Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Flisekutter. Fliseskærer 200 mm"

Transkriptio

1 Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm

2 a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk Ovanstående fyra rubriken ska egentligen vara på de fyra språken

3 SE Kakelkap 200 mm 2. INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de ska alltid förvaras tillsammans. Om maskinen säljs, så skall manualen överlämnas till den nye ägaren. Förvara manualen på en för operatören lättillgänglig plats och se till att den bevaras i gott skick. Läs noga igenom hela manualen innan startmontering, start och användning av maskinen. Kontrollera och anlita den alltid om eventuellt tvivel uppstår beträffande driften av maskinen. Säkerhetssymboler i bruksanvisningen. Dessa säkerhetssymboler uppmärksammar endast specifika faror. Oförsiktig eller felaktig användning av maskinen medför även andra risker som inte tas upp i manualen. Allmänna olycksförebyggande åtgärder ska därför alltid vidtas och respekteras. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka, eventuellt med dödlig utgång. 3. TEKNISKA DATA Modell: Kakelkap 200 mm Elmotor: V/50 Hz Motoreffekt: W Motortyp: Induktionsmotor Varvtal (max.): rpm Bromstid för kapklinga:. Max. 15 s Diamantkapklinga:..... Ø 200 x 25,4 x 2,2 mm Lutning av kapklinga: Max. kapdjup 90 /45 :.. 30/25 mm Bordsstorlek: x 380 mm Max. kaplängd: mm Kapacitet kylvattenpump:600 l/h Vattentråg: l Laser Klass: Effekt: ,0 mw Våglängd: nm Ljudtryck (LPA) 10 m:.. 72 db(a) Ljudvolym (LWA): db(a) Batteri: st. AAA Jordfelsbrytare Max ström: A Känslighet: ma Kapslingsklass: IP 54 Isolationsklass: I Mått: x 450 x 920 mm Vikt: kg 4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE är avsedd för våtkapning av kakel och klinkers enligt instruktionerna i denna manual. 5. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs denna manual i sin helhet. Underlåtenhet att följa föreskrifterna i manualen kan leda till elstöt, brand och/ eller allvarlig personskada. OBS! Var alltid riskmedveten. Låt inte din vana vid maskinen leda till att du nonchalerar arbetets risker. Arbetsområde a. Arbetsområdet ska vara rent och upplyst. b. Arbetsområdet får inte innehålla explosiva eller brandfarliga vätskor, gaser och damm eftersom elektriska maskiner avger gnistor. c. Håll alltid barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Elsäkerhet a. Undvik att komma i kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar. Du löper större risk att få en elstöt om din kropp är jordad. b. Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt. Risk för elstöt. c. Använd inte maskinen i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser. d. Dra inte i elkabeln för att avlägsna stickkontakten från eluttaget. Utsätt inte elkabeln för värme, olja, vassa kanter eller rörliga delar. Skadad elkabel skall omedelbart bytas mot originalkabel. Detta får enbart utföras av behörig elektriker. Skadad elkabel ökar risken för elstöt. e. Vid användning av elektriska maskiner utomhus skall alltid en förlängningskabel som är godkänd och avsedd för utomhusbruk användas. En sådan förlängningskabel minskar risken för elstöt. f. Använd alltid jordfelsbrytare vid all användning av elmaskiner, speciellt utomhus. g. Reparationer får endast utföras av behörig elektriker. h. Arbetet går säkrare och snabbare med korrekt maskinval. Pressa inte en maskin med låg kapacitet att utföra ett arbete som kräver en maskin med högre kapacitet. Använd inte maskinen till sådant den inte är avsedd för. i. Se till att alla skyddsanordningar fungerar korrekt. Eventuella skyddsanordningar får EJ plockas bort eller kopplas ur. j. Koppla bort maskinen från eluttaget så snart den inte används, innan service eller justeringar sker, samt vid byte av tillbehör. 3

4 SE k. Lämna aldrig maskinen obevakad vid arbete. Släpp inte uppmärksamheten förrän maskinen stannat helt. Bryt därefter strömmen. l. Använd endast förlängningskablar som är anpassade för enheten. Detta verktyg kräver förlängningskablar för 0 till 10 A och en kabelstorlek på 18AWG. Längre kablar kräver större kabelarea. Personlig säkerhet a. Var uppmärksam och använd sunt förnuft vid användning av elektriska maskiner. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblick av bristande uppmärksamhet kan räcka för att du skall skadas allvarligt. b. Undvik oavsiktlig start. Se till att startknappen inte är intryckt när stickkontakten sätts in i vägguttaget. Bär inte maskinen med fingret på startknappen och att sätt inte stickkontakten i vägguttaget med startknappen intryckt. c. Kontrollera att verktyg är borttagna från maskinen före start. Ett verktyg som sitter kvar på en rörlig del av maskinen kan orsaka personskador. d. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. e. Använd lämpliga arbetskläder och halksäkra skor. Bär inte löst sittande kläder och smycken som kan fastna i rörliga delar. Använd hårnät vid behov. f. Använd alltid säkerhetsutrustning. g. Använd riktiga skyddsglasögon. Vanliga glasögon och solglasögon är inte godkända skyddsglasögon. h. Andningsskydd, halksäkra skor, hjälm och hörselskydd ska användas vid behov. i. Förvara maskinen på en torr och säker plats, oåtkomlig för barn. j. Kontrollera att rörliga delar sitter på rätt plats och inte kärvar. Maskinen får ej användas om någon del är defekt, många olyckor orsakas av dåligt skötta maskiner. k. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren för just din maskin. Tillbehör som är lämpliga för en maskin kan vara farliga på en annan maskin. l. Barn och personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga får ej använda produkten utan tillsyn enligt EN /A2: ÖVERSIKTSBILD 1. Ratt för fastspänning av vattentråg 2. Kedja 3. Ratt för låsning av motor i transportläge 4. Ratt för lutning av kapklinga 5. Bakre längdstopp av dragfunktion 6. Främre längdstopp av dragfunktion 7. Laser 8. Bakre anhåll 9. Kapklinga 10. Skruv för klingskydd 11. Geringsanhåll 12. Ben 13. Fot 14. Klingskydd 4

5 SE 7. MONTERINGSANVISNING a. Packa upp maskinen och kontrollera att den ej skadats i transporten. b. Skruva fast benen (12) på bottenplattan. c. Stick in vagnsbulten i hålen på bottenplattans kortsidor. Placera vattentråget i bottenplattan och lås fast vattentråget med låsplattan och de båda rattarna (1) på vardera kortsidan. d. Placera kakelkapen i vattentråget. e. Lossa ratten (4) på båda sidorna och tilta motorn. Avlägsna frigolitbitarna. f. Skruva bort ratten (3) och för motorn framåt. g. Lossa vattenpumpen försiktigt, lyft upp kakelkapen lite och placera pumpen i dess säte i vattentråget. h. Skruva fast ratten (3). i. Placera kakelkapen på ett jämnt och stabilt underlag. j. Öppna locket på lasern och montera batterierna. k. Fyll på vatten i vattentråget så att vattenpumpen blir helt dränkt. 8. SÄRSKILDA SÄKERHETSANVISNINGAR 8.1 Varningssymboler på maskinen På kakelkapen sitter olika etiketter med symboler som är till för att varna för eventuella risker för fara, samt informera om korrekt uppträdande vid användning av kakelkapen eller speciella situationer. Dessa etiketter är mycket viktiga och måste respekteras. Läs manualen före användning! Titta aldrig direkt in i laserstrålen. 8.2 Skyddsanordningar OBS! Kontrollera alltid innan användning att nedanstående skyddsanordningar fungerar som de skall och att de ej är bortmonterade. Strömbrytaren fungerar enligt nedan: Start Tryck in den gröna knappen Stopp Tryck in den röda knappen Strömbrytaren är utrustad med ett nollspänningsskydd. Om strömmen bryts, exempelvis vid elavbrott, så startar inte motorn automatiskt då strömmen återkommer, utan den måste återstartas genom att trycka in den gröna knappen. Klingskyddet skyddar mot oavsiktlig beröring av kapklingan. Bakre anhållet (8) förhindrar att arbetsstycket skjuts okontrollerat bakåt av kraften från kapklingan. Jordfelsbrytaren minskar risken för elstöt på grund av jordfel: På Tryck in grön knapp ON Av Tryck in blå knapp OFF 9. ANVÄNDNINGS- OCH HANDHAVANDEINSTRUKTIONER Använd alltid ögon-, andnings- och hörselskydd! Använd skyddshandskar! Fara! Avlägsna alltid stickkontakten från eluttaget innan du ställer in, rengör och utför någon form av underhåll eller lämnar maskinen utan uppsikt! 9.1 Användning a. Kontrollera att kakelkapen står stadigt och att alla fyra fötterna har kontakt med underlaget. b. Kontrollera att alla skyddsanordningar är hela och fungerar. c. Kontrollera att det sitter rätt sorts kapklinga monterad för det arbete som skall utföras och kontrollera att den är ordentligt fastspänd. OBS! Använd lämplig kapklinga med tanke på materialet i arbetsstycket. Vid kapning av klinkers och hårt kakel skall diamantkapklingan vara anpassad till just de materialen. d. Justera motorn i önskad kapvinkel 90 eller 45 genom att lossa de båda rattarna (4) på vardera kortsidan. Drag fast de båda rattarna igen. Fara laser. Vinkla aldrig motorn i annan vinkel än 45 eller 90. 5

6 SE e. Kontrollera vattennivån i vattentråget, fyll på vid behov. OBS! Se till att det alltid finns tillräckligt med kylvatten i vattentråget. Diamantkapklingan skadas om det ej finns tillräckligt med kylvatten. f. Markera vid behov kaplinjen på arbetsstycket. Placera arbetsstycket på bordet och tänd lasern. Kontrollera att linjerna överensstämmer. g. Skruva loss ratten (3). h. Kontrollera att elkabeln är hel, anslut elkabeln/stickkontakten till eluttaget och tryck på jordfelsbrytarens ON-knapp. i. Starta motorn genom att trycka in strömbrytarens gröna startknapp. Kontrollera att kylvattnet träffar och kyler kapklingan. j. Håll fast i arbetsstycket, greppa i motorns handtag, samt för motorn sakta framåt mot arbetsstycket. OBS! Mata ej snabbare än vad kapklingan hinner avverka. k. När kapningen är avslutad, stäng av motorn genom att trycka in den röda knappen på strömbrytaren. Avlägsna elkabeln/stickkontakten från eluttaget, samt skruva i ratten (3) så det ej går att föra fram motorn. l. Lossa klingskyddet (14) och rengör runt kapklingan. Rengör därefter vattentråget noggrant och fyll på med nytt, rent vatten. m. Anslut elkabeln/stickkontakten till eluttaget och starta motorn. Låt motorn gå i någon minut så att pumpsystemet rengörs. Töm sedan vattentråget på vatten. n. Torka av maskinen med en torr trasa. Om kapklingan är skadad, sprucken eller sliten måste den omedelbart bytas ut. Kapa alltid i riktning mot bakre anhållet (8). Håll alltid händerna på ett säkert avstånd från kapklingan. 9.2 Transport och förflyttning av kakelkapen Vid all transport eller förflyttning av kakelkapen så gäller följande: Jordfelsbrytaren får ej vara ansluten till eluttaget. Motorenheten skall vara fastskruvad med ratten (3) så att den ej kan röra sig. Motorenheten skall vara i 90 vinkel och de två rattarna (4) skall vara åtdragna. 11. REPARATION & UNDERHÅLL Vid reparation och underhåll får ej stickkontakten vara ansluten till eluttaget Underhåll Kakelkapen behöver inget särskilt underhåll, utan behöver bara rengöras efter användning enl. följande: Vattentråget. Såghuset, runt kapklingan. Kylvattensystemet, genom att pumpa rent vatten i någon minut Byte av diamantkapklinga a. Kontrollera att stickkontakten ej är ansluten till elut- taget. b. Lossa skruvarna (10) på klingskyddet. c. Håll fast klingbrickan med den ena nyckeln och lossa klingmuttern medurs med den andra. OBS! Klingmuttern är vänstergängad! d. Avlägsna klingbrickan och kapklingan. Montera i ny kapklinga och placera klingbrickan utvändigt kapklingan på motoraxeln och skruva fast dem med klingmuttern. OBS! Kontrollera kapklingans rotationsriktning! e. Skruva fast klingsskyddet Felsökning Motorn startar inte: Kontrollera att det finns ström i eluttaget och att inte proppen gått. Kontrollera att jordfelsbrytaren är ansluten till eluttaget och att jordfelsbrytarens gröna tryckknapp ON är intryckt. Kontrollera att strömbrytarens gröna startknapp är intryckt. 12. MILJÖSKYDD Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt. 10. FÖRVARING Kontrollera att kakelkapen är väl rengjord, att motorn är låst i transportläge med ratten (3) och att elkabeln/elkontakten ej är ansluten till eluttaget. Förvara alltid kakelkapen i ett låst och torrt utrymme, oåtkomlig för barn och övriga obehöriga. 6

7 NO Flisekutter 200 mm 2. INNLEDNING Denne bruksanvisningen skal anses som en del av maskinen, og de skal alltid oppbevares sammen. Dersom maskinen selges, skal bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Oppbevar bruksanvisningen på et sted som er lett tilgjengelig for operatøren, og sørg for at den tas godt vare på. Les nøye gjennom hele bruksanvisningen før montering, start og bruk av maskinen. Slå alltid opp i den i tilfelle det skulle oppstå tvil om drift av maskinen. Sikkerhetssymboler i bruksanvisningen. Disse sikkerhetssymbolene gjør brukeren oppmerksom kun på spesifikke farer. Uforsiktig eller feil bruk av maskinen medfører også andre risikoer som ikke omhandles i bruksanvisningen. Generelle ulykkesforebyggende tiltak skal derfor alltid treffes og respekteres. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke, eventuelt med dødelig utgang. 3. TEKNISKE DATA Modell: Flisekutter 200 mm Elmotor: V/50 Hz Motoreffekt: W Motortype: Induksjonsmotor Turtall (maks.): rpm Bremsetid for blad:.... Maks. 15 sekunder Diamantblad: Ø 200 x 25,4 x 2,2 mm Skråstilling av blad: Maks. kuttedybde 90 /45 30/25 mm Bordstørrelse: x 380 mm Maks. kuttelengde: mm Kapasitet kjølevannspumpe: 600 l/time Vanntrau: l Laser Klasse: Effekt: ,0 mw Bølgelengde: nm Lydtrykk (LPA) 10 m: db(a) Lydvolum (LWA): db(a) Batteri: stk. AAA Jordfeilbryter Maks. strøm: A Følsomhet: ma Beskyttelsesgrad:.... IP54 Isolasjonsklasse: I Mål: x 450 x 920 mm Vekt: kg 4. BRUKSOMRÅDE er beregnet for våtkutting av flis og klinkerflis i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. 5. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les denne bruksanvisningen i sin helhet. Dersom du ikke følger forskriftene i denne, kan det føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade. OBS! Vær alltid risikobevisst. Selv om du er vant med maskinen, må du ikke overse risikoen forbundet med arbeidet. Arbeidsområde a. Arbeidsområdet skal være rent og opplyst. b. Arbeidsområdet skal ikke inneholde eksplosive eller brannfarlige væsker, gasser og støv, fordi elektriske maskiner avgir gnister. c. Hold alltid barn og uvedkommende personer utenfor arbeidsområdet. Elsikkerhet a. Unngå å komme i kontakt med jordede overflater, f.eks. rør, radiatorer og kjøleanlegg. Du løper større risiko for å få elektrisk støt dersom kroppen din er jordet. b. Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt, fordi dette gir risiko for elektrisk støt. c. Bruk ikke maskinen i nærheten av lett antennelige væsker eller gasser. d. Dra ikke i kabelen for å trekke støpselet ut av stikkkontakten. Utsett ikke kabelen for varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. En skadet kabel skal straks skiftes ut med originalkabel, og dette skal kun gjøres av godkjent elektriker. En skadet kabel øker risikoen for elektrisk støt. e. Ved bruk av elektriske maskiner utendørs skal det alltid brukes en skjøtekabel som er godkjent og beregnet for bruk utendørs. En slik skjøtekabel reduserer risikoen for elektrisk støt. f. Bruk alltid jordfeilbryter ved bruk av elektriske maskiner, spesielt utendørs. g. Reparasjoner skal kun utføres av godkjent elektriker. h. Arbeidet går sikrere og raskere med korrekt maskinvalg. Press ikke en maskin med lav kapasitet til å utføre et arbeid som krever en maskin med høyere kapasitet. Bruk ikke maskinen til noe den ikke er beregnet for. i. Se etter at alle beskyttelsesanordninger fungerer korrekt. Eventuelle beskyttelsesanordninger må IKKE fjernes eller frakobles. 7

8 NO j. Koble maskinen fra strømnettet så snart den ikke brukes, før service eller justeringer og ved skifte av tilbehør. k. Gå aldri fra maskinen ubevoktet ved arbeid. Slipp ikke oppmerksomheten før maskinen har stanset helt. Bryt så strømmen. l. Bruk kun skjøtekabler som er tilpasset for enheten. Dette verktøyet krever skjøtekabel for 0 til 10 A og en kabelstørrelse på 18AWG. Lengre kabler krever større kabeltverrsnitt. Personlig sikkerhet a. Vær oppmerksom og bruk sunn fornuft når du arbeider med elektriske maskiner. Bruk ikke maskinen om du er trett eller påvirket av narkotiske stoffer, alkohol eller medisiner. Et øyeblikks manglende oppmerksomhet er alt som skal til for at du kan bli alvorlig skadet. b. Unngå utilsiktet start. Se etter at startknappen ikke er inntrykt når støpselet settes i stikkontakten. Bær ikke maskinen med fingeren på startknappen, og sett ikke støpselet i stikkontakten med startknappen inntrykt. c. Kontroller at verktøy er fjernet fra maskinen før start. Et verktøy som sitter igjen på en bevegelig del av maskinen, kan forårsake personskade. d. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. e. Bruk egnede arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk ikke løstsittende klær og smykker som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bruk hårnett ved behov. f. Bruk alltid sikkerhetsutstyr. g. Bruk riktige vernebriller. Vanlige briller og solbriller er ikke godkjente vernebriller. h. Åndedrettsvern, sklisikre sko, hjelm og hørselsvern skal brukes ved behov. i. Oppbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn. j. Kontroller at bevegelige deler sitter på riktig plass og ikke går tregt. Maskinen skal ikke brukes dersom en del er defekt; mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte maskiner. k. Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten for denne maskinen. Tilbehør beregnet for én maskin kan være farlig på en annen maskin. l. Barn og personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne skal ikke bruke produktet uten tilsyn i samsvar med EN /A2: OVERSIKTSBILDE 1. Ratt for fastspenning av vanntrau 2. Kjede 3. Ratt for låsing av motor i transportposisjon 4. Ratt for skråstilling av blad 5. Bakre lengdestopp av drafunksjon 6. Fremre lengdestopp av drafunksjon 7. Laser 8. Bakre anlegg 9. Blad 10. Skrue for bladbeskytter 11. Gjæringsanlegg 12. Ben 13. Fot 14. Bladbeskytter 8

9 NO 7. MONTERINGSANVISNING a. Pakk opp maskinen og kontroller at den ikke er skadet i transporten. b. Skru fast bena (12) på bunnplaten. c. Stikk vognbolten inn i hullet på bunnplatens kortsider. Plasser vanntrauet i bunnplaten, og lås fast vanntrauet med låseplaten og de to rattene (1) på hver kortside. d. Plasser flisekutteren i vanntrauet. e. Løsne rattet (4) på begge sidene og tilt motoren. Fjern isoporbitene. f. Skru ut rattet (3) og før motoren framover. g. Løsne vannpumpen forsiktig, løft flisekutteren litt opp, og plasser pumpen i dets sete i vanntrauet. h. Skru fast rattet (3). i. Plasser flisekutteren på et jevnt og stabilt underlag. j. Åpne lokket på laseren, og sett i batteriene. k. Fyll vann i vanntrauet slik at vannpumpen blir helt nedsenket. 8. SPESIELLE SIKKERHETSANVISNINGER 8.1 Advarselsymboler på maskinen På flisekutteren sitter det forskjellige etiketter med symboler som skal advare om eventuelle risikoer og farer. Disse skal også informere om korrekt opptreden ved bruk av flisekutteren og i spesielle situasjoner. Etikettene er svært viktige og må iakttas. Les bruksanvisningen før bruk! Se aldri rett inn i laserstrålen. 8.2 Beskyttelsesanordninger OBS! Kontroller alltid før bruk at beskyttelsesanordningene nedenfor fungerer som de skal, og at de ikke er demontert. Strømbryteren fungerer slik: Start Trykk inn den grønne knappen Stopp Trykk inn den røde knappen Strømbryteren er utstyrt med nullspenningsvern. Dersom strømmen brytes, eksempelvis ved strømbrudd, starter ikke motoren automatisk når strømmen kommer tilbake, men må startes på ny ved at den grønne knappen trykkes inn. Bladbeskytter beskytter mot utilsiktet berøring av bladet. Bakre anlegg (8) hindrer at arbeidsstykket skyves ukontrollert bakover av kraften fra bladet. Jordfeilbryter reduserer risikoen for elektrisk støt på grunn av jordfeil: På Trykk inn grønn knapp ON Av Trykk inn blå knapp OFF 9. BRUKS- OG HÅNDTERINGSINSTRUKSJONER Bruk alltid øye-, åndedretts- og hørselsvern! Bruk vernehansker! Fare! Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før du stiller inn, rengjør og utfører enhver form for vedlikehold eller går fra maskinen uten tilsyn! 9.1 Bruk a. Kontroller at flisekutteren står stødig, og at alle fire føttene har kontakt med underlaget. b. Kontroller at alle beskyttelsesanordninger er hele og fungerer. c. Kontroller at riktig type blad er montert for arbeidet som skal utføres, og at det er ordentlig fastspent. OBS! Bruk egnet blad med tanke på materialet i arbeidsstykket. Ved kutting av klinkerflis og hard flis skal diamantbladet være tilpasset til disse materialene. d. Juster motoren i ønsket kuttevinkel 90 eller 45 ved å løsne de to rattene (4) på hver kortside. Stram de to rattene igjen. Fare, laser. Vinkle aldri motoren i annen vinkel enn 45 eller 90. 9

10 NO e. Kontroller vannivået i vanntrauet, fyll på ved behov. OBS! Se etter at det alltid er tilstrekkelig med kjølevann i vanntrauet. Diamantbladet vil skades dersom det ikke er tilstrekkelig med kjølevann. f. Marker ved behov kuttelinjen på arbeidsstykket. Plasser arbeidsstykket på bordet og slå på laseren. Kontroller at linjene stemmer overens. g. Skru løs rattet (3). h. Kontroller at kabelen er hel, sett støpselet i stikkontakten, og trykk på jordfeilbryterens ON -knapp. i. Start motoren ved å trykke inn strømbryterens grønne startknapp. Kontroller at kjølevannet treffer og kjøler bladet. j. Hold fast i arbeidsstykket, grip tak i motorens håndtak, og før motoren sakte framover mot arbeidsstykket. OBS! Gå ikke raskere fram enn det bladet rekker å avvirke. k. Når kuttingen er avsluttet, slå av motoren ved å trykke inn den røde knappen på strømbryteren. Trekk støpselet ut av stikkontakten, og skru i rattet (3) slik at det ikke går an føre fram motoren. l. Løsne bladbeskytteren (14) og rengjør rundt bladet. Rengjør deretter vanntrauet grundig, og fyll på nytt, rent vann. m. Sett støpselet i stikkontakten, og start motoren. La motoren gå i noen minutter slik at pumpesystemet rengjøres. Tøm deretter trauet for vann. n. Tørk av maskinen med en tørr klut. Dersom bladet er skadet, sprukket eller slitt, skal det straks skiftes ut. Kutt alltid i retning mot det bakre anlegget (8). Hold alltid hendene på sikker avstand fra bladet. 9.2 Transport og flyttning av flisekutteren Ved all transport eller flytting av flisekutteren gjelder følgende: Jordfeilbryteren må ikke være koblet til strømuttaket. Motorenheten skal være fastskrudd med rattet (3) slik at den ikke kan bevege seg. Motorenheten skal være i 90 vinkel og, de to rattene (4) skal være strammet. 11. REPARASJON OG VEDLIKEHOLD Ved reparasjon og vedlikehold skal støpselet ikke være koblet til stikkontakten Vedlikehold Flisekutteren trenger ikke noe spesielt vedlikehold, men følgende må rengjøres etter bruk: Vanntrauet. Saghuset, rundt bladet. Kjølevannsystemet, ved å pumpe rent vann i noen minutter Skifte av diamantblad a. Kontroller at støpselet ikke er koblet til stikkontakten. b. Løsne skruene (10) på bladbeskytteren. c. Hold fast bladskiven med den ene nøkkelen, og løsne bladmutteren med klokka med den andre. OBS! Bladmutteren er venstregjenget! d. Ta av bladskive og blad. Monter nytt blad, plasser bladskiven på utsiden av bladet på motorakselen, og skru dem fast med bladmutteren. OBS! Kontroller bladets rotasjonsretning! e. Skru fast bladbeskytteren Feilsøking Motoren starter ikke: Kontroller at det er strøm i strømuttaket, og at sikringen ikke er gått. Kontroller at jordfeilbryteren er koblet til strømuttaket, og at jordfeilbryterens grønne trykknapp ON er inntrykt. Kontroller at strømbryterens grønne startknapp er inntrykt. 12. MILJØHENSYN Gjenvinn uønsket materiale i stedet for å kaste det i husholdningsavfallet. Sorter alltid maskiner, tilbehør og emballasjemateriale, og lever dem til en gjenvinningssentral, slik at de der kan kasseres på en miljøvennlig måte. 10. OPPBEVARING Kontroller at flisekutteren er godt rengjort, at motoren er låst i transportposisjon med rattet (3), og at støpselet ikke er koblet til stikkontakten. Oppbevar alltid flisekutteren i et avlåst og tørt rom, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. 10

11 FI Laattaleikkuri 200 mm 2. JOHDANTO Tämä käyttöohje on laitteeseen kuuluva osa. Se on aina säilytettävä yhdessä sen kanssa. Jos laite myydään, käyttöohje on luovutettava uudelle omistajalle. Säilytä käyttöohje helppopääsyisessä paikassa ja pidä se hyvässä kunnossa. Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin ryhdyt kokoamaan laitetta, käynnistät sen tai käytät sitä. Jos mieleesi tulee kysymyksiä laitteen käyttämisestä, etsi vastaus käyttöohjeesta. Käyttöohjeen turvallisuussymbolit Nämä turvallisuussymbolit kertovat vain tietyistä vaaroista. Laitteen käyttäminen huolimattomasti tai virheellisesti aiheuttaa muita vaaroja, joita ei mainita käyttöohjeessa. Siksi on aina ryhdyttävä yleisen tason onnettomuuksia ehkäiseviin toiminpiteisiin. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai konevaurion vaaraa. Tämä symboli merkitsee vakavan henkilövahingon ja mahdollisesti kuoleman vaaraa. 3. TEKNISET TIEDOT Malli: Laattaleikkuri, 200 mm Sähkömoottori: V / 50 Hz Moottoriteho: W Moottorin tyyppi: Induktiomoottori Suurin käyntinopeus: kierr./min. Leikkuuterän jarrutusaika:...enintään 15 sek. Timanttilaikka: Ø 200 x 25,4 x 2,2 mm. Kaltevuus: Suurin katkaisusyvyys 90 /45 : 30 / 25 mm Pöydän koko: x 380 mm Suurin katkaisupituus:. 500 mm Kylmävesipumpun kapasiteetti: 600 l/h Vesisäiliö: l Laser Luokka: Teho: ,0 mw Aallonpituus: nm Äänenpaine (LPA) 10 m: 72 db(a) Äänenvoimakkuus (LWA): db(a) Akku: kpl AAA Vikavirtakytkin Suurin virta: A Herkkyys: ma Kotelointiluokka: IP 54 Eristysluokka: I Mitat: x 450 x 920 mm Paino: kg 4. KÄYTTÖKOHTEET on tarkoitettu laattojen märkäleikkaamiseen tämän käyttöohjeen mukaisesti. 5. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje kokonaan. Jos tätä käyttöohjetta ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava henkilövahinko. HUOMIO! Muista aina vaarat. Älä aliarvioi tämän koneen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. Työskentelyalue a. Työskentelyalueella tulee puhdasta ja valoisaa. b. Siellä ei saa olla räjähtäviä tai syttyviä nesteitä tai kaasuja tai pölyä, sillä sähkökäyttöisistä koneista lähtee kipinöitä. c. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Sähköturvallisuus a. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin. Jos kehosi on maadoitettu, sähköiskun vaara kasvaa. b. Älä altista sähkökäyttöisiä koneita sateelle tai kosteudelle. Muutoin on olemassa sähköiskun vaara. c. Älä käytä konetta helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä. d. Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä sähköjohdosta. Älä altista sähköjohtoa lämmölle, öljylle, teräville reunoille tai liikkuville osille. Vaurioitunut sähköjohto on vaihdettava välittömästi. Vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa sähköjohdon. Vaurioitunut sähköjohto lisää sähköiskun vaaraa. e. Käytettäessä sähkölaitteita ulkona jatkojohdon on oltava hyväksytty ja tarkoitettu ulkokäyttöön. Tällainen jatkojohto vähentää sähköiskun vaaraa. f. Käytä aina vikavirtakytkintä kaikkia sähkölaitteita käyttäessäsi, varsinkin ulkona. g. Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä korjaustyöt. h. Kun valitset oikean koneen, työ sujuu turvallisemmin ja nopeammin. Älä paina heikkotehoista konetta, jotta voisit tehdä sen avulla työn, joka vaatii tehokkaampaa konetta. Älä käytä konetta muihin tarkoituksiin kuin sen omaan käyttötarkoitukseen. i. Varmista, että kaikki suojalaitteet toimivat oikein. Mahdollisia suojalaitteita EI saa irrottaa eikä kytkeä irti. j. Irrota laite sähköpistorasiasta, kun sitä ei käytetä sekä ennen huoltamista, säätämistä ja varusteen vaihtamista. 11

12 FI k. Älä koskaan jätä konetta toimimaan vartioimatta. Älä anna tarkkaavaisuutesi herpaantua ennen kuin laite on pysähtynyt kokonaan. Katkaise tämän jälkeen virta. l. Käytä vain koneen kanssa yhteensopivia jatkojohtoja. Tämä kone edellyttää 0 ja 10 A:n jatkojohtoa. Johtimen koon on oltava 18AWG. Pitkissä johdoissa on oltava poikkipinta-alaltaan suuremmat johtimet. Henkilöturvallisuus a. Ole tarkkaavainen ja käytä tervettä järkeä työskennellessäsi sähkökäyttöisten koneiden avulla. Älä käytä konetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Jos tarkkaavaisuutesi herpaantuu hetkeksikin, voit saada vakavan vamman. b. Vältä koneen käynnistymistä vahingossa. Varmista, ettei käynnistyspainike ole painettuna, kun pistoke työnnetään sähköpistorasiaan. Älä kanna konetta pitämällä sormea käynnistyspainikkeen päällä. Älä työnnä pistoketta pistorasiaan käynnistyspainikkeen ollessa painettuna. c. Tarkista ennen koneen käynnistämistä, että työkalut on poistettu siitä. Koneen pyörivään osaan jäänyt työkalu voi aiheuttaa henkilövahinkoja. d. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. e. Käytä tarkoitukseen soveltuvia työvaatteita ja turvajalkineita. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Käytä tarvittaessa hiusverkkoa. f. Käytä aina suojavarusteita. g. Käytä vaatimukset täyttäviä suojalaseja. Tavalliset silmä- ja aurinkolasit eivät ole suojalaseja. h. Tarvittaessa on käytettävä hengityssuojainta, liukastumiselta suojaavia jalkineita, kypärää ja kuulonsuojaimia. i. Säilytä konetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. j. Tarkista, että kaikki osat ovat oikeissa paikoissa ja ehjiä. Konetta ei saa käyttää, jos siinä on vika. Monet onnettomuudet aiheutuvat koneiden puutteellisen hoidon seurauksena. k. Käytä vain valmistajan juuri sinun koneeseesi suosittelemia tarvikkeita. Yhteen laitteeseen sopivat tarvikkeet voivat aiheuttaa vaaran toisessa koneessa. + l. EN /A2:2006-standardin mukaisesti lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai psyykkiset kyvyt ovat alentuneet, eivät saa käyttää tätä tuotetta. 6. YLEISKUVA 1. Vedensyötön kiinnitys 2. Ketju 3. Moottorin lukitus kuljetusasentoon 4. Leikkuuterän kallistus 5. Vetotoiminnon taaimmainen pituuspysäytin 6. Vetotoiminnon etummainen pituuspysäytin 7. Laser 8. Takimmainen vaste 9. Leikkuuterä 10. Teräsuojuksen ruuvi 11. Jiirausvaste 12. Jalat 13. Jalusta 14. Terän suojus 12

13 FI 7. ASENNUSOHJE a. Ota kone ulos pakkauksestaan. Tarkista, että se on ehjä. b. Ruuvaa jalat (12) pohjalevyyn. c. Työnnä pultit pohjalevyn lyhyiden kylkien aukkoihin. Kiinnitä vedensyöttö pohjalevyyn. Lukitse se sekä molempien lyhyiden kylkien säätöpyörät (1) lukituslevyllä. d. Yhdistä vedensyöttö laattaleikkuriin. e. Irrota säätöpyörät (4) molemmista kyljistä ja kallista moottoria. Poista styroxpalaset. f. Irrota säätöpyörä (3) ja siirrä moottoria eteenpäin. g. Irrota vesipumppu varovaisesti. Nosta laattaleikkuria hieman ja aseta pumppu sille varattuun paikkaan. h. Ruuvaa säätöpyörä (3) kiinni. i. Aseta laattaleikkuri tasaiselle tukevalle alustalle. j. Avaa laserlaitteen kansi ja aseta paristot paikalleen. k. Täytä vedensyöttö niin runsaasti, että vettä menee pumppuun saakka. 8. ERITYISET TURVAOHJEET 8.1 Laitteen varoitussymbolit Laattaleikkurissa näkyvät symboleilla varustetut tarrat varoittavat mahdollisista vaaroista sekä sisältävät tietoja laattaleikkurin käyttämisestä oikein tai erikoistilanteista. Nämä tarrat ovat erittäin tärkeitä. Ne on otettava huomioon. Lue käyttöohje ennen käyttämistä! Älä koskaan katso suoraan lasersäteeseen. 8.2 Suojalaitteet HUOMIO! Tarkista ennen käyttämistä, että jäljempänä mainitut suojalaitteet toimivat oikein ja että niitä ei ole irrotettu. Virtakatkaisin toimii seuraavasti: Käynnistys Paina vihreää painiketta. Pysäytys Paina punaista painiketta. Virtakatkaisin on varustettu nollajännitesuojauksella. Jos virransyöttö katkeaa esimerkiksi sähkökatkon vuoksi, moottori ei käynnisty automaattisesti, kun virransyöttö jälleen alkaa. Moottori on käynnistettävä uudelleen painamalla vihreää painiketta. Terän suojus estää koskettamasta terää vahingossa. Takimmainen vaste (8) estää työstettävää kappaletta sinkoamasta hallitsemattomasti taaksepäin katkaisuterän voimasta. Vikavirtakytkin vähentää maadoitusvirheen aiheuttamaa sähköiskun vaaraa. Käytössä Paina vihreä painike ON-asentoon. Pois käytöstä Paina sininen painike OFF-asentoon. 9. KÄYTTÖ- JA KÄSITTELYOHJEET Käytä aina kuulon ja hengityksen suojaimia sekä suojalaseja. Käytä suojakäsineitä. Vaara! Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen koneen säätämistä, puhdistamista ja kunnossapitoa tai jos jätät koneen ilman valvontaa. 9.1 Käyttäminen a. Varmista, että laattaleikkuri seisoo vakaasti ja että kaikki neljä jalkaa osuvat alustaan. b. Tarkista, että kaikki turvalaitteet ovat ehjiä ja toimivat. c. Tarkista, että leikkurissa on oikeanlainen terä tehtävää työtä varten. Tarkista, että terä on kiinnitetty kunnolla. HUOMIO! Valitse laattaterä työstettävän kappaleen materiaalin mukaisesti. Leikattaessa klinkkeriä tai kovaa kaakelia on käytettävä timanttiterää. d. Säädä moottori kulmaan 90 tai 45 irrottamalla molemmat säätöpyörät (4) lyhyistä kyljistä. Kiristä säätöpyörät. Älä koskaan käytä leikkuria moottorin ollessa muussa kuin 45 tai 90 asteen kulmassa. Laser on vaarallinen. 13

14 FI e. Tarkista veden määrä säiliössä ja lisää sitä tarvittaessa. HUOMIO! Varmista, että vesisäiliössä on aina riittävästi jäähdytysvettä. Timanttiterä vahingoittuu, jos vesisäiliössä ei ole riittävästi jäähdytysvettä. f. Merkitse leikkauslinja tarvittaessa työstettävään kappaleeseen. Aseta työstettävä kappale pöydän keskelle ja sytytä laser. Tarkista, että linjat ovat oikeissa kohdissa. g. Ruuvaa säätöpyörä (3) auki. h. Tarkista, että sähköjohto on ehjä. Työnnä pistoke pistorasiaan ja paina vikavirtakytkimen ON-painiketta. i. Käynnistä moottori painamalla virtakatkaisimen vihreää käynnistyspainiketta. Tarkista, että jäähdytysvesi jäähdyttää leikkausterää. j. Pidä kiinni työstettävästä kappaleesta. Tartu moottorin kahvaan ja siirrä moottoria hitaasti kohti työstettävää kappaletta. HUOMIO! Älä syötä nopeammin kuin terä ehtii leikata. k. Kun laatta on leikattu, sammuta moottori painamalla punaista virtakatkaisimen painiketta. Irrota pistoke pistorasiasta ja käännä säätöpyörää (3), jotta moottoria ei voi siirtää eteenpäin. l. Irrota terän suojus (14) ja puhdista terän ympäristö. Puhdista vesisäiliö huolellisesti ja täyte se puhtaalla vedellä. m. Yhdistä pistoke pistorasiaan ja käynnistä moottori. Anna moottorin käydä muutama minuutti, jotta pumppausjärjestelmä puhdistuu. Tyhjennä vesisäiliö tämän jälkeen. n. Pyyhi kone puhtaaksi kuivalla kankaalla. Vaihda leikkausterä heti, jos se on kulunut, haljennut tai vahingoittunut. Leikkaa aina takavasteen (8) suuntaan. Pidä aina kädet turvallisen etäisyyden päässä leikkausterästä. 9.2 Laattaleikkurin siirtäminen ja kuljettaminen Toimi seuraavasti laattaleikkuria kuljetettaessa tai siirrettäessä. Vikavirtakytkin ei saa olla yhdistettynä sähköpistorasiaan. Moottoriksikön on oltava lukittu paikalleen säätöpyörällä (3), jotta se ei voi liikkua. Moottoriyksikön kulman on oltava 90. Säätöpyörät (4) on kiristettävä. 11. KORJAAMINEN JA KUNNOSSAPITO Pistoke ei saa olla yhdistettynä sähköpistorasiaan, kun konetta korjataan tai huolletaan Kunnossapito Laattaleikkuri ei tarvitse erityistä huoltoa, mutta puhdista aina käytön vesisäiliö leikkuuterää ympäröivä alue jäähdytysvesijärjestelmä pumppaamalla puhdasta vettä muutaman minuutin ajan Timanttiterän vaihtaminen a. Tarkista, että pistoketta ei ole yhdistetty sähköpistorasiaan. b. Irrota terän suojuksen ruuvit (10). c. Pitele terän aluslevyä paikallaan yhdellä kiintoavaimella ja irrota terän mutteri kääntämällä sitä vastapäivään toisella kiintoavaimella. HUOMIO! Terän mutterissa on vasenkätiset kierteet. d. Irrota terän aluslevy ja leikkuuterä. Aseta uusi leikkuuterä paikalleen. Aseta terän aluslevy leikkuuterän päälle moottoriakselille. Kiinnitä ne terän mutterin avulla. HUOMIO! Tarkista leikkuuterän pyörimissuunta! e. Kiinnitä terän suojus takaisin paikalleen Ongelmanratkaisu Moottori ei käynnisty. Tarkista, että sähköverkossa on virtaa ja että sulake ei ole palanut. Tarkista, että vikavirtakytkin on yhdistetty pistorasiaan ja että sen vihreää ON-painiketta on painettu. Tarkista, että vikavirtakytkimen vihreää käynnistyspainiketta on painettu. 12. YMPÄRISTÖNSUOJELU Älä heitä pois talousjätteiden mukana vaan kierrätä. Kaikki koneet, varusteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava ja toimitettava kierrätykseen hävitettäväksi ympäristöystävällisesti. 10. SÄILYTTÄMINEN Varmista, että laattaleikkuri on puhdistettu kunnolla, että moottori on lukittu kuljetustilaan säätöpyörän (3) avulla ja että pistoke on irrotettu pistorasiasta. Säilytä laattaleikkuri kuivassa lukitussa paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. 14

15 DK Fliseskærer 200 mm 2. INTRODUKTION Denne brugsvejledning skal opfattes som en del af maskinen og skal altid opbevares sammen med denne. Hvis maskinen sælges, skal brugsvejledningen overleveres til den ny ejer. Opbevar manualen på et for brugeren lettilgængeligt sted, og sørg for, at den holdes i god stand. Læs hele brugsvejledningen omhyggeligt igennem inden montering, start og brug af maskinen. Kontroller og benyt den altid, hvis der opstår eventuel tvivl om driften. Sikkerhedssymboler i brugsvejledningen. Disse sikkerhedssymboler gør kun opmærksom på specifikke farer. Uforsigtig eller forkert brug af maskinen medfører også andre risici, som ikke er nævnt i brugsvejledningen. Generelle ulykkesforebyggende forholdsregler skal derfor altid iagttages og respekteres. OBS! Dette symbol betyder risiko for mindre personskade eller maskinskade. Dette symbol betyder risiko for alvorlig ulykke med risiko for dødelig udgang. 3. TEKNISKE DATA Model: Fliseskærer 200 mm Elmotor: V/50 Hz Motoreffekt: W Motortype: Induktionsmotor Omdrejningstal (maks.): rpm Bremsetid for skæreskive:....maks. 15 s Diamantskæreskive:... Ø 200 x 25,4 x 2,2 mm Skæreskivens smid: Maks. skæredybde 90 /45 : 30/25 mm Bordstørrelse: x 380 mm Maks. skærelængde: mm Kapacitet kølevandspumpe: l/t Vandtrug: l Laser Klasse: Effekt: ,0 mw Bølgelængde: nm Lydtryk (LPA) 10 m: db(a) Lydvolumen (LWA): db(a) Batteri: stk. AAA Jordfejlsafbryder Maks. strøm: A Følsomhed: mA Indkapslingsklasse:... IP 54 Isolationsklasse: I Mål: x 450 x 920 mm Vægt: kg 4. ANVENDELSESOMRÅDE er beregnet til vådskæring af fliser og klinker i henhold til instruktionerne i denne vejledning. 5. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne manual i sin helhed. Undlader man at følge forskrifterne i denne manual, kan det føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade. OBS! Vær altid bevidst om eventuelle risici. Lad ikke vanens magt ved maskinen føre til, at du ignorerer arbejdets risici. Arbejdsområde a. Arbejdsområdet skal være rent og belyst. b. Arbejdsområdet må ikke indeholde eksplosive eller brandfarlige væsker, gasser og støv, idet elektriske maskiner afgiver gnister. Elsikkerhed a. Undgå at komme i kontakt med jordede overflader, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg. Du løber en større risiko for at få elektrisk stød ved at være i kontakt med en jordet overflade. b. Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugt. Risiko for elektrisk stød. c. Brug ikke maskinen i nærheden af let antændelige væsker eller gasser. d. Træk ikke i ledningen for at trække stikket ud af stikkontakten. Udsæt ikke ledningen for varme, olie, skarpe kanter eller bevægelige dele. Beskadigede ledninger skal straks udskiftes med original ledning. Dette må kun udføres af autoriseret elektriker. Beskadigede ledninger øger risikoen for elektrisk stød. e. Ved udendørs brug af elektriske maskiner, skal der altid bruges en forlængerledning, som er godkendt og beregnet til udendørs brug. Sådan en forlængerledning mindsker risikoen for elektrisk stød. f. Anvend altid fejlstrømsafbryder ved enhver brug af elmaskiner, specielt udendørs. g. Reparationer må kun udføres af autoriseret elektriker. h. Arbejdet går hurtigere og mere sikkert ved korrekt valg af maskine. Pres ikke en maskine med lille kapacitet til at udføre et arbejde, som kræver en maskine med større kapacitet. Brug ikke maskinen til noget, den ikke er beregnet til. i. Sørg for, at alle beskyttelsesanordninger fungerer korrekt. Eventuelle beskyttelsesanordninger må IKKE fjernes eller kobles fra. j. Fjern altid maskinen fra stikkontakten, når den ikke er i brug, før service eller justeringer samt ved udskiftning af tilbehør. 15

16 DK k. Efterlad aldrig maskinen ubevogtet ved arbejde. Slæk ikke på opmærksomheden, før maskinen er standset helt. Afbryd så strømmen. l. Brug kun forlængerledninger, som er beregnet til enheden. Dette værktøj skal bruge folængerledninger til 0 til 10 A og en ledningsstørrelse på 18 AWG. Længere ledninger kræver større ledningsareal. Personlig sikkerhed a. Vær opmærksom og brug din sunde fornuft, når du bruger elektriske maskiner. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Et øjebliks uopmærksomhed kan være skyld i, at du kommer alvorligt til skade. b. Undgå utilsigtet start. Sørg for, at startknappen ikke er trykket ind, når stikket sættes i stikkontakten. Løft ikke maskinen med fingeren på afbryderen og sæt ikke stikket i stikkontakten med startknappen trykket ind. c. Kontroller, at værktøj er fjernet fra maskinen før start. Et værktøj, som stadig sidder på en bevægelig del af maskinen, kan forårsage personskade. d. Indtag altid en god arbejdsstilling med god ligevægt. e. Brug egnet arbejdstøj og skridsikre sko. Bær ikke løstsiddende tøj og smykker, som kan sætte sig fast i bevægelige dele. Brug hårnet om nødvendigt. f. Brug altid sikkerhedsudstyr. g. Brug altid beskyttelsesbriller. Almindelige briller og solbriller er ikke godkendte beskyttelsesbriller. h. Åndedrætsværn, skridsikre sko, hjelm og høreværn skal bruges, om nødvendigt. i. Opbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, utilgængelig for børn. j. Kontroller, at bevægelige dele sidder rigtigt, og at de ikke binder. Maskinen må ikke anvendes, hvis noget er defekt; mange ulykker skyldes dårlig pasning af maskinen. k. Anvend kun tilbehør, som anbefales af producenten til lige præcis din model af maskine. Tilbehør, som er beregnet på én maskine, kan være farligt på en anden maskine. + l. Børn og personer med nedsatte fysiske eller psykiske evner må ikke bruge produktet uden opsyn i henhold til EN /A2: OVERSIGTSBILLEDE 1. Låseknap til fastspænding af vandtrug 2. Kæde 3. Låseknap til fastlåsning af motor under transport 4. Låseknap til hældning af skæreskive 5. Bagerste længdestop af trækfunktionen 6. Forreste længdestop af trækfunktionen 7. Laser 8. Bagerste anslag 9. Skæreskive 10. Skrue til beskyttelsesskærm 11. Geringstilhold 12. Ben 13. Fod 14. Beskyttelsesskærm 16

17 DK 7. MONTERINGSANVISNING a. Pak maskinen ud og kontroller, at den ikke er beskadiget under transport. b. Skru benene (12) fast på bundpladen. c. Stik bolten til vognen i hullet på bordets korte sider. Placer vandtruget i bundpladen og lås det fast med låsepladen og de to låseknapper (1) på hver af de korte sider. d. Placer fliseskæreren i vandtruget. e. Løsn låseknapperne (4) på begge sider og vip motoren. Fjern flamingostykkerne. f. Skru låseknappen (3) af og før motoren fremad. g. Løsn forsigtigt vandpumpen, løft fliseskæreren en smule og placer pumpen i dens leje i vandtruget. h. Skru låseknappen (3) til. i. Placer fliseskæreren på et jævnt og stabilt underlag. j. Åben laserens låg og sæt batterierne i. k. Fyld vand i vandtruget, så vandpumpen er under vand. 8. SÆRLIGE SIKKERHEDSANVISNINGER 8.1 Advarselssymboler på maskinen På fliseskæreren sidder forskellige etiketter med symboler, som er beregnet til at advare mod eventuelle risici samt at informere om korrekt opførsel ved brug af fliseskæreren eller i specielle situationer. Disse etiketter er meget vigtige og skal respekteres. Læs vejledningen inden brug! Anvend altid beskyttelsesbriller, åndedræts- og høreværn! Anvend beskyttelseshandsker! Fare! Fjern altid stikket fra stikkontakten, inden du indstiller, rengør og udfører vedligeholdelse eller efterlader maskinen uden opsyn! Se aldrig direkte ind i laserstrålen. 8.2 Beskyttelsanordninger OBS! Kontroller altid inden brug, at nedenstående beskyttelsesanordninger fungerer som de skal og ikke er afmonterede. Strømafbryderen fungerer som nedenstående: Start Tryk den grønne knap ind Stop Tryk den røde knap ind Strømafbryderen er forsynet med en nulspændingssikring. Hvis strømmen går, eksempelvis ved strømafbrydelse, starter motoren ikke automatisk igen, når strømmen kommer tilbage, men skal genstartes ved at trykke den grønne knap ind. Beskyttelsesskærmen beskytter mod uforsætlig berøring af skæreskiven. Bagerste anslag (8) Forhindrer, at arbejdsemnet kastes ukontrolleret bagud af skæreskivens kraft. Jordfejlsafbryderen minimerer risikoen for elektrisk stød pga. jordfejl: Tænd Tryk grøn knap ind ON Sluk Tryk blå knap ind OFF 9. BRUGS- OG PASNINGSINSTRUKTIONER 9.1 Anvendelse a. Kontroller, at fliseskæreren står stabilt, og at alle fire ben har kontakt med underlaget. b. Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er hele og fungerer. c. Kontroller, at skæreskiven er den rigtige til det arbejde, som skal udføres og kontroller, at den er ordentligt fastspændt. OBS! Brug en egnet skæreskive med henblik på arbejdsemnets materiale. Ved skæring af klinker og hårde fliser skal diamantskæreskiven være tilpasset netop de materialer. d. Juster motoren til den ønskede skærevinkel 90 eller 45 ved at løsne de to låseknapper (4) på hver af de korte sider. Spænd de to låseknapper til igen. Fare laser. 17

18 DK 11. REPARATION & VEDLIGEHOLDELSE Motoren må kun vinkles 45 eller 90. e. Kontroller vandniveauet i vandtruget og fyld på efter behov. OBS! Sørg for, at der altid er tilstrækkeligt med kølevand i vandtruget. Diamantskæreskiven beskadiges, hvis der ikke er tilstrækkeligt kølevand. f. Afmærk, hvis nødvendigt, skærelinien på arbejdsemnet. Placer arbejdsemnet på bordet og tænd laseren. Kontroller, at linierne er i overensstemmelse med hinanden. g. Løsn låseknappen (3). h. Kontroller, at ledningen er hel, slut stikket til stikkontakten og tryk på jordfejlafbryderens ON knap. i. Start motoren ved at trykke afbryderens grønne startknap ind. Kontroller, at kølevandet rammer og køler skæreskiven. j. Hold fast i arbejdsemnet, fat motorens håndtag og før motoren langsomt fremad mod arbejdsemnet. OBS! Skær ikke hurtigere, end at skæreskiven kan følge med. k. Når skæringen er færdig, slukkes motoren ved at trykke afbryderens røde knap ind. Fjern stikket fra stikkontakten og skru låseknappen (3) til, så motoren ikke kan føres fremad. l. Løsn beskyttelsesskærmen (14) og gør rent rundt om skæreskiven. Rengør derefter vandtruget omhyggeligt og påfyld friskt, rent vand. m. Sæt stikket i stikkontakten og start motoren. Lad motoren køre i nogle minutter, så pumpesystemet renses ud. Tøm derefter vandtruget for vand. n. Tør maskinen af med en tør klud. Hvis skæreskiven er beskadiget, revnet eller slidt, skal den straks udskiftes. Skær altid mod det bagerste anslag (8). Hold altid hænderne i sikker afstand fra skæreskiven. Stikket må ikke være tilsluttet stikkontakten under reparation og vedligeholdelse Vedligeholdelse. Fliseskæreren behøver ingen særlig vedligeholdelse udover rengøring efter brug iht. følgende: Vandtruget. Skærehuset, rundt om skæreskiven. Kølevandsystemet, ved at pumpe rent vand i nogle minutter Udskiftning af diamantskæreskive a. Kontroller, at stikket ikke er tilsluttet stikkontakten. b. Løsn skruerne (10) på beskyttelsesskærmen. c. Hold skivens mellemskive fast med den ene nøgle og løsn skivemøtrikken med uret med den anden. OBS! Skivemøtrikken har venstregevind! d. Fjern mellemskiven og skæreskiven. Sæt en ny skæreskive på og placer mellemskiven udenpå skæreskiven på motorakslen og skru dem fast med skivemøtrikken. OBS! Kontroller skæreskivens rotationsretning! e. Skru beskyttelsesskærmen fast Fejlfinding Motoren starter ikke: Kontroller, at der er strøm i stikkontakten, og at sikringen ikke er gået. Kontroller, at jordfejlafbryderen er sluttet til stikkontakten, og at jordfejlafbryderens grønne knap ON er trykket ind. Kontroller, at strømafbryderens grønne startknap er trykket ind. 12. MILJØBESKYTTELSE Genbrug uønsket materiale i stedet for at blande det i husholdningsaffaldet. Sorter alle maskiner, tilbehør og emballage, og indlever det på en genbrugsplads, så det kasseres miljøvenligt. 9.2 Transport og flytning af fliseskæreren Ved al transport eller flytning af fliseskæreren gælder følgende: Jordfejlsafbryderen må ikke være tilsluttet stikkontakten. Motorenheden skal være skruet fast med låseknappen (3), så den ikke kan bevæge sig. Motorenheden skal have en vinkel på 90 og de to låseknapper (4) skal være spændt til. 10. OPBEVARING Kontroller, at fliseskæreren er godt rengjort, at motoren er låst i transportstilling med låseknappen (3), og at stikket ikke er tilsluttet stikkontakten. Opbevar altid fliseskæreren på et aflåst og tørt sted, utilgængelig for børn og andre uvedkommende. 18

19

Flisekutter. Fliseskærer TC 920

Flisekutter. Fliseskærer TC 920 Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer TC 920 Original manual 2 SE Kakelkap TC 920 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V - 1000 W 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT Grästrimmer 230 V - 1000 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine

Betongblander. Betonisekoitin Betonblandemaskine Betongblandare Betongblander Betonisekoitin Betonblandemaskine 130 L 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Betongblandare 130 L 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning skall anses som en del av betongblandaren

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper 400 mm Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Vedkap 400 mm Tekniska specifikationer Elanslutning: 230 V~50 Hz Effekt: 1,8 kw Varvtal (obelastad):

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV LC 400A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Tapetborttagare Tapetfjerner Tapetinirrotuslaite Tapetfjerner WPR 45 Original manual 2 Art. 17-322 Tapetborttagare WPR 45 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE 710 W 2 SLAGBORRMASKIN 710 W 2 4 1 5 6 3 8 7 Beskrivning 1. Snabbchuck 2 13 mm 2. Borrdjupsanslag 3. Extrahandtag 4. Slagfunktionens in- och urkoppling

Lisätiedot

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st.

Ångmopp. Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Ångmopp Handtag Mätbägare, 1 st. Vakuumfilter, 1 st. Isoleringsplatta, 1 st. Fiberduk, 2 st. Kabelkrok Teleskoprör Knapp för låst/rörligt läge för teleskoprör ÅNGA VAKUUM Knapp för höjdinställning Lock

Lisätiedot

CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W

CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W SE CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W Ø 185 mm TEKNISKA SPECIFIKATIONER Elanslutning:...230 V/50 Hz Effekt:...1600 W Spindelhastighet:...4800 rpm (obelastad) Hårdmetallklinga:...Ø

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER WPR 46 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 17-378_manual.indd 2011-09-17, 13.54.48 Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 Original manual Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN ID 1100 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE DIEGRINDER YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Varoitus: Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina käyttöohjeita. Ohjeiden ja määräysten laiminlyönti

Lisätiedot

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-383_manual.indd 2011-10-5, 15.09.05 Art. 17-383 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-383

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S-581

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Bänkborrmaskin 16 mm. Benkboremaskin 16 mm. Penkkiporakone 16 mm. Bænkboremaskine 16 mm

Bänkborrmaskin 16 mm. Benkboremaskin 16 mm. Penkkiporakone 16 mm. Bænkboremaskine 16 mm Art. 17-2291 Bänkborrmaskin 16 mm Benkboremaskin 16 mm Penkkiporakone 16 mm Bænkboremaskine 16 mm Art. 17-2290 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Art. 17-2291 Bänkborrmaskin 16 mm 2. Introduktion och

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

C100 Användarmanual Käyttöohje

C100 Användarmanual Käyttöohje C100 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! Kaffepip Kahvisuukappale

Lisätiedot

Svejseinverter. Hitsausinvertteri

Svejseinverter. Hitsausinvertteri Svetsinverter Sveiseinverter Hitsausinvertteri Svejseinverter MMA/TIG 150DC Original manual 1 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Svetsinverter MMA/TIG 150DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

VB 13Y. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

VB 13Y. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions ELEKTRISK BÄRBAR ARMERINGSKLIPP/ARMERINGSBOCK TRANSPORTABEL BETONJERNSKLIPPER/BUKKER KUTTE-/BØYEMASKIN FOR ARMERINGSJERN TERÄKSEN LEIKKURI/TAIVUTIN PORTABLE REBAR CUTTER/BENDER VB 13Y Läs bruksanvisningen

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW CS-350A CS 35B CS35B Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

W 4YD. Skruvdragarautomat Skrueautomat Skrutrekkerautomat Ruuvinkierrinautomaatti Automatic Screwdriver

W 4YD. Skruvdragarautomat Skrueautomat Skrutrekkerautomat Ruuvinkierrinautomaatti Automatic Screwdriver Skruvdragarautomat Skrueautomat Skrutrekkerautomat Ruuvinkierrinautomaatti Automatic Screwdriver W 4YD Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER LM 502SP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Lisätiedot

INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS

INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS XF Cage 940 1 INNHOLD / INNEHÅLL / SISÄLLYS 3 Deleliste / Dellista / Osaluettelo 4 Montering / Asentaminen 5 Viktig informasjon 6 Kontaktinformasjon 7 Viktig information 8 Kontaktinformation 9 Tärkeitä

Lisätiedot