Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha"

Transkriptio

1 17-721_manaul.indd , Art Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual

2 2 Art

3 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. FÖRVARING 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 11. MILJÖ 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka, eventuellt med dödlig utgång. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2. TEKNISKA DATA Spänning: V ~50 Hz Max effekt: W Varvtal, obelastad: rpm Sågklinga: Ø 185 x 20 Såghöjd: / 45 mm Gering: Ljudtryck L PA 10 m: db(a) Ljudvolym L WA : db(a) Vibrationer ,5 m/s 2 Isoleringsklass: Klass II Kapslingsklass: IP 20 Vikt: ,5 kg 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Cirkelsåg CS 185P är konstruerad och tillverkad för sågning i trä, aluminium, gips och plast enligt instruktionerna i denna manual. All annan användning är förbjuden. Maskinen får ej byggas om. 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Vid behov, använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. 3

4 Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen eller dra av tändhatten från tändstiftet före service och reparation eller när maskinen inte används. Tag alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då motorn är igång. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 4.4 Elsäkerhet Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en rulle. Drag ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. 230 V~ Kabeldimension 0,75 mm 2 30 m 1,0 mm 2 40 m 1,5 mm 2 60 m Max längd Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när du arbetar med maskinen. Risken för elstöt ökar när du är jordad. Eventuella reparationer och kabelbyte ska utföras av behörig elektriker. 4

5 5. ÖVERSIKTSBILD 1. Klingskydd 2. Klingbult 3. Vingratt, sågvinkel 4. Spånutkast 5. Sågskydd 6. Strömbrytare 7. Kolborst 8. Vingratt, klyvanhåll 9. Fotplatta 10. Klyvanhåll 11. Sågklinga 6. MONTERING Cirkelsågen är monterad och klar för användning vid leverans. Kontrollera vid uppackning så att maskinen ej skadats under transporten, samt så att alla delar och tillbehör finns med. Följande delar medföljer: Cirkelsåg Klyvanhåll Fast nyckel Bruksanvisning 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Särskilda risker vid användning av cirkelsåg Risk för skärskada Håll händer och fingrar borta från sågområdet och sågklingan. Håll den ena handen på handtaget den andra handen på motorhuset. Om bägge händerna håller i sågen, så kan de inte skadas av klingan. Placera ej handen eller fingrar framför eller bakom sågen. Låt aldrig handen komma in under arbetsstycket. Maskinens skydd skyddar inte under arbetsstycket. Anpassa skärdjupet efter arbetsstyckets tjocklek. Om en hel tand på sågklingan syns under arbetsstycket är sågdjupsinställningen för stor. Håll aldrig arbetsstycket i händerna eller knäet. Säkra arbetsstycket så det sitter fast ordentligt på en arbetsbänk eller motsvarande. Säkerställ att du kan arbeta utan att utsätta din kropp för risker, att klingan fastnar eller att du tappar kontroll över arbetet. Stoppa inte in nåt finger i spånutkastet. Innanför finns en roterande sågklinga. Utför aldrig någon sågning ovanför huvudhöjd. Risk för backslag Backslag är när sågklingan plötsligt och snabbt hugger fast och stannar, samt kastas upp och/ eller bakåt mot användaren. Det kan bero på att sågspåret blir för trångt eller snett vilket kan medföra att sågklingan hugger fast och maskinen kastas då okontrollerat bakåt mot operatören. Backslag uppstår enbart vid felaktig användning, sågteknik eller fastspänning av arbetsstycke. Använd enbart vassa sågklingor av korrekt dimension, använd aldrig iläggsringar eller HSS klingor. Spänn fast arbetsstycket ordentligt. Kontrollera att det ej sjunker ned vid såglinjen, använd i så fall stöd. 5

6 Lyft aldrig upp sågen från arbetsstycket så länge sågklingan roterar. Kontrollera innan arbetet påbörjas att det ej finns några främmande föremål i arbetsstycket såsom spik, skruv och dylikt. Släpp omedelbart strömbrytaren om sågklingan fastnar eller om cirkelsågen kastas upp. Risk för elstöt Undvik att såga i okända arbetsstycken, kontrollera arbetsstycket med lämplig detektor. Om det ej går att undvika, håll då enbart i maskinens isolerade grepp när det föreligger risk för kontakt med dolda elkablar. Ha alltid kontroll på maskinens elkabel så att den ej kommer i kontakt med sågklingan. Använd aldrig en maskin med skadad elkabel. Vidrör aldrig skadade elkablar. Risk för kringflygande föremål Använd ögonskydd Håll obehöriga åskådare minst 6 m från arbetsområdet. Risk för hörselskador Använd hörselskydd. Risk för damm Använd dammskyddsmask. Såga aldrig i asbest. Damm från vissa träslag såsom ask och ek är cancerframkallande. Såga aldrig i dem utan bra ventilation och dammskyddsmask. Risk för vibrationer Om personer med störningar i blodomloppet för ofta utsätts för vibrationer, kan skador på nervsystemet eller blodkärlen uppträda. Du kan minska vibrationerna genom att använda varma och kraftiga arbetshandskar och förkorta arbetstiden (lägga in flera långa pauser). Uppsök läkare om fingrarna svullnar, om du känner dig dålig eller tappar känseln i fingrarna. 7.2 Varningssymboler och skyltar på maskinen Läs igenom hela manualen, särskilt avsnitten om säkerhet. Var medveten om riskerna vid användning av en cirkelsåg. Avlägsna alltid elkontakten från eluttaget innan klingbyte, service eller underhåll påbörjas. Använd skyddsglasögon! Använd hörselskydd! Maskinen är dubbelisolerad och behöver inte jordas. Reparation av elektriska delar får endast utföras av elektriker. 7.3 Säkerhetsanordningar Strömbrytaren (6) Kontrollera att strömbrytaren fungerar innan användning. Använd aldrig maskinen om strömbrytaren ej fungerar som avsett. Start: Tryck in strömbrytaren. Stopp: Släpp ut strömbrytaren. Klingskydd (1) Kontrollera före användning, eller om sågen tappats, att skyddet fungerar. Använd inte sågen om skyddet inte kan röra sig fritt. Fatta tag i klingskyddets handtag, för tillbaka skyddet och släpp det. Det skall då stängas omgående. Om skyddet och fjädern inte fungerar optimalt skall maskinen lämnas in för reparation. Klingskyddet får endast dras tillbaka manuellt vid gering och instickssågning. Lyft upp skyddet genom att dra tillbaka handtaget och så fort klingan går in i arbetsstycket ska skyddet släppas. För all annan typ av sågning ska skyddet användas automatiskt. 6

7 Varning! Klingskyddet får ej bindas eller på annat sätt manipuleras i öppet läge. d. Rengör klingbult (2), klingbricka (22), klingfläns (23) och axel från sågrester. 8. HANDHAVANDE 8.1 Montering och demontering av sågklinga VARNING! Stickkontakten skall alltid vara avlägsnad från eluttaget vid byte av sågklinga för att förhindra olycka. Använd skyddshandskar för att undvika skärskada. a. Tryck ner axellåsspaken (21) med en hand och lossa den vänstergängade klingbulten (2) med medföljande fasta nyckel, medurs. b. Avlägsna klingbulten (2) och den underliggande klingbrickan (22). c. Öppna det klingskyddet (1) så mycket som möjligt med en hand, och för ut klingan med den andra. e. Sätt tillbaka klingflänsen (23) på axeln. Spåret på brickorna (A,B) ska sitta på klingans sidor. f. Vänd den nya sågklingan så att dess pils riktning överensstämmer med pilen på sågskyddet (5). För på sågklingan så att flänsbrickans fläns (23) kommer helt in i sågklingans centrumhål. g. Spänn åt den vänstergängade klingbulten, moturs. Varning! Använd alltid en sågklinga som är avsedd för det material som skall sågas. Använd alltid en sågklinga med korrekt dimension och centrumhål, annars finns risk för obalans. Använd aldrig skadade eller felaktiga sågklingor, klingbricka, klingfläns eller klingbult. Sågens originaldelar är anpassade för optimal prestanda och säkerhet. Använd aldrig en HSS sågklinga. 8.2 Förberedelser inför användning a. Kontrollera att stickkontakten är avlägsnad från eluttaget. b. Placera och spänn fast arbetsstycket på en arbetsbänk eller pallbockar. Om du använder pallbockar är det viktigt att dessa står stadigt. Var noga med att sågsnittet hamnar precis utanför arbetsbänken/stödet. Arbetsstycket får ej vara böjt, då finns det risk för backslag. 7

8 f. Lossa de båda vingrattarna (3) och ställ in önskad geringsvinkel. g. Lossa vingratten (8) och justera klyvanhållet (10). Drag åt vingratten. VARNING! Säkra alltid arbetsstycket för att förhindra olyckor. c. Kontrollera klingskyddets (1) funktion. Det skall täcka hela sågklingan ifall man ställer ifrån sig maskinen. d. Kontrollera att sågklingan (11) är hel och fastspänd samt rätt typ för det arbete som skall utföras. e. Lossa spaken (33) och lyft fotplattan (9) för att ställa in sågdjupet. Sågdjupet är markerat på det nedre klingskyddet och skall vara ca 3-4 mm mer än arbetsstyckets tjocklek. Spänn spaken igen. h. Kontrollera att alla vingrattar och spakar är ordentligt åtdragna 8. 3 Sågning a. Anslut stickkontakten i eluttaget. b. Placera fotplattans framkant på arbetsstycket så att klyvanhållet ligger dikt an mot arbetsstyckets kant och klingskyddet ej vidrör arbetsstycket. Sågen är utrustad med två stycken indikeringar för såglinjen. Var sågsnittet hamnar i förhållande till indikeringarna beror på sågklingans lutning. Om lutningen är 0 så hamnar sågsnittet i linje med det nedre sågsnittet märkt 0. Om vinkeln är 45 hamnar sågsnittet i linje med övre indikeringen märkt 45. c. Tryck in strömbrytaren (6) och låt motorn komma upp i varv. För fram sågen sakta så att klingskyddet öppnas. Börja såga i en 8

9 jämn hastighet längs önskad såglinje. d. Då sågningen är klar, släpp strömbrytaren och avvakta till dess sågklingan slutat att rotera. Lyft därefter upp sågen från arbetsstycket. e. Avlägsna stickkontakten från eluttaget. VARNING! Låt maskinen göra jobbet. För maskinen försiktigt framåt i en jämn hastighet. Om du forcerar sågningen blir resultatet dåligt, dessutom kan sågklingan och motorn överhettas. Om sågen går snett ska du inte försöka tvinga maskinen tillbaka till såglinjen. Stäng istället av motorn och låt klingan stanna helt. Kontrollera att sågklingan är vass, ta ut en ny såglinje och börjar om sågningen. 9. FÖRVARING Kontrollera att cirkelsågen är hel och väl rengjord. Förvara cirkelsågen i ett svalt och torrt utrymme, oåtkomligt för barn och andra obehöriga. Förvara alltid maskinen i en miljö med temperaturer mellan -20 C och +40 C. Förvara inte maskinen i närheten av kemikalier, lösningsmedel eller gödningsmedel. Sådana produkter är ofta nedbrytande och kan orsaka irreparabel skada på din maskin. Rengör elmotorns ventilationsöppningar och strömbrytare med dammsugare och mjuk borste. Kontrollera att sågklingan är hel och vass. Kontrollera maskinens skruvar regelbundet. Spänn åt lösa skruvar för att förhindra farliga olyckor. OBS! Om maskinen är mycket smutsig så går det att använda en lätt fuktad trasa med mild tvållösning som ej är skadlig för plastdetaljerna. Använd aldrig några frätande kemikalier vid rengöring, de kan skada plastdetaljerna. Vatten får absolut inte tränga in till maskinens elektriska delar. Detta kan orsaka kortslutning Justering av fast geringsvinkel 0 a. Vänd sågen upp och ned. b. Lossa de båda vingrattarna (3). c. Använd en vinkelhake så att vinkeln mellan sågklingan (11) och fotplattan (9) blir exakt 90. Vid behov, skruva ut justerskruven (34) något varv. d. Spänn vingrattarna. e. Skruva därefter in justerskruven (34) så att den har kontakt med geringskonsolen (35). 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL Varning! Stäng alltid av maskinen och koppla bort den från eluttaget innan byte av sågklinga eller någon form av underhåll eller service sker. Säkerhetsanordningar som tagits bort vid underhålls- och rengöringsarbeten måste ovillkorligen monteras tillbaka och kontrolleras innan maskinen används igen. Om maskinen måste repareras, så får reparation endast utföras av behörig servicetekniker Dagligt underhåll efter utfört arbete Rengör maskinen från sågrester med en trasa eller mjuk borste. 9

10 10.3 Byte av kolborst Motorn har två kolborst (7) som sitter på motorn. Skruva upp locken med en skruvmejsel och kontrollera att kolborsten är rena, hela och kan röra sig fritt. Maskinens överbelastningsskydd stänger av maskinen automatiskt när kolborsten är utslitna OBS! Använd endast original reservdelar från en auktoriserad återförsäljare. Om felaktiga delar används kan maskinens livslängd påverkas. 11. MILJÖ El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 10

11 Sirkelsag, CS 185P INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8. HÅNDTERING 9. OPPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke, eventuelt med dødelig utfall. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller maskinskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2. TEKNISKE DATA Spenning: V ~50 Hz Maks. effekt: W Turtall, ubelastet: rpm Sagblad: Ø 185 x 20 Saghøyde: / 45 mm Gjæring: Lydtrykk L PA 10 m: db(a) Lydvolum L WA : db(a) Vibrasjoner ,5 m/s 2 Isolasjonsklasse: II Beskyttelsesgrad: IP20 Vekt: ,5 kg 3. BRUKSOMRÅDE sirkelsag CS 185P er konstruert og produsert for saging i tre, aluminium, gips og plast i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen. Annen bruk må ikke forekomme. Maskinen må ikke bygges om. 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes. 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og vernebriller. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett dersom du har langt hår, og 11

12 bruk ikke smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og brytere fungerer. Vær spesielt nøye med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte skjærverktøy, tilbehør og reservedeler. Bruk maskinen kun for tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke maskinens kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Hold ikke fingeren på strømbryteren. Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen eller trekke tennplugghetten av tennpluggen før service og reparasjon eller når maskinen ikke er i bruk. Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Gå aldri fra en maskin ubevoktet når motoren er i gang. Rengjør maskinen etter bruk, og utfør service jevnlig. Oppbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn. 4.4 Elsikkerhet Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette. Behandle kabler forsiktig, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. Eventuell skjøtekabel skal ikke være rullet opp på en trommel. Dra ut hele kabelen fra kabeltrommelen. Bruk kun korrekt dimensjonerte skjøtekabler med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke. 230 V~ Kabeldimensjon 0,75 mm 2 30 m 1,0 mm 2 40 m 1,5 mm 2 60 m Maks. lengde Utendørs skal det kun brukes skjøtekabler som er godkjent for utendørs bruk. Unngå kontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer og kjøleanlegg når du arbeider med maskinen. Risikoen for elektrisk støt øker når du er jordet. Eventuelle reparasjoner og kabelskifte skal utføres av autorisert elektriker. 12

13 5. OVERSIKTSBILDE 1. Bladbeskytter 2. Bladbolt 3. Vingeratt, sagevinkel 4. Sponutkast 5. Sagbeskytter 6. Strømbryter 7. Kullbørste 8. Vingeratt, parallellanlegg 9. Fotplate 10. Parallellanlegg 11. Sagblad 6. MONTERING Sirkelsagen er montert og klar for bruk ved levering. Kontroller ved oppakking at maskinen ikke er blitt skadet under transporten, og at alle deler og tilbehør er med. Følgende deler medfølger: Sirkelsag Parallellanlegg Fastnøkkel Bruksanvisning 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Spesielle risikoer ved bruk av sirkelsag Risiko for kuttskade Hold hender og fingre borte fra sageområde og sagblad. Hold den ene hånden på håndtaket og den andre hånden på motorhuset. Dersom begge hender holder i sagen, kan de ikke skades av bladet. Plasser ikke hånd eller fingre framfor eller bak sagen. La aldri hånden komme inn under arbeidsstykket. Maskinens beskyttelsesanordninger beskytter ikke under arbeidsstykket. Tilpass sagedybde etter arbeidsstykkets tykkelse. Om en hel tann på sagbladet er synlig under arbeidsstykket, er sagedybdeinnstillingen for stor. Hold aldri arbeidsstykket i hendene eller mellom knærne. Fest arbeidsstykket godt fast til en arbeidsbenk eller tilsvarende. Sørg for at du kan arbeide uten å utsette deg selv for risiko, uten at bladet setter seg fast, og uten at du mister kontroll over arbeidet. Stapp ikke en finger inn i sponutkastet. Innenfor finnes det et roterende sagblad. Utfør aldri saging over hodehøyde. Risiko for tilbakeslag Tilbakeslag er det som skjer når sagbladet plutselig og raskt hugger seg fast og stanser, og kastes opp og/eller bakover mot brukeren. Dette kan skje dersom sagesporet blir for trangt eller skrått, slik at sagbladet hugger seg fast, og sagen kastes ukontrollert bakover mot operatøren. Tilbakeslag oppstår kun ved feil bruk, feil sageteknikk eller feil fastspenning av arbeidsstykket. Bruk kun skarpe sagblad av korrekt dimensjon; bruk aldri innleggsringer eller HSSblader. Spenn arbeidsstykket ordentlig fast. Kontroller at det ikke synker ned ved sagelin- 13

14 jen, bruk i så fall støtte. Løft aldri sagen opp fra arbeidsstykket så lenge sagbladet roterer. Kontroller før arbeid igangsettes at det ikke finnes fremmedlegemer i arbeidsstykket så som spiker, skruer og lignende. Slipp straks strømbryteren dersom sagbladet setter seg fast, eller dersom sirkelsagen kastes opp. Risiko for elektrisk støt Unngå å sage i ukjente arbeidsstykker; kontroller arbeidsstykket med egnet detektor. Om slik saging ikke kan unngås, hold kun i maskinens isolerte grep når det foreligger risiko for kontakt med skjulte elkabler. Ha alltid kontroll på maskinens kabel slik at den ikke kommer i kontakt med sagbladet. Bruk aldri en maskin med skadet kabel. Berør aldri skadede elkabler. Risiko for gjenstander som flyr av gårde Bruk øyevern Hold ubehørige tilskuere minst 6 m fra arbeidsområdet. Risiko for hørselskade Bruk hørselvern. Risiko for støv Bruk støvmaske. Sag aldri i asbest. Støv fra enkelte treslag, så som eik, ask m.fl., kan forårsake kreft. Sag aldri i disse uten god ventilasjon og støvmaske. Risiko for vibrasjoner Dersom personer med forstyrrelser i blodomløpet for ofte utsettes for vibrasjoner, kan skader på nervesystem eller blodkar oppstå. Du kan redusere vibrasjonene ved å bruke varme og kraftige arbeidshansker og ved å forkorte arbeidstiden (legge inn flere lange pauser). Oppsøk lege dersom fingrene hovner opp, dersom du føler deg uvel eller blir nummen i fingrene. 7.2 Advarselsymboler og skilt på maskinen Les gjennom hele bruksanvisningen, spesielt avsnittene om sikkerhet. Vær klar over risikoene ved bruk av en sirkelsag. Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten før bladskifte, service eller vedlikehold. Bruk vernebriller! Bruk hørselvern! Maskinen er dobbeltisolert og behøver ikke jordes. Reparasjon av elektriske deler skal kun utføres av elektriker. 7.3 Sikkerhetsanordninger Strømbryter (6) Kontroller at strømbryteren fungerer før bruk. Bruk aldri maskinen om strømbryteren ikke virker som den skal. Start: Trykk inn strømbryteren. Stopp: Slipp ut strømbryteren. Bladbeskytter (1) Kontroller før bruk, eller dersom sagen har blitt mistet i gulvet, at beskytterne fungerer. Bruk ikke sagen om beskytteren ikke kan bevege seg fritt. Grip tak i bladbeskytterens håndtak, før beskytteren tilbake og slipp den. Den skal da stenges omgående. Dersom beskytter og fjær ikke fungerer optimalt, skal maskinen leveres inn til reparasjon. Bladbeskytteren skal kun dras tilbake manuelt ved gjæring og innstikksaging. Løft beskytteren opp ved å dra tilbake håndtaket. Straks bladet går inn i arbeidsstykket, skal beskytteren slippes. For all annen type saging skal beskytteren brukes automatisk. 14

15 Advarsel! Bladbeskytteren må ikke bindes fast eller på annen måte manipuleres i åpen posisjon. d. Rengjør bladbolt (2), bladskive (22), bladflens (23) og aksel for sagerester. 8. HÅNDTERING 8.1 Montere og demontere sagblad ADVARSEL! Av sikkerhetsmessige hensyn skal støpselet alltid være trukket ut av stikkkontakten ved skifte av sagblad. Bruk vernehansker for å unngå kuttskade. a. Trykk ned aksellåsespaken (21) med én hånd, og løsne den venstregjengede bladbolten (2) med medfølgende fastnøkkel, med klokka. b. Fjern bladbolten (2) og den underliggende bladskiven (22). c. Åpne bladbeskytteren (1) så mye som mulig med én hånd, og før bladet ut med den andre. e. Sett bladflensen (23) tilbake på akselen. Sporet på skivene (A, B) skal sitte på bladets sider. f. Vend det nye sagbladet slik at pilens retning på bladet er i samsvar med pilen på sagbeskytteren (5). Sett på sagbladet slik at flensskiven flens (23) kommer helt inn i sagbladets senterhull. g. Stram den venstregjengede bladbolten, mot klokka. Advarsel! Bruk alltid et sagblad som er beregnet for materialet som skal sages. Bruk alltid et sagblad med korrekt dimensjon og senterhull, ellers er det fare for ubalanse. Bruk aldri skadet eller feil sagblad, bladskive, bladflens eller bladbolt. Sagens originaldeler er tilpasset for optimal ytelse og sikkerhet. Bruk aldri et HSS-sagblad. 8.2 Forberedelser før bruk a. Kontroller at støpselet er trukket ut av stikkkontakten. b. Plasser og spenn fast arbeidsstykket på en arbeidsbenk eller støttebukker. Om du bruker støttebukker, er det viktig at disse står stødig. Vær nøye med at sagesnittet havner like utenfor arbeidsbenken/støtten. Arbeidsstykket må ikke være bøyd; det er da fare for tilbakeslag. 15

16 f. Løsne de to vingerattene (3), og still inn ønsket gjæringsvinkel. g. Løsne vingeratt (8), og juster parallellanlegget (10). Stram vingerattet. ADVARSEL! Sikre alltid arbeidsstykket for å hindre ulykker. c. Kontroller bladbeskytterens (1) funksjon. Den skal dekke hele sagbladet i tilfelle man setter fra seg maskinen. d. Kontroller at sagbladet (11) er helt og fastspent, og at det er riktig type for arbeidet som skal utføres. e. Løsne spaken (33), og løft fotplaten (9) for å stille inn sagedybden. Sagedybden er markert på nedre bladbeskytter og skal være ca. 3-4 mm mer enn arbeidsstykkets tykkelse. Stram spaken igjen. h. Kontroller at alle vingeratt og spaker er ordentlig strammet Saging a. Sett støpselet i stikkontakten. b. Plasser fotplatens framkant på arbeidsstykket slik at parallellanlegget ligger tett an mot arbeidsstykkets kant og bladbeskytteren ikke berører arbeidsstykket. Sagen er utstyrt med to indikeringer for sagelinjen. Hvor sagesnittet havner i forhold til indikeringene, er avhengig av sagbladets vinkling. Dersom vinklingen er 0, havner sagesnittet i linje med det nedre sagesnittet merket 0. Om vinkelen er 45, havner sagesnittet i linje med øvre indikering merket 45. c. Trykk inn strømbryteren (6), og la motoren komme opp i turtall. Før sagen sakte fram slik at bladbeskytteren åpnes. Begynn å sage i en jevn hastighet langs ønsket sagelinje. 16

17 d. Når sagningen er ferdig, slipp strømbryteren, og vent til sagbladet har sluttet å rotere. Løft deretter sagen opp fra arbeidsstykket. e. Trekk støpselet ut av stikkontakten. ADVARSEL! La maskinen gjøre jobben. Før maskinen forsiktig framover i en jevn hastighet. Om du forserer sagingen, blir resultatet dårlig, og sagblad og motor blir overopphetet. Om sagen går skrått, skal du ikke prøve å tvinge maskinen tilbake til sagelinjen. Slå i stedet av motoren, og la bladet stanse helt. Kontroller at sagbladet er skarpt, ta ut en ny sagelinje, og begynn sagingen på nytt. 9. OPPBEVARING Kontroller at sirkelsagen er hel og godt rengjort. Oppbevar sagen i et kjølig og tørt rom, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. Oppbevar alltid sagen i et miljø med temperatur mellom -20 C og +40 C. Oppbevar ikke sagen i nærheten av kjemikalier, løsemidler eller gjødsel. Slike produkter er ofte nedbrytende og kan forårsake uopprettelig skade på sagen. Kontroller sagens skruer jevnlig. Stram løse skruer for å hindre farlige ulykker. OBS! Dersom maskinen er svært tilsmusset, kan du bruke en lett fuktet klut med en mild såpeløsning som ikke er skadelig for plastdelene. Bruk aldri etsende kjemikalier ved rengjøring, fordi dette kan skade plastdelene. Vann må under ingen omstendigheter trenge inn i maskinens elektriske deler. Dette kan forårsake kortslutning Justere fast gjæringsvinkel 0 a. Snu sagen opp ned. b. Løsne de to vingerattene (3). c. Bruk en vinkelhake slik at vinkelen mellom sagblad (11) og fotplate (9) blir nøyaktig 90. Ved behov, skru ut justeringsskruen (34) noen omdreininger. d. Stram vingerattene. e. Skru deretter inn justeringsskruen (34) slik at den har kontakt med gjæringsbraketten (35). 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD Advarsel! Slå alltid av maskinen og koble den fra stikkontakten før skifte av sagblad eller enhver form for vedlikehold eller service. Sikkerhetsanordninger som er fjernet ved vedlikehold og rengjøring, må monteres og kontrolleres før maskinen brukes igjen. Dersom maskinen trenger reparasjon, skal denne utføres kun av godkjent servicetekniker Daglig vedlikehold etter utført arbeid Rengjør maskinen for sagerester med en klut eller en myk børste. Rengjør motorens ventilasjonsåpninger og strømbryter med støvsuger og en myk børste. Kontroller at sagbladet er helt og skarpt. 17

18 10.3 Skifte av kullbørste Motoren har to kullbørster (7), som sitter på motoren. Skru opp lokket med en skrutrekker, og kontroller at kullbørstene er rene, hele og kan bevege seg fritt. Maskinens overbelastningsvern slår av maskinen automatisk når kullbørstene er utslitt. OBS! Bruk kun originaldeler fra en autorisert forhandler. Dersom du bruker feil deler, kan maskinens levetid påvirkes. 11. MILJØ EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) 18

19 Pyörösaha, CS 185P SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. KOKOAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. SÄILYTTÄMINEN 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 11. YMPÄRISTÖ 1. JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: Tämä symboli merkitsee vakavan henkilövahingon ja mahdollisesti kuoleman vaaraa. HUOMIO! Tämä symboli merkitsee vähäisen henkilövahingon tai konevaurion vaaraa. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Jännite: V ~ 50 Hz Suurin teho: W Kierrosnopeus kuormittamattomana kierr./min. Terä: Ø 185 x 20 Sahauskorkeus: /45 mm Jiiraus: Äänenpaine L PA 10 m: db(a) Äänenvoimakkuus L WA : db(a) Tärinä ,5 m/s 2 Eristysluokka: II Kotelointiluokka: IP 20 Paino ,5 kg 3. KÄYTTÖKOHTEET Pyörösaha CS 185P on tarkoitettu puun, alumiinin, kipsin ja muovin sahaamiseen tämän käyttöohjeen mukaisesti. Muunlainen käyttö on kielletty. Koneeseen ei saa tehdä muutoksia. 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet ja noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. 19

20 Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö tai irrottamalla sytytystulpan hattu ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat on poistettu siitä. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa sen moottorin käydessä. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 4.4 Sähköturvallisuus Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta. Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä. Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla rullattuna. Poista koko jatkojohto johtokelalta. Käytä vain laitteelle mitoitettuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja joiden pituus on oikea. 230 V~ Johdon mitoitus 0,75 mm 2 30 m 1,0 mm 2 40 m 1,5 mm 2 60 m Suurin pituus Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin, kun käytät laitetta. Sähköiskun vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu. Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä korjaustyöt ja vaihtaa johdon. 20

21 5. YLEISKUVA 1. Terän suojus 2. Terän kiinnityspultti 3. Sahauskulman säädin 4. Purunpoistoaukko 5. Sahanterän suojus 6. Virtakatkaisin 7. Hiiliharjat 8. Vasteen säädin 9. Jalkalevy 10. Sivuohjain 11. Terä 6. KOKOAMINEN Pyörösaha toimitetaan koottuna ja käyttövalmiina. Tarkista ottaessasi laitteen ulos pakkauksestaan, ettei siinä ole kuljetusvaurioita ja että osia tai varusteita ei puutu. Toimitus sisältää seuraavat osat: Pyörösaha Sivuohjain Kiintoavain Käyttöohje 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Vaarat pyörösahaa käytettäessä Leikkautumisvaara Pidä kädet ja sormet loitolla sahanterästä ja sahattavalta alueelta. Pidä toisella kädellä kiinni kahvasta ja toisella moottorikotelosta. Kun molemmilla käsillä pidetään kiinni sahasta, terä ei voi vahingoittaa niitä. Älä laita kättä tai sormia sahan eteen tai taakse. Älä koskaan vie kättä sahattavan kappaleen alle. Koneen suojat eivät suojaa sahattavan kappaleen alla. Mukauta sahaussyvyys sahattavan kappaleen paksuuteen. Jos sahanterän hammas näkyy kokonaan sahattavan kappaleen alla, sahaussyvyys on liian suuri. Älä koskaan pitele sahattavaa kappaletta käsissä tai polvien päällä. Kiinnitä sahattava kappale kunnolla esimerkiksi työpenkkiin. Varmista, että voit työskennellä altistamatta itseäsi vaaroille, menettämättä sahattavan kappaleen hallintaa ja terän juuttumatta kiinni. Älä työnnä sormia sahauspurun poistoaukkoon. Sen alla on pyörivä sahanterä. Älä koskaan sahaa pään yläpuolelta. Takaiskun vaara Jos sahanterä tarttuu kiinni ja pysähtyy, aiheutuu takaisku. Tällöin pyörösaha sinkoutuu ylös- ja/tai taaksepäin käyttäjää kohden. Syynä voi olla liian ahdas tai vino sahausura. Tällöin sahanterä tarttuu kiinni, ja pyörösaha sinkoutuu hallitsematta taaksepäin kohti käyttäjää. Takaiskun syynä on aina virheellinen käyttäminen, sahaustekniikka tai terän tarttuminen kiinni sahattavaan kappaleeseen. Käytä vain oikean kokoisia teräviä sahanteriä. Älä käytä lisä- tai HSS-teriä. Kiinnitä sahattava kappale kunnolla. Tarkista, ettei sahattava kappale pääse painumaan alaspäin. Käytä tarvittaessa tukea. Älä koskaan nosta sahaa irti sahattavasta kappaleesta, kun sahanterä pyörii. 21

22 Tarkista ennen sahaamisen aloittamista, ettei sahattavassa kappaleessa ole vieraita esineitä, kuten nauloja tai ruuveja. Jos sahanterä tarttuu kiinni tai saha sinkoutuu ylöspäin, vapauta virtakatkaisin heti. Sähköiskun vaara Vältä sahaamasta vieraita sahattavia kappaleita. Tarkista sahattava kappale tunnistimen avulla. Jos sahanterä voi osua piilossa oleviin sähköjohtoihin, pitele sahaa vain eristetystä kahvasta. Varo, ettei sahan sähköjohto kosketa sahanterää. Älä koskaan käytä konetta, jos sähköjohto on vaurioitunut. Älä koskaan kosketa vaurioitunutta sähköjohtoa. Lentävien esineiden aiheuttama vaara Käytä silmäsuojaimia. Pidä asiattomat henkilöt vähintään 6 metrin päässä työskentelyalueelta. Kuulovamman vaara Käytä kuulonsuojaimia. Pölyn aiheuttamat vaarat Käytä hengityssuojainta. Älä koskaan sahaa asbestia. Tiettyjen puulajien sahanpuru, kuten tammen ja saarnen, voi aiheuttaa syöpää. Sahaa niitä vain hyvin tuuletetuissa paikoissa ja käytä hengityssuojainta. Tärinävaara Jos verenkierto-ongelmista kärsivä henkilö altistuu tärinälle usein, voi aiheutua hermosto- tai verisuonivaurioita. Voit vähentää tärinälle altistumista käyttämällä lämpimiä tukevia työskentelykäsineitä, lyhentämällä työaikaa ja pitämällä useita pitkiä taukoja. Jos sormesi turpoavat tai muuttuvat tunnottomiksi tai tunnet itsesi huonovointiseksi, mene lääkärin vastaanotolle. 7,2 Laitteen varoitussymbolit ja kyltit Lue koko käyttöohje huolellisesti läpi, varsinkin turvallisuudesta kertova osa. Ole tietoinen vaaroista käyttäessäsi pyörösahaa. Pistoke on irrotettava pistorasiasta aina ennen huoltamista, kunnossapitämistä tai terän vaihtamista. Käytä suojalaseja. Käytä kuulonsuojaimia. Tämä laite on kaksoiseristetty, joten sitä ei tarvitse maadoittaa. Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata sähköiset osat. 7,3 Turvalaitteet Virtakatkaisin (6) Tarkista ennen käyttämistä, että virtakatkaisin toimii. Älä käytä konetta, jos virtakatkaisin ei toimi. Käynnistys: Paina virtakatkaisin sisään. Pysäytys: Vapauta virtakatkaisin. Terän suojus (1) Tarkista ennen käyttämistä tai jos saha on pudonnut, että suojus toimii oikein. Älä käytä sahaa, jos suojus ei voi liikkua vapaasti. Tartu terän suojuksen kahvaan, vedä sitä taaksepäin ja vapauta se. Sen on sulkeuduttava heti. Jos suojus ja jousi eivät toimi oikein, toimita kone korjattavaksi. Terän suojuksen saa vetää taaksepäin käsin vain jiiri- ja pistosahattaessa. Nosta suojusta vetämällä kahvaa taaksepäin. Kun terä menee sahattavan kappaleen sisään, vapauta suojus. Muunlaisessa sahaamisessa suojuksen on annettava toimia automaattisesti. 22

23 Varoitus! Terän suojusta ei saa kiinnittää avoimeen asentoon. d. Puhdista sahanterän kiinnityspultti (2), aluslevy (22), laippa (23) ja akseli sahanpurusta. 8. KÄYTTÄMINEN 8.1 Sahanterän kiinnittäminen ja irrottaminen VAROITUS! Onnettomuuksien välttämiseksi pistoke on irrotettava sähköpistorasiasta, kun sahanterä vaihdetaan. Käytä suojakäsineitä leikkautumisvammojen välttämiseksi. a. Paina akselin lukitinta (21) alaspäin yhdellä kädellä. Irrota terän vasenkierteinen kiinnityspultti (2) kääntämällä sitä myötäpäivään mukana toimitetun kiintoavaimen avulla. b. Irrota sahanterän kiinnityspultti (2) ja sen alla sijaitseva aluslevy (22). c. Avaa sahanterän suojusta (1) mahdollisimman paljon yhdellä kädellä, ja irrota terä toisella kädellä. e. Aseta laippa (23) takaisin paikalleen akseliin. Aluslevyjen (A ja B) urien tulee osoittaa sahanterän laitoja kohden. f. Käännä uusi sahanterä siten, että sen nuoli on samansuuntainen sahanterän suojuksen (5) nuolen kanssa. Aseta sahanterä siten, että laippa (23) täyttää keskiaukon kokonaan. g. Kiristä vasenkierteinen sahanterän pultti kääntämällä sitä vastapäivään. Varoitus! Valitse sahanterä sahattavan materiaalin mukaan. Käytä aina oikean kokoista sahanterää, jossa on oikean kokoinen keskiaukko. Muutoin on olemassa epätasapainon vaara. Älä koskaan käytä vaurioitunutta tai virheellistä sahanterää tai sen aluslevyä, laippaa tai pulttia. Sahan alkuperäiset osat varmistavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden. Älä käytä HSS-sahanterää. 8.2 Valmistelut ennen käyttämistä a. Varmista, että pistoke on irrotettu sähköpistorasiasta. b. Kiinnitä sahattava kappale esimerkiksi työpenkkiin tai pukkien päälle. Jos käytät pukkeja, on tärkeää, että ne ovat vakaita. Varmista, että sahauslinja tulee työpenkin tai tuen ulkopuolelle. Sahattava kappale ei saa olla taipunut. Muutoin on olemassa takaiskun vaara. 23

24 f. Irrota molemmat siipipyörät (3) ja aseta haluamasi jiirisahauskulma. g. Irrota siipipyörä (8) ja säädä sivuohjain (10). Kiristä siipipyörä. VAROITUS! Kiinnitä sahattava kappale kunnolla onnettomuuksien välttämiseksi. c. Tarkista sahanterän suojuksen (1) toiminta. Se on peitettävä koko sahanterä. d. Tarkista, että sahanterä (11) on ehjä, kunnolla kiinni ja että se on oikean tyyppinen tehtävää työtä varten. e. Aseta sahaussyvyys irrottamalla vipu (33) ja nostamalla jalkalevyä (9). Sahaussyvyys on merkitty terän suojuksen alaosaan. Sen on oltava 3 4 mm enemmän kuin sahattavan kappaleen paksuus. Kiristä vipu uudelleen. h. Tarkista, että kaikki siipipyörät ja vivut on kiristetty kunnolla Sahaaminen a. Yhdistä pistoke sähköpistorasiaan. b. Aseta jalkalevyn etureuna sahattavaa kappaletta vasten siten, että sivuohjain on vasten sahattavan kappaleen reunaa eikä sahan terä kosketa tätä kappaletta. Sahassa on kaksi sahauslinjan ilmaisinta. Sahauslinjan asento ilmaisimiin nähden määräytyy sahanterän kallistuksen mukaan. Jos kallistus on 0, sahauslinja on samalla tasolla 0 -merkityn alemman linjan kanssa. Jos kulma on 45, sahauslinja on samalla tasolla 45 -merkityn ylemmän linjan kanssa. c. Paina virtakatkaisinta (6) ja anna moottorin kiihtyä täyteen vauhtiin. Työnnä sahaa hitaasti eteenpäin, jotta terän suojus avautuu. Sahaa tasaisella nopeudella sahauslinjaa pitkin. 24

25 d. Kun sahaaminen on valmis, vapauta virtakatkaisin ja odota, kunnes sahanterä on pysähtynyt kokonaan. Nosta tämän jälkeen saha irti sahattavasta kappaleesta. e. Irrota pistoke pistorasiasta. VAROITUS! Anna koneen tehdä työ. Työnnä konetta eteenpäin tasaisesti. Jos sahaat pakottamalla, tuloksesta tulee huono. Lisäksi sahanterä ja moottori voivat ylikuumentua. Jos saha kulkee vinoon, älä yritä pakottaa sitä takaisin sahauslinjalle. Pysäytä moottori ja anna terän pysähtyä kokonaan. Tarkista, että sahanterä on terävä. Merkitse uusi sahauslinja ja aloita sahaaminen alusta. 9. SÄILYTTÄMINEN Tarkista, että pyörösaha on ehjä ja puhdistettu hyvin. Säilytä pyörösahaa kuivassa viileässä paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. Säilytä laitetta paikassa, jossa lämpötila on C. Älä säilytä laitetta kemikaalien, liuottimien tai lannoitteiden läheisyydessä. Tällaiset aineet muodostavat usein hajoamistuotteita, jotka voivat vaurioittaa laitetta pysyvästi. HUOMIO! Jos laite on todella likainen, voit puhdistaa sen kostealla rievulla ja miedolla pesuaineella, joka ei vaurioita muoviosia. Älä käytä syövyttäviä kemikaaleja. Ne voivat vahingoittaa muoviosia. Vettä ei saa päästä laitteen sähköisiin osiin. Muutoin voi aiheutua oikosulku. 10,2 Jiirisahauskulman säätäminen kiinteästi 0 asteeksi a. Käännä saha ylösalaisin. b. Irrota molemmat siipipyörät (3). c. Aseta sahanterän (11) ja jalkalevyn (9) väliseksi kulmaksi tasan 90 suorakulman avulla. Löysennä säätöruuvia (34) muutama kierros tarvittaessa. d. Kiristä siipipyörät. e. Kiristä säätöruuvia (34), jotta se osuu jiirisahauskonsoliin (35). 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO Varoitus! Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke sähköpistorasiasta aina ennen sahanterän vaihtamista tai laitteen huoltamista. Jos turvalaitteita poistetaan huollon ajaksi, ne on asetettava takaisin paikoilleen ja tarkistettava ennen laitteen käyttämistä uudelleen. Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata laitteen Päivittäinen kunnossapito työn valmistumisen jälkeen Poista sahanpuru pehmeällä harjalla tai kankaalla. Puhdista sähkömoottorin ilmanvaihtoaukot ja virtakatkaisin imuroimalla sekä pehmeällä harjalla. Tarkista, että sahanterä on ehjä ja terävä. Tarkista laitteen ruuvit säännöllisesti. Kiristä löysät ruuvit onnettomuuksien välttämiseksi. 25

26 10.3 Hiiliharjojen vaihtaminen Moottorissa on kaksi hiiliharjaa (7). Irrota kansi ruuvitaltalla. Tarkista, että hiiliharjat ovat ehjiä ja puhtaita ja että ne voivat liikkua vapaasti. Jos hiiliharjat ovat kuluneet, ylikuormitussuoja katkaisee virran automaattisesti. HUOMIO! Käytä korjauksissa vain alkuperäisiä valtuutetulta jälleenmyyjältä ostettuja varaosia. Virheellisten osien käyttäminen voi lyhentää koneen käyttöikää. 11. YMPÄRISTÖ Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 26

27 Rundsav, CS 185P INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 8. ANVENDELSE 9. OPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 11. MILJØ 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhedsfarer. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: Dette symbol betyder fare for alvorlig ulykke med risiko for dødelig udgang. OBS! Dette symbol betyder fare for mindre personskade eller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge maskinen. 2. TEKNISKE DATA Spænding: V ~ 50 Hz Maks. effekt: W Hastighed, ubelastet: rpm Savklinge: Ø 185 x 20 Skærehøjde: / 45 mm Gering: Lydtryk L PA 10 m: db(a) Lydvolumen L WA : db(a) Vibrationer: ,5 m/s 2 Isoleringsklasse: Klasse II Indkapslingsklasse: IP 20 Vægt: ,5 kg 3. ANVENDELSESOMRÅDE Rundsav CS 185P er udelukkende konstrueret og fremstillet til at save træ, aluminium, gips og plast iht. anvisningerne i denne manual. Al anden brug er forbudt. Maskinen må ikke ombygges. 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal de efterfølgende punkter altid bemærkes. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. 4.1 Arbejdsområde Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og luftarter udenfor arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, sikkerhedshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller, hvis nødvendigt. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke 27

28 smykker eller løstsiddende tøj, som kan sidde fast i maskinen. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen, føre til uforsigtighed. 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan slukke for maskinen. Brug ikke en defekt maskine. Overlad den til et autoriseret serviceværksted til reparation. Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmen før service og reparation, eller når maskinen ikke er i brug. Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes. Efterlad aldrig maskinen ubevogtet, når motoren kører. Rengør maskinen efter brug og tilse den regelmæssigt. Opbevar maskinen tørt og beskyttet, udenfor børns rækkevidde. 4.4 Elsikkerhed Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til det. Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. En eventuel forlængerledning må ikke være rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen. Brug kun en rigtigt dimensioneret forlængerledning med henblik på længde og ledningsareal i forhold til udtagets strømstyrke. 230 V~ Ledningsdimension 0,75 mm 2 30 m 1,0 mm 2 40 m 1,5 mm 2 60 m Maks. længde Udendørs må der kun anvendes forlængerledning, som er godkendt til udendørs brug. Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med maskinen. Risiko for elektrisk stød øges, når du er jordet. Eventuel reparation og ledningsudskiftning må kun udføres af autoriseret elektriker. 28

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W

CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W SE CIRKELSÅG 1600 W SIRKELSAG 1600 W PYÖRÖSAHA 1600 W RUNDSAV 1600 W Ø 185 mm TEKNISKA SPECIFIKATIONER Elanslutning:...230 V/50 Hz Effekt:...1600 W Spindelhastighet:...4800 rpm (obelastad) Hårdmetallklinga:...Ø

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S-581

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V - 1000 W 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT Grästrimmer 230 V - 1000 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV

VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV VEDKAP VEDKAPPSAG KLAPISIRKKELI BRÆNDESAV LC 400A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Tapetborttagare Tapetfjerner Tapetinirrotuslaite Tapetfjerner WPR 45 Original manual 2 Art. 17-322 Tapetborttagare WPR 45 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-383_manual.indd 2011-10-5, 15.09.05 Art. 17-383 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-383

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Svejseinverter. Hitsausinvertteri

Svejseinverter. Hitsausinvertteri Svetsinverter Sveiseinverter Hitsausinvertteri Svejseinverter MMA/TIG 150DC Original manual 1 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Svetsinverter MMA/TIG 150DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kap- & geringssåg Kapp- & gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kap- & geringssåg Kapp- & gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kap- & geringssåg Kapp- & gjæresag Katkaisu- ja jiirisaha Modell/Malli: J1X-KZ2-210 Nr/Nro: 30-9441 Ver. 001-200605 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer TC 920

Flisekutter. Fliseskærer TC 920 Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer TC 920 Original manual 2 SE Kakelkap TC 920 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD

Lisätiedot

Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha

Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pendelsticksåg Pendelstikksag Heiluripistosaha Ver. 001-0005 Modell/Malli: 30-9320 Nr/Nro: CT-4411 SVENSKA Pendelsticksåg Artikelnummer: 30-9320, Modell: CT-4411 Generella säkerhetsinstruktioner

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER WPR 46 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 17-378_manual.indd 2011-09-17, 13.54.48 Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 Original manual Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN ID 1100 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm

Flisekutter. Fliseskærer 200 mm Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer 200 mm a4-manualmall Instruktioner för användning av mallen Rubrik - framsida Huvudrubrik undertext Skift+ctrl+ALT+3 Skift + Ctrl+ 9 Rubriken på fyra språk

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer RH 400 PLUS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper

VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper VEDkap VEDkappsaG polttopuusirkkeli trækapper 400 mm Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Vedkap 400 mm Tekniska specifikationer Elanslutning: 230 V~50 Hz Effekt: 1,8 kw Varvtal (obelastad):

Lisätiedot

KAP- & GERINGSSÅG MS 210C KAPP- OG GJÆRSAG MS 210C KATKAISU- JA JIIRISAHA MS 210C KAP- OG GERINGSSAV MS 210C

KAP- & GERINGSSÅG MS 210C KAPP- OG GJÆRSAG MS 210C KATKAISU- JA JIIRISAHA MS 210C KAP- OG GERINGSSAV MS 210C KAP- & GERINGSSÅG MS 210C KAPP- OG GJÆRSAG MS 210C KATKAISU- JA JIIRISAHA MS 210C KAP- OG GERINGSSAV MS 210C SE Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

KAP- & GERINGSSÅG MS 255C KAPP- OG GJÆRSAG MS 255C KATKAISU- JA JIIRISAHA MS 255C KAP- OG GERINGSSAV MS 255C

KAP- & GERINGSSÅG MS 255C KAPP- OG GJÆRSAG MS 255C KATKAISU- JA JIIRISAHA MS 255C KAP- OG GERINGSSAV MS 255C KAP- & GERINGSSÅG MS 255C KAPP- OG GJÆRSAG MS 255C KATKAISU- JA JIIRISAHA MS 255C KAP- OG GERINGSSAV MS 255C SE Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första

Lisätiedot

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER LM 502SP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 18 SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KAP- & GERINGSSÅG MS 255D KAPP- OG GJÆRSAG MS 255D KATKAISU- JA JIIRISAHA MS 255D KAP- OG GERINGSSAV MS 255D

KAP- & GERINGSSÅG MS 255D KAPP- OG GJÆRSAG MS 255D KATKAISU- JA JIIRISAHA MS 255D KAP- OG GERINGSSAV MS 255D KAP- & GERINGSSÅG MS 255D KAPP- OG GJÆRSAG MS 255D KATKAISU- JA JIIRISAHA MS 255D KAP- OG GERINGSSAV MS 255D SE Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE DIEGRINDER YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Varoitus: Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina käyttöohjeita. Ohjeiden ja määräysten laiminlyönti

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Gräsröjare 25 cc. Gressrydder 25 cc. Ruohoraivuri 25 cc. Græstrimmer 25 cc

Gräsröjare 25 cc. Gressrydder 25 cc. Ruohoraivuri 25 cc. Græstrimmer 25 cc Gräsröjare 25 cc Gressrydder 25 cc Ruohoraivuri 25 cc Græstrimmer 25 cc 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI 2 SE Gräsröjare 25 cc 2. INTRODUKTION Denna bruksanvisning skall anses som en del av maskinen och

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG

PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG 530790 BlackLineManual 19-09-06 08:28 Side 1 PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG V400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 530790 BlackLineManual 19-09-06 08:28 Side 2 Vedkapsåg V400X ELEKTRISK

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Kombinationssåg Yhdistelmäsaha

Kombinationssåg Yhdistelmäsaha KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Kombinationssåg Yhdistelmäsaha Ver. 001-200505 Modell/Malli: DJ-CMT02 Nr/Nro: 30-9080 1 SE Läs hela bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den för framtida bruk.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

CIRCULAR SAW FOR FIREWOOD INSTRUCTION MANUAL

CIRCULAR SAW FOR FIREWOOD INSTRUCTION MANUAL MODEL 50900 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Zhejiang Jifa, Zhejiang EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6001 - Zhejiang Jifa, Zhejiang EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

ELKEDJESÅG ELEKTRISK MOTORSAG SÄHKÖKETJUSAHA ELKÆDESAV

ELKEDJESÅG ELEKTRISK MOTORSAG SÄHKÖKETJUSAHA ELKÆDESAV ELKEDJESÅG ELEKTRISK MOTORSAG SÄHKÖKETJUSAHA ELKÆDESAV ECS 2516 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

K 3000 Vac, K 3000 Wet

K 3000 Vac, K 3000 Wet Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje K 3000 Vac, K 3000 Wet Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000

Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000 Digitalt elverk Digitalt strømaggregat Digitaalinen sähkögeneraattori Digital generator G 1000 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Digitalt elverk G 1000 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot