JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A"

Transkriptio

1 JIG SAW JS800A STICKSÅG JS800A STIKKSAG JS800A PISTOSAHA JS800A STIKSAV JS800A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 Biltema Nordic Services AB 2

3 STICKSÅG JS800A INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 5. ÖVERSIKTSBILD 6. INSTALLATION/MONTERING 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 8. ANVÄNDNING OCH HANDHAVANDE 9. TRANSPORT & FÖRVARING 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL 11. MILJÖ 1. INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning och säkerhetsrisker m.m. Var särskilt uppmärksam på följande varningar: VARNING! Risk för allvarlig olycka. OBS! Risk för mindre personskada eller maskinskada. Vi reserverar oss för möjligheten att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med maskinen. Exempel på sådana detaljer kan vara färger på kablar eller utformning och placering av knappar och reglage Förvara manualen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska manualen följa med maskinen. 2. TEKNISKA DATA Art.nr: Modell: Sticksåg JS800A Motoreffekt: W Elanslutning: V ~ 50 Hz Hastighet, steglös: r/min. (obelastad) Pendelrörelse: steg Vinklingsbar fotplatta: (0 45 ). Sågdjup i trä: mm Sågdjup i stål: mm Sågbladsfäste: typ A Vikt: ,6 kg Ljud Mätmetod för ljudtryck (LPA):.EN :2009. Uppmätt ljudtryck (LPA): ,2 db(a) Osäkerhet K (LPA): db(a) Garanterat ljudtryck (LPA):....91,3 db(a) Mätmetod för ljudeffekt (LWA): EN :2009 Beräknad ljudeffekt (LWA):...99,2 db(a) Osäkerhet K (LWA): db(a) Garanterad ljudeffekt (LWA):..102,3 db(a) Vibrationer Mätmetod för vibrationer:.....en Uppmätta vibrationer, trä:....9,321 m/s 2 Uppmätta vibrationer, metall:..7,898 m/s 2 Osäkerhet, vibrationer (K):....1,5 m/s 2 Garanterade vibrationer: ,821 m/s 2 Laser Class II 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Sticksåg JS800 är konstruerad för sågning i stål, icke järnhaltig metall, plast och trä enligt anvisningarna i denna manual. Maskinen är ej konstruerad för professionell användning. Maskinen får ej användas till sågning i sten eller betong, byggas om eller användas till något annat än vad som nämnts Biltema Nordic Services AB

4 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. 4.1 Arbetsområde Städa regelbundet. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser utanför arbetsområdet. Håll barn och obehöriga utanför arbetsområdet. Ha förbandslåda och telefon tillgängligt. 4.2 Personlig säkerhet Läs alltid manualen före användning. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Använd skyddsutrustning såsom andningsskydd, hörselskydd och skyddsglasögon. Bär ordentliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna i maskinen. Upprätthåll alltid en god arbetsställning med bra balans. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. 4.3 Användning och skötsel av maskiner Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, särskilt de rörliga, är hela och sitter korrekt monterade. Kontrollera att alla knappar och reglage fungerar. Var särskilt noga med att strömbrytaren fungerar så att du alltid kan stänga av maskinen. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade skärverktyg, tillbehör och reservdelar. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte maskinens kapacitet. Fatta alltid tag i maskinens handtag när du bär maskinen. Håll inte fingret på strömbrytaren. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen före service och reparation eller när maskinen inte används. Tag alltid bort nycklar, verktyg och andra lösa delar från maskinen före start. Lämna aldrig en maskin obevakad då motorn är igång. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. 4.4 Elsäkerhet Exponera inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de ej är kapslade för det. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Eventuell förlängningskabel får ej vara virad på en rulle. Drag ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Undvik kontakt med jordade ytor, till exempel rör, radiatorer och kylanläggningar när du arbetar med maskinen. Risken för elstöt ökar när du är jordad. Maskinen är dubbelisolerad och behöver inte jordas. Reparation av elektriska delar får endast utföras av elektriker Biltema Nordic Services AB 4

5 5. ÖVERSIKTSBILD 14. Parallellanhåll 6. INSTALLATION/MONTERING Sticksågen är monterad och klar för användning vid leverans. Kontrollera vid uppackning så att maskinen ej skadats under transporten, samt så att alla delar och tillbehör finns med. 1. Varvtalsregulator 2. ON/OFF strömbrytare 3. Handtag 4. Låsspak gering 5. ON/OFF utsug 6. Justervred för pendelrörelse 7. Låsknapp för kontinuerlig sågning 7. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7.1 Symboler på maskinen Följande varningssymboler finns på maskinen: Läs igenom manualen särskilt säkerhetsinstruktionerna innan maskinen används. Använd rekommenderad skyddsutrustning. Använd hörselskydd 8. ON/OFF strömbrytare för laser 9. Snabbfäste för sågblad 10. låsvred för parallellanhåll 11. fotplatta 12. Sågbladsförvaring 13. Utsug Använd skyddsglasögon Använd andningsskydd Biltema Nordic Services AB

6 Maskinen är dubbelisolerad och behöver ej anslutas till jordat uttag. Eventuell reparation av elektriska delar får enbart utföras av auktoriserad elektriker. Titta ej direkt in i laserstrålen. Maskinen är utrustad med laser. Denna typ av laseranordning innebär vanligtvis inte någon risk för ögonskador, men om du tittar direkt in i laserstrålen kan detta förorsaka temporär blindhet. 7.2 Skyddsanordningar Maskinen är utrustad med följande skyddsanordningar: ON/OFF-strömbrytare (2) Start - Tryck in ON/OFF strömbrytaren (2). För kontinuerlig drift tryck även in låsknappen (7) och därefter släpp ON/OFF strömbrytaren (2). Nu hålls ON/OFF strömbrytaren (2) i aktiverat läge. Stopp - Släpp ON/OFF-strömbrytaren (9). Vid kontinuerlig drift tryck in ON/OFF strömbrytare (2) så att låsknappen (7) släpper, släpp därefter även ON/OFF strömbrytaren (2). VARNING! Vid strömavbrott försäkra dig om att ON/OFF strömbrytaren (2) är avaktiverad. Risk för att maskinen startar när strömavbrottet är över. Petskydd (20) Petskyddet minskar risken för beröring av sågbladet. Utsug (13) Om en dammsugare kopplas till utsuget (13) minskar mängden sågdamm i luften. Sågdamm kan skada lungorna. 7.3 Risker vid användning Även om instruktionerna i manualen följs så kvarstår det vissa risker. Var medveten om dem och försök att undvika dem. Risk för ögonskada Det kan förekomma kringflygande föremål - Använd skyddsglasögon eller visir. Håll åskådare och djur på behörigt avstånd. Titta aldrig rakt in i lasern. Rikta aldrig lasern mot människor eller djur, varken direkt eller indirekt via reflekterande ytor. Även svaga laserstrålar kan orsaka ögonskador. Använd skyddsglasögon som möter kraven för optisk genomsläpplighet. Öppna aldrig lasermodulen, risk för laserstrålning. Ha enbart lasern påslagen då sågen är på arbetsstycket. Risk för hörselskada Använd hörselskydd Risk för lungskador Damm kan skada lungorna. Använd alltid andningsskydd. Risk för skärskada Använd skyddshandskar vid byte av sågblad Risk för skada på grund av vibrationer Maskinens vibrationer kan orsaka arm- och handskador. Arbeta inte kontinuerligt under lång tid och säkerställ att maskinen inte vibrerar mer än normalt på grund av missskötsel eller defekta delar Biltema Nordic Services AB 6

7 8. ANVÄNDNING OCH HANDHAVANDE 8.1 FUNKTIONER JUSTERING AV SÅGHASTIGHETEN Maskinens såghastighet kan steglöst justeras med hjälp av ratten (1). Inställningar som rekommenderas för olika material, se tabell nedan: För geringssågning kan fotplattan (11) snedställas åt vänster/höger i fasta lägen (0, 22,5 och 45 ). Lossa låsspaken (4) på maskinens vänstersida som håller fast fotplattan (11). För fotplattan (11) framåt och vinkla sedan till önskad geringsvinkel. Vinkeln kan avläsas på skalan (30). Material Trä Aluminium Mjuka metaller Stål Keramik Hastighet Hög Medel Medel Låg Låg SÅGBLADETS PENDELRÖRELSE Med hjälp av justervredet (6) kan sågbladets pendelrörelse justeras i 4 olika steg för att man därmed skall kunna ställa in korrekt sågningsvinkel för det material som skall sågas i. Detta möjliggör snabbare sågning, lugnare gång i kurvor och mindre friktion, vilket förlänger sågbladets livslängd. Vrid justervredet (6) till läget för önskad pendelrörelse. Se tabell nedan för olika material och deras motsvarande pendelrörelse. Då önskad vinkel är inställd för fotplattan bakåt så att den hakar i ett av de fasta lägena (31) och lås med låsspaken (4) PARALLELLANSLAG (14) Material Pendelrörelsens inställning Trä I-IIII Plast I-II Aluminium 0-I Stål 0 Keramik 0 Gummi 0 VIKBAR FOTPLATTA (11) Parallellanslaget (14) medger sågning parallellt med en kant, med ett max. avstånd på 10 cm. Skjut in parallellanslaget (14) i fotplattan (11) enligt bild. Justera in parallellanslaget (14) på önskat avstånd och drag fast låsvreden (10) Biltema Nordic Services AB

8 LASERSIKTE Laserstrålen används för projektion av såglinjen på arbetsstycket. Starta Starta laser genom att trycka in knappen (8) Stoppa Stoppa lasern genom att åter trycka in knappen och sedan släppa. VARNING! Aktivera inte lasern förrän du är beredd att börja såga. 8.2 MONTERING OCH BYTE AV SÅGBLAD VARNING! Stickkontakten skall vara avlägsnad från eluttaget vid montering och byte av sågblad. Använd skyddshandskar. Använd endast sågblad som är rekommenderade för maskinen och det arbete som skall utföras. Se till att maskinen EJ är ansluten till vägguttaget vid montering av sågblad. a. Öppningen till sågbladshållaren måste vara ren och fri från sågspån. b. Öppna snabbfästet (9) genom att trycka in låsknappen (40). c. Stick in sågbladet i snabbfästet (9) tills det bottnar, samt med tandningen på bladet vänd framåt. d. Se till att sågbladets bakre kant passar in i spåret på stödrullen (41). e. Släpp låsknappen (41). OBS! Skarpa sågblad ger ett bättre sågresultat. Byt ut slitna sågblad mot nya. Kom ihåg att sågning med slitna sågblad reducerar precisionen hos sågen och kan leda till överbelastning av maskinens elmotor. 8.3 FÖRBEREDELSE INFÖR SÅGNING Kontrollera att stickkontakten ej är ansluten till eluttaget. Bekanta dig med maskinens reglage och funktioner. Kontrollera att maskinen är i gott skick och att säkerhetsanordningarna fungerar och att alla delar är korrekt monterade. Kontrollera särskilt elkabeln. Kontrollera att eluttaget överensstämmer med maskinens tekniska specifikationer. Kontrollera att sågbladet är helt och att det är lämpligt för det arbete som skall utföras. Justera fotplatan i önskad vinkel, ställ in pendelrörelsen och varvtalet. Kontrollera att arbetsstycket är väl fastspänt. Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd och andningsskydd samt lämpliga arbetskläder. 8.4 SÅGNING a. Anslut stickkontakten till eluttaget. b. Kontrollera att elkabeln ej ligger i såglinjen. c. Starta maskinen och låt sågbladet komma upp i inställd hastighet. d. Håll sågen stadigt med båda händerna och tänd lasern. e. Placera sågens fotplatta (11) på arbetsstycket och börja såga längs en ritad såglinje. f. Håll fotplattan dikt an mot arbetsstycket och såga sakta framåt längs den markerade linjen. g. Då sågningen är klar, stäng av maskinen och släck lasern innan den lyfts upp från arbetsstycket. h. Efter avslutat arbete, avlägsna stickkontakten från eluttaget och rengör maskinen med en mjuk trasa. VARNING! Håll alltid sågen helt nedtryckt dikt an mot arbetsstycket, annars finns risk att Biltema Nordic Services AB 8

9 sågen studsar upp och sågbladet bryts av vilket kan och orsaka svåra skador. HÅLTAGNING Börja alltid med att borra ett Ø 12 mm hål. Placera sågbladet i det borrade hålet. Fortsätt sedan att såga på normalt sätt. FIGURSÅGNING Mata långsamt så att sågbladet hinner avverka materialet, ju skarpare kurva, desto lägre matningshastighet. Vid start i en cirkel, borra ett Ø 12 mm:s hål och starta därifrån. SÅGNING I METALL OCH ICKE JÄRNHALTIGA LEGERINGAR Såga i korta intervaller med låg hastighet och applicera kontinuerligt en lämplig kylvätska/olja på sågbladet och arbetsstycket. Detta minskar slitaget på sågbladet. Såga med lågt varvtal. Var mycket noga med att arbetsstycket är väl fastspänt. OBS! Vid intensiv sågning i metall finns risk för överhettning. Ta många pauser och låt sågen svalna i 15 minuter mellan längre arbetspass. SÅGNING I PLAST OCH ALUMINIUM Såga med lågt varvtal. Hög hastighet ger ett ojämnt resultat. Sänk hastigheten om du märker att arbetsstycket smälter. Var noga med att arbetsstycket är väl fastspänt. OBS! Utsätt inte maskinen för direkt solljus. Förvara inte maskinen i en plastpåse, risk för kondens- och fuktskador. 10. SERVICE OCH UNDERHÅLL VARNING! Avlägsna stickkontakten från eluttaget före service och underhåll SERVICE OCH UNDERHÅLL EFTER UTFÖRT ARBETE. Rengör ventilationsöppningarna för att undvika att motorn överhettas. Rengör maskinhuset med en mjuk trasa eller vid stark nedsmutsning en mjuk trasa fuktad med tvålvatten. Blås rent på svåråtkomliga platser med tryckluft av ett tryck på max 3 bar. Smörj bladstyrrullen med en droppe olja. Om så krävs, rengör laserlinsen med hjälp av en bomullstops doppad i alkohol. Använd EJ någon annan typ av rengöringsmedel. 11. MILJÖ El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC). STANNA OMEDELBART MASKINEN VID FÖLJANDE Defekt/skadad stickpropp, anslutningskabel eller strömbrytare. Överdriven gnistbildning hos borstarna eller om gnistor hoppar i kollektorn. Rök eller annat illaluktande orsakat av bränt isolationsmaterial. 9. FÖRVARING Rengör maskinen, avlägsna sågbladet och förvara det på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn Biltema Nordic Services AB

10 STIKKSAG JS800A INNHOLD 1. INTRODUKSJON 2. TEKNISKE DATA 3. BRUKSOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER 5. OVERSIKTSBILDE 6. INSTALLASJON/MONTERING 7. SPESIELLE SIKKERHETSREGLER OG VERNEANORDNINGE 8. BRUK OG HÅNDTERING 9. TRANSPORT OG OPPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD 11. MILJØ 1. INTRODUKSJON Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av maskinen, sikkerhetsvurderinger og lignende. Legg spesielt merke til følgende advarsler: ADVARSEL! Fare for alvorlig ulykke. OBS! Fare for mindre person- eller maskinskade. Vi forbeholder oss retten til at enkelte illustrasjoner og beskrivelser ikke alltid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på slike detaljer kan være farger på kabler eller utforming og plassering av knapper og betjeningsdetaljer. Oppbevar bruksanvisningen på et sikkert sted i nærheten av maskinen. Ved eventuelt videresalg må bruksanvisningen leveres sammen med maskinen. 2. TEKNISKE DATA Art. nr: Modell: Stikksag JS800A Motoreffekt: W Strømtilkobling: V ~ 50 Hz Hastighet, trinnløs: r/min. (uten belastning) Pendelbevegelse: trinn Fotplate som kan vinkles: (0 45 ). Sagedybde i tre: mm Sagedybde i stål: mm Sagbladfeste: Type A Vekt: ,6 kg Lyd Målemetode for lydtrykk (LPA): EN :2009. Målt lydtrykk (LPA): 88,2 db(a) Usikkerhet K (LPA): db(a) Garantert lydtrykk (LPA):....91,3 db(a) Målemetode for lydeffekt (LWA):...EN :2009 Beregnet lydeffekt (LWA):....99,2 db(a) Usikkerhet K (LWA): db(a) Garantert lydeffekt (LWA): ,3 db(a) Vibrasjoner Målemetode for vibrasjoner:..en Målte vibrasjoner, tre: ,321 m/s 2 Målte vibrasjoner, metall:.....7,898 m/s 2 Usikkerhet, vibrasjoner (K):...1,5 m/s 2 Garanterte vibrasjoner: ,821 m/s 2 Laser Class II 3. BRUKSOMRÅDE Stikksag JS800 er konstruert for saging i stål, metall som ikke inneholder jern, plast og tre, som beskrevet i denne bruksanvisningen. Maskinen er ikke beregnet på profesjonell bruk. Maskinen må ikke brukes til saging i stein eller betong, bygges om eller brukes til andre ting enn de som nevnes her Biltema Nordic Services AB 10

11 4. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER Vær alltid oppmerksom på følgende punkter når maskinen brukes. Ta også hensyn til arbeidsplassens sikkerhetsforskrifter, og respekter alle lover, regler og forordninger som gjelder stedet maskinen brukes. 4.1 Arbeidsområde Rydd regelmessig. Støv, avfall og rot på en arbeidsplass øker risikoen for ulykker, brann og eksplosjon. Du må ikke arbeide i mørke eller i dårlig belysning. Oppbevar eksplosive eller brannfarlige væsker og gasser utenfor arbeidsområdet. Barn og uvedkommende må ikke oppholde seg i arbeidsområdet. Ha førstehjelpsskrin og telefon tilgjengelig. 4.2 Personlig sikkerhet Les alltid bruksanvisningen før bruk. Legg spesielt merke til maskinens varselsymboler. Ikke bruk maskinen hvis du er trøtt eller påvirket av stoff, alkohol eller medisin. Bruk verneutstyr som vernemaske, hørselvern og vernebriller. Bruk skikkelige arbeidsklær og sklisikre sko. Bruk hårnett hvis du har langt hår. Ikke bruk smykker eller løstsittende klær som kan sette seg fast i maskinen. Ha alltid god arbeidsstilling med god balanse. La aldri dine vaner ved maskinen gjøre deg uforsiktig. 4.3 Bruk og vedlikehold av maskiner Kontroller at alle beskyttelser er på plass og fungerer. Kontroller at alle maskindeler, spesielt de bevegelige, er hele og riktig montert. Kontroller at alle knapper og betjeningsanordninger fungerer. Vær spesielt nøye når du kontrollerer at strømbryteren fungerer slik at du alltid kan slå av maskinen. Ikke bruk maskinen dersom den er defekt. Lever den til autorisert serviceverksted for reparasjon. Bruk kun anbefalt skjæreutstyr, tilbehør og reservedeler. Maskinen må kun brukes til de oppgaver den er tiltenkt. Arbeidet er alltid tryggere og raskere hvis maskinen brukes til det den er konstruert for. Ikke overskrid maskinens kapasitet. Maskinen må alltid bæres etter håndtaket. Ikke hold fingeren på strømbryteren. Unngå uønsket start ved å bryte strømmen før service og reparasjon eller når maskinen ikke er i bruk. Du må alltid fjerne nøkler, verktøy og andre løse deler fra maskinen før start. Maskinen må aldri stå uten tilsyn når motoren er i gang. Rengjør maskinen etter bruk, og gjennomfør regelmessig vedlikehold. Oppbevar maskinen på et tørt og sikkert sted, utilgjengelig for barn. 4.4 Strømsikkerhet Elektriske maskiner må ikke eksponeres for regn eller fuktighet hvis de ikke er innkapslet for det. Behandle kabler varsomt, og beskytt dem mot varme, olje og skarpe kanter. Eventuell skjøteledning må ikke være rullet opp på en trommel. Trekk ut hele ledningen fra trommelen. Bruk kun skjøteledning som er korrekt dimensjonert med tanke på lengde og kabeltverrsnitt i forhold til uttatt strømstyrke. Utendørs må du kun bruke skjøteledninger som er godkjent for utendørsbruk. Når maskinen er i bruk, må du unngå kontakt med jordede flater, for eksempel rør, radiatorer og kjøleanlegg. Faren for elektrisk støt øker når du er jordet. Maskinen er dobbeltisolert og trenger ikke jording. Reparasjon av elektriske deler må kun utføres av elektriker Biltema Nordic Services AB

12 5. OVERSIKTSBILDE 14. Parallellanlegg 6. INSTALLASJON/MONTERING Stikksagen er montert og klar til bruk ved levering. Ved utpakking må du kontrollere at maskinen ikke har blitt skadet under transport og at alle deler og tilbehør er med. 1. Turtallsregulator 2. ON/OFF strømbryter 3. Håndtak 4. Låsespak gjæring 5. ON/OFF utsug 6. Justeringsratt for pendelbevegelse 7. Låseknapp for kontinuerlig saging 7. SPESIELLE SIKKERHETSREGLER OG VERNEANORDNINGER 7.1 Symboler på maskinen Maskinen er merket med følgende varselsymboler: Les bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsinstruksjonene, før maskinen tas i bruk. Bruk anbefalt verneutstyr. Bruk hørselvern 8. ON/OFF strømbryter for laser 9. Hurtigfeste for sagblad 10. Låseratt for parallellanlegg 11. Fotplate 12. Oppbevaring av sagblad 13. Utsug Bruk vernebriller Bruk vernemaske Biltema Nordic Services AB 12

13 Maskinen er dobbeltisolert og trenger ikke jordet vegguttak. Eventuell reparasjon av elektriske deler må kun utføres av autorisert elektriker. Ikke se direkte inn i laserstrålen. Maskinen er utstyrt med laser. Denne typen laser innebærer vanligvis ingen risiko for øyeskader, men hvis du ser direkte inn i laserstrålen, kan det føre til midlertidig blindhet. 7.2 Beskyttelsesanordninger Maskinen er utstyrt med følgende beskyttelsesanordninger. ON/OFF-strømbryter (2) Start Trykk inn ON/OFF-strømbryteren (2). For kontinuerlig drift kan du trykke inn låseknappen (7). Deretter kan du slippe ON/ OFF-strømbryteren (2). Nå holdes ON/OFFstrømbrytere (2) aktivert. Stopp Slipp ON/OFF-strømbryteren (9). Ved kontinuerlig drift trykker du inn ON/OFFstrømbryteren (2) slik at låseknappen (7) frigjøres. Slipp deretter ON/OFF-strømbryteren (2). ADVARSEL! Ved strømbrudd må du kontrollere at ON/ OFF-strømbryteren (2) er deaktivert. Maskinen kan starte automatisk når strømbruddet er over. Pirkebeskyttelse (20) Pirkebeskyttelsen reduserer faren for at du kommer i kontakt med sagbladet. Utsug (13) Hvis du kobler en støvsuger til utsuget (13), reduseres mengden støv fra sagingen i luften. Støv fra sagingen kan skade lungene. 7.3 Farer ved bruk Selv om du følger alle instruksjonene i bruksanvisningen, er det fortsatt risikoer forbundet med bruk av maskinen. Vær klar over dem, og forsøk å unngå dem. Fare for øyeskade Det er fare for flyvende objekter. Bruk vernebriller eller visir. Hold tilskuere og barn på sikker avstand. Se aldri direkte inn i laserstrålen. Laseren må aldri pekes mot mennesker eller dyr, hverken direkte eller indirekte via reflekterende flater. Selv svare laserstråler kan forårsake øyeskader. Bruk vernebriller som oppfyller kravene til synsfelt. Lasermodulen må aldri åpnes da det er fare for laserstråling. Laseren må kun være slått på når sagen er på arbeidsstykket. Fare for hørselskade Bruk hørselvern Fare for lungeskader Støv kan skade lungene. Bruk alltid vernemaske. Fare for kuttskader Bruk arbeidshansker ved bytte av sagblad. Fare for skader på grunn av vibrasjoner Maskinens vibrasjoner kan forårsake armog håndskader. Ikke arbeid kontinuerlig over lengre tid, og kontroller at maskinen ikke vibrerer mer enn normalt på grunn av manglende vedlikehold eller defekte deler Biltema Nordic Services AB

14 8. BRUK OG HÅNDTERING 8.1 FUNKSJONER JUSTERE SAGEHASTIGHETEN Du kan justere maskinens sagehastighet trinnløst ved hjelp av rattet (1). Se tabellen nedenfor for anbefalte hastigheter for ulike typer materiale: Ved gjæringssaging kan fotplaten (11) skråstilles til høyre og venstre i faste trinn (0, 22,5 og 45 ). Løsne låsespaken (4) på venstre siden av maskinen. Den holder fast fotplaten (11). Før fotplaten (11) fremover, og flytt den til ønsket gjæringsvinkel. Du kan lese vinkelen på skalaen (30). Materiale Tre Aluminium Myke metaller Stål Keramikk Hastighet Høy Middels Middels Lav Lav SAGBLADETS PENDELBEVEGELSE Du kan bruke justeringsrattet (4) til å justere sagbladets pendelbevegelse i 4 ulike trinn. På den måten kan du stille inn riktig sagevinkel for materialet som skal sages. Det gir raskere saging, bedre saging i kurver og lavere friksjon, noe som forlenger sagbladets levetid. Vri justeringsrattet (6) til stillingen for ønsket pendelbevegelse. Se tabellen nedenfor for anbefalt pendelbevegelse for ulike typer materiale: Når du har stilt inn ønsket vinkel, fører du fotplaten bakover slik at den tar tak i ett av de faste trinnene (31). Lås den med låsespaken (4). PARALLELLANLEGG (14) Materiale Innstilling av pendelbevegelse Tre I-IIII Plast I-II Aluminium 0-I Stål 0 Keramikk 0 Gummi 0 FLEKSIBEL FOTPLATE (11) Parallellanlegget (14) gjør det enkelt å sage parallelt til en kant, med maks. avstand 10 cm. Skyv inn parallellanlegget (14) i fotplaten (11) som vist i bildet. Juster parallellanlegget (14) til ønsket avstand, og stram låserattet (10) Biltema Nordic Services AB 14

15 LASERSIKTE Laserstrålen brukes for å vise hvor sagen kommer til å sage på arbeidsstykket. Start Start laseren ved å trykke inn knappen (8) Stopp Stopp laseren ved å trykke inn knappen på nytt og deretter slippe den. ADVARSEL! Ikke aktiver laseren før du skal begynne å sage. 8.2 MONTERE OG BYTTE SAGBLAD ADVARSEL! Støpselet må trekkes ut av strømuttaket ved montering og bytte av sagblad. Bruk arbeidshansker. Bruk kun sagblad som er anbefalt for maskinen og arbeidet som skal utføres. Kontroller at maskinen IKKE er koblet til strømuttaket når du skal montere sagblad. a. Sagbladholderens åpning må være ren og fri for sagspon. b. Åpne hurtigfestet (9) ved å trykke inn låseknappen (40). c. Stikk sagbladet helt inn i hurtigfestet (9). Tennene skal være vendt forover. d. Kontroller at den bakre kanten av sagbladet passer inn i sporet på støtterullen (41). e. Slipp låseknappen (41). OBS! Skarpe sagblad gir bedre sageresultat. Bytt ut sløve sagblad. Husk at saging med sløve sagblad reduserer sagens presisjon og kan føre til at maskinens elektriske motor kan bli overbelastet. 8.3 FORBEREDELSER FØR SAGING Kontroller at støpselet ikke er koblet til strømuttaket. Gjør deg kjent med maskinens knapper og funksjoner. Kontroller at maskinen er i god stand, at sikkerhetsanordningene fungerer som de skal og at alle deler er korrekt montert. Kontroller strømledningen ekstra nøye. Kontroller at strømuttaket overholder maskinens tekniske spesifikasjoner. Kontroller at sagbladet er helt og at det egner seg for arbeidet som skal utføres. Juster fotplaten til ønsket vinkle, still inn pendelbevegelsen og turtallet. Kontroller at arbeidsstykket er spent godt fast. Bruk alltid vernebriller, hørselvern og maske, samt egnede arbeidsklær. 8.4 SAGING a. Koble støpselet til strømuttaket. b. Kontroller at strømledningen ikke ligger der du skal sage. c. Start maskinen, og la sagbladet oppnå innstilt hastighet. d. Hold sagen godt fast med begge hender, og slå på laseren. e. Plasser sagens fotplate (11) på arbeidsstykket, og begynn å sage langs en tegnet linje. f. Hold fotplaten mot arbeidsstykket, og sag fremover langs den markerte linjen. g. Når sagingen er fullført, slår du av maskinen og laseren før du løfter maskinen fra arbeidsstykket. h. Når arbeidet er fullført, trekker du ut støpselet fra strømuttaket og rengjør maskinen med en myk klut. ADVARSEL! Hold alltid sagen flatt mot arbeidsstykket. Hvis du ikke gjør det, kan sagen hoppe, og sagbladet kan knekke, noe som kan forårsake alvorlige skader Biltema Nordic Services AB

16 HULLSAGING Start alltid med å bore et Ø 12 mm hull. Plasser sagbladet i hullet. Fortsett å sage på vanlig måte. FIGURSAGING Mat langsomt slik at sagbladet rekker å sage materialet. Jo skarpere kurve, desto lavere matehastighet. Ved start i en sirkel må du bore et Ø 12 mm hull og starte derfra. SAGING I METALL OG LEGERINGER SOM IKKE INNEHOLDER JERN Sag i korte intervaller ved lav hastighet, og påfør kontinuerlig egnet kjølevæske/olje på sagbladet og arbeidsstykket. Det reduserer slitasjen på sagbladet. Sag ved lavt turtall. Det er ekstra viktig at arbeidsstykket sitter godt fast. OBS! Ved intensiv saging i metallet er det fare for overoppheting. Ta mange pauser, og la sagen avkjøles i 15 minutter mellom lengre arbeidsøkter. SAGING I PLAST OG ALUMINIUM Sag ved lavt turtall. Høy hastighet gir ujevnt resultat. Reduser hastigheten dersom du merker at arbeidsstykket smelter. Kontroller at arbeidsstykket sitter godt fast. OBS! Ikke utsett maskinen for direkte sollys. Maskinen må ikke oppbevares i plastpose. Fare for kondens- og fuktskader. 10. SERVICE OG VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Fjern støpselet fra strømuttaket før service og vedlikehold SERVICE OG VEDLIKEHOLD ETTER UTFØRT ARBEID Rengjør ventilasjonsåpningene for å unngå at motoren overopphetes. Rengjør maskinhuset med en myk klut, eventuelt en myk klut fuktet med såpevann hvis den er veldig skitten. Bruk trykkluft til å blåse rent steder det er vanskelig å komme til, maks. trykk 3 bar. Smør bladrullen med en oljedråpe. Ved behov kan laserlinsen rengjøres ved hjelp av en Q-tips dyppet i alkohol. IKKE bruk andre typer rengjøringsmidler. 11. MILJØ EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC). DU MÅ STOPPE MASKINEN UMIDDELBART DERSOM FØLGENDE OPPSTÅR Defekt/skadet støpsel, strømledning eller strømbryter. Stor gnistdannelse i børstene eller dersom det hopper gnister i samleren. Røyk eller annen illeluktende årsak som følge av brent isolasjonsmateriale. 9. OPPBEVARING Rengjør maskinen, fjern sagbladet og oppbevar den på et tørt og sikkert sted utilgjengelig for barn Biltema Nordic Services AB 16

17 PISTOSAHA JS800A SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. TEKNISET TIEDOT 3. KÄYTTÖKOHTEET 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET 5. YLEISKUVA 6. ASENNUS/KOKOAMINEN 7. ERITYISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA TURVAJÄRJESTELYT 8. KÄYTTÄMINEN JA KÄSITTELEMINEN 9. SÄILYTYS JA KULJETUS 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO 11. YMPÄRISTÖ 1. JOHDANTO Tässä ohjekirjassa annetaan tärkeää tietoa koneen käytöstä ja siihen liittyvistä turvallisuusriskeistä ym. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin varoituksiin: VAROITUS! Vakavan onnettomuuden vaara. HUOM! Lievän henkilö- tai konevahingon vaara. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa konetta täydellisesti. Esimerkkejä tällaisista osista voivat olla kaapelien värit tai muoto sekä painikkeiden ja säätimien sijainnit. Säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa koneen lähellä. Jos kone myydään, käyttöohje on annettava sen mukana. 2. TEKNISET TIEDOT Tuotenro: Malli: Pistosaha JS800A Moottoriteho: W Sähköliitäntä: V ~ 50 Hz Portaaton nopeuden säätö: r/min. (kuormittamattomana) Heiluriliike: vaiheinen Kallistettava pohjalevy: (0 45 ) Sahaussyvyys, puu: mm Sahaussyvyys, teräs: mm Sahanterän kiinnitys: a-tyyppi Paino: ,6 kg Melutaso Äänipainetason (LPA) mittausmenetelmä: EN :2009 Mitattu äänipainetaso (LPA):..88,2 db(a) Epätarkkuus K (LPA): db(a) Taattu äänipainetaso (LPA):...91,3 db(a) Äänitehotason (LWA) mittausmenetelmä: EN :2009 Laskennallinen äänitehotaso LWA: 99,2 db(a) Epätarkkuus K (LWA): db(a) Taattu äänitehotaso (LWA): ,3 db(a) Tärinä Tärinän mittausmenetelmä:...en Mitattu tärinä, puu: ,321 m/s 2 Mitattu tärinä, metalli: ,898 m/s 2 Epätarkkuus, tärinä (K): ,5 m/s 2 Taattu tärinätaso: ,821 m/s 2 Laser Class II 3. KÄYTTÖKOHTEET Pistosaha JS800 on tarkoitettu puun, teräksen, raudattoman metallin ja muovin sahaamiseen tämän käyttöohjeen mukaisesti. Konetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Konetta ei saa käyttää kiven eikä betonin sahaamiseen eikä käyttötarkoituksiin, joita ei ole mainittu tässä käyttöohjeessa. Koneeseen ei saa tehdä muutoksia Biltema Nordic Services AB

18 4. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET Seuraavat seikat on aina otettava huomioon koneita käytettäessä. Huomioi lisäksi työpaikan turvallisuusohjeet. Noudata kaikkia koneen käyttämistä koskevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. 4.1 Työskentelyalue Siivoa säännöllisesti. Pöly, roskat ja materiaalijäte lisäävät onnettomuuden, tulipalon tai räjähdyksen vaaraa. Älä työskentele pimeällä tai huonossa valaistuksessa. Säilytä räjähtäviä tai syttyviä nesteitä ja kaasuja työskentelyalueen ulkopuolella. Pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa työskentelyalueelta. Varaa sidetarpeita ja puhelin käsille. 4.2 Henkilöturvallisuus Lue käyttöohje aina ennen tuotteen käyttämistä. Kiinnitä huomiota erityisesti koneen varoitusmerkkeihin. Älä käytä konetta, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Käytä aina suojavarusteita, kuten hengityksensuojainta, kuulonsuojainta ja suojalaseja. Käytä hyviä työvaatteita ja turvajalkineita. Jos hiuksesi ovat pitkät, käytä hiusverkkoa. Älä käytä koruja tai väljiä vaatteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Työskentele aina oikeassa asennossa. Säilytä hyvä tasapaino. Älä aliarvioi tämän koneen käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut käyttämään sitä. 4.3 Koneiden käyttäminen ja kunnossapito Tarkasta, että kaikki suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Tarkasta, että koneen kaikki osat, varsinkin liikkuvat, ovat ehjät ja oikein asennetut. Tarkasta, että kaikki painikkeet ja säätimet toimivat. Varmista erityisesti, että virtakatkaisin toimii, jotta voit sammuttaa koneen koska tahansa. Älä käytä viallista konetta. Toimita se valtuutettuun huoltokorjaamoon korjattavaksi. Käytä vain suositeltuja varaosia ja tarvik- keita. Käytä konetta vain sen käyttötarkoitukseen. Työ sujuu aina nopeammin ja turvallisemmin, kun konetta käytetään siihen, mihin se on suunniteltu. Älä ylitä koneen suurinta kapasiteettia. Kanna konetta aina sen kädensijasta. Älä pidä sormea virtakatkaisimen päällä. Estä koneen käynnistyminen vahingossa katkaisemalla virransyöttö ennen koneen korjaamista tai huoltamista tai kun sitä ei käytetä. Tarkasta ennen koneen käynnistämistä, että kaikki avaimet, työkalut ja muut irralliset osat on otettu pois. Älä koskaan jätä konetta ilman valvontaa sen moottorin käydessä. Puhdista kone aina käytön jälkeen. Huolla se säännöllisesti. Säilytä konetta turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa. 4.4 Sähköturvallisuus Sähkökäyttöiset koneet on suojattava sateelta tai kosteudelta, ellei niitä ei ole eristetty kosteudelta. Käsittele virtajohtoja varovaisesti. Suojaa ne teräviltä reunoilta, kuumuudelta ja öljyltä. Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla kelalla. Vedä jatkojohto kelalta kokonaan. Käytä vain oikein mitoitettuja jatkojohtoja, joiden johtimien poikkipinta-ala on riittävän suuri ja pituus oikea. Käytä ulkona vain ulkokäyttöön hyväksyttyä jatkojohtoa. Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja kylmälaitteisiin, koneen käytön aikana. Sähköiskun vaara lisääntyy, kun olet maadoitettu. Tämä kone on kaksoiseristetty, joten sitä ei tarvitse maadoittaa. Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata sähköiset osat Biltema Nordic Services AB 18

19 5. YLEISKUVA 14. Suuntaisvaste 6. ASENNUS/KOKOAMINEN Pistosaha toimitetaan koottuna ja käyttövalmiina. Kun purat koneen pakkauksesta, tarkasta, ettei siinä ole kuljetusvaurioita ja että osia tai varusteita ei puutu. 1. Kierrosluvun säädin 2. Koneen virtakatkaisin 3. Kahva 4. Lukitusvipu, kallistus 5. Imurin virtakatkaisin 6. Heiluriliikkeen säätönuppi 7. Jatkuvan käytön lukitusnuppi 7. ERITYISET TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA TURVAJÄRJESTELYT 7.1 Koneen merkinnät Koneessa on seuraavat varoitusmerkit: Lue käyttöohje ja varsinkin turvallisuusohjeet huolellisesti ennen koneen käyttämistä. Käytä suositeltuja suojavarusteita. Käytä kuulosuojaimia 8. Laserin virtakatkaisin 9. Sahanterän pikalukitus 10. Suuntaisvasteen lukitusnuppi 11. Pohjalevy 12. Terien säilytys 13. Imuaukko Käytä suojalaseja Käytä hengityssuojusta Biltema Nordic Services AB

20 Kone on kaksoiseristetty, joten pistorasian ei tarvitse olla maadoitettu. Mahdolliset korjaukset on teetettävä valtuutetussa huoltokorjaamossa. Älä katso suoraan lasersäteeseen. Koneessa on laserlaite. Se ei yleensä aiheuta silmävaurion vaaraan, mutta suoraan lasersäteeseen katsominen voi aiheuttaa ohimenevän sokeutumisen. 7.2 Turvalaitteet Koneessa on seuraavat turvalaitteet. Virtakatkaisin (2) Käynnistäminen - paina virtakatkaisin (2) sisään. Jos haluat koneen jatkuvalle käytölle, paina lisäksi lukituspainike (7) alas, jonka jälkeen voit vapauttaa virtakatkaisimen (2). Virtakatkaisin (2) pysyy nyt käyttöasennossa. Sammutus - Vapauta virtakatkaisin (9). Jos kone on jatkuvalla käytöllä, paina virtakatkaisin (2) sisään, jolloin lukituspainike (7) vapautuu. Vapauta sen jälkeen myös virtakatkaisin (2). VAROITUS! Jos virta katkeaa odottamattomasti, varmista, että koneen virtakatkaisin (2) ei jää ON-asentoon. Kone saattaa muutoin käynnistyä, kun virransaanti jatkuu. Kosketussuojus (20) Kosketussuojus vähentää terään osumisen vaaraa. Imuaukko (13) Imuaukkoon (13) voi liittää imurin, jolloin sahauspölyn määrä ilmassa vähentyy. Sahauspöly voi vahingoittaa keuhkoja. 7.3 Käyttöön liittyvät vaarat Käyttöohjeen noudattaminen ei eliminoi tiettyjä vaaroja. Ne on tiedostettava ja niiden välttäminen on tärkeää. Silmävamman vaara Kone voi singota materiaalikappaleita käytä suojalaseja tai kasvovisiiriä. Pidä ihmiset ja eläimet riittävän kaukana. Älä koskaan katso suoraan lasersäteeseen. Älä koskaan suuntaa lasersädettä ihmisiä tai eläimiä kohti suoraan eikä epäsuorasti heijastavien pintojen kautta. Heikotkin lasersäteet voivat aiheuttaa silmävaurioita. Käytä optiselle läpäisevyydelle asetettavat vaatimukset täyttäviä suojalaseja. Älä avaa lasermoduulia. Muutoin on olemassa lasersäteilyn vaara. Käynnistä laser vain silloin, kun saha on kiinni työstettävässä kappaleessa. Kuulovamman vaara Käytä kuulosuojaimia. Keuhkovaurioiden vaara Pöly voi vahingoittaa keuhkoja. Käytä aina hengityksensuojainta. Viiltovamman vaara Käytä suojakäsineitä sahanterää vaihtaessasi. Tärinän aiheuttama vaara Koneen tärinä voi vahingoittaa käsiä ja käsivarsia. Älä työskentele yhtäjaksoisesti pitkään. Varmista, että kone ei tärise tavallista enemmän puutteellisen kunnossapidon tai viallisten osien vuoksi Biltema Nordic Services AB 20

21 8. KÄYTTÄMINEN JA KÄSITTELEMINEN KÄÄNTYVÄ POHJALEVY (11) 8.1 TOIMINNOT SAHAUSNOPEUDEN SÄÄTÄMINEN Koneen sahausnopeutta voidaan säätää portaattomasti säätönupilla (1). Eri materiaalien suositusnopeudet, ks. alla oleva taulukko: Materiaali Puu Alumiini Pehmeät metallit Teräs Keramiikka Nopeus Suuri nopeus Keskinopeus Keskinopeus Pieni nopeus Pieni nopeus SAHANTERÄN HEILURILIIKE Sahanterän heiluriliikettä voidaan säätää säätönupilla (6) 4 eri asentoon, jolloin sahauskulma saadaan sopivaksi työmateriaalin mukaan. Tällöin sahaus tapahtuu nopeammin, kone toimii kaarteissa rauhallisemmin ja kitkaa syntyy vähemmän. Myös sahanterän käyttöikä pidentyy. Pohjalevy (11) voidaan kääntää vinoon vasemmalle tai oikealle kiinteisiin kulmiin (0, 22,5 ja 45 ) viistosahausta varten. a. Avaa pohjalevyn (11) lukitusvipu (4) koneen vasemmalta puolelta. b. Vie pohjalevyä (11) eteenpäin ja käännä se sen jälkeen sopivaan kulmaan. Kulma näkyy asteikolla (30). Käännä säätönuppi (6) sopivan heiluriliikkeen kohdalle. Seuraavassa taulukossa on tietoja erilaisista materiaaleista ja niille soveltuvista heiluriliikkeistä. Materiaali Heiluriliikkeen säätö Puu I-IIII Muovi I-II Alumiini 0-I Teräs 0 Keramiikka 0 Kumi 0 c. Kun oikea kulma on asetettu, vie pohjalevyä taaksepäin kunnes se lukittuu johonkin kiinteistä asennoista (31). Lukitse se lukitusvivulla (4) Biltema Nordic Services AB

22 SUUNTAISVASTE (14) 8.2 SAHANTERÄN ASENTAMINEN JA VAIHTAMINEN VAROITUS! Pistoke ei saa olla yhdistettynä sähköpistorasiaan, kun sahanterää asennetaan tai vaihdetaan. Käytä suojakäsineitä. Valitse koneelle suositeltu sahanterä tehtävän työn mukaan. Varmista ennen terän vaihtamista, että koneen pistoke EI ole pistorasiassa. Suuntaisvaste (14) mahdollistaa sahauksen työkappaleen reunan suuntaisesti enintään noin 10 cm päästä. Työnnä suuntaisvaste (14) pohjalevyyn (11) kuvan osoittamalla tavalla. Säädä suuntaisvasteen (14) etäisyys ja kiristä lukitusnuppi (10). LASERTÄHTÄIN Lasersäteillä voidaan merkitä sahauslinja työkappaleeseen. Käynnistys Käynnistä laser painamalla painiketta (8) Sammutus Sammuta laser painamalla painiketta lyhyesti uudelleen. VAROITUS! Käynnistä laser vasta kun olet valmis aloittamaan sahaamisen. a. Sahanteränpitimen aukon tulee olla puhdas liasta ja sahanpuruista. b. Avaa pikalukitus (9) painamalla lukituspainiketta (40). c. Työnnä terä pikakiinnityksen (9) pohjaan asti. Varmista, että terän hampaat tulevat oikeaan suuntaan. d. Varmista, että sahanterän takareuna sopii tukirullan uraan (41). e. Vapauta lukituspainike (41). HUOM! Terävällä terällä sahaustulos on parempi. Vaihda kulunut sahanterä uuteen. Muista, että sahaaminen kuluneella sahanterällä vähentää sahan tarkkuutta ja voi ylikuormittaa koneen sähkömoottoria Biltema Nordic Services AB 22

23 8.3 VALMISTELUT ENNEN SAHAAMISTA Tarkasta, että pistoketta ei ole yhdistetty sähköpistorasiaan. Tutustu koneen säätimiin ja toimintoihin. Varmista, että kone on hyvässä kunnossa, turvalaitteet toimivat ja osat on kiinnitetty oikein. Tarkasta erityisesti sähköjohto. Tarkasta, että jännite vastaa koneen teknisissä tiedoissa mainittua jännitettä. Tarkasta, että sahanterä on ehjä ja että se on valittu oikein tehtävää työtä varten. Säädä pohjalevy haluamaasi kulmaan. Säädä heiluriliike ja kierrosluku. Tarkasta, että työkappale on kiinnitetty kunnolla. Käytä aina suojalaseja, kuulonsuojainta, hengityssuojaa ja hyviä työvaatteita. 8.4 SAHAAMINEN a. Liitä pistoke pistorasiaan. b. Tarkasta, että sähköjohto ei ole sahauslinjalla. c. Käynnistä kone ja anna sen saavuttaa tarvittava kierrosnopeus. d. Pidä sahaa vakaasti molemmin käsin ja sytytä laser. e. Aseta sahan pohjalevy (11) työkappaleen päälle ja aloita sahaaminen piirrettyä sahauslinjaa pitkin. f. Pidä pohjalevyä työkappaleen pintaa vasten. Sahaa hitaasti eteenpäin sahauslinjaa pitkin. g. Kun sahaus päättynyt, katkaise koneesta virta ja sammuta laser, ennen kuin nostat sahan työkappaleen päältä. h. Irrota lopuksi pistoke pistorasiasta ja puhdista kone pehmeällä liinalla. VAROITUS! Pidä saha aina kiinni työkappaleessa. Muutoin saha voi ponnahtaa ylös ja sahanterä voi katketa, josta voi seurata vakavia vammoja. REIKÄSAHAUS Aloita aina poraamalla Ø 12 mm reikä. Aseta sahanterä reikään. Aloita sahaaminen normaaliin tapaan. KUVIOSAHAUS Liikuta sahaa hitaasti, jotta se ehtii poistaa materiaalia. Mitä terävämpi kaarre, sitä hitaammin sahaa on liikutettava. Jos sahaat ympyrän, poraa ensin Ø 12 mm:n aukko ja aloita siitä. METALLIN JA RAUDATTOMIEN METALLISEOSTEN SAHAAMINEN Sahaa vain vähän kerrallaan hitaalla nopeudella. Käytä sahanterässä ja työkappaleessa jäähdytysnestettä tai öljyä. Tämä vähentää sahanterän kulumista. Sahaa alhaisella kierrosnopeudella. Tarkasta erittäin huolellisesti, että työkappale on kiinnitetty kunnolla. HUOM! Metallin intensiivinen sahaus voi aiheuttaa ylikuumentumista. Sahaa useissa jaksoissa. Anna sahan jäähtyä vähintään 15 minuuttia pidempien sahausjaksojen välillä. MUOVIN JA ALUMIININ SAHAAMINEN Sahaa alhaisella kierrosnopeudella. Suuri nopeus saa aikaan epätasaisen lopputuloksen. Jos huomaat työkappaleen sulavan, hidasta nopeutta. Tarkasta huolellisesti, että työkappale on kiinnitetty kunnolla. KESKEYTÄ SAHAAMINEN VÄLITTÖMÄSTI, MIKÄLI Pistoke, sähköjohto tai virtakatkaisin vikaantuu tai vaurioituu. Harjat kipinöivät epänormaalisti tai kipinöitä lentää keräimeen. Koneesta nousee eristemateriaalin palamisen aiheuttamaa savua tai pahaa hajua. 9. SÄILYTTÄMINEN Puhdista kone. Irrota sahanterä. Säilytä kone ja sahanterä kuivassa ja turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa. HUOM! Älä altista konetta suoralle auringonvalolle. Älä säilytä konetta muovipussissa. Muutoin on olemassa veden tiivistymisen ja kosteusvaurioiden vaara Biltema Nordic Services AB

24 10. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO VAROITUS! Pistoke on irrotettava pistorasiasta aina ennen huoltamista tai kunnossapitämistä KUNNOSSAPITO JA HUOLTO TYÖN PÄÄTTEEKSI Puhdista ilmanvaihtoaukot, jotta moottori ei ylikuumene. Puhdista moottorikotelo pehmeällä kuivalla liinalla. Jos se on likaantunut pahasti, käytä pesuaineen ja veden seokseen kostutettua pehmeää liinaa. Puhalla vaikeapääsyiset paikat puhtaiksi paineilmalla enintään 3 baarin paineella. Voitele teränohjausrulla öljytilkalla. Puhdista laserlinssi tarvittaessa alkoholiin kastetulla vanupuikolla. ÄLÄ käytä minkään muun tyyppistä puhdistusainetta. 11. YMPÄRISTÖ Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti) Biltema Nordic Services AB 24

25 STIKSAV JS800A INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKE DATA 3. ANVENDELSESOMRÅDE 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 5. OVERSIGTSBILLEDE 6. INSTALLATION/MONTERING 7. SÆRLIGE SIKKERHEDSREGLER OG BESKYTTELSESANORDNINGER 8. BRUG OG HÅNDTERING 9. TRANSPORT OG OPBEVARING 10. SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 11. MILJØ 1. INTRODUKTION Denne manual indeholder vigtige informationer om maskinens anvendelse og sikkerhedsrisici m.m. Vær især opmærksom på følgende advarsler: ADVARSEL! Risiko for alvorlige ulykker. OBS! Risiko for mindre person- eller maskinskade. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer evt. ikke altid er i overensstemmelse med maskinen. Eksempler på sådanne detaljer kan være farver på ledninger eller udformning og placering af knapper og greb. Opbevar manualen et sikkert sted i forbindelse med maskinen. Ved eventuelt salg skal manualen følge med maskinen. 2. TEKNISKE DATA Art.nr.: Model: Stiksav JS800A Motoreffekt: W Eltilslutning: V ~ 50 Hz Hastighed, trinløs: r/min. (ubelastet) Pendulindstilling: trin Vinklingsbar sål: (0-45 ). Savedybde i træ: mm Savedybde i stål: mm Klingeholder: type A Vægt: ,6 kg Lyd Målemetode for lydtryk (LPA):.EN :2009. Målt lydtryk (LPA): ,2 db(a) Usikkerhed K (LPA): db(a) Garanteret lydtryk (LPA):....91,3 db(a) Målemetode for lydeffekt (LWA): EN :2009 Beregnet lydeffekt (LWA): ,2 db(a) Usikkerhed K (LWA): db(a) Garanteret lydeffekt (LWA):...102,3 db(a) Vibrationer Målemetode for vibrationer:..en Målte vibrationer, træ: ,321 m/ s2 Målte vibrationer, metal: ,898 m/s 2 Usikkerhed, vibrationer (K):...1,5 m/s 2 Garanterede vibrationer: ,821 m/s 2 Laser Class II 3. ANVENDELSESOMRÅDE Stiksav JS800 er beregnet til at save i stål, ikke jernholdigt metal, plast og træ iht. anvisningerne i denne manual. Maskinen er ikke konstrueret til professionelt brug. Maskinen må ikke anvendes til at save i sten eller beton, ombygges eller bruges til andet end det, som er nævnt i ovenstående Biltema Nordic Services AB

26 4. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Når der arbejdes med maskiner, skal følgende punkter altid overholdes. Vær også opmærksom på arbejdsstedets sikkerhedsforskrifter, og overhold de love, regler og forordninger, der gælder, hvor maskinen anvendes. 4.1 Arbejdsområde Gør rent regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger risikoen for ulykker, brand og eksplosion. Arbejd ikke i mørke, eller når belysningen er dårlig. Opbevar eksplosive eller brandfarlige væsker og luftarter uden for arbejdsområdet. Hold børn og uvedkommende væk fra arbejdsområdet. Forbindingskasse og telefon skal være tilgængelig. 4.2 Personlig sikkerhed Læs altid manualen inden brug. Vær især opmærksom på maskinens advarselssymboler. Brug ikke maskinen, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin. Anvend beskyttelsesudstyr som åndedrætsværn, høreværn og beskyttelsesbriller. Brug det rigtige arbejdstøj og skridsikre sko. Brug hårnet, hvis du har langt hår. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, som kan fanges af maskinen. Indtag altid en god arbejdsstilling med god balance. Selvom du bliver vant til at bruge maskinen, må det ikke føre til uforsigtighed. 4.3 Brug og pasning af maskiner Kontrollér, at alle beskyttelsesanordninger er på plads, og at de fungerer. Kontrollér, at alle maskindele, især de bevægelige, er hele og korrekt monteret. Kontrollér, at alle knapper og greb fungerer. Vær især omhyggelig med, at afbryderen virker, så du altid kan slukke for maskinen. Brug ikke en defekt maskine. Indlever den til et autoriseret serviceværksted til reparation. Brug kun anbefalet skæreværktøj, tilbehør og reservedele. Brug kun maskinen til det, den er beregnet til. Arbejdet er altid sikrere og hurtigere, når maskinen bruges til det, den er konstrueret til. Overskrid ikke maskinens kapacitet. Tag altid fat i maskinens håndtag, når maskinen skal bæres. Hold ikke fingeren på afbryderen. Undgå utilsigtet start ved at afbryde strømmen før service og reparation, eller når maskinen ikke er i brug. Fjern altid nøgler, værktøj og andre løse dele fra maskinen, før den startes. Efterlad aldrig maskinen uden opsyn, når motoren kører. Rengør maskinen efter brug, og efterse den regelmæssigt. Opbevar maskinen på et tørt og sikkert sted uden for børns rækkevidde. 4.4 Elsikkerhed Udsæt ikke elektriske maskiner for regn eller fugt, hvis de ikke har en kapslingsklasse, der tillader det. Håndter ledninger forsigtigt, og beskyt dem mod varme, olie og skarpe kanter. En eventuel forlængerledning må ikke være rullet op på tromlen. Træk hele ledningen ud af kabeltromlen. Brug kun en korrekt dimensioneret forlængerledning, der har den rette længde og det rette ledningstværsnit i forhold til den benyttede strømstyrke. Udendørs må der kun anvendes forlængerledninger, som er godkendt til udendørs brug. Undgå kontakt med jordede genstande, f.eks. rør, radiatorer og køleanlæg, når du arbejder med maskinen. Risikoen for elektrisk stød øges, når du er jordet. Maskinen er dobbeltisoleret og behøver derfor ikke jordforbindelse. Reparation af elektriske dele må kun udføres af en autoriseret elektriker Biltema Nordic Services AB 26

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH800 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 151DC Original manual 2 SVETSINVERTER MMA 151DC INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 4. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV

BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV BANDSÅG BÅNDSAG VANNESAHA BÅNDSAV Original manual 1 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2011-11-17 Biltema Nordic Services AB 2 6 2 3 9 8 1 10 14 3 12 13 5 4 9 11 13 15 16 7 8 21 14 20 17 20 17 18 19

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav

Art. 17-047 Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav Bordscirkelsåg Bordsirkelsag Pöytäpyörösaha Bordrundsav EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE EF-FORSIKRING OM SAMSVAR EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EG-FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE BILTEMA SWEDEN AB S-581

Lisätiedot

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER

GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER GRÄSKLIPPARE GRESSKLIPPER RUOHONLEIKKURI PLÆNEKLIPPER LM 502SP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Lisätiedot

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE

MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE MINISLIPMASKIN MINISLIPER PIENOISHIOMAKONE MINISLIBEMASKINE 130 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CC 14SF. Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Kapmaskin Afkorter Kappemaskin Katkaisusaha Cut-Off Machine CC 14SF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig

Lisätiedot

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen

Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Våffeljärn Coline Dubbelt Vaffeljern Coline Dobbelt Vohvelirauta Coline, kaksinkertainen Modell/Malli: NW-12B Nr/Nro: 34-7177 Svenska 3 Norsk 7 Suomi 11 Ver. 001-200701 2 Våffeljärn Coline Dubbelt Art.nr

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER

PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER PLANSLIPMASKIN PLANSLIPER TASOHIOMAKONE RYSTEPUDSER 93 x 230 mm Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER

SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER SVETSINVERTER SVEISEINVERTER HITSAUSINVERTTERI SVEJSEINVERTER MMA 100DC Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140

MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 17-382_manual.indd 2011-11-22, 12.54.38 Art. 17-382 MIXER PCM 140 MIKSER PCM 140 SEKOITIN PCM 140 MIXER PCM 140 Original manual Art. 17-382 MIXER PCM 140 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

skaparguide med tips och idéer!

skaparguide med tips och idéer! g skaparguide med tips och idéer! www.slojd-detaljer.se Flexi Color Flexi Color är en lättarbetad vattenbaserad transparent hobbyfärg. Den används främst på papper men fäster även på de flesta ljusa underlag.

Lisätiedot

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper

Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper Gräsklippare Gressklipper Ruohonleikkuri Plæneklipper LM 500SP Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2010 Biltema Nordic Services AB 2 Gräsklippare LM 500SP INNEHÅLL

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

K 3000 Vac, K 3000 Wet

K 3000 Vac, K 3000 Wet Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje K 3000 Vac, K 3000 Wet Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

Thermozone AD 102/103

Thermozone AD 102/103 Thermozone AD 102/103 SE... 3 NO... 4 FI... 5 GB... 6 DE F RU PL...7...8...9...10 SE NO FIN GB DE F 133 806 c-c 600 L = 2 m 207 A min 100 min 50 min 50 B C 2 FIN Asennus- ja käyttöohje Käyttöalue Pienehköt

Lisätiedot

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha

Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha 17-721_manaul.indd 2011-04-13, 16.08.26 Art. 17-721 Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Rundsav CS 185P Original manual 2 Art. 17-721 Cirkelsåg, CS 185P INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Högtryckstvätt Høytrykksvasker Painepesuri Modell/Malli: YLQ15S-100 Nr/Nro: 30-9299 Ver. 001-200701! Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om

Lisätiedot

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

RH 600T. Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Varmluftpistol Varmepistol Kuumailmapuhallin Heat Gun RH 600T Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok

Dragbar Sandspridare. Instruktionsbok Vedettävä hiekoitin Käyttö- ja huolto-ohjekirja Dragbar Sandspridare Instruktionsbok Dragbar sandspreder Bruks- og vedlikeholdsanvisning Sisältö Innehåll Innhold Lue ennen tuotteen käyttöä Läs denna instruktion

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje PP490 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet,

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KASUTAMISJUHEND INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT

KÄYTTÖOHJEET KASUTAMISJUHEND INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT SF KÄYTTÖOHJEET ET KASUTAMISJUHEND S INSTRUKTIONSBOK KORKEAPAINEKYLMÄVESIPESURI KÜLMA VEE SURVEPESUR AGGREGAT FÖR KALL HÖGTRYCKSTVÄTT Koneen pääkomponentit 8 11 9 2 12 4--6 1 7 15 14 10 13 16 3 52 52 53

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas

Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas Snabbstartguide/Kvikstartvejledning/Pikaopas DVD RDS AV-MOTTAGARE DVD RDS AV-MODTAGER DVD RDS AV -VASTAANOTIN AVH-270BT AVH-170DVD Svenska Syftet med den här guiden är att leda dig genom enhetens mest

Lisätiedot

Quad Percussion Massager

Quad Percussion Massager IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 1 Quad Percussion Massager Instruction Manual PAQ-30H-2EU IB-PAQ30H2EUSwedFin-0212-02 13/02/2012 14:36 Page 2 LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri

Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri Chef s mandolin grøntsagsskærer Chef s mandolin grönsaksskärare Kokin Vihannesleikkuri DK SE FI DE OXO s brugervenlige mandolin er det perfekte værktøj til at skabe kulinariske sensationer hurtigt og nemt.

Lisätiedot

Mobile Telephone Holder

Mobile Telephone Holder 36-2948, 36-2947 Mobile Telephone Holder Mobiltelefonhållare Mobiltelefonholder Matkapuhelinteline Nr/Nro: 36-2947, 36-2948 English 2 Svenska 4 Norsk 6 Suomi 8 Ver. 001-200705 ENGLISH Mobile Telephone

Lisätiedot

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri

Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ångrengörare Damprenser Höyrypesuri Modell/Malli: BS501A Nr/Nro: 34-4559 Ver. 001-200605 Viktig information: Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ

Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN LAITTEEN KÄYTTÖ Professional DM-50AC LAITTEEN KOKOAMINEN Ota huomioon että paperisilppuri toimii ainoastaan oikein koottuna, roskakorin ollessa oikein sijoitettuna silppurin kaappiin, sekä paperinsyöttölokeron ollessa

Lisätiedot

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Lisätiedot

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW

CS-350A CS 35B ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW ELEKTRISK KEDJESÅG ELEKTRISK KÆDESAV ELEKTRISK KJEDESAG KETJUSAHA CHAIN SAW CS-350A CS 35B CS35B Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen

Lisätiedot

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli

VarmluftSpistol Kuumailmapistooli VarmluftSpistol Kuumailmapistooli HA 2000 Original manual 2 Art. 17-317 VarmluftSpistol INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA DATA 3. ANVÄNDNINGSOMRÅDE ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER ÖVERSIKTSBILD 6. SÄRSKILDA

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

FM 8 ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

FM 8 ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions ÖVERFRÄS OVERFRÆSER HÅNDOVERFRES YLÄJYRSIN ROUTER FM 8 HITACHI FM8 1 0 ON OFF Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short

DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Kyättöohje DS150 DS250 DS250 Single speed DS250 Single speed short Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions

CR 13VA. Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw. Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Handling Instructions Sticksåg Stiksav Stikksag Lehtisaha Reciprocating Saw CR 13VA Läs bruksanvisningen noga igenom före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå

Lisätiedot

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi

Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Xylocain 2 % geeli Lidokaiinihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot