Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V"

Transkriptio

1 Akkuporakone 12V Sladdlös borrmaskin 12V Oppladbar boremaskin 12V Art.no

2 TEKNISK DATA: Volt: 12 Momentinstälningar: 16 Steglös hastighetsreg.: v./min Snabbshuck kapacität: 0,8-10mm Batterikapacität: 1,2Ah NiCd Laddar: Nätspänning: Laddkapacität: Laddtid: 230V/50Hz 400mA ca. 3-5 timer ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven på märkplåten/typskylten. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs denna bruksanvisning noga! Spara den! När man använder elektriska verktyg ska alltid grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska risken för brand, elstöt eller personskada. Läs hela denna instruktion innan du försöker sätta i gång den här apparaten och spara instruktionerna. För säker drift 1. Håll arbetsområdet rent - Nedskräpade ytor och arbetsbänkar är upphov til skador. 2. Tänk på arbetsmiljön - Utsätt inte elverktyg för regn. Använd dem inte i fuktiga eller våta utrymmen eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser. Ha bra belysning över arbetsytan. 3. Skydd mot stötar - Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t ex rör, radiatorer, spisar, kylskåp). 4. Håll barnen borta - Låt inte besökare komma i kontakt med maskinen eller förlängningssladd. Alla besökare ska hållas borta från arbetsområdet. 5. Förvaring av maskin - När maskinen inte används ska den förvaras inlåsta på ett torrt, högt placerat ställe, utom räckhåll för barn. 6. Överansträng inte maskinen - De arbetar bättre och säkrare vid den hastighet de är avsedda för. 7. Använd rätt maskin - Tvinga inte små maskiner att göra arbeten som är avsedda för kraftigare maskiner. Använd inte maskinen för ändamål de inte är avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg för att såga av kvistar eller träd. 8. Klä dig ordentligt - Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas vid utomhusarbeten. Använd hårnät om du har långt hår. 9. Använd skyddsglasögon - Använd även ansiktsmask om arbetet är dammigt. 10. Skada inte sladden - Bär aldrig maskinen i sladden och ryck ej ur sladden från uttaget. Utsätt inte sladden för värme, olja eller skarpa kanter. Svensk 11. Sätt fast arbetsstycket - Använd skruvtving eller kruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att använda handen och du får båda händerna fria för arbetet. 12. Sträck dig inte för mycket - Se till att du har säkert fotfäste och balans hela tiden. 13. Sköt maskinen med omsorg - Håll verktygen skarpa och rena. Följ instruktionerna beträffande smörjning och byte av tillbehör. Kontrollera sladden/kabelen med jämna mellanrum och reparera dem hos en auktoriserad verkstad om de är skadade. Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellan rum och byt om de är skadade. Håll hantagen torra, rena och fria från olja och fett. 14. Koppla från maskinen - Maskinen ska vara urkopplade när de inte är i bruk, vid service och vid byte av tillbehör, t ex sågblad, skär och knivar. 15. Tag bort justernycklar och skruvnycklar - Gör det till en vana att kontrollera att nycklar/skruvnycklar har tagits bort från verktyget innan det startas. 16. Undvik oavsiktlig tillslagning - Bär inte inkopplade maskiner med fingret på strömbrytaren. Se till att strömbrytaren är frånslagen när du sätter i stickkontakten. 17. Användning av förlängningssladdar utomhus - När maskinen används utomhus, använd endast förlängningssladdar som är avsedda märkta för utomhus bruk. 18. Var uppmärksam - Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du är trött. 19. Kontrollera skadade delar - Innan fortsatt användning av maskiner ska skyddsanordning eller annan skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa att maskinen kommer att fungera riktigt och utföra den avsedda funktionen. Kontrollera inriktningen av de rörliga delarna, kärvning, sprickbildning, fastsättning och andra förhållanden som kan påverka driften. En skyddsanordning eller annan del som är skadad ska repareras riktigt eller bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad, om ej annat anges i denna instuktionsbok. Byt ut felaktig strömbrytare hos en auktoriserad serviceverkstad. Använd inte maskinen om strömbrytaren inte kan slås till/från. 20. Varning - Användning av något annat tillbehör eller anordning än vad som rekommenderas i denna instruktion eller i katalog kan innebära risk för personskada. 21. Reparation får endast utföras av behörig elektromontör - Maskinen uppfyller de gällande säkerhetsbestämmelserna. Reparation får endast utföras av en behörig elektromontör, i annat fall kan användaren råka ut för olycksfall. 22. Var försiktig så att du inte borrar där det finns elektriska ledningar. 23. Håll maskinen stadigt vid användning. VIKTIG INFORMATION - Batteriet skall laddas 5 timmar före första an vändning. - Laddaren kan surra, batteri och/eller laddare kan bli varm under laddning. 2

3 Svensk SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR LADDNING AV BATTERI - Använd endast original batteri och laddare. - Utsätt ej batteriladdaren för väta. - För att förhindra skada på kabel och kontakt; drag i kontakten och ej i kabel vid frånkoppling av laddaren. - Förlängningskabel bör ej användas. - Öppna (skruva isär) ej maskin, batteri eller laddare. - Defekt (förbrukat) batteri får ej kastas bland vanligt av fall. Skall inlämnas på miljöstation. LADDNING AV BATTERI Batteriet är ej fullt uppladdat från fabrik, läs hela bruksanvisningen före första laddning. Underhåll Maskinen skall rengöras regelbundet med en fuktig trasa. NB! Vätska får ej komma in i maskinen. GARANTI Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej följts eller om maskinen utsatts för onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens rekommendationer. - Batteriet skal ej laddas mer än 7 timmar. - Ta ut batteriet från maskinen. - Anslut nätadaptern till laddaren. - Sätt batteriet i laddaren. - Anslut kontakten till vägguttaget. - Låt batteriet laddas i 3-5 timmar, när batteriet laddas kommer röd lampa på laddaren att tändas. - Om batteriet varit hårt belastat, låt det avkylas före laddning. - Koppla ur laddare och nätadapter. VIKTIGA INSTRUKTIONER VID LADDNING AV BATTERI - Vid normalt bruk skall batteriet vara färdigladdat efter 5 timmar eller mindre. Men om batteriet är helt urladdat kan det ta upp till 6 timmar. - Använd ej laddaren vid temperaturer under 5 C eller över 42 C. - Under laddning kan laddaren bli varm och surra lite. Detta är vanligt, och indikerar ej något fel. - Batteriet skall bytas vid märkbar försvagning i effekt. - Fortsätt ej använd maskinen med urladdat batteri. - För att förlänga livstiden på batteriet, undvik att ladda batteriet i mer än 7 timmar. Detta är ej något säkerhetsproblem, men kan reducera batteriets livslängd. - Laddaren är utrustad med termobrytare som slår av när batteriet blir för varmt. ANVÄNDNING Motorn kräver god ventilation när den arbetar, håll ventilationsöppningarna fria från smuts. Var försiktig så att du inte borrar på ställen där det finns elektriska ledningar, vid skruvning i trä bör man först förborra ett hål. Tag aldrig ur batteri när maskinen är i gång. Slå alltid till och från maskinen obelastad. Borrning - Använd endast vassa borr. - Kör borren sakta i starten och öka hastigheten när hålet är så djupt att borren ej slinker ut. - Håll ordentligt i maskinen. - Låt motorn gå när du drar ut borret. - Vid borrning i metall, borra först med ett mindre borr samt olja in borrspetsen med jämna mellanrum. 3

4 Svensk FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE Undertecnad firma Gisle Krigsvoll AB B. Jönssons v 4 S Halmstad försäkrar under eget ansvar att maskinen Produkt...Sladdlös borrmaskin Märke...ScanTools Modell typ...b120scn överensstämmer med följande norm EN55014, EN55014, EN61000 enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv 89/392/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC Halmstad, VD, Gisle Krigsvoll AB Ändringar Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt Gisle Krigsvoll AB Art no

5 Norsk TEKNISKE DATA: Volt: 12V Momentinstillinger: 16 Trinnløs hastighetsreg.: v./min Selvspennende chuck kapasitet: 0,8-10mm Batterikapasitet: 1,2Ah NiCd Lader: Nettilkobling: Ladekapasitet: Ladetid: 230V/50Hz 400mA ca. 3-5 timer ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt på informasjonsplaten på maskinen. ALLMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTER Les bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne, før de begynner å bruke produktet. Ved bruk av elektrisk verktøy, så bør alltid følgende forholdsregler følges for å redusere brannrisikoen, elektrisk støt og personlig skade. For driftsikkerhet og lengre levetid 1. Hold arbeidsplassen ren - Rot og dårlig oversikt innbyr til skader. 2. Tenk på arbeidsmiljøet - Utsett ikke maskinen for regn. Bruk ikke maskinen i fuktige eller våte omgivelser. Hold arbeidsområdet stengt. Bruk ikke maskinen i nærheten av brennbare væsker eller gasser. 3. Forebygg elektrisk sjokk - Unngå kroppskontakt med jordede overflater (f eks rør, radiatorer, komfyrer, kjøleskap). 4. Hold barn borte - La ikke besøkende ta på maskinen eller forlengelsesledning. Alle besøkende bør holdes borte fra arbeidsplassen. 5. Lagring av maskin - Maskine som ikke er i bruk bør lagres på en tørr plass, høyt oppe eller innelåst, utenfor rekkevidde for barn. 6. Press ikke naskinen - Det vil gjøre arbeidet bedre og sikrere i den utstrekning det var tiltenkt. 7. Bruk korrekt maskin - Press ikke små maskiner eller tilbehør til å gjøre et arbeid tiltenkt tungarbeidsmaskiner. Bruk ikke maskiner til formål som de ikke er beregnet for; f eks bruk ikke sirkelsag til kutting av tregrener eller stokker. 8. Kle dem korrekt - Bruk ikke løst hengende tøy eller smykker. Disse kan sette seg fast i bevegelige deler. Gummihansker og sklisikkert fottøy anbefales for utendørs arbeide. Bær hårnett eller lignende for å holde langt hår på plass. 9. Bruk vernebriller - Bruk også støvmaske om arbeidet utvikler mye støv. 10. Ødelegg ikke ledningen - Bær aldri maskinen etter ledningen eller rykk aldri i den for å løsne den fra vegguttaket. Hold ledningen vekk fra varme, olje eller skarpe kanter. 11. Fest arbeidsstykket - Bruk skrutvinger eller skrustikke for å holde fast arbeidsstykket. Dette er sikrere enn å holde fast arbeidsstykket med hånden, og begge hendene frigis til betjening av maskinen. 12. Forstrekk deg ikke - Hold balansen og stå stødig hele tiden. 13. Vedlikehold maskinen godt - Hold redskapene skarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følg instruksjonene for smøring og bytte av reservedeler. Kontroller ledninger med jevne mellomrom, hvis disse er skadet, få disse reparert av autorisert serviceverksted. Kontroller forlengelsesledninger og skift disse ved skade. Hold håndtak tørre og fri fra olje. 14. Koble fra maskinen - Koble fra maskinen når maskinen ikke er i bruk, innen tilsyn eller ved bytte av reservedeler/tilbehør. 15. Fjern justerings-/skrunøkler - Gjør det til en vane å kontrollere at justerings-/skrunøkler er fjernet fra maskinen ved innkobling. 16. Unngå unødig oppstart - Bær ikke tilkoblet maskin med fingeren på bryteren. Pass på at bryteren er av ved tilkobling. 17. Bruk av forlengelsesledninger utendørs - Når maskinen brukes utendørs, benytt kun forlengelsesledninger fremstilt og merket for utendørs bruk. 18. Vær årvåken - Se hva du gjør! Bruk sunn fornuft! Bruk ikke maskinen når de er trett. 19. Kontroller skadede deler - Innen ytterligere bruk av maskinen, bør skjerm eller andre deler som er ødelagt, omhyggelig kontrolleres for å avgjøre om maskinen kommer til å fungere korrekt. Kontroller oppretting av bevegelige deler, utstyr og alle andre forhold som kan ha innflytelse på maskinens drift. Ødelagte komponenter bør repareres skikkelig eller byttes ut av et autorisert serviceverksted. Bruk ikke maskinen om bryteren ikke kan slås av eller på. 20. Advarsel - Bruk av ethvert annet tilbehør eller anordning annet enn anbefalt i denne bruksanvisning eller i katalogen, kan innebære risiko for personskade. 21. Påse at maskinen kun repareres av autorisert personell - Maskinen er i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjon av elektrisk verktøy/maskiner må kun utføres av autorisert personell, annet kan forårsake skade for brukeren. 22. Vær forsiktig så du ikke borer på steder der det finnes elektriske ledninger. 23. Hold drillen godt fast ved bruk. VIKTIG INFORMATION - Batteriet må lades minst 5 timer før førstegangs bruk. - Lader kan summe, batteri og/eller lader kan bli varm under ladning. 4

6 SIKKERHETSFORESKRIFTER FOR LADNING AV BATTERI - Bruk kun originale batteri og lader. - Ikke utsett batterilader for regn eller snø. - For å hindre skade på kabel og kontakt; dra i kontakt og ikke i kabel når du frakobler lader. - Skjøteledning bør ikke brukes, bare hvis absolutt nødvendig. - Ikke åpne (skru opp) drill eller lader. - Defekt batteri skal ikke kastes i vanlig avfall, men på dertil egnede miljøstasjoner. LADNING AV BATTERI Batteriet er ikke fullt oppladet fra fabrikk, før ladning les bruksanvisningen nøye. Batteriet skal ikke lades i mer enn 7 timer. - Ta ut batteriet fra drillen. - Sett nettadapteren i laderen. - Sett batteriet i laderen - Sett kontakten i støpselet. - La batteriet lades i 3-5 timer, når batteriet lades vil det lyse et rødt lys på laderen. - Hvis batteriet er brukt mye, la det kjøle seg ned litt før ladning. - Koble fra lader og nettadapter. Norsk - Kjør boren sakte i starten og øk hastigheten når hullet er blitt stort nok til at boret ikke glipper ut. - Hold et godt tak i drillen. - La motoren gå når du drar ut boret. - Ved boring i metall, bor først med et mindre bor samt sett inn boret med olje med jevne mellomrom. Vedlikehold Maskinen må rengjøres regelmessig med en fuktig klut. NB! Væske må ikke komme inn i maskinen. GARANTI Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato. Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven. VIKTIGE INSTRUKSJONER VED LADNING AV BATTERI - Ved normalt bruk vil batteriet være ferdingladet etter 5 timer eller mindre. Men hvis batteriet er helt utladet kan det ta opp til 6 timer å lade det opp. - Ikke bruk laderen når lufttemperaturen er under 5 C eller over 42 C. - Under ladning kan laderen bli varm og summe litt. Dette er vanlig, og indikerer ikke noen feil. - Batteriet må byttes ved merkbar svekkelse i effekt. - Ikke fortsett å bruk drillen når batteriet er utladet. - For å forlenge levetiden for batteriet, unngå ladning i mer enn 7 timer. Dette er ikke et sikkerhetsproblem, men kan redusere levetiden for batteriet. - Ladderen er utstyrt med termosikring som slår ut når batteriet blir for varmt. BRUK Motoren krever god ventilasjon når den er i bruk. Hold ventilasjons-åpningene på maskinen frie for støv og skitt. Vær forsiktig så du ikke borrer på steder der det finnes elektriske ledninger. Ved skruing i tre bør man først bore ett hull. Når du borer i metaller, bor først med et mindre bor samt sett inn boret med olje med jevne mellomrom. Ta aldri ut batteriet når maskinen er i gang. Start og stopp maskinen bare når den er ubelastet. Boring - Bruk kun skarpe bor. 5

7 Norsk BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE Undertegnede firma Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Industriveien 61 N-7005 Trondheim forsikrer under eget ansvar at maskinen Produkt...Oppladbar boremaskin Merke...ScanTools Modell...B120SCN er i overensstennelse med normene EN55014, EN55014, EN61000 samt bestemmelser gitt i direktiv 89/392/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC Trondheim, 11. februar 2005 Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Endringer Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går i trykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS Art no

8 TEKNISET TIEDOT: Jännite: 12 V Momenttiasentoja: 16 Portaaton nopeudensäätö: kierr/min Pikaistukan koko: 0,8-10 mm Akun kapasiteetti: 1,2Ah NiCd Laturi: Verkkojännite: Latausvirta: Latausaika: 230 V/50 Hz 400 ma n. 3 5 tuntia SÄHKÖLIITÄNTÄ Ennen kuin pistät pistokoskettimen pistorasiaan, varmista, että verkkojännite on kojeen kilvessä olevan merkinnän mukainen. YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Lue tämä käyttöohje huolellisesti! Pane se talteen! Sähkötyökaluja käytettäessä on palon, sähköiskun tai tapaturman vaaran vähentämiseksi aina noudatettava yleisiä turvallisuusmääräyksiä. Lue tämä ohje kokonaan ennen kuin yrität käyttää tätä laitetta, ja pane ohjeet talteen. Turvallinen käyttö 1. Pidä työalue puhtaana Roskaiset pinnat ja työpöydät aiheuttavat vahinkoja. 2. Ajattele työympäristöä Älä altista sähkötyökaluja sateelle. Älä käytä niitä kosteissa tai märissä paikoissa tai helposti syttyvien nesteiden tai kaasujen lähellä. Huolehdi työalueen hyvästä valaistuksesta. 3. Varo iskuja Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja (esimerkiksi putkia, lämpöpattereita, liesiä, jääkaappeja). 4. Pidä lapset poissa lähettyviltä Älä anna kävijöiden koskea konetta tai jatkojohtoa. Kaikki kävijät on pidettävä poissa työalueelta. 5. Koneen säilytys Kun konetta ei käytetä, sitä tulee säilyttää lukon takana kuivassa paikassa, korkealla lasten ulottumattomissa. 6. Älä ylikuormita konetta Koneet toimivat parhaiten ja varmimmin niille tarkoitetulla nopeudella. 7. Käytä oikeata konetta Älä pakota pieniä koneita töihin, joissa vaaditaan vahvempia. Älä käytä konetta sellaiseen työhön, johon se ei ole tarkoitettu, esimerkiksi pyörösahaa oksien tai puiden katkomiseen. 8. Pukeudu asianmukaisesti Älä pidä liehuvia vaatteita tai riippuvia koruja. Ne voivat takertua liikkuviin osiin. Ulkotöihin suositellaan kumikäsineitä ja luistamattomia jalkineita. Jos tukkasi on pitkä, käytä hiusverkkoa. 9. Käytä suojalaseja Käytä pölyisessä työssä myös kasvonaamaria. 10. Älä vioita sähköjohtoa Älä koskaan kanna konetta johdosta äläkä nykäise johtoa irti pistorasiasta. Varjele johtoa kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä reunoilta. 11. Kiinnitä työkappale Käytä ruuvipuristinta tai ruuvipenkkiä työkappaleen pitämiseksi paikallaan. Se on varmempaa kuin käsin piteleminen, ja molemmat kätesi ovat vapaina työhön. 12. Älä kurkottele Pidä huoli, että aina seisot tanakasti ja varmasti tasapainossa. Finsk 13. Hoida konetta huolellisesti Pidä työkalut terävinä ja puhtaina. Noudata voitelua ja varusteiden vaihtamista koskevia ohjeita. Tarkasta säännöllisesti johdot/kaapelit ja korjauta ne valtuutetussa korjaamossa, jos ne ovat vioittuneet. Tarkasta säännöllisesti jatkojohdot ja vaihda ne, jos ne ovat vioittuneet. Pidä kahvat kuivina, ja puhtaina liasta, rasvasta ja öljystä. 14. Kytke kone irti sähkönsyötöstä Koneiden on oltava irti kytkettynä, kun niitä ei käytetä, niitä huollettaessa ja tarvikkeita kuten teriä ja laikkoja vaihdettaessa. 15. Irrota säätöavaimet ja ruuviavaimet Ota tavaksi varmistaa, että kiristys- ja säätöavaimet on irrotettu koneesta ennen sen käynnistämistä. 16. Varo, ettei kone käynnisty vahingossa Älä kanna verkkoon liitettyä konetta sormi liipaisimella. Varmista, että kytkin on virrattomassa asennossa, kun pistät pistokoskettimen pistorasiaan. 17. Jatkojohtojen käyttäminen ulkona Kun konetta käytetään ulkosalla, käytä ainoastaan ulkokäyttöön tarkoitettuja ja sen mukaisesti merkittyjä johtoja. 18. Ole tarkkana Katso mitä teet. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua väsyneenä. 19. Tarkasta vioittuneet osat Ennen kuin koneen käyttöä jatketaan, on vaurioitunut suojalaite tai muu osa tarkasti tutkittava, jotta voidaan varmistaa, että kone toimii oikein ja tekee tehtävänsä. Tarkista liikkuvien osien kohdistus, vapaa liikkuminen, halkeamien muodostuminen, kiinnitykset ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa käyttöön. Suojalaite tai muu osa, joka on vioittunut, on korjattava oikealla tavalla tai vaihdettava uuteen valtuutetussa korjaamossa, ellei tässä ohjeessa muuta mainita. Viallinen virtakytkin on vaihdatettava valtuutetussa korjaamossa. Älä käytä konetta, jos sitä ei voi kytkimellä käynnistää ja pysäyttää. 20. Varoitus Muun kuin luettelossa tai tässä ohjeessa suositellun tarvikkeen tai laitteen käyttäminen voi aiheuttaa tapaturman vaaran. 21. Korjauksia saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja Kone täyttää voimassa olevat turvallisuusmääräykset. Korjauksia saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja, muuten käyttäjää voi uhata tapaturman vaara. TÄRKEÄTÄ Akkua on ladattava 5 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttöä. Laturi voi surista ja akku tai laturi lämmetä latauksen aikana. AKKUJEN LATAUSTA KOSKEVIA TURVALLISUUS- MÄÄRÄYKSIÄ Käytä vain alkuperäistä akkua ja laturia. Varjele laturia kosteudelta. Vedä pistokoskettimesta äläkä kaapelista kun irrotat laturin verkosta, jotteivät kaapeli ja pistokosketin vioitu. Älä käytä jatkokaapelia. Älä avaa (ruuvaa auki) konetta, akkua tai laturia. Viallista (loppuunkäytettyä) akkua ei saa heittää tavallisiin jätteisiin. Toimita akku ongelmajätteisiin.

9 Finsk AKUN LATAAMINEN Akku ei tehtaalta toimitettaessa ole täysin ladattuna; lue koko käyttöohje ennen ensimmäistä latausta. Akkua ei pidä ladata pitempään kuin 7 tunnin ajan. Ota akku irti koneesta. Liitä laturiin verkkoliitäntäosa. Pane akku laturiin. Kytke pistokosketin pistorasiaan. Anna akun latautua 3 5 tunnin ajan; akun latautuessa palaa laturin punainen valo. Jos akku on ollut kovasti kuormitettuna, anna sen jäähtyä ennen latausta. Kytke laturi ja verkkoliitäntäosa irti. TÄRKEITÄ AKKUJEN LATAUSTA KOSKEVIA OHJEITA Normaalikäytössä akun tulisi olla täyteen ladattu enintään 5 tunnissa. Mutta jos akku on aivan tyhjä, se voi kestää jopa 6 tuntia. Älä käytä laturia lämpötilan ollessa alle 5 C tai yli 42 C. Laturi voi lämmetä ja surista hiukan latauksen aikana. Tämä kuuluu asiaan eikä ole merkkinä viasta. Akku on vaihdettava kun teho heikkenee huomattavasti. Älä jatka koneen käyttämistä tyhjentyneellä akulla. Akku kestää pitempään, jos sitä vältetään lataamasta kauemmin kuin 7 tunnin ajan. Tämä ei ole turvallisu uskysymys, mutta liian pitkäaikainen lataus voi lyhentää akun ikää. Laturissa on lämpökatkaisu, joka katkaisee latauksen, jos akku kuumenee liikaa. KÄYTTÖ Moottori tarvitsee käydessään hyvän ilmanvaihdon; pidä tuuletusaukot puhtaina. Varo poraamasta sellaisiin kohtiin, joissa on sähköjohtoja; kierrettäessä ruuveja puuhun on syytä ensin porata alkureikä. Älä koskaan irrota akkua koneen ollessa käynnissä. Käynnistä ja pysäytä kone aina kuormittamattomana. Poraaminen Käytä aina teräviä poria. Poraa aluksi hitaasti ja lisää nopeutta, kun reikä on niin syvä että pora ei enää luiskahda siitä ulos. Pitele konetta tanakasti. Anna moottorin käydä kun vedät poran ulos reiästä. Metallia porattaessa poraa ensin pienempi reikä ja voitele aina välillä poran kärkeä öljyllä. Huolto Kone on puhdistettava säännöllisesti kostealla rievulla. Huom.! Koneeseen ei saa päästä vettä.

10 Finsk TAKUU Koneella on 2 vuoden takuu, joka alkaa myyjän vahvistamasta ostopäivästä. Takuu koskee ainoastaan aine- tai valmistusvikoja. Takuu raukeaa, jos käyttöohjetta ei ole noudatettu tai jos konetta on ylikuormitettu tai käytetty epänormaalilla tavalla. Kaikki kuljetus- tai purkamiskustannukset on ostajan maksettava. Kiistan sattuessa pätevät Yleisen valituslautakunnan (Allmänna reklamationsnämden) suositukset. EU-YHTEENSOPIVUUSVAKUUTUS Allekirjoittanut toiminimi Gisle Krigsvoll AB B. Jönssons v 4 S Halmstad vakuuttaa, että seuraava kone Tuote...Akkuporakone Merkki...ScanTools Malli tyyppi...b120scn on standardin EN50144, EN55014, EN61000 ja direktiivien 89/392/EY, 73/23/EY, 89/336/EY määräysten ja ohjeiden mukainen. Trondheim, Toimitusjohtaja, Gisle Krigsvoll AB Muutokset Teksti, kuvat ja tiedot pätevät tämän käyttöohjeen painoon mennessä. Varaamme oikeuden käyttöohjeen päivittämiseen, jos kone muuttuu olennaisesti Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AB Tuote nro

PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG

PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG 530790 BlackLineManual 19-09-06 08:28 Side 1 PUUNKATKAISUKONE VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG V400X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 530790 BlackLineManual 19-09-06 08:28 Side 2 Vedkapsåg V400X ELEKTRISK

Lisätiedot

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1

VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN IFH-20A IFH-33A BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. 450128 manual 07-09-06 14:03 Side 1 4508 manual 07-09-06 4:0 Side IFH-0A IFH-A VARMLUFTSVIFTE VARMLUFTSFLÄKT LÄMMITYSTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 4508 4500 4508 manual 07-09-06 4:0 Side S VIKTIGT! Läs denna

Lisätiedot

Pyörösaha Cirkelsåg Sirkelsag

Pyörösaha Cirkelsåg Sirkelsag Pyörösaha Cirkelsåg Sirkelsag Art.no.420810 1 Svensk TEKNISK DATA: Nätspänning: 230V/50Hz Effekt: 750W Hastighet obelastad: 4500 v./min Max sågdjup: 45mm Såg klinga dimension: Ø140x16mm/8T ELEKTRISK ANSLUTNING

Lisätiedot

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern. Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kompostimylly Kompostkvarn Kompostkvern Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning GS2400B Varenr.540663 Kompostkvern GS2400B FORKLARING TIL ETIKETTER PÅ MASKINEN 1. Advarsel! Les bruksanvisnigen nøye før

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 1 Kuiva- ja märkäimuri Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Kayttoohje Bruksanvisning Bruksanvisning VC20A 1 Varenr. 170202 170202 Manual 23-01-06 11:03 Side 2 Støvsuger

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

POLTTOPUUSIRKKELI VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG

POLTTOPUUSIRKKELI VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG Manual 530190 20-03-07 08:53 Side 1 Norsk POLTTOPUUSIRKKELI VEDKAPSÅG VEDKAPPSAG Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning SW400AW 1 Vnr. 530190 Manual 530190 20-03-07 08:53 Side 2 Vedkappsag WS400AW ELEKTRISK

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

KOMPOSTIMYLLY KOMPOSTKVARN KOMPOSTKVERN

KOMPOSTIMYLLY KOMPOSTKVARN KOMPOSTKVERN 540764 BlackLineManual 19-09-06 08:30 Side 1 KOMPOSTIMYLLY KOMPOSTKVARN KOMPOSTKVERN K2000X INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 540764 BlackLineManual 19-09-06 08:30 Side 2 Kompostkvarn K2000X

Lisätiedot

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin

Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Slipmaskin Hiomakone Slipemaskin Ver. 001-000 Modell/Malli: FS-CG-140x140x80 Nr/Nro: 30-9154 Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

WM-500B VEGGOVN MINI FROSTSKYDDARE FROST PROTECTOR BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no

WM-500B VEGGOVN MINI FROSTSKYDDARE FROST PROTECTOR BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no WM-500B VEGGOVN MINI FROSTSKYDDARE FROST PROTECTOR BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Art. no. 450007 S TEKNISKE DATA. Modell WM-500B Spänning 230V-50Hz Effekt 500 W Art.Nr. 450007 temperatur vrids

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVer. 002-200603 Bänkslipmaskin Benkslipemaskin Pöytähiomakone! Nr/Nro: 30-8977 Modell/Malli: MD3215FB SE Generella säkerhetsinstruktioner Varning! Läs alla instruktioner. Om nedanstående

Lisätiedot

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET

YLEISET TURVALLISUUSOHJEET YLEISET TURVALLISUUSOHJEET TUTUSTU KÄYTTÖOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ. Alla olevien ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Lisätiedot

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone

Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Vinkelslipmaskin Vinkelslipemaskin Kulmahiomakone Ver. 001-200604 Modell/Malli: S1M-KZ5-125B Nr/Nro: 30-9315 SVENSKA SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen före användning

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

PENSASLEIKKURI HÄCKSAX

PENSASLEIKKURI HÄCKSAX PENSASLEIKKURI HÄCKSAX KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING ZAA0386 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! 1 Sisältö 1. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu

Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Multiverktyg Multiverktøy Monitoimityökalu ver. 001-000 Modell/Malli: S1J-XT4-10 Nr/Nro: 30-9328 SVENSKA Multiverktyg, art.nr 30-9328, modell S1J-XT4-10 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning

DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning. NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning. SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning MODEL 66235 RECIPROCATING 1 SAW INSTRUCTION MANUAL DK 18 volts bajonetsav 2 Brugsanvisning NO 18 volts bajonettsag 3 Bruksanvisning SE 18 volts svärdsåg 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør

Lisätiedot

LAATTALEIKKURI KAKELKAP FLISKUTTER

LAATTALEIKKURI KAKELKAP FLISKUTTER 59009 Manual 18-09-06 1:47 Side 1 LAATTALEIKKURI KAKELKAP FLISKUTTER Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning TC180A Art.no. 59009 59009 Manual 18-09-06 1:47 Side 2 Fkiskutter TC180A ELEKTRISK TILKOBLING

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

KERAMISK VIFTEOVN KERAMISK VÄRMEFLÄKT KERAMIIKKA LÄMPÖPUHALLIN

KERAMISK VIFTEOVN KERAMISK VÄRMEFLÄKT KERAMIIKKA LÄMPÖPUHALLIN 450057 manual 13-07-06 12:51 Side 1 CH-20A KERAMISK VIFTEOVN KERAMISK VÄRMEFLÄKT KERAMIIKKA LÄMPÖPUHALLIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450057 450057 manual 13-07-06 12:51 Side 2

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING AKKUPORAKONE 12V BATTERIDRIVEN BORR MASKIN 12V DAN0701 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Sladdlös borrmaskin/skruvdragare Boremaskin/Skrutrekker Akkuporakone/-ruuvinväännin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200603 Modell/Malli: HL-DT144-6 Nr/Nro: 30-9013 SE NO FI Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE LEDNINGSFRI BOREMASKIN/SKRUTREKKER JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN TRÅDLØS BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 12 V 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/37/EC EN 60745-1:2003+A1 EN

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm

Gräsklippare 24 V 33 cm. Gressklipper 24 V 33 cm. Ruohonleikkuri 24 V 33 cm. Plæneklipper 24 V 33 cm Gräsklippare 24 V 33 cm Gressklipper 24 V 33 cm Ruohonleikkuri 24 V 33 cm Plæneklipper 24 V 33 cm SE 1. CE-certifikat/CE-sertifikaatti/CE certifikat 2 SE Gräsklippare 24 V 33 cm 2. Introduktion Denna bruksanvisning

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER

SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BATTERIDRILL JOHDOTON PORAKONE/RUUVINVÄÄNNIN LEDNINGSFRI BOREMASKINE/SKRUETRÆKKER 9,6 V Copyright Biltema Nordic Services AB (2006-10-25) 2 SE SLADDLÖS BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V/6 V 4 A Tuotenumero 10122 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/kylmä/korjaava/ylläpito Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu lyijyhappoakuille tyyppiä Akkukapasiteetti

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 2 A Tuotenumero 10121 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu seuraaville lyijyhappoakuille Akkukapasiteetti Kaapelit

Lisätiedot

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE

BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE BORR- OCH SKRUVDRAGARE DRILL/SKRUTREKKER PORAKONE JA RUUVINVÄÄNNIN BORE- OG SKRUEMASKINE CD18P Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker

Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker Borr- och skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- & skruetrækker CD 144B Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

Hyvä Spotheater -laitteen uusi omistaja! Käyttö

Hyvä Spotheater -laitteen uusi omistaja! Käyttö Hyvä Spotheater -laitteen uusi omistaja! Ennen laitteen käyttöönottoa suosittelemme että tutustutte huolellisesti näiden käyttö- ja turvallisuusohjeiden sisältöön. Spotheaterin infrapunalamppu SH 1000

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PYLVÄSPORAKONE PELARBORRMASKIN DAO 0420 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 PYLVÄSPORAKONE

Lisätiedot

Tvåhands Grästrimmer. Kahden käden ruohotrimmeri

Tvåhands Grästrimmer. Kahden käden ruohotrimmeri KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Tvåhands Grästrimmer Kahden käden ruohotrimmeri Ver. 001-200412 Modell/Malli: GT-PS3001A Nr/Nro: 31-3478 SE Varning! När du använder elektriska verktyg ska alltid följande generella

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identikationskod Artikelnr Produktnamn 1257110 FLOOR TOALETT 430 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning Produkten är märkt med artikelnummer,

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

DOMESTIC SMART PRODUCTS 1,0L WATT MWC-110. SE Bruksanvisning. NO Bruksanvisning. Käyttöohjeet

DOMESTIC SMART PRODUCTS 1,0L WATT MWC-110. SE Bruksanvisning. NO Bruksanvisning. Käyttöohjeet DOMESTIC SMART PRODUCTS 1,0L 800 WATT MWC-110 SE Bruksanvisning NO Bruksanvisning FI Käyttöohjeet SVENSKA Allmänna säkerhetsanvisningar Läs denna bruksanvisning noggrant innan apparaten tas i bruk. Spara

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV

TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV TIGERSÅG BAJONETTSAG PISTOSAHA BAJONETSAV 2 SE REGLER FÖR SÄKERT HANDHAVANDE AV BATTERIDRIVNA MASKINER. LÄS ALLA INSTRUKTIONER NOGA. TIGERSÅG Innebär risk för personskada, livsfara eller skada på maskinen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE DIEGRINDER YLEISIÄ TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ Varoitus: Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata aina käyttöohjeita. Ohjeiden ja määräysten laiminlyönti

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 15 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 15 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 15 A Tuotenumero 10123 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu akuille Akkukapasiteetti Kaapelit Verkkojohto Mitat

Lisätiedot