed. 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan slukke for maskinen. Brug ikke en defekt maskine. Overlad den til et autoriseret serviceværksted til reparation. Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmen før service og reparation, eller når maskinen ikke er i brug. Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes. Efterlad aldrig maskinen ubevogtet, når motoren kører. Rengør maskinen efter brug og tilse den regelmæssigt. Opbevar maskinen tørt og beskyttet, udenfor børns rækkevidde. 4.4 Elsikkerhed Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til det. Eventuel reparation skal udføres af autoriseret elektriker. 4.5 Batterisikkerhed Maskinens batteri må kun oplades vha. den medfølgende batterioplader. En batterioplader, som er beregnet til én type batteri, kan risikere at brænde, hvis den bruges i forbindelse med en anden type batteri. Den medfølgende batterioplader er kun beregnet til opladning af det medfølgende batteri. For at forhindre risiko for brand og eksplosion må den ikke bruges til opladning af andre produkter. For at forhindre risiko for eksplosion må batteriet ikke kortsluttes, og det skal beskyttes mod varme, direkte sollys og åben ild. Udsæt ikke batteriet for vand. Batterierne må ikke smides på åben ild. Hvis batteriet beskadiges, kan det lække med batterisyre. Hvis batterisyren kommer i kontakt med huden skylles straks med vand, idet batterisyren kan forårsage irritation og forbrændinger. Hvis batterisyren kommer i kontakt med øjnene, skal du søge læge. Forsøg aldrig at reparere eller at åbne batteriet. Forkert montering kan forårsage elektrisk stød, gøre batteriet strømførende eller være skyld i brand Biltema Nordic Services AB

26 Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 40. Der kan eventuelt forekomme en eksplosion eller opstå brand. Tildæk ikke batteriet, når det oplades. Risiko for overophedning. 6. MONTERING/INSTALLATION 6.1 Montering af beskyttelsesskærm (13) 5. OVERSIGTSBILLEDE a. Fjern de to skruer (17) fra motorhuset (20). b. Monter skærmen på motorhuset. Skru de to skruer (17) i skærmen (13) og spænd dem fast på motorhuset (20). 6.2 Montering af forreste håndtag 1. Afbryder 2. Sikkerhedslås 3. Bagerste håndtag 4. Låsegreb teleskoprør 5. Batteri 6. Batterieliminator 7. Batteriholder 8. Låsning batteri 9. Ladeindikator 10. Låseknap til vinkling af trimmerhoved 11. Knap til låsning af hjuldelen 12. Hjul 13. Beskyttelsesskærm 14. Trykknap til trimmertråd 15. Trimmertråd 16. Knap til justering af forreste håndtag 17. Forreste håndtag 18. Bøjle a. Løsn låseknappen (16) og træk bolten (19) ud af håndtaget (17). b. Monter det justerbare håndtag i holderen på maskinen. c. Før bolten (19) igennem, juster håndtagets (17) vinkel og spænd det fast med låseknappen (16). 6.3 Montering af hjulene a. Lås knappen (11). b. Monter hjuldelen (12) på motorhuset (20). c. Spænd fast med knappen (11) Biltema Nordic Services AB 26

27 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Risici ved arbejde med en batteridrevet græstrimmer Risiko for øjenskader pga. eventuelle flyvende genstande Brug sikkerhedsbriller. Hold uvedkommende og dyr på en afstand af mindst 5 meter fra arbejdsområdet. Rens arbejdsområdet for sten, fremmedlegemer og affald, før der trimmes. Risiko for snitskader Hold altid maskinen med begge hænder. Skærmen (13) er udstyret med en kniv, som automatisk klipper trimmertråden (15) af, når den er for lang. Rør aldrig ved trimmerhovedet, når det kører rundt. Anvend arbejdshandsker. Risiko for høreskader Brug høreværn. Risiko for skader på grund af vibrationer Maskinens vibrationer kan forårsage skade på arme og hænder. Arbejd ikke uafbrudt i lang tid og sikre dig, at maskinen ikke vibrerer mere end normalt på grund af misligholdelse eller defekte dele. 7.2 Symboler og skilte på maskinen Læs manualen, inden arbejdet påbegyndes. Hold uvedkommende mindst 5 m væk fra arbejdsområdet. Brug ikke græstrimmeren, hvis det regner, eller hvis græsset er vådt. Udsæt ikke maskinen for fugt. Advarsel! Brug kun batteriopladeren indendørs. [Ej vi som gör symbolen] Max 40 C Advarsel! Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 40 C. Advarsel! Batteriet må ikke smides på åben ild. LWA Advarsel! Generel fare. Vær bevidst om de risici, som er til stede ved brug af en græstrimmer. 96 db Advarsel! Høj lydstyrke, brug høreværn. 7.3 Sikkerhedsanordninger Brug sikkerhedsbriller. Anvend beskyttelseshandsker. Græstrimmeren er udstyret med en sikkerhedslås (2). Den skal være indtrykket, for at afbryderen (1) kan trykkes ind Biltema Nordic Services AB

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V

IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IW300A Tillverkare/Produsent/Valmistaja/Producent: BILTEMA Garnisonsgatan 26, SE-254 66 Helsingborg.

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V - 1000 W 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT Grästrimmer 230 V - 1000 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 14,4V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Borr- och skruvdragare CD 14,4V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER LM 502SP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm Gräsklippare 24 V 33 cm Gressklipper 24 V 33 cm Ruohonleikkuri 24 V 33 cm Plæneklipper 24 V 33 cm SE 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti/CE certifikat 2 SE Gräsklippare 24 V 33 cm 2. Introduktion Denna bruksanvisning

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer TC 920

Flisekutter. Fliseskærer TC 920 Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer TC 920 Original manual 2 SE Kakelkap TC 920 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-383_manual.indd 2011-10-5, 15.09.05 Art. 17-383 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-383

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER WPR 46 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 10,8V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Borr- och skruvdragare CD 10,8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer RH 400 PLUS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Tapetborttagare Tapetfjerner Tapetinirrotuslaite Tapetfjerner WPR 45 Original manual 2 Art. 17-322 Tapetborttagare WPR 45 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Gräsröjare 25 cc. Gressrydder 25 cc. Ruohoraivuri 25 cc. Græstrimmer 25 cc

Gräsröjare 25 cc. Gressrydder 25 cc. Ruohoraivuri 25 cc. Græstrimmer 25 cc Gräsröjare 25 cc Gressrydder 25 cc Ruohoraivuri 25 cc Græstrimmer 25 cc 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Gräsröjare 25 cc 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning skall anses som en del av maskinen och

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Kompostkværn. Oksasilppuri

Kompostkværn. Oksasilppuri 17-323_manual.indd 2011-04-5, 16.50.32 Art. 17-323 Kompostkvarn Kompostkvern Oksasilppuri Kompostkværn S 2500 Original manual Art. 17-323 Kompostkvarn Innehåll 1 INTRODUKTION 2 TEKNISKA DATA 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

DRILL DRIVER CD14,4P

DRILL DRIVER CD14,4P DRILL DRIVER CD14,4P BORR- OCH SKRUVDRAGARE CD14,4P DRILL OG SKRUTREKKER CD14,4P PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN CD14,4P BORE- OG SKRUEMASKINE CD14,4P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Lisätiedot

Svejseinverter. Hitsausinvertteri

Svejseinverter. Hitsausinvertteri Svetsinverter Sveiseinverter Hitsausinvertteri Svejseinverter MMA/TIG 150DC Original manual 1 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Svetsinverter MMA/TIG 150DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 17-378_manual.indd 2011-09-17, 13.54.48 Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 Original manual Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN ID 1100 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 536LiHD60 536LiHD70 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV LC 400A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

PIKAOPAS E6000/8000-sarja

PIKAOPAS E6000/8000-sarja PIKAOPAS E6000/8000-sarja SISÄLLYSLUETTELO Akun lataaminen... 4 Akun asennus... 9 Akun irroittamien... 10 Pyörätietokoneen kiinnittäminen ja irrottaminen... 12 Virran kytkeminen päälle/pois... 13 Polkupyörällä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot