BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER"

Transkriptio

1 17-383_manual.indd , Art BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB

2 2011 Biltema Nordic Services AB Art

3 BORRHAMMARE RH 1100 PLUS INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. FÖRVARING 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 11. MILJÖ 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: 2. TEKNISKA DATA Art nr Modell: Borrhammare RH 1100 PLUS Spänning: V ~50 Hz Effekt: W Varvtal, obelastad: rpm Max. borrkapacitet: betong Ø 30 mm stål Ø 13 mm trä Ø 40 mm Slagfrekvens: min -1 Slagenergi: J Ljudtryck (L pa ): db (A) Ljudtryck (L wa ): db (A) Vibrationer: ,7 m/s 2 Isoleringsklass: II Skyddsklass: IP20 Mått: x 12 x 25 cm Vikt: ,5 kg 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Borrhammare RH 1100 PLUS Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage. är konstruerad för slagborrning och mejsling i sten, betong, murverk och tegel, samt borrning utan slag i trä, plast och metall. får enbart användas tillsammans med verktyg och tillbehör som är konstruerade och godkända för att användas tillsammans med en borrhammare. är inte avsedd för kommersiellt bruk eller kontinuerlig drift. får ej byggas om eller användas till något annat arbete än vad den är konstruerad för. Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid ett eventuellt överlåtande ska manualen följa med maskinen Biltema Nordic Services AB

4 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskinen bör följande alltid beaktas. Använd maskinen med försiktighet och beakta noga säkerheten för personer och egendom som befinner sig i maskinens arbetsområde. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Vid behov, använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att avlägsna kontakten från eluttaget. Plocka alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då motorn är igång eller då den är ansluten till ett eluttag. 4.4 Elsäkerhet Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en rulle. Dra ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när du arbetar med maskinen. Risken för elstöt ökar när du är jordad. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en behörig serviceverkstad för reparation Biltema Nordic Services AB 4

5 5. ÖVERSIKTSBILD 1. Chuck SDS+ 2. Vingratt, djupanhåll 3. Smörjlock 4. Slagfunktionsväljare 5. Djupanhåll 6. Stödhandtag 7. Borr-/mejselfunktionsväljare 8. Strömbrytare ON/OFF 9. Varvtalsregulator 10. Ventilationskåpa MONTERING Kontrollera att maskinen, stödhandtaget och djupanhållet ej skadats i transporten. Montering/demontering av stödhandtag Gänga loss handtaget (6) genom att skruva det moturs, trä fästet över chucken och ner över maskinens hals. Spänn fast stödhandtaget genom att skruva handtaget medurs. Montering/demontering av djupanhåll Lossa vingratt (2) och montera därefter djupanhållet i det sexkantiga hålet. Spänn fast med vingratten Biltema Nordic Services AB

6 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7.1 Symboler på maskinen Följande symboler finns på maskinen Läs igenom manualen, särskilt säkerhetsinstruktionerna, innan maskinen används. Använd rekommenderad skyddsutrustning. Använd skyddsutrustning såsom ögon-, andnings- och hörselskydd. Maskinen är dubbelisolerad och behöver ej anslutas till jordat uttag. Eventuell reparation av elektriska delar får enbart utföras av auktoriserad elektriker. 7.2 Risker vid användning av en borrhammare Risk för kringflygande splitter använd skyddsglasögon. Risk för damm. Borrning och mejsling alstrar damm som är skadligt mot lungorna. Använd andningsskydd i förekommande fall. Risk för hörselskador använd hörselskydd. Risk för skärskador använd skyddshandskar vid byte av verktyg. Risk för brännskada. Vid borrning och mejsling blir verktyget varmt. Använd skyddshandskar. Risk för elstöt. Använd aldrig en elmaskin om den eller dess kabel varit utsatt för regn eller väta. Kontrollera alltid att det ej finns dolda kablar där arbete ska utföras. Risk för rörliga delar. Använd aldrig en maskin om dess hölje är skadat. 7.3 Skyddsanordningar Strömbrytaren (4) Strömbrytaren är en skyddsanordning. Maskinen får ej användas om strömbrytaren ej fungerar. Strömbrytarens funktion är: Start Tryck in strömbrytaren Stopp Släpp strömbrytaren Överbelastningsspärr Om borret kommer i kläm eller fastnar kommer drivningen till borraxeln att avbrytas. Stödhandtag (6) Med tanke på den kraft som därmed uppstår ska du alltid hålla maskinen med två händer och stå stadigt på golvet. Maskinen får enbart användas när den är utrustad med ett stödhandtag så att operatören har kontroll över borrhammaren. Genom att snurra på handtaget medurs så att stödhandtaget lossnar, kan detta sedan vridas i bekväm vinkel. Vrid därefter handtaget moturs så att stödhandtaget är fastlåst. 8. MASKINENS FUNKTIONER OCH HANDHAVANDE 8.1 Maskinens funktioner Varvtalsreglering Varvtalet kan ökas och minskas med varvtalsregulatorn (9). OBS! Undvik att köra borrhammaren på för lågt varvtal under längre tid, eftersom motorn kan bli överhettad. Val av funktion Borrhammaren kan ställas in för att utföra tre olika funktioner: slagborrning, mejsling och vanlig borrning utan slag. Med borr-/mejselfunktionsväljaren (7) ställer du in om verktyget ska rotera eller ej. Med slagfunktionsväljaren (8) ställer du in om slagfunktionen ska vara inkopplad eller ej. OBS! Dra alltid ut elkabelns stickkontakt från nätuttaget innan du byter funktion. Tryck in låsknappen innan du vrider på vredet (7) Biltema Nordic Services AB 6

7 Funktion Slagborrning Borr-/mejselfunktionsväljare, pos. 7 Slagfunktionsväljare, pos. 8 Damma av och rengör verktyget. Placera det i verktygshållaren (2), dra låsmanschetten bakåt och håll kvar det medan du trycker ned verktyget. Om verktyget inte glider ned i sitt läge får det vridas tills det kommer på plats. Släpp därefter upp låsmanschetten. Kontrollera att verktyget är korrekt monterat genom att dra i verktyget. Mejsling Borrning utan slag Djupanhåll (5) Djupanhållet är ett hjälpmedel för att borra hål med ett förutbestämt djup. Välj ett lämpligt borr och sätt fast det i chucken (1). Kontrollera att stödhandtaget (6) är fastspänt. Placera borrspetsen mot arbetsstycket. Lossa vingratten (2) och justera djupanhållet (5) till önskat borrdjup. Lås fast vingratten (2). Borra sedan tills djupstoppet når ned till arbetsstycket. Dammskydd Då arbete ska utföras i tak eller över dig, ska dammskyddet monteras. Avlägsna verktyget genom att dra låsmanschetten bakåt och hålla kvar det medan du drar ut verktyget. Dra ut stickkontakten från eluttaget före montering av verktyg. Verktyget kan vara vasst eller varmt efter användning. Använd handskar vid byte av verktyg. 8.3 Användning a. Kontrollera att maskinen och dess elkabel är hel samt att strömbrytaren fungerar. b. Avlägsna kontakten från eluttaget. c. Använd skyddshandskar och montera lämpligt verktyg. d. Ställ in funktionsväljaren (7 och 8), beroende på det arbete som ska utföras. e. Ta på dig skyddsutrustning. f. Anslut kontakten i eluttaget. g. Tryck in strömbrytaren (4) för att starta borrmaskinen och justera varvtalet (9). Tvinga inte maskinen framåt eller i sidled utan låt den arbeta av egen kraft. Om verktyget fastnar i arbetsstycket, stäng av maskinen och lossa verktyget. Undersök och åtgärda orsaken. h. Efter avslutat arbete, avlägsna kontakten från eluttaget och rengör maskinen. Vid borrning i väggar, säkerställ att du inte borrar i dolda kablar och ledningar. 8.2 Montering/demontering av verktyg Kontrollera att dammskyddet inte är skadat när du byter verktyg. Chucken (1) är konstruerad med ett visst spel i djupled. Detta gör att verktyget fritt kan röra sig in och ut någon centimeter när maskinen inte arbetar. Borren bottnar dock automatiskt när den används. Detta påverkar inte borrprecisionen Biltema Nordic Services AB

8 9. FÖRVARING Kontrollera att maskinen är hel och väl rengjord. Förvara den sedan i ett svalt och torrt utrymme, oåtkomligt för barn och andra obehöriga. Förvara alltid maskinen i en miljö med temperaturer mellan -20 C och +40 C. 11. MILJÖ El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/ EC) OBS! Förvara inte maskinen i närheten av kemikalier, lösningsmedel eller gödningsmedel. Sådana produkter är ofta nedbrytande och kan orsaka irreparabel skada på din maskin. 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL Kontrollera att stickkontakten avlägsnats från eluttaget innan service och underhåll påbörjas Dagligt underhåll efter utfört arbete: Rengör maskinen med en mjuk torr trasa eller borste. Rengör elmotorns ventilationsöppningar och strömbrytare med dammsugare och/ eller mjuk borste. Rengör chucken OBS! Om maskinen är ordentligt smutsig går det att använda en lätt fuktad trasa med mild tvållösning som inte är skadlig för plastdetaljerna. Använd aldrig några frätande kemikalier vid rengöring, de kan skada plastdetaljerna. Vatten får absolut inte tränga in till maskinens elektriska delar, då detta kan förorsaka kortslutning Regelbundet underhåll var 30:e arbetstimme eller vid behov. Öppna smörjlocket (3) och fyll på med smörjfett med god smörjförmåga och hög smältpunkt. Fyll inte på med mer fett än att vevstaken syns. Lossa ventilationskåpan (10) och kontrollera/byt kolborsten Biltema Nordic Services AB 8

9 BORHAMMER RH 1100 PLUS INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8. HÅNDTERING 9. OPPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 11. MILJØ 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. 2. TEKNISKE DATA Art.nr Modell: Borhammer RH 1100 PLUS Spenning V ~50 Hz Effekt: W Turtall, ubelastet: rpm Maks. borekapasitet: Betong Ø 30 mm stål Ø 13 mm tre Ø 40 mm Slagfrekvens: min -1 Slagenergi: J Lydtrykk (L pa ): db (A) Lydtrykk (L wa ): db (A) Vibrasjoner: ,7 m/s 2 Isolasjonsklasse: II Beskyttelsesgrad: IP20 Mål: x 12 x 25 cm Vekt: ,5 kg 3. BRUKSOMRÅDE Borhammer RH 1100 PLUS er konstruert for slagboring og meisling i stein, betong, murverk og tegl, samt boring uten slag i tre, plast og metall. skal kun brukes sammen med verktøy og tilbehør som er konstruert og godkjent for bruk sammen med en borhammer. er ikke beregnet for kommersiell bruk eller kontinuerlig drift. må ikke bygges om eller brukes til annet arbeid enn det den er konstruert for. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen Biltema Nordic Services AB

10 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskinen bør punktene nedenfor alltid iakttas. Bruk maskinen med forsiktighet, og iaktta nøye sikkerheten for personer og eiendom som befinner seg i maskinens arbeidsområde. 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og vernebriller. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett dersom du har langt hår. Unngå smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte skjærverktøy, tilbehør og reservedeler. Bruk maskinen kun for tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke maskinens kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Hold ikke fingeren på strømbryteren. Hindre utilsiktet start ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Gå aldri fra en maskin ubevoktet når motoren er i gang, eller når den er koblet til en stikkontakt. 4.4 Elsikkerhet Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette. Behandle kabler forsiktig, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. Eventuell skjøtekabel skal ikke være rullet opp på en trommel. Dra hele kabelen ut fra kabeltrommelen. Bruk kun korrekt dimensjonerte skjøtekabler med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke. Utendørs skal det kun brukes skjøtekabler som er godkjent for utendørs bruk. Unngå kontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer og kjøleanlegg når du arbeider med maskinen. Risikoen for elektrisk støt øker når du er jordet. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og brytere fungerer. Vær spesielt nøye med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen Biltema Nordic Services AB 10

11 5. OVERSIKTSBILDE 1. Chuck SDS+ 2. Ratt, dybdeanlegg 3. Smørelokk 4. Slagfunksjonvelger 5. Dybdeanlegg 6. Støttehåndtak 7. Bor-/meiselfunksjonsvelger 8. Strømbryter ON/OFF (på/av) 9. Turtallsregulator 10. Ventilasjonsdeksel MONTERING Kontroller at maskin, støttehåndtak og dybdeanlegget ikke har blitt skadet under transport. Montering/demontering av støttehåndtak Skru løs håndtaket (6) ved å skru det mot klokka, og træ festet over chucken og ned over maskinens hals. Spenn fast støttehåndtaket ved å skru håndtaket med klokka. Montering/demontering av dybdeanlegg Løsne rattet (2), og monter deretter dybdeanlegget i det sekskantede hullet. Spenn fast med rattet Biltema Nordic Services AB

12 7. SPESIELLE SIKKERHETSREGLER OG BESKYTTELSESANORDNINGER 7.1 Symboler på maskinen Følgende symboler finnes på maskinen: Les gjennom bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsinstruksjonene, før maskinen tas i bruk. Bruk anbefalt verneutstyr. Bruk verneutstyr så som øye-, åndedretts- og hørselvern. Maskinen er dobbeltisolert og behøver ikke kobles til jordet uttak. Eventuell reparasjon av elektriske deler skal kun utføres av autorisert elektriker. 7.2 Risikoer ved bruk av borhammer Risk for splinter som slynges av gårde bruk vernebriller. Risiko for støv. Boring og meisling danner støv som er skadelig for lungene. Bruk åndedrettsvern når dette er aktuelt. Risiko for hørselskader bruk hørselvern. Risiko for kuttkader - bruk vernehansker ved skifte av verktøy. Risiko for brannskade. Ved boring og meisling blir verktøyet varmt. Bruk vernehansker. Risiko for elektrisk støt. Bruk aldri en elektrisk maskin dersom den eller dens kabel har vært utsatt for regn eller fukt. Kontroller alltid at det ikke finnes skjulte kabler der arbeid skal utføres. Risiko for bevegelige deler. Bruk aldri en maskin dersom ytterdekselet er skadet. 7.3 Beskyttelsesanordninger Strømbryteren (4) Strømbryteren er en beskyttelsesanordning. Maskinen må ikke brukes dersom strømbryteren ikke virker. Strømbryterens funksjon er: Start - Trykk inn strømbryteren Stopp - Slipp strømbryteren Overbelastningssperre Dersom boret kommer i klem eller setter seg fast, vil driften på borakselen bli avbrutt. Støttehåndtak (6) På grunn av kraften som oppstår, skal du alltid holde maskinen med to hender og stå stødig på gulvet. Maskinen skal kun brukes når den er ustyrt med et støttehåndtak, slik at operatøren har kontroll over borhammeren. Når man snurrer på håndtaket med klokka slik at støttehåndtaket løsner, kan dette vris i komfortabel vinkel. Vri deretter håndtaket mot klokka slik at støttehåndtaket låses fast. 8. MASKINENS FUNKSJONER OG HÅNDTERING 8.1 Maskinens funksjoner Turtallsregulering Turtallet kan økes og minskes med turtallsregulatoren (9). OBS! Unngå å kjøre borhammeren på for lavt turtall over lengre tid, fordi motoren da kan bli overopphetet. Valg av funksjon Borhammeren kan stilles inn for å utføre tre ulike funksjoner: slagboring, meisling og vanlig boring uten slag. Med bor-/meiselfunksjonsvelgeren (7) stiller du inn om verktøyet skal rotere eller ikke. Med slagfunksjonvelgeren (8) stiller du inn om slagfunksjonen skal være innkoblet eller ikke. OBS! Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du skifter funksjon. Trykk inn låseknappen før du vrir på velgeren (7) Biltema Nordic Services AB 12

13 Funksjon Slagboring Bor-/meiselfunksjonvelger, pos. 7 Slagfunksjonvelger, pos. 8 Tørk støv av og rengjør verktøyet. Plasser det i verktøyholderen (2), dra låsemansjetten bakover, og hold den igjen mens du trykker ned verktøyet. Om verktøyet ikke glir ned i posisjonen sin, må det vris til det kommer på plass. Slipp deretter opp låsemansjetten. Kontroller at verktøyet er korrekt montert ved å dra i det. Meisling Boring uten slag Dybdeanlegg (5) Dybdeanlegget er et hjelpemiddel for å bore hull med forhåndsbestemt dybde. Velg et egnet bor og fest det i chucken (1). Kontroller at støttehåndtaket (6) er fastspent. Plasser borspissen mot arbeidsstykket. Løsne rattet (2) og juster dybdeanlegget (5) til ønsket boredybde. Lås fast rattet (2). Bor deretter til dybdestoppet når ned til arbeidsstykket. Støvbeskyttelse Når arbeid skal utføres i tak eller over deg, skal støvbeskyttelsen monteres. Fjern verktøyet ved å dra låsemansjetten bakover og holde den igjen mens du drar ut verktøyet. Trekk støpselet ut av stikkontakten før montering av verktøy. Verktøyet kan være skarpt eller varmt etter bruk. Bruk hansker ved skifte av verktøy. 8.3 Bruk a. Kontroller at maskin og kabel er hel samt at strømbryteren fungerer. b. Trekk støpselet ut av stikkontakten. c. Bruk vernehansker og monter egnet verktøy. d. Still inn funksjonsvelgeren (7 og 8) avhengig av arbeidet som skal utføres. e. Ta på deg verneutstyr. f. Sett støpselet i stikkontakten. g. Trykk inn strømbryteren (4) for å starte borhammeren og justere turtallet (9). Tving ikke maskinen framover eller til siden, men la den arbeide av egen kraft. Dersom verktøyet setter seg fast i arbeidsstykket, slå av maskinen og løsne verktøyet. Undersøk årsaken og utbedre den. h. Etter avsluttet arbeid, trekk støpselet ut av stikkontakten, og rengjør maskinen. Ved boring i vegger og gulv, forsikre deg om at du ikke borer i skjulte kabler og ledninger. 8.2 Montering/demontering av verktøy Kontroller at støvbeskyttelsen ikke er skadet når du skifter verktøy. Chucken (1) er konstruert med en viss slark i dybden. Dette gjør at verktøyet fritt kan bevege seg inn og ut noen centimeter når maskinen ikke arbeider. Boret bunner likevel automatisk når det brukes. Dette påvirker ikke borepresisjonen Biltema Nordic Services AB

14 9. OPPBEVARING Kontroller at maskinen er hel og godt rengjort. Oppbevar den i et tørt og kjølig rom, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. Oppbevar alltid maskinen i et miljø med temperatur mellom -20 C og +40 C. 11. MILJØ EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (Direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EF.) OBS! Oppbevar ikke maskinen i nærheten av kjemikalier, løsemidler eller gjødsel. Slike produkter er ofte nedbrytende og kan forårsake uopprettelig skade på maskinen. 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkontakten før service og vedlikehold igangsettes Daglig vedlikehold etter utført arbeid: Rengjør maskinen og verktøyet med en myk, tørr klut eller børste. Rengjør motorens ventilasjonsåpninger og strømbryter med støvsuger og en myk børste. Rengjør chucken. OBS! Dersom maskinen er ordentlig tilsmusset, kan du bruke en lett fuktet klut med mildt såpevann som ikke er skadelig for plastdelene. Bruk aldri etsende kjemikalier ved rengjøring, fordi dette kan skade plastdelene. Vann må under ingen omstendigheter trenge inn i maskinens elektriske deler, fordi dette kan forårsake kortslutning Jevnlig vedlikehold hver 30. arbeidstime eller ved behov Åpne smørelokket (3) og fyll på smørefett med god smøreevne og høyt smeltepunkt. Fyll ikke på mer fett enn at veivstaken er synlig. Løsne ventilasjonsdekselet (10) og kontroller/skift kullbørstene Biltema Nordic Services AB 14

15 ISKUPORAKONE RH 1100 PLUS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. KOKOAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. SÄILYTTÄMINEN 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 11. YMPÄRISTÖ 1. JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro Malli: Iskuporakone RH 1100 PLUS Jännite: V ~ 50 Hz Teho: W Kierrosnopeus kuormittamattomana: kierr./min. Suurin porauskapasiteetti:. Betoniin Ø 30 mm Teräkseen Ø 13 mm Puuhun Ø 40 mm Iskutaajuus: min -1 Iskuenergia: J Äänenpaine (L pa ): db(a) Äänenpaine (L wa ): db(a) Tärinä: ,7 m/s 2 Eristysluokka: II Suojausluokka: IP20 Mitat: x 12 x 25 cm Paino: ,5 kg 3. KÄYTTÖKOHTEET Iskuporakone RH 1100 PLUS Tämä symboli ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai konevaurion vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Puun, muovin ja metallien poraamiseen. Betonin, kiven, tiilen ja muurauksen iskuporaamiseen ja talttaamiseen. Sitä saa käyttää vain yhdessä porakoneen kanssa käytettäviksi tarkoitettujen hyväksyttyjen työkalujen ja varusteiden kanssa. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai jatkuvaan käyttöön. Siihen ei saa tehdä muutoksia, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin sen omaan käyttötarkoitukseen. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa laitteen lähellä. Jos omistaja vaihtuu, käyttöohje on annettava laitteen mukana Biltema Nordic Services AB

16 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Käytä laitetta varovaisesti. Ota huomioon lähistöllä olevien henkilöiden turvallisuus. Varo aiheuttamasta omaisuusvahinkoja. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa irrottamalla pistoke pistorasiasta. Poista aina kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat koneesta ennen sen käynnistämistä. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa sen moottorin käydessä tai kun pistoke on pistorasiassa. 4.4 Sähköturvallisuus Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta. Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä. Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rullattuna. Poista koko jatkojohto johtokelalta. Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja joiden pituus on oikea. Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin, kun käytät laitetta. Sähköiskun vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran Biltema Nordic Services AB 16

17 5. YLEISKUVA 1. SDS+-istukka 2. Poraussyvyyden rajoittimen säätöpyörä 3. Voitelukansi 4. Iskutoiminnon valitsin 5. Poraussyvyyden vaste 6. Tukikahva 7. Poraamisen/talttaamisen valitsin 8. ON/OFF-virtakatkaisin 9. Kierrosluvun säädin 10. Ilmanvaihtoaukko KOKOAMINEN Tarkista, että porakone, tukikahva tai poraussyvyyden vaste ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Tukikahvan asentaminen ja irrottaminen Voit irrottaa kahvan (6) kääntämällä sitä vastapäivään. Vedä kiinnike istukan ja laitteen kaulaosan yli. Kiinnitä tukikahva paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään. Poraussyvyyden rajoittimen kiinnittäminen ja irrottaminen Löysennä siipipyörä (2). Kiinnitä poraussyvyyden rajoitin kuusikulmaiseen aukkoon. Kiristä säätöpyörän avulla Biltema Nordic Services AB

18 7. ERITYISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA TURVAJÄRJESTELYT 7.1 Laitteen symbolit Laitteessa on seuraavat symbolit. Lue käyttöohje ja varsinkin turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Käytä suositeltuja suojavarusteita. Käytä suojavarusteita, kuten kuulon ja hengityksen suojaimia sekä suojalaseja. 7.3 Suojalaitteet Virtakatkaisin (4) Virtakytkin on turvalaite. Laitetta ei saa käyttää, jos virtakatkaisin ei toimi. Virtakatkaisimen toiminnot: Käynnistäminen: paina virtakatkaisin sisään. Pysäyttäminen: vapauta virtakatkaisin. Ylikuormitussuojaus Jos poranterä juuttuu kiinni, pora pysähtyy. Tukikahva (6) Pitele laitetta aina kahdella kädellä. Seiso tukevasti lattialla. Laitetta saa käyttää vain, kun tukikahva on paikallaan, jolloin käyttäjä hallitsee iskuporakonetta. Voit löysentää tukikahvan kääntämällä sitä myötäpäivään ja kiinnittää sen mukavaan kulmaan. Lukitse tukikahva kääntämällä sitä vastapäivään. 8. LAITTEEN TOIMINNOT JA KÄYTTÄMINEN Laite on kaksoiseristetty, joten sitä ei tarvitse yhdistää maadoitettuun pistorasiaan. Mahdolliset korjaukset on teetettävä valtuutetussa huoltokorjaamossa. 7.2 Vaarat käytettäessä iskuporakonetta Lentävät esineet aiheuttavat vaaran. Käytä suojalaseja. Pölyä voi muodostua. Porattaessa ja taltattaessa aiheutuu keuhkoille haitallista pölyä. Käytä hengityssuojainta. Kuulovamman vaara. Käytä kuulonsuojaimia. On olemassa viiltohaavojen vaara. Käytä suojakäsineitä vaihtaessasi työkalua. On olemassa palovamman vaara. Työkalu kuumenee porattaessa tai taltattaessa. Käytä suojakäsineitä. On olemassa sähköiskun vaara. Älä käytä sähkölaitetta, jos se tai sen sähköjohto on altistunut sateelle tai kosteudelle. Varo poraamasta rakenteiden sisällä sijaitseviin johtoihin. Liikkuvat osat aiheuttavat vaaran. Älä koskaan käytä konetta, jos sen runko on vaurioitunut. 8.1 Laitteen toiminnot Kierrosnopeuden säätäminen Kierrosnopeutta säädetään säätimen (9) avulla. HUOMIO! Vältä käyttämästä iskoporakonetta pitkään hitaalla kierrosnopeudella. Muutoin moottori voi ylikuumentua. Toiminnon valitseminen Iskuporakonetta voidaan käyttää kolmeen tarkoitukseen: iskuporaamiseen, talttaamiseen ja tavalliseen poraamiseen. Poraamisen/ talttaamisen valitsimella (7) valitaan, pyöriikö akseli vai ei. Iskutoiminnon valitsimella (8) valitaan, onko iskutoiminto käytössä vai ei. HUOMIO! Irrota pistoke sähköpistorasiasta aina ennen toiminnon vaihtamista. Paina lukituspainiketta (7) ennen säätimen kääntämistä Biltema Nordic Services AB 18

19 Toiminto Iskuporaaminen Talttaaminen Poraamisen/talttaamisen valitsin, kohta 7 Iskutoiminnon valitsin, kohta 8 Puhdista työkalu ja pyyhi pöly siitä. Aseta se työkalun pitimeen (2), vedä lukitusmansettia taaksepäin ja pidä se paikallaan. Työnnä työkalu pohjaan. Jos työkalu ei mene pohjaan saakka, käännä sitä, kunnes se menee paikalleen. Vapauta tämän jälkeen lukitusmansetti. Tarkista ennen työkalun kiristämistä, että se on oikein paikallaan. Tavallinen poraaminen Voit irrottaa työkalun vetämällä lukitusmansettia taaksepäin ja pitämällä sen paikallaan, kun vedät työkalun ulos. Poraussyvyyden rajoitin (5) Voit porata tietylle syvyydelle käyttämällä poraussyvyyden rajoitinta. Valitse oikea poranterä ja kiinnitä se istukkaan (1). Tarkista, että tukikahva (6) on kiristetty. Aseta poranterä työstettävää kappaletta vasten. Irrota siipipyörä (2) ja säädä poraussyvyys rajoittimen (5) avulla. Lukitse siipipyörä (2). Poraa, kunnes syvyyspysäytin osuu työstettävään kappaleeseen. Pölysuojus Jos työ tehdään sisätiloissa tai yläpuolellasi, kiinnitä pölysuojus. Irrota pistoke pistorasiasta ennen työkalun kiinnittämistä. Työkalu voi olla terävä tai kuuma käytön jälkeen. Käytä suojakäsineitä työkalua vaihtaessasi. 8.3 Käyttäminen a. Tarkista, että laite ja sen sähköjohto ovat ehjiä ja että virtakytkin toimii. b. Irrota pistoke pistorasiasta. c. Kiinnitä työkalu paikalleen. Käytä suojakäsineitä. d. Valitse toiminto toiminnonvalitsimien (7 ja 8) avulla tehtävän työn mukaan. e. Suojaa itsesi suojavarusteilla. f. Työnnä pistoke sähköpistorasiaan. g. Käynnistä porakone painamalla virtakatkaisinta (4). Säädä kierrosnopeus (9). Älä pakota laitetta eteen- tai sivullepäin. Työskentele sen luontaisella työskentelynopeudella. Jos työkalu jää kiinni työstettävään kappaleeseen, katkaise laitteesta virta ja irrota työkalu. Ota syy selville ja korjaa se. h. Kun työ on valmis, irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista laite. Jos poraat seinään, varmista, että poranterä ei osu sen sisällä kulkevaan sähköjohtoon tai vesijohtoputkeen. 8.2 Työkalujen kiinnittäminen ja irrottaminen Kun vaihdat työkalun, tarkista, ettei pölysuojus ole vaurioitunut. Istukassa (1) on hieman väljyyttä syvyyssuunnassa. Siksi työkalu voi liikkua vapaasti sisään ja ulos muutaman senttimetrin, kun työkalua ei käytetä. Pora menee automaattisesti pohjaan, kun sitä käytetään. Tämä ei vaikuta poraustarkkuuteen Biltema Nordic Services AB

20 9. SÄILYTTÄMINEN Tarkista, että laite on ehjä ja puhdistettu hyvin. Säilytä sitä viileässä kuivassa paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. Säilytä laitetta paikassa, jossa lämpötila on C. 11. YMPÄRISTÖ Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EEC mukaisesti.) HUOMIO! Älä säilytä laitetta kemikaalien, liuottimien tai lannoitteiden läheisyydessä. Tällaiset aineet muodostavat usein hajoamistuotteita, jotka voivat vaurioittaa laitetta pysyvästi. 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Tarkista aina ennen huoltamista tai kunnossapitämistä, että pistoke on irrotettu pistorasiasta. 10,1 Päivittäinen kunnossapito työn valmistumisen jälkeen Puhdista työkalu harjalla tai pehmeällä kuivalla kankaalla. Puhdista sähkömoottorin ilmanvaihtoaukot ja virtakatkaisin imuroimalla tai pehmeällä harjalla. Puhdista istukka. HUOMIO! Jos laite on todella likainen, voit puhdistaa sen kostealla rievulla ja miedolla pesuaineella, joka ei vaurioita muoviosia. Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja. Ne voivat vahingoittaa muoviosia. Laitteen sähköisiin osiin ei saa päästä vettä. Muutoin voi aiheutua oikosulku Säännöllinen huolto joka 30. käyttötunnin jälkeen tai tarvittaessa Avaa voitelukansi (3). Lisää tehokkaasti voitelevaa ja korkean sulamispisteen omaavaa voitelurasvaa. Täytä rasvaa vain sen verran, että kiertokanki näkyy. Irrota ilmanvaihtokansi (10) ja tarkista tai vaihda hiiliharjat Biltema Nordic Services AB 20

21 BOREHAMMER RH 1100 PLUS INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 8. PASNING 9. OPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 11. MILJØ 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: 2. TEKNISKE DATA Art. nr Model: Borehammer RH 1100 PLUS Spænding: V ~50 Hz Effekt: W Hastighed, ubelastet: rpm Maks. borekapacitet: beton Ø 30 mm stål Ø 13 mm træ Ø 40 mm Slagfrekvens: min -1 Slagenergi: J Lydtryk (L pa ): db(a) Lydtryk (L wa ): db(a) Vibrationer: ,7 m/s 2 Isoleringsklasse: II Beskyttelsesklasse: IP20 Mål: x 12 x 25 cm Vægt: ,5 kg 3. ANVENDELSESOMRÅDE Borehammer RH 1100 PLUS Dette symbol betyder, at der er risiko for alvorlige ulykker. OBS! Dette symbol betyder fare for mindre personskade eller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. er konstrueret til slagboring og mejsling i sten, beton, mur og tegl samt boring uden slagfunktion i træ, plast og metal. må kun anvendes sammen med værktøj og tilbehør, som er konstrueret og godkendt til brug med en borehammer. er ikke beregnet til kommercielt brug eller kontinuerlig drift. må ikke ombygges eller anvendes til andet arbejde end det, den er beregnet til. Opbevar manualen på et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved en eventuel overdragelse skal manualen følge med maskinen Biltema Nordic Services AB

22 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskinen, skal de efterfølgende punkter altid bemærkes. Brug maskinen med forsigtighed og vær opmærksom på sikkerheden for personer og ejendom, som befinder sig i maskinens arbejdsområde. 4.1 Arbejdsområde Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og luftarter udenfor arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, sikkerhedshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller, hvis det er nødvendigt. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, som kan sidde fast i maskinen. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen, føre til uforsigtighed. Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. Undgå utilsigtet start ved at fjerne stikket fra stikkontakten. Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes. Efterlad aldrig maskinen ubevogtet, når motoren kører eller er sluttet til en stikkontakt. 4.4 Elsikkerhed Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til det. Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. En eventuel forlængerledning må ikke være rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen. Brug kun en rigtigt dimensioneret forlængerledning med henblik på længde og ledningsareal i forhold til udtagets strømstyrke. Udendørs må der kun anvendes forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug. Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med maskinen. Risiko for elektrisk stød øges, når du er jordet. 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan slukke for maskinen. Brug ikke en defekt maskine. Overlad den til et autoriseret serviceværksted til reparation Biltema Nordic Services AB 22

23 5. OVERSIGTSBILLEDE 1. Borepatron SDS + 2. Fløjmøtrik, dybdeanslag 3. Smørelåg 4. Slagfunktionsvælger 5. Dybdeanslag 6. Støttehåndtag 7. Bor-/mejselfunktionsvælger 8. Strømafbryder ON/OFF 9. Hastighedsregulator 10. Ventilationskappe MONTERING Kontroller, at maskinen, støttehåndtaget og dybdeanslaget ikke er beskadiget under transporten. Montering/demontering af støttehåndtag Løsn håndtaget (6) ved at skrue det mod uret, træk håndtaget over borepatronen og ned over maskinens hals. Spænd støttehåndtaget fast ved at skrue det med uret. Montering/demontering af dybdeanslag Løsn fløjmøtrikken (2) og monter derefter dybdeanslaget i det sekskantede hul. Spænd fast med fløjmøtrikken Biltema Nordic Services AB

24 7. SÆRSKILTE SIKKERHEDSREGLER OG BESKYTTELSESANORDNINGER 7.1 Symboler på maskinen Følgende advarselssymboler findes på maskinen Læs manualen og især sikkerhedsinstruktionerne igennem, inden maskinen tages i brug. Brug det anbefalede sikkerhedsudstyr. Anvend beskyttelsesbriller, støvmaske og høreværn! Maskinen er dobbeltisoleret og behøver derfor ikke sluttes til jord. Eventuel reparation af elektriske dele må kun udføres af en autoriseret elektriker. 7.2 Risici ved brug af en borehammer Risiko for flyvende genstande - brug beskyttelsesbriller. Risiko for støv. Boring og mejsling afgiver støv, som er skadeligt for lungerne. I disse tilfælde skal der anvendes åndedrætsværn. Risiko for høreskader brug høreværn. Risiko for snitskader - brug handsker ved skift af værktøj. Risiko for forbrænding. Under boring og mejsling bliver værktøjet varmt. Anvend beskyttelseshandsker. Risiko for elektrisk stød. Anvend aldrig en elektrisk maskine, hvis den eller ledningen har været udsat for regn eller fugtighed. Kontroller altid, at der ikke findes skjulte kabler, hvor arbejdet skal udføres. Risiko for bevægelige dele. Brug aldrig en maskine med en beskadiget kappe. 7.3 Beskyttelsesanordninger Strømafbryderen (4) Afbryderen er en sikkerhedsanordning. Brug aldrig maskinen, hvis strømafbryderen ikke fungerer. Afbryderens funktioner: Start Tryk afbryderen ind Stop Slip afbryderen Overbelastningssikring Hvis boret kommer i klemme eller sætter sig fast, afbrydes driften af boreakslen. Støttehåndtag (6) På grund af den kraft, som opstår, skal du altid holde maskinen med to hænder og stå stabilt på jorden. Maskinen må kun anvendes, når den er udstyret med et støttehåndtag, så brugeren har kontrol over borehammeren. Ved at dreje håndtaget med uret, så støttehåndtaget løsnes, kan det drejes til en behagelig vinkel. Drej derefter håndtaget mod uret, så støttehåndtaget låses fast. 8. MASKINENS FUNKTIONER OG BRUG 8.1 Maskinens funktioner Hastighedsregulering Hastigheden kan øges eller mindskes ved hjælp af hastighedsregulatoren (9). OBS! Undgå at bruge borehammeren med for lav hastighed i længere tid, da motoren kan blive overophedet. Valg af funktion Borehammeren kan indstilles til at udføre tre forskellige funktioner. Slagboring, mejsling og almindelig boring uden slag. Med bor-/mejselfunktionsvælgeren (7) indstiller du værktøjet til at rotere eller ikke rotere. Med slagfunktionsvælgeren (8) indstiller du, om slagfunktionen skal være tilkoblet eller ej. OBS! Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du skifter funktion. Tryk låseknappen ind, inden du drejer funktionsvælgeren (7) Biltema Nordic Services AB 24

25 Funktion Slagboring Mejsling Bor-/mejselfunktionsvælger, pos. 7 Slagfunktionsvælger, pos. 8 Fjern støv og gør værktøjet rent. Placer det i værktøjsholderen (2), træk låsemanchetten bagud og hold den der, medens du trykker værktøjet ned. Hvis værktøjet ikke glider på plads, skal det drejes, indtil det er på plads. Slip derefter låsemanchetten. Kontroller, at værktøjet er korrekt monteret ved at forsøge at trække det løs. Boring uden slag Fjern værktøjet ved at trække låsemanchetten bagud og hold den der, medens du tager værktøjet ud. Dybdeanslag (5) Dybdeanslaget er et hjælpemiddel til at bore et hul med forudbestemt dybde. Vælg et egnet bor og spænd det fast i borepatronen (1). Kontroller, at støttehåndtaget (6) er spændt godt fast. Placer borspidsen mod arbejdsemnet. Løsn fløjmøtrikken (2) og indstil dybdeanslaget (5) til den ønskede boredybde. Lås fløjmøtrikken (2) fast. Bor derefter, indtil dybdestoppet når arbejdsemnet. Støvbeskyttelse Når arbejdet skal udføres i et loft eller over dig, skal støvbeskyttelsen monteres. Fjern stikket fra stikkontakten før montering af værktøj. Værktøjet kan være skarpt eller varmt efter brug. Brug handsker ved skift af værktøj. 8.3 Anvendelse a. Kontroller, at maskinen og dens ledning er hel, samt at afbryderen fungerer. b. Fjern stikket fra stikkontakten. c. Brug beskyttelseshandsker og monter det egnede værktøj. d. Indstil funktionsvælgeren (7 og 8) til det arbejde, som skal udføres. e. Tag beskyttelsesudstyr på. f. Slut stikket til stikkontakten. g. Tryk afbryderen (4) ind for at starte boremaskinen og juster hastigheden (9). Tving ikke maskinen fremad eller til siden, men lad den arbejde ved egen kraft. Hvis værktøjet sætter sig fast i arbejdsemnet, slukkes maskinen, og værktøjet løsnes. Undersøg og afhjælp årsagen. h. Fjern stikket fra stikkontakten og rengør maskinen efter endt arbejde. Når du borer i vægge, skal du sikre, at der ikke bores i skjulte kabler og ledninger. 8.2 Montering og demontering af værktøj Kontroller, at støvbeskyttelsen ikke er beskadiget, når du skifter værktøj. Borepatronen (1) er konstrueret med et vist spil i dybden. Dette betyder, at værktøjet frit kan bevæge sig nogle centimeter ind og ud, når maskinen ikke arbejder. Boret går dog i bund, når det anvendes. Dette påvirker ikke borepræcisionen Biltema Nordic Services AB

26 9. OPBEVARING Kontroller, at maskinen er hel og godt rengjort. Opbevar den derefter i et tørt og køligt rum, utilgængelig for børn og andre uvedkommende. Opbevar altid maskinen i omgivelser med en temperatur på mellem -20 C og +40 C. 11. MILJØ Elektronisk affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genindvinding. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EEC). OBS! Opbevar ikke maskinen i nærheden af kemikalier, opløsningsmidler eller gødningsmidler. Disse produkter er ofte nedbrydende og kan forårsage uoprettelig skade på maskinen. 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE Kontroller, at stikket er fjernet fra stikkontakten, inden der foretages service eller vedligeholdelse Daglig vedligeholdelse efter udført arbejde: Rengør maskinen med en blød og tør klud eller børste. Rengør elmotorens ventilationshuller og afbryder med støvsuger og/eller en blød børste. Rengør borepatronen. OBS! Hvis maskinen er meget snavset, kan man bruge en let fugtet klud med en mild sæbeopløsning, som ikke kan beskadige plastdelene. Brug aldrig ætsende kemikalier til rengøring. Plastdelene kan beskadiges. Vand må absolut ikke trænge ind i maskinens elektriske dele, da dette kan føre til kortslutning Regelmæssig vedligeholdelse hver 30. arbejdstime eller efter behov. Åben smørelåget (3) og påfyld smørefedt med god smøreevne og højt smeltepunkt. Fyld ikke mere fedt på end forbindelsesstangen er synlig. Løsn ventilationskappen (10) og kontroller/ udskift kulbørsterne Biltema Nordic Services AB 26

27

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 17-378_manual.indd 2011-09-17, 13.54.48 Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 Original manual Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN ID 1100 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer RH 400 PLUS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Tapetborttagare Tapetfjerner Tapetinirrotuslaite Tapetfjerner WPR 45 Original manual 2 Art. 17-322 Tapetborttagare WPR 45 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER WPR 46 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer TC 920

Flisekutter. Fliseskærer TC 920 Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer TC 920 Original manual 2 SE Kakelkap TC 920 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 710 W 2 SLAGBORRMASKIN 710 W 2 4 1 5 6 3 8 7 Beskrivning 1. Snabbchuck 2 13 mm 2. Borrdjupsanslag 3. Extrahandtag 4. Slagfunktionens in- och urkoppling

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V - 1000 W 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT Grästrimmer 230 V - 1000 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

Svejseinverter. Hitsausinvertteri

Svejseinverter. Hitsausinvertteri Svetsinverter Sveiseinverter Hitsausinvertteri Svejseinverter MMA/TIG 150DC Original manual 1 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Svetsinverter MMA/TIG 150DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

DM 20V. Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill

DM 20V. Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill DM 20V Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les

Lisätiedot

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 18 SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

Bänkborrmaskin 16 mm. Benkboremaskin 16 mm. Penkkiporakone 16 mm. Bænkboremaskine 16 mm

Bänkborrmaskin 16 mm. Benkboremaskin 16 mm. Penkkiporakone 16 mm. Bænkboremaskine 16 mm Art. 17-2291 Bänkborrmaskin 16 mm Benkboremaskin 16 mm Penkkiporakone 16 mm Bænkboremaskine 16 mm Art. 17-2290 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Art. 17-2291 Bänkborrmaskin 16 mm 2. Introduktion och

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Kompostkværn. Oksasilppuri

Kompostkværn. Oksasilppuri 17-323_manual.indd 2011-04-5, 16.50.32 Art. 17-323 Kompostkvarn Kompostkvern Oksasilppuri Kompostkværn S 2500 Original manual Art. 17-323 Kompostkvarn Innehåll 1 INTRODUKTION 2 TEKNISKA DATA 3 ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 14,4V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Borr- och skruvdragare CD 14,4V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 10,8V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Borr- och skruvdragare CD 10,8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

BELT SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 44300 BÅNDPUDSER BANDPUTS. NAUHAHIOMAKONE Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

BELT SANDER INSTRUCTION MANUAL MODEL 44300 BÅNDPUDSER BANDPUTS. NAUHAHIOMAKONE Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 44300 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yongkang Swirl Wind, Zhejiang. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yongkang Swirl Wind, Zhejiang. EU-importör H.P. Værktøj

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine Betongblandare Betongblander Betonisekoitin Betonblandemaskine 130 L 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Betongblandare 130 L 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning skall anses som en del av betongblandaren

Lisätiedot

Borrhammare Borehammer Poravasara

Borrhammare Borehammer Poravasara KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Borrhammare Borehammer Poravasara Ver. 001-000 Nr/Nro: 30-9329 Modell/Malli: Z1C-SDA-20 Borrhammare, art.nr 30-9329, modell Z1C-SDA-20 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 100DC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000 Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Digitalt elverk G 1000 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st.

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Ångmopp Handtag Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Kabelkrok Teleskoprör Knapp för låst/rörligt läge för teleskoprör ÅNGA VAKUUM Knapp för höjdinställning Lock

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE DIEGRINDER YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Varoitus: Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina käyttöohjeita. Ohjeiden ja määräysten laiminlyönti

Lisätiedot

Borrhammare Borehammer Poravasara

Borrhammare Borehammer Poravasara KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Borrhammare Borehammer Poravasara Ver. 001-200605 Modell/Malli: ZIC-SD6A-26 Nr/Nro: 30-9160 Borrhammare, nr: 30-9160, modell: ZIC-SD6A-26 Borrhammare 950W med SDS-fäste. SVENSKA

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper 400 mm Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Vedkap 400 mm Tekniska specifikationer Elanslutning: 230 V~50 Hz Effekt: 1,8 kw Varvtal (obelastad):

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER LM 502SP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Art.no.430904 TEKNISK DATA: Volt: 12 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-900 v./min Snabbshuck kapacität: 0,8-10mm Batterikapacität:

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

SVETSHJÄLM SVEISEHJELM HITSAUSKYPÄRÄ SVEJSEHJELM

SVETSHJÄLM SVEISEHJELM HITSAUSKYPÄRÄ SVEJSEHJELM SVETSHJÄLM SVEISEHJELM HITSAUSKYPÄRÄ SVEJSEHJELM Tillverkat av: Productos Climax S.A. Spain Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. 2015 Biltema Nordic Services AB SVETSHJÄLM

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler i bruksanvisningen: Symboler på maskinen: 2 Svenska

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler i bruksanvisningen: Symboler på maskinen: 2 Svenska SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Sladdlös borrmaskin/skruvdragare Boremaskin/Skrutrekker Akkuporakone/-ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Modell/Malli: HL-DT144-6 Nr/Nro: 30-9013 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Slagborrmaskin Slagbormaskin Iskuporakone

Slagborrmaskin Slagbormaskin Iskuporakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slagborrmaskin Slagbormaskin Iskuporakone Ver. 001-0004 Modell/Malli: CT-2403 Nr/Nro: 30-9318 Slagborrmaskin Art.nr 30-9318, modell CT2403 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer

Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer Borrhammare Borehammer Elektrisk slagboremaskin Poravasra Rotary Hammer DH 24PD3 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.

Lisätiedot

IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V

IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IW300A Tillverkare/Produsent/Valmistaja/Producent: BILTEMA Garnisonsgatan 26, SE-254 66 Helsingborg.

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot