Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker"

Transkriptio

1 Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 10,8V Original manual

2 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2

3 Borr- och skruvdragare CD 10,8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. INSTALLATION OCH MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. TRANSPORT & FÖRVARING 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 11. MILJÖ 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller väsentlig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: OBS! Indikerar att felaktigt förfarande kan påverka arbetets effektivitet eller leda till personoch materialskador. VARNING! Risk för allvarlig olycka. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage. Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2. TEKNISKA DATA Art nr Modell CD 10,8V Batteri Li-Ion 10,8V Batteri kapacitet ,3 Ah Varvtal rpm Max vridmoment Nm Snabbchuck ,0 10 mm Momentinställningslägen: Ljudtryck LPA (10 m): db(a) Ljudvolym LWA db(a) Vibrationer ,93 m/s2 Vikt ,0 kg Batteriladdare Ingående spänning AC V~50 Hz Utgående spänning DC ,6 V Laddström ma Laddningstid h Isolationsklass II Kapslingsklass IP ANVÄNDNINGSOMRÅDE Borr- & skruvdragaren CD 10,8V är avsedd till borrning i trä, plast och metall samt för skruvdragning. 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva och brandfarliga vätskor eller gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 3

4 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Vid behov, använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen eller dra av tändhatten från tändstiftet före service och reparation eller när maskinen inte används. Tag alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då motorn är igång. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 4.4 Elsäkerhet Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. 4.5 Batterisäkerhet Maskinens batteri får endast laddas med hjälp av medföljande batteriladdare. En batteriladdare som är lämplig för en typ av batteri kan innebära risk för brand vid användning i samband med en annan typ av batteri. Den medföljande batteriladdaren är endast avsedd för laddning av medföljande batteri. För att förhindra risken för brand och explosion får den ej användas för laddning av några andra produkter. För att förhindra risken för explosion, kortslut ej batteriet, samt skydda det från värme, direkt solljus eller öppen eld. Om batteriet skadas, kan batterisyra läcka ut från batteriet. Om batterisyran kommer i kontakt med huden, skölj omedelbart ytan med vatten, eftersom batterisyran kan orsaka irritation och brännskador. Om batterisyran kommer i kontakt med ögonen så måste du söka läkarvård. Försök ej att reparera eller att plocka isär batteriet. Felaktig montering kan orsaka elchock, kan göra batteriet strömförande eller orsaka brand. Utsätt inte batteriet för onormal värme överstigande 50 C. En explosion och/eller eventuell brand kan då uppstå. 4

5 5. ÖVERSIKTSBILD 1. Snabbchuck 2. Vred, momentinställning 3. Omkopplare, rotationsriktning 4. Strömbrytare 5. Batteri 6. Snäpplås, batteri 7. Lampa 8. Batterihållare 9. Batterieliminator INSTALLATION OCH MONTERING Vid uppackning, kontrollera att väska, skruvdragarenhet, batteriladdare och batteri inte skadats i transporten. Ladda batteriet fullt enligt handhavandeinstruktionerna i kapitel 8. OBS! Ett nytt batteri är inte fulladdat och måste därför laddas innan maskinen kan användas för första gången. Observera även att om maskinen är ny eller om den inte använts på en längre tid, så kommer EJ batteriet att nå sin fulla effekt förrän det laddats flera gånger. 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 7.1 Varningsymboler och skyltar på maskinen Läs bruksanvisningen innan maskinen används. Utsätt inte batteriet för en temperatur överstigande 50 C. Elda inte upp batteriet, det kan explodera. Använd enbart batteriladdaren (batterihållaren och batterieliminatorn) inomhus. Batteriladdaren är dubbelisolerad, vilket innebär att den inte behöver jordas. Eventuell reparation får enbart utföras av auktoriserad personal. Utsätt inte batteriet för fukt eller vatten. 5

6 8. HANDHAVANDE 8.1 Batteriladdare (8 & 9) OBS! Använd endast den medföljande batteriladdaren (8 & 9) och ett fullladdat original batteri (5). Ett nytt batteri får full kapacitet då det laddats och urladdats fem gånger. a. Kontrollera att batterieliminatorn (9) och dess elkabel är hela. b. Anslut batterieliminatorns (9) kontakt till batterihållaren (8). c. Placera i batteriet (5) i batterihållaren (8). d. Anslut batterieliminatorn (9) i ett 230V ~50 Hz vägguttag. Lysdioden lyser rött under uppladdningen. e. Då batteriet är fulladdat lyser lysdioden grönt. Avlägsna batteriet från batterihållaren och batterieliminatorn från vägguttaget. OBS! Om inte batteriet använts på ett tag, ladda och ladda ur batteriet 2-3 gånger för att återställa batteriet. Om batteriets brukstid efter fulladdning är anmärkningsvärt kort, så kan batteriet vara i slutet av sin livscykel, byt i sådana fall ut batteriet omgående mot ett nytt. Var noggrann med att undvika kortslutning av batteripoler eller bleck. Kortslutning av batteri kan orsaka brand eller explosion och leda till allvarlig personskada. Ladda inte upp batteriet flera gånger i rad utan låt det laddas ur mellan laddningarna. Batteriet kan annars överhettas, varvid kapacitet och livslängd minskar. 8.2 Montering/byte av borr och bits Varning! Avlägsna alltid batteriet från maskinen innan byte av borr eller bits, detta för att undvika att oavsiktlig start som kan förorsaka skada. Denna maskin är försedd med en snabbchuck (1), vilket innebär att ingen chucknyckel behövs för att fästa ett borr eller bits i chucken. 1. Håll i chuckens inre ring och vrid låsringen moturs. 2. Sätt i borr eller bits i chucken hela vägen ner i botten. 3. Håll i chuckens inre ring och vrid låsringen medurs för att låsa fast borret eller bitsen. 8.3 Byte av rotationsriktning Maskinen är försedd med omkopplare för rotationsriktning (3). För att ändra rotationsriktningen, stanna maskinen genom att släppa strömbrytaren/avtryckaren (4). Vänta tills chucken helt slutat rotera och tryck omkopplaren (3) till önskat läge: För medurs rotation: Tryck omkopplaren åt vänster. För moturs rotation: Tryck omkopplaren åt höger. Låst neutralläge: Omkopplaren i mittenläget. 6

7 OBS! När maskinen inte används, skall rotationsomkopplaren alltid vara i sitt låsta neutralläge. Kontrollera alltid rotationsriktningen före användning. Vänta alltid tills chucken helt slutat rotera innan rotationsomkopplaren trycks in. 8.4 Strömbrytaren/Reglering av varvtal Maskinen är försedd med elektronisk, steglös varvtalsreglering och lämpar sig därför mycket bra för både skruvdragning och borrning. För att starta maskinen, tryck in strömbrytaren/ avtryckaren (4) försiktigt, varvid chucken sakta börjar rotera. Den steglösa varvtalsregleringen är beroende av hur mycket strömbrytaren/ avtryckaren trycks in. Ju mer strömbrytaren/ avtryckaren trycks in, ju högre varvtal på borrmaskinen. För att stänga av maskinen, släpp strömbrytaren/avtryckaren. 8.5 Justering åtdragningsmoment Maskinen är försedd med justerbart åtdragningsmoment för skruvdragning. För att undvika att materialet eller gängorna skadas vid skruvdragning i mjuka material eller för plåtskruv etc, kan åtdragningsmomentet justeras beroende på typ av skruv och material. Vrid på momentvredet (2) till önskad inställning. Vid skruvdragning kommer kopplingen att börja slira när det inställda momentet uppnåtts och därmed hindras skruven från att skruvas in för djupt eller att skruvens spår skadas. Åtdragningsmomentet kan ställas in i 11 steg, där 1 ger minst åtdragning och 11 ger kraftigast åtdragning. Starta alltid på den lägsta inställningen 1 för att sedan öka öka åtdragningsmoment tills önskat resultat erhållits. Vrid omkopplaren till borrsymbolen för största åtdragningsmoment. I denna position slirar aldrig kopplingen. OBS! Överbelastning och stopp hos maskinen kan leda till sönderbränd 8.6 Borrning När maskinen skall användas för vanlig borrning skall momentvredet vridas så att pilsymbolen hamnar mitt för borrmarkeringen. Borra med lågt varvtal i metall, plast eller hårda material. Vid borrning i mjukt trä så borra med högt varvtal. Det går bra att borra i stålplåt, aluminium och mässing. Gör en borrmarkering med hjälp av en körnare för att underlätta borrningen. För att undvika att materialet runt borrhålets undersida spricker sönder när borret går igenom, placera arbetsstycket på en träskiva eller liknande som det inte gör något om du borrar i. 8.7 Skruvdragning För att undvika skada på skruvhuvudet, var alltid noga med att välja rätt storlek och typ av bits för den skruv som skall skruvas fast. För att skruva fast en skruv: Kontrollera före start att skruvbitset är ordentligt fastsatt. Ställ in åtdragningsmomemntet med vredet (2). Tryck in omkopplaren (3) för rotationsriktning åt vänster. Tryck bitset mot skruvhuvudet och tryck försiktigt in strömbrytaren (4) varvid motorn startar och skruven skruvas in. För att skruva loss en skruv: Tryck in omkopplaren (3) för rotationsriktning åt höger. Tryck bitset mot skruvhuvudet och tryck försiktigt in strömbrytaren/avtryckaren (4). Lossa skruven. 9. Förvaring Vid längre tids förvaring så: Ladda upp batteriet fullt. Rengör maskinen och batteriladdaren. Förvara maskinen på en torr och frostfri plats, ej över +40 C, oåtkomligt för barn och andra obehöriga. 7

8 10. Service och underhåll OBS! Avlägsna alltid batteriet från maskinen vid service och underhåll. Varken maskinen eller batteriladdaren kräver något speciellt underhåll mer än: Rengör maskinens ytterhölje regelbundet, helst efter varje användning. Använd ej några vassa eller skarpa föremål för att rengöra maskinen. Låt ej någon form av vätska komma in i maskinen. Använd en mjuk, ren trasa för rengöring av maskinens ytterhölje från smuts, olja, fett, damm etc. Använd ej kemikalier vid rengöring av maskinens plastdetaljer, eftersom dessa kan skada plasten. Se till att alltid hålla maskinens ventilationshål öppna och rena Problemlösning Problem Möjlig orsak Lösning Motorn startar inte. Motorn går ojämnt. 1. Batteriet är ej korrekt monterat. 2. Batteriet är helt urladdat. 3. Rotationsväljaren är i neutralläge. 1. Batteriet är urladdat 2. Batteriet är utslitet och har nedsatt funktion. 3. Verktyget är överbelastat. 1. Kontrollera och montera batteriet. 2. Ladda batteriet. 3. Ställ in önskad rotationsriktning. 1. Ladda batteriet. 2. Byt ut batteriet. 3. Släpp strömbrytaren och låt verktyget vila. Försök att använda mindre kraft och växla eventuellt ned. 11. El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 2006/66/EC) 8

9 Drill/skrutrekker CD 10,8V INNHOLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. INSTALLASJON OG MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8. HÅNDTERING 9. OPPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 11. EE-AVFALL 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: OBS! Indikerer at feil framgangsmåte kan påvirke arbeidets effektivitet og føre til personskade og materiell skade. ADVARSEL! Risiko for alvorlig ulykke. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2. TEKNISKE DATA Art.nr Modell CD 10,8V Batteri Li-ion 10,8 V Batterikapasitet ,3 Ah Turtall rpm Maks. moment Nm Hurtigchuck mm Momentinnstillinger: Lydtrykk LPA (10 m): db(a) Lydvolum LWA db(a) Vibrasjoner ,93 m/s2 Vekt kg Batterilader Inngående spenning AC V~50 Hz Utgående spenning DC ,6 V Ladestrøm ma Ladetid h Isolasjonsklasse II Beskyttelsesgrad IP20 3. BRUKSOMRÅDE Drill/skrutrekker CD 10,8V er beregnet for boring i tre og plast og for stramming av skruer. 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes. 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 9

10 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og vernebriller. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett om du har langt hår, og bruk ikke smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og reguleringsanordninger fungerer. Vær spesielt nøye med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte skjæreverktøy, tilbehør og reservedeler. Bruk maskinen kun på tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke maskinens kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Hold ikke fingeren på strømbryteren. Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen eller løsne hetten fra tennpluggen før service og reparasjon eller når maskinen ikke er i bruk. Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Gå aldri fra en maskin ubevoktet når motoren er i gang. Rengjør maskinen etter bruk, og foreta jevnlig service. Oppbevar maskinen på et tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. 4.4 Elsikkerhet Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette. Behandle kabler forsiktig, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. 4.5 Batterisikkerhet Maskinens batteri skal lades kun ved bruk av medfølgende batterilader. En batterilader som er egnet for en type batteri, kan innebære risiko for brann ved bruk sammen med en annen type batteri. Den medfølgende batteriladeren er beregnet kun for lading av medfølgende batteri. For at risiko for brann og eksplosjon skal forhindres, må den ikke brukes for lading av noen andre produkter. For å forhindre risiko for eksplosjon, kortslutt ikke batteriet, og beskytt det mot varme, direkte sollys og åpen ild. Dersom batteriet skades, kan batterisyre lekke ut fra batteriet. Om batterisyren kommer i kontakt med huden, skyll straks flaten med vann, fordi den kan forårsake irritasjon og brannskader. Om syren kommer i kontakt med øynene, må du oppsøke lege. Prøv ikke å reparere batteriet eller ta det fra hverandre. Feil montering kan forårsake elektrisk støt, gjøre batteriet strømførende eller forårsake brann. Utsett ikke batteriet for varme som overstiger 50 C. Det kan da oppstå eksplosjon og/eller brann. 10

11 5. OVERSIKTSBILDE 1. Hurtigchuck 2. Velger, momentinnstilling 3. Bryter, rotasjonsretning 4. Strømbryter 5. Batteri 6. Snepplås, batteri 7. Lampe 8. Batteriholder 9. Batterieliminator INSTALLASJON OG MONTERING Ved oppakking, kontroller at koffert, skrutrekkerenhet, batterilader og batteri ikke er skadet i transporten. Lad batteriet helt opp i samsvar med instruksjonene for håndtering i punkt 8. OBS! Et nytt batteri er ikke fulladet og må derfor lades før maskinen kan tas i bruk. Legg merke til at når maskinen er ny, eller når den ikke har vært brukt på en god stund, vil batteriet IKKE komme opp i full effekt før det har vært ladet flere ganger. 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 7.1 Advarselsymboler og skilt på maskinen Les bruksanvisningen før maskinen tas i bruk. Utsett ikke batteriet for en temperatur som overstiger 50 C. Legg ikke batteriet i åpen ild; det kan eksplodere. Bruk batteriladeren (batteriholder og batterieliminator) kun innendørs. Batteriladeren er dobbeltisolert, slik at den ikke behøver å jordes. Eventuell reparasjon skal utføres kun av autorisert personale. Utsett ikke batteriet for fukt eller vann. 11

12 8. HÅNDTERING 8.1 Batterilader (8 og 9) OBS! Bruk kun medfølgende batterilader (8 og 9) og et fulladet originalbatteri (5). Et nytt batteri oppnår full kapasitet når det er ladet og utladet fem ganger. a. Kontroller at batterieliminatoren (9) og dens kabel er hele. b. Koble batterieliminatorens (9) kontakt til batteriholderen (8). c. Sett batteriet (5) i batteriholderen (8). d. Koble batterieliminatoren (9) til en 230 V ~50 Hz stikkontakt. Lysdioden lyser rødt under opplading. e. Når batteriet er fulladet, lyser lysdioden grønt. Ta batteriet ut av batteriholderen, og koble batterieliminatoren fra stikkontakten. OBS! Dersom batteriet ikke har vært brukt på en stund, lad det opp og lad det ut 2-3 ganger for å gjenoppfriske batteriet. Dersom batteriets brukstid etter fullading er svært kort, kan batteriets livssyklus gå mot slutten skift i slike tilfeller batteriet straks ut. Vær nøye med å unngå kortslutning av batteripoler eller kontaktpunkt. Kortslutning av batteri kan forårsake brann eller eksplosjon og føre til alvorlig personskade. Lad ikke opp batteriet flere ganger etter hverandre, men la det lades ut mellom ladingene. Batteriet kan ellers overopphetes, slik at kapasitet og levetid reduseres. 8.2 Montere/skifte bor og bits Advarsel! Fjern alltid batteriet fra maskinen før skifte av bor eller bits, dette for å unngå utilsiktet start som kan forårsake skade. Denne maskinen er ustyrt med en hurtigchuck (1), slik at du ikke trenger en chucknøkkel for å feste et bor eller bits i chucken. 1. Hold i chuckens indre ring, og vri låseringen mot klokka. 2. Sett bor eller bits helt inn i chucken. 3. Hold i chuckens indre ring, og vri låseringen med klokka for å låse fast bor eller bits. 8.3 Skifte av rotasjonsretning Maskinen er utstyrt med bryter for rotasjonsretning (3). For å endre rotasjonsretning, stans maskinen ved å slippe strømbryteren/avtrekkeren (4). Vent til chucken har sluttet helt å rotere, og trykk bryteren (3) til ønsket posisjon: For rotasjon med klokka: Trykk bryteren til venstre. For rotasjon mot klokka: Trykk bryteren til høyre. Låst nøytralposisjon: Bryteren i midtposisjon. 12

13 OBS! Når maskinen ikke er i bruk, skal rotasjonsbryteren alltid være i låst nøytralposisjon. Kontroller alltid rotasjonsretningen før bruk. Vent alltid til chucken har sluttet helt å rotere før rotasjonsbryteren trykkes inn. 8.4 Strømbryter / regulering av turtall Maskinen er utstyrt med elektronisk, trinnløs turtallsregulering og er derfor meget velegnet for både skrutrekking og boring. For å starte maskinen, trykk forsiktig inn strømbryteren/avtrekkeren (4), og chucken begynner da sakte å rotere. Den trinnløse turtallsreguleringen er avhengig av hvor mye strømbryteren/ avtrekkeren trykkes inn. Jo mer strømbryteren/ avtrekkeren trykkes inn, jo høyere turtall på drillen. For å slå av maskinen, slipp strømbryteren/ avtrekkeren. 8.5 Justere moment Maskinens moment er justerbart for skrutrekking. For at materialet eller gjengene ikke skal skades ved skrutrekking i myke materialer eller for plateskruer etc, kan momentet justeres avhengig av skrue- og materialtype. Vri på momentvelgeren (2) til ønsket innstilling. Ved skrutrekking vil clutchen begynne å slure når innstilt moment er oppnådd, og dermed bli skruen ikke skrudd for dypt inn, og skruens spor skades ikke. Momentet kan stilles inn i 11 trinn, der 1 gir minst stramming og 11 gir kraftigst stramming. Start alltid på den laveste innstillingen, 1, for deretter å øke momentet til ønsket resultat er oppnådd. Vri til borsymbolet for høyest moment. I denne posisjonen slurer aldri clutchen. OBS! Overbelastning og stopp i maskinen kan føre til at den brenner i stykker. 8.6 Boring Når maskinen skal brukes for vanlig boring skal momentvelgeren vris slik at pilsymbolet havner midt for bormarkeringen. Bor med lavt turtall i metall, plast eller harde materialer. Ved boring i mykt tre, bruk høyt turtall. Det går bra å bore i stålplate, aluminium og messing. Lag en markering for boringen ved hjelp av en kjørner for å lette arbeidet. For å unngå at materialet rundt borehullets underside sprekker i stykker når boret går gjennom, plasser arbeidsstykket på en treplate eller annet som det ikke gjør noe om du borer i. 8.7 Skrutrekking For å unngå skade på skruehodet, vær alltid nøye med å velge riktig størrelse og type bits for skruen som skal skrus i. For å skru fast en skrue: Kontroller før start at skrubitset er ordentlig festet. Still inn momentet med momentvelgeren (2). Trykk inn bryteren (3) for rotasjonsretning til venstre. Trykk bitset mot skruehodet, og trykk forsiktig inn strømbryteren (4) slik at motoren starter og skruen skrus i. For å løsne en skrue: Trykk inn bryteren (3) for rotasjonsretning til høyre. Trykk bitset mot skruehodet, og trykk forsiktig inn strømbryteren/avtrekkeren (4). Løsne skruen. 9. Oppbevaring Ved lengre tid oppbevaring: Lad batteriet helt opp. Rengjør maskinen og batteriladeren. Oppbevar maskinen på et tørt og frostfritt sted, ikke over +40 C, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. 13

14 10. Service og vedlikehold OBS! Fjern alltid batteriet fra maskinen ved service og vedlikehold. Verken maskin eller batterilader krever spesielt vedlikehold utover følgende: Rengjør maskinens ytterdeksel jevnlig, helst etter hver bruk. Bruk ingen skarpe eller spisse gjenstander for å rengjøre maskinen. La ingen form for væske komme inn i maskinen. Bruk en myk, ren klut for rengjøring av maskinens ytterdeksel for smuss, olje, fett, støv etc. Bruk ikke kjemikalier ved rengjøring av maskinens plastdeler, fordi disse kan skade plasten. Pass på å alltid holde maskinens ventilasjonshull åpne og rene Problemløsning Problem Mulig årsak Løsning Motoren starter ikke. Motoren går ujevnt. 1. Batteriet er ikke korrekt montert. 2. Batteriet er helt utladet. 3. Rotasjonsbryteren er i nøytral posisjon. 1. Batteriet er utladet 2. Batteriet er utslitt og har nedsatt funksjon. 3. Verktøyet er overbelastet. 1. Kontroller og monter batteriet. 2. Lad batteriet. 3. Still inn ønsket rotasjonsretning. 1. Lad batteriet. 2. Skift ut batteriet. 3. Slipp strømbryteren, og la verktøyet hvile. Prøv å bruke mindre kraft, og gir eventuelt ned. 11. EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2002/96/EF og 2006/66/EC) 14

15 Porakone ja ruuvinväännin CD 10,8 V SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. KOKOAMINEN JA ASENTAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. SÄILYTYS JA KULJETUS 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 11. YMPÄRISTÖ 1. JOHDANTO Tässä käyttöohjeessa on olennaisia tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: HUOMIO Ilmaisee, että virheellinen käyttäminen voi vaikuttaa laitteen tehoon tai aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. VAROITUS! Vakavan onnettomuuden vaara. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro Malli CD 10,8V Akku Li-Ion 10,8V Akun kapasiteetti ,3 Ah Pyörimisnopeus kierr./min. Suurin vääntömomentti Nm Pikaistukka ,0 10 mm Vääntömomenttiasetuksia nenpaine LPA (10 m): db(a) Äänenvoimakkuus LWA db(a) Tärinä ,93 m/s2 Paino ,0 kg. Akkulaturi Tulojännite V~50 Hz Lähtevä jännite ,6 V Latausvirta ma Latausaika h Eristysluokka II Kotelointiluokka IP KÄYTTÖKOHTEET Tämä porakone ja ruuvinväännin CD 10,8V on tarkoitettu puun, muovin ja metallin poraamiseen sekä ruuvaamiseen. 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet ja noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 15

16 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja, hengityssuojainta, suojakäsineitä ja kuulonsuojaimia. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita. Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö tai irrottamalla sytytystulpan hattu ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat on poistettu siitä. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa sen moottorin käydessä. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 4.4 Sähköturvallisuus Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta. Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä kulmilta, kuumuudelta ja öljyltä. 4.5 Akun turvallisuus Laitteen akkua saa ladata vain laitteen mukana toimitetun akkulaturin avulla. Tiettyjen akkujen kanssa yhteensopiva akkulaturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sen avulla ladataan toisenlaista akkua. Laitteen mukana toimitettu akkulaturi on tarkoitettu vain tämän laitteen akun lataamiseen. Tulipalo- ja räjähdysvaaran välttämiseksi sen avulla ei saa ladata mitään muita akkuja. Älä oikosulje akkua äläkä altista sitä lämmölle, kuten suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle. Muutoin voi aiheutua räjähdys. Jos akku vaurioituu, siitä voi vuotaa akkuhappoa. Jos akkuhappoa pääsee iholle, huuhtele se heti pois vedellä. Muutoin iho voi ärsyyntyä tai siihen voi tulla palovammoja. Jos akkuhappoa pääsee silmiin, ota yhteys lääkäriin. Älä yritä korjata tai avata akkua. Virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskun, jännitteen vuotamisen akusta tai tulipalon. Älä altista akkua yli 50 C:n lämpötilalle. Muutoin voi aiheutua tulipalon ja/tai räjähdys. 16

17 5. YLEISKUVA 1. Pikaistukka 2. Vääntömomentin säätö 3. Pyörintäsuunnan valitsin 4. Virtakatkaisin 5. Akku 6. Akun pikalukitus 7. Valaisin 8. Akun pidin 9. Verkkovirtamuunnin ASENTAMINEN Poista laite pakkauksestaan. Tarkista, että laukku, porakone/ruuvinväännin, akkulaturi ja akku eivät ole vaurioituneet kuljetuksen aikana. Lataa akku täyteen luvussa 8 kuvatulla tavalla. HUOMIO Uusi akku on ladattava täyteen ennen laitteen käyttämistä ensimmäistä kertaa. Jos laite on uusi tai ollut pois käytöstä pitkään, akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa vasta useiden latauskertojen jälkeen. 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 7.1 Laitteen varoitussymbolit ja kyltit Lue käyttöohje ennen laitteen käyttämistä. Älä altista akkua yli 50 C:n lämpötilalle. Älä heitä akkua tuleen, sillä se voi räjähtää. Käytä akkulaturia vain sisätiloissa. Akkulaturi on kaksoiseristetty, joten sitä ei tarvitse maadoittaa. Mahdolliset korjaukset on teetettävä valtuutetussa huollossa. Älä altista akkua kosteudelle tai vedelle. 17

18 8. KÄYTTÄMINEN 8.1 Akkulaturi (8 ja 9) HUOMIO Käytä vain laitteen mukana toimitettua akkulaturia (8 ja 9) ja täyteen ladattua alkuperäistä akkua (5). Uusi akku saavuttaa täyden kapasiteetin, kun sitä on ladattu ja lataus on purettu viisi kertaa kertaa. a. Tarkista, että tasasuuntaaja (9) ja sen sähköjohto ovat ehjiä. b. Yhdistä tasasuuntaaja (9) akun pitimen (8) liitäntään. c. Aseta akku (5) pitimeen (8). d. Yhdistä tasasuuntaaja (9) 230 V:n ja 50 Hz:n seinäpistorasiaan. Merkkivalo palaa punaisena lataamisen aikana. e. Merkkivalo palaa vihreänä, kun akku on ladattu täyteen. Irrota akku pitimestään ja tasasuuntaaja pistorasiasta. HUOMIO! Jos akku on ollut pitkään käyttämättä, lataa se ja pura lataus 2 3 kertaa, jotta akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa. Os täyteen ladattu akku tyhjenee poikkeuksellisen nopeasti, se on tullut ehkä elinkaarensa päähän. Vaihda akku tällöin uuteen heti. Varo aiheuttamasta oikosulkua akun napoihin tai latauslaitteen koskettimiin. Oikosulku voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen, josta voi aiheutua vakava henkilövahinko. Älä lataa akkua useita kertoja peräkkäin. Anna sen tyhjentyä latausten välillä. Muutoin akku voi ylikuumentua, jolloin sen kapasiteetti voi heikentyä ja käyttöikä lyhentyä. 8.2 Poranterien ja kärkien kiinnittäminen ja vaihtaminen Varoitus! Irrota aina akku ennen poranterien tai kärkien vaihtamista. Muutoin laite voi käynnistyä vahingossa ja aiheuttaa vahinkoja. Tässä laitteessa on pikaistukka (1), jotta poranterää tai kärkeä vaihdettaessa ei tarvita istukan avainta. 1. Tartu istukan sisärenkaaseen ja käännä lukitusrengasta vastapäivään. 2. Työnnä poranterä tai kärki aivan pohjaan saakka. 3. Tartu istukan sisärenkaaseen. Lukitse poranterä tai kärki paikalleen kääntämällä lukitusrengasta myötäpäivään. 8.3 Pyörintäsuunnan vaihtaminen Laitteessa on pyörintäsuunnan valitsin (3). Pysäytä laite ennen pyörintäsuunnan vaihtamista vapauttamalla virtakatkaisin (4). Odota, kunnes istukka lakkaa pyörimästä. Paina valitsin (3) haluamaasi asentoon. Pyörii myötäpäivään: paina valitsin vasemmalle. Pyörii vastapäivään: paina valitsin oikealle. Lukitseminen: valitsin keskiasennossa. 18

19 HUOMIO! Kun laitetta ei käytetä, aseta pyörintäsuunnan valitsin keskiasentoon. Tarkista pyörintäsuunta aina ennen käyttämistä. Ennen pyörintäsuunnan valitsimen painamista odota, kunnes istukka lakkaa pyörimästä. 8.4 Virtakatkaisin ja kierrosnopeuden säätäminen Laitteessa on elektroninen portaaton kierrosluvun säädin, joten se soveltuu mainiosti ruuvien vääntämiseen ja poraamiseen. Käynnistä laite painamalla virtakatkaisinta (4) varovaisesti. Istukka alkaa pyöriä. Kierrosnopeutta säädetään portaattomasti painamalla virtakatkaisinta. Mitä syvemmälle virtakatkaisinta painetaan, sitä nopeammin moottori käy. Voit pysäyttää laitteen vapauttamalla virtakatkaisimen. 8.5 Vääntömomentin säätäminen Laitteen vääntömomenttia voidaan säätää ruuvaamista varten. Materiaalin tai kierteiden vaurioituminen voidaan välttää esimerkiksi ruuvattaessa pehmeään materiaalin taui käytettäessä peltiruuveja säätämällä vääntömomenttia. Käännä momentinsäädin (2) haluamaasi asentoon. Ruuvattaessa terä lakkaa pyörimästä, kun valittu vääntömomentti on saavutettu. Tällöin ruuvi ei painu liian syvälle eikä sen kanta vaurioidu. Vääntömomenttia voidaan säätää 11-portaisesti. 1 on pienin ja 11 suurin vääntömomentti. Aloita aina alhaisimmalla asetuksella 1. Lisää vääntömomenttia, kunnes halutut tulokset saavutetaan. Saat käyttöön suurimman vääntömomentin viemällä säätimen porausasentoon. Siinä asennossa käytetään aina täyttä vääntömomenttia. HUOMIO! Ylikuormittaminen ja laitteen jumiutuminen voi aiheuttaa kiinni palamisen. 8.6 Poraaminen Kun laitetta käytetään tavalliseen poraamiseen, käännä vääntömomentin valitsinta, kunnes nuolisymboli on poraamisen merkin kohdalla. Poraa metalliin, muoviin tai koviin materiaaleihin hitaalla kierrosluvulla. Pehmeään puuhun voi porata suurella kierrosluvulla. Voit porata teräslevyyn, alumiiniin tai messinkiin. Voit helpottaa poraamista tekemällä porattavaan kohtaan porausreiän alun naskalilla. Voit estää porattavaa reikää ympäröivää materiaalia halkeilemasta asettamalla työstettävän kappaleen esimerkiksi puulevylle, jota voi porata. 8.7 Ruuvaaminen Voit estää ruuvin kantaa vahingoittumasta valitsemalla ruuvia varten oikean kokoisen ja tyyppisen terän. Ruuvaaminen: Tarkista ennen aloittamista, että ruuvausterä on kiinnitetty kunnolla. Valitse vääntömomentti säätimen (2) avulla. Työnnä pyörimissuunnan valitsin (3) vasemmalle. Paina ruuvausterä ruuvin kantaan. Paina virtakatkaisinta (4) varovaisesti. Moottori käynnistyy ja ruuvia ruuvataan. Ruuvin irrottaminen: Työnnä pyörimissuunnan valitsin (3) oikealle. Paina ruuvausterä ruuvin kantaan ja paina virtakatkaisinta (5) varovaisesti. Irrota ruuvi. 9. Säilyttäminen Pitkäaikainen säilyttäminen: Lataa akku täyteen. Puhdista laite ja latauslaite. Säilytä laitetta kuivassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. Säilytyspaikan lämpötila saa olla enintään +40 C. 19

20 10. Huolto ja kunnossapito HUOMIO! Irrota akku aina laitteesta huoltoa tai kunnossapitoa. Laitteelle ja akkulaturille riittää seuraava huolto: Puhdista ulkopinta säännöllisesti, mielellään joka käyttökerran jälkeen. Älä puhdista laitetta teräviä esineitä käyttämällä. Älä päästä laitteeseen mitään nesteitä. Pyyhi laitteen ulkopinta puhtaaksi esimerkiksi liasta, öljystä, rasvasta ja pölystä pehmeällä puhtaalla kankaalla. Älä altista koneen muoviosia kemikaaleille. Ne voivat muutoin vaurioitua. Varmista, että laitteen ilmanvaihtoaukot pysyvät avoimina ja puhtaina Ongelmanratkaisu Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu Moottori ei käynnisty. Moottori käy epätasaisesti. 1. Akku ei ole oikein paikallaan. 2. Akku on kokonaan tyhjentynyt. 3. Pyörimissuunnan valitsin on neutraalissa tilassa. 1. Akun varaus on tyhjentynyt. 2. Akku on tullut elinkaarensa päähän. 3. Työkalua ylikuormitetaan. 1. Tarkista akku ja aseta se paikalleen. 2. Lataa akku. 3. Valitse oikea pyörimissuunta. 1. Lataa akku. 2. Vaihda akku. 3. Vapauta virtakatkaisin ja anna työkalun olla hetki käyttämättä. Yritä käyttää vähemmän voimaa ja mahdollisesti pienempää vaihdetta. 11. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) 20

21 Porakone ja ruuvinväännin CD 10,8 V INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. INSTALLATION OG MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 8. INSTRUKTION I BRUG 9. TRANSPORT & OPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 11. MILJØ 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhed. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: OBS! Viser, at forkert fremgangsmåde kan påvirke arbejdets effektivitet eller føre til skader på personer og materiel. ADVARSEL! Risiko for alvorlige ulykker. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge maskinen. 2. TEKNISKE DATA Art. nr Model CD 10,8V Batteri Li-Ion 10,8V Batteri kapacitet ,3 Ah Omdrejningstal rpm Maks. drejningsmoment Nm Selvspændende borepatron..1,0 10 mm Momentstillinger Lydtryk LPA (10 m) db(a) Lydvolumen LWA db(a) Vibrationer ,93 m/s2 Vægt ,0 kg Batterioplader Spænding ind AC V~50 Hz Spænding ud DC ,6 V Ladestrøm ma Opladningstid h Isolationsklasse II Indkapslingsklasse IP ANVENDELSESOMRÅDE Bore- & skruetrækkeren CD 10,8V er beregnet til at bore i træ, plast og metal samt som skruemaskine. 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal der altid lægges mærke til de efterfølgende punkter. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. 4.1 Arbejdsområde Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive og brandfarlige væsker eller luftarter udenfor arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 21

22 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, sikkerhedshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller, hvis nødvendigt. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, som kan sidde fast i maskinen. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen, føre til uforsigtighed. 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan slukke for maskinen. Brug ikke en defekt maskine. Overlad den til et autoriseret serviceværksted til reparation. Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmen før service og reparation, eller når maskinen ikke er i brug. Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes. Efterlad aldrig maskinen ubevogtet, når motoren kører. Rengør maskinen efter brug og tilse den regelmæssigt. Opbevar maskinen tørt og beskyttet, udenfor børns rækkevidde. 4.4 Elsikkerhed Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til det. Håndter ledninger forsigtigt og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. 4.5 Batterisikkerhed Maskinens batteri må kun oplades vha. den medfølgende batterioplader. En batterioplader, som er beregnet til én type batteri, kan risikere at brænde, hvis den bruges i forbindelse med en anden type batteri. Den medfølgende batterioplader er kun beregnet til opladning af det medfølgende batteri. For at forhindre risiko for brand og eksplosion må den ikke bruges til opladning af andre produkter. For at forhindre risiko for eksplosion må batteriet ikke kortsluttes, og det skal beskyttes mod varme, direkte sollys og åben ild. Hvis batteriet beskadiges, kan det lække med batterisyre. Hvis batterisyren kommer i kontakt med huden skylles straks med vand, idet batterisyren kan forårsage irritation og forbrændinger. Hvis batterisyren kommer i kontakt med øjnene, skal du søge læge. Forsøg aldrig at reparere eller at åbne batteriet. Forkert montering kan forårsage elektrisk stød, gøre batteriet strømførende eller være skyld i brand. Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 50 C. Der kan eventuelt forekomme en eksplosion eller opstå brand. 22

23 5. OVERSIGTSBILLEDE 1. Selvspændende borepatron 2. Greb, momentindstilling 3. Omkobler, rotationsretning 4. Afbryder 5. Batteri 6. Lås, batteri 7. Lys 8. Batteriholder 9. Batterieliminator INSTALLATION OG MONTERING Under udpakning kontrolleres, at kuffert, skruemaskine, batterioplader og batteri ikke har lidt skade under transport. Oplad batteriet helt iht. vejledningen i kapitel 8. OBS! Et nyt batteri er ikke fuldt opladet og skal derfor oplades, inden maskinen anvendes første gang. Selv om maskinen er ny eller den ikke har været i brug i længere tid, vil batteriet IKKE opnå den fulde effekt før det har været opladet flere gange. 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 7.1 Advarselssymboler og skilte på maskinen Læs brugsanvisningen, inden maskinen bruges. Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 50 C. Brænd ikke batteriet. Det kan eksplodere. Brug kun batteriopladeren (batteriholder og eliminator) indendørs. Batteriopladeren er dobbeltisoleret og behøver derfor ikke sluttes til jord. Eventuel reparation må kun udføres af autoriserede fagfolk. Udsæt ikke batteriet for fugt eller vand. 23

24 8. ANVENDELSE 8.1 Batterioplader (8 & 9) OBS! Anvend kun den medfølgende batterioplader (8 & 9) og et fuldt opladet originalt batteri (5). Et nyt batteri får fuld kapacitet, når det har været opladet og afladet fem gange. a. Kontroller, at batteriopladeren (9) og dens ledning er hel. b. Slut batterieliminatorens stik (9) til batteriholderen (8). c. Placer batteriet (5) i batteriholderen (8). d. Slut batterieliminatoren (9) til en 230V ~50 Hz stikkontakt. Lysdioden lyser rødt under opladningen. e. Når lysdioden lyser grønt, er batteriet fuldt opladet. Fjern batteriet fra batteriholderen og batterieliminatoren fra stikkontakten. OBS! Hvis batteriet ikke opbruges på én gang, så oplad og aflad batteriet 2-3 gange for at genoprette batteriet. Hvis batteriets driftstid efter fuld opladning er bemærkelsesværdig kort, kan batteriet være slidt op hvis det er tilfældet, skal batteriet straks udskiftes. Vær omhyggelig med at undgå kortslutning af batteripoler eller kontaktflader. Kortslutning af batteriet kan forårsage brand eller eksplosion og føre til alvorlig personskade. Lad ikke batteriet op flere gange i træk med mindre det aflades mellem opladningerne. Ellers kan batteriet blive overophedet, hvorved kapacitet og levetid formindskes. 8.2 Montering/udskiftning af bor og bits Advarsel! Fjern altid batteriet fra maskinen, inden du skifter bor eller bit. Dette er for at undgå utilsigtet start, som kan forvolde skade. Maskinen er forsynet med en selvspændende borepatron (1), hvilket betyder, at du ikke skal bruge nøgle til at sætte bor eller bits i borepatronen. 1. Hold om patronens inderste ring og drej låseringen mod uret. 2. Sæt bor eller bit i patronen, helt ned til bunden. 3. Hold om patronens inderste ring og drej låseringen med uret for at fastlåse boret eller bitten. 8.3 Skift af rotationsretning Maskinen er forsynet med omkobler til rotationsretning (3). For at ændre rotationsretning standses maskinen ved at slippe afbryderen/ aftrækkeren (4). Vent til borepatronen står helt stille og tryk på omkobleren (3) til den ønskede stilling: For rotation med uret: Tryk omkobleren mod venstre. For rotation mod uret: Tryk omkobleren mod højre. Låst neutral stilling: Omkobleren i midterstilling. 24

25 OBS! Når maskinen ikke er i brug, skal rotationsomkobleren altid være i låst neutral stilling. Kontroller altid rotationsretningen, inden brug. Vent altid til borepatronen står helt stille, inden rotationsomkobleren trykkes ind. 8.4 Afbryder/Regulering af hastighed Maskinen er forsynet med elektronisk, trinløs hastighedsregulering og egner sig derfor godt som skruetrækker og boremaskine. For at starte maskinen trykkes afbryderen/ aftrækkeren (4) forsigtigt ind, hvorved borepatronen stille begynder at rotere. Den trinløse hastighedsregulering er afhængig af, hvor langt afbryderen/aftrækkeren trykkes ind.. Jo længere den trykkes ind, des hurtigere kører boremaskinen. Maskinen standses ved at slippe afbryderen/ aftrækkeren. 8.5 Justering tilspændingsmoment Maskinen er forsynet med justerbart tilspændingsmoment, når den fungerer som skruetrækker. For at undgå, at materiale eller gevind ødelægges, når der skrues i bløde materialer eller med pladeskruer etc., kan tilspændingsmomentet justeres afhængig af skruetype og materiale. Drej momentgrebet (2) til den ønskede stilling. Når der skrues, vil koblingen begynde at glide af, når det indstillede moment er nået, og dermed forhindres skruen i at skrues for dybt eller få ødelagt kærven. Tilspændingsmomentet kan sættes i 11 forskellige stillinger, hvor 1 giver mindst tilspænding og 11 giver kraftigst tilspænding. Start altid med den laveste indstilling 1 for siden at øge tilspændingsmomentet, indtil det ønskede resultat er nået. Drej omkobleren om til borsymbolet for at få det kraftigste tilspændingsmoment. I denne stilling glider koblingen aldrig af. OBS! Overbelastning og stop i maskinen kan føre til, at den brænder sammen. 8.6 Boring Når maskinen skal bruges til almindelig boring, skal momentgrebet drejes, så pilesymbolet peger midt på bormarkeringen. Bor med lav hastighed i metal, plast eller hårde materialer. Når der bores i blødt træ, skal du bore med høj hastighed. Der kan sagtens bores i stålplade, aluminium og messing. Lav en bormarkering med en kørner for at lette boringen. For at undgå, at materialet rundt om borehullets underside skal flosse, når boret går igennem, kan du placere arbejdsemnet på en træskive eller lignende, som der gerne må bores i. 8.7 Iskruning For at undgå at beskadige skruehovedet, skal du omhyggeligt vælge den rigtige størrelse og type bit til den skrue, som skal skrues fast. For at skrue en skrue fast: Kontroller før start, at skruebitten er ordentligt sat fast. Indstil tilspændingsmomentet med grebet (2). Tryk rotationsvælgeren (3) til rotationsretning mod venstre. Tryk bitten mod skruehovedet og tryk afbryderen (4) forsigtigt ind, hvorved motoren starter og skruen skrues fast. For at løsne en skrue: Tryk omkobleren (3) til rotationsretning mod højre. Tryk bitten mod skruehovedet, og tryk afbryderen/aftrækkeren (4) forsigtigt ind. Skru skruen løs. 9. Opbevaring Ved længere tids opbevaring: Lad batteriet helt op. Rengør maskinen og batteriopladeren. Opbevar maskinen tørt og frostfrit, ikke over +40º C og udenfor børns og andre uvedkommendes rækkevidde. 25

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 14,4V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Borr- och skruvdragare CD 14,4V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB 2012-12-17 Biltema Nordic Services AB Art. 17-439 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EC EN 60745-1:2003+A1 EN

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 9,6 V Copyright Biltema Nordic Services AB (2006-10-25) 2 SE SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 17-378_manual.indd 2011-09-17, 13.54.48 Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 Original manual Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN ID 1100 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

DRILL DRIVER CD14,4P

DRILL DRIVER CD14,4P DRILL DRIVER CD14,4P BORR- OCH SKRUVDRAGARE CD14,4P DRILL OG SKRUTREKKER CD14,4P PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN CD14,4P BORE- OG SKRUEMASKINE CD14,4P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V

IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IW300A Tillverkare/Produsent/Valmistaja/Producent: BILTEMA Garnisonsgatan 26, SE-254 66 Helsingborg.

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 18 SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-383_manual.indd 2011-10-5, 15.09.05 Art. 17-383 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-383

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Sladdlös borrmaskin/skruvdragare Boremaskin/Skrutrekker Akkuporakone/-ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Modell/Malli: HL-DT144-6 Nr/Nro: 30-9013 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk.

9 x 60. Art. 26-148. Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. 9 x 60 Binokulär prismakikare. Centruminställning. Levereras med väska, nackrem, okular- och objektivskydd, samt putsduk. Binokular prismekikkert. Sentralhjulfokusering. Leveres med veske, nakkerem, okularog

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

Svejseinverter. Hitsausinvertteri

Svejseinverter. Hitsausinvertteri Svetsinverter Sveiseinverter Hitsausinvertteri Svejseinverter MMA/TIG 150DC Original manual 1 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Svetsinverter MMA/TIG 150DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer RH 400 PLUS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Tapetborttagare Tapetfjerner Tapetinirrotuslaite Tapetfjerner WPR 45 Original manual 2 Art. 17-322 Tapetborttagare WPR 45 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI

TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI SC 0419-09 1 2017-04-20 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION OBS! Duschblandaren skall installeras enligt gällande lagar och

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

DM 20V. Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill

DM 20V. Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill Slagborrmaskin Mursten bor Slagbormaskin Super porakone Masonry Drill DM 20V Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING AKKUPORAKONE 14.4 V SLADDLÖS BORRSKRUVDRAGARE 14.4V DAN0703 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W

Kedjeslipmaskin 130 W. Kjedesliper 130 W. Kædeslibemaskine 130 W Kedjeslipmaskin 130 W Kjedesliper 130 W Teräketjun hiomakone 130 W Kædeslibemaskine 130 W 1. CE-certifikat/sertifikaatti 2 SE Kedjeslipmaskin 130 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en del av

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER WPR 46 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

CORDLESS DRILL INSTRUCTION MANUAL. AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning. BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning

CORDLESS DRILL INSTRUCTION MANUAL. AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning. BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning MODEL 66193 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer TC 920

Flisekutter. Fliseskærer TC 920 Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer TC 920 Original manual 2 SE Kakelkap TC 920 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD

Lisätiedot

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm Gräsklippare 24 V 33 cm Gressklipper 24 V 33 cm Ruohonleikkuri 24 V 33 cm Plæneklipper 24 V 33 cm SE 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti/CE certifikat 2 SE Gräsklippare 24 V 33 cm 2. Introduktion Denna bruksanvisning

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Art.no.430904 TEKNISK DATA: Volt: 12 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-900 v./min Snabbshuck kapacität: 0,8-10mm Batterikapacität:

Lisätiedot

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V

Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V 31-4469 Väckarklocka Grå/Blå 230 V Vekkerur Grå/Blå 230 V Herätyskello harmaa/sininen 230 V SVENSKA NORSK SUOMI Ver. 2007-06 www.clasohlson.com SVENSKA Väckarklocka Grå/Blå 230 V, art.nr 31-4469 Läs igenom

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07

DEUTSCH. Electric 33 8211-0207-07 DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver

Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver Batteridriven slagskruvdragare Batteri slagskruetrækker Batteridrevet slagskrutrekker Akkutoiminen iskevä ruuvinväännin Cordless Impact Driver WH 10DL Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe

Länspump Lensepumpe. Lænsepumpe Länspump Lensepumpe Pilssipumppu Lænsepumpe Mått/Mål/Mitat, mm Art. 25-2750 25-2751 25-2752 A 94,5 126,7 160,6 B Ø 19 Ø 26,5 Ø 26,2 C Ø 62,5 Ø 82 Ø 100 D 80,5 108,7 138,5 1 25-9750_9752_manual_2010-10.indd

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Multiværktøj

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Multiværktøj Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Multiværktøj Li-IoN 12 V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT 2010 Biltema Nordic Services

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING AKKUPORAKONE 12V BATTERIDRIVEN BORR MASKIN 12V DAN0701 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda

Lisätiedot

Batteridriven borrhammare Kabelfri borehammer Oppladbar borhammer Johdoton poravasara Cordless Rotary Hammer

Batteridriven borrhammare Kabelfri borehammer Oppladbar borhammer Johdoton poravasara Cordless Rotary Hammer Batteridriven borrhammare Kabelfri borehammer Oppladbar borhammer Johdoton poravasara Cordless Rotary Hammer Variable speed DH 24DV Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne

Lisätiedot

V6990

V6990 www.fisher-price.fi V6990 Tietoa kuluttajille Konsumentinformation Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Lelun käyttöön tarvitaan 2 AA-paristoa (mukana pakkauksessa).

Lisätiedot

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V - 1000 W 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT Grästrimmer 230 V - 1000 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti.

BRIC 3. sanka.fi 130619A. SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. BRIC 3 130619A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. sanka.fi 2,5 & 4mm 1 2 3 4 x 2 x 2 5a 6 7 5b 5c 5d 5e x 1 x 1 x 1 x 1 2 1 x 1 x 1 x 4 x 1 x 3 x 4 ~20mm Keskituen

Lisätiedot