Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eldriven leksaksbil. Sähkökäyttöinen leluauto"

Transkriptio

1 Eldriven leksaksbil Elektrisk lekebil Sähkökäyttöinen leluauto Eldrevet legetøjsbil The trademarks, copyrights, and design rights in and associated with the following Lamborghini vehicle Murciéalgo LP SV are used under license by Automobili Lamborghini S.p.A.,Italy. Manufactured and distributed by Kalee Children s Products Co.,Ltd. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 340 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 75, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 eldriven leksaksbil Läs noga igenom manualen innan bilen används. Spara manualen för framtida bruk. TEKNISKA DATA Batterityp: st laddningsbart bly/syrabatteri, 6 V, 4 Ah Hastighet: 2,0 2,5 km/h Input laddare: V AC, 60 Hz, 0,3 A Output laddare: 7,5 V DC, 600 ma Laddningstid: 8 0 timmar Säkerhetsbrytare: 5 A Åktid: ca. timme Rekommenderad ålder: 3 år och uppåt Max belastning: 25 kg Mått: 9x57x47 cm Antal passagerare: ANVÄNDNINGSOMRÅDE Denna leksaksbil är avsedd för användning inomhus och utomhus av barn från 3 års ålder. Använd aldrig bilen på trafikerade platser. Maxvikt på barnet: 25 kg. MÄRKNING VARNING! Innehåller små och vassa delar. Ska monteras av en vuxen. VARNING! KVÄVNINGSRISK Innehåller små delar. Ej för barn under 3 år. VARNING! För att minska risken för skador ska all körning övervakas av en vuxen. Fordonet får ej användas nära trafikerad gata eller väg, branta backar, vattensamlingar eller andra farliga platser. Använd alltid skor och låt aldrig fler än barn åka på fordonet. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Kör enbart på plana ytor som trottoarer, garageuppfarter eller lekplatser. Använd aldrig bilen på trafikerade platser och kör aldrig på gatan. Använd inte elbilen utomhus när det regnar eller är blött på marken. Kör aldrig i närheten av swimmingpooler eller andra områden med vatten. Fordonet är endast avsett att användas på jämna, hårda och torra underlag. Kör inte på grusvägar, i sand eller på ojämn eller blöt mark. Kör aldrig i mörker eller på svagt upplysta områden. Rengör fordonet genom att torka det med en lätt fuktad trasa. Sänk aldrig ner bilen i vatten eller spruta på den med vatten från en vattenslang. Överskrid inte maxbelastningen på 25 kg. Låt aldrig fler än barn åka på fordonet. Använd godkänd småbarnshjälm. Barn under 3 år får inte använda detta fordon p.g.a. skaderisk. Barnet måste sitta ner på sätet innan gaspedalen trycks ner. All körning måste övervakas av en vuxen. Plastpåsar utgör kvävningsrisk för små barn. Plocka bort allt förpackningsmaterial efter uppackningen. Stanna alltid fordonet innan du byter riktning för att köra framåt eller bakåt. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BATTERI Använd endast originalbatterier och -laddare. Vid byte av batterier, kontakta Biltema. Kortslut inte batteriet. Se till att kabelfästena inte kortsluts. Se till att batteripolerna är vända åt rätt håll. Produkterna får inte modifieras eller byggas om. Det kan orsaka brand och skador. Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typer Biltema Nordic Services AB 2

3 Ladda inte icke uppladdningsbara batterier. Batterierna får inte tas sönder, värmas upp eller kastas i eld. Se till att plastkomponenterna inte kommer i kontakt med värmekällor. När fordonet inte används, dra ut huvudkontakten mellan batterierna och motorerna under sätet. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LADDNING Ladda batteriet på en välventilerad plats. Täck inte över batteriet under laddning. Risk för överhettning. Laddning av batterierna ska göras av en vuxen. Laddaren är ingen leksak. Låt aldrig barn leka med laddaren eller ladda batteriet. Koppla bort laddaren från nätet innan den kopplas från batteriet. Får laddas i max 20 timmar för att undvika överhettning. Koppla loss batteriet från strömkabeln när elbilen inte ska användas på en längre tid. Ladda batteriet gång i månaden för att inte urladda batteriet för mycket. ANVÄNDNING STYCKLISTA Bil och hjul st 2 M5 skruv st 3 M5 mutter st 7 Säte st 8 Backspeglar par 9 Fästen till spoiler 2 st 0 Spoiler st Laddare, 7,5 V, 600 ma st OBS! Samtliga skruvar, muttrar och brickor är fördragna. MONTERING. Placera ratten (6) på styrstången. 2. Trä igenom M5 skruven (2) och sätt på muttern (3). Spänn skruven med en skruvmejsel. 3. Koppla den röda kabeln till batteriet. Montera sedan sätet (7) och fäst med medföljande skruv, TA3,5x2x6,5. 4. Montera backspeglarna (8) och spänn fast dem med skruvarna (5). 5. Montera fästena till spoilern (9) på den bakre kofångaren och fäst dem med medföljande skruv, TA3,5x2x9. 6. Montera spoilern (0) på spoilerfästena. 4 TA3,5x2x9 skruv 2 st 5 TA3,5x2x6,5 skruv 3 st 6 Ratt st Biltema Nordic Services AB

4 Att köra elbilen. Kontrollera att batteriet är fulladdat och att den röda kabeln är kopplad till batteriet under sätet. 2. Sätt dig i bilen och spänn fast säkerhetsbältet. 3. Tryck riktningsspaken mot F framåt och tryck på gaspedalen. Bilen rör sig framåt och då kommer strålkastarna att tändas. 4. Släpp gaspedalen för att bromsa bilen. När bilen står stilla kan backen R läggas igenom att riktningsspaken flyttas till R. Tryck ned gaspedalen och bilen kommer att röra sig bakåt. OBS! Byt aldrig riktning när bilen är i rörelse! 5. Tuta genom att trycka på knappen mitt på ratten. 6. Ställ riktningsspaken i läge N när bilen inte används. OBS! Fordonet är utrustat med en säkerhetsbrytare som löser ut och stannar fordonet vid överlast eller om fordonet körs på ett hårt sätt. Efter ca 25 sekunder går det att fortsätta att köra. VARNING! Brandrisk. Koppla aldrig förbi säkerhetsbrytaren. LADDA BATTERIET Ställ riktningsspaken i läge N. Anslutningen för laddaren är placerad nära sätet. Koppla in laddaren i batteriuttaget och anslut laddaren till nätet. Ladda batteriet 8 0 timmar innan första användningen. Ladda aldrig batteriet i mer än 20 timmar för att undvika att laddaren överhettas. När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort. Förvara laddaren på en torr och kall plats. OBS! Laddaren blir varm under pågående laddning. Skulle den bli väldigt het måste laddningen avbrytas och laddaren kopplas ur från uttaget. Kontrollera både batteri och laddare. Använd enbart laddaren i torra utrymmen. Kablar och anslutningar till laddaren samt batteriet måste kontrolleras regelbundet. Upptäcks en skada får varken batteri eller laddare användas innan skadan är åtgärdad. Ladda batteriet innan förvaring och underhållsladda det var 3:e månad för att förlänga batteriets livstid. Felsökning Fel Bilen rör sig inte Bilen kör långsamt Batteriet laddas inte Åtgärd Kontrollera att batteriets kablar är rätt kopplade Ladda batteriet Kontrollera säkringarna och byt vid behov Ladda batteriet Batteriet eller laddaden är skadade. Byt ut dem. El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 202/9/EU och 2006/66/ EC). OBS! Bilen kan inte köras under tiden batteriet laddas Biltema Nordic Services AB 4

5 Elektrisk lekebil Les nøye gjennom bruksanvisningen før bilen tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. TEKNISKE DATA Batteritype: oppladbart bly/syrebatteri, 6 V, 4 Ah Hastighet: 2 2,5 km/h Input lader: V AC, 60 Hz, 0,3 A Output lader: 7,5 V DC, 600 ma Sikring: 5 A Ladetid: 8 0 timer Kjøretid: ca. timme Anbefalt alder: 3 år og oppover Maks. belastning: 25 kg Mål: 9x57x47 cm Antall passasjerer: BRUKSOMRÅDE Denne lekebilen er beregnet for bruk inne og ute av barn fra 3 års alder. Bruk aldri bilen på trafikkerte steder. Maks. vekt på barnet: 25 kg. MERKING ADVARSEL! Inneholder små og skarpe deler. Skal monteres av en voksen. ADVARSEL! KVELNINGSRISIKO Inneholder små deler. Ikke for barn under 3 år. ADVARSEL! For at risikoen for skader skal reduseres, må all kjøring overvåkes av en voksen. Bilen må ikke brukes nær trafikkert gate eller vei, bratte bakker, vannansamlinger eller andre farlige steder. Bruk alltid sko, og la aldri mer enn barn kjøre bilen. GENERELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER ADVARSEL! Kjør kun på plane flater som fortau, garasjeinnkjørsler eller lekeplasser. Bruk aldri bilen på trafikkerte steder, og kjør aldri på gata. Ikke bruk elbilen utendørs når det regner eller er vått på bakken. Kjør aldri i nærheten av svømmebasseng eller andre områder med vann. Bilen er kun beregnet for bruk på jevnt, hardt og tørt underlag. Kjør ikke på grusveier, i sand eller på ujevn eller våt mark. Kjør aldri i mørket eller på svakt opplyste områder. Rengjør bilen ved å tørke den med en lett fuktet klut. Senk aldri bilen ned i vann, og sprøyt den ikke med vann fra en vannslange. Overskrid ikke maks. belastning på 25 kg. La aldri mer enn barn kjøre på bilen. Bruk godkjent småbarnshjelm. Barn under 3 år må ikke bruke denne bilen på grunn av risiko for skade. Barnet må ha satt seg ned på setet før gasspedalen trykkes ned. All kjøring må overvåkes av en voksen. Plastposer utgjør en kvelningsrisiko for små barn. Fjern alt emballasjemateriale etter oppakking. Stans alltid bilen før du skifter retning for å kjøre forover eller bakover. SIKKERHETSFORSKRIFTER BATTERI Bruk kun originalbatterier og -lader. Ved skifte av batterier, kontakt Biltema. Kortslutt ikke batteriet. Se til at kabelfestene ikke kortsluttes. Se til at batteripolene er vendt rett vei. Produktet må ikke modifiseres eller bygges om. Det kan forårsake brann og skader. Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier av ulike typer Biltema Nordic Services AB

6 Lad ikke batterier som ikke er oppladbare. Batteriene må ikke tas fra hverandre, varmes opp eller kastes i åpen ild. Se til at plastkomponentene ikke kommer i kontakt med varmekilder. Når bilen ikke brukes, trekk ut hovedkontakten mellom batteriene og motorene under setet. SIKKERHETSFORSKRIFTER LADING Lad batteriet på et godt ventilert sted. Dekk ikke til batteriet under lading. Risiko for overoppheting. Lading av batteriene skal gjøres av en voksen. Laderen er ikke et leketøy. La aldri barn leke med laderen eller lade batteriet. Koble laderen fra strømnettet før den kobles fra batteriet. For å unngå overoppheting må den ikke lades i mer enn 20 timer. Koble batteriet fra strømkabelen når elbilen ikke skal brukes på en stund. Lad batteriet gang i måneden for å unngå å utlade batteriet for mye. BRUK DELELISTE Bil og hjul 2 M5 skrue 3 M5 mutter 7 Säte Sete 8 Speil par 9 Feste til spoiler 0 Spoiler Lader, 7,5 V, 600 ma 2 OBS! Samtlige skruer, muttere og skiver er forhåndsstrammet. MONTERING. Plasser rattet (4) på styrestangen. 2. Før gjennom M5-skruen (2), og monter mutteren (3). Stram skruen ved hjelp av en skrutrekker. 3. Koble rød kabel til batteriet. Monter så setet (5) og fest med medfølgende skrue, TA3,5 x 2 x 6,5. 4. Monter speilene (8), og fest dem ved hjelp av skruene (5). 5. Monter festene til spoileren (9) på den bakre støtfangeren, og fest dem ved hjelp av medfølgende skrue, TA3,5x2x9. 6. Monter spoileren (0) til spoilerfestene. 4 TA3,5x2x9 skrue 2 5 TA3,5x2x6,5 skrue 3 6 Ratt Biltema Nordic Services AB 6

7 Kjøre elbilen. Kontroller at batteriet er fulladet, og at den røde kabelen er koblet til batteriet under setet. 2. Sett deg i bilen, og fest sikkerhetsbeltet. 3. Skyv retningsspaken mot F (forover), og trykk på gasspedalen. Bilen beveger seg forover, og lyktene slås på. 4. Slipp gasspedalen for å bremse bilen. Når bilen står i ro, kan du sette den i revers R ved å flytte retningsspaken til R. Trykk ned gasspedalen, og bilen rygger. OBS! Skift aldri retning når bilen er i bevegelse! 5. Tut ved å trykke på knappen midt på rattet. 6. Sett retningsspaken til N når bilen ikke brukes. OBS Bilen er utstyrt med en sikkerhetsbryter som løser ut og stanser bilen ved overlast, eller dersom bilen kjøres for hardt. Etter ca. 25 sekunder kan man fortsette å kjøre. LADE BATTERIET Sett retningsspaken til N. Tilkoblingen for laderen er plassert nær setet. Koble laderen i batteriuttaket, og koble laderen til strømnettet. Lad batteriet 8 0 timer før første bruk. Lad aldri batteriet i mer enn 20 timer for å unngå at laderen overopphetes. Når batteriet er fulladet, skal laderen kobles bort. Oppbevar laderen på et tørt og kjølig sted. OBS! Laderen blir varm mens lading pågår. Skulle den bli svært varm, må ladingen avbrytes og laderen kobles fra uttaket. Kontroller både batteri og lader. Bruk laderen kun i tørre rom. Kabler og tilkoblinger til laderen samt batteriet må kontrolleres jevnlig. Dersom det skulle oppdages en skade, må verken batteri eller lader brukes før skaden er utbedret. Lad batteriet før oppbevaring, og foreta vedlikeholdslading hver 3. måned for å forlenge batteriets levetid. ADVARSEL Brannrisiko. Foreta aldri forbikobling av sikringene. Sikringer som har gått, skal erstattes med samme type sikring. Feilsøking Feil Bilen beveger seg ikke Bilen kjører sakte Batteriet lades ikke Tiltak Kontroller at batteriets kabler er riktig koblet Lad batteriet Kontroller sikringene og skift ved behov Lad batteriet Batteri eller lader er skadet. Skift dem ut. EE-avfall Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 202/9/EU og 2006/66/EC). OBS! Bilen kan ikke kjøres mens batteriet lades Biltema Nordic Services AB

8 Sähkökäyttöinen leluauto Lue käyttöohje huolellisesti ennen auton käyttämistä. Säilytä käyttöohje tulevaa käyttöä varten TEKNISET TIEDOT Paristotyyppi: ladattava lyijyhappoakku, 6 V, 4 Ah Nopeus: 2 2,5 km/h Laturin syöttöteho: V AC, 60 Hz, 0,3 A Laturin antoteho: 7,5 V DC, 600 ma Sulake: 5 A Latausaika: 8 0 tuntia Ajoaika: n. tuntia Ikäsuositus: vähintään 3 vuotta Enimmäiskuorma: 25 kg Mitat: 9x57x47 cm Matkustajamäärä: KÄYTTÖKOHTEET Tämä leluauto on tarkoitettu vähintään 3-vuotiaille lapsille sisä- ja ulkokäyttöön. Autolla ei saa ajaa paikoissa, joissa on liikennettä. Lapsen enimmäispaino: 25 kg. MERKINTÄ VAROITUS! Sisältää pieniä ja teräviä osia. Aikuisen on koottava auto. VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA sisältää pieniä osia. Ei alle 3-vuotiaille lapsille. VAROITUS! Vahinkojen välttämiseksi aikuisen on aina valvottava ajamista. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikennöityjen katujen tai teiden lähellä, jyrkissä mäissä, lätäköissä tai muissa vaarallisissa paikoissa. Kenkiä on aina käytettävä. Ajoneuvolla saa ajaa vain yksi lapsi kerrallaan. YLEISET TURVALLISUUSOHJEET VAROITUS! Aja ainoastaan tasaisilla alustoilla, kuten jalkakäytävillä, autotallien ajoväylillä tai leikkipaikoilla. Autoa ei saa käyttää paikoissa, joissa on liikennettä, eikä kadulla. Älä käytä sähköautoa ulkona sateella, tai kun maa on märkä. Autolla ei saa ajaa uima-altaiden tai muiden vesialueiden lähellä. Ajoneuvolla saa ajaa vain tasaisella, kovalla ja kuivalla alustalla. Sillä ei saa ajaa soratiellä tai hiekalla eikä epätasaisella tai märällä alustalla. Autolla ei saa ajaa pimeän aikaan tai huonosti valaistuilla alueilla. Puhdista ajoneuvo kuivaamalla se kevyesti kostutetulla rätillä. Autoa ei saa upottaa veteen eikä sen päälle saa ruiskuttaa vettä letkulla. 25 kg:n enimmäiskuormitusta ei saa ylittää. Ajoneuvolla saa ajaa vain yksi lapsi kerrallaan. Hyväksyttyä pikkulasten kypärää on käytettävä. Loukkaantumisvaaran takia alle 3-vuotiaat eivät saa käyttää tätä ajoneuvoa. Lapsen on istuttava istuimella ennen kaasupolkimen painamista. Aikuisen on aina valvottava ajamista. Muovipussit aiheuttavat pikkulapsille tukehtumisvaaran. Korjaa kaikki pakkausmateriaalit pois pakkauksen purkamisen jälkeen. Pysäytä ajoneuvo aina ennen suunnan vaihtamista eteen- tai taaksepäin. AKUN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Käytä vain alkuperäisiä akkuja ja latureita. Jos akut on vaihdettava, ota yhteys Biltemaan. Älä oikosulje akkua. Varmista, ettei kaapeleita oikosuljeta. Tarkista, että akkujen navat ovat oikein päin. Tuotteita ei saa muuntaa tai muuttaa toiseksi. Se voisi aiheuttaa tulipaloja tai vammautumisia. Älä käytä vanhoja ja uusia akkuja tai erityyppisiä akkuja sekaisin Biltema Nordic Services AB 8

9 Älä lataa ei-ladattavia paristoja. Akkuja ei saa purkaa, kuumentaa eikä heittää tuleen. Varmista, että muoviosat eivät pääse kosketuksiin lämpölähteiden kanssa. Kun ajoneuvoa ei käytetä, irrota akkujen ja moottorien välinen pääliitin istuimen alta. LATAUKSEN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Lataa akku hyvin tuuletetussa paikassa. Älä peitä akkua, kun sitä ladataan. Muutoin on olemassa ylikuumenemisen vaara. Vain aikuinen saa ladata akut. Laturi ei ole leikkikalu. Lapset eivät saa leikkiä laturin kanssa tai ladata akkua. Irrota laturi verkkovirrasta, ennen kuin liität sen akkuun. Ylikuumentumisvaaran vuoksi akku saa olla latauksessa enintään 20 tuntia kerrallaan. Jos auto on pitkään käyttämättä, irrota virtajohto akusta. Lataa akku kerran kuukaudessa, ettei se tyhjenny liikaa. KÄYTTÄMINEN OSALUETTELO Auto ja pyörät kpl 2 M5-ruuvi kpl 3 M5-mutteri kpl 7 Istuin kpl 8 Taustapeilit par 9 Ilmanohjaimen kiinnike 2 kpl 0 Ilmanohjain kpl Laturi, 7,5 V, 600 ma kpl HUOM! Kaikki ruuvit, mutterit ja aluslevyt on esiasennettu. Kokoaminen. Aseta ohjauspyörä (4) ohjaustankoon. 2. Vie M5-ruuvi (2) läpi ja asenna mutteri (3). Kiristä ruuvi ruuvitaltalla 3. Liitä punainen johto akkuun. Asenna istuin (5) ja kiinnitä mukana toimitetulla ruuvilla, TA3,5 x 2 x 6,5. 4. Asenna taustapeilit (8) ja kiinnitä ne ruuveilla (5). 5. Asenna ilmanohjaimen (9) kiinnikkeet takapuskuriin ja kiinnitä ne mukana toimitetuilla ruuveilla, TA3,5x2x9. 6. Asenna ilmanohjain (0) ilmanohjaimen kiinnikkeisiin. 4 Ruuvi TA3,5x2x9 2 kpl 5 Ruuvi TA3,5x2x6,5 3 kpl 6 Ohjauspyörä kpl Biltema Nordic Services AB

10 Sähköautolla ajaminen. Tarkista, että akku on ladattu täyteen ja punainen johto liitetty akkuun istuimen alla. 2. Asetu autoon ja kiinnitä turvavyö. 3. Paina ajosuuntavalitsin kohti F -merkintää (eteenpäin) ja paina kaasupoljinta. Auto liikkuu eteenpäin ja ajovalot syttyvät. 4. Jarruta vapauttamalla kaasupoljin. Kun auto on paikallaan, voit kytkeä peruutusvaihteen (R) päälle siirtämällä ajosuuntavalitsimen asentoon R. Paina kaasupoljinta, jotta auto liikkuu taaksepäin. HUOM! Älä koskaan vaihda suuntaa auton liikkuessa! 5. Anna äänimerkki painamalla ohjauspyörän keskellä olevaa painiketta. 6. Aseta ajosuuntavalitsin kohtaan N, kun autolla ei ajeta. HUOM! Autossa on turvakytkin, joka laukeaa ja pysäyttää ajoneuvon, jos se on ylikuormitettu tai sitä ajetaan kovakouraisesti. Noin 25 sekunnin kuluttua ajamista voidaan jatkaa. AKUN LATAAMINEN Aseta ajosuuntavalitsin asentoon N. Laturin liitäntä on lähellä istuinta. Liitä laturi akun liitäntään ja yhdistä se verkkovirtaan. Lataa akkua 8 0 tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa. Älä lataa akkua yli 20 tuntia, jotta laturi ei ylikuumene. Kun akku on ladattu täyteen, laturi on irrotettava siitä. Säilytä laturia kuivassa ja viileässä paikassa. HUOM! Latari lämpenee latauksen aikana. Jos se kuumenee voimakkaasti, keskeytä lataus ja irrota laturi liitännästä. Tarkista sekä akku että laturi. Käytä laturia vain kuivissa tiloissa. Laturin ja akun kaapelit ja liitännät on tarkistettava säännöllisesti. Jos akku tai laturi on vaurioitunut, niitä ei saa käyttää ennen vaurion korjaamista. Lataa akku täyteen ennen varastointia ja tee sille ylläpitolataus 3 kuukauden välein, jotta sen käyttöikä pitenee. VAROITUS Palovaara. Sulakkeita ei saa ohittaa. Rikkinäiset sulakkeet on vaihdettava samantyyppisiin sulakkeisiin. Vianetsintä Vika Auto ei liiku Auto liikkuu hitaasti Akku ei lataudu Toimenpide Tarkista, että akun johdot on liitetty oikein Lataa akku Tarkista sulakkeet ja vaihda tarvittaessa Lataa akku Akku tai laturi on vaurioitunut. Vaihda ne. Elektroniikkajäte Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 202/9/EU ja 2006/66/EC mukaisesti). HUOM! Autolla ei voi ajaa, kun paristo on latauksessa Biltema Nordic Services AB 0

11 Eldrevet legetøjsbil Læs manualen grundigt igennem, inden bilen tages i brug. Gem manualen til fremtidig brug. TEKNISKE DATA Batteritype: opladeligt bly/syrebatteri, 6 V, 4 Ah Hastighed: 2 2,5 km/t Input, oplader: V AC, 60 Hz, 0,3 A Output, oplader: 7,5 V DC, 600 ma Sikring: 5 A Ladetid: 8 0 timer Køretid: ca. time Anbefalet alder: 3 år og opefter Maks. belastning: 25 kg Mål: 9x57x47 cm Antal passagerer: ANVENDELSESOMRÅDE Denne legetøjsbil er beregnet til indendørs og udendørs brug af børn fra 3 år og opefter. Brug aldrig bilen på trafikerede steder. Barnets maksimumvægt: 25 kg. MÆRKNING ADVARSEL! Indeholder små og skarpe dele. Skal monteres af en voksen. ADVARSEL! RISIKO FOR KVÆLNING Indeholder små dele. Ikke til børn under 3 år. ADVARSEL! For at mindske risikoen for skader skal al kørsel overvåges af en voksen. Køretøjet må ikke bruges i nærheden af en trafikeret gade eller vej, stejle bakker, vand eller andre farlige steder. Brug altid sko og lad kun ét barn køre på køretøjet ad gangen. GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER ADVARSEL! Kør kun på jævne overflader som fortove, garagenedkørsler og legepladser. Brug aldrig bilen på trafikerede steder, og kør aldrig på gaden. Brug ikke elbilen udendørs, når det regner eller er fugtigt på jorden. Kør aldrig i nærheden af svømmebassiner eller andre områder med vand. Køretøjet er kun beregnet til anvendelse på et jævnt, hårdt og tørt underlag. Kør ikke på grusveje, i sand eller på ujævn eller blød jord. Kør aldrig i mørke eller på dårligt oplyste områder. Rengør køretøjet ved at tørre det af med en let fugtig klud. Nedsænk aldrig bilen i vand eller sprøjt vand på den med en vandslange. Maksimalbelastningen på 25 kg må ikke overskrides. Lad kun ét barn køre på køretøjet ad gangen. Benyt godkendt småbørnshjelm. Dette køretøj må ikke benyttes af børn under 3 år på grund af skadesrisikoen. Barnet skal sidde ned på sædet, inden der trykkes på speederen. Al kørsel skal overvåges af en voksen. Plastikposer indebærer en kvælningsrisiko for mindre børn. Fjern alt emballagemateriale efter udpakningen. Stands altid køretøjet, inden du skifter retning for at køre fremad eller bagud. SIKKERHEDSFORSKRIFTER BATTERI Brug kun originale batterier og oplader. Ved udskiftning af batterier kontaktes Biltema. Kortslut ikke batteriet. Sørg for, at ledningssamlingerne ikke kortsluttes. Sørg for, at batteripolerne vender rigtigt. Produkterne må ikke ændres eller ombygges. Det kan forårsage brand og skader. Undgå at blande gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer Biltema Nordic Services AB

12 Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Batterierne må ikke skilles ad, opvarmes eller smides på ilden. Sørg for, at plastkomponenterne ikke kommer i kontakt med varmekilder. Træk hovedkontakten mellem batterierne og motorerne under sædet ud, når køretøjet ikke er i brug. SIKKERHEDSFORSKRIFTER OPLADNING Oplad batteriet på et godt ventileret sted. Tildæk ikke batteriet, når det oplades. Risiko for overophedning. Opladning af batterierne må kun foretages af en voksen. Opladeren er ikke legetøj. Lad aldrig børn lege med opladeren eller oplade batteriet. Afbryd opladerens forbindelse til elnettet, inden den kobles fra batteriet. Må højst lades i 20 timer for at undgå overhedning. Afmonter ledningerne fra batteriet, når elbilen ikke skal benyttes i længere tid. Lad batteriet op en gang om måneden for at undgå, at det aflades for meget. ANVENDELSE STYKLISTE Bil og hjul 2 M5 skrue 3 M5 møtrik 7 Sæde 8 Bakspejle par 9 Holdere til spoiler 0 Spoiler Oplader, 7,5 V, 600 ma 2 OBS! Samtlige skruer, møtrikker og skiver medfølger. MONTERING. Anbring rattet (4) på styrestangen. 2. Før M5 skruen (2) igennem, og sæt møtrikken (3) på. Spænd skruen med en skruetrækker. 3. Slut det røde kabel til batteriet. Monter herefter sædet (5) og fastgør det med den medfølgende skrue, TA3,5 x 2 x 6,5. 4. Monter sidespejlene (8), og spænd dem fast med skruerne (5). 5. Monter holderne til spoileren (9) på bagkofangeren, og fastgør dem med de medfølgende skruer, TA3,5x2x9. 6. Monter spoileren (0) på spoilerholderne. 4 TA3,5x2x9 skrue 2 5 TA3,5x2x6,5 skrue 3 6 Rat Biltema Nordic Services AB 2

13 Kørsel med elbilen. Kontrollér, at batteriet er fuldt opladet, og at det røde kabel er tilsluttet batteriet under sædet. 2. Sæt dig i bilen og spænd sikkerhedsselen. 3. Tryk retningsvælgeren mod F fremad, og tryk på speederen. Bilen bevæger sig fremad, og lygterne tændes. 4. Slip gaspedalen for at bremse bilen. Når bilen står stille, kan den sættes i bakgear R ved at flytte retningsvælgeren til R. Tryk på speederen. Bilen bevæger sig baglæns. OBS! Skift aldrig retning, mens bilen er i bevægelse! 5. Du kan dytte ved at trykke på knappen midt på rattet. 6. Sæt retningsvælgeren i stilling N, når bilen ikke benyttes. OBS! Køretøjet er udstyret med en sikkerhedsafbryder, der udløses og standser køretøjet ved overlast, eller hvis køretøjet køres for hårdt. Efter ca. 25 sekunder kan man køre videre. OPLAD BATTERIET Sæt retningsvælgeren i stilling N. Stikket til opladeren er placeret i nærheden af sædet. Opladeren kobles til batteriudtaget og sluttes herefter til elnettet. Oplad batteriet i 8 0 timer, inden køretøjet bruges første gang. Oplad aldrig batteriet i mere end 20 timer for at undgå, at opladeren overophedes. Når batteriet er fuldt opladet, skal opladeren frakobles. Opladeren skal opbevares tørt og køligt. OBS! Opladeren bliver varm under opladning. Hvis den bliver meget varm, skal opladningen afbrydes, og laderen skal kobles fra udtaget. Kontrollér både batteri og oplader. Brug kun opladeren i godt ventilerede rum. Kabler og tilslutninger til opladeren samt batteriet skal kontrolleres regelmæssigt. Hvis man opdager en skade, må hverken batteri eller oplader anvendes, før skaden er udbedret. Batteriet skal oplades inden opbevaring, og opladningen skal vedligeholdes hver tredje måned for at forlænge batteriets levetid. ADVARSEL Risiko for brand. Tilslutning må aldrig ske uden om sikringerne. Ødelagte sikringer skal erstattes med samme type. Fejlfinding Fejl Bilen bevæger sig ikke Bilen kører langsomt Batteriet oplader ikke Udbedring Kontrollér, at batteriets kabler er tilsluttet korrekt Lad batteriet op. Kontrollér sikringerne og udskift dem ved behov Oplad batteriet Batteriet eller opladeren er beskadiget. Udskift dem. El-affald Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 202/9/EU og 2006/66/EC). OBS! Bilen kan ikke køre, mens batteriet lades Biltema Nordic Services AB

14

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen

Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Stege till uppblåsbar pool Bassengtrapp Portaat uima-altaaseen Ver. 00-000 Modell/Malli: AC-90 Nr/Nro: -9 SVENSKA Stege till uppblåsbar pool Artikelnummer: -9, modell AC-90 Läs

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen

Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen 34-7686 Torkställning eluppvärmd Tørkestativ elektrisk oppvarmet Kuivausteline, sähkökäyttöinen Modell/Malli: S825T/3 Nr/Nro: 34-7686 Svenska 3 Norsk 4 Suomi 5 Ver. 200709 Torkställning eluppvärmd, art.nr

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR

ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR ELEKTRISK LUFTPUMP, UPPLADDNINGSBAR Läs bruksanvisningen före användning! Sugsida (suger ut luft) Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Strömbrytare Etikett på pump Please take

Lisätiedot

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer

RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radiostyrd racerbåt med dubbla elmotorer RADIOSTYRT OFFSHORE RACERBÅT RED BULLET Radiostyrt offshore racerbåt med to elmotorer RED BULLET R/C OFFSHORE RACER Radio-ohjattava

Lisätiedot

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life.

Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. ST ONE User manual Stylish products and accessories for your mobile living. The Isotech assortment is a hand picked selection of quality products for your mobile life. Enjoy your mobile lifestyle! Stone-

Lisätiedot

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator

Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator Konvektorelement Konvektorovn Konvektorilämmitin Konvektor radiator 1500 W 2010 Biltema Nordic Services AB Konvektorelement 1500 W INTRODUKTION Läs noga igenom dessa instruktioner innan du använder elementet

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER BATTERILADDARE 6/12 V, 4 A BATTERILADER 6/12 V, 4 A AKKULATURI 6/12 V, 4 A BATTERIOPLADER 6/12 V, 4 A Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Lisätiedot

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com

SVENSKA. FM-radio. FM-radio NORSK SUOMI. Art.no. Model 38-3244 H5021A. Ver. 200902. www.clasohlson.com FM-radio FM-radio SUOMI SVENSKA NORSK Art.no. Model 38-3244 H5021A Ver. 200902 www.clasohlson.com SVENSKA FM-radio Art.nr: 38-3244 Model: H5021A Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara

Lisätiedot

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual

ARM-519 ARM-520. Fixed wall mount. User guide. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukermanual ARM-19 ARM-20 Fixed wall mount EN SE FI DK NO User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukermanual EN User guide SE Användarhandledning For mounting on concrete and wooden walls, please

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

T7963. www.fisher-price.fi

T7963. www.fisher-price.fi T7963 Säilytä käyttöohje, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Käyttöön tarvitaan 3 AA-paristoa (mukana pakkauksessa). Paristojen vaihtoon tarvitaan aikuista. Paristojen vaihtoon tarvitaan ristipääruuvimeisseli

Lisätiedot

RC HELIKOPTER RADIO-OHJATTAVA HELIKOPTERI

RC HELIKOPTER RADIO-OHJATTAVA HELIKOPTERI RC HELIKOPTER med kamera RADIO-OHJATTAVA HELIKOPTERI jossa on kamera Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Age Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com

SVENSKA. Batteriladdare. Batterilader Akkulaturi NORSK SUOMI. Art.nr Modell 36-3938 MCH6A. Ver. 200906. www.clasohlson.com Batteriladdare Batterilader Akkulaturi SUOMI SVENSKA NORSK Art.nr Modell 36-3938 MCH6A Ver. 200906 www.clasohlson.com SVENSKA Batteriladdare Art.nr 36-3938 Modell MCH6A Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

EB193 monteringsanvisning

EB193 monteringsanvisning monteringsanvisning SE 2017-09-26 1.1 A. Innehåll: Extraljuskabelsats EB193-2A / EB193-3A Två eller tre lampkablar Innehåll: 1A EB191-A-1 PowerSwitch-elektronik 2A 65KA 093-2A/ Extraljuskablage 65KA 093-3A

Lisätiedot

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994-

11.606 MONTERINGSANVISNING. Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- MONTERINGSANVISNING Bil: Volkswagen Golf III Variant 1994- Datum: 21.05.1999 Generella anvisningar: - Ovala hål täcks med planbricka. - Avlägsna underredsmassa från kontaktytorna. - Minst ett gängvarv

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-744 Manual.indd 2012-08-9, 09.46.10 Art. 37-744 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 6/12 V / 4 A GEL, WET & AGM Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BATTERILADDARE 6/12

Lisätiedot

RC IR HELIKOPTER. 2 kanal RC IR-HELIKOPTER. 2-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 2 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 2 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 2 kanal RC IR-HELIKOPTER. 2-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 2 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 2 kanaler RC IR HELIKOPTER 2 kanal RC IR-HELIKOPTER 2-kanals RC IR -HELIKOPTERI 2 kanavaa RC IR HELIKOPTER 2 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Lisätiedot

TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI

TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI TERMOSTATBLANDARE TERMOSTATBATTERI TERMOSTAATTISEKOITTAJA TERMOSTATBATTERI SC 0419-09 1 2017-04-20 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION OBS! Duschblandaren skall installeras enligt gällande lagar och

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-745 Manual.indd 2012-08-9, 09.47.05 Art. 37-745 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V / 8 A GEL, WET & AGM Original manual 2012-01-05 Biltema Nordic Services AB BATTERILADDARE 12

Lisätiedot

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine

Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine 17-358 manual 131212.indd 2013-12-16, 16.28.41 Art. 17-358 Borr- & skruvdragare Drill/skrutrekker Porakone ja ruuvinväännin Bore- og skruemaskine CD 12V Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600

Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 S Monteringsanvisningar FIN Kokoamisohje SPEEDY Art. Nr. 08715-600 HEINZ KETTLER GmbH & Co.KG Postfach 1020 D-59463 Ense-Parsit S Monteringsanvisningar Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Kokplatta Kokeplate Keittolevy

Kokplatta Kokeplate Keittolevy 34-7690 Kokplatta Kokeplate Keittolevy SVENSKA NORSK SUOMI Modell/Malli: HP102-D4 Ver. 2007-01 www.clasohlson.com SVENSKA Kokplatta, art.nr 34-7690, modell HP102-D4 Läs igenom hela bruksanvisningen före

Lisätiedot

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400

Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 Samlevejledning Centrifugalspreder CS 2400 1 Vær opmærksom på at alle dele medfølger. 2 x håndtag (nr. 1) 1 x justering (nr. 2) 6 x bolt 55 mm (nr. 3) 4 x møtrik (nr. 4) 2 x afstandsbøs (nr.5) 4 x spændeskive

Lisätiedot

V6990

V6990 www.fisher-price.fi V6990 Tietoa kuluttajille Konsumentinformation Säilytä käyttöohje vastaisen varalle, sillä se sisältää tärkeää tietoa. Lelun käyttöön tarvitaan 2 AA-paristoa (mukana pakkauksessa).

Lisätiedot

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7

THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 THGR810 Suomi 2 4 Norsk 5 7 LCD-näytöllä varustettu langaton anturi Malli: THGR810 Langaton anturi Malli THGN810 KÄYTTÖOHJE JOHDANTO Kiitos, että valitsit langattoman Oregon ScientificTM -lämpö-/kosteusmittarianturin

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Användarinstruktioner Läs användarinstruktionerna noga innan användning. Spara instruktionerna för framtida bruk. Titta inte rakt in i arbetslampan när den är på. Förvaras oåtkomligt för barn. Kan användas

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Campinglampa Campinglykt Retkivalaisin Ver. 001-200703 Modell/Malli: CC-2782 Nr/Nro: 36-2744 SVENSKA Campinglampa Artikelnummer: 36-2744 Modell: CC-2782 Läs igenom hela bruksanvisningen

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling

Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Anvisning till VDM6A för rundpumpning med seriekoppling Nedan visas inkoppling av VDM6A i ett rundpumpningssystem där fl öde krävs till ytterligare komponenter efter lastarventilen. Ventilen anpassas för

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE.

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. LASTEN SÄHKÖAUTO 6V DELUXE MARIO KART ELBIL FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. VARNING! KVÄVNINGSRISK - INNEHÅLLER SMÅ DELAR.

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare

Kattfritt Water. Kattefrit Water. Kattfritt Water. Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattfritt Water Avskräckare med rörelsesensor och vattenutkastare Kattefrit Water Skræmmeanordning med bevægelsessensor og vandudkaster Kattfritt Water Karkotin, jossa on liikeanturi ja vesisuihkutin Kattfritt

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem

Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 88-303_4_manual.indd 2011-09-9, 13.07.41 Art. 88-303, 88-304 Vägghängt toalettsystem Vegghengt toalettsystem Seinään kiinnitettävä WC-järjestelmä Væghængt toiletsystem 2011 Biltema Nordic Services AB Vägghängt

Lisätiedot

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader

Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterioplader IP68, 12 V, 8 A Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Lisätiedot

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV

Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Anvisning till hydrauluttag MF & ANV008 SV Traktorn sedd från vänster sida Tryckuttag, artikelnummer Monteringsvinkeln som håller snabbkopplingen ingår ej. Vinkeln tillverkas lämpligen av 3-4 mm plåt.

Lisätiedot

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V

HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER81 HQ ERIKOISNOPEA YLEISKÄYTTÖINEN LATURI PARISTOILLE AAA/AA/C/D/9V LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväslyhty Udendørsbelysning/Standerlampe SE Utomhusbelysning/Stolplykta Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Lisätiedot

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979)

Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Radio-ohjattava 4WD WLtoys A9X9 1:18 (Mallit: 949, 959, 979) Sivu 1 / 7 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille

Lisätiedot

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas

Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Dansk Svenska Suomi Vejledning i grundlæggende installation og brug Handbok för grund- inställning och användning Asennuksen ja käytön perusopas Du kan få detaljerede oplysninger om knapper og funktioner

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

POWER CRAFT POWER CRAFT

POWER CRAFT POWER CRAFT MODEL L 66207 RECHARGEABLE 1 AIR PUMP INSTRUCTION MANUAL DK Genopladelig luftpumpe 2 Brugsanvisning NO Oppladbar luftpumpe 5 Bruksanvisning SE Uppladdningsbar luftpumpe 8 Bruksanvisning SF Ladattava ilmapumppu

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning

POWER SUPER. DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning. NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning. SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning MODEL L 106 0610 RECHARGEABLE 1 SCREWDRIVER DK Genopladelig skruetrækker 2 Brugsanvisning NO Oppladbar skrutrekker 4 Bruksanvisning SE Laddningsbar skruvdragare 6 Bruksanvisning SF Ladattava ruuvinväännin

Lisätiedot

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no.

450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE. Art. no. 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 1 DF23-A BORDVIFTE FLÄKT BORDSMODELL PÖYTÄTUULETIN BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE 1 Art. no. 450093 450093 manual 23-03-07 15:28 Side 2 N TEKNISKE DATA Spenning:

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Stand for Log Splitter , ,

Stand for Log Splitter , , Stand for Log Splitter 18-3570, 40-9122, 40-9511 rt.no. 40-9363 1. lose the bleed screw. 2. Turn the log splitter upside down, detach the wheels and remove the plugs from the ends of the legs. 3. First

Lisätiedot

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin

Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Car Tweeters Diskanthögtalare Diskanthøyttaler Diskanttikaiutin Art.no. Model 38-3313 TR6000B English 3 Svenska 4 Norsk 5 Suomi 6 Ver. 200906 Car Tweeters Art.no. 38-3313 Model TR6000B ENGLISH Please

Lisätiedot

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD

VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD VÅT- OCH TORRDAMMSUGARE VÅD- OG TØRSTØVSUGER MÄRKÄ- JA KUIVAIMURI VÅD- OG TØRSTØVSUGER WD 2400/75 IP24 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Lisätiedot

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com

ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI 36-1390. Headset. Headset Headset Kuulokkeet. Ver. 200802. Model: Lunar 600. www.clasohlson.com 36-1390 Headset Headset Headset Kuulokkeet ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI Model: Lunar 600 Ver. 200802 www.clasohlson.com Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP

STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP STARTHJÄLP STARTHJELP APUKÄYNNISTIN STARTHJÆLP 12 V, 400 A 2011 Biltema Nordic Services AB STARTHJÄLP 12 V, 400 A BRUKSANVISNING Bärbar, uppladdningsbar starthjälp 12 V, 400 A 37-902 ALLMÄNT Ger snabb

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro

Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skruvautomat, 14,4 V Pro Skruautomat, 14,4 V Pro Ruuvausautomaatti, 14,4 V Pro Skrueautomat, 14,4 V Pro SE 2 SE Skruvautomat 14,4V Pro INTRODUKTION Denna manual skall anses som en del av maskinen och de

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

Betriebsanleitung. Owner s manual. Notice d'emploi. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Instrucciones de funcionamiento. Instruções de serviço

Betriebsanleitung. Owner s manual. Notice d'emploi. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing. Instrucciones de funcionamiento. Instruções de serviço 0132-anhaeng--L.qxd 13.03.2005 13:39 Uhr eite 1 03/05 Betriebsanleitung Owner s manual otice d'emploi struzioni per l'uso Gebruiksaanwijzing nstrucciones de funcionamiento nstruções de serviço Οδηγίες

Lisätiedot

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer

Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer Gasdrivet spikverktyg för betong Gassømpistol til beton Gassdrevet betongspikerpistol Kaasunaulain betoniin kiinnitys Gas Concrete Nailer NC 40G Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.

Lisätiedot

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801

UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 2000-12-20 38-038200e UNIMOG 1000-1650/L32 56-206801 56-637100 Svenska Monteringsanvisning/Reservdelslista Allmänt Monteringen skall utföras av utbildad och kompetent personal och ske på auktoriserad verkstad

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Solo Pro 127/129. 04.NE127A/129A vol. 1

Solo Pro 127/129. 04.NE127A/129A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 127/129 04.NE127A/129A vol. 1 Solo Pro 127/129 Kiitos, että valitsit Nine Eagles tuotteen. Toivomme, että saat paljon iloa tuotteesta. Lue käyttöohje huolellisesti läpi. Annamme ohjeessa

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19

Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 Suomi...1 Svenska... 10 Dansk... 19 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc Tämä käsikirja on saatavilla myös muilla kielillä sivuillamme www.silvercrest.cc Denna handbok

Lisätiedot

KYOSHO NeXXt pikaohje

KYOSHO NeXXt pikaohje KYOSHO NeXXt pikaohje VAROITUKSET Tuote ei sovellu alle 14-vuotiaille muutoin kuin vanhempien valvonnassa. ÄLÄ aja autoa huonolla säällä, kuten sateessa, lumisateessa, kovassa tuulessa tai pimeässä. Tuote

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot