BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER"

Transkriptio

1 17-383_manual.indd , Art BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB

2 2011 Biltema Nordic Services AB Art

3 BORRHAMMARE RH 1100 PLUS INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. FÖRVARING 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 11. MILJÖ 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: 2. TEKNISKA DATA Art nr Modell: Borrhammare RH 1100 PLUS Spänning: V ~50 Hz Effekt: W Varvtal, obelastad: rpm Max. borrkapacitet: betong Ø 30 mm stål Ø 13 mm trä Ø 40 mm Slagfrekvens: min -1 Slagenergi: J Ljudtryck (L pa ): db (A) Ljudtryck (L wa ): db (A) Vibrationer: ,7 m/s 2 Isoleringsklass: II Skyddsklass: IP20 Mått: x 12 x 25 cm Vikt: ,5 kg 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Borrhammare RH 1100 PLUS Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage. är konstruerad för slagborrning och mejsling i sten, betong, murverk och tegel, samt borrning utan slag i trä, plast och metall. får enbart användas tillsammans med verktyg och tillbehör som är konstruerade och godkända för att användas tillsammans med en borrhammare. är inte avsedd för kommersiellt bruk eller kontinuerlig drift. får ej byggas om eller användas till något annat arbete än vad den är konstruerad för. Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid ett eventuellt överlåtande ska manualen följa med maskinen Biltema Nordic Services AB

4 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskinen bör följande alltid beaktas. Använd maskinen med försiktighet och beakta noga säkerheten för personer och egendom som befinner sig i maskinens arbetsområde. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Vid behov, använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att avlägsna kontakten från eluttaget. Plocka alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då motorn är igång eller då den är ansluten till ett eluttag. 4.4 Elsäkerhet Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en rulle. Dra ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när du arbetar med maskinen. Risken för elstöt ökar när du är jordad. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en behörig serviceverkstad för reparation Biltema Nordic Services AB 4

5 5. ÖVERSIKTSBILD 1. Chuck SDS+ 2. Vingratt, djupanhåll 3. Smörjlock 4. Slagfunktionsväljare 5. Djupanhåll 6. Stödhandtag 7. Borr-/mejselfunktionsväljare 8. Strömbrytare ON/OFF 9. Varvtalsregulator 10. Ventilationskåpa MONTERING Kontrollera att maskinen, stödhandtaget och djupanhållet ej skadats i transporten. Montering/demontering av stödhandtag Gänga loss handtaget (6) genom att skruva det moturs, trä fästet över chucken och ner över maskinens hals. Spänn fast stödhandtaget genom att skruva handtaget medurs. Montering/demontering av djupanhåll Lossa vingratt (2) och montera därefter djupanhållet i det sexkantiga hålet. Spänn fast med vingratten Biltema Nordic Services AB

6 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7.1 Symboler på maskinen Följande symboler finns på maskinen Läs igenom manualen, särskilt säkerhetsinstruktionerna, innan maskinen används. Använd rekommenderad skyddsutrustning. Använd skyddsutrustning såsom ögon-, andnings- och hörselskydd. Maskinen är dubbelisolerad och behöver ej anslutas till jordat uttag. Eventuell reparation av elektriska delar får enbart utföras av auktoriserad elektriker. 7.2 Risker vid användning av en borrhammare Risk för kringflygande splitter använd skyddsglasögon. Risk för damm. Borrning och mejsling alstrar damm som är skadligt mot lungorna. Använd andningsskydd i förekommande fall. Risk för hörselskador använd hörselskydd. Risk för skärskador använd skyddshandskar vid byte av verktyg. Risk för brännskada. Vid borrning och mejsling blir verktyget varmt. Använd skyddshandskar. Risk för elstöt. Använd aldrig en elmaskin om den eller dess kabel varit utsatt för regn eller väta. Kontrollera alltid att det ej finns dolda kablar där arbete ska utföras. Risk för rörliga delar. Använd aldrig en maskin om dess hölje är skadat. 7.3 Skyddsanordningar Strömbrytaren (4) Strömbrytaren är en skyddsanordning. Maskinen får ej användas om strömbrytaren ej fungerar. Strömbrytarens funktion är: Start Tryck in strömbrytaren Stopp Släpp strömbrytaren Överbelastningsspärr Om borret kommer i kläm eller fastnar kommer drivningen till borraxeln att avbrytas. Stödhandtag (6) Med tanke på den kraft som därmed uppstår ska du alltid hålla maskinen med två händer och stå stadigt på golvet. Maskinen får enbart användas när den är utrustad med ett stödhandtag så att operatören har kontroll över borrhammaren. Genom att snurra på handtaget medurs så att stödhandtaget lossnar, kan detta sedan vridas i bekväm vinkel. Vrid därefter handtaget moturs så att stödhandtaget är fastlåst. 8. MASKINENS FUNKTIONER OCH HANDHAVANDE 8.1 Maskinens funktioner Varvtalsreglering Varvtalet kan ökas och minskas med varvtalsregulatorn (9). OBS! Undvik att köra borrhammaren på för lågt varvtal under längre tid, eftersom motorn kan bli överhettad. Val av funktion Borrhammaren kan ställas in för att utföra tre olika funktioner: slagborrning, mejsling och vanlig borrning utan slag. Med borr-/mejselfunktionsväljaren (7) ställer du in om verktyget ska rotera eller ej. Med slagfunktionsväljaren (8) ställer du in om slagfunktionen ska vara inkopplad eller ej. OBS! Dra alltid ut elkabelns stickkontakt från nätuttaget innan du byter funktion. Tryck in låsknappen innan du vrider på vredet (7) Biltema Nordic Services AB 6

7 Funktion Slagborrning Borr-/mejselfunktionsväljare, pos. 7 Slagfunktionsväljare, pos. 8 Damma av och rengör verktyget. Placera det i verktygshållaren (2), dra låsmanschetten bakåt och håll kvar det medan du trycker ned verktyget. Om verktyget inte glider ned i sitt läge får det vridas tills det kommer på plats. Släpp därefter upp låsmanschetten. Kontrollera att verktyget är korrekt monterat genom att dra i verktyget. Mejsling Borrning utan slag Djupanhåll (5) Djupanhållet är ett hjälpmedel för att borra hål med ett förutbestämt djup. Välj ett lämpligt borr och sätt fast det i chucken (1). Kontrollera att stödhandtaget (6) är fastspänt. Placera borrspetsen mot arbetsstycket. Lossa vingratten (2) och justera djupanhållet (5) till önskat borrdjup. Lås fast vingratten (2). Borra sedan tills djupstoppet når ned till arbetsstycket. Dammskydd Då arbete ska utföras i tak eller över dig, ska dammskyddet monteras. Avlägsna verktyget genom att dra låsmanschetten bakåt och hålla kvar det medan du drar ut verktyget. Dra ut stickkontakten från eluttaget före montering av verktyg. Verktyget kan vara vasst eller varmt efter användning. Använd handskar vid byte av verktyg. 8.3 Användning a. Kontrollera att maskinen och dess elkabel är hel samt att strömbrytaren fungerar. b. Avlägsna kontakten från eluttaget. c. Använd skyddshandskar och montera lämpligt verktyg. d. Ställ in funktionsväljaren (7 och 8), beroende på det arbete som ska utföras. e. Ta på dig skyddsutrustning. f. Anslut kontakten i eluttaget. g. Tryck in strömbrytaren (4) för att starta borrmaskinen och justera varvtalet (9). Tvinga inte maskinen framåt eller i sidled utan låt den arbeta av egen kraft. Om verktyget fastnar i arbetsstycket, stäng av maskinen och lossa verktyget. Undersök och åtgärda orsaken. h. Efter avslutat arbete, avlägsna kontakten från eluttaget och rengör maskinen. Vid borrning i väggar, säkerställ att du inte borrar i dolda kablar och ledningar. 8.2 Montering/demontering av verktyg Kontrollera att dammskyddet inte är skadat när du byter verktyg. Chucken (1) är konstruerad med ett visst spel i djupled. Detta gör att verktyget fritt kan röra sig in och ut någon centimeter när maskinen inte arbetar. Borren bottnar dock automatiskt när den används. Detta påverkar inte borrprecisionen Biltema Nordic Services AB

8 9. FÖRVARING Kontrollera att maskinen är hel och väl rengjord. Förvara den sedan i ett svalt och torrt utrymme, oåtkomligt för barn och andra obehöriga. Förvara alltid maskinen i en miljö med temperaturer mellan -20 C och +40 C. 11. MILJÖ El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/ EC) OBS! Förvara inte maskinen i närheten av kemikalier, lösningsmedel eller gödningsmedel. Sådana produkter är ofta nedbrytande och kan orsaka irreparabel skada på din maskin. 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL Kontrollera att stickkontakten avlägsnats från eluttaget innan service och underhåll påbörjas Dagligt underhåll efter utfört arbete: Rengör maskinen med en mjuk torr trasa eller borste. Rengör elmotorns ventilationsöppningar och strömbrytare med dammsugare och/ eller mjuk borste. Rengör chucken OBS! Om maskinen är ordentligt smutsig går det att använda en lätt fuktad trasa med mild tvållösning som inte är skadlig för plastdetaljerna. Använd aldrig några frätande kemikalier vid rengöring, de kan skada plastdetaljerna. Vatten får absolut inte tränga in till maskinens elektriska delar, då detta kan förorsaka kortslutning Regelbundet underhåll var 30:e arbetstimme eller vid behov. Öppna smörjlocket (3) och fyll på med smörjfett med god smörjförmåga och hög smältpunkt. Fyll inte på med mer fett än att vevstaken syns. Lossa ventilationskåpan (10) och kontrollera/byt kolborsten Biltema Nordic Services AB 8

9 BORHAMMER RH 1100 PLUS INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8. HÅNDTERING 9. OPPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 11. MILJØ 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. 2. TEKNISKE DATA Art.nr Modell: Borhammer RH 1100 PLUS Spenning V ~50 Hz Effekt: W Turtall, ubelastet: rpm Maks. borekapasitet: Betong Ø 30 mm stål Ø 13 mm tre Ø 40 mm Slagfrekvens: min -1 Slagenergi: J Lydtrykk (L pa ): db (A) Lydtrykk (L wa ): db (A) Vibrasjoner: ,7 m/s 2 Isolasjonsklasse: II Beskyttelsesgrad: IP20 Mål: x 12 x 25 cm Vekt: ,5 kg 3. BRUKSOMRÅDE Borhammer RH 1100 PLUS er konstruert for slagboring og meisling i stein, betong, murverk og tegl, samt boring uten slag i tre, plast og metall. skal kun brukes sammen med verktøy og tilbehør som er konstruert og godkjent for bruk sammen med en borhammer. er ikke beregnet for kommersiell bruk eller kontinuerlig drift. må ikke bygges om eller brukes til annet arbeid enn det den er konstruert for. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen Biltema Nordic Services AB

10 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskinen bør punktene nedenfor alltid iakttas. Bruk maskinen med forsiktighet, og iaktta nøye sikkerheten for personer og eiendom som befinner seg i maskinens arbeidsområde. 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og vernebriller. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett dersom du har langt hår. Unngå smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte skjærverktøy, tilbehør og reservedeler. Bruk maskinen kun for tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke maskinens kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Hold ikke fingeren på strømbryteren. Hindre utilsiktet start ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Gå aldri fra en maskin ubevoktet når motoren er i gang, eller når den er koblet til en stikkontakt. 4.4 Elsikkerhet Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette. Behandle kabler forsiktig, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. Eventuell skjøtekabel skal ikke være rullet opp på en trommel. Dra hele kabelen ut fra kabeltrommelen. Bruk kun korrekt dimensjonerte skjøtekabler med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke. Utendørs skal det kun brukes skjøtekabler som er godkjent for utendørs bruk. Unngå kontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer og kjøleanlegg når du arbeider med maskinen. Risikoen for elektrisk støt øker når du er jordet. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og brytere fungerer. Vær spesielt nøye med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen Biltema Nordic Services AB 10

11 5. OVERSIKTSBILDE 1. Chuck SDS+ 2. Ratt, dybdeanlegg 3. Smørelokk 4. Slagfunksjonvelger 5. Dybdeanlegg 6. Støttehåndtak 7. Bor-/meiselfunksjonsvelger 8. Strømbryter ON/OFF (på/av) 9. Turtallsregulator 10. Ventilasjonsdeksel MONTERING Kontroller at maskin, støttehåndtak og dybdeanlegget ikke har blitt skadet under transport. Montering/demontering av støttehåndtak Skru løs håndtaket (6) ved å skru det mot klokka, og træ festet over chucken og ned over maskinens hals. Spenn fast støttehåndtaket ved å skru håndtaket med klokka. Montering/demontering av dybdeanlegg Løsne rattet (2), og monter deretter dybdeanlegget i det sekskantede hullet. Spenn fast med rattet Biltema Nordic Services AB

12 7. SPESIELLE SIKKERHETSREGLER OG BESKYTTELSESANORDNINGER 7.1 Symboler på maskinen Følgende symboler finnes på maskinen: Les gjennom bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsinstruksjonene, før maskinen tas i bruk. Bruk anbefalt verneutstyr. Bruk verneutstyr så som øye-, åndedretts- og hørselvern. Maskinen er dobbeltisolert og behøver ikke kobles til jordet uttak. Eventuell reparasjon av elektriske deler skal kun utføres av autorisert elektriker. 7.2 Risikoer ved bruk av borhammer Risk for splinter som slynges av gårde bruk vernebriller. Risiko for støv. Boring og meisling danner støv som er skadelig for lungene. Bruk åndedrettsvern når dette er aktuelt. Risiko for hørselskader bruk hørselvern. Risiko for kuttkader - bruk vernehansker ved skifte av verktøy. Risiko for brannskade. Ved boring og meisling blir verktøyet varmt. Bruk vernehansker. Risiko for elektrisk støt. Bruk aldri en elektrisk maskin dersom den eller dens kabel har vært utsatt for regn eller fukt. Kontroller alltid at det ikke finnes skjulte kabler der arbeid skal utføres. Risiko for bevegelige deler. Bruk aldri en maskin dersom ytterdekselet er skadet. 7.3 Beskyttelsesanordninger Strømbryteren (4) Strømbryteren er en beskyttelsesanordning. Maskinen må ikke brukes dersom strømbryteren ikke virker. Strømbryterens funksjon er: Start - Trykk inn strømbryteren Stopp - Slipp strømbryteren Overbelastningssperre Dersom boret kommer i klem eller setter seg fast, vil driften på borakselen bli avbrutt. Støttehåndtak (6) På grunn av kraften som oppstår, skal du alltid holde maskinen med to hender og stå stødig på gulvet. Maskinen skal kun brukes når den er ustyrt med et støttehåndtak, slik at operatøren har kontroll over borhammeren. Når man snurrer på håndtaket med klokka slik at støttehåndtaket løsner, kan dette vris i komfortabel vinkel. Vri deretter håndtaket mot klokka slik at støttehåndtaket låses fast. 8. MASKINENS FUNKSJONER OG HÅNDTERING 8.1 Maskinens funksjoner Turtallsregulering Turtallet kan økes og minskes med turtallsregulatoren (9). OBS! Unngå å kjøre borhammeren på for lavt turtall over lengre tid, fordi motoren da kan bli overopphetet. Valg av funksjon Borhammeren kan stilles inn for å utføre tre ulike funksjoner: slagboring, meisling og vanlig boring uten slag. Med bor-/meiselfunksjonsvelgeren (7) stiller du inn om verktøyet skal rotere eller ikke. Med slagfunksjonvelgeren (8) stiller du inn om slagfunksjonen skal være innkoblet eller ikke. OBS! Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du skifter funksjon. Trykk inn låseknappen før du vrir på velgeren (7) Biltema Nordic Services AB 12

13 Funksjon Slagboring Bor-/meiselfunksjonvelger, pos. 7 Slagfunksjonvelger, pos. 8 Tørk støv av og rengjør verktøyet. Plasser det i verktøyholderen (2), dra låsemansjetten bakover, og hold den igjen mens du trykker ned verktøyet. Om verktøyet ikke glir ned i posisjonen sin, må det vris til det kommer på plass. Slipp deretter opp låsemansjetten. Kontroller at verktøyet er korrekt montert ved å dra i det. Meisling Boring uten slag Dybdeanlegg (5) Dybdeanlegget er et hjelpemiddel for å bore hull med forhåndsbestemt dybde. Velg et egnet bor og fest det i chucken (1). Kontroller at støttehåndtaket (6) er fastspent. Plasser borspissen mot arbeidsstykket. Løsne rattet (2) og juster dybdeanlegget (5) til ønsket boredybde. Lås fast rattet (2). Bor deretter til dybdestoppet når ned til arbeidsstykket. Støvbeskyttelse Når arbeid skal utføres i tak eller over deg, skal støvbeskyttelsen monteres. Fjern verktøyet ved å dra låsemansjetten bakover og holde den igjen mens du drar ut verktøyet. Trekk støpselet ut av stikkontakten før montering av verktøy. Verktøyet kan være skarpt eller varmt etter bruk. Bruk hansker ved skifte av verktøy. 8.3 Bruk a. Kontroller at maskin og kabel er hel samt at strømbryteren fungerer. b. Trekk støpselet ut av stikkontakten. c. Bruk vernehansker og monter egnet verktøy. d. Still inn funksjonsvelgeren (7 og 8) avhengig av arbeidet som skal utføres. e. Ta på deg verneutstyr. f. Sett støpselet i stikkontakten. g. Trykk inn strømbryteren (4) for å starte borhammeren og justere turtallet (9). Tving ikke maskinen framover eller til siden, men la den arbeide av egen kraft. Dersom verktøyet setter seg fast i arbeidsstykket, slå av maskinen og løsne verktøyet. Undersøk årsaken og utbedre den. h. Etter avsluttet arbeid, trekk støpselet ut av stikkontakten, og rengjør maskinen. Ved boring i vegger og gulv, forsikre deg om at du ikke borer i skjulte kabler og ledninger. 8.2 Montering/demontering av verktøy Kontroller at støvbeskyttelsen ikke er skadet når du skifter verktøy. Chucken (1) er konstruert med en viss slark i dybden. Dette gjør at verktøyet fritt kan bevege seg inn og ut noen centimeter når maskinen ikke arbeider. Boret bunner likevel automatisk når det brukes. Dette påvirker ikke borepresisjonen Biltema Nordic Services AB

14 9. OPPBEVARING Kontroller at maskinen er hel og godt rengjort. Oppbevar den i et tørt og kjølig rom, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. Oppbevar alltid maskinen i et miljø med temperatur mellom -20 C og +40 C. 11. MILJØ EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (Direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EF.) OBS! Oppbevar ikke maskinen i nærheten av kjemikalier, løsemidler eller gjødsel. Slike produkter er ofte nedbrytende og kan forårsake uopprettelig skade på maskinen. 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkontakten før service og vedlikehold igangsettes Daglig vedlikehold etter utført arbeid: Rengjør maskinen og verktøyet med en myk, tørr klut eller børste. Rengjør motorens ventilasjonsåpninger og strømbryter med støvsuger og en myk børste. Rengjør chucken. OBS! Dersom maskinen er ordentlig tilsmusset, kan du bruke en lett fuktet klut med mildt såpevann som ikke er skadelig for plastdelene. Bruk aldri etsende kjemikalier ved rengjøring, fordi dette kan skade plastdelene. Vann må under ingen omstendigheter trenge inn i maskinens elektriske deler, fordi dette kan forårsake kortslutning Jevnlig vedlikehold hver 30. arbeidstime eller ved behov Åpne smørelokket (3) og fyll på smørefett med god smøreevne og høyt smeltepunkt. Fyll ikke på mer fett enn at veivstaken er synlig. Løsne ventilasjonsdekselet (10) og kontroller/skift kullbørstene Biltema Nordic Services AB 14

15 ISKUPORAKONE RH 1100 PLUS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. KOKOAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. SÄILYTTÄMINEN 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 11. YMPÄRISTÖ 1. JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro Malli: Iskuporakone RH 1100 PLUS Jännite: V ~ 50 Hz Teho: W Kierrosnopeus kuormittamattomana: kierr./min. Suurin porauskapasiteetti:. Betoniin Ø 30 mm Teräkseen Ø 13 mm Puuhun Ø 40 mm Iskutaajuus: min -1 Iskuenergia: J Äänenpaine (L pa ): db(a) Äänenpaine (L wa ): db(a) Tärinä: ,7 m/s 2 Eristysluokka: II Suojausluokka: IP20 Mitat: x 12 x 25 cm Paino: ,5 kg 3. KÄYTTÖKOHTEET Iskuporakone RH 1100 PLUS Tämä symboli ilmaisee vakavan onnettomuuden vaaraa. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai konevaurion vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Puun, muovin ja metallien poraamiseen. Betonin, kiven, tiilen ja muurauksen iskuporaamiseen ja talttaamiseen. Sitä saa käyttää vain yhdessä porakoneen kanssa käytettäviksi tarkoitettujen hyväksyttyjen työkalujen ja varusteiden kanssa. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai jatkuvaan käyttöön. Siihen ei saa tehdä muutoksia, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin sen omaan käyttötarkoitukseen. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa laitteen lähellä. Jos omistaja vaihtuu, käyttöohje on annettava laitteen mukana Biltema Nordic Services AB

16 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Käytä laitetta varovaisesti. Ota huomioon lähistöllä olevien henkilöiden turvallisuus. Varo aiheuttamasta omaisuusvahinkoja. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa irrottamalla pistoke pistorasiasta. Poista aina kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat koneesta ennen sen käynnistämistä. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa sen moottorin käydessä tai kun pistoke on pistorasiassa. 4.4 Sähköturvallisuus Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta. Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä. Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rullattuna. Poista koko jatkojohto johtokelalta. Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja joiden pituus on oikea. Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin, kun käytät laitetta. Sähköiskun vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran Biltema Nordic Services AB 16

17 5. YLEISKUVA 1. SDS+-istukka 2. Poraussyvyyden rajoittimen säätöpyörä 3. Voitelukansi 4. Iskutoiminnon valitsin 5. Poraussyvyyden vaste 6. Tukikahva 7. Poraamisen/talttaamisen valitsin 8. ON/OFF-virtakatkaisin 9. Kierrosluvun säädin 10. Ilmanvaihtoaukko KOKOAMINEN Tarkista, että porakone, tukikahva tai poraussyvyyden vaste ei ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Tukikahvan asentaminen ja irrottaminen Voit irrottaa kahvan (6) kääntämällä sitä vastapäivään. Vedä kiinnike istukan ja laitteen kaulaosan yli. Kiinnitä tukikahva paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään. Poraussyvyyden rajoittimen kiinnittäminen ja irrottaminen Löysennä siipipyörä (2). Kiinnitä poraussyvyyden rajoitin kuusikulmaiseen aukkoon. Kiristä säätöpyörän avulla Biltema Nordic Services AB

18 7. ERITYISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA TURVAJÄRJESTELYT 7.1 Laitteen symbolit Laitteessa on seuraavat symbolit. Lue käyttöohje ja varsinkin turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Käytä suositeltuja suojavarusteita. Käytä suojavarusteita, kuten kuulon ja hengityksen suojaimia sekä suojalaseja. 7.3 Suojalaitteet Virtakatkaisin (4) Virtakytkin on turvalaite. Laitetta ei saa käyttää, jos virtakatkaisin ei toimi. Virtakatkaisimen toiminnot: Käynnistäminen: paina virtakatkaisin sisään. Pysäyttäminen: vapauta virtakatkaisin. Ylikuormitussuojaus Jos poranterä juuttuu kiinni, pora pysähtyy. Tukikahva (6) Pitele laitetta aina kahdella kädellä. Seiso tukevasti lattialla. Laitetta saa käyttää vain, kun tukikahva on paikallaan, jolloin käyttäjä hallitsee iskuporakonetta. Voit löysentää tukikahvan kääntämällä sitä myötäpäivään ja kiinnittää sen mukavaan kulmaan. Lukitse tukikahva kääntämällä sitä vastapäivään. 8. LAITTEEN TOIMINNOT JA KÄYTTÄMINEN Laite on kaksoiseristetty, joten sitä ei tarvitse yhdistää maadoitettuun pistorasiaan. Mahdolliset korjaukset on teetettävä valtuutetussa huoltokorjaamossa. 7.2 Vaarat käytettäessä iskuporakonetta Lentävät esineet aiheuttavat vaaran. Käytä suojalaseja. Pölyä voi muodostua. Porattaessa ja taltattaessa aiheutuu keuhkoille haitallista pölyä. Käytä hengityssuojainta. Kuulovamman vaara. Käytä kuulonsuojaimia. On olemassa viiltohaavojen vaara. Käytä suojakäsineitä vaihtaessasi työkalua. On olemassa palovamman vaara. Työkalu kuumenee porattaessa tai taltattaessa. Käytä suojakäsineitä. On olemassa sähköiskun vaara. Älä käytä sähkölaitetta, jos se tai sen sähköjohto on altistunut sateelle tai kosteudelle. Varo poraamasta rakenteiden sisällä sijaitseviin johtoihin. Liikkuvat osat aiheuttavat vaaran. Älä koskaan käytä konetta, jos sen runko on vaurioitunut. 8.1 Laitteen toiminnot Kierrosnopeuden säätäminen Kierrosnopeutta säädetään säätimen (9) avulla. HUOMIO! Vältä käyttämästä iskoporakonetta pitkään hitaalla kierrosnopeudella. Muutoin moottori voi ylikuumentua. Toiminnon valitseminen Iskuporakonetta voidaan käyttää kolmeen tarkoitukseen: iskuporaamiseen, talttaamiseen ja tavalliseen poraamiseen. Poraamisen/ talttaamisen valitsimella (7) valitaan, pyöriikö akseli vai ei. Iskutoiminnon valitsimella (8) valitaan, onko iskutoiminto käytössä vai ei. HUOMIO! Irrota pistoke sähköpistorasiasta aina ennen toiminnon vaihtamista. Paina lukituspainiketta (7) ennen säätimen kääntämistä Biltema Nordic Services AB 18

19 Toiminto Iskuporaaminen Talttaaminen Poraamisen/talttaamisen valitsin, kohta 7 Iskutoiminnon valitsin, kohta 8 Puhdista työkalu ja pyyhi pöly siitä. Aseta se työkalun pitimeen (2), vedä lukitusmansettia taaksepäin ja pidä se paikallaan. Työnnä työkalu pohjaan. Jos työkalu ei mene pohjaan saakka, käännä sitä, kunnes se menee paikalleen. Vapauta tämän jälkeen lukitusmansetti. Tarkista ennen työkalun kiristämistä, että se on oikein paikallaan. Tavallinen poraaminen Voit irrottaa työkalun vetämällä lukitusmansettia taaksepäin ja pitämällä sen paikallaan, kun vedät työkalun ulos. Poraussyvyyden rajoitin (5) Voit porata tietylle syvyydelle käyttämällä poraussyvyyden rajoitinta. Valitse oikea poranterä ja kiinnitä se istukkaan (1). Tarkista, että tukikahva (6) on kiristetty. Aseta poranterä työstettävää kappaletta vasten. Irrota siipipyörä (2) ja säädä poraussyvyys rajoittimen (5) avulla. Lukitse siipipyörä (2). Poraa, kunnes syvyyspysäytin osuu työstettävään kappaleeseen. Pölysuojus Jos työ tehdään sisätiloissa tai yläpuolellasi, kiinnitä pölysuojus. Irrota pistoke pistorasiasta ennen työkalun kiinnittämistä. Työkalu voi olla terävä tai kuuma käytön jälkeen. Käytä suojakäsineitä työkalua vaihtaessasi. 8.3 Käyttäminen a. Tarkista, että laite ja sen sähköjohto ovat ehjiä ja että virtakytkin toimii. b. Irrota pistoke pistorasiasta. c. Kiinnitä työkalu paikalleen. Käytä suojakäsineitä. d. Valitse toiminto toiminnonvalitsimien (7 ja 8) avulla tehtävän työn mukaan. e. Suojaa itsesi suojavarusteilla. f. Työnnä pistoke sähköpistorasiaan. g. Käynnistä porakone painamalla virtakatkaisinta (4). Säädä kierrosnopeus (9). Älä pakota laitetta eteen- tai sivullepäin. Työskentele sen luontaisella työskentelynopeudella. Jos työkalu jää kiinni työstettävään kappaleeseen, katkaise laitteesta virta ja irrota työkalu. Ota syy selville ja korjaa se. h. Kun työ on valmis, irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista laite. Jos poraat seinään, varmista, että poranterä ei osu sen sisällä kulkevaan sähköjohtoon tai vesijohtoputkeen. 8.2 Työkalujen kiinnittäminen ja irrottaminen Kun vaihdat työkalun, tarkista, ettei pölysuojus ole vaurioitunut. Istukassa (1) on hieman väljyyttä syvyyssuunnassa. Siksi työkalu voi liikkua vapaasti sisään ja ulos muutaman senttimetrin, kun työkalua ei käytetä. Pora menee automaattisesti pohjaan, kun sitä käytetään. Tämä ei vaikuta poraustarkkuuteen Biltema Nordic Services AB

20 9. SÄILYTTÄMINEN Tarkista, että laite on ehjä ja puhdistettu hyvin. Säilytä sitä viileässä kuivassa paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. Säilytä laitetta paikassa, jossa lämpötila on C. 11. YMPÄRISTÖ Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EEC mukaisesti.) HUOMIO! Älä säilytä laitetta kemikaalien, liuottimien tai lannoitteiden läheisyydessä. Tällaiset aineet muodostavat usein hajoamistuotteita, jotka voivat vaurioittaa laitetta pysyvästi. 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Tarkista aina ennen huoltamista tai kunnossapitämistä, että pistoke on irrotettu pistorasiasta. 10,1 Päivittäinen kunnossapito työn valmistumisen jälkeen Puhdista työkalu harjalla tai pehmeällä kuivalla kankaalla. Puhdista sähkömoottorin ilmanvaihtoaukot ja virtakatkaisin imuroimalla tai pehmeällä harjalla. Puhdista istukka. HUOMIO! Jos laite on todella likainen, voit puhdistaa sen kostealla rievulla ja miedolla pesuaineella, joka ei vaurioita muoviosia. Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja. Ne voivat vahingoittaa muoviosia. Laitteen sähköisiin osiin ei saa päästä vettä. Muutoin voi aiheutua oikosulku Säännöllinen huolto joka 30. käyttötunnin jälkeen tai tarvittaessa Avaa voitelukansi (3). Lisää tehokkaasti voitelevaa ja korkean sulamispisteen omaavaa voitelurasvaa. Täytä rasvaa vain sen verran, että kiertokanki näkyy. Irrota ilmanvaihtokansi (10) ja tarkista tai vaihda hiiliharjat Biltema Nordic Services AB 20

21 BOREHAMMER RH 1100 PLUS INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 8. PASNING 9. OPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 11. MILJØ 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: 2. TEKNISKE DATA Art. nr Model: Borehammer RH 1100 PLUS Spænding: V ~50 Hz Effekt: W Hastighed, ubelastet: rpm Maks. borekapacitet: beton Ø 30 mm stål Ø 13 mm træ Ø 40 mm Slagfrekvens: min -1 Slagenergi: J Lydtryk (L pa ): db(a) Lydtryk (L wa ): db(a) Vibrationer: ,7 m/s 2 Isoleringsklasse: II Beskyttelsesklasse: IP20 Mål: x 12 x 25 cm Vægt: ,5 kg 3. ANVENDELSESOMRÅDE Borehammer RH 1100 PLUS Dette symbol betyder, at der er risiko for alvorlige ulykker. OBS! Dette symbol betyder fare for mindre personskade eller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. er konstrueret til slagboring og mejsling i sten, beton, mur og tegl samt boring uden slagfunktion i træ, plast og metal. må kun anvendes sammen med værktøj og tilbehør, som er konstrueret og godkendt til brug med en borehammer. er ikke beregnet til kommercielt brug eller kontinuerlig drift. må ikke ombygges eller anvendes til andet arbejde end det, den er beregnet til. Opbevar manualen på et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved en eventuel overdragelse skal manualen følge med maskinen Biltema Nordic Services AB

22 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskinen, skal de efterfølgende punkter altid bemærkes. Brug maskinen med forsigtighed og vær opmærksom på sikkerheden for personer og ejendom, som befinder sig i maskinens arbejdsområde. 4.1 Arbejdsområde Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og luftarter udenfor arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, sikkerhedshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller, hvis det er nødvendigt. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, som kan sidde fast i maskinen. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen, føre til uforsigtighed. Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. Undgå utilsigtet start ved at fjerne stikket fra stikkontakten. Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes. Efterlad aldrig maskinen ubevogtet, når motoren kører eller er sluttet til en stikkontakt. 4.4 Elsikkerhed Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til det. Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. En eventuel forlængerledning må ikke være rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen. Brug kun en rigtigt dimensioneret forlængerledning med henblik på længde og ledningsareal i forhold til udtagets strømstyrke. Udendørs må der kun anvendes forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug. Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med maskinen. Risiko for elektrisk stød øges, når du er jordet. 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan slukke for maskinen. Brug ikke en defekt maskine. Overlad den til et autoriseret serviceværksted til reparation Biltema Nordic Services AB 22

23 5. OVERSIGTSBILLEDE 1. Borepatron SDS + 2. Fløjmøtrik, dybdeanslag 3. Smørelåg 4. Slagfunktionsvælger 5. Dybdeanslag 6. Støttehåndtag 7. Bor-/mejselfunktionsvælger 8. Strømafbryder ON/OFF 9. Hastighedsregulator 10. Ventilationskappe MONTERING Kontroller, at maskinen, støttehåndtaget og dybdeanslaget ikke er beskadiget under transporten. Montering/demontering af støttehåndtag Løsn håndtaget (6) ved at skrue det mod uret, træk håndtaget over borepatronen og ned over maskinens hals. Spænd støttehåndtaget fast ved at skrue det med uret. Montering/demontering af dybdeanslag Løsn fløjmøtrikken (2) og monter derefter dybdeanslaget i det sekskantede hul. Spænd fast med fløjmøtrikken Biltema Nordic Services AB

24 7. SÆRSKILTE SIKKERHEDSREGLER OG BESKYTTELSESANORDNINGER 7.1 Symboler på maskinen Følgende advarselssymboler findes på maskinen Læs manualen og især sikkerhedsinstruktionerne igennem, inden maskinen tages i brug. Brug det anbefalede sikkerhedsudstyr. Anvend beskyttelsesbriller, støvmaske og høreværn! Maskinen er dobbeltisoleret og behøver derfor ikke sluttes til jord. Eventuel reparation af elektriske dele må kun udføres af en autoriseret elektriker. 7.2 Risici ved brug af en borehammer Risiko for flyvende genstande - brug beskyttelsesbriller. Risiko for støv. Boring og mejsling afgiver støv, som er skadeligt for lungerne. I disse tilfælde skal der anvendes åndedrætsværn. Risiko for høreskader brug høreværn. Risiko for snitskader - brug handsker ved skift af værktøj. Risiko for forbrænding. Under boring og mejsling bliver værktøjet varmt. Anvend beskyttelseshandsker. Risiko for elektrisk stød. Anvend aldrig en elektrisk maskine, hvis den eller ledningen har været udsat for regn eller fugtighed. Kontroller altid, at der ikke findes skjulte kabler, hvor arbejdet skal udføres. Risiko for bevægelige dele. Brug aldrig en maskine med en beskadiget kappe. 7.3 Beskyttelsesanordninger Strømafbryderen (4) Afbryderen er en sikkerhedsanordning. Brug aldrig maskinen, hvis strømafbryderen ikke fungerer. Afbryderens funktioner: Start Tryk afbryderen ind Stop Slip afbryderen Overbelastningssikring Hvis boret kommer i klemme eller sætter sig fast, afbrydes driften af boreakslen. Støttehåndtag (6) På grund af den kraft, som opstår, skal du altid holde maskinen med to hænder og stå stabilt på jorden. Maskinen må kun anvendes, når den er udstyret med et støttehåndtag, så brugeren har kontrol over borehammeren. Ved at dreje håndtaget med uret, så støttehåndtaget løsnes, kan det drejes til en behagelig vinkel. Drej derefter håndtaget mod uret, så støttehåndtaget låses fast. 8. MASKINENS FUNKTIONER OG BRUG 8.1 Maskinens funktioner Hastighedsregulering Hastigheden kan øges eller mindskes ved hjælp af hastighedsregulatoren (9). OBS! Undgå at bruge borehammeren med for lav hastighed i længere tid, da motoren kan blive overophedet. Valg af funktion Borehammeren kan indstilles til at udføre tre forskellige funktioner. Slagboring, mejsling og almindelig boring uden slag. Med bor-/mejselfunktionsvælgeren (7) indstiller du værktøjet til at rotere eller ikke rotere. Med slagfunktionsvælgeren (8) indstiller du, om slagfunktionen skal være tilkoblet eller ej. OBS! Tag altid stikket ud af stikkontakten, når du skifter funktion. Tryk låseknappen ind, inden du drejer funktionsvælgeren (7) Biltema Nordic Services AB 24

25 Funktion Slagboring Mejsling Bor-/mejselfunktionsvælger, pos. 7 Slagfunktionsvælger, pos. 8 Fjern støv og gør værktøjet rent. Placer det i værktøjsholderen (2), træk låsemanchetten bagud og hold den der, medens du trykker værktøjet ned. Hvis værktøjet ikke glider på plads, skal det drejes, indtil det er på plads. Slip derefter låsemanchetten. Kontroller, at værktøjet er korrekt monteret ved at forsøge at trække det løs. Boring uden slag Fjern værktøjet ved at trække låsemanchetten bagud og hold den der, medens du tager værktøjet ud. Dybdeanslag (5) Dybdeanslaget er et hjælpemiddel til at bore et hul med forudbestemt dybde. Vælg et egnet bor og spænd det fast i borepatronen (1). Kontroller, at støttehåndtaget (6) er spændt godt fast. Placer borspidsen mod arbejdsemnet. Løsn fløjmøtrikken (2) og indstil dybdeanslaget (5) til den ønskede boredybde. Lås fløjmøtrikken (2) fast. Bor derefter, indtil dybdestoppet når arbejdsemnet. Støvbeskyttelse Når arbejdet skal udføres i et loft eller over dig, skal støvbeskyttelsen monteres. Fjern stikket fra stikkontakten før montering af værktøj. Værktøjet kan være skarpt eller varmt efter brug. Brug handsker ved skift af værktøj. 8.3 Anvendelse a. Kontroller, at maskinen og dens ledning er hel, samt at afbryderen fungerer. b. Fjern stikket fra stikkontakten. c. Brug beskyttelseshandsker og monter det egnede værktøj. d. Indstil funktionsvælgeren (7 og 8) til det arbejde, som skal udføres. e. Tag beskyttelsesudstyr på. f. Slut stikket til stikkontakten. g. Tryk afbryderen (4) ind for at starte boremaskinen og juster hastigheden (9). Tving ikke maskinen fremad eller til siden, men lad den arbejde ved egen kraft. Hvis værktøjet sætter sig fast i arbejdsemnet, slukkes maskinen, og værktøjet løsnes. Undersøg og afhjælp årsagen. h. Fjern stikket fra stikkontakten og rengør maskinen efter endt arbejde. Når du borer i vægge, skal du sikre, at der ikke bores i skjulte kabler og ledninger. 8.2 Montering og demontering af værktøj Kontroller, at støvbeskyttelsen ikke er beskadiget, når du skifter værktøj. Borepatronen (1) er konstrueret med et vist spil i dybden. Dette betyder, at værktøjet frit kan bevæge sig nogle centimeter ind og ud, når maskinen ikke arbejder. Boret går dog i bund, når det anvendes. Dette påvirker ikke borepræcisionen Biltema Nordic Services AB

26 9. OPBEVARING Kontroller, at maskinen er hel og godt rengjort. Opbevar den derefter i et tørt og køligt rum, utilgængelig for børn og andre uvedkommende. Opbevar altid maskinen i omgivelser med en temperatur på mellem -20 C og +40 C. 11. MILJØ Elektronisk affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genindvinding. (Iht. direktiv 2002/96/EG og 2006/66/EEC). OBS! Opbevar ikke maskinen i nærheden af kemikalier, opløsningsmidler eller gødningsmidler. Disse produkter er ofte nedbrydende og kan forårsage uoprettelig skade på maskinen. 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE Kontroller, at stikket er fjernet fra stikkontakten, inden der foretages service eller vedligeholdelse Daglig vedligeholdelse efter udført arbejde: Rengør maskinen med en blød og tør klud eller børste. Rengør elmotorens ventilationshuller og afbryder med støvsuger og/eller en blød børste. Rengør borepatronen. OBS! Hvis maskinen er meget snavset, kan man bruge en let fugtet klud med en mild sæbeopløsning, som ikke kan beskadige plastdelene. Brug aldrig ætsende kemikalier til rengøring. Plastdelene kan beskadiges. Vand må absolut ikke trænge ind i maskinens elektriske dele, da dette kan føre til kortslutning Regelmæssig vedligeholdelse hver 30. arbejdstime eller efter behov. Åben smørelåget (3) og påfyld smørefedt med god smøreevne og højt smeltepunkt. Fyld ikke mere fedt på end forbindelsesstangen er synlig. Løsn ventilationskappen (10) og kontroller/ udskift kulbørsterne Biltema Nordic Services AB 26

27

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

Bänkborrmaskin 16 mm. Benkboremaskin 16 mm. Penkkiporakone 16 mm. Bænkboremaskine 16 mm

Bänkborrmaskin 16 mm. Benkboremaskin 16 mm. Penkkiporakone 16 mm. Bænkboremaskine 16 mm Art. 17-2291 Bänkborrmaskin 16 mm Benkboremaskin 16 mm Penkkiporakone 16 mm Bænkboremaskine 16 mm Art. 17-2290 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Art. 17-2291 Bänkborrmaskin 16 mm 2. Introduktion och

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

ISBORR ISBOR JÄÄKAIRA ISBOR

ISBORR ISBOR JÄÄKAIRA ISBOR 17-440_manual.indd 2012-05-30, 15.54.43 ISBORR ISBOR JÄÄKAIRA ISBOR IA 4301 Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB 2012 Biltema Nordic Services AB ISBORR IA 4301 1 INTRODUKTION Denna manual innehåller

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri

Dammsugare Støvsuger Pölynimuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Dammsugare Støvsuger Pölynimuri Modell/Malli: VC-4806ES Nr/Nro: 34-4562 Ver. 001-200604 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått

Lisätiedot

Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha

Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha Ver. 001-0005 Modell/Malli: 30-9320 Nr/Nro: CT-4411 SVENSKA Pendelsticksåg Artikelnummer: 30-9320, Modell: CT-4411 Generella säkerhetsinstruktioner

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

VB 13Y. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

VB 13Y. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions ELEKTRISK BÄRBAR ARMERINGSKLIPP/ARMERINGSBOCK TRANSPORTABEL BETONJERNSKLIPPER/BUKKER KUTTE-/BØYEMASKIN FOR ARMERINGSJERN TERÄKSEN LEIKKURI/TAIVUTIN PORTABLE REBAR CUTTER/BENDER VB 13Y Läs bruksanvisningen

Lisätiedot

6 ton/tonn/tonnin/tons

6 ton/tonn/tonnin/tons 17-039 manual 140814.indd 2014-08-15, 08.18.06 Vedklyv Vedkløyver Klapikone Brændekløver 6 ton/tonn/tonnin/tons Original manual 2014-08-15 Biltema Nordic Services AB 2014-08-15 Biltema Nordic Services

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

AD 10. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Kyättöohje. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

AD 10. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Kyättöohje. Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kap- & geringssåg Kapp- & gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kap- & geringssåg Kapp- & gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kap- & geringssåg Kapp- & gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha Modell/Malli: J1X-KZ2-210 Nr/Nro: 30-9441 Ver. 001-200605 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och

Lisätiedot

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT

SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT SLaDDLöST MaSKINSET OPPLaDBaRT MaSKINSETT akkukäyttöinen TyöKONESaRJa LEDNINgSFRIT MaSKINSæT MK 8V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Sladdlöst Maskinset MK 8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2.

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

PENSASLEIKKURI HÄCKSAX

PENSASLEIKKURI HÄCKSAX PENSASLEIKKURI HÄCKSAX KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING ZAA0386 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! 1 Sisältö 1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

M 8V2 M 8SA2. Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

M 8V2 M 8SA2. Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Handöverfräs Overfræser Håndoverfres Yläjyrsin Router M 8V2 M 8SA2 M8V2 Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

C 6U. Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Cirkelsåg Randsav Sirkelsag Sirkkelisaha Circular Saw C 6U Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE POLISHER Tekniset tiedot Jännite: Nimellisteho: Kuormittamaton nopeus: Laitteen läpimitta: Nettopaino: 220 V/50 Hz 900 W 600 2000 rpm 180 mm 2,2 kg Valmistaja pidättää

Lisätiedot

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101

Perkolator. Perkolatortrakter Perkolaattori 34-6410. Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9. Art. No. Ver. 201101 Perkolator Perkolatortrakter Perkolaattori Art. No 34-6410 Svenska 3 Norsk 6 Suomi 9 Ver. 201101 2 Perkolator 6-koppar Artikelnummer: 34-6410 SVENSKA Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och

Lisätiedot

BRUKSANVISNING HÅNDBOK KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING HÅNDBOK KÄYTTÖOHJE 962330/962333 VÄRMEFLÄKT/VARMEVIFTE/LÄMPÖPUHALLIN 2000W/3300W BRUKSANVISNING HÅNDBOK KÄYTTÖOHJE S 962330/962333 Introduktion För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya värmefläkt rekommenderar

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 536LiHD60 536LiHD70 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

Reflect Grip 1, 2 & 3

Reflect Grip 1, 2 & 3 81-15 Asennus- ja hoito-ohje Monterings- och skötselanvisning Reflect Grip 1, 2 & 3 Peilikaapit Spegelskåp 97660 93427 93428 Reflect Grip -peilikaapit / spegelskåp 93427, 93428, 97660 260 560 220 560 220

Lisätiedot

Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1

Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 1 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 2 Notice Magic Tea A6:Mise en page 1 25/01/08 14:33 Page 3 Notice Magic Tea A6:Mise en page

Lisätiedot

GRANDE. GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN.

GRANDE. GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN. GRANDE GRANDE sähkögrilli KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET LUE OHEISET LIITTEET HUOLELLISESTI, VAIKKA USKOTKIN TUNTEVASI SÄHKÖGRILLIN JA SEN KÄYTÖN. TURVALLISUUSOHJEET! TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA! Kun käytät

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje CS 2512 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

FIN LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA

FIN LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA LAITTEEN KUVAUS 1 Vesisuihku 2 Vedentäyttöaukko ja luukku 3 Höyrynsäädin a Kuivasilitys b Enimmäishöyryasetus * c Itsepuhdistus d Automaattihöyry * 4 Vesisuihkupainike 5 Höyrysuihkepainike 6 Automaattisen

Lisätiedot

3 4 3 4 5 5 2 2 6 6 1 1 in in m m P P

3 4 3 4 5 5 2 2 6 6 1 1 in in m m P P AT641 P min 1 4 5 6 P min 1 4 5 6 2 3 2 3 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi Voit lingota mehua hedelmistä ja vihanneksista mehulingon avulla. ennen Kenwood-lisälaitteen

Lisätiedot

KGS 305. Original brugsvejledning...3 Original instruksjonsbok...17 Original bruksanvisning...31 Alkuperäiskäyttöohje...44. A0335_30IVZ.

KGS 305. Original brugsvejledning...3 Original instruksjonsbok...17 Original bruksanvisning...31 Alkuperäiskäyttöohje...44. A0335_30IVZ. A0335_30IVZ.fm KGS 305 Original brugsvejledning...............3 Original instruksjonsbok...............17 Original bruksanvisning...............31 Alkuperäiskäyttöohje.................44 115 171 1045 /

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 2 A Tuotenumero 10121 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu seuraaville lyijyhappoakuille Akkukapasiteetti Kaapelit

Lisätiedot

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A

PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A 17-381_manual_120507.indd 2012-05-7, 13.17.02 Art. 17-381 PUMPAUTOMAT PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A AUTOMAATTIPUMPPU PA 1100A PUMPEAUTOMAT PA 1100A Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB PUMPAUTOMAT

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V/6 V 4 A Tuotenumero 10122 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/kylmä/korjaava/ylläpito Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu lyijyhappoakuille tyyppiä Akkukapasiteetti

Lisätiedot

Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri

Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Modell/Malli: HP8601A-2 Nr/Nro: 30-9300 Ver. 001-200608 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X

MICROWAVE OVEN GMI 1030 X MICROWAVE OVEN GMI 1030 X DA FL NO SV INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Vigtige anvisninger

Lisätiedot

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning

Henkilötunnus Personbeteckning. Postinumero ja -toimipaikka Postnummer och -anstalt. Ammattinimike Yrkesbeteckning TYÖNANTAJA ABETSGIVAE TYÖTTÖMYYSKASSAN JÄSENEKSI / VALTAKIJA AY-JÄSENMAKSUN PEIMISEKSI / MUUTOSILMOITUS ANSLUTNINGSBLANKETT FÖ MEDLEMSKAP I JYTYS MEDLEMSFÖENING OCH OFFENTLIGA OCH PIVATA SEKTONS FUNKTIONÄES

Lisätiedot

PÖYTÄSAHA 1800 W KÄYTTÖOHJE

PÖYTÄSAHA 1800 W KÄYTTÖOHJE PÖYTÄSAHA 1800 W Tuotenumero 43407 KÄYTTÖOHJE Jännite 230-240 V~ 50 Hz Teho S6 40 % 1800 W (S1 1500 W) Kierrokset 4700 kierr./min. Terän koko Ø 250 x 30 x 2,8 mm Terän hampaiden lukumäärä 36 Terän tyyppi

Lisätiedot

EMM17007... DA MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING 2 FI MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE 16 NO MIKROBØLGEOVN BRUKSANVISNING 30 SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING 44

EMM17007... DA MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING 2 FI MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE 16 NO MIKROBØLGEOVN BRUKSANVISNING 30 SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING 44 EMM17007...... DA MIKROBØLGEOVN BRUGSANVISNING 2 FI MIKROAALTOUUNI KÄYTTÖOHJE 16 NO MIKROBØLGEOVN BRUKSANVISNING 30 SV MIKROVÅGSUGN BRUKSANVISNING 44 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED.........................................................

Lisätiedot

Angle Grinder. Table of Contents

Angle Grinder. Table of Contents Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual for future reference. Ver. 001-200604 ENGLISH Angle Grinder

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun

MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun MANUAL TJEP ST15/50 Concrete bradgun ESSVE art no: 711057 Model: TJEP ST15/50 Length: 270 mm Width: 70 mm Height: 255 mm Weight: 1,5 kg Magazine capacity: 50 brads Air pressure: 4,9 7,8 bar Brad type:

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

www.vikbykennelhotel.fi

www.vikbykennelhotel.fi Puh Tel 050 516 6340 www.vikbykennelhotel.fi YKSILÖLLISTÄ HOITOA KOIRILLE JA KISSOILLE YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA INDIVIDUELL SKÖTSEL AV HUNDAR OCH KATTER MED 20 ÅRS ERFARENHET HOITOLASSAMME on oma siipi

Lisätiedot

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet

Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Käyttöohje Dynamic yksilölliset kuulokojeet Sisältö: Kuulokoje sivu 2 Kuulokojeella kuuntelu sivu 3 Äänenvoimakkuuden säätö sivu 4 Pariston vaihto sivu 4 Kuulokojeen hoito sivu 6 Käyttöohje Dynamic, yksilölliset

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

KS 216 M Lasercut 115 173 5530 / 4210-3.0

KS 216 M Lasercut 115 173 5530 / 4210-3.0 KS 216 M Lasercut 115 173 5530 / 4210-3.0 Original brugsanvisning til kapsav................... 3 Original bruksanvisning kapsåg.................... 16 Original bruksanvisning for kappsag................

Lisätiedot

BRUGERVEJLEDNING EL-TRÆKSPIL

BRUGERVEJLEDNING EL-TRÆKSPIL BRUGERVEJLEDNING EL-TRÆKSPIL Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-10 Suomi 11-18 Svenska 19-26 Ã Side 3 DANSK Elektrisk talje Art. nr. 11750 Ejerens ansvar. Ejeren skal have

Lisätiedot

BaseLine. enkel och prisvärd enkel og prisgunstig nem og billig yksinkertainen ja edullinen

BaseLine. enkel och prisvärd enkel og prisgunstig nem og billig yksinkertainen ja edullinen BaseLine enkel och prisvärd enkel og prisgunstig nem og billig yksinkertainen ja edullinen mye oppbevaring for lite penger meget opbevaring for få penge paljon säilytystilaa pienin kustannuksin mycket

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. kuvien selitykset. mehulingon käyttö

Suomi. turvallisuus. kuvien selitykset. mehulingon käyttö AT265 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi Voit lingota mehua hedelmistä ja vihanneksista mehulingon avulla. ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto

Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen i trinn 15. tulostuskasetit. blekkpatroner. verkkolaite ja virtajohto Aloita tästä Start her 1 2 Tärkeää: Älä liitä USB-kaapelia ennen ohjelmiston asentamista (kohta 15). Poista pakkausmateriaalit Fjern emballasjen Viktig: Ikke koble USB-kabelen før programvareinstallasjonen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING AKKUPORAKONE 12V BATTERIDRIVEN BORR MASKIN 12V DAN0701 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING LIUKUJIIRISIRKKELI 1800W 255mm GERINGSSÅG 1800W 255mm DAN0729 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder

Lisätiedot

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS!

SYMBOLFÖRKLARING. Symboler på maskinen: Förklaring av varningsnivåer VARNING! VIKTIGT! OBS! Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje WC 48 Se Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

DYNAPAC AB PNEUMAATTISET SAUVATÄRYTTIMET

DYNAPAC AB PNEUMAATTISET SAUVATÄRYTTIMET DYNAPAC AB PNEUMAATTISET SAUVATÄRYTTIMET KÄYTTÖOHJEET & VARAOSALUETTELO AB - IS - 10504 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT : Turvallisuusohjeissa

Lisätiedot

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri KÄYTTÖOHJE TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri UAA65 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Read these instructions

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning

brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning brugsanvisning käyttöohje bruksanvisning bruksanvisning Køleskab Jääkaappi Kjøleskap Kylskåp ERC37208W ERC37255W ERC37255X 2 electrolux Indhold Electrolux. Thinking of you. Se mere om, hvordan vi tænker

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

PP 480 HF. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Kyättöohje

PP 480 HF. Bruksanvisning SE DK NO FI. Brugsanvisning. Kyättöohje SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Lisätiedot

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

CS7000 INSTRUCTIONS FOR USE. 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 6/11 revised 8/2013 REV A FORM NO. 56041981 A-Dansk B-Norsk C-Svenska D-Suomi Models: 56509003(LPG), 56509004(Diesel), 56509005(Battery) 56511002(Petrol) Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Lisätiedot

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel //

Kitchen. mini quick // mini chopper // Type 6720. Removable bowl // Easy and quick chopping // Knives in stainless steel // Kitchen mini quick // mini chopper // Knives in stainless steel // Removable bowl // Easy and quick chopping // Type 6720 6720_IDV_UVN_020913.indd 1 9/4/2013 10:54:52 AM Bruksanvisning - svenska... sida

Lisätiedot

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GTNI 10320

Kjøleskap Jääkaappi FIN. Bruksanvisning Käyttöopas GTNI 10320 Kjøleskap Jääkaappi Bruksanvisning Käyttöopas GTNI 10320 NO FIN 21- Dokument Nummer GTNI 10320_DE/ 111-2(.100: 3) Vennligst les denne veiledningen først! Kjære kunde, Vi håper at produktet ditt, som er

Lisätiedot

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57

ERF3703AOW... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 ERF3703AOW...... DA KØLESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 20 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 39 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 57 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Lisätiedot

super mix// hand mixer //

super mix// hand mixer // Kitchen super mix// hand mixer // 230 W 230 watt motor // 5 Cord 1.0 m// Easy to clean // 5 speed settings// Type 6786 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning

Lisätiedot

XP52 SERIE F I E P D GB NL DK N S FIN

XP52 SERIE F I E P D GB NL DK N S FIN IFU Krups XP52 SERIE (EO) 0828143:0828143 23/02/09 16:57 Page C1 www.krups.com XP52 SERIE www.krups.com Français................. p. 1 Italiano.................. p. 13 Español................. p. 25 Português...............

Lisätiedot

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE SCHLOSSER LIESITUULETIN RH15 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUS Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöön ottamista. Asennus on suoritettava pätevän ammattimiehen toimesta. Valmistaja

Lisätiedot

Motorsåg 14" bensin. Motorsag 14" bensin. Moottorisaha 14" bensiini. Motorsav 14" benzin

Motorsåg 14 bensin. Motorsag 14 bensin. Moottorisaha 14 bensiini. Motorsav 14 benzin Motorsåg 14" bensin Motorsag 14" bensin Moottorisaha 14" bensiini Motorsav 14" benzin 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Motorsåg 14" bensin 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av motorsågen

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Aqua Sterilisata Braun liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen,

Lisätiedot

Saxlyft Sakseløfter. 3 ton/tonn/tonnia/tons. Original manual. Art. 15-8406

Saxlyft Sakseløfter. 3 ton/tonn/tonnia/tons. Original manual. Art. 15-8406 Saxlyft Sakseløfter Saksinostin Sakselift 3 ton/tonn/tonnia/tons Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute

PAKKAUSSELOSTE. CODETABS -imeskelytabletti. Kokillaanauute PAKKAUSSELOSTE CODETABS -imeskelytabletti Kokillaanauute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä. Tästä huolimatta sinun

Lisätiedot

91531, 91533, 91538 91580, 91584 91590 91540 91559. Sitsar av mjuk plast 91130 91100 91260 91280 91110 91190

91531, 91533, 91538 91580, 91584 91590 91540 91559. Sitsar av mjuk plast 91130 91100 91260 91280 91110 91190 IDO Istuinkannet Sitsar Sisällysluettelo Innehållsförteckning - Värivaihtoehdot ja LVI-numerot - Färgalternativ och VVS-nummer :1 :1 Kovat muovikannet IDO Seven D IDO Mosaik IDO Trevi IDO Viva IDO Pehmeät

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 002-200412 Infraröd sändare/mottagare Langaton infrapunasovitin Modell/Malli: MII-890 Nr/Nro: 38-1034 SE Introduktion USB till IrDA adapter för trådlös kommunikation genom

Lisätiedot

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer :

: SWEEPER : SR 1550C B-D. Model/Malli/Modell/Modell. Serienummer/Sarjanumero/ Serienummer/Serienummer : SWEEPER SR 1550C B-D A Overensstemmelsescertifikat Konformitetssertifisering Yhdenmukaisuustodistus Överensstämmelsecertifikat Model/Malli/Modell/Modell Type/Tyyppi/Type/Modell : SWEEPER : SR 1550C B-D

Lisätiedot

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness.

Dimmer switch. Operating instructions A short press on the dimmer knob turns the light on and off. Turn clockwise to increase brightness. switch Art.no 36-2809 Model EFM700DB Please read the entire instruction manual before using the product and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97

MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Bil: MONTERINGSANVISNING Toyota Corolla Touring 1993-97 Artikelnummer: Dragkrokens vikt: 16 kg 16.622 D-värde: 7,86 D- värdet motsvarar en totalvikt på bilen med 1875 kg och en högsta tillåtna släpvagnsvikt

Lisätiedot

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual

Eclipse TM with autosat. Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM. Danish Norwegian Swedish Finnish. User Manual Eclipse TM with autosat Personal Ambulatory Oxygen System (PAOS) TM Danish Norwegian Swedish Finnish User Manual User Controls & System Status Indicators Symbol Definition Symbol Definition Read user manual

Lisätiedot

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24)

Vaskemaskine. Brugsanvisning Pyykinpesukone. Käyttöopas WMY 61483 MB3. Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24) Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas WMY 61483 MB3 Dokumentnummer 2820525043_DA / 15-08-15.(11:24) Dette produkt er fremstillet ved hjælp af den nyeste teknologi i miljøvenlige forhold.

Lisätiedot

KYOSHO NeXXt pikaohje

KYOSHO NeXXt pikaohje KYOSHO NeXXt pikaohje VAROITUKSET Tuote ei sovellu alle 14-vuotiaille muutoin kuin vanhempien valvonnassa. ÄLÄ aja autoa huonolla säällä, kuten sateessa, lumisateessa, kovassa tuulessa tai pimeässä. Tuote

Lisätiedot

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183

HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 HBX 1:10 MonsterTruck 4WD KÄYTTÖOPAS Tuotenro. 510183 OMINAISUUDET Pituus: 420 mm Leveys: 305 mm Korkeus: 200 mm Rengasväli: 255 mm Maavara: 50 mm. Renkaiden halkaisija/leveys: 130 mm/52 mm Moottori: RC550L

Lisätiedot

30344 Black Box. Asennus- ja käyttöohjeet Montajse- og bruksanvisning

30344 Black Box. Asennus- ja käyttöohjeet Montajse- og bruksanvisning 30344 Black Box Asennus- ja käyttöohjeet Montajse- og bruksanvisning 2 Asennus- ja käyttöohjeet Oikeus tekniikan ja muotoilun aiheuttamiin muutoksiin pidätetään Montajse- og bruksanvisning Det tas forbehold

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot