Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer"

Transkriptio

1 Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer CRH 144B Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Biltema Nordic Services AB Art

3 Borrhammare CRH 144B INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. INSTALLATION OCH MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 8. HANDHAVANDE 9. FÖRVARING 10. REPARATION OCH UNDERHÅLL 11. MILJÖ 12. ADRESS 1. INTRODukTIon Denna manual innehåller väsentlig information om maskinens användning och dess säkerhetsrisker. Alla operatörer uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: OBS! Indikerar att felaktigt förfarande kan påverka arbetets effektivitet eller leda till person- och materialskador. VarnING! Risk för allvarlig olycka. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2. TeknIska DATA art nr: Batteri Batteri kapacitet Varvtal Slagfrekvens: Slagenergi: Max vridmoment: Chuck Borrkapacitet betong Uppmätt ljudnivå LWA (EN ISO 3744) Osäkerhet Garanterad ljudnivå LWA (EN ISO 3744) Vibrationer (EN ISO ) Osäkerhet: Vikt Batteriladdare Ingående spänning AC Utgående spänning DC Laddström Laddningstid Isolationsklass Li-Ion 14,4 V 1,3 Ah rpm slag/min 0,9 J SDS+ Max 8 mm 90 db(a) 3 db(a) 93 db(a) 9,80 m/s 1,5 m/² 1,4 kg V~50 Hz 25,2 V 1,8 A 1 h Class II Kapslingsklass IP ANVÄNDNINGsomrÅDE Borrhammare CRH 144B är batteridriven avsedd för borrning i betong, tegel och sten med slagfunktion samt för borrning i trä, plast och metall utan slagfunktion. Maskinen är utrustad med elektronisk varvtalsreglering samt höger-/vänsterrotation och går att använda till skruvdragning. Borrhammaren får ej byggas om eller användas till annat arbetsområde. Maskinen är ej avsedd för yrkesmässigt bruk Biltema Nordic Services AB

4 4. ALLMÄnna SÄkerheTSFÖreskrIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva och brandfarliga vätskor eller gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en kvalificerad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen eller dra av tändhatten från tändstiftet före service och reparation eller när maskinen inte används. Tag alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då motorn är igång. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 4.4 Elsäkerhet Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det. 4.5 Batterisäkerhet Maskinens batteri får endast laddas med hjälp av medföljande batteriladdare. En batteriladdare som är lämplig för en typ av batteri kan innebära risk för brand vid användning i samband med en annan typ av batteri. Den medföljande batteriladdaren är endast avsedd för laddning av medföljande batteri. För att förhindra risken för brand och explosion får den ej användas för laddning av några andra produkter. För att förhindra risken för explosion, kortslut ej batteriet, samt skydda det från värme, direkt solljus eller öppen eld. Om batteriet skadas, kan batterisyra läcka ut från batteriet. Om batterisyran kommer i kontakt med huden, skölj omedelbart ytan med vatten, eftersom batterisyran kan Biltema Nordic Services AB 4

5 orsaka irritation och brännskador. Om batterisyran kommer i kontakt med ögonen så måste du söka läkarvård. Försök ej att reparera eller att plocka isär batteriet. Felaktig montering kan orsaka elchock, kan göra batteriet strömförande eller orsaka brand. Utsätt inte batteriet för onormal värme överstigande 50 C. En explosion och/eller eventuell brand kan då uppstå. 5. ÖVersIKTSBILD 1. Snabbchuck SDS+ 2. Funktionsomkopplare 3. Rotationsomkopplare 4. Strömbrytare 5. Batteri 6. Låsknapp 7. LED lampa 6. InsTALLATIon OCH MONTerING Packa upp maskinen och kontrollera att borrhammarrenheten, batteriladdaren och batteriet inte skadats under transporten. Läs igenom hela manualen och ladda batteriet fullt. 7. SÄrskILDA SÄkerheTSFÖreskrIFTER 7.1 Särskilda risker vid arbete med en sladdlös borrhammare. Även om instruktionerna i manualen följs så kvarstår det vissa risker. Var medveten om dem och försök att undvika dem. Risk för elstöt Utsätt inte batteriladdaren eller dess kabel för regn eller fukt. Kontrollera att batteriladdarens nätkabel inte är skadad innan den ansluts till eluttaget Biltema Nordic Services AB

6 Risk för ögonskada Använd skyddsglasögon. Risk för hörselskada Använd hörselskydd. Risk för farligt damm Använd andningsskydd. Risk för skärskada Använd handskar vid byte av borr. Risk för brännskada Borr blir varma vid användning, använd skyddshandskar vid byte av borr. 7.2 Varningsymboler på maskinen 8. HANDhaVanDE 8.1 Batteri (5) Läs bruksanvisningen innan maskinen används. Utsätt inte batteriet för en temperatur överstigande 50 C. Elda inte upp batteriet, det kan explodera. Använd enbart batteriladdaren inomhus. Batteriladdaren är dubbelisolerad, vilket innebär att den inte behöver jordas. Eventuell reparation får enbart utföras av auktoriserad personal. OBS! Ett nytt batteri är inte fulladdat och måste därför laddas upp helt innan det används första gången. Ett nytt batteri får full kapacitet då det laddats och urladdats fem gånger. Li-Ion batteriet kan laddas vid vilken tidpunkt som helst, dessutom kan laddningen kan också avbrytas utan batteriet tar skada. Batteriet kan enbart laddas då temperaturen är mellan 0-45 C. Batteriet är utrustat med ECP (electronic cell protection) som skyddar batteriet mot överhettning, överladdning och djupurladdning. Det stänger automatiskt av maskinen då batterispänningen är för låg eller om dess temperatur för hög. Varning! Då djupurladdningsskyddet löst ut skall batteriet snarast laddas. Tryck inte in strömbrytaren efter det att skyddet löst ut, batteriet kan då skadas. Om batteriets temperatur är utanför temperaturområdet -10 till +50 så låt det återfå normal temperatur inom området innan arbetet eller laddningen fortsätter. 8.2 Batteriladdare Varning! Batteriladdaren (6) är enbart avsedd för att ladda medföljande batteri. A. Lossa batteriet genom att trycka ned låsknappen (6). Håll den nedtryckt och dra ut batteriet (5). B. Kontrollera att batteriladdaren (6) och dess elkabel är hela. Anslut batteriet genom att föra in det i laddaren. C. Anslut batteriladdarens kontakt till ett eluttag. D. Då batteriet är fulladdat, avlägsna kontakten från eluttaget och avlägsna batteriet från batteriladdaren. OBS! Förvara inte batteriet i batteriladdaren. Batteriet laddas då ur. På batteriladdaren finns tre stycken lysdioder grön, röd och gul. Deras sken innebär: Grön diod blinkar - Batteriladdaren är ansluten till eluttaget. Grön diod lyser - Batteriet är fulladdat. Röd diod lyser - Batteriet laddas Gul diod blinkar - Batteriet är defekt, byt ut mot nytt. Gul diod lyser - Batteriladdaren/batteriet är överhettad. OBS! Om inte batteriet använts på ett tag, ladda och ladda ur batteriet 2-3 gånger för att återställa batteriet Biltema Nordic Services AB 6

7 Ladda inte upp batteriet flera gånger i rad utan låt det laddas ur mellan laddningarna. Om så sker kan batteriet kan överhettas, varvid kapacitet och livslängd minskar. Om batteriets brukstid efter fulladdning är anmärkningsvärt kort, så kan batteriet vara i slutet av sin livscykel, byt i sådana fall ut batteriet mot ett nytt. 8.3 Rotationsomkopplare (3) Maskinen är försedd med omkopplare för rotationsriktning (3). För att ändra rotationsriktningen, stanna maskinen genom att släppa strömbrytaren/avtryckaren (4). Vänta tills chucken helt slutat rotera och tryck omkopplaren (3) till önskat läge: Medurs rotation: Tryck in omkopplaren åt vänster. Moturs rotation: Tryck in omkopplaren åt höger. Neutralläge: Omkopplaren i mittenläget, och strömbrytaren (4) går ej att trycka in. Varning! Då maskinen inte används, skall rotationsomkopplaren alltid vara i neutralläge för att undvika oavsiktlig start. OBS! Vänta alltid tills dess chucken slutat rotera helt innan rotationsbyte sker, i annat fall kan kuggväxeln skadas. 8.4 Funktionsomkopplare (2) OBS! Chucken får ej rotera vid funktionsbyte. Maskinen har två borrfunktioner som kan väljas med omkopplaren (2): Slagborrfunktion: För borrning med slag i betong, tegel och sten. Borrfunktion: För borrning utan slag i trä och plast samt för skruvdragning. 8.5 Strömbrytaren (4) Maskinen är försedd med elektronisk steglös varvtalsreglering. Varvtalet justeras beroende på hur långt in strömbrytaren (4) trycks. Ju längre in den trycks, desto högre varvtal. Strömbrytaren reglerar också LED-lampan. Den tänds då strömbrytaren trycks in. 8.6 Montering/byte av borr Varning! Avlägsna alltid batteriet från maskinen inför byte av borr, Om maskinen startar oavsiktligt kan skada uppstå. Borret kan vara vasst eller varmt efter användning. Använd skyddshandskar vid byte av borr. A. Kontrollera att borret är helt. B. Placera det i snabbchucken (1), dra låsmanschetten bakåt och håll kvar den medan borret trycks ned. Om borret inte glider ned i sitt läge, får det vridas tills det kommer på plats. C. Släpp därefter låsmanschetten. Kontrollera att borret är korrekt monterat genom att dra det utåt. OBS! Snabbchucken (1) är konstruerad med ett visst spel i djupled. Detta gör att borret fritt kan röra sig in- och utåt då maskinen inte arbetar. Borret bottnar dock automatiskt vid borrning. 8.7 Borrning A. Kontrollera att maskinen och dess batteri är helt samt att strömbrytaren fungerar. B. Avlägsna batteriet ifrån maskinen. C. Använd skyddshandskar och montera lämpligt verktyg. D. Ställ in funktionsomkopplaren (2) om arbetet skall utföras med slagfunktion eller ej. E. Ställ in rotationsomkopplaren (3). F. Ta på dig skyddsutrustning. G. Montera batteriet i maskinen. H. Tryck in strömbrytaren så att verktyget börjar rotera. Tvinga inte maskinen framåt eller i sidled utan låt den arbeta av egen kraft. Om verktyget fastnar i arbetsstycket, stäng omedelbart av maskinen och lossa verktyget. Undersök och åtgärda orsaken. I. Efter avslutat arbete, avlägsna batteriet och rengör maskinen. 9. FÖRVarING Vid längre tids förvaring så: A. Ta bort eventuellt borr från maskinen. B. Rengör maskinen och batteriladdaren. C. Ladda upp batteriet fullt Biltema Nordic Services AB

8 D. Ställ rotationsomkopplaren (3) i neutralläge. E. Förvara maskinen på en torr och frostfri plats, ej över +40 C, oåtkomligt för barn och övriga obehöriga. 10. REPARATIon OCH UNDerhÅLL VarnING! Avlägsna alltid batteriet från maskinen före service och underhåll Rengöring Varken maskinen eller batteriladdaren är underhållsfria. De behöver bara kontrolleras och rengöras innan och efter användning : Torka av maskinens ytterhölje efter användning med en torr mjuk trasa. Var noga med att hålla maskinens ventilationshål öppna och rena från damm. OBS! Använd inte vatten eller kemikalier vid rengöring Problemlösning ProBLem möjlig orsak Lösning Motorn startar inte. 1. Batteriet är ej korrekt monterat. 2. Batteriet är helt urladdat. 3. Batteriet är överhettat. 4. Batteriet är för kallt. 5. Rotationsväljaren är i neutralläge. 1. Kontrollera och montera batteriet. 2. Kontrollera batteriindikatorn och ladda batteriet. 3. Låt batteriet svalna. 4. Förvara batteriet i rumstemperatur ett par timmar. 5. Ställ in önskad rotationsriktning. Motorn stannar. 1. Batteriet är urladdat 2. Batteriet är utslitet och har nedsatt funktion. 3. Maskinen är överbelastad. 1. Ladda batteriet. 2. Byt ut batteriet. 3. Släpp strömbrytaren och låt maskinen vila. Tryck ej så hårt. 11. MILJÖ Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2002/96/EG och 91/157/EEC). 12. ADress Biltema Sweden AB Garnisionsgatan 26 S Helsingborg Tel Biltema Nordic Services AB 8

9 Borhammer Crh 144B InnhoLD 1. INNLEDNING 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. INSTALLASJON OG MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 8. HÅNDTERING 9. OPPBEVARING 10. REPARASJON OG VEDLIKEHOLD 11. MILJØ 12. ADRESSE 1. INNLEDNING Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen og om sikkerhetsrisikoer forbundet med bruken. Alle operatører oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: OBS! Indikerer at feil framgangsmåte kan påvirke arbeidets effektivitet eller føre til fysisk og materiell skade. ADVarseL! Risiko for alvorlig ulykke. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer kanskje ikke alltid stemmer helt overens med maskinen. Eksempel på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og brytere. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i tilknytning til maskinen. Ved et eventuelt salg skal bruksanvisningen følge med maskinen. 2. TeknIske DATA art nr: Batteri: Batterikapasitet: Turtall: Slagfrekvens: Slagenergi: Maks. moment: Chuck: Borekapasitet betong: Målt lydnivå LWA (EN ISO 3744): Usikkerhet: Garantert lydnivå LWA (EN ISO 3744): Vibrasjoner (EN ISO ): Usikkerhet: Vekt: Batterilader Inngående spenning AC: Utgående spenning DC: Ladestrøm: Ladetid: Isolasjon: Beskyttelsesgrad: Li-ion 14,4 V 1,3 Ah rpm slag/min 0,9 J SDS+ Maks. 8 mm 90 db(a) 3 db(a) 93 db(a) 9,80 m/s 2 1,5 m/² 1,4 kg V~50 Hz 25,2 V 1,8 A 1 h Klasse II IP20 3. BruksomrÅDE Borhammer CRH 144B er batteridrevet og beregnet for boring i betong, tegl og stein med slagfunksjon samt for boring i tre, plast og metall uten slagfunksjon. Maskinen er ustyrt med elektronisk turtallsregulering samt høyre-/ venstrerotasjon og kan brukes for skrutrekking. Borhammeren må ikke bygges om eller brukes på andre arbeidsområder. Maskinen er ikke beregnet for profesjonell bruk Biltema Nordic Services AB

10 4. GenereLLE SIkkerheTSForskrIFTER Ved arbeid med maskiner bør punktene nedenfor alltid iakttas. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder der maskinen brukes. 4.1 Arbeidsområde Rydd jevnlig. Støv, avfall og skrot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Arbeid ikke i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Hold barn og andre uvedkommende borte fra arbeidsområdet. Ha førstehjelpskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på maskinens advarselsymboler. Bruk ikke maskinen dersom du er trett eller påvirket av alkohol, medisin eller narkotiske stoffer. Ved behov, bruk verneutstyr så som åndedrettsvern, vernehansker, hørselvern og vernebriller. Bruk ordentlige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett om du har langt hår, og bruk ikke smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen. Ha hele tiden en god arbeidsstilling og god balanse. La aldri det at du er vant med maskinen føre til uforsiktighet. 4.3 Bruk og stell av maskiner Kontroller at alle beskyttelsesanordninger sitter på plass og virker som de skal. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og sitter korrekt montert. Kontroller at alle knapper og brytere fungerer. Vær spesielt nøye med at strømbryteren virker, slik at du alltid kan slå av maskinen. Bruk ikke en defekt maskin. Lever den inn til et kvalifisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalte skjærverktøy, tilbehør og reservedeler. Bruk maskinen kun for tiltenkt bruksområde. Arbeidet går alltid sikrere og raskere om maskinen brukes til det den er konstruert for. Overskrid ikke maskinens kapasitet. Grip alltid tak i maskinens håndtak når du bærer maskinen. Hold ikke fingeren på strømbryteren. Hindre utilsiktet start ved å bryte strømmen, eller dra tennplugghetten av tennpluggen før service og reparasjon, og når maskinen ikke er i bruk. Fjern alltid nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Gå aldri fra en maskin ubevoktet når motoren er i gang. Rengjør maskinen etter bruk, og utfør service jevnlig. Oppbevar maskinen på et tørt og beskyttet sted, utilgjengelig for barn. 4.4 Elsikkerhet Eksponer ikke elektriske maskiner for regn eller fukt dersom de ikke har en beskyttelsesgrad som tillater dette. 4.5 Batterisikkerhet Maskinens batteri skal lades kun ved bruk av medfølgende batterilader. En batterilader som er egnet for en type batteri, kan innebære risiko for brann ved bruk sammen med en annen type batteri. Den medfølgende batteriladeren er beregnet kun for lading av medfølgende batteri. For at risiko for brann og eksplosjon skal forhindres, må den ikke brukes for lading av noen andre produkter. For å forhindre risiko for eksplosjon, kortslutt ikke batteriet, og beskytt det mot varme, direkte sollys og åpen ild. Dersom batteriet skades, kan batterisyre lekke ut fra batteriet. Om batterisyren kommer i kontakt med huden, skyll straks flaten med vann, fordi den kan forårsake irritasjon og brannskader. Om syren kommer i kontakt med øynene, må du oppsøke lege. Prøv ikke å reparere batteriet eller ta det fra hverandre. Feil montering kan forårsake elektrisk støt, gjøre batteriet strømførende eller forårsake brann Biltema Nordic Services AB 10

11 Utsett ikke batteriet for unormal varme over 50 C. Det kan da oppstå eksplosjon og/ eller brann. 5. OVersIKTSBILDE 1. Hurtigchuck SDS+ 2. Funksjonsvelger 3. Rotasjonsvelger 4. Strømbryter 5. Batteri 6. Låseknapp 7. LED-lampe 6. InsTALLasJon OG MONTerING Pakk opp maskinen, og kontroller at borrhammerenhet, batterilader og batteri ikke har blitt skadd under transport. Les gjennom hele bruksanvisningen, og lad batteriet helt opp. 7. SPESIELLE SIkkerheTSForskrIFTER 7.1 Spesielle risikoer ved arbeid med batteridrevet borhammer Selv om instruksjonene i bruksanvisningen følges, gjenstår det visse risikoer. Vær klar over disse, og prøv å unngå dem Biltema Nordic Services AB

12 Risiko for elektrisk støt Utsett ikke batteriladeren eller dens kabel for regn eller fukt. Kontroller at batteriladerens nettkabel ikke er skadet før den kobles til strømuttaket. Risiko for øyeskade Bruk vernebriller. Risiko for hørselskade Bruk hørselvern. Risiko for farlig støv Bruk åndedrettsvern. Risiko for kuttskade Bruk hansker ved skifte av bor. Risiko for brannskade Bor blir varme ved bruk, bruk vernehansker ved skifte av bor. 7.2 Advarselsymboler på maskinen 8. HÅNDTerING 8.1 Batteri (5) Les bruksanvisningen før maskinen tas i bruk. Utsett ikke batteriet for en temperatur på over 50 C. Kast ikke batteriet i åpen ild, det kan eksplodere. Bruk batteriladeren kun innendørs. Batteriladeren er dobbeltisolert, noe som innebærer at den ikke trenger å jordes. Eventuell reparasjon skal utføres kun av autorisert personell. OBS! Ett nytt batteri er ikke fulladet og må derfor lades helt opp før det tas i bruk. Et nytt batteri får full kapasitet når det har blitt ladet og utladet fem ganger. Li-ion-batteriet kan lades på et hvilket som Biltema Nordic Services AB 12 helst tidspunkt, og lading kan også avbrytes uten at batteriet tar skade. Batteriet kan kun lades når temperaturen er mellom 0-45 C. Batteriet er utstyrt med ECP (electronic cell protection), som beskytter batteriet mot overoppheting, overlading og dyputlading. Det slår automatisk av maskinen når batterispenningen er for lav eller temperaturen for høy. advarsel! Når dyputladingsvernet har løst ut, skal batteriet snarest lades. Trykk ikke inn strømbryteren etter at vernet er løst ut, batteriet kan da skades. Om batteriets temperatur er utenfor temperaturområdet -10 C til +50 C, la det få normal temperatur innenfor dette området før arbeidet eller ladingen fortsetter. 8.2 Batterilader advarsel! Batteriladeren (6) er kun beregnet for lading av medfølgende batteri. A. Løsne batteriet ved å trykke ned låseknappen (6). Hold den nedtrykt, og dra ut batteriet (5). B. Kontroller at batteriladeren (6) og dens kabel er hele. Koble til batteriet ved å føre det inn i laderen. C. Koble batteriladerens støpsel til et strømuttak. D. Når batteriet er fulladet, trekk støpselet ut av strømuttaket, og fjern batteriet fra batteriladeren. OBS! Oppbevar ikke batteriet i batteriladeren. Batteriet lades da ut. På batteriladeren er det tre lysdioder: grønn, rød og gul. Lyset fra disse betyr følgende: Grønn diode blinker - Batteriladeren er koblet til strømuttaket. Grønn diode lyser - Batteriet er fulladet. Rød diode lyser - Batteriet lades. Gul diode blinker - Batteriet er defekt, erstatt med et nytt. Gul diode lyser - Batteriladeren/batteriet er overopphetet.

13 OBS! Dersom batteriet ikke har blitt brukt på en stund, lad og lad ut batteriet 2-3 ganger for å gjenoppfriske det. Lad ikke batteriet opp flere ganger på rad, men la det lades ut mellom ladingene. Batteriet kan ellers overopphetes, slik at kapasitet og levetid reduseres. Om batteriets brukstid etter fullading er svært kort, kan batteriet være i slutten av sin livssyklus. Erstatt da batteriet med et nytt. 8.3 Rotasjonsvelger (3) Maskinen er utstyrt med en bryter for rotasjonsretning (3). For å endre rotasjonsretningen, stans maskinen ved å slippe strømbryteren/avtrekkeren (4). Vent til chucken har helt sluttet å rotere, og trykk bryteren (3) til ønsket posisjon: Rotasjon med klokka: Trykk bryteren inn til venstre. Rotasjon mot klokka: Trykk bryteren inn til høyre. Nøytral posisjon: Bryteren er i midtposisjon, og strømbryteren (4) kan ikke trykkes inn. advarsel! Når maskinen ikke er i bruk, skal rotasjonsvelgeren alltid være i nøytral posisjon for å unngå utilsiktet start. OBS! Vent alltid til chucken har sluttet helt å rotere før rotasjonsskifte skjer, ellers kan giret skades. 8.4 Funksjonsvelger (2) OBS! Chucken må ikke rotere ved funksjonskifte. Maskinen har to borefunksjoner som kan velges med bryteren (2): Slagborfunksjon: For boring med slag i betong, tegl og stein. Borefunksjon: For boring uten slag i tre og plast samt for skrutrekking. 8.5 Strømbryter (4) Maskinen er utstyrt med elektronisk trinnløs turtallsregulering. Turtallet justeres alt etter hvor langt inn strømbryteren (4) trykkes. Jo lengre inn den trykkes, jo høyere turtall. Strømbryteren regulerer også LED-lampen. Denne tennes når strømbryteren trykkes inn. 8.6 Montere/skifte bor advarsel! Fjern alltid batteriet fra maskinen før skifte av bor. Dersom maskinen starter utilsiktet, kan det oppstå skade. Boret kan være skarpt eller varmt etter bruk. Bruk vernehansker ved skifte av bor. A. Kontroller at boret er helt. B. Plasser det i hurtigchucken (1), dra låsemansjetten bakover, og hold den der mens boret trykkes ned. Dersom boret ikke glir ned i sin posisjon, kan det vris til det kommer på plass. C. Slipp deretter låsemansjetten. Kontroller at boret er korrekt montert ved å dra det utover. OBS! Hurtigchucken (1) er konstruert med et visst spillerom i dybden. Dette gjør at boret fritt kan bevege seg inn- og utover når maskinen ikke arbeider. Boret bunner likevel automatisk ved boring. 8.7 Boring A. Kontroller at maskin og batteri er hele, og at strømbryteren fungerer. B. Fjern batteriet fra maskinen. C. Bruk vernehansker og monter egnet verktøy. D. Still inn funksjonsvelgeren (2) alt etter om arbeidet skal utføres med slagfunksjon eller ikke. E. Still inn rotasjonsvelgeren (3). F. Ta på deg verneutstyr. G. Monter batteriet i maskinen. H. Trykk inn strømbryteren slik at verktøyet begynner å rotere. Tving ikke maskinen forover eller til siden, men la den arbeide av egen kraft. Om verktøyet setter seg fast i arbeidsstykket, slå straks av maskinen, og løsne verktøyet. Undersøk og utbedre årsaken. I. Etter avsluttet arbeid, ta ut batteriet, og rengjør maskinen Biltema Nordic Services AB

14 9. OPPBEVarING Ved lengre tid oppbevaring: A. Fjern eventuelt bor fra maskinen. B. Rengjør maskin og batterilader. C. Lad batteriet helt opp. D. Still rotasjonsvelgeren (3) i nøytral posisjon. E. Oppbevar maskinen på et tørt og frostfritt sted, ikke over +40 C, utilgjengelig for barn og andre uvedkommende. 10. REPARASJon OG VEDLIkehoLD ADVarseL! Fjern alltid batteriet fra maskinen før service og vedlikehold Rengjøring Verken maskin eller batterilader er vedlikeholdsfrie. De trenger bare å kontrolleres og rengjøres før og etter bruk: 11. MILJØ Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (Direktiv 2002/96/EF og 91/157/ EØF). 12. ADresse Importør: Biltema Norge A/S Postboks 74 N-3401 Lier Tlf Tørk av maskinens ytterdeksel etter bruk med en tørr, myk klut. Vær nøye med å holde maskinens ventilasjonshull åpne og uten støv. OBS! Bruk ikke vann eller kjemikalier ved rengjøring Problemløsning ProBLem MuLIG årsak Løsning Motoren starter ikke. 1. Batteriet er ikke korrekt montert. 2. Batteriet er helt utladet. 3. Batteriet er overopphetet. 4. Batteriet er for kaldt. 5. Rotasjonsvelgeren er i nøytral posisjon. 1. Kontroller og monter batteriet. 2. Kontroller batteriindikatoren og lad batteriet. 3. La batteriet avkjøles. 4. Oppbevar batteriet i romtemperatur et par timer. 5. Still inn ønsket rotasjonsretning. Motoren stanser. 1. Batteriet er utladet. 2. Batteriet er utslitt og har nedsatt funksjon. 3. Maskinen er overbelastet. 1. Lad batteriet. 2. Skift ut batteriet. 3. Slipp strømbryteren, og la maskinen hvile. Trykk ikke så hardt Biltema Nordic Services AB 14

15 Iskuporakone Crh 144B SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. KOKOAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET 8. KÄYTTÄMINEN 9. SÄILYTTÄMINEN 10. KORJAUKSET JA HUOLTAMINEN 11. YMPÄRISTÖ 12. OSOITE 1. JohDanTO Tässä käyttöohjeessa on olennaisia tietoja laitteen käyttämisestä ja sen turvallisuusriskeistä. Kaikkia käyttäjiä kehotetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä ja kiinnittämään erityistä huomiota näihin symboleihin: huomio! Ilmaisee, että virheellinen käyttäminen voi vaikuttaa laitteen tehoon tai aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. VAROITus! Vakavan onnettomuuden vaara. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa laitetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa laitteen lähellä. Jos laite myydään, käyttöohje on annettava laitteen mukana. 2. TEKNIseT TIEDOT art nr: Akku Akun kapasiteetti Kierrosluku Iskutaajuus: Iskuenergia: Suurin vääntömomentti: Istukka Porauskapasiteetti betoniin Mitattu äänitaso LWA (EN ISO 3744) Vaihteluväli Taattu äänitaso LWA (EN ISO 3744) Li-ioni 14,4 V 1,3 Ah kierr./min iskua/min 0,9 J SDS+ Enintään 8 mm 90 db(a) 3 db(a) 93 db(a) Tärinä (EN ISO ) 9,80 m/s 2 Vaihteluväli: Paino Akkulaturi Tulojännite Lähtevä jännite Latausvirta Latausaika Eristysluokka: 1,5 m/² 1,4 kg V~50 Hz 25,2 V 1,8 A 1 h Luokka II Kotelointiluokka: IP KÄYTTÖkohTEET Iskuporakone CRH 144B on akkukäyttöinen. Se on tarkoitettu betonin, tiilen ja kiven iskuporaamiseen sekä puun, muovin ja metallin poraamiseen ilman iskutoimintoa. Laitteessa on elektroninen kierrosluvun säätö ja pyörintäsuunnan voi vaihtaa, joten se soveltuu myös ruuvien vääntämiseen. Iskuporakoneeseen ei saa tehdä muutoksia, eikä sitä saa käyttää muihin tarkoituksiin. Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön Biltema Nordic Services AB

16 4. YLEIseT TurVALLIsuusohJeeT Laitetta käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat. Ota lisäksi huomioon työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia laitteen käyttämistä koskevia lakeja ja asetuksia. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja jätteet käyttöpaikassa voivat lisätä onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti laitteen varoitussymboleihin. Älä käytä laitetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä suojavarusteita, kuten hengityssuojainta, suojakäsineitä, kuulonsuojaimia ja suojalaseja. Käytä kunnollisia työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai löysiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän laitteen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Laitteiden käyttäminen ja hoitaminen Tarkista, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkista, että laitteen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja kunnolla paikallaan. Tarkista, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit katkaista laitteesta virran. Älä käytä viallista laitetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvikkeita Biltema Nordic Services AB 16 Art Laitetta saa käyttää ainoastaan sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun laitetta käytetään vain sen käyttötarkoitukseen. Älä ylitä laitteen suurinta kapasiteettia. Kanna laitetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä. Estä laitteen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö tai irrottamalla sytytystulpan hattu ennen laitteen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Tarkista ennen laitteen käynnistämistä, että kaikki avaimet, työkalut ja muut irtonaiset osat on poistettu siitä. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa sen moottorin käydessä. Puhdista laite aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä laitetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 4.4 Sähköturvallisuus Älä altista sähkökäyttöisiä laitteita sateelle tai kosteudelle, jos niitä ei ole suojattu kosteudelta. 4.5 Akun turvallisuus Laitteen akkua saa ladata vain laitteen mukana toimitetun akkulaturin avulla. Tiettyjen akkujen kanssa yhteensopiva akkulaturi voi aiheuttaa tulipalon vaaran, jos sen avulla ladataan toisenlaista akkua. Laitteen mukana toimitettu akkulaturi on tarkoitettu vain tämän laitteen akun lataamiseen. Tulipalo- ja räjähdysvaaran välttämiseksi sen avulla ei saa ladata mitään muita akkuja. Älä oikosulje akkua äläkä altista sitä lämmölle, kuten suoralle auringonpaisteelle tai avotulelle. Muutoin voi aiheutua räjähdys. Jos akku vaurioituu, siitä voi vuotaa akkuhappoa. Jos akkuhappoa pääsee iholle, huuhtele se heti pois vedellä. Muutoin iho voi ärsyyntyä tai siihen voi tulla palovammoja. Jos akkuhappoa pääsee silmiin, ota yhteys lääkäriin. Älä yritä korjata tai avata akkua. Virheellinen asennus voi aiheuttaa sähköiskun, jännitteen vuotamisen akusta tai tulipalon. Älä altista akkua yli 50 C:n lämpötilalle. Muutoin voi aiheutua tulipalo ja/tai räjähdys.

17 5. YLEISKUVA 1. SDS+-pikaistukka 2. Toiminnonvalitsin 3. Pyörintäsuunnan valitsin 4. Virtakatkaisin 5. Akku 6. Lukituspainike 7. LED-valaisin 6. KOKOAMInen Ota laite pois pakkauksestaan. Tarkista, ettei iskuporakone, akkulaturi tai akku ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Lue koko käyttöohje ja lataa akku täyteen. 7. ERITYIseT TurVALLIsuusohJEET 7.1 Erityiset vaarat akkukäyttöistä iskuporakonetta käytettäessä Vaikka käyttöohjetta noudatetaan, on olemassa tiettyjä vaaroja. Ole tietoinen vaaroista ja yritä välttää niitä. Sähköiskun vaara Älä altista akkulaturia tai sen virtajohtoa sateelle tai kosteudelle. Tarkista ennen pistokkeen työntämistä sähköpistokkeeseen, että virtajohto ei ole vaurioitunut. Silmävamman vaara Käytä suojalaseja. Kuulovamman vaara Käytä kuulonsuojaimia Biltema Nordic Services AB

18 Vaarallista pölyä voi muodostua. Käytä hengityssuojusta. Leikkautumisvaara Käytä suojakäsineitä poranterää vaihtaessasi. Palovamman vaara Poranterä kuumenee käytön aikana. Käytä suojakäsineitä vaihtaessasi poranterän. 7.2 Laitteen varoitussymbolit 8. KÄYTTÄMInen 8.1 Akku (5) Lue käyttöohje ennen laitteen käyttämistä. Älä altista akkua yli 50 C:n lämpötilalle. Älä heitä akkua tuleen, sillä se voi räjähtää. Käytä akkulaturia vain sisätiloissa. Akkulaturi on kaksoiseristetty, joten sitä ei tarvitse maadoittaa. Mahdolliset korjaukset on teetettävä valtuutetussa huollossa. huomio! Uutta akkua ei ole ladattu täyteen, joten se on ladattava täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Uusi akku saavuttaa täyden kapasiteetin, kun sitä on ladattu ja lataus on purettu viisi kertaa. Li-ion-akku voidaan ladata tai lataaminen voidaan keskeyttää koska tahansa ilman että akku vaurioituu. Lataa akku vain lämpötilassa 0 45 C. Akun ECP (lyhenne sanoista electronic cell protection) suojaa sitä ylilataukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta. Se sammuttaa laitteesta virran automaattisesti, jos akun jännite laskee liikaa tai akku kuumenee liikaa. VaroITus! Jos syväpurkaussuoja laukeaa, akku on ladattava heti. Jos suojaus laukeaa, älä paina virtakatkaisinta. Muutoin akku voi vahingoittua. Jos akun lämpötila ei ole alueella , anna sen lämpötilan palautua tälle alueelle ennen työskentelyn tai lataamisen jatkamista. 8.2 Akkulaturi VaroITus! Akkulaturi (6) on toimitettu vain laitteen mukana toimitetun akun lataamiseen. A. Irrota akku painamalla lukituspainiketta (6). Pidä se painettuna, ja vedä akku (5) ulos. B. Tarkista, että akkulaturi (6) ja sen sähköjohto ovat ehjiä. Yhdistä akku laturiin. C. Yhdistä akkulaturin pistoke sähköpistorasiaan. D. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturin pistoke sähköpistorasiasta ja akku laturista. huomio! Älä säilytä akkua laturissa. Muutoin akun varaus tyhjenee. Akkulaturissa on kolme merkkivaloa: vihreä, punainen ja keltainen. Niiden merkitykset: Vihreä merkkivalo vilkkuu - Akkulaturin pistoke on yhdistetty pistorasiaan. Vihreä merkkivalo palaa Akku on ladattu täyteen. Punainen merkkivalo palaa - Akkua ladataan. Keltainen merkkivalo vilkkuu - Akku on viallinen. Vaihda se uuteen. Keltainen merkkivalo palaa - Akkulaturi tai akku on ylikuumentunut. huomio! Jos akku on ollut pitkään käyttämättä, lataa se ja pura lataus 2 3 kertaa, jotta akku saavuttaa täyden kapasiteettinsa. Älä lataa akkua useita kertoja peräkkäin. Anna sen tyhjentyä latausten välillä. Muutoin akku voi ylikuumentua, jolloin sen kapasiteetti voi heikentyä ja käyttöikä lyhentyä. Jos täyteen ladattu akku tyhjenee poikkeuksellisen nopeasti, se on tullut ehkä elinkaarensa päähän. Vaihda akku tällöin uuteen Biltema Nordic Services AB 18

19 8.3 Pyörintäsuunnan valitsin (3) Laitteessa on pyörintäsuunnan valitsin (3). Pysäytä laite ennen pyörintäsuunnan vaihtamista vapauttamalla virtakatkaisin (4). Odota, kunnes istukka lakkaa pyörimästä. Paina valitsin (3) haluamaasi asentoon. Pyörii myötäpäivään: Paina valitsin vasemmalle. Pyörii vastapäivään: Paina valitsin oikealle. Neutraali: Jos valitsin on keskiasennossa, virtakatkaisinta (4) ei voi painaa sisään. VaroITus! Kun laitetta ei käytetä, aseta pyörintäsuunnan valitsin keskiasentoon tahattoman käynnistämisen estämiseksi. huomio! Ennen pyörintäsuunnan vaihtamista odota, kunnes istukka lakkaa pyörimästä. Muutoin vaihteisto voi vaurioitua. 8.4 Toiminnon valitsin (2) huomio! Istukka ei saa pyöriä, kun toimintoa vaihdetaan. Laitteessa on kaksi poraustoimintoa, jotka valitaan valitsimen (2) avulla. Iskuporaustoiminto: Iskuporaaminen betoniin, tiileen tai kiveen. Poraustoiminto: Tavallinen poraaminen puuhun tai muoviin ja ruuvien vääntäminen. 8.5 Virtakatkaisin (4) Laitteessa on portaaton elektroninen kierrosluvun säätö. Kierrosnopeutta säädetään painamalla virtakatkaisinta (4). Mitä syvemmälle sitä painetaan, sitä suurempi kierrosluku. Myös LED-valaisinta säädetään virtakatkaisimen avulla. Se syttyy, kun virtakatkaisinta painetaan. 8.6 Poranterän asentaminen ja vaihtaminen VaroITus! Irrota aina akku ennen poranterän vaihtamista. Jos laite käynnistyy vahingossa, voi aiheutua vahinkoja. Poranterä voi olla terävä tai kuuma käytön jälkeen. Käytä suojakäsineitä poranterää vaihtaessasi. A. Tarkista, että poranterä on ehjä. B. Aseta se pikaistukkaan (1), vedä lukitusmansettia taaksepäin, pidä se paikallaan ja työnnä poranterä sisään. Jos poranterä ei mene pohjaan saakka, käännä sitä, kunnes se menee paikalleen. C. Vapauta lukitusmansetti tämän jälkeen. Tarkista vetämällä poranterää ulospäin, että se on kunnolla paikallaan. huomio! Pikaistukassa (1) on hieman väljyyttä syvyyssuunnassa. Siksi poranterä voi liikkua vapaasti sisään ja ulos, kun laitetta ei käytetä. Poranterä menee automaattisesti pohjaan poraamisen aikana. 8.7 Poraaminen A. Tarkista, että laite ja sen akku ovat ehjiä ja että virtakytkin toimii. B. Irrota akku laitteesta. C. Kiinnitä työkalu paikalleen. Käytä suojakäsineitä. D. Valitse toiminnonvalitsimella (2), onko iskutoiminto käytössä vai ei. E. Valitse pyörintäsuunta (3). F. Suojaa itsesi suojavarusteilla. G. Kiinnitä akku laitteeseen. H. Paina virtakatkaisinta. Laite käynnistyy. Älä pakota laitetta eteen- tai sivullepäin. Työskentele sen luontaisella työskentelynopeudella. Jos työkalu jää kiinni työstettävään kappaleeseen, katkaise laitteesta heti virta ja irrota työkalu. Ota syy selville ja korjaa se. I. Työn päätyttyä katkaise irrota akku ja puhdista laite. 9. SÄILYTTÄMINEN Pitkäaikainen säilyttäminen: A. Irrota mahdollinen poranterä laitteesta. B. Puhdista laite ja akkulaturi. C. Lataa akku täyteen. D. Aseta suunnanvalitsin (3) neutraaliin asentoon. E. Säilytä laitetta kuivassa ja jäätymiseltä suojatussa paikassa poissa lasten ja sivullisten ulottuvilta. Säilytyspaikan lämpötila saa olla enintään +40 C Biltema Nordic Services AB

20 10. KORJAUKSET JA HUOLTamInen VAROITus! Irrota akku aina laitteesta huoltoa tai kunnossapitoa Puhdistaminen Laite tai akkulaturi eivät tarvitse kunnossapitoa. Ne on vain tarkistettava ja puhdistettava ennen käyttöä ja sen jälkeen. Pyyhi laitteen ulkopinta puhtaaksi pehmeällä kuivalla kankaalla käytön jälkeen. Varmista, että laitteen ilmanvaihtoaukot pysyvät avoimina ja puhtaina pölystä. huomio! Älä käytä puhdistamisessa vettä tai kemikaaleja Ongelmanratkaisu Ongelma MahdoLLInen syy Ratkaisu Moottori ei käynnisty. 1. Akku ei ole oikein paikallaan. 2. Akku on kokonaan tyhjentynyt. 3. Akku on ylikuumentunut. 4. Akku on liian kylmä. 5. Pyörimissuunnan valitsin on neutraalissa tilassa. 6. Tarkista akku ja aseta se paikalleen. 7. Tarkista akkumerkkivalo ja lataa akku. 8. Anna akun jäähtyä. 9. Pidä akkua huoneenlämmössä pari tuntia. 10. Valitse oikea pyörimissuunta. Moottori pysähtyy. 11. Akun varaus on tyhjentynyt. 12. Akku on tullut elinkaarensa päähän. 13. Laitetta on ylikuormitettu. 14. Lataa akku. 15. Vaihda akku. 16. Vapauta virtakatkaisin ja anna laitteen olla hetki käyttämättä. Älä paina kovaa. 11. YMPÄRISTÖ Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2002/96/EU ja 91/157/ EEC mukaisesti.) 12. OSOITE Maahantuoja/Importör Biltema Suomi Oy Iltaruskontie 2 FIN Helsinki/Helsingfors Puh Biltema Nordic Services AB 20

21 Borehammer Crh 144B INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. INSTALLATION OG MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 8. BRUG 9. OPBEVARING 10. REPARATION OG VEDLIGEHOLDELSE 11. MILJØ 12. ADRESSE 1. INTRODukTIon Denne manual indeholder væsentlige informationer om maskinens brug og sikkerhed. Alle brugere opfordres til at læse manualen før brug og være særligt opmærksom på disse symboler: OBS! Viser, at forkert fremgangsmåde kan påvirke arbejdets effektivitet eller føre til skader på personer og materiel. ADVarseL! Risiko for alvorlige ulykker. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge maskinen. 90dB(A) 3dB EN ISO TeknIske DATA art nr: Batteri Batteri kapacitet Omdrejningstal Slagfrekvens Slagenergi Maks. drejemoment Borepatron Borekapacitet beton Opmålt lydniveau LWA (EN ISO 3744) Usikkerhed Garanteret lydniveau LWA (EN ISO 3744) Vibrationer (EN ISO ) Usikkerhed Vægt Batterioplader Spænding ind AC Spænding ud DC Ladestrøm Opladningstid Isolationsklasse Li-Ion 14,4 V 1,3 Ah rpm slag/min. 0,9 J SDS+ Maks. 8 mm 90 db(a) 3 db(a) 93 db(a) 9,80 m/s 2 1,5 m/² 1,4 kg V~50 Hz 25,2 V 1,8 A 3. ANVenDELsesomrÅDE Borehammer CRH 144B er batteridrevet og beregnet til at bore i beton, tegl og sten med slagfunktion samt at bore i træ, plast og metal uden slagfunktion. Maskinen er forsynet med elektronisk hastighedsregulering samt højre-/venstreløb og kan bruges som skruemaskine. Borehammeren må ikke ombygges eller anvendes til andre opgaver. Maskinen er ikke konstrueret til professionelt brug. 1 t Klasse II Indkapslingsklasse IP Biltema Nordic Services AB

22 4. GenereLLE SIkkerheDSForskrIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal de efterfølgende punkter altid bemærkes. Vis også hensyn overfor arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter og respektér de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. 4.1 Arbejdsområde Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive og brandfarlige væsker eller gasser udenfor arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, sikkerhedshandsker, høreværn og beskyttelsesbriller. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, som kan sidde fast i maskinen. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Lad ikke det, at du bliver vant til maskinen, føre til uforsigtighed. 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontroller, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontroller, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontroller, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan slukke for maskinen. Brug ikke en defekt maskine. Overlad den til et kvalificeret serviceværksted til reparation. Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele Biltema Nordic Services AB 22 Art Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmen før service og reparation, eller når maskinen ikke er i brug. Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn, når motoren kører. Rengør maskinen efter brug og tilse den regelmæssigt. Opbevar maskinen tørt og beskyttet udenfor børns rækkevidde. 4.4 Elsikkerhed Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugtighed, hvis de ikke er indkapslede til det. 4.5 Batterisikkerhed Maskinens batteri må kun oplades vha. den medfølgende batterioplader. En batterioplader, som er beregnet til én type batteri, kan risikere at brænde, hvis den bruges i forbindelse med en anden type batteri. Den medfølgende batterioplader er kun beregnet til opladning af det medfølgende batteri. For at formindske risiko for brand og eksplosion må den ikke bruges til opladning af andre produkter. For at formindske risiko for eksplosion må batteriet ikke kortsluttes, og det skal beskyttes mod varme, direkte sollys og åben ild. Hvis batteriet beskadiges, kan det lække med batterisyre. Hvis batterisyren kommer i kontakt med huden skylles straks med vand, idet batterisyren kan forårsage irritation og forbrændinger. Hvis batterisyren kommer i kontakt med øjnene, skal du søge læge. Forsøg aldrig at reparere eller at åbne batteriet. Forkert montering kan forårsage elektrisk stød, gøre batteriet strømførende eller være skyld i brand. Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 50 C. Der kan eventuelt ske en eksplosion eller opstå brand.

23 5. OVersIGTSBILLEDE 1. Selvspændende patron SDS + 2. Funktionsomskifter 3. Rotationsvælger 4. Afbryder 5. Batteri 6. Låseknap 7. LED lys 6. InsTALLATIon OG MONTerING Pak maskinen ud og kontroller, at borehammerenheden, batteriopladeren og batteriet ikke er beskadiget under transporten. Læs hele manualen igennem og lad batteriet helt op. 7. SÆRLIGE SIkkerheDSForskrIFTER 7.1 Særskilte risici ved arbejde med en ledningsfri borehammer. Selvom instruktionerne i manualen følges, kan der opstå visse faremomenter. Vær bevidst om dem og forsøg at undgå dem. Risiko for elektrisk stød Udsæt ikke batteriopladeren eller ledningen for regn eller fugt. Kontroller, at batteriopladerens netledning ikke er beskadiget, inden tilslutning til stikkontakt Biltema Nordic Services AB

24 Risiko for øjenskader Brug sikkerhedsbriller. Risiko for høreskader Brug høreværn. Risiko for farligt støv Brug åndedrætsværn. Risiko for snitskader Brug handsker ved skift af bor. Risiko for forbrænding Bor bliver varme under arbejdet - brug beskyttelseshandsker ved skift af bor. 7.2 Advarselssymboler på maskinen 8. BruG 8.1 Batteri (5) Læs brugsanvisningen, inden maskinen bruges. Udsæt ikke batteriet for temperaturer over 50 C. Brænd ikke batteriet. Det kan eksplodere. Brug kun batteriopladeren indendørs. Batteriopladeren er dobbeltisoleret og behøver derfor ikke sluttes til jord. Eventuel reparation må kun udføres af autoriserede fagfolk. OBS! Et nyt batteri er ikke helt opladet og skal derfor fuldt oplades, inden det anvendes første gang. Et nyt batteri får fuld kapacitet, når det har været opladet og afladet fem gange. Li-Ion batteriet kan oplades når som helst, og opladningen kan afbrydes, uden at batteriet tager skade. Oplad kun batteriet, når temperaturen er mellem 0 og 45 C Biltema Nordic Services AB 24 Batteriet er udstyret med ECP (Electronic Cell Protection), som sikrer batteriet mod overophedning, overopladning og dybdeafladning. Når batteriets batterispænding er for lav eller batteritemperaturen for høj, slukkes maskinen automatisk. advarsel! Hvis dybdeopladningssikringen er udløst, skal batteriet oplades snarest. Tryk ikke afbryderen ind, efter at sikringen er udløst, batteriet kan tage skade. Hvis batteriets temperatur ligger udenfor området -10º til +50º, skal du lade det få den normale temperatur indenfor området, inden arbejdet eller opladningen fortsætter. 8.2 Batteriopladeren advarsel! Batteriopladeren (6) er kun beregnet til opladning af det medfølgende batteri. A. Tag batteriet af ved at trykke låseknappen (6) ned. Hold den nedtrykket og tag batteriet (5) ud. B. Kontroller, at batteriopladeren (6) og dens ledning er hel. Tilslut batteriet ved at føre det ind i opladeren. C. Slut batteriopladerens stik til en stikkontakt. D. Når batteriet er ladet fuldt op, tages stikket ud af stikkontakten, og batteriet fjernes fra batteriopladeren. OBS! Opbevar ikke batteriet i batteriopladeren. Batteriet aflades herved. Der er tre lysdioder på batteriopladeren grøn, rød og gul. Lysene betyder: Grøn diode blinker - Batteriopladeren er sluttet til stikkontakten. Grøn diode lyser - Batteriet er fuldt opladet. Rød diode lyser - Batteriet oplades. Gul diode blinker - Batteriet er defekt, udskift batteriet med et nyt. Gul diode lyser - Batteriopladeren/batteriet er overophedet. OBS! Hvis batteriet ikke opbruges på én gang, så oplad og aflad batteriet 2-3 gange for at genoprette batteriet.

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 14,4V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti Borr- och skruvdragare CD 14,4V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 10,8V Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Borr- och skruvdragare CD 10,8V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER

BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER 17-383_manual.indd 2011-10-5, 15.09.05 Art. 17-383 BORRHAMMARE BORHAMMER ISKUPORAKONE BOREHAMMER RH 1100 PLUS Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 17-383

Lisätiedot

DRILL DRIVER CD14,4P

DRILL DRIVER CD14,4P DRILL DRIVER CD14,4P BORR- OCH SKRUVDRAGARE CD14,4P DRILL OG SKRUTREKKER CD14,4P PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN CD14,4P BORE- OG SKRUEMASKINE CD14,4P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer

Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer Borrhammare Borhammer Iskuporakone Borhammer RH 400 PLUS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100

SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 17-378_manual.indd 2011-09-17, 13.54.48 Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN SLAGBOREMASKIN ISKUPORAKONE SLAGBOREMASKINE ID 1100 Original manual Art. 17-378 SLAGBORRMASKIN ID 1100 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Lisätiedot

IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V

IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IMPACT DRIVER 12 V HJULMUTTERDRAGARE 12 V MUTTERTREKKER 12 V PYÖRÄNMUTTERINVÄÄNNIN 12 V HJULMØTRIKSPÆNDER 12 V IW300A Tillverkare/Produsent/Valmistaja/Producent: BILTEMA Garnisonsgatan 26, SE-254 66 Helsingborg.

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER

GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GRÄSTRIMMER GRESSTRIMMER RUOHOTRIMMERI GRÆSTRIMMER GT 18 SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning till

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 9,6 V Copyright Biltema Nordic Services AB (2006-10-25) 2 SE SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EC EN 60745-1:2003+A1 EN

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

Svejseinverter. Hitsausinvertteri

Svejseinverter. Hitsausinvertteri Svetsinverter Sveiseinverter Hitsausinvertteri Svejseinverter MMA/TIG 150DC Original manual 1 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Svetsinverter MMA/TIG 150DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Sladdlös borrmaskin/skruvdragare Boremaskin/Skrutrekker Akkuporakone/-ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Modell/Malli: HL-DT144-6 Nr/Nro: 30-9013 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 17-322. Tapetfjerner WPR 45. Original manual. 2010 Biltema Nordic Services AB Tapetborttagare Tapetfjerner Tapetinirrotuslaite Tapetfjerner WPR 45 Original manual 2 Art. 17-322 Tapetborttagare WPR 45 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER

TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER TAPETBORTTAGARE TAPETFJERNER TAPETINIRROTUSLAITE TAPETFJERNER WPR 46 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm Gräsklippare 24 V 33 cm Gressklipper 24 V 33 cm Ruohonleikkuri 24 V 33 cm Plæneklipper 24 V 33 cm SE 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti/CE certifikat 2 SE Gräsklippare 24 V 33 cm 2. Introduktion Denna bruksanvisning

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W

JuiceMaster. Juicer. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SJ-150A / SJ-150W JuiceMaster Juicer Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SJ-150A / SJ-150W

Lisätiedot

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P

FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P FÄRG- OCH CEMENTMIXER MALINGS- OG MØRTELMIKSER MAALIN- JA SEMENTIN SEKOITIN MALINGS- OG CEMENTBLANDER 140 P 2 SE SE FÄRG- OCH CEMENTMIXER 140 P INTRODUKTION OCH GARANTIVILLKOR Läs igenom och förstå hela

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI

TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI SC 0419-09 1 2017-04-20 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION OBS! Duschblandaren skall installeras enligt gällande lagar och

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Multiværktøj

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Multiværktøj Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu Multiværktøj Li-IoN 12 V Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT 2010 Biltema Nordic Services

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-744 Manual.indd 2012-08-9, 09.46.10 Art. 37-744 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 6/12 V / 4 A GEL, WET & AGM Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BATTERILADDARE 6/12

Lisätiedot

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V

Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Art.no.430904 TEKNISK DATA: Volt: 12 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: 0-900 v./min Snabbshuck kapacität: 0,8-10mm Batterikapacität:

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Flisekutter. Fliseskærer TC 920

Flisekutter. Fliseskærer TC 920 Kakelkap Flisekutter Laattaleikkuri Fliseskærer TC 920 Original manual 2 SE Kakelkap TC 920 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader

Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader Smartladdare Smartlader Fiksu akkulaturi Smartlader 1 Smartladdare ALLMÄNT För 12 V syrafyllda blybatterier. Microprocessorstyrd, med 3 olika laddströmsnivåer: 2 A för mindre batterier (gräsklippare, snöskoters,

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

CORDLESS DRILL INSTRUCTION MANUAL. AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning. BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning

CORDLESS DRILL INSTRUCTION MANUAL. AKKU-BORE-/SKRUEMASKINE Brugsanvisning. BATTERIDREVET BORE-/ SKRUMASKIN Bruksanvisning MODEL 66193 Fremstillet i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i P.R.C. 6001 - Jiangsu Jinding, Jiangsu EU-importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 100DC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP

STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP 12 V, 400 A 2011 Biltema Nordic Services AB STARTHJÄLP 12 V, 400 A BRUKSANVISNING Bärbar, uppladdningsbar starthjälp 12 V, 400 A 37-902 ALLMÄNT Ger snabb

Lisätiedot

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer

Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer Grästrimmer Gresstrimmer Ruohotrimmeri Græstrimmer 230 V - 1000 W 1. CE-CERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAT/CE-SERTIFIKAATTI/CE CERTIFIKAT Grästrimmer 230 V - 1000 W 2. Introduktion Manualen ska betraktas som en

Lisätiedot