Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Flisekutter. Fliseskærer 200 mm"

Transkriptio

1 Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm

2 a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk Ovanstående fyra rubriken ska egentligen vara på de fyra språken

3 SE Kakelkap 200 mm 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de ska alltid förvaras tillsammans. Om maskinen säljs, så skall manualen överlämnas till den nye ägaren. Förvara manualen på en för operatören lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Läs noga igenom hela manualen innan startmontering, start och användning av maskinen. Kontrollera och anlita den alltid om eventuellt tvivel uppstår beträffande driften av maskinen. Säkerhetssymboler i bruksanvisningen. Dessa säkerhetssymboler uppmärksammar endast specifika faror. Oförsiktig eller felaktig användning av maskinen medför även andra risker som inte tas upp i manualen. Allmänna olycksförebyggande åtgärder ska därför alltid vidtas och respekteras. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka, eventuellt med dödlig utgång. 3. TEKNISKA DATA Modell: Kakelkap 200 mm Elmotor: V/50 Hz Motoreffekt: W Motortyp: Induktionsmotor Varvtal (max.): rpm Bromstid för kapklinga:. Max. 15 s Diamantkapklinga:..... Ø 200 x 25,4 x 2,2 mm Lutning av kapklinga: Max. kapdjup 90 /45 :.. 30/25 mm Bordsstorlek: x 380 mm Max. kaplängd: mm Kapacitet kylvattenpump:600 l/h Vattentråg: l Laser Klass: Effekt: ,0 mw Våglängd: nm Ljudtryck (LPA) 10 m:.. 72 db(a) Ljudvolym (LWA): db(a) Batteri: st. AAA Jordfelsbrytare Max ström: A Känslighet: ma Kapslingsklass: IP 54 Isolationsklass: I Mått: x 450 x 920 mm Vikt: kg 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE är avsedd för våtkapning av kakel och klinkers enligt instruktionerna i denna manual. 5. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs denna manual i sin helhet. Underlåtenhet att följa föreskrifterna i manualen kan leda till elstöt, brand och/ eller allvarlig personskada. OBS! Var alltid riskmedveten. Låt inte din vana vid maskinen leda till att du nonchalerar arbetets risker. Arbetsområde a. Arbetsområdet ska vara rent och upplyst. b. Arbetsområdet får inte innehålla explosiva eller brandfarliga vätskor, gaser och damm eftersom elektriska maskiner avger gnistor. c. Håll alltid barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Elsäkerhet a. Undvik att komma i kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar. Du löper större risk att få en elstöt om din kropp är jordad. b. Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt. Risk för elstöt. c. Använd inte maskinen i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser. d. Dra inte i elkabeln för att avlägsna stickkontakten från eluttaget. Utsätt inte elkabeln för värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadad elkabel skall omedelbart bytas mot originalkabel. Detta får enbart utföras av behörig elektriker. Skadad elkabel ökar risken för elstöt. e. Vid användning av elektriska maskiner utomhus skall alltid en förlängningskabel som är godkänd och avsedd för utomhusbruk användas. En sådan förlängningskabel minskar risken för elstöt. f. Använd alltid jordfelsbrytare vid all användning av elmaskiner, speciellt utomhus. g. Reparationer får endast utföras av behörig elektriker. h. Arbetet går säkrare och snabbare med korrekt maskinval. Pressa inte en maskin med låg kapacitet att utföra ett arbete som kräver en maskin med högre kapacitet. Använd inte maskinen till sådant den inte är avsedd för. i. Se till att alla skyddsanordningar fungerar korrekt. Eventuella skyddsanordningar får EJ plockas bort eller kopplas ur. j. Koppla bort maskinen från eluttaget så snart den inte används, innan service eller justeringar sker, samt vid byte av tillbehör. 3

4 SE k. Lämna aldrig maskinen obevakad vid arbete. Släpp inte uppmärksamheten förrän maskinen stannat helt. Bryt därefter strömmen. l. Använd endast förlängningskablar som är anpassade för enheten. Detta verktyg kräver förlängningskablar för 0 till 10 A och en kabelstorlek på 18AWG. Längre kablar kräver större kabelarea. Personlig säkerhet a. Var uppmärksam och använd sunt förnuft vid användning av elektriska maskiner. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet kan räcka för att du skall skadas allvarligt. b. Undvik oavsiktlig start. Se till att startknappen inte är intryckt när stickkontakten sätts in i vägguttaget. Bär inte maskinen med fingret på startknappen och att sätt inte stickkontakten i vägguttaget med startknappen intryckt. c. Kontrollera att verktyg är borttagna från maskinen före start. Ett verktyg som sitter kvar på en rörlig del av maskinen kan orsaka personskador. d. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. e. Använd lämpliga arbetskläder och halksäkra skor. Bär inte löst sittande kläder och smycken som kan fastna i rörliga delar. Använd hårnät vid behov. f. Använd alltid säkerhetsutrustning. g. Använd riktiga skyddsglasögon. Vanliga glasögon och solglasögon är inte godkända skyddsglasögon. h. Andningsskydd, halksäkra skor, hjälm och hörselskydd ska användas vid behov. i. Förvara maskinen på en torr och säker plats, oåtkomlig för barn. j. Kontrollera att rörliga delar sitter på rätt plats och inte kärvar. Maskinen får ej användas om någon del är defekt, många olyckor orsakas av dåligt skötta maskiner. k. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för just din maskin. Tillbehör som är lämpliga för en maskin kan vara farliga på en annan maskin. l. Barn och personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga får ej använda produkten utan tillsyn enligt EN /A2: ÖVERSIKTSBILD 1. Ratt för fastspänning av vattentråg 2. Kedja 3. Ratt för låsning av motor i transportläge 4. Ratt för lutning av kapklinga 5. Bakre längdstopp av dragfunktion 6. Främre längdstopp av dragfunktion 7. Laser 8. Bakre anhåll 9. Kapklinga 10. Skruv för klingskydd 11. Geringsanhåll 12. Ben 13. Fot 14. Klingskydd 4

5 SE 7. MONTERINGSANVISNING a. Packa upp maskinen och kontrollera att den ej skadats i transporten. b. Skruva fast benen (12) på bottenplattan. c. Stick in vagnsbulten i hålen på bottenplattans kortsidor. Placera vattentråget i bottenplattan och lås fast vattentråget med låsplattan och de båda rattarna (1) på vardera kortsidan. d. Placera kakelkapen i vattentråget. e. Lossa ratten (4) på båda sidorna och tilta motorn. Avlägsna frigolitbitarna. f. Skruva bort ratten (3) och för motorn framåt. g. Lossa vattenpumpen försiktigt, lyft upp kakelkapen lite och placera pumpen i dess säte i vattentråget. h. Skruva fast ratten (3). i. Placera kakelkapen på ett jämnt och stabilt underlag. j. Öppna locket på lasern och montera batterierna. k. Fyll på vatten i vattentråget så att vattenpumpen blir helt dränkt. 8. SÄRSKILDA SÄKERHETSANVISNINGAR 8.1 Varningssymboler på maskinen På kakelkapen sitter olika etiketter med symboler som är till för att varna för eventuella risker för fara, samt informera om korrekt uppträdande vid användning av kakelkapen eller speciella situationer. Dessa etiketter är mycket viktiga och måste respekteras. Läs manualen före användning! Titta aldrig direkt in i laserstrålen. 8.2 Skyddsanordningar OBS! Kontrollera alltid innan användning att nedanstående skyddsanordningar fungerar som de skall och att de ej är bortmonterade. Strömbrytaren fungerar enligt nedan: Start Tryck in den gröna knappen Stopp Tryck in den röda knappen Strömbrytaren är utrustad med ett nollspänningsskydd. Om strömmen bryts, exempelvis vid elavbrott, så startar inte motorn automatiskt då strömmen återkommer, utan den måste återstartas genom att trycka in den gröna knappen. Klingskyddet skyddar mot oavsiktlig beröring av kapklingan. Bakre anhållet (8) förhindrar att arbetsstycket skjuts okontrollerat bakåt av kraften från kapklingan. Jordfelsbrytaren minskar risken för elstöt på grund av jordfel: På Tryck in grön knapp ON Av Tryck in blå knapp OFF 9. ANVÄNDNINGS- OCH HANDHAVANDEINSTRUKTIONER Använd alltid ögon-, andnings- och hörselskydd! Använd skyddshandskar! Fara! Avlägsna alltid stickkontakten från eluttaget innan du ställer in, rengör och utför någon form av underhåll eller lämnar maskinen utan uppsikt! 9.1 Användning a. Kontrollera att kakelkapen står stadigt och att alla fyra fötterna har kontakt med underlaget. b. Kontrollera att alla skyddsanordningar är hela och fungerar. c. Kontrollera att det sitter rätt sorts kapklinga monterad för det arbete som skall utföras och kontrollera att den är ordentligt fastspänd. OBS! Använd lämplig kapklinga med tanke på materialet i arbetsstycket. Vid kapning av klinkers och hårt kakel skall diamantkapklingan vara anpassad till just de materialen. d. Justera motorn i önskad kapvinkel 90 eller 45 genom att lossa de båda rattarna (4) på vardera kortsidan. Drag fast de båda rattarna igen. Fara laser. Vinkla aldrig motorn i annan vinkel än 45 eller 90. 5

6 SE e. Kontrollera vattennivån i vattentråget, fyll på vid behov. OBS! Se till att det alltid finns tillräckligt med kylvatten i vattentråget. Diamantkapklingan skadas om det ej finns tillräckligt med kylvatten. f. Markera vid behov kaplinjen på arbetsstycket. Placera arbetsstycket på bordet och tänd lasern. Kontrollera att linjerna överensstämmer. g. Skruva loss ratten (3). h. Kontrollera att elkabeln är hel, anslut elkabeln/stickkontakten till eluttaget och tryck på jordfelsbrytarens ON-knapp. i. Starta motorn genom att trycka in strömbrytarens gröna startknapp. Kontrollera att kylvattnet träffar och kyler kapklingan. j. Håll fast i arbetsstycket, greppa i motorns handtag, samt för motorn sakta framåt mot arbetsstycket. OBS! Mata ej snabbare än vad kapklingan hinner avverka. k. När kapningen är avslutad, stäng av motorn genom att trycka in den röda knappen på strömbrytaren. Avlägsna elkabeln/stickkontakten från eluttaget, samt skruva i ratten (3) så det ej går att föra fram motorn. l. Lossa klingskyddet (14) och rengör runt kapklingan. Rengör därefter vattentråget noggrant och fyll på med nytt, rent vatten. m. Anslut elkabeln/stickkontakten till eluttaget och starta motorn. Låt motorn gå i någon minut så att pumpsystemet rengörs. Töm sedan vattentråget på vatten. n. Torka av maskinen med en torr trasa. Om kapklingan är skadad, sprucken eller sliten måste den omedelbart bytas ut. Kapa alltid i riktning mot bakre anhållet (8). Håll alltid händerna på ett säkert avstånd från kapklingan. 9.2 Transport och förflyttning av kakelkapen Vid all transport eller förflyttning av kakelkapen så gäller följande: Jordfelsbrytaren får ej vara ansluten till eluttaget. Motorenheten skall vara fastskruvad med ratten (3) så att den ej kan röra sig. Motorenheten skall vara i 90 vinkel och de två rattarna (4) skall vara åtdragna. 11. REPARATION & UNDERHÅLL Vid reparation och underhåll får ej stickkontakten vara ansluten till eluttaget Underhåll Kakelkapen behöver inget särskilt underhåll, utan behöver bara rengöras efter användning enl. följande: Vattentråget. Såghuset, runt kapklingan. Kylvattensystemet, genom att pumpa rent vatten i någon minut Byte av diamantkapklinga a. Kontrollera att stickkontakten ej är ansluten till elut- taget. b. Lossa skruvarna (10) på klingskyddet. c. Håll fast klingbrickan med den ena nyckeln och lossa klingmuttern medurs med den andra. OBS! Klingmuttern är vänstergängad! d. Avlägsna klingbrickan och kapklingan. Montera i ny kapklinga och placera klingbrickan utvändigt kapklingan på motoraxeln och skruva fast dem med klingmuttern. OBS! Kontrollera kapklingans rotationsriktning! e. Skruva fast klingsskyddet Felsökning Motorn startar inte: Kontrollera att det finns ström i eluttaget och att inte proppen gått. Kontrollera att jordfelsbrytaren är ansluten till eluttaget och att jordfelsbrytarens gröna tryckknapp ON är intryckt. Kontrollera att strömbrytarens gröna startknapp är intryckt. 12. MILJÖSKYDD Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt. 10. FÖRVARING Kontrollera att kakelkapen är väl rengjord, att motorn är låst i transportläge med ratten (3) och att elkabeln/elkontakten ej är ansluten till eluttaget. Förvara alltid kakelkapen i ett låst och torrt utrymme, oåtkomlig för barn och övriga obehöriga. 6

7 NO Flisekutter 200 mm 2. INNLEDNING Denne bruksanvisningen skal anses som en del av maskinen, og de skal alltid oppbevares sammen. Dersom maskinen selges, skal bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Oppbevar bruksanvisningen på et sted som er lett tilgjengelig for operatøren, og sørg for at den tas godt vare på. Les nøye gjennom hele bruksanvisningen før montering, start og bruk av maskinen. Slå alltid opp i den i tilfelle det skulle oppstå tvil om drift av maskinen. Sikkerhetssymboler i bruksanvisningen. Disse sikkerhetssymbolene gjør brukeren oppmerksom kun på spesifikke farer. Uforsiktig eller feil bruk av maskinen medfører også andre risikoer som ikke omhandles i bruksanvisningen. Generelle ulykkesforebyggende tiltak skal derfor alltid treffes og respekteres. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke, eventuelt med dødelig utgang. 3. TEKNISKE DATA Modell: Flisekutter 200 mm Elmotor: V/50 Hz Motoreffekt: W Motortype: Induksjonsmotor Turtall (maks.): rpm Bremsetid for blad:.... Maks. 15 sekunder Diamantblad: Ø 200 x 25,4 x 2,2 mm Skråstilling av blad: Maks. kuttedybde 90 /45 30/25 mm Bordstørrelse: x 380 mm Maks. kuttelengde: mm Kapasitet kjølevannspumpe: 600 l/time Vanntrau: l Laser Klasse: Effekt: ,0 mw Bølgelengde: nm Lydtrykk (LPA) 10 m: db(a) Lydvolum (LWA): db(a) Batteri: stk. AAA Jordfeilbryter Maks. strøm: A Følsomhet: ma Beskyttelsesgrad:.... IP54 Isolasjonsklasse: I Mål: x 450 x 920 mm Vekt: kg 4. BRUKSOMRÅDE er beregnet for våtkutting av flis og klinkerflis i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. 5. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les denne bruksanvisningen i sin helhet. Dersom du ikke følger forskriftene i denne, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. OBS! Vær alltid risikobevisst. Selv om du er vant med maskinen, må du ikke overse risikoen forbundet med arbeidet. Arbeidsområde a. Arbeidsområdet skal være rent og opplyst. b. Arbeidsområdet skal ikke inneholde eksplosive eller brannfarlige væsker, gasser og støv, fordi elektriske maskiner avgir gnister. c. Hold alltid barn og uvedkommende personer utenfor arbeidsområdet. Elsikkerhet a. Unngå å komme i kontakt med jordede overflater, f.eks. rør, radiatorer og kjøleanlegg. Du løper større risiko for å få elektrisk støt dersom kroppen din er jordet. b. Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt, fordi dette gir risiko for elektrisk støt. c. Bruk ikke maskinen i nærheten av lett antennelige væsker eller gasser. d. Dra ikke i kabelen for å trekke støpselet ut av stikkkontakten. Utsett ikke kabelen for varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. En skadet kabel skal straks skiftes ut med originalkabel, og dette skal kun gjøres av godkjent elektriker. En skadet kabel øker risikoen for elektrisk støt. e. Ved bruk av elektriske maskiner utendørs skal det alltid brukes en skjøtekabel som er godkjent og beregnet for bruk utendørs. En slik skjøtekabel reduserer risikoen for elektrisk støt. f. Bruk alltid jordfeilbryter ved bruk av elektriske maskiner, spesielt utendørs. g. Reparasjoner skal kun utføres av godkjent elektriker. h. Arbeidet går sikrere og raskere med korrekt maskinvalg. Press ikke en maskin med lav kapasitet til å utføre et arbeid som krever en maskin med høyere kapasitet. Bruk ikke maskinen til noe den ikke er beregnet for. i. Se etter at alle beskyttelsesanordninger fungerer korrekt. Eventuelle beskyttelsesanordninger må IKKE fjernes eller frakobles. 7

8 NO j. Koble maskinen fra strømnettet så snart den ikke brukes, før service eller justeringer og ved skifte av tilbehør. k. Gå aldri fra maskinen ubevoktet ved arbeid. Slipp ikke oppmerksomheten før maskinen har stanset helt. Bryt så strømmen. l. Bruk kun skjøtekabler som er tilpasset for enheten. Dette verktøyet krever skjøtekabel for 0 til 10 A og en kabelstørrelse på 18AWG. Lengre kabler krever større kabeltverrsnitt. Personlig sikkerhet a. Vær oppmerksom og bruk sunn fornuft når du arbeider med elektriske maskiner. Bruk ikke maskinen om du er trett eller påvirket av narkotiske stoffer, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks manglende oppmerksomhet er alt som skal til for at du kan bli alvorlig skadet. b. Unngå utilsiktet start. Se etter at startknappen ikke er inntrykt når støpselet settes i stikkontakten. Bær ikke maskinen med fingeren på startknappen, og sett ikke støpselet i stikkontakten med startknappen inntrykt. c. Kontroller at verktøy er fjernet fra maskinen før start. Et verktøy som sitter igjen på en bevegelig del av maskinen, kan forårsake personskade. d. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. e. Bruk egnede arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk ikke løstsittende klær og smykker som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk hårnett ved behov. f. Bruk alltid sikkerhetsutstyr. g. Bruk riktige vernebriller. Vanlige briller og solbriller er ikke godkjente vernebriller. h. Åndedrettsvern, sklisikre sko, hjelm og hørselsvern skal brukes ved behov. i. Oppbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn. j. Kontroller at bevegelige deler sitter på riktig plass og ikke går tregt. Maskinen skal ikke brukes dersom en del er defekt; mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte maskiner. k. Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten for denne maskinen. Tilbehør beregnet for én maskin kan være farlig på en annen maskin. l. Barn og personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne skal ikke bruke produktet uten tilsyn i samsvar med EN /A2: OVERSIKTSBILDE 1. Ratt for fastspenning av vanntrau 2. Kjede 3. Ratt for låsing av motor i transportposisjon 4. Ratt for skråstilling av blad 5. Bakre lengdestopp av drafunksjon 6. Fremre lengdestopp av drafunksjon 7. Laser 8. Bakre anlegg 9. Blad 10. Skrue for bladbeskytter 11. Gjæringsanlegg 12. Ben 13. Fot 14. Bladbeskytter 8

9 NO 7. MONTERINGSANVISNING a. Pakk opp maskinen og kontroller at den ikke er skadet i transporten. b. Skru fast bena (12) på bunnplaten. c. Stikk vognbolten inn i hullet på bunnplatens kortsider. Plasser vanntrauet i bunnplaten, og lås fast vanntrauet med låseplaten og de to rattene (1) på hver kortside. d. Plasser flisekutteren i vanntrauet. e. Løsne rattet (4) på begge sidene og tilt motoren. Fjern isoporbitene. f. Skru ut rattet (3) og før motoren framover. g. Løsne vannpumpen forsiktig, løft flisekutteren litt opp, og plasser pumpen i dets sete i vanntrauet. h. Skru fast rattet (3). i. Plasser flisekutteren på et jevnt og stabilt underlag. j. Åpne lokket på laseren, og sett i batteriene. k. Fyll vann i vanntrauet slik at vannpumpen blir helt nedsenket. 8. SPESIELLE SIKKERHETSANVISNINGER 8.1 Advarselsymboler på maskinen På flisekutteren sitter det forskjellige etiketter med symboler som skal advare om eventuelle risikoer og farer. Disse skal også informere om korrekt opptreden ved bruk av flisekutteren og i spesielle situasjoner. Etikettene er svært viktige og må iakttas. Les bruksanvisningen før bruk! Se aldri rett inn i laserstrålen. 8.2 Beskyttelsesanordninger OBS! Kontroller alltid før bruk at beskyttelsesanordningene nedenfor fungerer som de skal, og at de ikke er demontert. Strømbryteren fungerer slik: Start Trykk inn den grønne knappen Stopp Trykk inn den røde knappen Strømbryteren er utstyrt med nullspenningsvern. Dersom strømmen brytes, eksempelvis ved strømbrudd, starter ikke motoren automatisk når strømmen kommer tilbake, men må startes på ny ved at den grønne knappen trykkes inn. Bladbeskytter beskytter mot utilsiktet berøring av bladet. Bakre anlegg (8) hindrer at arbeidsstykket skyves ukontrollert bakover av kraften fra bladet. Jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk støt på grunn av jordfeil: På Trykk inn grønn knapp ON Av Trykk inn blå knapp OFF 9. BRUKS- OG HÅNDTERINGSINSTRUKSJONER Bruk alltid øye-, åndedretts- og hørselsvern! Bruk vernehansker! Fare! Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du stiller inn, rengjør og utfører enhver form for vedlikehold eller går fra maskinen uten tilsyn! 9.1 Bruk a. Kontroller at flisekutteren står stødig, og at alle fire føttene har kontakt med underlaget. b. Kontroller at alle beskyttelsesanordninger er hele og fungerer. c. Kontroller at riktig type blad er montert for arbeidet som skal utføres, og at det er ordentlig fastspent. OBS! Bruk egnet blad med tanke på materialet i arbeidsstykket. Ved kutting av klinkerflis og hard flis skal diamantbladet være tilpasset til disse materialene. d. Juster motoren i ønsket kuttevinkel 90 eller 45 ved å løsne de to rattene (4) på hver kortside. Stram de to rattene igjen. Fare, laser. Vinkle aldri motoren i annen vinkel enn 45 eller 90. 9

10 NO e. Kontroller vannivået i vanntrauet, fyll på ved behov. OBS! Se etter at det alltid er tilstrekkelig med kjølevann i vanntrauet. Diamantbladet vil skades dersom det ikke er tilstrekkelig med kjølevann. f. Marker ved behov kuttelinjen på arbeidsstykket. Plasser arbeidsstykket på bordet og slå på laseren. Kontroller at linjene stemmer overens. g. Skru løs rattet (3). h. Kontroller at kabelen er hel, sett støpselet i stikkontakten, og trykk på jordfeilbryterens ON -knapp. i. Start motoren ved å trykke inn strømbryterens grønne startknapp. Kontroller at kjølevannet treffer og kjøler bladet. j. Hold fast i arbeidsstykket, grip tak i motorens håndtak, og før motoren sakte framover mot arbeidsstykket. OBS! Gå ikke raskere fram enn det bladet rekker å avvirke. k. Når kuttingen er avsluttet, slå av motoren ved å trykke inn den røde knappen på strømbryteren. Trekk støpselet ut av stikkontakten, og skru i rattet (3) slik at det ikke går an føre fram motoren. l. Løsne bladbeskytteren (14) og rengjør rundt bladet. Rengjør deretter vanntrauet grundig, og fyll på nytt, rent vann. m. Sett støpselet i stikkontakten, og start motoren. La motoren gå i noen minutter slik at pumpesystemet rengjøres. Tøm deretter trauet for vann. n. Tørk av maskinen med en tørr klut. Dersom bladet er skadet, sprukket eller slitt, skal det straks skiftes ut. Kutt alltid i retning mot det bakre anlegget (8). Hold alltid hendene på sikker avstand fra bladet. 9.2 Transport og flyttning av flisekutteren Ved all transport eller flytting av flisekutteren gjelder følgende: Jordfeilbryteren må ikke være koblet til strømuttaket. Motorenheten skal være fastskrudd med rattet (3) slik at den ikke kan bevege seg. Motorenheten skal være i 90 vinkel og, de to rattene (4) skal være strammet. 11. REPARASJON OG VEDLIKEHOLD Ved reparasjon og vedlikehold skal støpselet ikke være koblet til stikkontakten Vedlikehold Flisekutteren trenger ikke noe spesielt vedlikehold, men følgende må rengjøres etter bruk: Vanntrauet. Saghuset, rundt bladet. Kjølevannsystemet, ved å pumpe rent vann i noen minutter Skifte av diamantblad a. Kontroller at støpselet ikke er koblet til stikkontakten. b. Løsne skruene (10) på bladbeskytteren. c. Hold fast bladskiven med den ene nøkkelen, og løsne bladmutteren med klokka med den andre. OBS! Bladmutteren er venstregjenget! d. Ta av bladskive og blad. Monter nytt blad, plasser bladskiven på utsiden av bladet på motorakselen, og skru dem fast med bladmutteren. OBS! Kontroller bladets rotasjonsretning! e. Skru fast bladbeskytteren Feilsøking Motoren starter ikke: Kontroller at det er strøm i strømuttaket, og at sikringen ikke er gått. Kontroller at jordfeilbryteren er koblet til strømuttaket, og at jordfeilbryterens grønne trykknapp ON er inntrykt. Kontroller at strømbryterens grønne startknapp er inntrykt. 12. MILJØHENSYN Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Sorter alltid maskiner, tilbehør og emballasjemateriale, og lever dem til en gjenvinningssentral, slik at de der kan kasseres på en miljøvennlig måte. 10. OPPBEVARING Kontroller at flisekutteren er godt rengjort, at motoren er låst i transportposisjon med rattet (3), og at støpselet ikke er koblet til stikkontakten. Oppbevar alltid flisekutteren i et avlåst og tørt rom, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. 10

11 FI Laattaleikkuri 200 mm 2. JOHDANTO Tämä käyttöohje on laitteeseen kuuluva osa. Se on aina säilytettävä yhdessä sen kanssa. Jos laite myydään, käyttöohje on luovutettava uudelle omistajalle. Säilytä käyttöohje helppopääsyisessä paikassa ja pidä se hyvässä kunnossa. Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin ryhdyt kokoamaan laitetta, käynnistät sen tai käytät sitä. Jos mieleesi tulee kysymyksiä laitteen käyttämisestä, etsi vastaus käyttöohjeesta. Käyttöohjeen turvallisuussymbolit Nämä turvallisuussymbolit kertovat vain tietyistä vaaroista. Laitteen käyttäminen huolimattomasti tai virheellisesti aiheuttaa muita vaaroja, joita ei mainita käyttöohjeessa. Siksi on aina ryhdyttävä yleisen tason onnettomuuksia ehkäiseviin toiminpiteisiin. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai konevaurion vaaraa. Tämä symboli merkitsee vakavan henkilövahingon ja mahdollisesti kuoleman vaaraa. 3. TEKNISET TIEDOT Malli: Laattaleikkuri, 200 mm Sähkömoottori: V / 50 Hz Moottoriteho: W Moottorin tyyppi: Induktiomoottori Suurin käyntinopeus: kierr./min. Leikkuuterän jarrutusaika:...enintään 15 sek. Timanttilaikka: Ø 200 x 25,4 x 2,2 mm. Kaltevuus: Suurin katkaisusyvyys 90 /45 : 30 / 25 mm Pöydän koko: x 380 mm Suurin katkaisupituus:. 500 mm Kylmävesipumpun kapasiteetti: 600 l/h Vesisäiliö: l Laser Luokka: Teho: ,0 mw Aallonpituus: nm Äänenpaine (LPA) 10 m: 72 db(a) Äänenvoimakkuus (LWA): db(a) Akku: kpl AAA Vikavirtakytkin Suurin virta: A Herkkyys: ma Kotelointiluokka: IP 54 Eristysluokka: I Mitat: x 450 x 920 mm Paino: kg 4. KÄYTTÖKOHTEET on tarkoitettu laattojen märkäleikkaamiseen tämän käyttöohjeen mukaisesti. 5. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje kokonaan. Jos tätä käyttöohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava henkilövahinko. HUOMIO! Muista aina vaarat. Älä aliarvioi tämän koneen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. Työskentelyalue a. Työskentelyalueella tulee puhdasta ja valoisaa. b. Siellä ei saa olla räjähtäviä tai syttyviä nesteitä tai kaasuja tai pölyä, sillä sähkökäyttöisistä koneista lähtee kipinöitä. c. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Sähköturvallisuus a. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin. Jos kehosi on maadoitettu, sähköiskun vaara kasvaa. b. Älä altista sähkökäyttöisiä koneita sateelle tai kosteudelle. Muutoin on olemassa sähköiskun vaara. c. Älä käytä konetta helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä. d. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä sähköjohdosta. Älä altista sähköjohtoa lämmölle, öljylle, teräville reunoille tai liikkuville osille. Vaurioitunut sähköjohto on vaihdettava välittömästi. Vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa sähköjohdon. Vaurioitunut sähköjohto lisää sähköiskun vaaraa. e. Käytettäessä sähkölaitteita ulkona jatkojohdon on oltava hyväksytty ja tarkoitettu ulkokäyttöön. Tällainen jatkojohto vähentää sähköiskun vaaraa. f. Käytä aina vikavirtakytkintä kaikkia sähkölaitteita käyttäessäsi, varsinkin ulkona. g. Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä korjaustyöt. h. Kun valitset oikean koneen, työ sujuu turvallisemmin ja nopeammin. Älä paina heikkotehoista konetta, jotta voisit tehdä sen avulla työn, joka vaatii tehokkaampaa konetta. Älä käytä konetta muihin tarkoituksiin kuin sen omaan käyttötarkoitukseen. i. Varmista, että kaikki suojalaitteet toimivat oikein. Mahdollisia suojalaitteita EI saa irrottaa eikä kytkeä irti. j. Irrota laite sähköpistorasiasta, kun sitä ei käytetä sekä ennen huoltamista, säätämistä ja varusteen vaihtamista. 11

12 FI k. Älä koskaan jätä konetta toimimaan vartioimatta. Älä anna tarkkaavaisuutesi herpaantua ennen kuin laite on pysähtynyt kokonaan. Katkaise tämän jälkeen virta. l. Käytä vain koneen kanssa yhteensopivia jatkojohtoja. Tämä kone edellyttää 0 ja 10 A:n jatkojohtoa. Johtimen koon on oltava 18AWG. Pitkissä johdoissa on oltava poikkipinta-alaltaan suuremmat johtimet. Henkilöturvallisuus a. Ole tarkkaavainen ja käytä tervettä järkeä työskennellessäsi sähkökäyttöisten koneiden avulla. Älä käytä konetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Jos tarkkaavaisuutesi herpaantuu hetkeksikin, voit saada vakavan vamman. b. Vältä koneen käynnistymistä vahingossa. Varmista, ettei käynnistyspainike ole painettuna, kun pistoke työnnetään sähköpistorasiaan. Älä kanna konetta pitämällä sormea käynnistyspainikkeen päällä. Älä työnnä pistoketta pistorasiaan käynnistyspainikkeen ollessa painettuna. c. Tarkista ennen koneen käynnistämistä, että työkalut on poistettu siitä. Koneen pyörivään osaan jäänyt työkalu voi aiheuttaa henkilövahinkoja. d. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. e. Käytä tarkoitukseen soveltuvia työvaatteita ja turvajalkineita. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä tarvittaessa hiusverkkoa. f. Käytä aina suojavarusteita. g. Käytä vaatimukset täyttäviä suojalaseja. Tavalliset silmä- ja aurinkolasit eivät ole suojalaseja. h. Tarvittaessa on käytettävä hengityssuojainta, liukastumiselta suojaavia jalkineita, kypärää ja kuulonsuojaimia. i. Säilytä konetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. j. Tarkista, että kaikki osat ovat oikeissa paikoissa ja ehjiä. Konetta ei saa käyttää, jos siinä on vika. Monet onnettomuudet aiheutuvat koneiden puutteellisen hoidon seurauksena. k. Käytä vain valmistajan juuri sinun koneeseesi suosittelemia tarvikkeita. Yhteen laitteeseen sopivat tarvikkeet voivat aiheuttaa vaaran toisessa koneessa. + l. EN /A2:2006-standardin mukaisesti lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset kyvyt ovat alentuneet, eivät saa käyttää tätä tuotetta. 6. YLEISKUVA 1. Vedensyötön kiinnitys 2. Ketju 3. Moottorin lukitus kuljetusasentoon 4. Leikkuuterän kallistus 5. Vetotoiminnon taaimmainen pituuspysäytin 6. Vetotoiminnon etummainen pituuspysäytin 7. Laser 8. Takimmainen vaste 9. Leikkuuterä 10. Teräsuojuksen ruuvi 11. Jiirausvaste 12. Jalat 13. Jalusta 14. Terän suojus 12

13 FI 7. ASENNUSOHJE a. Ota kone ulos pakkauksestaan. Tarkista, että se on ehjä. b. Ruuvaa jalat (12) pohjalevyyn. c. Työnnä pultit pohjalevyn lyhyiden kylkien aukkoihin. Kiinnitä vedensyöttö pohjalevyyn. Lukitse se sekä molempien lyhyiden kylkien säätöpyörät (1) lukituslevyllä. d. Yhdistä vedensyöttö laattaleikkuriin. e. Irrota säätöpyörät (4) molemmista kyljistä ja kallista moottoria. Poista styroxpalaset. f. Irrota säätöpyörä (3) ja siirrä moottoria eteenpäin. g. Irrota vesipumppu varovaisesti. Nosta laattaleikkuria hieman ja aseta pumppu sille varattuun paikkaan. h. Ruuvaa säätöpyörä (3) kiinni. i. Aseta laattaleikkuri tasaiselle tukevalle alustalle. j. Avaa laserlaitteen kansi ja aseta paristot paikalleen. k. Täytä vedensyöttö niin runsaasti, että vettä menee pumppuun saakka. 8. ERITYISET TURVAOHJEET 8.1 Laitteen varoitussymbolit Laattaleikkurissa näkyvät symboleilla varustetut tarrat varoittavat mahdollisista vaaroista sekä sisältävät tietoja laattaleikkurin käyttämisestä oikein tai erikoistilanteista. Nämä tarrat ovat erittäin tärkeitä. Ne on otettava huomioon. Lue käyttöohje ennen käyttämistä! Älä koskaan katso suoraan lasersäteeseen. 8.2 Suojalaitteet HUOMIO! Tarkista ennen käyttämistä, että jäljempänä mainitut suojalaitteet toimivat oikein ja että niitä ei ole irrotettu. Virtakatkaisin toimii seuraavasti: Käynnistys Paina vihreää painiketta. Pysäytys Paina punaista painiketta. Virtakatkaisin on varustettu nollajännitesuojauksella. Jos virransyöttö katkeaa esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, moottori ei käynnisty automaattisesti, kun virransyöttö jälleen alkaa. Moottori on käynnistettävä uudelleen painamalla vihreää painiketta. Terän suojus estää koskettamasta terää vahingossa. Takimmainen vaste (8) estää työstettävää kappaletta sinkoamasta hallitsemattomasti taaksepäin katkaisuterän voimasta. Vikavirtakytkin vähentää maadoitusvirheen aiheuttamaa sähköiskun vaaraa. Käytössä Paina vihreä painike ON-asentoon. Pois käytöstä Paina sininen painike OFF-asentoon. 9. KÄYTTÖ- JA KÄSITTELYOHJEET Käytä aina kuulon ja hengityksen suojaimia sekä suojalaseja. Käytä suojakäsineitä. Vaara! Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen koneen säätämistä, puhdistamista ja kunnossapitoa tai jos jätät koneen ilman valvontaa. 9.1 Käyttäminen a. Varmista, että laattaleikkuri seisoo vakaasti ja että kaikki neljä jalkaa osuvat alustaan. b. Tarkista, että kaikki turvalaitteet ovat ehjiä ja toimivat. c. Tarkista, että leikkurissa on oikeanlainen terä tehtävää työtä varten. Tarkista, että terä on kiinnitetty kunnolla. HUOMIO! Valitse laattaterä työstettävän kappaleen materiaalin mukaisesti. Leikattaessa klinkkeriä tai kovaa kaakelia on käytettävä timanttiterää. d. Säädä moottori kulmaan 90 tai 45 irrottamalla molemmat säätöpyörät (4) lyhyistä kyljistä. Kiristä säätöpyörät. Älä koskaan käytä leikkuria moottorin ollessa muussa kuin 45 tai 90 asteen kulmassa. Laser on vaarallinen. 13

14 FI e. Tarkista veden määrä säiliössä ja lisää sitä tarvittaessa. HUOMIO! Varmista, että vesisäiliössä on aina riittävästi jäähdytysvettä. Timanttiterä vahingoittuu, jos vesisäiliössä ei ole riittävästi jäähdytysvettä. f. Merkitse leikkauslinja tarvittaessa työstettävään kappaleeseen. Aseta työstettävä kappale pöydän keskelle ja sytytä laser. Tarkista, että linjat ovat oikeissa kohdissa. g. Ruuvaa säätöpyörä (3) auki. h. Tarkista, että sähköjohto on ehjä. Työnnä pistoke pistorasiaan ja paina vikavirtakytkimen ON-painiketta. i. Käynnistä moottori painamalla virtakatkaisimen vihreää käynnistyspainiketta. Tarkista, että jäähdytysvesi jäähdyttää leikkausterää. j. Pidä kiinni työstettävästä kappaleesta. Tartu moottorin kahvaan ja siirrä moottoria hitaasti kohti työstettävää kappaletta. HUOMIO! Älä syötä nopeammin kuin terä ehtii leikata. k. Kun laatta on leikattu, sammuta moottori painamalla punaista virtakatkaisimen painiketta. Irrota pistoke pistorasiasta ja käännä säätöpyörää (3), jotta moottoria ei voi siirtää eteenpäin. l. Irrota terän suojus (14) ja puhdista terän ympäristö. Puhdista vesisäiliö huolellisesti ja täyte se puhtaalla vedellä. m. Yhdistä pistoke pistorasiaan ja käynnistä moottori. Anna moottorin käydä muutama minuutti, jotta pumppausjärjestelmä puhdistuu. Tyhjennä vesisäiliö tämän jälkeen. n. Pyyhi kone puhtaaksi kuivalla kankaalla. Vaihda leikkausterä heti, jos se on kulunut, haljennut tai vahingoittunut. Leikkaa aina takavasteen (8) suuntaan. Pidä aina kädet turvallisen etäisyyden päässä leikkausterästä. 9.2 Laattaleikkurin siirtäminen ja kuljettaminen Toimi seuraavasti laattaleikkuria kuljetettaessa tai siirrettäessä. Vikavirtakytkin ei saa olla yhdistettynä sähköpistorasiaan. Moottoriksikön on oltava lukittu paikalleen säätöpyörällä (3), jotta se ei voi liikkua. Moottoriyksikön kulman on oltava 90. Säätöpyörät (4) on kiristettävä. 11. KORJAAMINEN JA KUNNOSSAPITO Pistoke ei saa olla yhdistettynä sähköpistorasiaan, kun konetta korjataan tai huolletaan Kunnossapito Laattaleikkuri ei tarvitse erityistä huoltoa, mutta puhdista aina käytön vesisäiliö leikkuuterää ympäröivä alue jäähdytysvesijärjestelmä pumppaamalla puhdasta vettä muutaman minuutin ajan Timanttiterän vaihtaminen a. Tarkista, että pistoketta ei ole yhdistetty sähköpistorasiaan. b. Irrota terän suojuksen ruuvit (10). c. Pitele terän aluslevyä paikallaan yhdellä kiintoavaimella ja irrota terän mutteri kääntämällä sitä vastapäivään toisella kiintoavaimella. HUOMIO! Terän mutterissa on vasenkätiset kierteet. d. Irrota terän aluslevy ja leikkuuterä. Aseta uusi leikkuuterä paikalleen. Aseta terän aluslevy leikkuuterän päälle moottoriakselille. Kiinnitä ne terän mutterin avulla. HUOMIO! Tarkista leikkuuterän pyörimissuunta! e. Kiinnitä terän suojus takaisin paikalleen Ongelmanratkaisu Moottori ei käynnisty. Tarkista, että sähköverkossa on virtaa ja että sulake ei ole palanut. Tarkista, että vikavirtakytkin on yhdistetty pistorasiaan ja että sen vihreää ON-painiketta on painettu. Tarkista, että vikavirtakytkimen vihreää käynnistyspainiketta on painettu. 12. YMPÄRISTÖNSUOJELU Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki koneet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti. 10. SÄILYTTÄMINEN Varmista, että laattaleikkuri on puhdistettu kunnolla, että moottori on lukittu kuljetustilaan säätöpyörän (3) avulla ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta. Säilytä laattaleikkuri kuivassa lukitussa paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. 14

15 DK Fliseskærer 200 mm 2. INTRODUKTION Denne brugsvejledning skal opfattes som en del af maskinen og skal altid opbevares sammen med denne. Hvis maskinen sælges, skal brugsvejledningen overleveres til den ny ejer. Opbevar manualen på et for brugeren lettilgængeligt sted, og sørg for, at den holdes i god stand. Læs hele brugsvejledningen omhyggeligt igennem inden montering, start og brug af maskinen. Kontroller og benyt den altid, hvis der opstår eventuel tvivl om driften. Sikkerhedssymboler i brugsvejledningen. Disse sikkerhedssymboler gør kun opmærksom på specifikke farer. Uforsigtig eller forkert brug af maskinen medfører også andre risici, som ikke er nævnt i brugsvejledningen. Generelle ulykkesforebyggende forholdsregler skal derfor altid iagttages og respekteres. OBS! Dette symbol betyder risiko for mindre personskade eller maskinskade. Dette symbol betyder risiko for alvorlig ulykke med risiko for dødelig udgang. 3. TEKNISKE DATA Model: Fliseskærer 200 mm Elmotor: V/50 Hz Motoreffekt: W Motortype: Induktionsmotor Omdrejningstal (maks.): rpm Bremsetid for skæreskive:....maks. 15 s Diamantskæreskive:... Ø 200 x 25,4 x 2,2 mm Skæreskivens smid: Maks. skæredybde 90 /45 : 30/25 mm Bordstørrelse: x 380 mm Maks. skærelængde: mm Kapacitet kølevandspumpe: l/t Vandtrug: l Laser Klasse: Effekt: ,0 mw Bølgelængde: nm Lydtryk (LPA) 10 m: db(a) Lydvolumen (LWA): db(a) Batteri: stk. AAA Jordfejlsafbryder Maks. strøm: A Følsomhed: mA Indkapslingsklasse:... IP 54 Isolationsklasse: I Mål: x 450 x 920 mm Vægt: kg 4. ANVENDELSESOMRÅDE er beregnet til vådskæring af fliser og klinker i henhold til instruktionerne i denne vejledning. 5. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne manual i sin helhed. Undlader man at følge forskrifterne i denne manual, kan det føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. OBS! Vær altid bevidst om eventuelle risici. Lad ikke vanens magt ved maskinen føre til, at du ignorerer arbejdets risici. Arbejdsområde a. Arbejdsområdet skal være rent og belyst. b. Arbejdsområdet må ikke indeholde eksplosive eller brandfarlige væsker, gasser og støv, idet elektriske maskiner afgiver gnister. Elsikkerhed a. Undgå at komme i kontakt med jordede overflader, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg. Du løber en større risiko for at få elektrisk stød ved at være i kontakt med en jordet overflade. b. Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugt. Risiko for elektrisk stød. c. Brug ikke maskinen i nærheden af let antændelige væsker eller gasser. d. Træk ikke i ledningen for at trække stikket ud af stikkontakten. Udsæt ikke ledningen for varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede ledninger skal straks udskiftes med original ledning. Dette må kun udføres af autoriseret elektriker. Beskadigede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e. Ved udendørs brug af elektriske maskiner, skal der altid bruges en forlængerledning, som er godkendt og beregnet til udendørs brug. Sådan en forlængerledning mindsker risikoen for elektrisk stød. f. Anvend altid fejlstrømsafbryder ved enhver brug af elmaskiner, specielt udendørs. g. Reparationer må kun udføres af autoriseret elektriker. h. Arbejdet går hurtigere og mere sikkert ved korrekt valg af maskine. Pres ikke en maskine med lille kapacitet til at udføre et arbejde, som kræver en maskine med større kapacitet. Brug ikke maskinen til noget, den ikke er beregnet til. i. Sørg for, at alle beskyttelsesanordninger fungerer korrekt. Eventuelle beskyttelsesanordninger må IKKE fjernes eller kobles fra. j. Fjern altid maskinen fra stikkontakten, når den ikke er i brug, før service eller justeringer samt ved udskiftning af tilbehør. 15

16 DK k. Efterlad aldrig maskinen ubevogtet ved arbejde. Slæk ikke på opmærksomheden, før maskinen er standset helt. Afbryd så strømmen. l. Brug kun forlængerledninger, som er beregnet til enheden. Dette værktøj skal bruge folængerledninger til 0 til 10 A og en ledningsstørrelse på 18 AWG. Længere ledninger kræver større ledningsareal. Personlig sikkerhed a. Vær opmærksom og brug din sunde fornuft, når du bruger elektriske maskiner. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed kan være skyld i, at du kommer alvorligt til skade. b. Undgå utilsigtet start. Sørg for, at startknappen ikke er trykket ind, når stikket sættes i stikkontakten. Løft ikke maskinen med fingeren på afbryderen og sæt ikke stikket i stikkontakten med startknappen trykket ind. c. Kontroller, at værktøj er fjernet fra maskinen før start. Et værktøj, som stadig sidder på en bevægelig del af maskinen, kan forårsage personskade. d. Indtag altid en god arbejdsstilling med god ligevægt. e. Brug egnet arbejdstøj og skridsikre sko. Bær ikke løstsiddende tøj og smykker, som kan sætte sig fast i bevægelige dele. Brug hårnet om nødvendigt. f. Brug altid sikkerhedsudstyr. g. Brug altid beskyttelsesbriller. Almindelige briller og solbriller er ikke godkendte beskyttelsesbriller. h. Åndedrætsværn, skridsikre sko, hjelm og høreværn skal bruges, om nødvendigt. i. Opbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, utilgængelig for børn. j. Kontroller, at bevægelige dele sidder rigtigt, og at de ikke binder. Maskinen må ikke anvendes, hvis noget er defekt; mange ulykker skyldes dårlig pasning af maskinen. k. Anvend kun tilbehør, som anbefales af producenten til lige præcis din model af maskine. Tilbehør, som er beregnet på én maskine, kan være farligt på en anden maskine. + l. Børn og personer med nedsatte fysiske eller psykiske evner må ikke bruge produktet uden opsyn i henhold til EN /A2: OVERSIGTSBILLEDE 1. Låseknap til fastspænding af vandtrug 2. Kæde 3. Låseknap til fastlåsning af motor under transport 4. Låseknap til hældning af skæreskive 5. Bagerste længdestop af trækfunktionen 6. Forreste længdestop af trækfunktionen 7. Laser 8. Bagerste anslag 9. Skæreskive 10. Skrue til beskyttelsesskærm 11. Geringstilhold 12. Ben 13. Fod 14. Beskyttelsesskærm 16

17 DK 7. MONTERINGSANVISNING a. Pak maskinen ud og kontroller, at den ikke er beskadiget under transport. b. Skru benene (12) fast på bundpladen. c. Stik bolten til vognen i hullet på bordets korte sider. Placer vandtruget i bundpladen og lås det fast med låsepladen og de to låseknapper (1) på hver af de korte sider. d. Placer fliseskæreren i vandtruget. e. Løsn låseknapperne (4) på begge sider og vip motoren. Fjern flamingostykkerne. f. Skru låseknappen (3) af og før motoren fremad. g. Løsn forsigtigt vandpumpen, løft fliseskæreren en smule og placer pumpen i dens leje i vandtruget. h. Skru låseknappen (3) til. i. Placer fliseskæreren på et jævnt og stabilt underlag. j. Åben laserens låg og sæt batterierne i. k. Fyld vand i vandtruget, så vandpumpen er under vand. 8. SÆRLIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 8.1 Advarselssymboler på maskinen På fliseskæreren sidder forskellige etiketter med symboler, som er beregnet til at advare mod eventuelle risici samt at informere om korrekt opførsel ved brug af fliseskæreren eller i specielle situationer. Disse etiketter er meget vigtige og skal respekteres. Læs vejledningen inden brug! Anvend altid beskyttelsesbriller, åndedræts- og høreværn! Anvend beskyttelseshandsker! Fare! Fjern altid stikket fra stikkontakten, inden du indstiller, rengør og udfører vedligeholdelse eller efterlader maskinen uden opsyn! Se aldrig direkte ind i laserstrålen. 8.2 Beskyttelsanordninger OBS! Kontroller altid inden brug, at nedenstående beskyttelsesanordninger fungerer som de skal og ikke er afmonterede. Strømafbryderen fungerer som nedenstående: Start Tryk den grønne knap ind Stop Tryk den røde knap ind Strømafbryderen er forsynet med en nulspændingssikring. Hvis strømmen går, eksempelvis ved strømafbrydelse, starter motoren ikke automatisk igen, når strømmen kommer tilbage, men skal genstartes ved at trykke den grønne knap ind. Beskyttelsesskærmen beskytter mod uforsætlig berøring af skæreskiven. Bagerste anslag (8) Forhindrer, at arbejdsemnet kastes ukontrolleret bagud af skæreskivens kraft. Jordfejlsafbryderen minimerer risikoen for elektrisk stød pga. jordfejl: Tænd Tryk grøn knap ind ON Sluk Tryk blå knap ind OFF 9. BRUGS- OG PASNINGSINSTRUKTIONER 9.1 Anvendelse a. Kontroller, at fliseskæreren står stabilt, og at alle fire ben har kontakt med underlaget. b. Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er hele og fungerer. c. Kontroller, at skæreskiven er den rigtige til det arbejde, som skal udføres og kontroller, at den er ordentligt fastspændt. OBS! Brug en egnet skæreskive med henblik på arbejdsemnets materiale. Ved skæring af klinker og hårde fliser skal diamantskæreskiven være tilpasset netop de materialer. d. Juster motoren til den ønskede skærevinkel 90 eller 45 ved at løsne de to låseknapper (4) på hver af de korte sider. Spænd de to låseknapper til igen. Fare laser. 17

18 DK 11. REPARATION & VEDLIGEHOLDELSE Motoren må kun vinkles 45 eller 90. e. Kontroller vandniveauet i vandtruget og fyld på efter behov. OBS! Sørg for, at der altid er tilstrækkeligt med kølevand i vandtruget. Diamantskæreskiven beskadiges, hvis der ikke er tilstrækkeligt kølevand. f. Afmærk, hvis nødvendigt, skærelinien på arbejdsemnet. Placer arbejdsemnet på bordet og tænd laseren. Kontroller, at linierne er i overensstemmelse med hinanden. g. Løsn låseknappen (3). h. Kontroller, at ledningen er hel, slut stikket til stikkontakten og tryk på jordfejlafbryderens ON knap. i. Start motoren ved at trykke afbryderens grønne startknap ind. Kontroller, at kølevandet rammer og køler skæreskiven. j. Hold fast i arbejdsemnet, fat motorens håndtag og før motoren langsomt fremad mod arbejdsemnet. OBS! Skær ikke hurtigere, end at skæreskiven kan følge med. k. Når skæringen er færdig, slukkes motoren ved at trykke afbryderens røde knap ind. Fjern stikket fra stikkontakten og skru låseknappen (3) til, så motoren ikke kan føres fremad. l. Løsn beskyttelsesskærmen (14) og gør rent rundt om skæreskiven. Rengør derefter vandtruget omhyggeligt og påfyld friskt, rent vand. m. Sæt stikket i stikkontakten og start motoren. Lad motoren køre i nogle minutter, så pumpesystemet renses ud. Tøm derefter vandtruget for vand. n. Tør maskinen af med en tør klud. Hvis skæreskiven er beskadiget, revnet eller slidt, skal den straks udskiftes. Skær altid mod det bagerste anslag (8). Hold altid hænderne i sikker afstand fra skæreskiven. Stikket må ikke være tilsluttet stikkontakten under reparation og vedligeholdelse Vedligeholdelse. Fliseskæreren behøver ingen særlig vedligeholdelse udover rengøring efter brug iht. følgende: Vandtruget. Skærehuset, rundt om skæreskiven. Kølevandsystemet, ved at pumpe rent vand i nogle minutter Udskiftning af diamantskæreskive a. Kontroller, at stikket ikke er tilsluttet stikkontakten. b. Løsn skruerne (10) på beskyttelsesskærmen. c. Hold skivens mellemskive fast med den ene nøgle og løsn skivemøtrikken med uret med den anden. OBS! Skivemøtrikken har venstregevind! d. Fjern mellemskiven og skæreskiven. Sæt en ny skæreskive på og placer mellemskiven udenpå skæreskiven på motorakslen og skru dem fast med skivemøtrikken. OBS! Kontroller skæreskivens rotationsretning! e. Skru beskyttelsesskærmen fast Fejlfinding Motoren starter ikke: Kontroller, at der er strøm i stikkontakten, og at sikringen ikke er gået. Kontroller, at jordfejlafbryderen er sluttet til stikkontakten, og at jordfejlafbryderens grønne knap ON er trykket ind. Kontroller, at strømafbryderens grønne startknap er trykket ind. 12. MILJØBESKYTTELSE Genbrug uønsket materiale i stedet for at blande det i husholdningsaffaldet. Sorter alle maskiner, tilbehør og emballage, og indlever det på en genbrugsplads, så det kasseres miljøvenligt. 9.2 Transport og flytning af fliseskæreren Ved al transport eller flytning af fliseskæreren gælder følgende: Jordfejlsafbryderen må ikke være tilsluttet stikkontakten. Motorenheden skal være skruet fast med låseknappen (3), så den ikke kan bevæge sig. Motorenheden skal have en vinkel på 90 og de to låseknapper (4) skal være spændt til. 10. OPBEVARING Kontroller, at fliseskæreren er godt rengjort, at motoren er låst i transportstilling med låseknappen (3), og at stikket ikke er tilsluttet stikkontakten. Opbevar altid fliseskæreren på et aflåst og tørt sted, utilgængelig for børn og andre uvedkommende. 18

19

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 17-378_manual.indd 2011-09-17, 13.54.48 Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 Original manual Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN ID 1100 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-383_manual.indd 2011-10-5, 15.09.05 Art. 17-383 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-383

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S-581

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW CS-350A CS 35B CS35B Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen

Lisätiedot

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER LM 502SP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun RH 600T Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning

SCROLL SAW INSTRUCTION MANUAL DEKUPØRSAV FIGURSÅG. KUVIOSAHA Käyttöohje. Brugsanvisning. Bruksanvisning MODEL 78750 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Tillverkad i P.R.C. 6001 - Yangzhou Feida, Jiangsu. EU-importör H.P. Værktøj A/S 7080

Lisätiedot

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, roskakorin ollessa oikein sijoitettuna silppurin kaappiin, sekä paperinsyöttölokeron ollessa

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

HAND BLENDER BL 6280

HAND BLENDER BL 6280 HAND BLENDER BL 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D F E 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-25 PORTUGUÊS 26-30 NEDERLANDS 31-35 MAGYAR 36-40 ČESKY 41-44 SLOVENŠČINA

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

K 3000 Vac, K 3000 Wet

K 3000 Vac, K 3000 Wet Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje K 3000 Vac, K 3000 Wet Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe Länspump Lensepumpe Pilssipumppu Lænsepumpe Mått/Mål/Mitat, mm Art. 25-2750 25-2751 25-2752 A 94,5 126,7 160,6 B Ø 19 Ø 26,5 Ø 26,2 C Ø 62,5 Ø 82 Ø 100 D 80,5 108,7 138,5 1 25-9750_9752_manual_2010-10.indd

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 18 SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer RH 400 PLUS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Modell/Malli: YLQ15S-100 Nr/Nro: 30-9299 Ver. 001-200701! Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om

Lisätiedot